KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ MỘT SỐ KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VÁT

122 1 0
  • Loading ...
1/122 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:45

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TỐN VỐN BẰNG TIỀN MỘT SỐ KHOẢN THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH VÁT NGUYỄN THỊ KIM LAN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGHÀNH KẾ TOÁN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013     BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN MỘT SỐ KHOẢN THANH TỐN TẠI CƠNG TY TNHH VÁT NGUYỄN THỊ KIM LAN KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP NGHÀNH KẾ TOÁN Giáo viên hướng dẫn: ThS BÙI CƠNG LUẬN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013     Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Vốn Bằng Tiền Một Số Khoản Thanh Tốn Tại Cơng Ty TNHH VÁT ” Nguyễn Thị Kim Lan, sinh viên khoá 36, ngành Kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày ThS BÙI CÔNG LUẬN Người hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm     tháng năm LỜI CẢM TẠ Trước tiên xin chân thành biết ơn cha mẹ, người chăm sóc, dạy bảo con, ủng hộ mặt tạo điều kiện tốt cho học tập, nghiên cứu suốt quãng thời gian cắp sách đến trường Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, thầy Trường Đại Học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, tồn thể thầy khoa Kinh Tế truyền đạt cho em kiến thức quý báu, giúp em vững tin đường học vấn nghiệp tương lai Đặc biệt em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc thầy Bùi Công Luận tận tình giảng dạy, bảo, hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin trân trọng cảm ơn cô, anh chị công ty TNHH VÁT, đặc biệt cơ, anh chị phòng Kế Tốn hết lòng giúp đỡ em suốt thời gian thực tập công ty cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến người bạn sát cánh bên suốt thời gian học tập trường Em xin kính chúc thầy tất anh, chị công ty tất bạn bè khỏe mạnh đạt thành công tốt lĩnh vực Sinh viên Nguyễn Thị Kim Lan     NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ KIM LAN Tháng 12 năm 2013 “Kế Toán Vốn Bằng Tiền Một Số Khoản Thanh Tốn Cơng Ty TNHH VÁT” NGUYEN THI KIM LAN December 2013.“MonetaryAnd Business Accounting At VAT CO., LTD.” Nội dung đề tài nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế cơng tác kế toán vốn tiền số khoản tốn Cơng ty TNHH VÁT dựa việc trình bày có hệ thống lí thuyết, nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quy trình lưu chuyển chứng từ, ghi sổ liên quan đến kế toán vốn tiền số khoản toán, để làm sở cho việc phân tích, so sánh từ đưa nhận xét phản ánh trạng công ty, đồng thời đưa kiến nghị phù hợp nhằm cải thiện nâng cao cơng tác kế tốn vốn tiền số khoản toán đơn vị     MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khoá luận CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 2.2 Cơ cấu tổ chức quản lý 2.2.1 Tổ chức máy quản lý 2.2.2 Khái quát chức nhiệm vụ phòng ban 2.3 Tổ chức cơng tác kế tốn 2.3.1 Niên độ kế toán, kỳ hạch toán, đơn vị tiền tệ sử dụng kế toán 2.3.2 Chế độ kế toán áp dụng 2.3.3 Chứng từ hệ thống tài khoản sử dụng CHƯƠNG 3NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Cơ sở lí luận Kế tốn vốn tiền 3.1.1 Khái niệm Kế toán vốn tiền 3.1.2 Kế toán tiền mặt quỹ 10 3.1.3 Kế toán tiền gửi Ngân hàng 13 3.1.4 Kế toán tiền chuyển .16 3.2 Cơ sở lý luận Kế toán khoản phải thu 18 3.2.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng 18 3.2.2 Thuế GTGT khấu trừ 20 3.2.3.Kế toán phải thu khác 22 3.2.4 Kế toán khoản tạm ứng cho công nhân viên 25 3.3 Cơ sở lý luận khoản phải trả 27 v   3.3.1 Kế toán khoản phải trả người bán 27 3.3.2 Kế toán thuế khoản phải nộp nhà nước .29 3.3.3 Kế toán khoản phải trả người lao động .31 3.4 Phương pháp nghiên cứu 34 CHƯƠNG 4KẾT QUẢ THẢO LUẬN 35 4.1 Kế toán vốn tiền 35 4.1.1 Kế toán tiền mặt quỹ 35 4.1.2 Kế toán tiền gửi ngân hàng 45 4.1.3 Kế toán tiền chuyển 63 4.2 Kế toán số khoản toán 63 4.2.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng 63 4.2.2 Kế toán thuế GTGT khấu trừ 69 4.2.3 Kế toán phải trả cho người bán 73 4.2.4 Kế toán thuế khoản phải nộp nhà nước 74 CHƯƠNG 5KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ .80 5.1 Kết luận 80 5.1.1 Về hoạt động tổ chức công ty 80 5.1.2 Về công tác kế tốn cơng ty 80 5.2 Kiến nghị 82 5.2.1 Về cấu tổ chức công ty .82 5.2.2 Về cơng tác kế tốn 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 84 PHỤ LỤC vi   DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BH Bảo hiểm BHXH Bảo hiểm xã hội BHYT Bảo hiểm y tế CTKT Chứng từ kế tốn Cty Cơng ty GĐ Giám đốc GĐN Giấy đề nghị GTGT Giá trị gia tăng HĐ Hóa đơn HĐTC Hoạt động tài KT Kế tốn KTT Kế tốn trưởng KH Khách hàng NH Ngân hàng PC Phiếu chi PT Phiếu thu SD Số dư SXKD Sản xuất kinh doanh TGNG Tiền gửi ngân hàng TK Tài khoản TM Tiền mặt TNHH Trách nhiệm hữu hạn vii   DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Đồ Cơ Cấu Bộ MáyTổ Chức Của Công Ty Hình 2.2 Trình Tự Ghi Sổ Theo Hình Thức Kế Tốn Máy Hình 3.1 Đồ Hạch Tốn Kế Tốn Tiền Mặt Tại Quỹ Là Đồng Việt Nam .11 Hình 3.2 Đồ Hạch Toán Kế Toán Tiền Gửi Ngân Hàng (VND) 15 Hình 3.3 Đồ Hạch Toán TM, TGNH Là Ngoại Tệ 16 Hình 3.4 Đồ Hoạch Tốn Kế Toán Tiền Đang Chuyển 17 Hình 3.5 Đồ Hạch Tốn Khoản Phải Thu Của Khách Hàng 20 Hình 3.6 Đồ Hạch Toán Thuế GTGT Được Khấu Trừ 22 Hình 3.7 Đồ Hạch Toán Khoản Phải Thu Khác .24 Hình 3.8 Đồ Hạch Tốn Khoản Tạm ứng Cho CNV 26 Hình 3.9 Đồ Phản Ánh Khoản Phải Trả Cho Người Bán .29 Hình 3.10 Đồ Phản Ánh Thuế Các Khoản Phải Nộp Nhà Nước .31 Hình 3.11 Đồ Phản Ánh Khoản Phải Trả Cho Người Lao Động 32 Hình 3.12 Đồ Phản Ánh Khoản Phải Trả Phải Nộp Khác 34 Hình 4.1 Trình Tự Ghi Sổ Tiền Mặt Tại Quỹ .36 Hình 4.2 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Thu Tiền Mặt 38 Hình 4.3 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Chi Tiền Mặt 39 Hình 4.4 Đồ Hạch Toán Tiền Mặt 43 Hình 4.5 Trích Sổ Cái TK 111 tháng 4/2013 45 Hình 4.6 đồ thực hoạt động thu TGNH 47 Hình 4.7 đồ thực hoạt động chi TGNH 49 Hình 4.8 Đồ Hạch Tốn Tiền Gửi Ngân Hàng 51 Hình 4.9 Trích Sổ Cái TK 112 tháng 4/2013 52 Hình 4.10 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Nghiệp Vụ Bán Hàng Thu Bằng Tiền Mặt .65 Hình 4.11 đồ hạch tốn TK 131 .66 Hình 4.12 Trích Sổ Cái TK 131 tháng 4/2013 67 Hình 4.13 Bảng Tổng Hợp SốCông Nợ tháng 4/2013 68 Hình 4.14 Trích Sổ Cái TK 133 tháng 4/2013 72 viii   Hình 4.15 Đồ Hạch Tốn Thuế GTGT Phải Nộp 76 Hình 4.16 Trích Sổ Chi Tiết TK 3331 tháng 4/2013 77   ix             PHỤ LỤC 06                         PHỤ LỤC 07                         ... khóa luận Kế Tốn Vốn Bằng Tiền Và Một Số Khoản Thanh Tốn Tại Cơng Ty TNHH VÁT ” Nguyễn Thị Kim Lan, sinh viên khố 36, ngành Kế tốn, bảo vệ thành cơng trước hội đồng vào ngày ThS BÙI CÔNG LUẬN... Cơ sở lí luận Kế tốn vốn tiền 3.1.1 Khái niệm Kế toán vốn tiền 3.1.2 Kế toán tiền mặt quỹ 10 3.1.3 Kế toán tiền gửi Ngân hàng 13 3.1.4 Kế toán tiền chuyển ... tận tình thầy Bùi Cơng Luận giúp đỡ nhiệt tình công ty nên định chọn đề tài “ Kế Toán Vốn Bằng Tiền Và Một Số Khoản Thanh Tốn Tại Cơng Ty TNHH VÁT” làm khóa luận tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ MỘT SỐ KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VÁT , KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ MỘT SỐ KHOẢN THANH TOÁN TẠI CÔNG TY TNHH VÁT

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay