KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SXTM MÔ TÔKIỀUHOÀNG SƠN

116 1 0
  • Loading ...
1/116 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍMINH  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH SX&TM TƠKIỀU-HỒNG SƠN THÁNG 06/2013 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013   BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH  NGUYỄN THỊ KIM NGÂN KẾ TỐN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CƠNG TY TNHH SX &TM TƠ KIỀU-HỒNG SƠN THÁNG 06/2013 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TỐN Người hướng dẫn: NGUYỄN ÝNGUYÊN HÂN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013     Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Tập Hợp Chi Phí Tính Giá Thành Sản Phẩm Cơng Ty TNNH SX &TM TƠ KIỀU-HỒNG SƠN” Nguyễn Thị Kim Ngân, sinh viên khóa 2010-2014, ngành Kế Tốn bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN Người hướng dẫn Ngày             tháng              năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày           tháng              năm   Ngày          tháng              năm   LỜI CẢM TẠ Lời xin chân thành cảm ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, hy sinh nhiều cho học tập có ngày hơm nay, xin cám ơn gia đình người thân động viên giúp đỡcon trong trình học tập, người ln suốt đời tơn kính, thương u Tơi xin chân thành cảm ơn: Quý thầy cô Trường Đại Học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh, tận tình truyền đạt kiến thức quý báu cho suốt năm đại học, hành trang cho vững bước vào sống Đặc biệt cô NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN tận tình giảng dạy bảo cho tơi suốt thời gian thực luận văn Ban lãnh đạo tồn thể cán cơng nhân viên đặc biệt anh chị phòng kế tốn CƠNG TY TNHH SX &TM TƠ KIỀU-HỒNG SƠN nhiệt tình giúp đỡ tạo điều kiện cho tơi tiếp cận thực tế trình thực tập Cuối xin cảm ơn tất người bạn, người anh, người chị bên động viên, giúp đỡ suốt thời gian học tập ĐHNL, Ngày… tháng … năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Kim Ngân     NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Tháng 06 năm 2013 “Kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty TNHH SX&TM TƠ KIỀUHỒNG SƠN NGUYEN THI KIM NGAN June 2013 “Accounting Production Costs and Unit Cost at TƠ KIỀU-HỒNG SƠN Manufacturing and trading Company Limited” Khóa luận thực dựa nguồn số liệu thu thập chủ yếu phòng kế tốn cơng ty TNHH SX&TM TƠ KIỀU-HỒNG SƠN , kết hợp với q trình phân tích, thống kê, vấn trực tiếp Nội dung chủ yếu xác định đặc điểm đối tượng hạch tốn đối tượng tính giá thành, kỳ hạch tốn, tả quy trình hạch toán, đánh giá sản phẩm dở dang xác định giá thành thực tế công ty Thông qua việc phân tích q trình tập hợp chi phí, phân bổ chi phí để số vấn đề bất cập việc hạch tốn áp dụng cơng ty, từ đưa số ý kiến, đề xuất để hướng tới hồn thiện quy trình hạch tốn chi phí tính giá thành cơng ty     MỤC LỤC MỤC LỤC .v DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH .x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.4 Cấu trúc khóa luận .2 CHƯƠNG 2TỔNG QUAN .4 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 2.2 Hình thức tổ chức máy quản lý 2.2.1 Sơ đồ tổ chức máy quản lý .6 2.2.2 Chức nhiệm vụ 2.3 Tổ chức cơng tác kế tốn cơng ty 2.3.1 Sơ đồ tổ chức máy kế toán .7 2.3.2 Chức năng, nhiệm vụ phần hành .7 2.3.3 Phương pháp kế toán áp dụng .8 2.3.4 Chế độ kế tốn áp dụng cơng ty .9 2.3.5 Quy trình sản xuất sản phẩm cơng ty .11 CHƯƠNG 3NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 12 3.1 Cơ sở lý luận 12 3.1.1 Khái quát chi phí sản xuất 12 3.1.2 Khái quát giá thành 14 3.1.3 Mối quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 15 3.1.4 Đối tượng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 16 3.1.5 Nhiệm vụ công tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm .16 3.1.7 Kế tốn chi phí ngun vật liệu trực tiếp 17 3.1.8 Kế tốn chi phí nhân cơng trực tiếp 20 v    3.1.9 Kế tốn chi phí sản xuất chung 21 3.1.10 Kế toán thiệt hại sản phẩm hỏng .23 3.1.11 Kế toán thiệt hại ngừng sản xuất .24 3.1.12 Kế tốn tập hợp chi phí sản xuất sản phẩm .25 3.1.13 Đánh giá sản phẩm dở dang 27 3.1.14 Các phương pháp tính giá thành sản phẩm 28 3.2 Phương pháp nguyên cứu .31 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 32 4.1 Đặc điểm chung sản phẩm công ty .32 4.2 Kế tốn tập hợp chi phí tính giá thành cơng ty TNHH SX & TM Tơ Kiều-Hồng Sơn .34 4.2.1 Đối tượng tập hợp chi phí sản xuất .34 4.2.2 Đối tượng tính giá thành 34 4.2.3 Kỳ tính giá thành 34 4.2.4 Phương pháp tính giá thành 35 4.3.Phương pháp tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm cơng ty 36 4.4 Kế tốn chi phí nguyên vật liệu trực tiếp .36 4.4.1 Đặc điểm công tác kế tốn cơng ty .36 4.4.2 Tài khoản sử dụng .41 4.4.3 Chứng từ sử dụng 41 4.4.4 Nội dung hạch toán 42 4.5 Kế tốn chi phí nhân công 51 4.5.1 Đặc điểm cơng tác kế tốn Nhân công trực tiếp công ty 51 4.5.2 Tài khoản sử dụng .54 4.5.3 Chứng từ sử dụng 54 4.5.4 Nội dung hạch toán 54 4.6 Kế tốn chi phí sản xuất chung .59 4.6.1 Đặc điểm chi phí sản xuất chung .59 4.6.2 Tài khoản sử dụng .60 4.6.3 Chứng từ sử dụng 61 4.6.4 Nội dung hạch toán 61 4.7 Kế toán khoản thiệt hại sản xuất .67 vi    4.7.1 Thiệt hại sản phẩm hỏng 67 4.7.2 Thiệt hại ngừng sản xuất .67 4.7.3 Tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm 67 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 82 5.1.Kết luận 82 5.2.Kiến nghị 83 TÀI LIỆU THAM KHẢO .84   vii    DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế BHTN Bảo hiểm thất nghiệp CP Chi phí BTP Bán thành phẩm CPSX Chi phí sản xuất CPNVL Chi phí nguyên vật liệu CPNC Chi phí nhân cơng CPCCDC Chi phí cơng cụ dụng cụ CPKH TSCĐ Chi phí khấu hao tài sản cố định CPNVLTT Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp CPNCTT Chi phí nhân cơng trực tiếp CPSXC Chi phí sản xuất chung CPSXDDĐK Chi phí sản xuất dở dang đầu kỳ CPSXPSTK Chi phí sản xuất phát sinh kỳ CPSXDDCK Chi phí sản xuất dở dang cuối kỳ KPCĐ Kinh phí cơng đồn LCB Lương NVL Nguyên vật liệu SP Sản phẩm SX Sản xuất SDĐK Số dư đầu kỳ SDCK Số dư cuối kỳ TK Tài khoản TSCĐ Tài sản cố định TNHH Trách nhiệm hữu hạn Z Giá thành viii    DANH MỤC CÁC BẢNG   Bảng Bảng Phân Bổ Chi Phí (NVL + BTP) Cho Từng Mã Sản PhẩmSơn Nước 13060101 .67 Bảng Bảng Phân Bổ Chi Phí Bao Bì Cho Từng Mã Thành PhẩmSơn Nước 13060101 .68 Bảng 3.Bảng Phân Bổ Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp Cho Từng Mã Thành PhẩmSơn Nước 13060101 69 Bảng 4.Bảng phân bổ chi phí sản xuất chung Cho Từng Mã Thành PhẩmSơn Nước 13060101 .70 Bảng Bảng Tính Giá Thành Thành PhẩmSơn Nước 13060101 72 Bảng Bảng Phân Bổ Chi Phí Nguyên Vật Liệu Trực Tiếp Cho Từng Mã Thành PhẩmSơn Dầu 93060101 .75 Bảng 7.Bảng Xuất Bao Bì Cho Từng Mã Thành PhẩmSơn Dầu 93060101 76 Bảng 8.Bảng Phân Bổ Chi Phí Nhân Cơng Trực Tiếp Cho Từng Mã Thành PhẩmSơn Dầu 93060101 76 Bảng Bảng Phân Bổ Chi Phí Sản Xuất Chung Cho Từng Mã Thành PhẩmSơn Dầu 93060101 77 Bảng 10.Bảng Tính Giá Thành Thành PhẩmSơn Dầu 93060101 78 ix  ... quan hệ chi phí sản xuất giá thành sản phẩm 15 3.1.4 Đối tượng hạch tốn chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 16 3.1.5 Nhiệm vụ cơng tác tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm. .. đến chi phí chi vào kỳ Chi phí sản xuất để tính giá thành sản phẩm sản xuất doanh nghiệp Cơng thức tính tổng giá thành sản Tổng giá CPSX kỳ CPSX CPSX Các thành trước chi chuyển khoản =  sản phẩm. .. đến sản xuất tiêu thụ sản phẩm Giá thành tồn gọi giá thành đầy đủ tính cách lấy giá thành sản xuất cộng với chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp d Kỳ tính giá thành Kỳ tính giá thành
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SXTM MÔ TÔKIỀUHOÀNG SƠN , KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH SXTM MÔ TÔKIỀUHOÀNG SƠN

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay