KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM VT TẤN PHONG

112 0 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NHẠC TIỂU CHĂM KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM VT TẤN PHONG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỂ NHẬN BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 1/2014 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NHẠC TIỂU CHĂM KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM VT TẤN PHONG Ngành: KẾ TỐN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Giáo viên hướng dẫn ThS NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 1/2014 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Kế Tốn Vốn Bằng Tiền, Các Khoản Phải Thu Phải Trả Người Bán Tại CTY TNHH TM-VT TẤN PHONG” Nguỹên Nhạc Tiểu Chăm, sinh viên khóa 36, khoa Kinh Tế, chuyên ngành Kế Tốn, bảo vệ thành cơng trước Hội đồng vào ngày…………………… ThS NGUYỄN THỊ MINH ĐỨC Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Trước tiên xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến cha mẹ, người sinh thành, chăm sóc, dạy bảo nên người, ủng hộ mặt tạo điều kiện tốt cho học tập, nghiên cứu suốt quãng thời gian cắp sách đến trường Em xin chân thành cảm ơn Ban Giám Hiệu, quý thầy Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tồn thể thầy khoa Kinh Tế truyền đạt cho em kiến thức quý báu, giúp em vững tin đường học vấn nghiệp tương lai Đặc biệt em xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến cô Nguyễn Thị Minh Đức tận tình giảng dạy, bảo, hướng dẫn giúp đỡ em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Em xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Đốc Công Ty TNHH TM-VT Tấn Phong tạo điều kiện cho em thực tập công ty Xin cảm ơn cô, anh chị công ty, đặc biệt chị Lương Kim Sang hết lòng giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em học hỏi tiếp xúc với tình hình thực tế cơng ty kinh nghiệm quý báu cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến người bạn sát cánh bên suốt thời gian học tập trường Xin kính chúc thầy cơ, anh chị công ty tất bạn bè thật nhiều sức khỏe thành công sống Xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Nguỹên Nhạc Tiểu Chăm NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN NHẠC TIỂU CHĂM, tháng 01 năm 2014, “Kế Toán Vốn Bằng Tiền, Các Khoản Nợ Phải Thu Phải Trả Người Bán Tại Công Ty TNHH TM-VT TẤN PHONG” NGUYEN NHAC TIEU CHAM, January 2014, “Accounting For Currency, The accounts receivable and accounts payable in the TAN PHONG Limited Liability Trade Transportation Company ” Nội dung đề tài nghiên cứu, tìm hiểu tình hình thực tế cơng tác kế toán vốn tiền khoản toán Cơng ty Tấn Phong dựa việc trình bày có hệ thống lí thuyết, nghiệp vụ kinh tế phát sinh, quy trình lưu chuyển chứng từ, ghi sổ liên quan đến kế toán vốn tiền khoản toán, để làm sở cho việc phân tích, so sánh từ đưa nhận xét phản ánh trạng công ty, đồng thời đưa kiến nghị phù hợp nhằm cải thiện nâng cao cơng tác kế tốn vốn tiền khoản toán đơn vị MỤC LỤC DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC PHỤ LỤC ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu 1.4 Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2: TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty 2.1.1.Lịch sử hình thành 2.1.2.Qúa trình phát triển cơng ty 2.2 Mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng, quyền hạn quy mô tổ chức Côngty 2.2.1.Mục tiêu 2.2.2.Nhiệm vu : 2.2.3.Chức 2.2.4.Quyền hạn 2.2.5.Quy mô tổ chức 2.3 Chức phòng ban 2.3.2 Phòng kế hoạnh điều vận 2.3.3 Phòng kế tốn 2.3.4 Phòng hành 2.4.Tổ chức cơng tác kế tốn 2.4.3 Đơn vị tiền tệ sử dụng 2.4.4 Hình thức kế toán sử dụng 2.4.3 Các chứng từ hệ thống tài khoản sử dụng: .10 2.4.4 Tổ chức máy kế toán 11 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 3.1 Cơ sở lí luận Kế toán vốn tiền 13 v 3.1.1 Khái niệm Kế toán vốn tiền 13 3.1.2 Kế toán tiền mặt quỹ 13 3.1.3 Kế toán tiền gửi Ngân hàng 16 3.1.4.Kế toán tiền chuyển 19 3.2 Cơ sở lý luận Kế toán khoản phải thu 21 3.2.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng .21 3.2.2 Thuế GTGT khấu trừ 23 3.4 Phương pháp nghiên cứu: 37 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 38 4.1 Kế toán vốn tiền 38 4.1.1 Tiền mặt quỹ .38 4.1.2 Tiền gửi ngân hàng 47 4.2 Kế toán khoản toán : 53 4.2.1 Kế toán khoản phải thu khách hàng: 53 4.2.2 Kế toán Thuế GTGT khấu trừ .61 4.2.2 Kế toán Thuế GTGT khấu trừ .61 4.2.3 Kế toán phải trả người bán 63 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 67 5.1.Kết luận: .67 5.1.1 Về hoạt động tổ chức cuả công ty: .67 5.1.2 Về hoạt động kinh doanh: .67 5.1.3 Về cơng tác kế tốn công ty: 68 5.2 Kiến nghị: 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO .72 PHỤ LỤC 73 vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT CN Chi Nhánh Cty Công ty TNHH Trách nhiệm hữu hạn TM-VT Thương Mại -Vận Tải GBC Giấy báo có GBN Giấy báo nợ GĐ Giám đốc HĐ GTGT Hóa đơn Giá trị gia tăng KH Khách hàng KTCN Kế tốn cơng nợ KTNH Kế toán ngân hàng KTT Kế toán trưởng KTTM Kế toán tiền mặt NH Ngân hàng PC Phiếu chi PT Phiếu thu TGNH Tiền gửi ngân hàng SGTT Sài Gòn Thương Tín TM Tiền mặt UNC Ủy nhiệm chi vii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1 Quy mơ tổ chức Công ty Hình 2.2 Sơ đồ hoạch toán 10 Hình 2.3: Sơ đồ tổ chức phòng kế tốn 11 Hình 2.4 Trình tự ghi sổ theo hình thức kế tốn máy 12 Hình 3.1 Sơ Đồ Hạch Tốn Kế Tốn Tiền Mặt Tại Quỹ Là Đồng Việt Nam .15 Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Tốn Kế Tốn Tiền Gửi Ngân Hàng (VND) 18 Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Toán TM, TGNH Là Ngoại Tệ 19 Hình 3.4 Sơ Đồ Hoạch Toán Kế Toán Tiền Đang Chuyển 20 Hình 3.5 Sơ Đồ Hạch Tốn Khoản Phải Thu Của Khách Hàng 23 Hình3.6 Sơ Đồ Hạch Toán Thuế GTGT Được Khấu Trừ 25 Hình 3.7 Sơ Đồ Hạch Toán Khoản Phải Thu Khác .27 Hình 3.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Khoản Tạm ứng Cho CNV 29 Hình 3.9 Sơ Đồ Phản Ánh Khoản Phải Trả Cho Người Bán .31 Hình 3.10 Sơ Đồ Phản Ánh Thuế Các Khoản Phải Nộp Nhà Nước .33 Hình 3.11 Sơ Đồ Phản Ánh Khoản Phải Trả Cho Người Lao Động 34 Hình 3.12 Sơ Đồ Phản Ánh Khoản Phải Trả Phải Nộp Khác 37 Hình 4.1 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Thu Tiền Mặt 42 Hình 4.2 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Chi Tiền Mặt 44 Hình 4.3 Sơ đồ hạch tốn TK 111 46 Hình 4.4 Sơ đồ hoạt động thu TGNH 49 Hình 4.5 Sơ đồ chi TGNH 50 Hình 4.6 Sơ đồ tài khoản 112 .52 Hình 4.7 Lưu đồ luân chuyển chứng từ bán hàng hóa 55 Hình 4.8 Lưu Đồ Luân Chuyển Chứng Từ Thanh Tốn Trả Sau 57 Hình 4.9 Sơ đồ tài khoản 131: 61 Hình 4.10 Sơ đồ tài khoản 331 .66 viii DANH MỤC PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: 74  PHỤ LỤC 75  PHỤ LỤC 76  PHỤ LỤC 4: 77  PHỤ LỤC 79  PHỤ LỤC 80  PHỤ LỤC : 81  PHỤ LỤC : 82  PHỤ LỤC 84  PHỤ LUC 10: 85  PHỤ LỤC 11: 86  PHỤ LỤC 12 87  PHỤ LUC 14: 89  PHỤ LUC 15: 90  PHỤ LUC 16: 91  PHỤ LUC 17 92  PHỤ LỤC 18: 93  PHỤ LỤC 19: 94  PHỤ LUC 21: 96  PHỤ LỤC 22: 97  PHỤ LUC 23 99  PHỤ LUC 24 .100  PHỤ LỤC 25 .101  PHỤ LỤC 26 .102  ix ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NGUYỄN NHẠC TIỂU CHĂM KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM VT TẤN PHONG Ngành: KẾ TỐN... TÓM TẮT NGUYỄN NHẠC TIỂU CHĂM, tháng 01 năm 2014, Kế Toán Vốn Bằng Tiền, Các Khoản Nợ Phải Thu Và Phải Trả Người Bán Tại Công Ty TNHH TM- VT TẤN PHONG NGUYEN NHAC TIEU CHAM, January 2014, “Accounting... dụng vốn hợp lý mang lại hiệu cao cho doanh nghiệp Nhận thấy tầm quan trọng kế toán tiền khoản toán nên em xin chọn đề tài “ Kế Toán Bằng Tiền, Các Khoản Nợ Phải Thu Và Phải Trả Công ty TNHH TM- VT
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM VT TẤN PHONG , KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN, CÁC KHOẢN NỢ PHẢI THU VÀ PHẢI TRẢ NGƯỜI BÁN TẠI CÔNG TY TNHH TM VT TẤN PHONG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay