ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP_CHẤT THẢI NGUY HẠI Ở THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

81 2 0
  • Loading ...
1/81 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:44

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN THỊ ĐAN THANH ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP_CHẤT THẢI NGUY HẠI THÀNH PHỐ BIÊN HỊA KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN VĂN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2012 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Đánh Giá Hiện Trạng Đề Xuất Giải Pháp Quản Chất Thải Rắn Công Nghiệp_Chất Thải Nguy Hại Thành Phố Biên Hòa” Nguyễn Thị Đan Thanh, sinh viên khóa 2009 – 2013, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ TS Đặng Minh Phương Người hướng dẫn, Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để đạt kết ngày hôm nay, lời em xin chân thành khắc ghi công ơn cha mẹ, người sinh em, nuôi nấng, dạy bảo em trưởng thành Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy cô khoa kinh tế người tận tình giảng dạy truyền đạt kiến thức cho em suốt trình học trường Em xin gửi lời biết ơn chân thành đến thầy Đặng Minh Phương, người theo sát, hướng dẫn, bảo em suốt thời gian em nghiên cứu đề tài Cảm ơn Ban Giám Đốc cô chú, anh chị công tác Sở Tài Nguyên- Môi Trường Tỉnh ĐồngNai, đặc biệt anh chị Phòng Quản Chất Thải Rắn nhiệt tình giúp đỡ em suốt trình thực luận văn vừa qua Cuối xin gửi lời cám ơn đến bạn bè em trao đổi học tập hỗ trợ em suốt năm tháng giảng đường đại học Chân thành cảm ơn! Sinh viên thực Nguyễn Thị Đan Thanh NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN THỊ ĐAN THANH Tháng 09 năm 2012 “Đánh Giá Hiện Trạng Đề Xuất Giải Pháp Quản Chất Thải Rắn Công Nghiệp_Chất Thải Nguy Hại Thành Phố Biên Hòa” NGUYỄN THỊ ĐAN THANH September 2012 “Assessing Current Situation and Suggesting Solution For Solid Waste Management- Hazardous Waste in Bien Hoa City” Đề tài thực nhằm đánh giá trạng công tác quản chất thải rắn công nghiệp- chất thải nguy hại địa bàn thành phố Biên Hòa, doanh nghiệp hoạt động ngồi khu cơng nghiệp, đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý, tiêu hủy chất thải rắn Đề tài thu thập số liệu thứ cấp từ Sở Tài Nguyên- Môi Trường Tỉnh Đồng Nai, Ban quản khu công nghiệp địa bàn thành phố thông tin nghiên cứu hay báo internet thấy thực trạng quản chất thải rắn công nghiệp- chất thải nguy hại TP Biên Hòa nhiều vấn đề bất cập doanh nghiệp không chấp hành quy định nhà nước quản chất thải rắn công nghiệp mức cao Đa số doanh nghiệp có phát sinh chất thải công nghiệp không đăng ký chủ nguồn thải, có doanh nghiệp đổ chung chất thải nguy hại với rác sinh hoạt gây ô nhiễm môi trường trầm trọng ảnh hưởng tới sức khỏe người dân khu vực xung quanh Do đề tài thực nhằm đề xuất giải pháp thích hợp cho công tác quản chất thải rắn công nghiệp- chất thải nguy hại TP Biên Hòa Phần lớn doanh nghiệp, đơn vị, nhà máy chưa có cán chuyên trách lĩnh vực môi trường, nên hiểu biết doanh nghiệp chất thải nguy hại hạn chế Cơ quan chức cần phải có trách nhiệm tuyên truyền, nâng cao ý thức doanh nghiệp quan nhà nước nên có hình thức xử phạt mạnh mẽ tới doanh nghiệp có hành vi vi phạm quy định nhà nước quản chất thải nguy hại MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii  DANH SÁCH CÁC BẢNG viii  DANH SÁCH CÁC HÌNH ix  DANH MỤC PHỤ LỤC x  CHƯƠNG 1MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2  1.2.1 Mục tiêu chung 2  1.2.2 Mục tiêu cụ thể 2  1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 2  1.3.1 Phạm vi nội dung nghiên cứu 2  1.3.2 Phạm vi địa bàn nghiên cứu 3  1.3.3 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 3  1.3.4 Phạm vi thời gian nghiên cứu 3  1.4.Cấu trúc khóa luận 3  CHƯƠNG 2TỔNG QUAN 5  2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 5  2.2 Tổng quan thành phố Biên Hòa 6  2.2.1 Đặc điểm tự nhiên 6  2.2.2 Tài nguyên thiên nhiên 9  2.2.3 Đặc điểm kinh tế xã hội 9  2.3 Thông tin chung khu cơng nghiệp TP.Biên Hòa 11  2.3.1 Khu cơng nghiệp AMATA 11  2.3.2 Khu cơng nghiệp Biên Hòa 13  2.3.3 Khu cơng nghiệp Biên Hòa 14  2.3.4 Khu công nghiệp LOTECO 15  CHƯƠNG 3NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 Nội dung nghiên cứu 17  17  v 3.1.1 Các khái nệm CTRCN-CTNH 17  3.1.2 Văn liên quan đến việc quản CTRCN-CTNH 25  3.2 Phương pháp nghiên cứu 27  CHƯƠNG 4KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 29  4.1 Hiện trạng phát sinh CTNH địa bàn TP Biên Hòa 29  4.2 Hiện trạng quản CTNH TP Biên Hòa 33  4.2.1 Công tác quản CTNH sở sản xuất 33  4.2.2 Công tác quản CTNH sở thu gom, vận chuyển, xử 37  4.3 Cơng tác quản hành quản CTNH TP Biên Hoà 43  4.5 Đề xuất giải pháp quản CTRCN-CTNH TP Biên Hòa 49  4.5.1 Đề xuất thu phí phát sinh CTNH 49  4.5.2 Quản thị trường thu gom, vận chuyển, xử CTNH 54  CHƯƠNG 5KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 57  5.1 Kết luận 57  5.2 Kiến nghị 59  TÀI LIỆU THAM KHẢO 60  PHỤ LỤC   vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CTNH Chất thải nguy hại CTCN Chất thải công nghiệp CTRCN Chất thải rắn công nghiệp DN Doanh nghiệp KCN Khu công nghiệp TN-MT Tài nguyên- Môi trường UBND Ủy ban nhân dân BVMT Bảo vệ môi trường TP Thành phố vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 3.1 Bảng phân loại theo ngành công nghiệp 19  Bảng 3.2 Mối Nguy Hại Của CTNH Đối Với Cộng Đồng 22  Bảng 3.3 Khả Năng Ứng Dụng Của Các Phương Pháp Xử CTNH 24  Bảng 4.1 Tổng tải lượng CTRCN CTNH TP Biên Hòa Năm 2011 30  Bảng 4.2 Thành Phần Tỉ Lệ CTNH Của Một Số Ngành Cơng Nghiệp Tại TP Biên Hòa 32  Bảng 4.3 Các DN Trong Ngồi KCN Có Đăng Ký Nguồn Chủ Thải CTNH 34  Bảng 4.4 Tình hình doanh nghiệp đăng ký nguồn chủ thải KCN 36  Bảng 4.5 Danh Sách Các Đơn Vị Thu Gom, Vận Chuyển CTNH Trên Địa Bàn TP Biên Hòa 37  Bảng 4.6 Số Lượng CTNH Các Công Ty Tham Gia Thu Gom Trên Địa Bàn TP Biên Hòa 39  Bảng 4.7 Danh Sách Các Đơn Vị Xử CTNH Trong TP Biên Hòa 41  Bảng 4.8 Hệ Số K Đề Nghị 52  Bảng 4.9 Ví Dụ Tính Phí Phát Sinh Chất Thải Nguy Hại 53  viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Bản Đồ Hành Chính Thành Phố Biên Hòa 6  Hình 2.2 Khu Cơng Nghiệp AMATA 11  Hình 2.3 Khu Cơng Nghiệp Biên Hòa 13  Hình 2.4 Khu Cơng Nghiệp Biên Hòa 14  Hình 2.5 Khu cơng nghiệp LOTECO 15  Hình 2.6 Sơ Đồ Quy Hoạch Khu Cơng Nghiệp Tam Phước 16  Hình 3.1 Sự Biến Đổi Thuốc Trừ Sâu Trong Đất 21  Hình 4.1 Mơ Hình Cơ Cấu Tổ Chức Của Hệ Thống Quản Nhà Nước Về CTRCNCTNH TP Biên Hòa 44  Hình 4.2 Mơ Hình Kết Hợp 54  Hình 4.3 Mơ Hình Độc Lập 55  Hình 4.4 Mơ Hình Với Sự Kiểm Sốt Của Cơ Quan Chức Năng 56  ix DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ Lục Mơ Hình Dự Báo Số Lượng CTNH Tại TP Biên Hòa Từ Năm 2012-2020   Phụ Lục Khắc Phục Mơ Hình Dự Báo   Phụ lục 3: MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠIVÀ SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI   Phụ lục 4: MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ, GIẤY PHÉP QUẢN CHẤT THẢI NGUY HẠI CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN x   CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 5.1 Kết luận Vấn đề xúc mơi trường Tp Biên Hòa chất thải sở sản xuất công nghiệp đặc biệt CTNH gây ô nhiễm môi trường Vấn đề cấp bách cần phải giải cách triệt để nhằm hạn chế tác động xấu chúng đến môi trường người mặt khác đảm bảo cho phát triển bền vững kinh tế - xã hội mơi trường Tp Biên Hòa tương lai Chiến lược phát triển kinh tế phải đôi với chiến lược bảo vệ môi trường Với tốc độ phát triển cơng nghiệp Tp Biên Hòa nay, việc kiểm sốt nguồn nhiễm đặc biệt nguồn ô nhiễm CTNH không thực cách nghiêm túc sức ép mơi trường Tp Biên Hòa tương lai nặng nề Mặc dù UBND tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trường có nhiều nổ lực họat động quản lý, bảo vệ mơi trường (trong có việc quy họach phát triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững; tổ chức thẩm định đánh giá tác động môi trường dự án đầu tư ngòai KCN; thanh-kiểm tra mơi trường dự án vào họat động; xử trường hợp vi phạm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp sớm vào họat động; tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức BVMT cho doanh nghiệp xây dựng hệ thống quản môi trường đến cấp huyện, thị, thành phố nhìn chung cơng tác BVMT thời gian qua nhiều bất cập Ngun nhân cơng ty phát triển hạ tầng KCN doanh nghiệp ngòai KCN chưa nghiêm túc chấp hành Luật BVMT, chưa thực theo Quyết định phê chuẩn báo cáo đánh giá tác động môi trường phê duyệt Bên cạnh đó, hệ thống văn pháp luật BVMT thiếu chưa đồng bộ, kịp thời vấn đề môi trường phát sinh Nguồn kinh phí (ngân sách nhà nước 57 doanh nghiệp…) dành để đầu tư cho công tác BVMT hạn chế Hơn nữa, hệ thống quản nhà nước BVMT chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; đội ngũ cán làm công tác bảo vệ môi trường vừa thiếu yếu lực chun mơn, lực quản kiểm sóat ô nhiễm môi trường; chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ BVMT phát triển bền vững Trong đó, số lượng doanh nghiệp vào họat động lớn với ngành nghề đa dạng, phức tạp, địa bàn quản rộng, gây hạn chế khơng u cầu nhiệm vụ giao Hiện Nghị định số 12/2011/NĐ-CP Chính phủ ban hành ngày 14/4/2011 việc quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật Bảo vệ môi trường Nghị định quy định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật bảo vệ môi trường tiêu chuẩn môi trường; đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường cam kết bảo vệ môi trường; bảo vệ môi trường sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; quản chất thải nguy hại; công khai thông tin, liệu môi trường Nội dung Nghị định tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vấn đề quản chất thải việc giám sát Cơ quan nhà nước Quản CTNH vấn đề Việt Nam nhận thức lẫn chế, sách văn pháp quy Về công tác cấp Sổ đăng ký quản chủ nguồn thải CTNH Hầu hết doanh nghiệp thực chế độ báo cáo định kỳ tính hình quản CTNH, chứng từ giao nhận CTNH, nhật ký quản CTNH Đây điều kiện bắt buộc để chủ nguồn thải thực gia hạn việc đăng ký Sổ Đăng ký quản CTNH định kỳ hàng năm Hầu hết doanh nghiệp chưa hình thành đội ngũ cán chuyên trách mơi trường nói chung quản chất thải nguy hại nói riêng Vì gặp nhiều khó khăn công tác đăng ký quản chất thải nguy hại Công tác thu gom, phân lọai chất thải nguồn chưa thực triệt để doanh nghiệp Vì vậy, q trình kiểm sóat chất thải nguy hại doanh nghiệp từ nguồn phát sinh chúng tiêu hủy hồn tòan cơng việc khó khăn phức tạp, tình trạng mua bán, trao đổi chất thải nguy hại dạng phế liệu công nghiệp diễn phổ biến doanh nghiệp Tp Biên Hòa Các dự án quy họach xử CTNH có phần CTRCNNH địa bàn tỉnh Đồng Nai 58 Tp Biên Hòa đưa vào họat động cụ thể gồm: khu liên hiệp xử CTCN xã Giang Điền CTNH có khả tái sinh phục vụ cho lọai hình sản xuất khác như: dung mơi hữu cơ, dầu khống, bao bì, thùng chứa CTNH…đang bước tận dụng cách triệt để thông qua đơn vị có chức tái sử dụng CTNH VKTTĐPN 5.2 Kiến nghị - Nhà nước sớm ban hành văn hướng dẫn cụ thể việc thực phương pháp xác định CTNH, ngưỡng CTNH cho doanh nghiệp thuộc ngành cơng nghiệp VLXD, hóa chất, giấy, khí luyện kim, xi mạ, dệt nhuộm… - Điều tra, thống kê, lập danh sách nhà máy, cơng ty, xí nghiệp q trình họat động có khả phát sinh CTNH - Phân lọai nhà máy, cơng ty, xí nghiệp theo tiêu chí cụ thể như: lọai hình sản xuất, khả phát thải lọai CTNH,…nhằm quản chặt chẽ nguồn phát sinh CTNH - Tăng cường công tác quản CTNH địa bàn tỉnh Đồng Nai theo Quy chế quản CTNH Chính phủ Quy định an tòan, thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử tiêu hủy CTNH địa bàn Tỉnh nói chung Tp Biên Hòa nói riêng - Tiến hành thực việc tra nhà máy, cơng ty, xí nghiệp.Tuy nhiên, việc tiến hành cần phải có hợp tác quan quản Nhà nước môi trường doanh nghiệp để kết thu mang tính khả quan tránh làm ảnh hưởng đến họat động kinh doanh doanh nghiệp - Tiếp tục đẩy mạnh công tác thẩm định thủ tục cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải, giấy phép họat động thu gom, vận chuyển, lưu giữ, xử tiêu hủy CTNH địa bàn tỉnh 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT Lâm Minh Triết, Lê Thanh Hải, 2006, Giáo trình Quản Chất thải nguy hại, Nhà xuất Xây Dựng, 283 trang Nguyễn Đức Khiển, 2003, Quản chất thải nguy hại, Nhà xuất Xây Dựng, Hà Nội, 236 trang Hoàng Xuân Cơ, 2005, Giáo trình kinh tế mơi trường, Nhà xuất Giáo Dục, 247 trangThanh Hải, 2006, Nghiên cứu đề xuất thị trường trao đổi tái chế chất thải rắn công nghiệp chất thải rắn công nghiệp nguy hại cho khu vực Tp.HCM, Nhà xuất Xây Dựng, 255 trang Báo cáo giám sát tỉnh ủy sáu tháng đầu năm số 190, Sở Tài Nguyên Môi Trường tỉnh Đồng Nai, 2012 Báo cáo Hiện trạng môi trường Tỉnh Đồng Nai 05 năm (2006-2010) , Sở Tài NguyênMôi trường Tỉnh Đồng Nai 2010 Thông Tư Hướng Dẫn Điều Kiện Hành Nghề Thủ Tục Lập Hồ Sơ, Đăng Ký, Cấp Phép, Hành Nghề, Mã số Quản Chất Thải Nguy Hại, Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Số 12/2011/TT-BTNMT, 14/04/2011 Nghị Định Quản Chất Thải rắn, Chính Phủ, Số: 59/2007/NĐ-CP,09/04/2007 Luật Bảo Vệ Môi Trường, Quốc Hội, Số: 52/2005/QH11, 29/11/2005 TIẾNG NƯỚC NGOÀI Harry M.Freeman “Standard Handbook of Hazardous Waste Treatment and Disposal” Mc Graw Hill 2nd Edition 1997 60 PHỤ LỤC Phụ Lục Mơ Hình Dự Báo Số Lượng CTNH Tại TP Biên Hòa Từ Năm 20122020 Dependent Variable: SLCTNH Method: Least Squares Date: 12/15/12 Time: 18:02 Sample: 2000 2011 Included observations: 12 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C T -1850.985 2349.395 1114.850 151.4783 -1.660299 15.50978 0.1278 0.0000 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.960088 0.956097 1811.417 32812325 -105.9557 0.831210 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 13420.08 8645.142 17.99262 18.07344 240.5532 0.000000 Phụ Lục Khắc Phục Mơ Hình Dự Báo Dependent Variable: SLCTNH Method: Least Squares Date: 12/15/12 Time: 19:53 Sample(adjusted): 2002 2011 Included observations: 10 after adjusting endpoints Convergence achieved after iterations Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C T AR(1) AR(2) -3159.134 2553.351 0.923761 -0.742842 984.4747 129.8280 0.240906 0.219716 -3.208954 19.66719 3.834529 -3.380918 0.0184 0.0000 0.0086 0.0148 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.990414 0.985621 955.9448 5482983 -80.26226 1.997926 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Inverted AR Roots 46+.73i 46 -.73i 15475.30 7972.116 16.85245 16.97349 206.6425 0.000002 Phụ lục 3: MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠIVÀ SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI (Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) A Mẫu Đơn đăng ký chủ nguồn thải CTNH .(1) *** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm ĐƠN ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI (cấp lần đầu/cấp lại) Kính gửi: (2) Phần khai chung chủ nguồn thải CTNH: 1.1 Tên: Địa văn phòng/trụ sở chính: Điện thoại: Fax: E-mail: Tài khoản số: tại: Giấy CMND (nếu cá nhân) số: ngày cấp: nơi cấp: Giấy đăng ký kinh doanh số: ngày cấp: nơi cấp: Mã số QLCTNH (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thải): Tên người liên hệ (trong trình tiến hành thủ tục): 1.2 Cơ sở phát sinh CTNH (trường hợp có nhiều trình bày sở): Tên (nếu có): Địa chỉ: Loại hình (ngành nghề) hoạt động#: Điện thoại Fax: E-mail: Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số: ngày cấp: nơi cấp: Dữ liệu sản xuất: (Trường hợp có nhiều sở phát sinh CTNH phân biệt rõ sở) 2.1 Danh sách ngun liệu thơ/hố chất: TT Ngun liệu thơ/hố chất Số lượng trung bình (kg/năm) 2.2 Danh sách sản phẩm: TT Tên sản phẩm Sản lượng trung bình (kg/năm) Dữ liệu chất thải: (Trường hợp có nhiều sở phát sinh CTNH phân biệt rõ sở) 3.1 Danh sách CTNH phát sinh thường xuyên: TT Tên chất thải Trạng thái tồn Số lượng trung bình Mã CTNH (kg/năm) (rắn/lỏng/bùn) Tổng số lượng 3.2 Danh sách chất thải thông thường phát sinh thường xuyên: TT Tên chất thải Trạng thái tồn Số lượng trung bình (kg/năm) (rắn/lỏng/bùn) Tổng số lượng 3.3 Danh sách CTNH tồn lưu (nếu có): TT Tên chất thải Trạng thái tồn Số lượng (kg) Mã CTNH Thời điểm bắt đầu tồn lưu (rắn/lỏng/bùn) Tổng số lượng Danh sách CTNH đăng ký tự xử CTNH sở (nếu có): (Trường hợp có nhiều sở phát sinh CTNH phân biệt rõ sở) TT Tên chất thải Trạng thái Số lượng Mã Phương Mức độ xử tồn (kg/năm) CTNH án xử (rắn/lỏng/bùn) (tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào) Tổng số lượng Mục lục Bộ hồ sơ đăng ký: Tôi xin cam đoan thông tin cung cấp thật Đề nghị quý Sở cấp (hoặc cấp lại) Sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH (3) (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) B Mẫu sổ đăng ký Chủ nguồn thải CTNH (TÊN CQQLCNT) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI Mã số QLCTNH: (Cấp lần ) I Thông tin chung chủ nguồn thải CTNH: Tên: Địa văn phòng/trụ sở chính: Điện thoại: Fax: E-mail: Tài khoản số: tại: Giấy CMND (nếu cá nhân) số: ngày cấp: Giấy đăng ký kinh doanh số: ngày cấp: nơi cấp: nơi cấp: II Nội dung đăng ký: Chủ nguồn thải CTNH đăng ký (các) sở phát sinh CTNH kèm theo danh sách CTNH chất thải thông thường theo Phụ lục kèm theo III Trách nhiệm chủ nguồn thải: Tuân thủ quy định Luật Bảo vệ môi trường văn quy phạm pháp luật môi trường có liên quan Thực trách nhiệm quy định Điều 25 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường (Các trách nhiệm khác , ví dụ trách nhiệm việc tự xử CTNH…) IV Điều khoản thi hành: Sổ đăng ký có giá trị sử dụng cấp lại chấm dứt hoạt động (và thay Sổ đăng ký có mã số QLCTNH : cấp lần ngày / / (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký)) Nơi nhận: - Như phần I; - …; - Lưu Người có thẩm quyền ký (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) (TÊN CQQLCNT) CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm SỔ ĐĂNG KÝ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI Mã số QLCTNH: (Cấp lần ) I Thông tin chung chủ nguồn thải CTNH: Tên: Địa văn phòng/trụ sở chính: Điện thoại: Fax: E-mail: Tài khoản số: tại: Giấy CMND (nếu cá nhân) số: ngày cấp: Giấy đăng ký kinh doanh số: ngày cấp: nơi cấp: nơi cấp: II Nội dung đăng ký: Chủ nguồn thải CTNH đăng ký (các) sở phát sinh CTNH kèm theo danh sách CTNH chất thải thông thường theo Phụ lục kèm theo III Trách nhiệm chủ nguồn thải: Tuân thủ quy định Luật Bảo vệ môi trường văn quy phạm pháp luật mơi trường có liên quan Thực trách nhiệm quy định Điều 25 Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Mơi trường (Các trách nhiệm khác , ví dụ trách nhiệm việc tự xử CTNH…) IV Điều khoản thi hành: Sổ đăng ký có giá trị sử dụng cấp lại chấm dứt hoạt động (và thay Sổ đăng ký có mã số QLCTNH : cấp lần ngày / / (trường hợp cấp lại Sổ đăng ký)) Nơi nhận: - Như phần I; - …; - Lưu Người có thẩm quyền ký (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) Phụ lục 4: MẪU HỒ SƠ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ, GIẤY PHÉP QUẢN CHẤT THẢI NGUY HẠI CÁC VĂN BẢN CÓ LIÊN QUAN (Kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BTNMT ngày 14 tháng năm 2011 Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường) A Mẫu Đơn đăng ký hành nghề QLCTNH *** (1) _ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc (Địa danh), ngày tháng năm ĐƠN ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ QUẢN CHẤT THẢI NGUY HẠI (cấp lần đầu/cấp gia hạn/cấp điều chỉnh) Kính gửi: (2) Phần khai chung: 1.1 Tên tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề: Địa văn phòng: Điện thoại: Fax: E-mail: Tài khoản số: : Giấy CMND (nếu cá nhân) số: ngày cấp: nơi cấp: Giấy đăng ký kinh doanh số: ngày cấp: nơi cấp: Mã số QLCTNH có (trường hợp gia hạn điều chỉnh Giấy phép): Giấy phép QLCTNH có giá trị đến ngày (trường hợp gia hạn điều chỉnh Giấy phép): Tên người liên hệ (trong trình tiến hành thủ tục): 1.2 Cơ sở xử CTNH (trường hợp có nhiều trình bày sở): Tên (nếu có): Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số: ngày cấp: nơi cấp: 1.3 Đại vận chuyển CTNH (trường hợp có nhiều trình bày đại lý): Tên (nếu có): Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: Giấy đăng ký kinh doanh (nếu có) số: ngày cấp: nơi cấp: (Trường hợp điều chỉnh Giấy phép ghi rõ sở xử đại vận chuyển CTNH cấp phép hay đăng ký bổ sung) Địa bàn hoạt động đăng ký: Vùng Tỉnh Ghi tên vùng theo bảng Phụ lục kèm Ghi tên tỉnh ghi “tồn theo Thơng tư vùng” (lưu ý không ghi cấp địa bàn nhỏ tỉnh) (Phân biệt rõ danh sách sở đại không giống nhau; Trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung địa bàn hoạt động phân biệt rõ địa bàn hoạt động cấp phép địa bàn hoạt động đăng ký thay đổi, bổ sung) Danh sách phương tiện, thiết bị chuyên dụng đăng ký: Loại hình TT Tên phương tiện, thiết bị Số lượng (đơn vị đếm) (ví dụ: đóng gói, bảo quản, vận chuyển, lưu giữ, tái chế, tận thu, đồng xử lý, cô lập, chôn lấp ) (Phân biệt rõ danh sách sở đại không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung phương tiện, thiết bị chuyên dụng phân biệt rõ danh sách cấp phép danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung) Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển, xử lý: TT Tên chất thải Trạng thái Số lượng Mã tồn (kg/năm) CTNH (rắn/lỏng/bùn) Phương án xử Mức độ xử (tương đương tiêu chuẩn, quy chuẩn nào) Tổng số lượng (Phân biệt rõ danh sách sở đại không giống nhau; trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung phương tiện, thiết bị chuyên dụng phân biệt rõ danh sách cấp phép danh sách đăng ký thay đổi, bổ sung) 4a Danh sách CTNH đăng ký vận chuyển để tái sử dụng trực tiếp (nếu có): Mã CTNH TT Tên chất thải Trạng thái tồn Số lượng (kg/năm) (rắn/lỏng/bùn) Tổng số lượng (Trường hợp đăng ký điều chỉnh Giấy phép liên quan đến thay đổi, bổ sung CTNH phân biệt rõ danh sách CTNH cấp phép danh sách CTNH đăng ký thay đổi, bổ sung) Mục lục Bộ hồ sơ đăng ký: Tôi xin cam đoan thông tin cung cấp thật Đề nghị quý Cơ quan xem xét hồ sơ cấp (hoặc cấp gia hạn cấp điều chỉnh) Giấy phép, đồng thời kiểm tra, xác nhận việc thực nội dung Báo cáo yêu cầu Quyết định số ngày / / Bộ Tài nguyên Môi trường việc phê duyệt báo cáo Đánh giá tác động môi trường Dự án (trường hợp Tổng cục Môi trường CQCP) .(3) (Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) Ghi chú: (1) Tên tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề; (2) CQCP tương ứng theo quy định Điều Thông tư này; (3) Người có thẩm quyền ký tổ chức, cá nhân đăng ký hành nghề B Mẫu Chừng từ CTNH TỈNH/THÀNH PHỐ CHỨNGTỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI …………………………………………………… Số:………………………… Chủ nguồn thải:…………………………………………………………………………………………… …… …Mã số QLCTNH:………………………… Địa văn phòng:…………………………………………………………………………………………………… ………………………… ĐT: …………………… Địa sở:………………………………………………………………………………………………………… ………………………… ĐT: …………………… Chủ hành nghề QLCTNH 1:………………………………………………………………………………………… ……… Mã số QLCTNH:………………………… Địa văn phòng:……………………………………………………………………………………………………… ……………………… ĐT: …………………… Địa sở/đại lý:………………………………………….………………………………………………………… ……………………… .ĐT: …………………… Chủ hành nghề QLCTNH (chủ tái sử dụng):………………………………………………………… …… Mã số QLCTNH (Số ĐKKD/CMND): Địa văn phòng:…………………………………………………………………………………………………………………………… … ĐT: …………………… Địa sở (nơi tái sử dụng):…………… ………………………………………………………………………………………… ……… ĐT: …………………… Kê khai CTNH chuyển giao (sử dụng thêm trang phụ lục cho bảng không ghi đủ) Số TT Tên CTNH Trạng thái tồn Rắn Lỏng Bùn Mã CTNH Số lượng (kg) Phương pháp xử (hoặc tái sử dụng) # # Ghi ký hiệu phương pháp xử áp dụng CTNH: TC (Tận thu/tái chế); TH (Trung hoà); PT (Phân tách/chiết/lọc/kết tủa); OH (Oxy hoá); SH (Sinh học); ĐX (Đồng xử lý); TĐ (Thiêu đốt); HR (Hố rắn); CL (Cơ lập/đóng kén); C (Chơn lấp); Khác (ghi rõ tên phương pháp); Trường hợp tái sử dụng ghi: TSD Xuất CTNH (nếu có) Nước nhập khẩu:……………………………………………… Cửa nhập………… .………………… Số hiệu phương tiện:………………………… …… .…………… Ngày xuất cảng:…………………………………… Cửa xuất: …………… .………………… Xác nhận việc tiếp nhận đủ số lượng loại CTNH kê khai mục 7.1 Họ tên người nhận thay mặt chủ hành nghề QLCTNH 1:……………………………………………… Ký:……………………………………Ngày:……………………… 7.2 Họ tên người nhận thay mặt chủ hành nghề QLCTNH (chủ tái sử dụng):……… ……………… Ký:……………………………………Ngày:……………………… Chủ nguồn thải xác nhận thống để kê khai xác thơng tin mục 1-4 (hoặc 5) ……………………………, ngày…… tháng…… năm……… Chủ hành nghề QLCTNH (cuối dùng) xác nhận hoàn thành việc xử an toàn tất CTNH phương pháp kê khai mục (hoặc chủ tái sử dụng xác nhận tái sử dụng CTNH mục đích ban đầu) ………….………………, ngày…… tháng…… năm……… (ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) (ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) @ Liên số: 1- 2 2S- 2T- 3- 3S- 3T - 4- 5 C Mẫu báo cáo QLCTNH Sở Tài nguyên Môi trường *** UỶ BAN NHÂN DÂN … CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT SỞ TÀI NGUYÊN MÔI NAM TRƯỜNG Độc lập - Tự - Hạnh phúc _ Số: (Địa danh), ngày tháng năm BÁO CÁO QUẢN CHẤT THẢI NGUY HẠI NĂM … (Từ ngày 01/01 đến 31/12/ ) Kính gửi: - Uỷ ban nhân dân tỉnh/thành phố …; - Tổng cục Môi trường Tình hình chung hoạt động QLCTNH triển khai: Tình hình chung phát sinh CTNH: Tình hình chung hoạt động chủ hành nghề QLCTNH, chủ vận chuyển, chủ xử CTNH có sở địa bàn tỉnh: Tình hình cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải, cấp phép QLCTNH địa bàn tỉnh: Xác nhận việc chuyển giao trách nhiệm QLCTNH chủ nguồn thải với chủ hành nghề QLCTNH thực hợp đồng theo hợp đồng: Sở Tài nguyên Môi trường xác nhận việc chuyển giao trách nhiệm QLCTNH (thể Chứng từ CTNH) chủ nguồn thải địa bàn quản với chủ hành nghề QLCTNH, chủ vận chuyển, chủ xử CTNH thực hợp đồng theo hợp đồng, trừ trường hợp nêu Phụ lục (c) báo cáo Công tác tra, kiểm tra xử vi phạm: Các vấn đề khác: Kết luận kiến nghị: GIÁM ĐỐC (Ký, ghi họ tên, đóng dấu) ... trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận Đánh Giá Hiện Trạng Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Công Nghiệp _Chất Thải Nguy Hại Ở Thành Phố Biên Hòa Nguy n Thị Đan Thanh,... thực Nguy n Thị Đan Thanh NỘI DUNG TÓM TẮT NGUY N THỊ ĐAN THANH Tháng 09 năm 2012 Đánh Giá Hiện Trạng Đề Xuất Giải Pháp Quản Lý Chất Thải Rắn Công Nghiệp _Chất Thải Nguy Hại Ở Thành Phố Biên Hòa ... chất thải rắn nói chung chất thải rắn nguy hại từ cơng nghiệp nói riêng gây Với ý nghĩa khóa luận thực với tiêu đề : Đánh giá trạng đề xuất giải pháp quản lý chất thải rắn công nghiệp _chất thải
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP_CHẤT THẢI NGUY HẠI Ở THÀNH PHỐ BIÊN HÒA , ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN CÔNG NGHIỆP_CHẤT THẢI NGUY HẠI Ở THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay