HOÀN CHỈNH QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HOẠT LỰC ENZYME MANNANASE, XÁC ĐỊNH HOẠT LỰC ENZYME MANNANASE TINH CHẤT VÀ KHI CÓ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC MỨC NHIỆT ĐỘ, pH

46 10 0
  • Loading ...
1/46 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y  LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP HỒN CHỈNH QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HOẠT LỰC ENZYME MANNANASE, XÁC ĐỊNH HOẠT LỰC ENZYME MANNANASE TINH CHẤTKHI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC MỨC NHIỆT ĐỘ, pH Sinh viên thực : LÊ THỊ MỸ LIÊN Lớp : DH09TA Ngành : CHĂN NI Niên khóa : 2009-2013 Tháng 9/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y  LÊ THỊ MỸ LIÊN HỒN CHỈNH QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HOẠT LỰC ENZYME MANNANASE, XÁC ĐỊNH HOẠT LỰC ENZYME MANNANASE TINH CHẤTKHI TÁC ĐỘNG CỦA CÁC MỨC NHIỆT ĐỘ, pH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chăn nuôi chuyên ngành CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI Giáo viên hướng dẫn TS DƯƠNG DUY ĐỒNG Th.S NGUYỄN HIẾU PHƯƠNG Tháng 09/2013 XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Lê Thị Mỹ Liên Tên luận văn: “Hồn chỉnh quy trình đánh giá hoạt lực enzyme mannanase, xác định hoạt lực enzyme mannanase tinh chất tác động mức nhiệt độ, pH” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp ngày tháng năm 2013 Giáo viên hướng dẫn TS Dương Duy Đồng Th.S Nguyễn Hiếu Phương i LỜI CẢM ƠN Sau thời gian học tập nghiên cứu, tơi hồn thành khóa học luận văn tốt nghiệp Trong suốt thời gian học tập thực đề tài nhận nhiều giúp đỡ từ thầy cô, bạn bè Xin gửi lời cảm ơn đến : Ban Giám Hiệu Trường Đại Học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh Ban Chủ Nhiệm Khoa tồn thể q thầy Khoa Chăn Ni Thú Y tận tình dạy hỗ trợ em suốt thời gian học tập trường hồn thành luận văn tốt nghiệp Kính dâng lòng biết ơn sâu sắc đến cha mẹ, người thân gia đình ln tận tụy lo lắng hy sinh để ngày hơm Xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến TS Dương Duy Đồng, Nguyễn Hiếu Phương, Nguyễn Thụy Đoan Trang tận tình giảng dạy, hướng dẫn giúp đỡ em năm đại học hoàn thành luận văn tốt nghiệp Gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy anh chị Bộ môn Dinh Dưỡng Khoa Chăn Nuôi Thú Y Trường Đại Học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh giúp đỡ nhiều thời gian thực tập tốt nghiệp Chân thành cảm ơn công ty SunHy đã tạo điều kiện , hỗ trợ trang thiết bị cần thiết cho việc thực hiện đề tài Chân thành cám ơn bạn bè, anh chị em gần xa chia sẻ, giúp đỡ suốt thời gian học thực đề tài Chân thành cảm ơn! Lê Thị Mỹ Liên ii TĨM TẮT Đề tài “Hồn chỉnh quy trình đánh giá hoạt lực enzyme mannanase, xác định hoạt lực enzyme mannanase tinh chất tác động mức nhiệt độ, pH” tiến hành Bộ môn Dinh Dưỡng , Khoa Chăn Nuôi Thú Y , Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, từ tháng 02 đến tháng 07/2013 Nội dung thực gồm phần chính: Hồn chỉnh quy trình xác định hoạt lực enzyme mannnanse tinh chất Xác định hoạt lực số mẫu enzyme mannanase tinh chất khác Đánh giá hoạt lực của 03 mẫu sản phẩm enzyme mức nhiệt độ 700C, 750C 800C với thời gian 15s, 20s 30s Đánh giá hoạt lực của 03 mẫu sản phẩm enzyme chịu tác động mức pH=3, pH=4 pH=5.5 Sau thời gian phân tích xác định quy trình hồn chỉnh đánh giá hoạt lực enzyme mannanase sản phẩm enzyme hỗn hợp Một số mẫu enzyme tinh chất chọn để đánh giá hoạt lực tương đối ổn định thấp so với hoạt lực công bố , nguyên nhân phương pháp đánh giá hoạt lực , cách tính hoạt lực enzyme khác , nhà sản xuất chủ trương khả khác dẫn đến hoạt lực cơng bố khác biệt nhiều giữa các sản phẩm enzyme mannanase khác Nhiệt độ sấy cao và các thời gian sấy khác có ảnh hưởng theo hướng giảm dần hoạt lực enzyme với sự khác biệt hoàn toàn ý nghĩa pH yếu tố ảnh hưởng nhiều đến hoạt lực enzyme Ở pH=3 mẫu enzyme gần hoạt lực Ở pH=4 mẫu enzyme A bị hoạt lực , 02 mẫu lại hoạt lực giảm đáng kể ; chỉ pH =5.5 thì hoạt lực enzyme tương đối ổn định iii SUMMARY The topic “Improving the process of assessing the effect of enzyme mannanase, identifying the enzymatic activity of pure enzyme mannanase and enzyme mannanase affected by temperature and pH degrees” was conducted in Nutrition Subject, Department of Veterinary Rearing, Nong Lam University of Ho Chi Minh City, from February to July in 2013 The content consists of main points: Improving the process of identifying the enzymatic activity of pure enzyme mannanase Identifying the enzymatic activity of some samples of other pure enzyme mannanase Assessing the enzymatic activity of 03 enzyme samples at the temperatures of 700C, 750C 800C with the amounts of time of 15s, 20s and 30s respectively Assessing the enzymatic activity of 03 enzyme samples affected at pH=3, pH=4 and pH=5 After a period of time analyzing, the process of improving the assessment of the enzymatic activity of enzyme mannanase in mixed enzyme products was identified Some samples of pure enzyme which were chosen to be assessed have relatively stable enzymatic activity but less than the degree of enzymatic activity announced, probably due to different methods of assessing enzymatic activity, different ways of calculating enzymatic activity, different abilities and policies of every manufacturer which lead to the big difference in the announced enzymatic activity of some enzyme mannanase products High drying temperature and different amounts of drying time make the enzymatic activity descend with completely meaningful difference pH is the factor which has much influence on the enzymatic activity At pH=3 the enzyme samples nearly lose their enzymatic activity At pH=4 the enzyme sample A loses its enzymatic activity, 02 other samples lose most of their enzymatic activity; only at pH=5.5 is the enzymatic activity relatively stable iv MỤC LỤC XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM TẮT iii SUMARY iv MỤC LỤC v DANH SÁCH BIỂU ĐỔ vii DANH SÁCH CÁC BẢNG viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích yêu cầu 1.2.1 Mục đích 1.2.2 Yêu cầu Chương 2: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan chất xơ, NSP mannan 2.1.1 Chất 2.1.2 NSP (Non Starch Polysaccharide) 2.1.3 Mannan 2.2 Enzyme 2.2.1 Định nghĩa 2.2.2 Tính đặc hiệu enzyme 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động enzyme 2.2.4 Các đơn vị đo hoạt lực enzyme 2.2.5 Những điểm cần ý tiến hành thí nghiệm đo hoạt lực enzyme v 2.3.6 Một số phương pháp xác định hoạt lực enzyme 2.3.7 NSP enzyme 2.2.8 Enzyme mannanase Chương 3:VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 10 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 10 3.2 Phương pháp tiến hành 10 3.2.1 Địa điểm thời gian lấy mẫu 10 3.2.2 Đối tượng khảo sát 10 3.2.3 Thiết bị, dụng cụ thí nghiệm 11 3.2.4 Phương pháp phân tích 11 Chương 4: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 14 4.1 Hồn chỉnh quy trình xác định hoạt lực enzyme mannanase tinh chất 14 4.1.1 Lập đường chuẩn 14 4.1.2 Xác định hoạt lực enzyme mannanase tinh chất 16 4.2 Hoạt lực enzyme từ mẫu công ty khác 16 4.3 Ảnh hưởng nhiệt độ đến hoạt lực enzyme 19 4.4 Ảnh hưởng pH đến hoạt lực enzyme 23 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 25 5.1 Kết luận 25 5.2 Đề nghị 25 TÀI LIỆU THAM KHẢO 26 Phần tiếng việt 26 Phần tiếng nước 26 Tài liệu tham khảo từ internet 27 PHỤ LỤC 28 vi DANH SÁCH BIỂU ĐỒ Biểu đồ 4.1: Hoạt lực mẫu enzyme mananase tinh chất với phương pháp đánh giá Trang17 vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1: Hàm lượng β-mannan thức ăn Bảng 2.2: Hoạt lực enzyme mannanase số sản phẩm khác Bảng 4.1: Xác định hoạt lực enzyme F 16 Bảng 4.2: Kết hoạt lực loại enzyme 16 Bảng 4.3: Hoạt lực enzyme xác định với độ pha loãng khác 18 Bảng 4.4: Kết ảnh hưởng nhiệt độ sấy lên enzyme A 19 Bảng 4.5: Kết ảnh hưởng nhiệt độ sấy lên enzyme B 20 Bảng 4.6: Kết ảnh hưởng nhiệt độ sấy lên enzyme C 22 Bảng 4.7: Kết ảnh hưởng pH đến hoạt lực enzyme 23 viii Từ bảng 4.4 thấy: Các mẫu enzyme A bị chịu tác động mức thời gian kết hợp với nhiệt độ khác khác biệt hoàn toàn ý nghĩa (P < 0,001), thấy hoạt lực enzyme giảm rõ mức 850C -15s 0,525 UI so với mức hoạt lực cao 750C - 30s 0,935UI Ở mức nhiệt độ tác động khác khác biệt hoạt lực enzyme hoàn toàn ý nghĩa (P < 0,001), hoạt lực enzyme cao 750C thấp 850C Thời gian cho enzyme chịu ảnh hưởng nhiệt độ ảnh hưởng đến hoạt lực enzyme phân tích , khác biệt mức thời gian khác hoàn toàn ý nghĩa (P < 0,001) So với hoạt lực lúc đầu phân tích 0,937 UI/g hoạt lực enzyme cho tác động nhiệt độ giảm rõ rệt , thấy sản phẩm enzyme A khơng bền với nhiệt độ, bị giảm hoạt lực nhiều thời gian bị hồ hóa ép viên Bảng 4.5 Kết ảnh hưởng nhiệt độ sấy lên sản phẩm B Mẫu Nhiệt độ/thời gian Hoạt lực(UI/g) I 750C - 15s 12,389ab ± 0,248 II 750C - 20s 10,500cd ± 0,361 III 750C - 30s 11,884bc ± 0,491 IV 800C - 15s 11,035cd ± 0,171 V 800C - 20s 11,008d ± 0,666 VI 800C - 30s 10,477d ± 0,623 VII 850C - 15s 10,297d ± 0,596 VIII 850C - 20s 10,772d ± 0,080 IX 850C - 30s 12,977a ± 0,288 Số lần lập lại cho mẫu PThời gian*nhiệt độ 0,000 750C 11,6a 800C 11,3a 20 850C 10,8a PNhiệt độ 0,000 15s 11,8a 20s 11,2b 30s 10,8c PThời gian 0,000 Hoạt lực ban đầu phân tích (UI/g) 14,167 Hoạt lực công bố (UI/g) 28.000 (hoạt lực ± SD; kí tự khác hàng khác biệt ý nghĩa thống kê (P
- Xem thêm -

Xem thêm: HOÀN CHỈNH QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HOẠT LỰC ENZYME MANNANASE, XÁC ĐỊNH HOẠT LỰC ENZYME MANNANASE TINH CHẤT VÀ KHI CÓ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC MỨC NHIỆT ĐỘ, pH , HOÀN CHỈNH QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ HOẠT LỰC ENZYME MANNANASE, XÁC ĐỊNH HOẠT LỰC ENZYME MANNANASE TINH CHẤT VÀ KHI CÓ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC MỨC NHIỆT ĐỘ, pH , TỔNG QUAN TÀI LIỆU, 1 Tổng quan về chất xơ, NSP và mannan, VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, (độ pha loãng được in đậm là độ pha loãng được chọn để phân tích hoạt lực enzyme), 3 Ảnh hưởng của nhiệt độ đến hoạt lực enzyme, Từ bảng 4.4 có thể thấy:, Tài liệu tham khảo từ internet

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay