KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV LAN QUÂN QUÝ 32013

110 5 0
  • Loading ...
1/110 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:42

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGƠ THỊ LAM KẾ TỐN DOANH THU - CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV LAN QUÂN QUÝ 3/2013 KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGÀNH KẾ TỐN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGƠ THỊ LAM KẾ TỐN DOANH THU - CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV LAN QUÂN QUÝ 3/2013 Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Người hướng dẫn: ThS NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN Thành phố Hồ Chí Minh Tháng 12/2013 Hội đồng chấm báo cáo khoá luận tốt nghiệp đại học khoa Kinh Tế, trường Đại Học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khố luận “KẾ TỐN DOANH THU, CHI PHÍ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH” CÔNG TY TNHH MTV LAN QUÂN ” NGƠ THỊ LAM, sinh viên khóa 20102014, ngành Kế tốn, bảo vệ thành công trước hội đồng vào ngày ThS NGUYỄN Ý NGUYÊN HÂN Người hướng dẫn Ngày tháng năm Chủ tịch hội đồng chấm báo cáo Thư ký hội đồng chấm báo cáo Ngày Ngày tháng năm tháng năm LỜI CẢM TẠ Lời cảm ơn em xin dành cho gia đình người thân người ln động viên, chăm sóc giúp đỡ em đạt thành công ngày hôm Em xin chân thành cảm ơn : - Cô Nguyễn Ý Nguyên Hân tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em hồn thành luận văn tốt nghiệp Q thầy khoa Kinh tế trường Đại học Nông Lâm TPHCM, truyền đạt cho em kiến thức quý báu để làm hành trang vững cho em hoàn thành luận văn tốt nghiệp áp dụng kiến thức vào cơng tác kế tốn thực tiễn em tương lai - Ban giám đốc, cô chú, anh chị phòng kế tốn Cơng ty TNHH MTV Lan Quân Đặc biệt chị Linh, tận tình giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho em suốt thời gian thực tập - Tiếp đến, em xin cảm ơn đến người thân,bạn bè ,những người quan tâm ,sát cánh bên em khoảng thời gian vừa qua Cuối ,xin nhận nơi em lời chúc sức khỏe ,hạnh phúc thành công NỘI DUNG TĨM TẮT NGƠ THỊ LAM Tháng 12 năm 2013 “Kế tốn doanh thu, chi phí xác định kết kinh doanh” Công Ty TNHH MTV LAN QUÂN ” NGÔ THỊ LAM DECEMBER 2013 “Turnover Expenses Determined Trading Result Accouting At LAN QUAN One Member Limited Company” Đề tài thực nhằm phản ánh công tác tổ chức hạch tốn kế tốn chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh công ty TNHH MTV Lan Quân Từ đó, rút ưu nhược điểm đưa giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn đơn vị Mơ tả trình tự cách ghi sổ kế tốn, nghiệp vụ kinh tế liên quan đến chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh thực tế thực đơn vị Đề tài vận dụng phương pháp quan sát thực tế để phản ánh đánh giá khâu hạch tốn chi phí, doanh thu xác định kết kinh doanh Kết nghiên cứu cho thấy máy kế tốn cơng ty dần hồn thiện, phương pháp hạch tốn kế tốn thực vừa đạt mục tiêu theo quy định Bộ Tài Chính vừa phối hợp với tình hình thực tế Công ty MỤC LỤC Trang DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii DANH MỤC PHỤ LỤC ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Phạm vi nghiên cứu đề tài 1.4 Cấu trúc đề tài CHƯƠNG TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành phát triển Cơng ty 2.2 Chức nhiệm vụ 2.3.Khó khăn ,thuận lợi hướng phát triển 2.3.1.Thuận lợi 2.3.2.Khó khăn .4 2.3.3.Phương hướng phát triển 2.4 Tổ chức máy quản 2.4.1.Sơ đồ tổ chức máy quản 2.4.2 Chức nhiệm vụ phòng ban 2.4.3.Quy trình sản xuất 2.5 Tổ chức công tác kế toán 2.5.1.Tổ chức máy kế toán 2.5.1.1 Sơ đồ tổ chức 2.5.1.2 Nhiệm vụ nhân viên phòng kế tốn 2.5.2.Chế độ kế toán áp dụng: 2.5.3.Một số nguyên tắc kế toán áp dụng 10 CHƯƠNG NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Nội dung nghiên cứu 11 3.1.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .11 v 3.1.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 14 3.1.3 Kết toán giá vốn hàng bán 16 3.1.4 Kế tốn chi phí quảnkinh doanh .18 3.1.5 Kết toán doanh thu hoạt động tài .21 3.1.6 Kế tốn chi phí tài 22 3.1.7 Kế tốn thu nhập khác chi phí khác 24 3.1.7.1 Kế toán thu nhập khác 24 3.1.7.2 Kế toán chi phí khác 26 3.1.8 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .28 3.1.9 Kế toán xác định kết kinh doanh 30 3.2 Phương pháp nghiên cứu 32 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 33 4.1.Đặc điểm hoạt động kinh doanh công ty 33 4.2.Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ công ty 33 4.3 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 37 4.4 Kế toán giá vốn hàng bán .37 4.5 Kế toán doanh thu hoạt động tài 40 4.6 Kế tốn chi phí tài 42 4.7.Kế tốn chi phí quảnkinh doanh 44 4.8.Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 47 4.9.Kế toán xác định kết kinh doanh 48 CHƯƠNG KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 50 5.1 Kết luận 50 5.2 Kiến nghị 51 TÀI LIỆU THAM KHẢO 52 PHỤ LỤC vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT GTGT Giá trị gia tăng TSCĐ Tài sản cố định SXKD Sản xuất kinh doanh KQKD Kết kinh doanh K/C Kết chuyển NSNN Ngân sách nhà nước TNDN Thu nhập doanh nghiệp TK Tài khoản HĐ Hóa đơn vii DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Quản Hình 2.2.Sơ đồ quy trình sản xuất công ty TNHH MTV Lan Quân .6 Hình 2.3 Sơ Đồ Tổ Chức Bộ Máy Toán Hình 2.4 Sơ đồ trình tự ghi sổ theo hình thức Nhật ký chung Hình 3.1.Sơ đồ hạch tốn doanh thu .14 Hình 3.2 Sơ Đồ Hạch Toán Các Khoản Giảm Trừ Doanh Thu 15 Hình 3.3 Sơ Đồ Hạch Tốn Giá Vốn Hàng Bán 18 Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí QuảnKinh Doanh 20 Hình 3.5.Sơ Đồ Hạch Tốn Doanh Thu Hoạt Động Tài Chính 22 Hình 3.6 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Tài Chính 24 Hình 3.7 Sơ Đồ Hạch Tốn Thu Nhập Khác 26 Hình 3.8 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Khác 28 Hình 3.9 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí Thuế TNDN 30 Hình 3.10 Sơ Đồ Hạch Toán TK 911 Xác Định Kết Quả Kinh Doanh .32 Hình 4.1.Sơ đồ kết chuyển doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 36 Hình 4.2 Sơ đồ kết chuyển giá vốn hàng bán .39 Hình 4.3 Sơ đồ kết chuyển doanh thu hoạt động tài 41 Hình 4.4.Sơ đồ kết chuyển chi phí tài 43 Hình 4.5.Sơ đồ kết chuyển chi phí quảnkinh doanh 45 Hình 4.6.Sơ đồ tổng hợp xác định kết hoạt động kinh doanh 49 viii DANH MỤC PHỤ LỤC Phụ lục : Doanh thu bán hàng Phụ lục : Giá vốn hàng bán Phụ lục : Doanh thu chi phí tài Phụ lục : Chi phí tài quảnkinh doanh Phụ lục : Các chứng từ liên quan khác ix PHỤ LỤC CHI PHÍ QUẢNKINH DOANH - HĨA ĐƠN TIỀN ĐIỆN - HĨA ĐƠN VIỄN THƠNG - PHIẾU CHI PHỤ LỤC CHỨNG TỪ LIÊN QUAN KHÁC -TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH -BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH -GIẤY PHÉP KINH DOANH ... kỳ, kết chuyển chi phí quản lý kinh doanh vào TK 911 để xác định kết kinh doanh: Nợ TK 911 Xác định kết kinh doanh Có TK 642 (6421, 6422) Chi phí quản lý kinh doanh Hình 3.4 Sơ Đồ Hạch Tốn Chi Phí. ..BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH NGƠ THỊ LAM KẾ TỐN DOANH THU - CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV LAN QUÂN QUÝ 3/2013 Ngành: Kế Toán LUẬN VĂN... kế tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh phương pháp nghiên cứu đề tài Chương 4: Kết thảo luận Mô tả q trình hạch tốn doanh thu, chi phí, xác định kết kinh doanh Công ty giải pháp hợp
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV LAN QUÂN QUÝ 32013 , KẾ TOÁN DOANH THU CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH MTV LAN QUÂN QUÝ 32013

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay