ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY BẮP LAI TẠI XÃ LÂM SAN HUYỆN CẨM MỸ TỈNH ĐỒNG NAI

79 5 0
  • Loading ...
1/79 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:45

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ********** ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY BẮP LAI TẠI LÂM SAN HUYỆN CẨM MỸ TỈNH ĐỒNG NAI NGUYỄN THỊ MINH THƯ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH DOANH NƠNG NGHIỆP Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN THỊ MINH THƯ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY BẮP LAI TẠI LÂM SAN HUYỆN CẨM MỸ TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Kinh Doanh Nông Nghiệp LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn : LÊ VŨ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013     Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY BẮP LAI TẠI LÂM SAN HUYỆN CẨM MỸ TỈNH ĐỒNG NAI”do Nguyễn Thị Minh Thư, sinh viên khóa 36, ngành Kinh Doanh Nơng Nghiệp, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày Lê Vũ Giảng viên hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày     tháng năm tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời xin gửi dòng tri ân đến Ba Mẹ gia đình, người sinh thành, ni nấng tạo điều kiện cho có ngày hơm Em xin cảm ơn tồn thể q thầy trường Đại Học Nơng Lâm Tp.Hồ Chí Minh, đặc biệt quý thầy cô Khoa Kinh Tế, truyền dạy cho em kiến thức chuyên môn kinh nghiệm làm việc vô quý báu thời gian học tập vừa qua Đặc biệt xin tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Lê Vũ tận tình hướng dẫn, bảo em suốt thời gian nghiên cứu thực luận văn tốt nghiệp Cảm ơn thầy cố vấn học tập Thái Anh Hòa tất bạn lớp DH10KN quan tâm, giúp đỡ em thời gian thực đề tài Tôi xin chân thành cảm ơn quan tâm giúp đỡ cô, chú, bác, anh, chị nông hộ trồng bắp Lâm San, phòng ban Ủy Ban Nhân Dân Lâm San hết lòng dẫn, giúp đỡ tơi q trình thực tập thực khóa luận tốt nghiệp Tuy nhiên, thời gian thực đề tài có hạn cộng với trình độ hiểu biết tầm nhìn chưa rộng Vì thế, luận văn chắn nhiều thiếu sót Rất mong góp ý q thầy bạn Xin chân thành cảm ơn! TP.HCM, tháng năm 2013 Sinh viên: Nguyễn Thị Minh Thư     NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ MINH THƯ Tháng 06 năm 2013 “Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Của Cây Bắp Lai Tại Lâm San, Huyện Cẩm Mỹ, Tỉnh Đồng Nai” NGUYỄN THỊ MINH THƯ June 2013 “Evaluation of The Economic Efficiency of Maize Production in Lam San Commune, Cam My District, Dong Nai Province” Khóa luận thực nghiên cứu đánh giá hiệu kinh tế việc trồng bắp Lâm San, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai thông qua vấn 50 hộ dân trồng bắp để lấy số liệu tính tốn, vận dụng phương pháp thống kê kinh tế, phân tích hồi quy, sử dụng tiêu kết kinh tế, tiêu hiệu để xác định hiệu sản xuất việc trồng bắp Từ tính tốn tổng hợp, phân tích chứng minh việc trồng bắphiệu Chi phí trung bình cho năm sản xuất 41,65 triệu đồng Sản lượng bình quân năm 2012 đạt 15.416,8 kg/ha, với giá trung bình năm 2012 4.325 đồng/kg bắp mang lại lợi nhuận 25,03 triệu đồng Qua tính tốn tỉ suất LN/CP 0,6 lần TN/CP 0,75 lần Sau tính tốn phân tích hồi quy kết luận biến phân bón, thuốc BVTV, cơng lao động mùa vụ có ảnh hưởng đến suất bắp nơng hộ Mơ hình trồng bắp phù hợp với điều kiện tự nhiên mang lại hiệu cho người nông dân Công tác khuyến nông thực tốt địa bàn giúp cho bà tiếp cận khoa học kỹ thuật mới, góp phần làm tăng suất trồng Thơng qua việc điều tra tìm hiểu, biết thuận lợi khó khăn người dân trồng bắp xã, từ khóa luận đưa số kiến nghị giải pháp nghiên cứu cải thiện hiệu quả, đầu tư nguồn nước tưới, nâng cao công tác khuyến nông để giúp bà nhiều khoa học kỹ thuật, mở rộng thị trường tiêu thụ     MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH MỤC CÁC BẢNG viii  DANH MỤC CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu 2  1.3.1 Địa bàn 2  1.3.2 Đối tượng 2  1.3.3 Thời gian 2  1.4 Cấu trúc 2  CHƯƠNG TỔNG QUAN 4  2.1 Tổng quan địa bàn nghiên cứu 4  2.1.1 Tổng quan điều kiện tự nhiên Lâm San huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai 4  2.1.2 Điều kiện kinh tế hội 6  2.2 Tổng quan đối tượng nghiên cứu 11  2.2.1 Giới thiệu đặc điểm bắp 11  2.2.2 Kỹ thuật trồng giống bắp lai 14  CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lý luận 18  18  3.1.1 Vài nét nông hộ hiệu kinh tế 18  3.1.2 Các tiêu đo lường kết kinh tế 19  3.1.3 Các tiêu đo lường hiệu kinh tế 19  v 3.1.4 Phân tích độ nhạy 20  3.1.5 Phân thích hồi quy 20  3.2 Phương pháp nghiên cứu 24  3.2.1 Phương pháp chọn mẫu thu thập số liệu 24  3.2.2 Phương pháp phân tích xử lý số liệu 25  CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 4.1 Đặc điểm nông hộ điều tra 26  26  4.1.1 Quy mô nhân 26  4.1.2 Tuổi chủ hộ 26  4.1.3 Trình độ học vấn 27  4.1.4 Tình hình sử dụng vốn 28  4.1.5 Tình hình sử dụng đất sản xuất nơng nghiệp 29  4.1.6 Quy mơ diện tích đất trồng bắp 29  4.1.7 Kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp 30  4.1.8 Tình hình tham gia khuyến nơng nơng hộ 31  4.2 Chi phí trồng chăm sóc bắp 31  4.3 Kết QuảHiệu Quả Kinh Tế Bình Quân Hecta Trồng Bắp 35  4.3.1 Kết Quả- Hiệu Quả Kinh Tế Bình Quân Hecta Trồng Bắp Năm 2012 35  4.3.2 So sánh kết hiệu hai quy mơ 36  4.4 Phân tích độ nhạy lợi nhuận ảnh hưởng giá chi phí đầu tư 41  4.5 Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến suất bắp 44  4.5.1 Ước lượng tham số mơ hình 44  4.5.2 Kiểm định vi phạm giả thiết mơ hình 45  4.5.3 Kết phân tích mơ hình 46  4.6 Các kênh tiêu thụ bắp 47  4.7 Những khó khăn nông hộ trồng bắp 48  CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 49  5.1 Kết luận 49  5.2 Kiến nghị 50  TÀI LIỆU THAM KHẢO 52  PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật CPSX Chi phí sản xuất Đ Đồng ĐVT Đơn vị tính LN Lợi nhuận LN/CP Lợi nhuận/Chi phí NPK Phân NPK UBND Ủy ban Nhân Dân TN Thu Nhập TN/CP Thu nhập/Chi Phí THPT Trung học phổ thơng TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TRĐ Triệu đồng vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Tình Hình Đất Đai Của Năm 2012 6  Bảng 2.2 Bảng So Sánh Giá Trị Bổ Dưỡng Giữa Gạo Lứt Bắp Hột ( Giá Trị Của 100gr) 13  Bảng 2.3 Diện Tích, Năng Suất Sản Lượng Bắp Cả Nước từ 1995-2011 13  Bảng 3.1 Dấu Của Hệ Số Kỳ Vọng 22  Bảng 4.1 Quy Mô Nhân Khẩu Các Nơng Hộ Điều Tra 26  Bảng 4.2 Trình Độ Học Vấn Chủ Hộ Điều Tra 28  Bảng 4.3 Tình Hình Sử Dụng Vốn Nơng Hộ 28  Bảng 4.4 Diện Tích Đất Canh Tác Cho Sản Xuất Nơng Nghiệp 29  Bảng 4.5 Quy Mơ Diện Tích Đất Trồng Bắp Các Hộ Điều Tra 30  Bảng 4.6 Kinh Nghiệm sản Xuất Nơng Nghiệp Lao Động Chính 30  Bảng 4.7 Tình Hình Tham Gia Khuyến Nơng Nơng Hộ 31  Bảng 4.8 Chi Phí Trồng Và Chăm Sóc Bình Qn Một Hecta Bắp Năm 2012 32  Bảng 4.9 So Sánh Chi Phí Trồng Chăm Sóc Một Hecta Bắp Giữa Hai Vụ 33  Bảng 4.10 Kết Quả- Hiệu Quả Kinh Tế Bình Quân Hecta Trồng Bắp Năm 2012 35  Bảng 4.11 Phân Bố Các Hộ Trồng Bắp Theo Quy Mơ 36  Bảng 4.12 Chi Phí Trồng Chăm Sóc Của Quy Mơ/Ha 37  Bảng 4.13 Kết QuảHiệu Quả Của Hai Quy Mô 38  Bảng 4.14 Đánh Giá Mức Độ Sử Dụng Phân Bón 39  Bảng 4.15 Đánh Giá Mức Độ Sử Dụng Thuốc BVTV 40  Bảng 4.16 Phân Tích Độ Nhạy Một Chiều LN, TN, Tỉ Suất LN/CP TN/CP Theo Giá Bán 41  Bảng 4.17 Độ Nhạy Lợi Nhuận Khi Chi Phí Vật Tư Thay Đổi 42  Bảng 4.18 Độ Nhạy Của Lợi Nhuận Khi Chi Phí Lao Động Thay Đổi 43  Bảng 4.19 Độ Nhạy Của Lợi Nhuận Khi Chi Phí Đầu Tư Và Giá Bán Thay Đổi 44  Bảng 4.20 Kết Quả Phân Tích Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Năng Suất Bắp 45  Bảng 4.21 Các Kênh Tiêu Thụ Bắp Trên Địa Bàn 47 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Bản Đồ Hành Chính Lâm San 4  Hình 2.2 Cơ Cấu Lao Động 7  Hình 2.3 Vườn Bắp Ở Giai Đoạn Ra Trái 17  Hình 2.4 Bắp Đến Mùa Thu Hoạch 17  Hình 4.1 Biểu Đồ Cơ Cấu Độ Tuổi Chủ Hộ Trồng Bắp 27  Hình 4.2 Sơ Đồ Kênh Phân Phối Tại Địa Phương 47  ix - DAP - Phân lân - Khác Bón thúc - U-rê - SA - Kali C Thuốc BVTV - Thuốc sử lý giống (cruiser) - Thuốc diệt sùng (Diazan) - Thuốc sâu - Thuốc dưỡng - Thuốc diệt cỏ + Diệt mầm + Cỏ cháy + 2,4 D II CHI PHÍ LAO ĐỘNG A Làm đất trước gieo, xóc xới LĐ Nhà LĐ Thuê B Gieo hạt LĐ Nhà LĐ Thuê C Tưới LĐ Nhà LĐ Thuê D Xịt thuốc LĐ Nhà LĐ Thuê E Bón phân LĐ Nhà LĐ Thuê G Thu hoạch LĐ Nhà LĐ Thuê III THU HOẠCH VÀ TIÊU THỤ Sản lượng Trong trình trồng bắp, gia đình sử dụng nguồn vốn từ đâu?  Nguồn vốn tự có  Vay ngân hàng  Vay ngân hàng  Đại lý, vật tư cho mua thiếu  Vay vốn tạm ứng thương lái Đã trả Hình thức vay Số tiền(triệu Thời hạn đồng) vay(tháng) Lãi suất(%) (0) Chưa trả (1) Lượng vốn vay đáp ứng đủ nhu cầu sản xuất ông bà chưa? □ Đã đáp ứng đủ □ Chưa đáp ứng đủ C TÌNH HÌNH TIÊU THỤ SẢN PHẨM Thu hoạch - Sản lượng: - Giá bán: Giá cao nhất: Giá thấp nhất: Giá trung bình: - Thành tiền: Nơi tiêu thụ  Thương lái  Bán lẻ  Trạm thu mua  Nơi khác Ơng (bà) có bị ép giá bán hay khơng? Có Khơng Hình thức tiêu thụ sản phẩm sau thu hoạch Bán chỗ Chở bán Nếu ông (bà) vay vốn tạm ứng giá bán sản phẩm sau thu hoạch thấp giá thị trường khoản: 10-30 đồng 40-60 đồng 70-100 đồng D NHỮNG THUẬN LỢI VÀ KHĨ KHĂN TRONG Q TRÌNH SẢN XUẤT Về kỹ thuật a) Ơng (bà) có gặp khó khăn q trình sản xuất khơng? (về vốn, kỹ thuật, giống, đất, sâu bệnh,…) …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… ………… b) Ơng (bà) có hướng dẫn kỹ thuật q trình sản xuất khơng? Có Khơng c) Ơng (bà) có định tiếp tục mở rộng diện tích trồng bắp canh tác khơng? Vì sao? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… Về khuyến nơng - Gia đình có tham gia lớp tập huấn khuyến nơng khơng? Có Khơng Nhận xét tình hình khuyến nơng địa phương ……………… ………………………………………………………………………………………… - Có quan tâm hỗ trợ quyền địa phương khơng? Có Khơng - Ơng bà có ý kiến kiến nghị với sở nơng nghiệp tỉnh quan ban ngành để việc trì sản xuất kinh doanh bắp ngày tốt hơn? ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ GIÚP ĐỠ CỦA ÔNG BÀ! Phụ Lục Các Bảng Kết Xuất Eview MƠ HÌNH GỐC Dependent Variable: LOG(NS) Method: Least Squares Date: 06/25/13 Time: 10:40 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -6.181358 2.347826 -2.632801 0.0100 LOG(TUOI) 0.160159 0.099285 1.613120 0.1102 LOG(HVAN) 0.038456 0.044850 0.857441 0.3935 LOG(KNGHIEM) 0.005127 0.034653 0.147941 0.8827 LOG(DTICH) 0.044441 0.035046 1.268067 0.2080 LOG(GIONG) 0.030887 0.089380 0.345571 0.7305 LOG(PBON) 0.229271 0.126528 1.812023 0.0733 LOG(THUOC) 0.094514 0.049283 1.917756 0.0583 LOG(LDONG) 0.635219 0.180766 3.514047 0.0007 MUAVU -0.262222 0.033553 -7.815165 0.0000 R-squared 0.562278 Mean dependent var 2.017079 Adjusted R-squared 0.518506 S.D dependent var 0.233286 S.E of regression 0.161877 Akaike info criterion -0.709323 Sum squared resid 2.358369 Schwarz criterion -0.448806 Log likelihood 45.46614 F-statistic 12.84557 Durbin-Watson stat 1.991986 Prob(F-statistic) 0.000000 KIỂM TRA PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI White Heteroskedasticity Test: F-statistic 1.361964 Probability 0.143249 Obs*R-squared 61.07767 Probability 0.208411 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/25/13 Time: 10:45 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 469.1249 LOG(TUOI) (LOG(TUOI))^2 205.8148 2.279355 0.0273 -28.91422 10.35130 -2.793294 0.0076 0.125283 0.219834 0.569900 0.5715 (LOG(TUOI))*(LOG(H 0.114337 0.152450 0.750000 0.4571 0.114088 0.120085 0.9049 -0.486693 0.6288 0.648317 2.372495 0.0219 0.528179 0.477814 0.6350 0.242803 0.498257 0.6207 -0.065441 0.9481 0.477718 0.6351 VAN)) (LOG(TUOI))*(LOG(K 0.013700 NGHIEM)) (LOG(TUOI))*(LOG(D -0.068939 0.141648 TICH)) (LOG(TUOI))*(LOG(G 1.538128 IONG)) (LOG(TUOI))*(LOG(P 0.252372 BON)) (LOG(TUOI))*(LOG(T 0.120978 HUOC)) (LOG(TUOI))*(LOG(L -0.041715 0.637451 DONG)) (LOG(TUOI))*MUAVU 0.035916 0.075183 LOG(HVAN) -7.858117 5.472509 -1.435926 0.1578 (LOG(HVAN))^2 -0.045448 0.039662 -1.145873 0.2578 (LOG(HVAN))*(LOG( -0.047637 0.047128 -1.010793 0.3174 -1.629526 0.1100 -0.111930 0.9114 0.360047 1.367169 0.1782 0.084465 0.062316 0.9506 0.267988 0.070574 0.9440 0.040933 0.618514 0.5393 KNGHIEM)) (LOG(HVAN))*(LOG( -0.076043 0.046666 DTICH)) (LOG(HVAN))*(LOG( -0.022056 0.197052 GIONG)) (LOG(HVAN))*(LOG( 0.492245 PBON)) (LOG(HVAN))*(LOG( 0.005264 THUOC)) (LOG(HVAN))*(LOG( 0.018913 LDONG)) (LOG(HVAN))*MUAV 0.025318 U LOG(KNGHIEM) 6.114341 4.767590 1.282480 0.2061 (LOG(KNGHIEM))^2 0.004668 0.024688 0.189059 0.8509 -0.232522 0.8172 -1.828151 0.0740 (LOG(KNGHIEM))*(L -0.014267 0.061359 OG(DTICH)) (LOG(KNGHIEM))*(L -0.526520 0.288007 OG(GIONG)) (LOG(KNGHIEM))*(L -0.097083 0.206547 -0.470031 0.6406 0.107078 0.749949 0.4571 0.296543 1.833199 0.0732 -1.143389 0.2588 OG(PBON)) (LOG(KNGHIEM))*(L 0.080303 OG(THUOC)) (LOG(KNGHIEM))*(L 0.543623 OG(LDONG)) (LOG(KNGHIEM))*M -0.036882 0.032257 UAVU LOG(DTICH) -4.914956 4.193528 -1.172034 0.2472 (LOG(DTICH))^2 0.005637 0.029285 0.192490 0.8482 (LOG(DTICH))*(LOG( 0.186066 0.182404 1.020073 0.3130 0.275359 0.611189 0.5441 0.049892 1.026838 0.3099 -1.129749 0.2644 0.739413 0.4634 GIONG)) (LOG(DTICH))*(LOG( 0.168297 PBON)) (LOG(DTICH))*(LOG( 0.051231 THUOC)) (LOG(DTICH))*(LOG( -0.223391 0.197735 LDONG)) (LOG(DTICH))*MUAV 0.016672 0.022547 U LOG(GIONG) -32.82270 15.24777 -2.152622 0.0366 (LOG(GIONG))^2 0.302866 0.166119 1.823182 0.0748 (LOG(GIONG))*(LOG 0.932800 0.698417 1.335591 0.1883 0.284416 0.479516 0.6338 0.605069 1.320897 0.1931 0.122048 0.770571 0.4449 (PBON)) (LOG(GIONG))*(LOG 0.136382 (THUOC)) (LOG(GIONG))*(LOG 0.799234 (LDONG)) (LOG(GIONG))*MUA 0.094047 VU LOG(PBON) -17.40030 12.57235 -1.384013 0.1730 (LOG(PBON))^2 0.127526 0.333942 0.381880 0.7043 (LOG(PBON))*(LOG( 0.070451 0.200762 0.350919 0.7273 -1.194841 0.2383 -0.874318 0.3865 THUOC)) (LOG(PBON))*(LOG( -0.746468 0.624742 LDONG)) (LOG(PBON))*MUAV -0.113874 0.130243 U LOG(THUOC) -3.865272 3.431883 -1.126283 0.2659 (LOG(THUOC))^2 -0.004708 0.025712 -0.183114 0.8555 (LOG(THUOC))*(LOG 0.053631 0.344877 0.155506 0.8771 0.039977 1.141545 0.2596 (LDONG)) (LOG(THUOC))*MUA 0.045636 VU LOG(LDONG) -7.394405 12.38714 -0.596942 0.5535 (LOG(LDONG))^2 0.856730 0.819167 0.4169 -0.297022 0.7678 -0.036519 0.9710 1.045855 (LOG(LDONG))*MUA -0.043041 0.144908 VU MUAVU -0.105985 2.902177 R-squared 0.610777 Mean dependent var 0.023584 Adjusted R-squared 0.162324 S.D dependent var 0.041746 S.E of regression 0.038208 Akaike info criterion -3.388069 Sum squared resid 0.067153 Schwarz criterion -1.981277 Log likelihood 223.4035 F-statistic 1.361964 Durbin-Watson stat 1.929220 Prob(F-statistic) 0.143249 KIỂM TRA HIỆN TƯỢNG ĐA CỘNG TUYẾN Dependent Variable: LOG(TUOI) Method: Least Squares Date: 06/25/13 Time: 10:52 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 9.260891 4.060187 0.0001 LOG(HVAN) -0.162847 0.044170 -3.686863 0.0004 LOG(KNGHIEM) 0.185836 6.000494 0.0000 LOG(DTICH) -0.050895 0.036616 -1.389950 0.1679 LOG(GIONG) -0.175179 0.092566 -1.892475 0.0616 LOG(PBON) -0.082146 0.133314 -0.616186 0.5393 LOG(THUOC) -0.027517 0.051955 -0.529631 0.5977 LOG(LDONG) -0.421452 0.185674 -2.269850 0.0256 MUAVU -0.019292 0.035368 -0.545457 0.5868 R-squared 0.465192 Mean dependent var 3.715654 Adjusted R-squared 0.418176 S.D dependent var 0.224070 S.E of regression 0.170915 Akaike info criterion -0.609617 Sum squared resid 2.658271 Schwarz criterion -0.375152 Log likelihood 39.48086 F-statistic 9.894309 Durbin-Watson stat 2.168142 Prob(F-statistic) 0.000000 2.280903 0.030970 Dependent Variable: LOG(HVAN) Method: Least Squares Date: 06/25/13 Time: 10:53 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 12.92583 2.430707 0.0170 LOG(TUOI) -0.798052 0.216458 -3.686863 0.0004 LOG(KNGHIEM) 0.170257 2.155032 0.0338 LOG(DTICH) -0.153060 0.080328 -1.905440 0.0599 LOG(GIONG) -0.155608 0.208272 -0.747135 0.4569 LOG(PBON) -0.566969 0.289703 -1.957069 0.0534 LOG(THUOC) 0.108223 0.114632 0.944095 0.3476 LOG(LDONG) 0.410578 0.420310 0.976844 0.3312 MUAVU -0.026624 0.078375 -0.339704 0.7349 R-squared 0.243908 Mean dependent var 1.982736 Adjusted R-squared 0.177439 S.D dependent var 0.417177 S.E of regression 0.378359 Akaike info criterion 0.979744 Sum squared resid 13.02716 Schwarz criterion 1.214209 Log likelihood -39.98718 F-statistic 3.669470 Durbin-Watson stat 2.365739 Prob(F-statistic) 0.000950 5.317722 0.079004 Dependent Variable: LOG(KNGHIEM) Method: Least Squares Date: 06/25/13 Time: 10:54 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -2.008703 7.099273 -0.282945 0.7779 LOG(TUOI) 1.525526 0.254233 6.000494 0.0000 LOG(HVAN) 0.285196 0.132340 2.155032 0.0338 LOG(DTICH) 0.482776 0.093160 5.182252 0.0000 LOG(GIONG) 0.349720 0.267886 1.305482 0.1950 LOG(PBON) -0.487525 0.379331 -1.285223 0.2020 LOG(THUOC) -0.121852 0.148539 -0.820337 0.4142 LOG(LDONG) 0.759714 0.541003 1.404271 0.1636 MUAVU 0.006172 0.101499 0.060813 0.9516 R-squared 0.466801 Mean dependent var 2.470665 Adjusted R-squared 0.419926 S.D dependent var 0.642957 S.E of regression 0.489693 Akaike info criterion 1.495611 Sum squared resid 21.82169 Schwarz criterion 1.730077 Log likelihood -65.78057 F-statistic 9.958499 Durbin-Watson stat 2.108418 Prob(F-statistic) 0.000000 Dependent Variable: LOG(DTICH) Method: Least Squares Date: 06/25/13 Time: 10:55 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -5.500953 6.998950 -0.785968 0.4339 LOG(TUOI) -0.408468 0.293873 -1.389950 0.1679 LOG(HVAN) -0.250666 0.131553 -1.905440 0.0599 LOG(KNGHIEM) 0.471998 5.182252 0.0000 LOG(GIONG) -0.481336 0.262543 -1.833363 0.0700 LOG(PBON) 0.876513 0.367138 2.387420 0.0190 LOG(THUOC) 0.194577 0.145996 1.332758 0.1859 LOG(LDONG) -0.935629 0.531724 -1.759614 0.0818 MUAVU 0.004978 0.049605 0.9605 R-squared 0.346820 Mean dependent var 0.344812 Adjusted R-squared 0.289398 S.D dependent var 0.574391 S.E of regression 0.484195 Akaike info criterion 1.473033 Sum squared resid 21.33452 Schwarz criterion 1.707498 Log likelihood -64.65166 F-statistic 6.039804 Durbin-Watson stat 2.303472 Prob(F-statistic) 0.000003 0.091080 0.100360 Dependent Variable: LOG(GIONG) Method: Least Squares Date: 06/25/13 Time: 10:56 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 13.24568 5.570302 0.0000 LOG(TUOI) -0.216158 0.114220 -1.892475 0.0616 LOG(HVAN) -0.039180 0.052441 -0.747135 0.4569 2.377911 LOG(KNGHIEM) 0.052568 LOG(DTICH) 0.040267 1.305482 0.1950 -0.074004 0.040365 -1.833363 0.0700 LOG(PBON) 0.166072 1.126891 0.2628 LOG(THUOC) -0.026032 0.057737 -0.450872 0.6532 LOG(LDONG) -0.129445 0.211575 -0.611817 0.5422 MUAVU -0.016107 0.039316 -0.409672 0.6830 R-squared 0.079675 Mean dependent var 14.29945 Adjusted R-squared -0.001232 S.D dependent var 0.189739 S.E of regression 0.189856 Akaike info criterion -0.399415 Sum squared resid 3.280114 Schwarz criterion -0.164950 Log likelihood 28.97075 F-statistic 0.984769 Durbin-Watson stat 1.962878 Prob(F-statistic) 0.453169 0.147372 Dependent Variable: LOG(PBON) Method: Least Squares Date: 06/25/13 Time: 10:57 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 12.97523 9.330961 0.0000 LOG(TUOI) -0.050581 0.082087 -0.616186 0.5393 LOG(HVAN) -0.071237 0.036400 -1.957069 0.0534 LOG(KNGHIEM) -0.036568 0.028453 -1.285223 0.2020 LOG(DTICH) 0.067247 0.028167 2.387420 0.0190 LOG(GIONG) 0.082872 0.073540 1.126891 0.2628 LOG(THUOC) 0.111119 0.039135 2.839393 0.0056 LOG(LDONG) 0.190622 0.148426 1.284293 0.2023 MUAVU -0.051240 0.027275 -1.878661 0.0635 R-squared 0.278483 Mean dependent var 15.97717 Adjusted R-squared 0.215053 S.D dependent var 0.151376 S.E of regression 0.134115 Akaike info criterion -1.094545 Sum squared resid 1.636808 Schwarz criterion -0.860080 Log likelihood 63.72725 F-statistic 4.390398 Durbin-Watson stat 1.328940 Prob(F-statistic) 0.000162 1.390557 Dependent Variable: LOG(THUOC) Method: Least Squares Date: 06/25/13 Time: 10:58 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 1.761251 0.352918 0.7250 LOG(TUOI) -0.111678 0.210860 -0.529631 0.5977 LOG(HVAN) 0.089627 0.944095 0.3476 LOG(KNGHIEM) -0.060244 0.073438 -0.820337 0.4142 LOG(DTICH) 0.098395 1.332758 0.1859 LOG(GIONG) -0.085622 0.189904 -0.450872 0.6532 LOG(PBON) 0.732413 0.257947 2.839393 0.0056 LOG(LDONG) 0.682537 0.377782 1.806697 0.0741 MUAVU 0.089309 0.070752 1.262277 0.2101 R-squared 0.212951 Mean dependent var 14.27014 Adjusted R-squared 0.143759 S.D dependent var 0.372104 S.E of regression 0.344320 Akaike info criterion 0.791201 Sum squared resid 10.78864 Schwarz criterion 1.025666 Log likelihood -30.56005 F-statistic 3.077715 Durbin-Watson stat 1.849578 Prob(F-statistic) 0.004086 4.990534 0.094934 0.073828 Dependent Variable: LOG(LDONG) Method: Least Squares Date: 06/25/13 Time: 10:59 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 2.041109 1.517982 0.1325 LOG(TUOI) -0.127141 0.056013 -2.269850 0.0256 LOG(HVAN) 0.025275 0.025874 0.976844 0.3312 LOG(KNGHIEM) 0.027919 0.019881 1.404271 0.1636 LOG(DTICH) -0.035169 0.019987 -1.759614 0.0818 LOG(GIONG) -0.031647 0.051726 -0.611817 0.5422 LOG(PBON) 0.093393 0.072719 1.284293 0.2023 LOG(THUOC) 0.050734 0.028081 1.806697 0.0741 MUAVU -0.025062 0.019280 -1.299934 0.1969 R-squared 0.211178 Mean dependent var 3.426722 Adjusted R-squared 0.141831 S.D dependent var 0.101336 S.E of regression 0.093875 Akaike info criterion -1.808024 Sum squared resid 0.801933 Schwarz criterion -1.573559 1.344620 Log likelihood 99.40120 F-statistic 3.045239 Durbin-Watson stat 1.852239 Prob(F-statistic) 0.004426 Dependent Variable: MUAVU Method: Least Squares Date: 06/25/13 Time: 11:00 Sample: 100 Included observations: 100 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C 14.22309 1.980351 0.0507 LOG(TUOI) -0.168922 0.309688 -0.545457 0.5868 LOG(HVAN) -0.047570 0.140034 -0.339704 0.7349 LOG(KNGHIEM) 0.006584 0.108263 0.060813 0.9516 LOG(DTICH) 0.005431 0.109493 0.049605 0.9605 LOG(GIONG) -0.114294 0.278990 -0.409672 0.6830 LOG(PBON) -0.728651 0.387857 -1.878661 0.0635 LOG(THUOC) 0.192679 1.262277 0.2101 LOG(LDONG) -0.727428 0.559588 -1.299934 0.1969 R-squared 0.068963 Mean dependent var 0.500000 Adjusted R-squared -0.012886 S.D dependent var 0.502519 S.E of regression 0.505746 Akaike info criterion 1.560126 Sum squared resid 23.27592 Schwarz criterion 1.794592 Log likelihood -69.00632 F-statistic 0.842560 Durbin-Watson stat 0.179111 Prob(F-statistic) 0.567812 7.182106 0.152644 KIỂM TRA HIỆN TƯỢNG TỰ TƯƠNG QUAN Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.000221 Probability 0.999779 Obs*R-squared 0.000503 Probability 0.999748 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/25/13 Time: 10:50 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C -0.004370 2.401768 -0.001819 0.9986 LOG(TUOI) 0.000370 LOG(HVAN) 0.102287 0.003620 0.9971 -0.000321 0.048017 -0.006675 0.9947 LOG(KNGHIEM) -0.000102 0.035675 -0.002857 0.9977 LOG(DTICH) -9.91E-05 0.035906 -0.002759 0.9978 LOG(GIONG) -2.15E-05 0.090545 -0.000238 0.9998 LOG(PBON) -4.89E-05 0.130640 -0.000375 0.9997 LOG(THUOC) 0.000146 0.050359 0.002889 0.9977 LOG(LDONG) 0.000853 0.187786 0.004540 0.9964 MUAVU 6.16E-06 0.033952 0.000181 0.9999 RESID(-1) 0.000877 0.111501 0.007864 0.9937 RESID(-2) 0.002386 0.120355 0.019825 0.9842 R-squared 0.000005 Mean dependent var 1.92E-15 Adjusted R-squared -0.124994 S.D dependent var 0.154343 S.E of regression 0.163706 Akaike info criterion -0.669328 Sum squared resid 2.358357 Schwarz criterion -0.356707 Log likelihood 45.46639 F-statistic 4.02E-05 Durbin-Watson stat 1.993393 Prob(F-statistic) 1.000000 Phụ Lục Danh Sách Các Nông Hộ Điều Tra STT Các hộ trồng bắp STT Các hộ trồng bắp Đặng Văn Thống 26 Dương Đức Linh Dương Văn Minh 27 Hoàng Văn Hải Lê Văn Bình 28 Đào Linh Huỳnh Ngọc Thành 29 Nguyễn Hồ Trần Thanh Phúc 30 Nguyễn Thiện Nhân Hồ Quốc 31 Nguyễn Quang Phúc Mã Văn Sóng 32 Nguyễn Văn Sơn Phạm Văn Thư 33 Trịnh Hoàng Huynh Vi Văn Bản 34 Hà Huệ 10 Phan Tuấn 35 Huỳnh Ngọc Thuận 11 Nguyễn Ngọc Hương 36 Trần Văn Hữu 12 Ngô Thanh Minh 37 Đinh Hữu Nhân 13 Nguyễn Thị Toàn 38 Dương Minh Chánh 14 Lê Minh Hải 39 Võ Văn Hậu 15 Trần Văn Hợi 40 Lê Văn Hải 16 Nguyễn Chí Tâm 41 Nơng Đình Mạnh 17 Lê Đức Tuấn 42 Lê Minh Đức 18 Vi Văn Điệp 43 Nguyễn Văn Đông 19 Nguyễn Văn Minh 44 Lê Nhã Ái 20 Nguyễn Bá Thương 45 Hoàng Quang Lý 21 Trần Lợi 46 Trần Quang Hiếu 22 Nguyễn Quang 47 Nguyễn Thị Thoa 23 Phạm Quang Thắng 48 Bùi Văn Cao 24 Lê Văn Tài 49 Trần Mạnh Nguyên 25 Lương Đức Thái 50 Đinh Hoàng Tài ... trồng bắp lai Cây bắp có thật đem lai hiệu kinh tế cho người dân nơi hay không? Trên sở tơi định thực đề tài: Đánh Giá Hiệu Quả Kinh Tế Của Cây Bắp Tại Xã Lâm San Huyện Cẩm Mỹ Tỉnh Đồng Nai ... tích đánh giá hiệu kinh tế bắp lai xã Lâm San huyện Cẩm Mỹ tỉnh Đồng Nai 1.2.2 Mục tiêu cụ thể - Khảo sát tình hình trồng bắp nông hộ địa bàn xã Lâm San - Phân tích đánh giá hiệu kinh tế bắp lai. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH ********** NGUYỄN THỊ MINH THƯ ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY BẮP LAI TẠI XÃ LÂM SAN HUYỆN CẨM MỸ TỈNH ĐỒNG NAI Ngành: Kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY BẮP LAI TẠI XÃ LÂM SAN HUYỆN CẨM MỸ TỈNH ĐỒNG NAI , ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY BẮP LAI TẠI XÃ LÂM SAN HUYỆN CẨM MỸ TỈNH ĐỒNG NAI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay