ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI DO NƯỚC THẢI CỦA CƠ SỞ CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN DŨNG HỒNG TẠI XÃ CHÍ CÔNG, HUYỆN TUY PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN

73 7 0
  • Loading ...
1/73 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** NGUYỄN ĐÌNH NHÃ UN ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI DO NƯỚC THẢI CỦA SỞ CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN DŨNG HỒNG TẠI CHÍ CƠNG, HUYỆN TUY PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Thành phố Hồ Chí Minh 06/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** NGUYỄN ĐÌNH NHÃ UYÊN ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI DO NƯỚC THẢI CỦA SỞ CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN DŨNG HỒNG TẠI CHÍ CƠNG, HUYỆN TUY PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGÀNH KINH TẾ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS ĐẶNG THANH HÀ Thành phố Hồ Chí Minh 06/2013 Hội đồng chấm báo cáo khóa luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận “Đánh giá tổn hại nước thải sở chế biến thuỷ hải sản Chí Cơng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận”, Nguyễn Đình Nhã Un, sinh viên khóa 35, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi Trường, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày _ PGS.TS ĐẶNG THANH HÀ Người hướng dẫn Ngày Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm Tháng Năm Thư kí hội đồng chấm báo cáo Ngày Tháng Năm LỜI CẢM TẠ Trong suốt q trình thực khóa luận tơi nhận nhiều giúp đỡ nhiệt tình từ nhiều cá nhân, tổ chức nhờ hồn thành khóa luận Tơi xin phép được: Gởi đến thầy Đặng Thanh Hà lời cảm ơn chân thành sâu sắc giúp đỡ tơi nhiều từ ngày bắt đầu thực hồn thành khóa luận Cảm ơn thầy tận tình dẫn, dạy dỗ bạn lớp để hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn thầy Đặng Minh Phương lập ngành Kinh tế tài nguyên môi trường để bạn lớp kiến thức vơ bổ ích Cảm ơn thầy, khoa Kinh tế dạy dỗ, truyền đạt kiến thức bổ ích cho chúng tơi suốt thời gian năm đại học Cảm ơn cô, chú, anh, chị công tác Chi cục Bảo Vệ Môi Trường tỉnh Bình Thuận, phòng Tài Ngun Mơi Trường huyện Tuy Phong, UBND Chí Cơng Trạm Y tế Chí Cơng cung cấp số liệu, liệu hữu ích cho tơi Cuối cùng, xin cảm ơn cha mẹ, người thân, bạn bè bên cạnh ủng hộ, tạo động lực cho tơi hồn thành khóa luận Xin chân thành cảm ơn! Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm Sinh viên Nguyễn Đình Nhã Un NỘI DUNG TĨM TẮT NGUYỄN ĐÌNH NHÃ UN Tháng 07 năm 2013 “ Đánh Giá Tổn Hại Do Nước Thải Của Sở Chế Biến Thuỷ Hải Sản Dũng Hồng Tại Chí Cơng, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận” NGUYỄN ĐÌNH NHÃ UYÊN July, 2013 “ Evulating The Damage Caused The Waste Water Of The Seafood Processing Facility Dung Hong in Chí Cơng, Tuy Phong, Bình Thuận Province” Mục tiêu đề tài hướng đến đánh giá tổn hại ô nhiễm nước thải sở chế biến thuỷ hải sản Dũng Hồng Chí Công Bằng cách áp dụng giá thị trường, phương pháp tài sản nguồn nhân lực thông qua điều tra số liệu cấp, tổng hợp số liệu thứ cấp, sau phân tích số liệu, đồng thời áp dụng mơ hình kinh tế lượng theo hàm tổn hại sức khoẻ để ước tính chi phí sức khoẻ trung bình người dân khu vực bị ô nhiễm Đề tài tính tốn tổn hại nhiễm gây cho đất đai, nguồn nước sử dụng, sức khoẻ người tổng tổn hại hội 16,23 (tỷ đồng) Đây kết tính tốn Chí Cơng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận nằm gần khu vực nghiên cứu Bên cạnh đó, đề tài xác định đước mức sẵn lòng trả người dân để làm giảm ô nhiễm 113.593 (đồng) Dựa kết đề tài, quan chức nhận thấy tình hình nhiễm địa phương sử dụng sở cho việc đề giải pháp, biện pháp khắc phục cách kịp thời hiệu MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC BẢNG .viii DANH MỤC CÁC HÌNH ix DANH MỤC PHỤ LỤC x CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung 1.2.2 Mục tiêu cụ thể 1.3 Phạm vi nghiên cứu khóa luận 1.3.1 Phạm vi nội dung 1.3.2 Địa bàn nghiên cứu 1.3.3 Đối tượng nghiên cứu 1.3.4.Thời gian nghiên cứu 1.4 Bố cục luận văn CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 2.2 Tổng quan Chí Cơng 2.2.1 Vị trí địa lý 2.2.2 Điều kiện khí tượng, thủy văn 2.2.3 Hiện trạng tài nguyên thiên nhiên 2.2.4 Điều kiện kinh tế - hội 2.2.5 sở hạ tầng 11 2.3 Tổng quan sở chế biến thủy hải sản Dũng Hồng 11 2.3.1 Vị trí địa lý 11 2.3.2 Hiện trạng nhà máy 11 CHƯƠNG NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 sở lý luận 14 3.1.1 Sự ô nhiễm môi trường nước 14 3.1.2 Nước thải 17 v 3.2 Phương pháp nghiên cứu 20 3.2.1 Phương pháp thu thập xử lý số liệu 20 3.2.2 Phương pháp thống kê mô tả 21 3.2.3 Phương pháp đánh giá tổn hại ô nhiễm môi trường 21 3.2.4 Phương pháp xác định mức sẵn lòng trả người dân vùng bị ô nhiễm để làm giảm ô nhiễm nước thải 24 CHƯƠNG KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 27 4.1 Mô tả trạng khu vực nghiên cứu 27 4.1.1 Hiện trạng nước thải từ CSCB Dũng Hồng 27 4.1.2 Nguyên nhân nước thải gây mùi hôi thối ô nhiễm 27 4.1.3 Tìm hiểu thái độ người dân mức độ ô nhiễm 29 4.1.3.1 Trình độ học vấn 29 4.1.3.2 Thu nhập 30 4.1.3.3 Việc lựa chọn nơi 30 4.1.3.4 Nhận xét người dân mức độ ô nhiễm 31 4.2 Xác định tổn hại ô nhiễm gây 31 4.2.1 Đối với giá trị đất đai 31 4.2.2 Đối với nguồn nước sử dụng 32 4.2.3 Đối với sức khoẻ người dân khu vực 33 4.2.4 Xác định tổng tổn hại mùi hôi gây 40 4.3 Ước lượng mơ hình mức sẵn lòng trả cho việc giảm thiểu ô nhiễm nước thải 41 4.3.1 Ước lượng mơ hình 41 4.3.2 Kiểm định tính hiệu lực mơ hình 42 4.3.3 Xác định mức sẵn lòng trả trung bình 43 CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 45 5.1 Kết luận 45 5.2 Kiến nghị 45 5.2.1 Đối với quan chức 46 5.2.2 Đối với CSCB 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 47 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BVMT Bảo Vệ Môi Trường CSCB Sở Chế Biến CSCBTHS Sở Chế Biến Thuỷ Hải Sản CPSK Chi Phí Sức Khoẻ NVQS Nghĩa Vụ Quân Sự QLCL Quản Lý Chất Lượng TNHH Trách Nhiệm Hữu Hạn TNMT Tài Nguyên Môi Trường TTCN Tiểu Thủ Công Nghiệp UBND Uỷ Ban Nhân Dân WTP Mức Sẵn Lòng Trả vii DANH MỤC CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Giá Trị Giới Hạn Cho Phép Các Thông Số Nồng Độ Các Chất Ô Nhiễm Nước Mặt (TCVN 5945-2005) 19 Bảng 3.2 Kỳ Vọng Dấu Cho Mơ Hình Ước Lượng 23 Bảng 3.3 Kì Vọng Dấu Cho Mơ Hình WTP 26 Bảng 4.1 Kết Quả Kiểm Tra Nồng Độ Nước Thải Chế Biến Chưa Qua Xử Lý CSCB Dũng Hồng 29 Bảng 4.2 Tỷ Lệ Thu Nhập Của Những Người Được Hỏi Trong Khu Vực 30 Bảng 4.3 Ý Kiến Người Dân Việc Lựa Chọn Nơi Ở Mới 30 Bảng 4.4 Số Ca Bị Nhiễm Bệnh Thuộc Thôn Xung Quanh CSCB Dũng Hồng (Khu Vực Nghiên Cứu) Năm 2012 34 Bảng 4.5 Tình Hình Sức Khoẻ Người Dân 34 Bảng 4.6 Tỷ Lệ Các Hộ Bị Ô Nhiễm Liên Quan Đến Mùi Hôi Nước Thải 35 Bảng 4.7 Tỷ Lệ 50 Hộ Dân Bị Mắc Bệnh Trong Năm 2012 35 Bảng 4.8 Tổng Hợp Số Ngày Không Lao Động Của Các Hộ Trong Năm 2012 36 Bảng 4.9 Kết Quả Hồi Quy Dạng Ln Giữa Chi Phí Sức Khoẻ với Các Nhân Tố Ảnh Hưởng 37 Bảng 4.10 Kết Xuất Kiểm Định White 38 Bảng 4.11 Kết Xuất Kiểm Định LM 38 Bảng 4.12 Kết Quả Kiểm Định Đa Cộng Tuyến Bằng Hồi Quy Bổ Sung 38 Bảng 4.13 Giá Trị Trung Bình Các Biến Hàm CPSK 39 Bảng 4.14 Các Tổn Hại Do CSCB Gây Ra 41 Bảng 4.15 Kết Quả Ước Lượng Hàm Mức Sẵn Lòng Trả 42 Bảng 4.16 Kết Quả Dự Đoán Mơ Hình Ước Lượng WTP 43 Bảng 4.17 Giá Trị Trung Bình Các Biến Hàm Mức Sẵn Lòng Trả 43 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Quy Trình Kinh Doanh, Chế Biến, Sản Xuất Sở 12 Hình 4.1 Biều Đồ Tỉ Lệ Mùi Hôi Ngày 28 Hình 4.2 Biểu Đồ Tỷ Lệ Học Vấn Các Hộ Điều Tra 29 Hình 4.3 Nhận Xét Người Dân Về Mức Độ Ảnh Hưởng Mùi Hơi 31 Hình 4.4 Chất Lượng Nước Theo Cảm Quan Người Dân 33 Hình 4.5 Biểu Đồ Tỷ Lệ Các Hộ Bị Mắc Bệnh 35 Hình 4.6 Đồ Thị Đường Chi Phí Sức Khoẻ 40 ix PHỤ LỤC Phụ lục Hình ảnh tình hình nhiễm nước thải Công ty TNHH Dũng Hồng Phụ lục 2: Kết xuất mơ hình chi phí sức khoẻ trung bình 2.1 Mơ hình Ln biến chi phí yếu tố ảnh hưởng Dependent Variable: LOG(TCP) Method: Least Squares Date: 06/17/13 Time: 15:57 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(KCACH) LOG(THUNHAP) LOG(TUOI) BENHTN 6.827809 -0.581159 0.755263 -0.786719 0.446190 4.061946 0.142710 0.232982 0.351705 0.179466 1.680921 -4.072317 3.241727 -2.236870 2.486203 0.0997 0.0002 0.0022 0.0303 0.0167 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.660058 0.629840 0.597268 16.05280 -42.54343 1.530325 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 13.68759 0.981691 1.901737 2.092939 21.84384 0.000000 2.2 Kiểm tra tượng phương sai không đồng White Heteroskedasticity Test: F-statistic Obs*R-squared 1.420401 16.95139 Probability Probability 0.197688 0.201536 Test Equation: Dependent Variable: RESID^2 Method: Least Squares Date: 06/17/13 Time: 17:46 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(KCACH) (LOG(KCACH))^2 (LOG(KCACH))*(LOG (THUNHAP)) (LOG(KCACH))*(LOG (TUOI)) (LOG(KCACH))*BEN HTN LOG(THUNHAP) (LOG(THUNHAP))^2 (LOG(THUNHAP))*(L OG(TUOI)) (LOG(THUNHAP))*B ENHTN LOG(TUOI) (LOG(TUOI))^2 (LOG(TUOI))*BENHT N BENHTN 2.160220 -1.354175 0.283523 -0.063987 119.2942 5.958776 0.169114 0.303272 0.018108 -0.227257 1.676521 -0.210987 0.9857 0.8215 0.1023 0.8341 0.180032 0.576723 0.312164 0.7567 0.325076 0.270388 1.202257 0.2371 -0.722571 0.098211 -0.650892 14.43608 0.460262 0.760863 -0.050053 0.213380 -0.855465 0.9604 0.8322 0.3980 0.531739 0.388382 1.369116 0.1794 4.149795 0.717272 -0.670561 13.83831 0.947712 0.547410 0.299877 0.756845 -1.224970 0.7660 0.4541 0.2285 -6.445120 6.777724 -0.950927 0.3480 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.339028 0.100343 0.416047 6.231413 -18.88643 1.765480 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.321056 0.438635 1.315457 1.850824 1.420401 0.197688 2.3 Kiểm Tra Hiện Tượng Tự Tương Quan Kiểm Định LM Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test: F-statistic Obs*R-squared 1.188523 2.619216 Probability Probability 0.314480 0.269926 Test Equation: Dependent Variable: RESID Method: Least Squares Date: 06/17/13 Time: 17:47 Presample missing value lagged residuals set to zero Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(KCACH) LOG(THUNHAP) LOG(TUOI) BENHTN RESID(-1) RESID(-2) 0.973315 -0.023421 -0.036765 -0.098688 -0.000574 0.234499 0.002540 4.094757 0.145771 0.234768 0.361278 0.179795 0.155809 0.164797 0.237698 -0.160668 -0.156602 -0.273164 -0.003192 1.505037 0.015415 0.8132 0.8731 0.8763 0.7860 0.9975 0.1396 0.9878 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.052384 -0.079841 0.594781 15.21188 -41.19827 1.984608 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 7.90E-15 0.572371 1.927931 2.195614 0.396174 0.877398 2.4 Mơ hình hồi quy phụ a Mơ hình hồi quy phụ khoảng cách Dependent Variable: LOG(KCACH) Method: Least Squares Date: 06/17/13 Time: 18:07 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(THUNHAP) LOG(TUOI) BENHTN 15.49572 -0.815135 -0.057592 -0.344471 3.520206 0.208556 0.363269 0.178326 4.401936 -3.908468 -0.158537 -1.931694 0.0001 0.0003 0.8747 0.0596 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.331481 0.287882 0.617073 17.51585 -44.72401 1.546333 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 2.993533 0.731241 1.948960 2.101922 7.602936 0.000313 b Mơ hình hồi quy phụ thu nhập Dependent Variable: LOG(THUNHAP) Method: Least Squares Date: 06/17/13 Time: 18:11 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(KCACH) LOG(TUOI) BENHTN 16.49720 -0.305839 -0.202994 0.016032 0.831550 0.078250 0.220554 0.113550 19.83910 -3.908468 -0.920382 0.141192 0.0000 0.0003 0.3622 0.8883 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.289749 0.243429 0.377979 6.571949 -20.21661 1.410278 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 14.85260 0.434554 0.968665 1.121626 6.255292 0.001187 c Mơ hình hồi quy phụ tuổi Dependent Variable: LOG(TUOI) Method: Least Squares Date: 06/17/13 Time: 18:13 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(KCACH) LOG(THUNHAP) BENHTN 4.977185 -0.009482 -0.089078 0.015560 1.536608 0.059810 0.096784 0.075201 3.239072 -0.158537 -0.920382 0.206915 0.0022 0.8747 0.3622 0.8370 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.020773 -0.043089 0.250387 2.883899 0.375066 2.031636 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 3.634164 0.245160 0.144997 0.297959 0.325279 0.807055 d Mơ hình hồi quy phụ bệnh thâm niên Dependent Variable: BENHTN Method: Least Squares Date: 06/17/13 Time: 18:14 Sample: 50 Included observations: 50 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C LOG(TUOI) LOG(KCACH) LOG(THUNHAP) 0.573560 0.059760 -0.217818 0.027019 3.336048 0.288812 0.112760 0.191366 0.171928 0.206915 -1.931694 0.141192 0.8642 0.8370 0.0596 0.8883 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat 0.108236 0.050078 0.490690 11.07571 -33.26521 2.957574 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 0.540000 0.503457 1.490608 1.643570 1.861054 0.149444 2.5 Gía trị trung bình biến hàm CPSK TCP KCACH THNHAP TUOI BENHTN Mean 1327600 25.02000 3088000 39.00000 0.540000 Median 960000.0 24.50000 3000000 36.00000 1.000000 Maximun 6700000 70.00000 7000000 65.00000 1.000000 Minimun 50000.00 5.000000 1200000 23.00000 0.000000 Std Dev 1271720 15.49916 1329361 9.617162 0.503457 Skewness 2.201599 0.689126 0.798390 0.515077 -0.160514 Kurtosis 9.042785 3.062868 3.374004 2.679202 1.025765 Jarque-Bera 116.4654 3.965686 5.603302 2.425270 8.334716 Probability 0.000000 0.137677 0.060710 0.297413 0.015493 50 50 50 50 50 Observations 2.6 Phương trình hồi quy phụ Estimation Command: ===================== LS LOG(TCP) C LOG(KCACH) LOG(THUNHAP) LOG(TUOI) BENHTN Estimation Equation: ===================== LOG(TCP) = C(1) + C(2)*LOG(KCACH) + C(3)*LOG(THUNHAP) + C(4)*LOG(TUOI) + C(5)*BENHTN Substituted Coefficients: ===================== LOG(TCP) = 6.8278089 - 0.5811591289*LOG(KCACH) + 0.755263324*LOG(THUNHAP) 0.7867193387*LOG(TUOI) + 0.4461901784*BENHTN Phụ lục Kết xuất mơ hình mức sẵn lòng trả 3.1 Mơ Hình Ước Lượng Hàm Sẵn Lòng Trả Dependent Variable: WTP Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 06/17/13 Time: 19:39 Sample: 50 Included observations: 50 Convergence achieved after 12 iterations Covariance matrix computed using second derivatives Variable Coefficient Std Error z-Statistic Prob C MUCGIA THIETHAI THUNHAP TDHV -2.285111 -2.51E-05 4.85E-06 2.06E-07 0.305416 3.000028 1.13E-05 1.57E-06 2.39E-07 0.649705 -0.761697 -2.216050 3.082009 0.865055 0.470084 0.4462 0.0267 0.0021 0.3870 0.6383 Mean dependent var S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Restr log likelihood LR statistic (4 df) Probability(LR stat) Obs with Dep=0 Obs with Dep=1 0.540000 0.267202 3.212868 -11.04977 -34.49719 46.89484 1.60E-09 23 27 S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Avg log likelihood McFadden R-squared Total obs 0.503457 0.641991 0.833193 0.714802 -0.220995 0.679691 50 3.2 Khả Năng Dự Đốn Mơ Hình Mức Sẵn Lòng Trả Dependent Variable: WTP Method: ML - Binary Logit (Quadratic hill climbing) Date: 06/17/13 Time: 22:30 Sample: 50 Included observations: 50 Prediction Evaluation (success cutoff C = 0.5) Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total P(Dep=1)C Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** 22 24 0 23 22 95.65 4.35 95.65 95.65 25 27 25 92.59 7.41 -7.41 NA 26 50 47 94.00 6.00 40.00 86.96 23 23 0.00 100.00 27 27 27 100.00 0.00 50 50 27 54.00 46.00 Estimated Equation Dep=0 Dep=1 Total E(# of Dep=0) E(# of Dep=1) Total Correct % Correct % Incorrect Total Gain* Percent Gain** *Change in "% Correct" from default (constant probability) specification **Percent of incorrect (default) prediction corrected by equation Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total Constant Probability Dep=0 Dep=1 Total 19.70 3.30 23.00 10.58 12.42 23.00 3.30 23.70 27.00 12.42 14.58 27.00 23.00 19.70 85.67 14.33 39.67 73.46 27.00 23.70 87.79 12.21 33.79 73.46 50.00 43.41 86.81 13.19 36.49 73.46 23.00 10.58 46.00 54.00 27.00 14.58 54.00 46.00 50.00 25.16 50.32 49.68 3.3 Giá Trị Trung Bình Các Biến Hàm WTP WTP TDHV THNHAP THIETHAI MUCGIA Mean 0,540000 2.620000 6149000 1269100 150000.0 Median 1.000000 3.000000 6000000 765000.0 150000.0 Maximun 1.000000 4.000000 15000000 6700000 250000.0 Minimun 0.000000 0.000000 550000.0 50000.00 50000.00 1.047641 2951037 1287035 71428.57 Std Dev 0.503457 Skewness -0.160514 -0.483134 0.325675 2.226637 0.000000 Kurtosis 1.025765 2.427190 3.455544 9.041821 1.700000 Jarque-Bera 8.334716 2.628717 1.316201 117.3651 3.520833 Probability 0.015493 0.268647 0.517834 0.000000 0.171973 50 50 50 50 Observations 50 Phụ lục 4: Bảng Câu Hỏi Phỏng Vấn Dành Cho Người Dân Địa Phương BẢNG CÂU HỎI PHỎNG VẤN NGƯỜI DÂN Ở CHÍ CƠNG Người vấn :…………………………………… Ngày vấn :……………………………………… Phiếu số :……… Xin chào ông/bà, tên Nguyễn Đình Nhã Un, sinh viên trường Đại học Nơng Lâm TP.Hồ Chí Minh Hiện tơi thực đề tàiĐÁNH GIÁ TỔN HẠI VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP QUẢN LÝ NƯỚC THẢI CỦA CÁC SỞ CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN TẠI CHÍ CƠNG, HUN TUY PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN” Nhằm thấy tổn hại kinh tế người dân nơi Kính mong ông/bà bớt chút thời gian giúp hoàn thành vấn Thông tin cá nhân ông/bà giữ bí mật Tơi xin chân thành cám ơn! I Thông tin người vấn Họ tên:…………………………… Tuổi:…… Giới tính: Nam/ Nữ Địa chỉ:…………………………………………………………… Trình độ học vấn:………………… Nghề nghiệp:……………… Thu nhập:………………………………………………………… Tổng số người gia đình:…………………………………… II Tình hình nhiễm khu vực Ơng/ bà (anh/chị) nhận xét tình hình mơi trường khu vực? Ô nhiễm Không ô nhiễm Không biết Nếu mức độ nhiễm là? Rất nghiêm trọng Nghiêm trọng Không nghiêm trọng Theo ông/bà (anh/chị), mùi hôi vào tháng nhiều nhất? Từ tháng đến tháng Từ tháng đến tháng Từ tháng đến tháng Từ tháng 10 đến tháng 12 Ý kiến khác:……………………………………………………………… Mùi hôi nặng vào lúc nào? Chiều tối Sáng Khuya Ý kiến khác:……………………………………………………………… 10 Nhận xét công tác quản lý môi trường khu vực? Rất tốt Tốt Bình thường Kém III Đất 11 Diện tích đất:………………………m2 12 Giá trị đất thị trường là:……………………….đồng/m2 13 Theo ông/bà (anh/chị), mức độ ô nhiễm từ sở chế biến ảnh hưởng đến đất đai khu vực khơng? Khơng 14 Nếu có, mức độ đất bị nhiễm là: Rất nghiêm trọng Nghiêm trọng Không nghiêm trọng IV Nguồn nước 15 Hiện nay, gia đình sử dụng nước từ nguồn nào? Nước sông Nước giếng Nước giếng đào Nước giếng khoan Nước máy Nước mưa 16 Nước sinh hoạt gia đình thường màu gì? Trắng Màu đỏ Màu vàng Màu khác:……………………………………… 17 Nước sinh hoạt mà ơng/bà (anh/chị) sử dụng vị gì? Ngọt Mặn Khơng vị Khác:…………………………………………… 18 Ơng/bà (anh/chị) sử dụng nguồn nước bao lâu? năm 19 Ơng/bà (anh/chị) nhận xét nguồn nướcgia đình sử dụng? 1, nhiễm Không ô nhiễm Không biết 20 Nếu mức độ nhiễm là: Rất nghiêm trọng Nghiêm trọng Trung bình Khơng nghiêm trọng 21 Tình trạng nhiễm kéo dài bao lâu? 1 năm năm năm năm Khác:……………………… 22 Lượng nước sử dụng:……………m3/tháng giá nước nay:……… (đồng/m3) V Sức khỏe 23 Theo Ơng/bà (anh/chị), tình trạng nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe khơng? Khơng Khơng biết Nghiêm trọng Bình thường 24 Mức độ ảnh hưởng? Rất nghiêm trọng 25 Những bệnh thường gặp thời gian qua? Bệnh viêm xoang mũi Bệnh nhức đầu Bệnh khác:…………………………………………………………… 26 bệnh thâm niên khơng? Khơng 27 người gia đình bị bệnh nhiễm? 28 Ông/bà (anh/chị) cho số biết thành viên gia đình bệnh viện nhiễm/tháng? Tên Lần Tên người bệnh bệnh bệnh Nguyên nhân Số Số Số ngày Tăng Tiền thuốc bệnh nằm người phần khám viện thân chăm sóc 2 ăn bệnh Tổng Thu chi nhập/ngà y 29 Vui lòng ước tính mức thiệt hạ nhiễm gây Chi phí thuốc men, Bác sĩ (đồng/năm)………………………………… Chi phí phòng ngừa:……………………….đồng/năm 3.Thiệt hại cơng việc làm: Số ngày:………………….Trị giá:……………………………… Thiệt hại khác:………………………………………………………… 30 Theo gia đình việc nhiễm ảnh hưởng đến thu nhập gia đình hay khơng? Khơng Khơng biết 31 Ơng/bà (anh/chị) muốn bán đất đến nơi khác sống khơng? Khơng VI Mức sẵn lòng trả (WTP) Hiện nước ta 1000 sở chế biến (CSCB) thủy sản quy mô lớn nhỏ khác nhau, sản xuất sản phẩm xuất tiêu dùng nội địa Sự phát triển nhanh chóng ngành chế biến kéo theo bất cập lĩnh vực phụ trợ khác, quản lý xử lý chất thải sau chế biến Cụ thể địa phương nhiều CSCB thành lập, đặc biệt Cơng ty tư nhân Dũng Hồng Bình Nở Các quan chức địa phương huyện nhiều giải pháp để giải bất cập ô nhiễm môi trường Tuy nhiên để giải pháp thực hiệu cần đến số tiền lớn trách nhiệm tất người Nếu giải bất cập nguồn nước hơn, chịu mùi hôi từ CSCB sống hộ dân tốt đẹp 32 Thu nhập bình quận hàng tháng gia đình bao nhiêu? 33 Ơng/bà (anh/chị) sẵn lòng trả 50.000đ/hộ/năm để làm giảm nhiễm nước thải từ CSCB kể khơng? Khơng (Lưu ý: mức giá 50.000đ, 100.000đ, 150.000đ, 200.000đ, 250.000đ chia tổng số phiếu điều tra) 34 Ơng/ bà (anh/chị) đồng ý đóng góp vì: đủ khả chi trả Tin tưởng chương trình mang lại hiệu Chi tiền vào việc xứng đáng việc khác Lo lắng cho hệ tương lai Muốn chung tay với cộng đồng Khác 35 Ơng/bà (anh/chị) khơng đồng ý vì: Khơng cần thiết, khơng ảnh hưởng Khơng đủ khả chi trả Còn nhiều vấn đề chi tiêu khác quan trọng Không đủ thông tin đưa định Không tin số tiền sử dụng mục đích Không tin số tiền mang lại hiệu Đây trách nhiệm nhà nước Khác 36 Ông/bà (anh/chị) nghĩ khoản tiền thu theo hình thức nào? Thơng qua thuế thu nhập cá nhân Thuế môi trường nộp cho địa phương Nộp trực tiếp vào dự án Khác Xin chân thành cám ơn Ông/bà (anh/chị) Chúc Ông/bà (anh/chị) nhiều sức khỏe! ... giá tổn hại nước thải Cơng ty TNHH Dũng Hồng xã Chí Cơng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.2.1 Mục tiêu chung Đánh giá tổn hại nước thải Cơng ty TNHH Dũng Hồng xã Chí. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH *********** NGUYỄN ĐÌNH NHÃ UN ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI DO NƯỚC THẢI CỦA CƠ SỞ CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN DŨNG HỒNG TẠI XÃ CHÍ CƠNG, HUYỆN TUY PHONG, TỈNH... Chí Cơng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận 1.2.2 Mục tiêu cụ thể Tìm hiểu trạng nhiễm CSCBTHS Dũng Hồng gây xã Chí Cơng, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận Đánh giá tổn hại nước thải từ CSCBTHS Dũng
- Xem thêm -

Xem thêm: ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI DO NƯỚC THẢI CỦA CƠ SỞ CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN DŨNG HỒNG TẠI XÃ CHÍ CÔNG, HUYỆN TUY PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN , ĐÁNH GIÁ TỔN HẠI DO NƯỚC THẢI CỦA CƠ SỞ CHẾ BIẾN THUỶ HẢI SẢN DŨNG HỒNG TẠI XÃ CHÍ CÔNG, HUYỆN TUY PHONG, TỈNH BÌNH THUẬN , Với kết quả ước lượng từ bảng 4.9 nhận thấy mô hình hoàn toàn có ý nghĩa thống kê và phù hợp với kì vọng dấu, các giá trị kiểm định t-statistic và Pvalue là hợp lý.

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay