PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ ẢNH HƯỞNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TRỒNG CHÈ CÀNH THÀNH PHỐ BẢO LỘC

75 1 0
  • Loading ...
1/75 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:44

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG SUẤT ẢNH HƯỞNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TRỒNG CHÈ CÀNH THÀNH PHỐ BẢO LỘC LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng /2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG SUẤT ẢNH HƯỞNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TRỒNG CHÈ CÀNH THÀNH PHỐ BẢO LỘC Ngành: Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: MAI ĐÌNH Q Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 08/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Phân Tích Yếu Tố Ảnh Hưởng Năng Suất Ảnh Hưởng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Đến Người Trồng Chè Cành Thành Phố Bảo Lộc-Lâm Đồng” Nguyễn Thị Bích Hà, sinh viên khóa 2009 – 2013, ngành Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ Mai Đình Quý Người hướng dẫn, _ Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Khóa luận hồn thành với tất nỗ lực thân Bên cạnh đó, kết động viên, giúp đỡ vật chất, tinh thần kiến thức nhiều cá nhân, tổ chức Để có kết ngày hôm xin: Gửi đến thầy Mai Đình Q lòng biết ơn chân thành Cảm ơn Thầy nhiệt tình giảng dạy, bảo, truyền đạt cho tơi kiến thức bổ ích, hướng dẫn tận tình suốt trình thực khóa luận Cảm ơn Ban Giám Hiệu Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM, Ban Chủ Nhiệm Khoa Kinh Tế, Thầy Cô giảng dạy, bạn lớp Kinh Tế Tài Ngun Mơi Trường khóa 35 gắn bó với suốt năm học vừa qua Cảm ơn anh chị, cô thuộc Trung tâm nông nghiệp Bảo Lộc nhiệt tình cung cấp số liệu hướng dẫn tận tình cho tơi hồn thành nghiên cứu Sau cùng, để có ngày hơm quên công ơn ba mẹ sinh thành, dưỡng dục, không ngại vất vả, hy sinh suốt thời gian qua để bước tiếp đường mà chọn Xin cảm ơn tất người thân gia đình ln động viên ủng hộ cho Xin chân thành cảm ơn! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Thị Bích Hà NỘI DUNG TĨM TẮT NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ, Tháng năm 2013, “Phân Tích Yếu Tố Ảnh Hưởng Năng Suất Ảnh Hưởng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Đến Người Trồng Chè Cành Thành Phố Bảo Lộc-Lâm Đồng” NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ, August 2013, “Analysis of factors affecting the productivity and Drugs Affect Plant Protection By The Tea Plant Stems Bao Loc city-Lam Dong province” Đề tài thưc điều tra 80 hộ trồng chè cành hai xã Lộc Châu, Lộc Thanh, phường B’Lao Kết thu yếu tố ảnh hưởng đến suất phân bón, thuốc BVTV, kinh nghiệm trình độ học vấn người dân đưa mức tối ưu cho phân bón tăng 0,22 tấn/ha/năm, với thuốc BVTV 0,06 lit/ha/năm Ngoài ra, tính mức chi phí sức khỏe hàng năm mà người trồng chè phải chịu 383,750 đồng/năm Do cơng tác trồng, chăm sóc dựa hiểu biết chủ quan thân nên họ quan tâm tới suất mà bỏ quên môi trường Việc đưa giải pháp nhãn sinh thái cần thiết, hướng người dân tới sản phẩm sạch, kiến nghị quyền địa phương tuyên truyền, khuyến khích hộ dân từ khâu trồng, chăm sóc đến bảo quản quy định, sử dụng thuốc BVTV theo nguyên tắc “4 đúng”, hướng tới nông nghiệp bền vững MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC CÁC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu chi tiết 1.2.3 Phạm vi nghiên cứu 1.2.4 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan khu vực nghiên cứu 2.2.1 Vị trí địa lí 2.2.2 Địa hình 2.2.3 Khí hậu 2.2.4 Thủy văn 2.2.5 Lịch sử 2.2.6 Cơ cấu dân số 2.2.7 Kinh tế 2.2.8 Du lịch 10 2.2.9 Giáo dục, y tế 10 2.3 Tổng quan chè 10 2.4 Tổng quan thuốc BVTV tình hình sử dụng Việt Nam 11 v 2.4.1 Lịch sử phát triển 11 2.4.2 Tình hình sử dụng thuốc BVTV nước ta 12 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Cơ sở lý luận 14 3.1.1 Khái niệm chè 14 3.1.2 Khái niệm nông nghiệp bền vững 15 3.1.3 Khái niệm thuốc BVTV 15 3.1.4 Các nhóm thuốc BVTV 15 3.1.5 Các phương pháp sử dụng thuốc BVTV 16 3.1.6 Tác dụng thuốc BVTV nông nghiệp 16 3.1.7 Khái niệm dư lượng thuốc 16 3.1.8 Những ảnh hưởng thuốc BVTV môi trường sức khỏe người 16 3.1.9 Dãn nhãn sinh thái 17 3.2 Phương pháp nghiên cứu 19 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 19 3.2.2 Phương pháp xử lí số liệu 19 3.2.3 Phương pháp thống kê mô tả 19 3.2.4 Xác định mơ hình suất chè cành 20 3.2.5 Xác định hàm tổn hại chi phí sức khỏe ảnh hưởng thuốc BVTV 21 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 4.1 Thực trạng trồng chè 23 4.1.1 Tình hình trồng chè thành phố Bảo Lộc 23 4.1.2 Khảo sát tình hình trồng chè hộ vùng nghiên cứu 24 4.1.2.1 Trình độ học vấn 24 4.1.2.2 Quy mô diên tích hộ điều tra 24 4.1.2.3 Kinh nghiệm trồng chè cành 24 4.1.2 4.Số lần tập huấn canh tác chè cành 25 vi 4.2 Tình hình sử dụng thuốc BVTV 25 4.2.1 Số lần phun 26 4.2.2 Liều lượng sử dụng so với quy định 27 4.2.3 Mức độ quan tâm nông hộ ảnh hưởng thuốc BVTV phun 27 4.3 Hàm suất 30 4.4 Mơ hình ước lượng hàm chi phí sức khỏe 33 4.4.1 Kết ước lượng mơ hình 33 4.4.2 Kiểm định vi phạm mơ hình 34 4.5 Đánh giá tác động biên yếu tố 37 4.6 Dán nhãn sinh thái 38 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 41 5.1 Kết luận 41 5.2 Kiến nghị 42 5.3 Giải pháp: Nhãn sinh thái 42 TÀI LIỆU THAM KHẢO 44 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVTV Bảo vệ thực vật TTNN Trung tâm nông nghiệp NST Nhãn sinh thái viii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Kỳ Vọng Dấu Các Hệ Số Mơ Hình Hàm Năng Suất Trồng Chè Cành 21 Bảng 3.2 Kỳ Vọng Dấu Các Hệ Số Mơ Hình Hàm Chi Phí Sức Khỏe 22 Bảng 4.1 Kết Quả Trình Độ Học Vấn Người Dân 24 Bảng 4.2 Quy Mơ Diện Tích Hộ Điều Tra 24 Bảng 4.3 Bảng Điều Tra Kinh Nghiệm Trồng Chè Cành 24 Bảng 4.4 Một Số Loại Thuốc Các Hộ Dân Thường Sử Dụng 26 Bảng 4.5 Tình Hình Phun Thuốc BVTV 27 Bảng 4.6 Danh Mục Thuốc BVTV Hạn Chế Cấm Sử Dụng 28 Bảng 4.7 Ước Lượng Mô Hình Chưa Hiệu Chỉnh Của Các Hộ 33 Bảng 4.8 Kết Xuất Kiểm Định LM 34 Bảng 4.9 Kết Xuất BG Sau Khi Hiệu Chỉnh Tự Tương Quan 35 Bảng 4.10 Kết Xuất Kiểm Định White 35 Bảng 4.11.Kết Xuất Kiểm Định White Khắc Phục Hiện Tượng Phương Sai Sai Số 36 Bảng 4.12 Kết Quả Kiểm Định P-Value Với Mức Ý Nghĩa 10% Dấu Ước Lượng Của Các Biến 36 Bảng 4.13 Chi phí sức khỏe 37 Bảng 4.14 Hàm suất Error! Bookmark not defined ix Phụ lục Kết ước lượng mơ hình hàm chi phí sức khỏe Dependent Variable: CPSK Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 18:15 Sample: 80 Included observations: 80 Variable BVTV BENHTN HG SL TDHV C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient 0.134750 0.355548 -0.294512 0.076895 -0.118065 0.166154 0.528422 0.496559 0.695699 35.81580 -81.36959 0.917992 Std Error t-Statistic 0.073667 1.829173 0.217881 1.631843 0.105416 -2.793796 0.022703 3.387038 0.053243 -2.217485 0.918212 0.180953 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) Prob 0.0714 0.1070 0.0066 0.0011 0.0297 0.8569 0.383750 0.980499 2.184240 2.362892 16.58400 0.000000 Phụ lục Kiểm định tượng tự tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 9.477690 Probability Obs*R-squared 16.67225 Probability 0.000222 0.000240 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 18:22 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic BVTV -0.036517 0.068849 -0.530398 BENHTN -0.115951 0.198651 -0.583695 HG 0.160394 0.103298 1.552729 SL -0.028794 0.021948 -1.311909 TDHV -0.059652 0.052360 -1.139272 C 0.589440 0.864098 0.682145 RESID(-1) 0.464602 0.120573 3.853281 RESID(-2) 0.166689 0.131399 1.268568 R-squared 0.208403 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.131442 S.D dependent var S.E of regression 0.627514 Akaike info criterion Sum squared resid 28.35168 Schwarz criterion Log likelihood -72.02147 F-statistic Durbin-Watson stat 1.428707 Prob(F-statistic) Prob 0.5975 0.5612 0.1249 0.1937 0.2584 0.4973 0.0003 0.2087 -1.50E-16 0.673324 2.000537 2.238739 2.707911 0.015027 Phụ lục Kiểm định BG khắc phục tự tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 5.968895 Probability Obs*R-squared 11.37100 Probability 0.004018 0.003395 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 18:31 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic BVTVM -0.024970 0.056044 -0.445549 BENHTNM -0.017141 0.132627 -0.129239 HGM 0.064645 0.066077 0.978332 SLM -0.009201 0.014087 -0.653155 TDHVM -0.051564 0.051620 -0.998911 C 0.240549 0.378685 0.635223 RESID(-1) 0.347427 0.124780 2.784304 RESID(-2) 0.152447 0.132084 1.154169 R-squared 0.143937 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.059536 S.D dependent var S.E of regression 0.440380 Akaike info criterion Sum squared resid 13.76933 Schwarz criterion Log likelihood -43.08947 F-statistic Durbin-Watson stat 1.835362 Prob(F-statistic) Prob 0.6573 0.8975 0.3312 0.5158 0.3212 0.5273 0.0069 0.2523 1.53E-16 0.454105 1.293404 1.533348 1.705399 0.121564 Phụ lục Mơ hình chi phí sức khỏe sau khắc phục tự tương quan Dependent Variable: CPSKM Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 18:24 Sample(adjusted): 80 Included observations: 79 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic BVTVM 0.117565 0.055628 2.113428 BENHTNM 0.098765 0.138671 0.712225 HGM -0.144284 0.066809 -2.159671 SLM 0.042397 0.014739 2.876482 TDHVM -0.136411 0.048884 -2.790528 C 0.268283 0.369563 0.725946 R-squared 0.452381 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.414873 S.D dependent var S.E of regression 0.469399 Akaike info criterion Sum squared resid 16.08447 Schwarz criterion Log likelihood -49.22820 F-statistic Durbin-Watson stat 1.331688 Prob(F-statistic) Prob 0.0380 0.4786 0.0341 0.0053 0.0067 0.4702 0.158369 0.613645 1.398182 1.578140 12.06088 0.000000 Phụ lục Kiểm định BG khắc phục tự tương quan Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic 0.616849 Probability Obs*R-squared 1.350884 Probability 0.542549 0.508931 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 18:37 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic BVTVM1 -0.011904 0.078216 -0.152194 BENHTNM1 -0.007980 0.083044 -0.096089 HGM1 -0.000941 0.047597 -0.019771 SLM1 -4.23E-05 0.010277 -0.004114 TDHVM1 -0.023831 0.050901 -0.468190 C 0.082824 0.218247 0.379496 RESID(-1) 0.004856 0.121229 0.040058 RESID(-2) 0.148484 0.134302 1.105600 R-squared 0.017319 Mean dependent var Adjusted R-squared -0.080949 S.D dependent var S.E of regression 0.404943 Akaike info criterion Sum squared resid 11.47853 Schwarz criterion Log likelihood -35.94422 F-statistic Durbin-Watson stat 1.944589 Prob(F-statistic) Prob 0.8795 0.9237 0.9843 0.9967 0.6411 0.7055 0.9682 0.2727 3.39E-16 0.389486 1.126775 1.368489 0.176243 0.989324 Phụ lục 10 Mơ hình chi phí sức khỏe sau khắc phục tự tương quan Dependent Variable: CPSKM1 Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 18:35 Sample(adjusted): 80 Included observations: 78 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std Error t-Statistic BVTVM1 0.253214 0.076833 3.295632 BENHTNM1 0.175886 0.082262 2.138114 HGM1 -0.048500 0.047051 -1.030806 SLM1 0.020331 0.010195 1.994185 TDHVM1 -0.252302 0.045698 -5.521058 C 0.639559 0.202880 3.152398 R-squared 0.542546 Mean dependent var Adjusted R-squared 0.510779 S.D dependent var S.E of regression 0.402783 Akaike info criterion Sum squared resid 11.68083 Schwarz criterion Log likelihood -36.62558 F-statistic Durbin-Watson stat 1.957520 Prob(F-statistic) Prob 0.0015 0.0359 0.0361 0.0499 0.0000 0.0024 0.075430 0.575861 1.092964 1.274249 17.07859 0.000000 Phụ lục11 Kiểm định phương sai sai số thay đổi White Heteroskedasticity Test: F-statistic 70.37621 Obs*R-squared 74.96420 Probability Probability Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 18:56 Sample: 80 Included observations: 78 Variable Coefficient C 0.552881 BVTVM1 0.051654 BVTVM1^2 -0.056594 BVTVM1*BENHTNM1 0.121091 BVTVM1*HGM1 -0.056371 BVTVM1*SLM1 0.006179 BVTVM1*TDHVM1 -0.092355 BENHTNM1 -0.132226 BENHTNM1^2 -0.047120 BENHTNM1*HGM1 0.063009 BENHTNM1*SLM1 -0.002423 BENHTNM1*TDHVM1 0.098057 HGM1 -0.154812 HGM1^2 -0.003593 HGM1*SLM1 0.000832 HGM1*TDHVM1 0.042663 SLM1 0.001474 SLM1^2 0.000241 SLM1*TDHVM1 -0.000668 TDHVM1 -0.365005 TDHVM1^2 0.056214 R-squared 0.961080 Adjusted R-squared 0.947423 S.E of regression 0.117974 Sum squared resid 0.793322 Log likelihood 68.26395 Durbin-Watson stat 1.745518 Std Error t-Statistic 0.273155 2.024059 0.142123 0.363448 0.031498 -1.796717 0.055071 2.198822 0.033581 -1.678644 0.007245 0.852838 0.029563 -3.124018 0.162452 -0.813936 0.032360 -1.456094 0.038768 1.625285 0.007080 -0.342288 0.032132 3.051705 0.105563 -1.466534 0.008612 -0.417265 0.003543 0.234981 0.022935 1.860190 0.018034 0.081742 0.000474 0.509049 0.004925 -0.135666 0.117400 -3.109073 0.013580 4.139482 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.000000 0.000000 Prob 0.0477 0.7176 0.0777 0.0320 0.0987 0.3973 0.0028 0.4191 0.1509 0.1096 0.7334 0.0035 0.1480 0.6781 0.8151 0.0680 0.9351 0.6127 0.8926 0.0029 0.0001 0.149754 0.514506 -1.211896 -0.577398 70.37621 0.000000 Phụ lục 12 Kiểm định White khắc phục phương sai sai số thay đổi White Heteroskedasticity Test: F-statistic 0.606702 Obs*R-squared 12.89279 Probability Probability Test Equation: Dependent Variable: STD_RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/02/13 Time: 19:05 Sample: 80 Included observations: 80 Variable Coefficient C -0.392598 BVTVM1 0.013643 BVTVM1^2 -4.40E-05 BVTVM1*BENHTNM1 -0.003728 BVTVM1*HGM1 0.008115 BVTVM1*SLM1 -0.002606 BVTVM1*TDHVM1 0.001777 BENHTNM1 -0.063429 BENHTNM1*HGM1 -0.005874 BENHTNM1*SLM1 0.003604 BENHTNM1*TDHVM1 0.003121 HGM1 -0.034954 HGM1^2 -0.001291 HGM1*SLM1 -0.001260 HGM1*TDHVM1 0.004906 SLM1 0.051562 SLM1^2 -0.000500 SLM1*TDHVM1 -0.003052 TDHVM1 -0.001106 TDHVM1^2 0.002167 R-squared 0.161160 Adjusted R-squared -0.104473 S.E of regression 0.050597 Sum squared resid 0.153603 Log likelihood 136.7014 Durbin-Watson stat 1.914273 Std Error t-Statistic 0.754198 -0.520551 0.101127 0.134906 0.004730 -0.009296 0.024779 -0.150444 0.010601 0.765431 0.002022 -1.288664 0.006173 0.287922 0.298891 -0.212215 0.019882 -0.295418 0.005847 0.616335 0.021418 0.145698 0.136486 -0.256100 0.010470 -0.123280 0.002269 -0.555322 0.008471 0.579221 0.026132 1.973113 0.000413 -1.210879 0.001610 -1.895417 0.080804 -0.013692 0.002518 0.860832 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.886578 0.844014 Prob 0.6046 0.8931 0.9926 0.8809 0.4470 0.2025 0.7744 0.8327 0.7687 0.5400 0.8846 0.7987 0.9023 0.5807 0.5646 0.0531 0.2307 0.0629 0.9891 0.3928 0.012158 0.048144 -2.917535 -2.322028 0.606702 0.886578 Phụ lục 13 Giá trị trung bình biến Mean Median Maximum Minimum Std Dev Skewness Kurtosis CPSK 0.383750 0.000000 5.000000 0.000000 0.980499 3.301255 13.67876 BVTV 4.318750 4.000000 10.00000 2.000000 1.636171 0.730830 2.890451 TDHV 7.125000 7.000000 12.00000 1.000000 2.201122 -0.102350 2.939539 BENHTN 0.212500 0.000000 1.000000 0.000000 0.411658 1.405604 2.975724 HG 3.525000 4.000000 4.000000 1.000000 0.841563 -1.746038 5.084583 SL 19.03750 20.00000 28.00000 10.00000 3.548734 -0.533833 3.912183 Jarque-Bera Probability 525.4302 0.000000 7.161503 0.027855 0.151860 0.926881 26.34495 0.000002 55.13360 0.000000 6.573297 0.037379 Sum Sum Sq Dev 30.70000 75.94887 331.0000 211.4875 570.0000 382.7500 17.00000 13.38750 282.0000 55.95000 1523.000 994.8875 Observations 80 80 80 80 80 80 Phụ lục 14 Bảng câu hỏi BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA ĐỀ TÀI: PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG SUẤT CHÈ ẢNH HƯỞNG THUỐC BVTV ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TRỒNG CHÈ CÀNH Thông tin hộ nông dân Họ tên chủ hộ……………………… Địa chỉ……………………………………… Tuổi …………………………………………… Trình độ……………………………………… Số thành viên gia đình……………………….người Số lao động chính………………………người Tổng diện tích canh tác……………………ha Tình hình sản xuất trồng trọt Diện tích trồng chè………………………………………… Mật độ trồng chè……………………………………………cây/ha 10 Chi phí phân bón Chi phí Phân hữu Phân vô cơ: Số lượng Đơn giá Số lần URE Lân Kali Khác 12 Chi phí lao động thuê: Làm cỏ Bón phân Phun thuốc Tưới nước Thu hoạch Khác 13 Kỹ thuật trồng chè ông bà học từ đâu? truyền thống gia đình Tự học tập huấn kỹ thuật địa phương sách báo khác 14 Ông bà tham gia tập huấn trồng chăm sóc lần năm? ……………………lần/năm 15 Ông bà có năm kinh nghiệm trồng chè……………………… năm 16 Năng suất thu hoạch trung bình hàng năm ……………… …………………………………………………………… tấn/ha/năm 17 Giá kg chè cành tươi bao nhiêu…………………….vnđ Thông tin việc sử dụng thuốc BVTV ảnh hưởng sức khỏe 18 Gia đinh tự phun thuốc hay thuê người phun? tự phun thuê người phun 19 Thuốc BVTV có ảnh hưởng đến sức khỏe ơng / bà khơng? khơng ảnh hưởng ảnh hưởng ảnh hưởng vừa ảnh hưởng nặng 20 Sau phun thuốc có triệu chứng khơng? khơng có 21 Ơng bà có tham gia tập huấn sử dụng thuốc BVTV khơng? khơng có 22 Khoảng cách lần phun thuốc…………………………… ngày 23 Ông bà có phối hợp nhiều loại thuốc lần phun khơng? khơng có Nếu có loại nào…………………………………………………… 24 Theo ông bà liệu sử dụng thuốc mạnh hiệu quả? khơng có 25 Ơng bà xử lý bao bì BVTV, dụng cụ pha chế sau dùng thuốc nào? vứt vườn tâp hợp chôn tập hợp bán lại khác 26 Chi phí thuốc (vnđ) Tên thuốc Dạng thuốc nước; Số lượng Đơn (1 (lít/ha/nă giá Số (vnđ/lit) m) nước) Trừ sâu Trừ bệnh Diệt cỏ Tăng trưởng 27 Chi phí khám chữa bệnh …………………………vnđ lần Liều dùng so Thuốc (lần/nă với hd (1: cấm k? m) hơn;2: bằng; không; cao hơn) có) Tổng cp Tiền khám/ Tiền lần xét Tiền nghiệm/lần thuốc/ Cp lại/ lần lần Cp nằm Ghi viện 28 Gia đình có mắc bệnh thâm niên chưa? khơng có Nếu có, ghi rõ bệnh gì? ………………………………………… 29 Mức độ sử dụng đồ bảo hộ không dùng thường xuyên thường xuyên 30 Mức độ bảo quản thuốc? khơng quan tâm quan tâm bình thường cẩn thận cẩn thận 31 Mức độ quan tâm hướng gió khơng quan tâm quan tâm quan tâm quan tâm Thông tin dán nhãn sinh thái 32 Ơng bà có hiểu chè khơng? khơng có 33 Ơng bà có cho chè ông bà chè không khơng có Lý do…………………………………………… 34 Ơng bà có hiểu biết nhãn sinh thái khơng? khơng có Nhãn sinh thái danh hiệu nhà nước cấp cho sản phẩm không gây ô nhiễm mơi trường q trình sản suất sản phẩm q trình sử dụng sản phẩm Được dán nhãn sinh thái khặng định uy tín, thương hiệu sản phẩm nhà sản xuất… 35 Ông bà có thường ưu tiên sử dụng sản phẩm dán nhãn sinh thái khơng? khơng có 36 Hiện nay, sản phẩm chè chưa dán nhãn, theo ơng bà để sản phảm có chất lượng , cơng nhận cần có biện pháp gì? …………………… ... nghiên cứu ảnh hưởng thuốc BVTV đến sức khỏe người trồng chè Vì vậy, đề tài Phân tích yếu tố ảnh hưởng suất chè ảnh hưởng thuốc BVTV đến sức khỏe người trồng chè cành thành phố Bảo Lộc thưc với... trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận Phân Tích Yếu Tố Ảnh Hưởng Năng Suất Và Ảnh Hưởng Thuốc Bảo Vệ Thực Vật Đến Người Trồng Chè Cành Thành Phố Bảo Lộc- Lâm Đồng” Nguyễn... VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** NGUYỄN THỊ BÍCH HÀ PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ ẢNH HƯỞNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TRỒNG CHÈ CÀNH THÀNH PHỐ
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ ẢNH HƯỞNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TRỒNG CHÈ CÀNH THÀNH PHỐ BẢO LỘC , PHÂN TÍCH YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG NĂNG SUẤT VÀ ẢNH HƯỞNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐẾN SỨC KHỎE NGƯỜI TRỒNG CHÈ CÀNH THÀNH PHỐ BẢO LỘC , ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH, 2 Mục tiêu nghiên cứu, Chương 5. Kết luận và Kiến nghị, Hình 2.1 Bản đồ hành chính thành phố Bảo Lộc, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU, Bảng 4.2 Quy Mô Diện Tích Hộ Điều Tra, d. Mức độ sử dụng đồ bảo hộ lao động, Bảng 4.7: Ước Lượng Mô Hình Chưa Hiệu Chỉnh Cùa Các Hộ, H0: Không có hiện tượng phương sai sai số thay đổi, KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ, TÀI LIỆU TIẾNG ANH

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay