KHẢO SÁT THÀNH PHẦN ACID AMIN TRÊN NGUYÊN LIỆU BỘT CÁ THƯỜNG, BỘT CÁ TRA VÀ CÁM GẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI (NIRS)

71 2 0
  • Loading ...
1/71 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:40

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT THÀNH PHẦN ACID AMIN TRÊN NGUYÊN LIỆU BỘT THƯỜNG, BỘT TRA CÁM GẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI (NIRS) Sinh viên thực hiện: HUỲNH THỊ KIM NGÂN Lớp: DH09TA Ngành: Công Nghệ Sản Xuất Thức Ăn Chăn Ni Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 08/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NUÔI - THÚ Y **************** HUỲNH THỊ KIM NGÂN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN ACID AMIN TRÊN NGUYÊN LIỆU BỘT THƯỜNG, BỘT TRA CÁM GẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI (NIRS) Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư chăn nuôi chuyên ngành Thức ăn chăn nuôi Giáo viên hướng dẫn: TS NGÔ HỒNG PHƯỢNG ThS NGUYỄN THỤY ĐOAN TRANG Tháng 08/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực hiện: HUỲNH THỊ KIM NGÂN Tên luận văn: “Khảo sát thành phần acid amin nguyên liệu bột thường, bột tra cám gạo phương pháp phân tích quang phổ cận hồng ngoại (NIRS)” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến đóng góp hội đồng chấm thi tốt nghiệp khoa ngày… Giáo viên hướng dẫn Giáo viên hướng dẫn ThS Nguyễn Thụy Đoan Trang TS Ngô Hồng Phượng ii LỜI CẢM ƠN Kính dâng lên Nguyễn Thụy Đoan Trang cô Ngô Hồng Phượng lời cảm ơn chân thành sâu sắc tận tình hướng dẫn, giúp đỡ em suốt trình thực đề tài, truyền đạt cho em nhiều kiến thức quý báu giúp em hoàn thành luận văn tốt nghiệp Xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nông Lâm TP.HCM, thầy cô khoa Chăn nuôi – Thú y đặc biệt thầy cô Bộ môn Dinh Dưỡng tạo điều kiện tốt để em thực đề tài Cảm ơn tập thể lớp DH09TA cho sống khoảnh khắc sinh viên đáng nhớ, cảm ơn bạn bè người thân giúp đỡ, ủng hộ động viên tơi suốt thời gian qua Thành phố Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…….năm 2013 Sinh viên Huỳnh Thị Kim Ngân iii TÓM TẮT Đề tài “KHẢO SÁT THÀNH PHẦN ACID AMIN TRÊN NGUYÊN LIỆU BỘT THƯỜNG, BỘT TRA CÁM GẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI (NIRS)” tiến hành từ tháng 08/2012 đến 08/2013 Bộ môn Dinh Dưỡng, Khoa Chăn Nuôi Thú Y, Trường Đại Học Nông Lâm Tp.HCM Mục tiêu đề tài nhằm xây dựng sở liệu cho phương pháp phân tích quang phổ cận hồng ngoại (NIRS) 03 nguyên liệu bột cá thường , bợt cá tra cám gạo Từ xây dựng đường chuẩn (calibration) phù hợp cho 03 nguyên liệu để phục vụ cho việc phân tích nhanh thành phần acid amin loại thực liệu máy NIRS 5000 và tiền đề để xây dựng đường chuẩn cho các nguyên liệu khác Sau phân tích 149 mẫu bợt cá thường, 63 mẫu bợt cá tra 169 mẫu cám gạo đã có được kết quả sau: Thành phần protein và acid amin trung bình của các nguyên liệu sau: Thành phần protein và acid amin trung bình 149 mẫu bột cá thường là đạm thô 58,35%, lysine 3,92 %; methionine 1,49%; cystine 0,50%; met.+cys 2,00%; threonine 2,31%; tryptophan 056%; arginine 3,36%; isoleucine 2,20%; leucine 3,90%; valine 2,68%; histidine 1,28%; và phenylalanine 2,20% Thành phần protein và acid amin trung bình 63 mẫu bợt cá tra bao gồm đạm thô 58,54%, lysine 4,06%; methionine 1,48%; cystine 0,53 %; met.+cys 2,00%; threonine 2,35%; tryptophan 0,57%; arginine 3,43%; isoleucine 2,20%; leucine 3,95%; valine 2,64%; histidine 1,26%; và phenylalanine 2,20% Thành phần protein và acid amin trung bình 169 mẫu cám gạo bao gồm đạm thô 12,23%, lysine 0,54%; methionine 0,24%; cystine 0,26%; met.+cys 0,49%; threonine 0,44%; tryptophan 0,16%; arginine 0,95%; isoleucine 0,42%; leucine 0,84%; valine 0,65%; histidine 0,33%; và phenylalanine 0,53% Xây dựng phương trình đường chuẩn phân tích nhanh 13 tiêu gờm protein và 12 acid amin cho bột cá thường, bột cá tra cám gạo máy NIR iv 5000 Đánh giá đường chuẩn bằng các phân tích thống kê cho thấy chỉ tiêu protein thô và 12 acid amin tương ứng có hệ số tương quan có giá trị rất cao, thường là 0,95 cả 03 nguyên liệu nêu Những kết quả ban đầu này cho thấy có thể thiết lập được đường chuẩn cho acid amin với mức chi phí thấp để ứng dụng kỹ thuật NIRS phân tích nhanh thành phần acid amin của nguyên liệu thức ăn chăn nuôi v MỤC LỤC Trang TRANG TỰA i LỜI CẢM ƠN iii TÓM TẮT iv MỤC LỤC vi DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT .ix DANH SÁCH CÁC BẢNG x DANH SÁCH CÁC HÌNH .xi Chương 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục tiêu yêu cầu 1.1.1 Mục tiêu 1.2.2 Yêu cầu Chương 2: TỔNG QUAN 2.1 Tổng quan phương pháp phân tích quang phổ hấp phụ cận hồng ngoại (NIRS) 2.1.1 Giới thiệu sơ lược phương pháp phân tích quang phổ cận hồng ngoại (NIRS) 2.1.2 Cấu tạo máy NIRS 2.1.3 Giới thiệu máy NIRS 5000 2.1.4 Nguyên lý hoạt động máy NIRS 2.1.5 Ứng dụng phương pháp phân tích cận hồng ngoại NIRS 2.1.6 Đường chuẩn máy NIRS 10 2.1.7 Ưu nhược điểm phương pháp NIRS: 11 2.1.7.1 Ưu điểm 11 2.1.7.2 Nhược điểm 11 vi 2.2 Tổng quan nguyên liệu thí nghiệm 12 2.2.1 Bột thường 12 2.2.1.1 Ưu điểm 13 2.2.1.2 Nhược điểm 13 2.2.1.3 Sản phẩm bột 14 2.1.2.4 Phương pháp sản xuất 16 2.2.2 Bột tra 17 2.2.2.1 Ưu điểm 18 2.2.2.2 Nhược điểm 18 2.2.3 Cám gạo 18 2.3 Tổng quan acid amin 22 2.3.1 Định nghĩa 22 2.3.2 Phân loại 22 Chương 3: NỘI DUNG PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH 25 3.1 Thời gian địa điểm 25 3.2 Đối tượng nghiên cứu 25 3.3 Nội dung thực 25 3.4 Phương pháp tiến hành 26 3.4.1 Phương pháp lấy mẫu 26 3.4.2 Xử lý mẫu 27 3.4.3 Chuẩn bị mẫu trước phân tích quang phổ 27 3.4.4 Phân tích quang phổ 27 3.4.5 Xây dựng sở dữ liệu (đường chuẩn) cho phương pháp NIRS 27 3.4.6 Phương pháp đánh giá 28 3.5 Xử lý số liệu 28 Chương 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 29 4.1 Kết xây dựng sở liệu để phân tích nhanh thành phần acid amin bợt cá thông thường 29 4.1.1 Thành phần acid amin bột cá thường 29 vii 4.1.2 Phổ hấp phụ cận hồng ngoại bột cá thường máy NIRS 5000 30 4.1.3 Đường chuẩn dự đoán nhanh thành phần thành phần acid amin bột cá thường 31 4.2 Kết xây dựng sở liệu để phân tích nhanh thành phần acid amin bột cá tra 33 4.2.1 Thành phần acid amin của bột cá tra 33 4.2.2 Phổ hấp phụ cận hồng ngoại bột cá tra máy NIRS 5000 34 4.2.3 Đường chuẩn dự đoán nhanh thành phần acid amin bột cá tra 35 4.3 Kết xây dựng sở liệu để phân tích nhanh thành phần hóa học cám gạo 36 4.3.2 Thành phần acid amin cám gạo 36 4.3.2 Phổ hấp phụ cận hồng ngoại cám gạo máy NIR 5000 37 4.4.3 Đường chuẩn dự đoán nhanh thành phần acid amin cám gạo 37 Chương 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 40 5.1 Kết luận 40 5.2 Đề nghị 40 TÀI LIỆU THAM KHẢO 41 PHỤ LỤC 44 viii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT NIRS Quang phổ cận hồng ngoại Near-infrared spectroscopy VCK Vật chất khơ KTS Khống tổng số N Số lượng mẫu Mean Trung bình mẫu SD Độ lệch chuẩn Standard deviation Est.Min Giá trị tối thiểu ước lượng Est.Max Giá trị tối đa ước lượng RSQ R-squared Hệ số tương quan đường chuẩn SEC Standard error of calibration Sai số đường chuẩn SECV Standard error of cross validation Sai số dự đoán 1-VR One minusthe variance ratio Hệ số tương quan dự đoán SE Standard error Sai số chuẩn SEP Standard error of performance Sai số chuẩn kết NIR NRC National Research Council Hội đồng nghiên cứu quốc gia ix Hình Các thơng số đường chuẩn cám gạo (từ 169 mẫu ban đầu) 45 PHỤ LỤC 2.1 Kết phân tích protein acid amin 2.1.1 Bột thường Descriptive Statistics: CP, MET, CYS, M+C, LYS, THR, TRP, ARG, Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum Median Maximum CP 149 58.352 0.363 4.437 47.282 59.284 69.168 MET 149 1.4915 0.0194 0.2374 0.9230 1.5450 2.1640 CYS 149 0.50415 0.00423 0.05162 0.34600 0.50800 0.64900 M+C 149 1.9953 0.0233 0.2841 1.3050 2.0540 2.8140 LYS 149 3.9195 0.0541 0.6602 2.3190 4.0840 5.6490 THR 149 2.3083 0.0205 0.2499 1.6380 2.3410 3.0570 TRP 149 0.56240 0.00912 0.11128 0.28800 0.58000 0.89800 ARG 149 3.3564 0.0224 0.2734 2.5220 3.3950 4.0020 ILE 149 2.1950 0.0277 0.3376 1.3910 2.2350 3.1720 LEU 149 3.8974 0.0440 0.5376 2.5730 3.9790 5.4330 VAL 149 2.6782 0.0285 0.3484 1.8620 2.7030 3.7200 HIS 149 1.2813 0.0243 0.2967 0.7210 1.2380 1.9810 PHE 149 2.1952 0.0217 0.2654 1.5600 2.2210 3.0610 2.2.2 Bột tra Descriptive Statistics: MET, CYS, M+C, LYS, THR, TRP, ARG, ILE, Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum Median Maximum MET 63 1.4827 0.0238 0.1889 0.9300 1.5200 1.8400 CYS 63 0.52606 0.00460 0.03651 0.42100 0.53000 0.61500 M+C 63 2.0007 0.0275 0.2186 1.3480 2.0460 2.3800 LYS 63 4.0620 0.0577 0.4582 2.8080 4.1200 4.9820 THR 63 2.3487 0.0194 0.1539 1.9050 2.3690 2.6380 TRP 63 0.5668 0.0107 0.0847 0.3180 0.5970 0.7000 ARG 63 3.4302 0.0284 0.2257 2.9210 3.4170 3.9890 ILE 63 2.1974 0.0338 0.2684 1.4780 2.2890 2.6100 LEU 63 3.9474 0.0506 0.4013 2.9660 4.0900 4.5300 VAL 63 2.6374 0.0336 0.2667 1.8940 2.6900 3.0900 HIS 63 1.2604 0.0272 0.2162 0.8810 1.2050 1.8510 PHE 63 2.2021 0.0232 0.1842 1.7320 2.2600 2.4800 2.2.3 Cám gạo Descriptive Statistics: MET, CYS, M+C, LYS, THR, TRP, ARG, ILE, Variable N N* Mean SE Mean StDev Minimum Median Maximum MET 169 0.23924 0.00231 0.03002 0.14600 0.24100 0.34400 CYS 169 0.25688 0.00195 0.02531 0.17200 0.25800 0.34100 M+C 169 0.49175 0.00421 0.05471 0.31500 0.49400 0.68100 LYS 169 0.54416 0.00572 0.07437 0.40100 0.54100 0.83300 THR 169 0.44386 0.00415 0.05401 0.31000 0.44100 0.66600 TRP 169 0.15736 0.00135 0.01759 0.09900 0.15800 0.21900 ARG 169 0.94889 0.00963 0.12522 0.55200 0.94400 1.36800 ILE 169 0.42127 0.00385 0.05008 0.28800 0.41900 0.62800 LEU 169 0.83835 0.00763 0.09913 0.56400 0.83100 1.24400 VAL 169 0.65400 0.00638 0.08295 0.44700 0.64900 1.00100 HIS 169 0.33278 0.00296 0.03843 0.22800 0.33200 0.48200 46 PHE 169 0.52710 0.00519 0.06746 0.34400 0.52800 0.79700 2.2 Kết so sánh đường chuẩn lập đường chuẩn Evonik 2.2.1 Bột thường One-way ANOVA: ARG30_EVONIK, ARG 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.0088 0.0088 0.12 0.729 Error 56 4.0658 0.0726 Total 57 4.0746 S = 0.2695 R-Sq = 0.22% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ ARG30_EVONIK 29 3.2081 0.2940 ( * -) ARG 30 LAB 29 3.2327 0.2425 ( * -) + -+ -+ -+ 3.120 3.180 3.240 3.300 One-way ANOVA: CYS 30_EVONIK, CYS 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.00131 0.00131 0.73 0.395 Error 56 0.10001 0.00179 Total 57 0.10132 S = 0.04226 R-Sq = 1.29% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -CYS 30_EVONIK 29 0.48003 0.04300 ( * ) CYS 30 LAB 29 0.48954 0.04151 ( * ) -+ -+ -+ -+ -0.468 0.480 0.492 0.504 One-way ANOVA: HIS30_EVONIK, HIS 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.016 0.016 0.15 0.696 Error 56 5.791 0.103 Total 57 5.807 S = 0.3216 R-Sq = 0.28% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ HIS30_EVONIK 29 1.2560 0.3435 ( * -) HIS 30 LAB 29 1.2228 0.2980 ( * ) + -+ -+ -+ 1.120 1.190 1.260 1.330 47 One-way ANOVA: ILE30_EVONIK, ILE 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.000 0.000 0.00 0.977 Error 56 6.688 0.119 Total 57 6.688 S = 0.3456 R-Sq = 0.00% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -ILE30_EVONIK 29 2.0825 0.3542 ( -* ) ILE 30 LAB 29 2.0799 0.3367 ( -* -) -+ -+ -+ -+ -1.960 2.030 2.100 2.170 One-way ANOVA: LEU30_EVONIK, LEU 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.009 0.009 0.03 0.867 Error 56 18.322 0.327 Total 57 18.331 S = 0.5720 R-Sq = 0.05% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+LEU30_EVONIK 29 3.7171 0.5907 ( -* ) LEU 30 LAB 29 3.7423 0.5527 ( -* -) + -+ -+ -+3.60 3.72 3.84 3.96 One-way ANOVA: LYS30_EVONIK, LYS 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.000 0.000 0.00 0.994 Error 56 32.449 0.579 Total 57 32.449 S = 0.7612 R-Sq = 0.00% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -LYS30_EVONIK 29 3.5361 0.7861 ( * ) LYS 30 LAB 29 3.5347 0.7355 ( * ) -+ -+ -+ -+ -3.30 3.45 3.60 3.75 48 One-way ANOVA: M+C30_EVONIK, M+C 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.0007 0.0007 0.01 0.918 Error 56 3.7989 0.0678 Total 57 3.7996 S = 0.2605 R-Sq = 0.02% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ M+C30_EVONIK 29 1.8233 0.2663 ( -* -) M+C 30 LAB 29 1.8304 0.2545 ( -* -) + -+ -+ -+ 1.740 1.800 1.860 1.920 One-way ANOVA: MET30_EVONIK, MET 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.0000 0.0000 0.00 0.987 Error 56 2.9290 0.0523 Total 57 2.9290 S = 0.2287 R-Sq = 0.00% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+MET30_EVONIK 29 1.3474 0.2338 ( * ) MET 30 LAB 29 1.3484 0.2235 ( * ) + -+ -+ -+1.300 1.350 1.400 1.450 One-way ANOVA: PHE30_EVONIK, PHE 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.0004 0.0004 0.01 0.936 Error 56 3.5123 0.0627 Total 57 3.5127 S = 0.2504 R-Sq = 0.01% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ PHE30_EVONIK 29 2.0880 0.2589 ( * -) PHE 30 LAB 29 2.0827 0.2417 ( * -) + -+ -+ -+ 2.000 2.050 2.100 2.150 49 One-way ANOVA: PRO30_EVONIK, PRO 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 2.3 2.3 0.10 0.748 Error 56 1217.8 21.7 Total 57 1220.1 S = 4.663 R-Sq = 0.19% R-Sq(adj) = 0.00% Level N Mean StDev PRO30_EVONIK 29 56.030 4.858 PRO 30 LAB 29 55.635 4.461 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level -+ -+ -+ -+ -PRO30_EVONIK ( * -) PRO 30 LAB ( * -) -+ -+ -+ -+ -54.0 55.0 56.0 57.0 One-way ANOVA: THR30_EVONIK, THR 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.0001 0.0001 0.00 0.967 Error 56 3.8503 0.0688 Total 57 3.8504 S = 0.2622 R-Sq = 0.00% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -THR30_EVONIK 29 2.2203 0.2785 ( * -) THR 30 LAB 29 2.2232 0.2448 ( -* ) -+ -+ -+ -+ -2.150 2.200 2.250 2.300 One-way ANOVA: TRP30_EVONIK, TRP 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.0003 0.0003 0.03 0.872 Error 56 0.6859 0.0122 Total 57 0.6863 S = 0.1107 R-Sq = 0.05% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+-TRP30_EVONIK 29 0.5289 0.1135 ( * -) TRP 30 LAB 29 0.5242 0.1078 ( * -) -+ -+ -+ -+-0.500 0.525 0.550 0.575 50 One-way ANOVA: VAL30_EVONIK, VAL 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.002 0.002 0.01 0.905 Error 56 6.757 0.121 Total 57 6.759 S = 0.3474 R-Sq = 0.03% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -VAL30_EVONIK 29 2.5852 0.3502 ( -* ) VAL 30 LAB 29 2.5742 0.3445 ( * -) -+ -+ -+ -+ -2.450 2.520 2.590 2.2.2 Bột tra One-way ANOVA: ARG30_EVONIK, ARG 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.0013 0.0013 0.03 0.854 Error 58 2.2284 0.0384 Total 59 2.2297 S = 0.1960 R-Sq = 0.06% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+-ARG30_EVONIK 30 3.4113 0.1964 ( -* -) ARG 30 LAB 30 3.4020 0.1956 ( * -) -+ -+ -+ -+-3.360 3.400 3.440 3.480 One-way ANOVA: CYS 30_EVONIK, CYS 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.005312 0.005312 8.58 0.005 Error 58 0.035893 0.000619 Total 59 0.041205 S = 0.02488 R-Sq = 12.89% R-Sq(adj) = 11.39% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ CYS 30_EVONIK 30 0.51460 0.02804 ( * ) CYS 30 LAB 30 0.53342 0.02125 ( * -) + -+ -+ -+ 0.510 0.520 0.530 0.540 51 2.660 One-way ANOVA: HIS30_EVONIK, HIS 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.1724 0.1724 3.47 0.068 Error 58 2.8826 0.0497 Total 59 3.0550 S = 0.2229 R-Sq = 5.64% R-Sq(adj) = 4.02% Level N Mean StDev HIS30_EVONIK 30 1.1729 0.2473 HIS 30 LAB 30 1.0657 0.1955 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level -+ -+ -+ -+ HIS30_EVONIK ( -* ) HIS 30 LAB ( * -) -+ -+ -+ -+ 1.050 1.120 1.190 1.260 One-way ANOVA: ILE30_EVONIK, ILE 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.0328 0.0328 0.52 0.472 Error 58 3.6259 0.0625 Total 59 3.6587 S = 0.2500 R-Sq = 0.90% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -ILE30_EVONIK 30 2.0976 0.2398 ( -* ) ILE 30 LAB 30 2.0508 0.2599 ( * ) -+ -+ -+ -+ -1.980 2.040 2.100 2.160 One-way ANOVA: LEU30_EVONIK, LEU 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.074 0.074 0.61 0.439 Error 58 7.063 0.122 Total 59 7.137 S = 0.3490 R-Sq = 1.04% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ LEU30_EVONIK 30 3.8351 0.3349 ( * -) LEU 30 LAB 30 3.7649 0.3625 ( -* ) + -+ -+ -+ 3.70 3.80 3.90 4.00 52 One-way ANOVA: LYS30_EVONIK, LYS 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.124 0.124 0.99 0.324 Error 58 7.258 0.125 Total 59 7.382 S = 0.3538 R-Sq = 1.68% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -LYS30_EVONIK 30 3.8147 0.3613 ( -* ) LYS 30 LAB 30 3.7238 0.3461 ( * ) -+ -+ -+ -+ -3.60 3.70 3.80 3.90 One-way ANOVA: M+C30_EVONIK, M+C 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.0334 0.0334 1.27 0.265 Error 58 1.5310 0.0264 Total 59 1.5644 S = 0.1625 R-Sq = 2.14% R-Sq(adj) = 0.45% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ M+C30_EVONIK 30 1.8769 0.1671 ( * -) M+C 30 LAB 30 1.9241 0.1577 ( -* -) + -+ -+ -+ 1.850 1.900 1.950 2.000 One-way ANOVA: MET30_EVONIK, MET 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.0002 0.0002 0.01 0.931 Error 58 1.2232 0.0211 Total 59 1.2233 S = 0.1452 R-Sq = 0.01% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+-MET30_EVONIK 30 1.3807 0.1519 ( * -) MET 30 LAB 30 1.3839 0.1383 ( * -) -+ -+ -+ -+-1.350 1.380 1.410 1.440 53 One-way ANOVA: PHE30_EVONIK, PHE 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.1201 0.1201 6.32 0.015 Error 58 1.1024 0.0190 Total 59 1.2225 S = 0.1379 R-Sq = 9.82% R-Sq(adj) = 8.27% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -PHE30_EVONIK 30 2.1257 0.1586 ( -* -) PHE 30 LAB 30 2.2152 0.1134 ( -* -) -+ -+ -+ -+ -2.100 2.150 2.200 2.250 One-way ANOVA: PRO30_EVONIK, PRO 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 4.4 4.4 0.36 0.553 Error 58 713.8 12.3 Total 59 718.2 S = 3.508 R-Sq = 0.61% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+PRO30_EVONIK 30 58.274 3.694 ( -* -) PRO 30 LAB 30 58.815 3.312 ( -* -) + -+ -+ -+57.60 58.40 59.20 60.00 One-way ANOVA: THR30_EVONIK, THR 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.0806 0.0806 5.14 0.027 Error 58 0.9100 0.0157 Total 59 0.9906 S = 0.1253 R-Sq = 8.14% R-Sq(adj) = 6.56% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -THR30_EVONIK 30 2.2896 0.1333 ( * ) THR 30 LAB 30 2.3630 0.1167 ( -* ) -+ -+ -+ -+ -2.250 2.300 2.350 2.400 54 One-way ANOVA: TRP30_EVONIK, TRP 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.00573 0.00573 1.26 0.267 Error 58 0.26433 0.00456 Total 59 0.27006 S = 0.06751 R-Sq = 2.12% R-Sq(adj) = 0.43% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -TRP30_EVONIK 30 0.51403 0.06306 ( -* -) TRP 30 LAB 30 0.49449 0.07168 ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0.480 0.500 0.520 0.540 One-way ANOVA: VAL30_EVONIK, VAL 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.0059 0.0059 0.10 0.758 Error 58 3.5745 0.0616 Total 59 3.5804 S = 0.2483 R-Sq = 0.16% R-Sq(adj) = 0.00% Level N Mean StDev VAL30_EVONIK 30 2.5559 0.2709 VAL 30 LAB 30 2.5758 0.2233 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level -+ -+ -+ -+ VAL30_EVONIK ( * ) VAL 30 LAB ( * ) -+ -+ -+ -+ 2.520 2.580 2.640 2.700 2.2.3 Cám gạo One-way ANOVA: ARG30_EVONIK, ARG 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.00415 0.00415 0.52 0.473 Error 58 0.46217 0.00797 Total 59 0.46632 S = 0.08927 R-Sq = 0.89% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -ARG30_EVONIK 30 0.9949 0.0932 ( * ) ARG 30 LAB 30 1.0115 0.0851 ( * ) -+ -+ -+ -+ -0.975 1.000 1.025 1.050 55 One-way ANOVA: CYS 30_EVONIK, CYS 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.006606 0.006606 19.73 0.000 Error 58 0.019415 0.000335 Total 59 0.026021 S = 0.01830 R-Sq = 25.39% R-Sq(adj) = 24.10% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -CYS 30_EVONIK 30 0.27697 0.01920 ( * ) CYS 30 LAB 30 0.25598 0.01735 ( * ) -+ -+ -+ -+ -0.250 0.260 0.270 0.280 One-way ANOVA: HIS30_EVONIK, HIS 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.003957 0.003957 3.96 0.051 Error 58 0.057965 0.000999 Total 59 0.061922 S = 0.03161 R-Sq = 6.39% R-Sq(adj) = 4.78% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -HIS30_EVONIK 30 0.35510 0.03404 ( * -) HIS 30 LAB 30 0.33886 0.02899 ( -* ) -+ -+ -+ -+ -0.330 0.340 0.350 0.360 One-way ANOVA: ILE30_EVONIK, ILE 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.00000 0.00000 0.00 0.976 Error 58 0.09160 0.00158 Total 59 0.09160 S = 0.03974 R-Sq = 0.00% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -ILE30_EVONIK 30 0.45047 0.04090 ( -* -) ILE 30 LAB 30 0.45015 0.03854 ( -* -) -+ -+ -+ -+ -0.4400 0.4480 0.4560 0.4640 56 One-way ANOVA: LEU30_EVONIK, LEU 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.00641 0.00641 1.09 0.301 Error 58 0.34212 0.00590 Total 59 0.34853 S = 0.07680 R-Sq = 1.84% R-Sq(adj) = 0.15% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ LEU30_EVONIK 30 0.91983 0.08045 ( -* -) LEU 30 LAB 30 0.89916 0.07297 ( -* -) + -+ -+ -+ 0.880 0.900 0.920 0.940 One-way ANOVA: LYS30_EVONIK, LYS 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.00030 0.00030 0.05 0.823 Error 58 0.34655 0.00598 Total 59 0.34686 S = 0.07730 R-Sq = 0.09% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -LYS30_EVONIK 30 0.54267 0.08138 ( * -) LYS 30 LAB 30 0.53818 0.07299 ( * -) -+ -+ -+ -+ -0.512 0.528 0.544 0.560 One-way ANOVA: M+C30_EVONIK, M+C 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.02196 0.02196 15.92 0.000 Error 58 0.08000 0.00138 Total 59 0.10196 S = 0.03714 R-Sq = 21.54% R-Sq(adj) = 20.18% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -M+C30_EVONIK 30 0.54133 0.03864 ( * -) M+C 30 LAB 30 0.50307 0.03557 ( * -) -+ -+ -+ -+ -0.500 0.520 0.540 0.560 57 One-way ANOVA: MET30_EVONIK, MET 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.004076 0.004076 10.09 0.002 Error 58 0.023428 0.000404 Total 59 0.027505 S = 0.02010 R-Sq = 14.82% R-Sq(adj) = 13.35% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ MET30_EVONIK 30 0.26027 0.02106 ( * -) MET 30 LAB 30 0.24378 0.01909 ( * ) + -+ -+ -+ 0.2400 0.2480 0.2560 0.2640 One-way ANOVA: PHE30_EVONIK, PHE 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.02560 0.02560 9.97 0.003 Error 58 0.14895 0.00257 Total 59 0.17456 S = 0.05068 R-Sq = 14.67% R-Sq(adj) = 13.20% Level N Mean StDev PHE30_EVONIK 30 0.58203 0.05308 PHE 30 LAB 30 0.54072 0.04815 Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level -+ -+ -+ -+ PHE30_EVONIK ( * ) PHE 30 LAB ( * -) -+ -+ -+ -+ 0.540 0.560 0.580 0.600 One-way ANOVA: PRO30_EVONIK, PRO 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 1.48 1.48 1.14 0.291 Error 58 75.43 1.30 Total 59 76.90 S = 1.140 R-Sq = 1.92% R-Sq(adj) = 0.23% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+-PRO30_EVONIK 30 13.128 1.203 ( -* -) PRO 30 LAB 30 12.815 1.075 ( -* -) -+ -+ -+ -+-12.60 12.90 13.20 13.50 58 One-way ANOVA: THR30_EVONIK, THR 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.00540 0.00540 2.27 0.137 Error 58 0.13790 0.00238 Total 59 0.14330 S = 0.04876 R-Sq = 3.77% R-Sq(adj) = 2.11% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ THR30_EVONIK 30 0.47713 0.05135 ( -* -) THR 30 LAB 30 0.45816 0.04602 ( * -) + -+ -+ -+ 0.450 0.465 0.480 0.495 One-way ANOVA: TRP30_EVONIK, TRP 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.000000 0.000000 0.00 0.964 Error 58 0.009132 0.000157 Total 59 0.009133 S = 0.01255 R-Sq = 0.00% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -TRP30_EVONIK 30 0.16430 0.01330 ( -* ) TRP 30 LAB 30 0.16445 0.01175 ( * -) -+ -+ -+ -+ -0.1600 0.1625 0.1650 0.1675 One-way ANOVA: VAL30_EVONIK, VAL 30 LAB Source DF SS MS F P Factor 0.00362 0.00362 0.82 0.370 Error 58 0.25664 0.00442 Total 59 0.26026 S = 0.06652 R-Sq = 1.39% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -VAL30_EVONIK 30 0.68983 0.06845 ( -* -) VAL 30 LAB 30 0.67430 0.06453 ( -* -) -+ -+ -+ -+ -0.660 0.680 0.700 0.720 59 ... THỊ KIM NGÂN Tên luận văn: Khảo sát thành phần acid amin nguyên liệu bột cá thường, bột cá tra cám gạo phương pháp phân tích quang phổ cận hồng ngoại (NIRS) Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu... THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI - THÚ Y **************** HUỲNH THỊ KIM NGÂN KHẢO SÁT THÀNH PHẦN ACID AMIN TRÊN NGUYÊN LIỆU BỘT CÁ THƯỜNG, BỘT CÁ TRA VÀ CÁM GẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG. .. Thụy Đoan Trang, tiến sĩ Ngô Hồng Phượng thầy cô môn Dinh Dưỡng, tiến thành đề tài: Khảo sát thành phần acid amin nguyên liệu bột cá cám gạo phương pháp phân tích quang phổ cận hồng ngoại (NIRS)
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT THÀNH PHẦN ACID AMIN TRÊN NGUYÊN LIỆU BỘT CÁ THƯỜNG, BỘT CÁ TRA VÀ CÁM GẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI (NIRS) , KHẢO SÁT THÀNH PHẦN ACID AMIN TRÊN NGUYÊN LIỆU BỘT CÁ THƯỜNG, BỘT CÁ TRA VÀ CÁM GẠO BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH QUANG PHỔ CẬN HỒNG NGOẠI (NIRS) , Hình 2.6 Bột cá thường, 3 Tổng quan về acid amin, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH, KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN, Bảng 4.9 So sánh kết quả xác định acid amin của cám gạo từ đường chuẩn máy NIRS mới thiết lập với kết quả của Evonik (n=30 mẫu), TÀI LIỆU THAM KHẢO

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay