ĐÁNH GIÁ MỨC TỔN HẠI SỨC KHỎE VÀ MỨC SẴN LÒNG TRẢ CỦA CƯ DÂN LÂN CẬN KÊNH BA BÒ CHO VIỆC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG (Q.THỦ ĐỨC, TP.HCM)

97 7 0
  • Loading ...
1/97 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:43

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *************** NGUYỄN LÊ TRĂM ĐÁNH GIÁ MỨC TỔN HẠI SỨC KHỎE MỨC SẴN LÒNG TRẢ CỦA DÂN LÂN CẬN KÊNH BA CHO VIỆC CẢI THIỆN MƠI TRƯỜNG (Q.THỦ ĐỨC, TP.HCM) KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** NGUYỄN LÊ TRĂM ĐÁNH GIÁ MỨC TỔN HẠI SỨC KHỎE MỨC SẴN LÒNG TRẢ CỦA DÂN LÂN CẬN KÊNH BA BỊ CHO VIỆC CẢI THIỆN MƠI TRƯỜNG TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Ngành: Kinh tế Tài nguyên Môi trường Người hướng dẫn: TS.Lê Cơng Trứ Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 07/2013 Hội đồng chấm báo cáo kháo luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh tế, trường Đại học Nông Lâm TP Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận:“Đánh giá mức tổn hại sức khỏe mức sẵn lòng trả dân lân cận kênh Ba để cải thiện mơi trường quận Thủ Đức, TP.HCM” Nguyễn Lê Trăm, sinh viên khóa 35, ngành Kinh tế tài ngun mơi trường, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày…… ………… TS.LÊ CÔNG TRỨ Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm tháng năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày tháng năm LỜI CẢM TẠ Để hoàn thành luận văn tốt nghiệp này, trước hết xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ chăm sóc nuôi dưỡng con, tạo điều kiện học tập tốt cho ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn quý thầy cô, đặc biệt thầy cô Khoa Kinh Tế, trường Đại học Nông Lâm Tp HCM truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho em trình học tập trường Đây hành trang cần thiết giúp em bước vào sống Trong thời gian thực đề tài tốt nghiệp, cố gắng thân, tơi nhận nhiều giúp đỡ thầy người bạn giúp đỡ q trình vấn Đặc biệt em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đến thầy Lê Công Trứ, người hướng dẫn giúp đỡ cho em suốt trình thực đề tài.Thầy tận tình dẫn động viên cho em để hoàn thành đề tài tốt nghiệp Tơi xin chân thành cảm ơn Chính quyền địa phương phường Bình Chiều,quận Thủ Đức thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện cho tơi có hội thực vấn điều tra Xin cám ơn đến người bạn, người đồng hành bên suốt quảng đường Đại học, bên lúc vui buồn, ủng hộ giúp đỡ tơi khó khăn Xin chân thành cảm ơn tất người! TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2013 Sinh viên Nguyễn Lê Trăm NỘI DUNG TÓM TẮT NGUYỄN LÊ TRĂM, Tháng 07 năm 2013, “Đánh giá mức độ tổn hại sức khỏe mức sẵn lòng trả dân lân cận kênh Ba để cải thiện mơi trường quận Thủ Đức, TP.HCM” NGUYEN LE TRAM, July, 2013,”Evaluating The Healthy Damage And Willingness To Pay For Reducing Enviromental PollutionIn TheNeighborhood Of Ba Bo Canal, Thu Duc District,Ho Chi Minh City ” Khóa luận phân tích q trình ngun nhân gây nhiễm kênh Ba Bò, ước lượng giá trị kinh tế tổn hại sức khỏe ô nhiễm kênh gây người dân khu vực phương pháp chi phí bệnh tật phương pháp phân tích hồi qui Kết cho thấy chi phí điều trị bệnh người dân phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thu nhập bình quân hộ/tháng, tuổi người bị bệnh, người bị bệnh có hút thuốc hay uống rượu hay không, tác động mạnh yếu tố khoảng cách Sau ước tính mức sẵn lòng trả trung bình người dân để cải thiện ô nhiễm khu vực Mức sẵn lòng trả họ phụ thuộc vào nhiều yếu tố như: thu nhập, có ảnh hưởng nhiễm hay khơng, số người gia đình yếu tố giá có tác động mạnh Qua q trình tính tốn đề tài xác định chi phí điều trị bệnh trung bình người dân 1,555 (triệu đồng/hộ/năm),và tổng thiệt hại ô nhiễm gây sức khỏe ngưới dân khu vực điều tra 108.865.000(đồng/năm), Trong đó, chi phí hội mà xã hội 49.406.000 (đồng/năm )và toàn khu vực khu phố phường Bình Chiểu 2,535 tỷ đồng.Đây sở để banngành lãnh đạo đề sách dự án để giúp người dân nơi MỤC LỤC DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH MỤC CÁC BẢNG ix DANH MỤC CÁC HÌNH x DANH MỤC PHỤ LỤC xi CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1.Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu: 1.2.1 Mục tiêu chung: 1.2.2 Mục tiêu cụ thể: 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.4.1.Đối tượng nghiên cứu 1.4.2.Phạm vi thời gian 1.4.3.Phạm vi không gian 1.5.Cấu trúc khóa luận CHƯƠNG 2.TỔNG QUAN 2.1.Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.1.1.Tài liệu nghiện cứu nước 2.1.2.Tài liệu nghiên cứu nước 2.2.Tổng quan địa bàn nghiên cứu 2.2.1 Điều kiện tự nhiên 2.2.2 Điều kiện kinh tế - xã hội 2.2.3 Thuận lợi khó khăn phường Bình Chiểu 10 2.2.4.Tổng quan kênh Ba 11 2.3.Tình trạng ô nhiễm nguồn nước 12 2.3.1 Tình trạng ngn nước giới 12 2.3.2 Tình trạng nhiễm nguồn nước Việt Nam 12 2.3.3 Tình trạng nhiễm nguồn nước thành phố Hồ Chí Minh 13 2.3.4.Tình hình sức khỏe người dân số vùng có nhiễm 13 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 15 v 3.1.Cơ sở lí luận 15 3.1.1 Ơ nhiễm mơi trường: 15 3.1.2 Ơ nhiễm mơi trường nước 15 3.1.3 Ô nhiễm khơng khí: 16 3.1.4 Ơ nhiễm mơi trường đất 16 3.1.5 Chỉ tiêu phân tích tiêu chuẩn so sánh 17 3.1.6 Các tác nhân gây nhiễm tác hại: 17 3.2 Phương pháp nghiên cứu 20 3.2.1 Phương pháp thu thập số liệu 20 3.2.2.Phương pháp thống kê mô tả 20 3.2.3.Phương pháp chi phí bệnh tật 20 3.2.4 Phương pháp phân tích hồi quy 21 3.2.5 Phương pháp xử lý số liệu 31 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU THẢO LUẬN 32 4.1 Phân tích thực trạng nhiễm Kênh 32 4.1.1.Nguyên nhân gây ô nhiễm kênh 32 4.1.2.Hiện trạng ô nhiễm nước kênh 34 4.1.3.Chất lương khơng khí Kênh 43 4.2 Kết nghiên cứu thông qua điều tra chon mẫu 44 4.2.1 Quan điểm nhận thức người vấn đề môi trường ô nhiễm môi trường kênh 45 4.2.2 Đặc điểm kinh tế xã hội hộ dân khu vực 51 4.3 Thiệt hại sức khỏe 53 4.3.1 Tình hình sức khỏe dân 53 4.3.2 Ước tính thiệt hại đến sức khỏe ô nhiễm kênh 55 4.4 Mơ hình ước lượng hàm chi phí sức khỏe 56 4.4.1.Kết ước lượng thông số mơ hình 56 4.4.2.Phân tích mơ hình – tính tốn hệ số co giãn mức tác động biên yếu tố đến chi phí sức khỏe 57 4.5.Ước lượng mức sẵn lòng trả 63 4.5.1.Các yếu tố ảnh hưởng đến định sẵn lòng đóng góp mẫu điều tra 63 vi 4.5.2.Kiểm định tính hiệu lực mơ hình hồi quy 65 4.5.3.Ước lượng mức sẵn lòng đóng góp trung bình tổng mức đóng góp mẫu nghiên cứu 65 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 67 5.1 Kết luận 67 5.2.Nhận xét giới hạn đề tài 68 5.3.Kiến nghị 69 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤ LỤC 71 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT CHĐBM Chất hoạt dộng bề mặt CN -TTCN Công nghiệp -tiểu thủ công nghiệp DN Doanh nghiệp HTXLNT Hệ thống xử lý nước thải KCN Khu công nghiệp KHKT Khoa học kỹ thuật TCVN Tiêu chuẩn Việt Nam TM -DV Thương Mại -Dịch vụ TP.HCM Thành phố Hồ Chí Minh UBND Ủy ban Nhân dân viii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 4.1 Số Hộ Được Chọn Theo Tỉ Lệ Số Hộ Dân Không Nằm Trong Diện Giải Phóng Mặt Bằng cho Dự Án Cải Tạo Kênh Ba 45 Bảng 4.2.Tổng Hợp Chi Phí Bệnh Tật Của Các Hộ Được Điều Tra 2012 55 Bảng 4.3 Kết QuảƯớc Lượng Mơ Hình Hồi Quy 56 Bảng 4.4 Kết Quả Kiểm Ðịnh Ða Cộng Tuyến Bằng Ma Trận Tương Quan 59 Bảng 4.5 Kết Xuất Kiểm Ðịnh LM 59 Bảng 4.6 Phương Sai Sai Số Thay Đổi (Heterocedasticity) 60 Bảng 4.7 Kết Quả Ước Lượng Lại Mơ Hình 60 Bảng 4.8.Kết kiểm định lại phương sai sai số thay đổi: 61 Bảng 4.9 Kết Quả Ước Lượng Các Yếu Tố Ảnh Hưởng Đến Quyết Định Đóng Góp 63 Bảng 4.10 Khả Năng Dự Đốn Của Mơ Hình Hồi Quy 64 Bảng 4.11 Giá Trị Trung Bình Của Các Biến Trong Mơ Hình 66 ix PHỤ LỤC PHỤ LỤC MỘT SỐ HÌNH ẢNH VỀ KÊNH BA BỊ K Kênh Ba PHỤ LỤC 2.KẾT XUẤT HÀM NĂNG SUẤT Dependent Variable: LOG(CPSK) Method: Least Squares Date: 06/15/13 Time: 10:57 Sample: 70 Included observations: 64 Excluded observations: Variable Coefficient Std Error t -Statistic Prob C 5.933659 0.376135 15.77536 0.0000 LOG(KC) -0.174185 0.063825 -2.729111 0.0084 RUOU 0.227695 0.103737 2.194931 0.0322 THUOC 0.269238 0.097792 2.753165 0.0079 LOG(TN) 0.482343 0.154220 3.127632 0.0028 LOG(TUOI) 0.229835 0.081093 2.834217 0.0063 R -squared 0.852444 Mean dependent var 7.211531 Adjusted R -squared 0.839724 S.D dependent var 0.645991 S.E of regression 0.258620 Akaike info criterion 0.222143 Sum squared resid 3.879277 Schwarz criterion 0.424538 F -statistic 67.01415 Prob(F -statistic) 0.000000 Log likelihood -1.108569 Durbin -Watson stat 2.035500 PHỤ LỤC 3.KẾT XUẤT KIỂM ĐỊNH LM Breusch -Godfrey Serial Correlation LM Test: F -statistic 0.587499 Probability 0.559104 Obs*R -squared 1.315257 Probability 0.518078 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 07/01/13 Time: 11:16 Presample and interior missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t -Statistic Prob C 0.013575 0.379006 0.035818 0.9716 LOG(KC) -0.004503 0.064382 -0.069940 0.9445 RUOU 0.026084 0.107968 0.241586 0.8100 THUOC -0.011555 0.098915 -0.116818 0.9074 LOG(TN) -0.018602 0.158877 -0.117083 0.9072 LOG(TUOI) 0.002873 0.082028 0.035022 0.9722 RESID( -1) -0.032772 0.145558 -0.225144 0.8227 RESID( -2) 0.181881 0.147281 1.234927 0.2220 R -squared Adjusted R -squared 0.020551 Mean dependent var -1.84E -15 -0.101880 S.D dependent var 0.248145 S.E of regression 0.260479 Akaike info criterion 0.263878 Sum squared resid 3.799554 Schwarz criterion 0.533738 F -statistic 0.167857 Prob(F -statistic) 0.990601 Log likelihood Durbin -Watson stat -0.444089 1.991442 PHỤ LỤC 4.MƠ HÌNH HỒI QUY NHÂN TẠO White Heteroskedasticity Test: F -statistic 3.101212 Probability 0.001165 Obs*R -squared 34.17846 Probability 0.007962 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 07/01/13 Time: 11:05 Sample: 70 Included observations: 64 Excluded observations: Variable Coefficient Std Error t -Statistic Prob C 0.440186 1.926597 0.228478 0.8203 LOG(KC) 0.036734 0.515076 0.071318 0.9435 (LOG(KC))^2 0.007963 0.044851 0.177544 0.8599 (LOG(KC))*RUOU 0.009179 0.158235 0.058010 0.9540 (LOG(KC))*THUOC 0.006544 0.127583 0.051291 0.9593 (LOG(KC))*(LOG(TN) 0.045242 0.122808 0.368397 0.7143 -0.030369 0.121624 -0.249695 0.8039 RUOU -0.090609 1.020408 -0.088797 0.9296 RUOU*THUOC 0.246644 0.963876 0.255888 0.7992 RUOU*(LOG(TN)) -0.296563 0.227931 -1.301112 0.1997 RUOU*(LOG(TUOI)) 0.124813 0.210928 0.591732 0.5569 THUOC*(LOG(TN)) -0.209608 0.208278 -1.006389 0.3195 THUOC*(LOG(TUOI)) 0.033268 0.247175 0.134594 0.8935 LOG(TN) -1.662053 1.204133 -1.380290 0.1742 ) (LOG(KC))*(LOG(TU OI)) (LOG(TN))^2 0.250291 0.225224 1.111300 0.2722 (LOG(TN))*(LOG(TU 0.285664 0.342852 0.833199 0.4090 LOG(TUOI) 0.435875 0.610061 0.714479 0.4785 (LOG(TUOI))^2 -0.122052 0.053615 -2.276443 0.0275 OI)) PHỤ LỤC 5.MƠ HÌNH SAU KHI KHẮC PHỤC VI PHẠM PHƯƠNG SAI SAI SỐ THAY ĐỔI White Heteroskedasticity Test: F -statistic 1.830919 Probability 0.052904 Obs*R -squared 25.82851 Probability 0.077642 Test Equation: Dependent Variable: STD_RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/29/13 Time: 16:34 Sample: 70 Included observations: 64 Excluded observations: Variable Coefficient Std Error t -Statistic Prob C -0.201233 0.409373 -0.491565 0.6254 LOG(KC) -0.031930 0.109446 -0.291738 0.7718 (LOG(KC))^2 0.017070 0.009530 1.791200 0.0798 (LOG(KC))*(LOG(TU -0.026047 0.025843 -1.007903 0.3188 0.018102 0.026095 0.693718 0.4913 (LOG(KC))*THUOC 0.002910 0.027109 0.107359 0.9150 (LOG(KC))*RUOU 0.035959 0.033623 1.069492 0.2904 LOG(TUOI) 0.202465 0.129629 1.561883 0.1252 (LOG(TUOI))^2 -0.010758 0.011392 -0.944300 0.3500 (LOG(TUOI))*(LOG(T -0.070920 0.072851 -0.973501 0.3354 (LOG(TUOI))*THUOC 0.046619 0.052521 0.887624 0.3794 (LOG(TUOI))*RUOU 0.042685 0.044819 0.952382 0.3459 LOG(TN) -0.059830 0.255860 -0.233837 0.8161 (LOG(TN))^2 0.099289 0.047857 2.074708 0.0436 (LOG(TN))*THUOC -0.096174 0.044256 -2.173129 0.0350 OI)) (LOG(KC))*(LOG(TN) ) N)) (LOG(TN))*RUOU -0.006225 0.048432 -0.128525 0.8983 THUOC -0.034075 0.204809 -0.166372 0.8686 RUOU -0.216634 0.216821 -0.999136 0.3230 R -squared 0.403570 Mean dependent var 0.017834 Adjusted R -squared 0.183151 S.D dependent var 0.022683 S.E of regression 0.020501 Akaike info criterion -4.704472 Sum squared resid 0.019333 Schwarz criterion -4.097286 Log likelihood 168.5431 F -statistic 1.830919 Durbin -Watson stat 1.627941 Prob(F -statistic) 0.052904 PHỤ LỤC 6.KẾT XUẤT HÀM MỨC SẢN LÒNG TRẢ Dependent Variable: WTP Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 07/02/13 Time: 13:33 Sample: 50 Included observations: 50 Convergence achieved after iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z -Statistic Prob TN 1.201679 0.746758 1.609194 0.10760 SONGUOI 1.155449 0.964846 1.197548 0.02311 GIA -0.020821 0.026673 -0.780608 0.04350 AH 2.680112 2.023237 1.324666 0.08530 C -7.286177 5.866001 -1.242103 0.01420 Mean dependent var 0.580000 S.D dependent var 0.49856 S.E of regression 0.186470 Akaike info criterion 0.42271 Sum squared resid 1.564705 Schwarz criterion 0.61392 0.49552 Log likelihood -5.567958 Hannan -Quinn criter Restr log likelihood -34.01460 Avg log likelihood LR statistic (4 df) 56.89328 Probability(LR stat) 1.30E -11 Obs with Dep=0 21 Obs with Dep=1 29 McFadden R -squared -0.11135 0.83630 Total obs PHỤ LỤC KHẢ NĂNG DỰ ĐỐN CỦA MƠ HÌNH Dependent Variable: WTP Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 07/02/13 Time: 14:27 Sample: 50 50 Included observations: 50 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C 29 30 21 29 50 Total 21 29 50 21 29 50 Correct 20 29 49 29 29 % Correct 95.24 100.00 98.00 0.00 100.00 58.00 % Incorrect 4.76 0.00 2.00 100.00 0.00 42.00 Total Gain* 95.24 0.00 40.00 Percent Gain** 95.24 NA 95.24 Estimated Equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0) 19.43 1.57 21.00 8.82 12.18 21.00 E(# of Dep=1) 1.57 27.43 29.00 12.18 16.82 29.00 Total 21.00 29.00 50.00 21.00 29.00 50.00 Correct 19.43 27.43 46.86 8.82 16.82 25.64 % Correct 92.52 94.58 93.72 42.00 58.00 51.28 % Incorrect 7.48 5.42 6.28 58.00 42.00 48.72 Total Gain* 50.52 36.58 42.44 Percent Gain** 87.10 87.10 87.10 PHỤ LỤC 7: BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA Bảng câu hỏi điều tra TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM KHOA KINH TẾ Người vấn: Nơi vấn: Số phiếu: Thời gian vấn: “ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ TỔN HẠI SỨC KHỎE MỨC SẴN LÒNG TRẢ CỦA DÂNLÂN CẬN KÊNH BA BỊ ĐỂ CẢI THIỆN MƠI TRƯỜNG TẠI QUẬN THỦ ĐỨC, TP.HCM” Giới thiệu:Xin chào Ông/Bà sinh viện trường Đại học Nông Lâm TP.HCM.Chúng thực đề tài nghiên cứu về“ Đánh giá mức độ tổn hại sức khỏe mức sẵn lòng trả dân lân cận kênh Ba để cải thiện môi trường quận Thủ Đức, TP.HCM ”để tìm hiểu thêm thực trạng nhiễn kênh tác động đến sức khỏe người dân nơi đây.Nhằm đưa giải pháp góp phần cải thiện tình trạng ô nhiễm kênh bảo vệ sức khỏe người dân khu vực.Mong Ông/Bà dành chút thời gian cho vấn THÔNG TIN CHUNG VỀ HỘ Xin Ơng/Bà cho biết, có người gia đình nấu ăn chung? (người) S T T 1.Quan hệ với chủ hộ? (nêu tất thành viên hô chủ hộ) 1.Chủ hộ 2.Vợ/chồng 3.Con trai/con gái 4.Con dâu/con rễ 5.Bố/mẹ 6.Ơng/bà 7.Chú/thím, cậu/mợ, dì/dượng 8.Cháu trai/cháu gái 9.Quan hệ khác Xin cho biết giới tính? 1.Nam 0.Nữ Bao nhiêu tuổi? Trình độ Nghề nghiệp giáo dục cao chính? đạt 1.Tự làm gia được? đình((a) làm nơng, (b) bn bán nhỏ, 0.Mù chữ 1.Chưa học (c) cho thuê phòng trọ…) 2.Tiểu học 3.Trung học 2.Làm cơng ăn lương (nhà nước sở 4.Trung học tư nhân) 3.Làm công phổ thông 5.Trung học nhật(theo ngày chuyên ngành theo sản phẩm) 4.Thất nghiệp 6.Cao đẳng 5.Chưa làm 7.Đại học 8.Sau đại học 6.Nghĩ hưu 7.Nôi trợ 8.Khác(ghi rõ) (phỏng vấn viên vấn từ trái sang phải, từ xuống đánh dấu (X) váo STT người đọc pỏng vấn) II.NHẬN THỨC SỰ QUAN TÂM ĐẾN MƠI TRƯỜNG CỦA NGƯỜI ĐƯỢC PHỎNG VẤN 2.Ơng/bà có quan tâm đến vấn đề mơi trường phường bình chiểu khơng?  Có (tới câu 3)  0.khơng (bỏ qua câu 3) 3.Theo ông/bà, vấn đề vấn đề nghiêm trọng phường bình chiểu cần giải khẩn cấp? (phỏng vấn viên: phương án, họ thấy cần giải khẩn cấp đánh dấu X vào “giải khẩn cấp”?sau đọc qua lần cho họ xếp hạng, ám mức ưu tiên cao nhất, có nhiếu phương án trả lời) STT Vấn đề môi trường Ô nhiễm nước mặt Ô nhiễm nước ngầm Ơ nhiễm khơng khí Vứt rác bừa bãi Ô nhiễm đất Ngập úng Không biết Khác (ghi rõ) Giải khẩn cấp Xếp hạng Ông/Bà đánh chất lượng nước kênh ba  Rất tốt  Khơng thể chấp nhận  Có thể chấp nhận  Cực kì nhiễm  Khác(ghi rõ)…… Ông/Bà đánh chất lượng khơng khí xung quanh khu vực gia đình sinh sống?  Rất tốt  Khơng thể chấp nhận  Có thể chấp nhận Ơng/Bà có bị ảnh hưởng nhiễm kênh khơng?  Cực kì nhiễm  Khác(ghi rõ)……  1.có (tới câu 7)  khơng (bỏ qua câu IV) 7.Ơng/Bànghĩ nhiễm kênh gây thiệt hại nhà mình? (Phỏng vấn viên đọc phương án, nấu người vấn trả lời “có” đánh dấu X vào cột có, trả lời “khơng” khơng cần đánh dấu có nhiều phương án trả lời.) STT Những thiệt hại nhiễm kênh gây Có STT Những thiệt hại ô nhiễm kênh gây Hoa mau bị hư hại Sức khỏe (bên có hỏi phần VI trả lời có) Khơng thể bơi lội, bắt cá Ơ nhiễm nặng, bốc mùi khó chịu Gây ngập úng vào mùa mưa Giảm chất lượng nước ngầm, nước giếng không sử dụng Những vật dụng kim loại bị mục Đất đai trồng trọt bị ô nhiễm Khác (ghi rõ)…… III THÔNG TIN SINH HOẠT CỦA GIA ĐÌNH Nguồn nước sử dụng cho sinh hoạt (ăn, uống) gia đình lấy từ đâu?  Giếng đào  Nước mưa  Khác (ghi (……m)  Nước máy rõ)……  Giếng khoan  Mua nước đóng (…… m) chai Nước sử dụng cho sinh hoạt (ăn, uống) gia đình thường có màu gì?  Trắng  Vàng   Hơi đen Trắng đục  Màu khác (ghi rõ)…… 10 Nguồn nước sử lí trước uống?  Khơng xử lí  Lọc  Đun sơi Có  Đun sơi lọc  Khác (ghi rõ)…… 11 Ông/Bà sử dụng nguồn nước sinh hoạt bao lâu? năm 12 Ông/Bà sống bao lâu……….(năm)(từ năm…….) 13 Khoảng cách từ nhà đến kênh……….m 14 Tổng thu nập gia đình bao nhiêu……………… (triệu đồng/tháng) 15 Chi phí thường xun hàng tháng gia đình……….(triệu đồng/tháng) IV THƠNG TIN VỀ SỨC KHỎE CỦA NGƯỜI DÂN Nhận xét Ông/Bà tình trạng sức khỏe thành viên gia đình  Tốt  Trung bình  Kém 16 Nếu nhiễm kênh có ảnh hưởng tới sức khỏe gia đình ơng/bà bệnh mà gia đình mắc phải gì?  Bệnh đường hô  Bệnh đường tiêu  Bệnh liên quan hấp hóa đến hệ thần kinh  Bệnh da  Khác (ghi rõ)…  Bệnh mắt  Bệnh tim mạch 17 Trong gia đình có người bị bệnh nhiễm kênh (năm 2012)? a Người bệnh (quan hệ với chủ hộ)  Tuổi  Tên bệnh  Thu nhập b Số lần bị bệnh phải mua thuốc (2012) (nếu (0) lấn qua b)  Một lần phát bệnh ngày  Chi phí / ngày bệnh (ngàn đống) c Số lần phát phải nghỉ nhà (2012) (nếu (0) lấn qua c)  Một lần phát bệnh ngày  Tiền thuốc/ ngày (ngàn đồng)  Tiền khám bác sĩ/ngày (ngàn đồng) Người chăm sóc (quan hệ với chủ hộ)  Số ngày chăm sóc  Thu nhập (ngàn đồng/ngày) Chi phí khác (ngàn đồng/ngày): tiền xe khám bác sĩ, tiền mua thức ăn cho lại sức… d Số lần phát phải nhập viện (2012) + Một lần nhập viện ngày + Tiền thuốc ( ngàn đồng/ngày) + Tiền viện phí ngày ( ngàn đồng) Người chăm sóc (quan hệ với chủ hộ hay thuê) + Số ngày chăm sóc/lần + Thu nhập người chăm sóc ( ngàn đồng/ ngày) Chi phí khác : tiền lại khám bác sĩ, tiền mua thức ăn cho lại sức ( ngàn đồng/ngày) Phần V: Đánh giá mức sẵn lòng trả cho dự án 18.Ơng/bà mong muốn đạt lợi ích dự áncải thiện nhiễm hồnthành?(chọn nhiều phương án) Có Lợi ích Mức độ (Đánh (1 Ít Khá Rất dấu v ) nhiều) Tăng cường sức khỏe Tăng sản lượng cá Giải trí: bơi lội, ngắm cảnh, tập thể dục… Tăng chất lượng nước cung cấp cho sinh hoạt Tăng giá nhà đất (những nơi gần kênh) Vào mùa mưa, nước lũ nhanh hơn, khơng bị ngập lụt 19.Ông/bà đánh cần thiết dự án trên:  Rất cần thiết (tới câu20, bỏ câu 21)  Cần thiết (tới20, bỏcâu 21 )  Không cần thiết ( tới câu 21) 20.Vì ơng/ thấy dự án cần thiết? • Giải tình trạng thối • Khơng ảnh hưởng sức khỏeCải thiện suất đánh bắt, ni trồng thủy sản • Lý khác (ghi rõ): 21.Vì ơng/bà thấy dự án khơng cần thiết? • Ơ nhiễm khơng có quan trọng • Khơng tin việc đóng góp cải thiện nhiều • Khơng có niềm tin vào dự án: Lý khác (ghi rõ) 22.Ơng/ sẵn lòng đóng góp dự án sớm hồn thiện hoạt động? Có Khơng 23.Ơng/bà có sẵn lòng đóng góp ……(đồng/năm) vào quỹ dự án khơng?( 50000đ;100000đ; 150000đ) 24.Vì ơng/bà khơng sẵn lòng đóng góp vào quỹ dự án trên? Khơng có đủ tiền với mức giá đưa Dự án thực mà không cần đóng góp Khơng tin việc đóng góp cải thiện nhiều Đó trách nhiệm phủ Lý khác(ghi rõ): 25.Mức độ chắn việc sẵn lòng trả ơng/bà? Chắc chắn đóng góp Muốn đóng góp khơngcó khả Có khả khơng muốn đóng góp Khơng có khả khơng (tới câu 26) muốn đóng góp 26.Nếu khơng có khả đóng góp tiền mặt ơng/bà có muốn đóng góp ngày cơng lao động khơng? Có Khơng 27 Ơng/ có hút thuốc khơng?  Có  Khơng 28.Ơng/bà có dùng bia, rượu khơng?  Có  Không XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN! ...BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH ************** NGUYỄN LÊ TRĂM ĐÁNH GIÁ MỨC TỔN HẠI SỨC KHỎE VÀ MỨC SẴN LÒNG TRẢ CỦA CƯ DÂN LÂN CẬN KÊNH BA BÒ CHO VIỆC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG... đề tài Đánh giá mức độ tổn hại sức khỏe mức sẵn lòng trả cư dân lân cận kênh Ba Bò để cải thiện môi trường quận Thủ Đức, TP.HCM” 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá mức độ ảnh... cứutài Đánh giá mức độ tổn hại sức khỏe mức sẵn lòng trả cư dân lân cận kênh Ba Bò để cải thiện môi trường quận Thủ Đức, TP.HCM”dùng kiến thức xã hội để phân tích q trình gây nhiễm kênh Ba Bò, sử
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ MỨC TỔN HẠI SỨC KHỎE VÀ MỨC SẴN LÒNG TRẢ CỦA CƯ DÂN LÂN CẬN KÊNH BA BÒ CHO VIỆC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG (Q.THỦ ĐỨC, TP.HCM) , ĐÁNH GIÁ MỨC TỔN HẠI SỨC KHỎE VÀ MỨC SẴN LÒNG TRẢ CỦA CƯ DÂN LÂN CẬN KÊNH BA BÒ CHO VIỆC CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG (Q.THỦ ĐỨC, TP.HCM)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay