HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẤT HẤP PHỤ ĐỘC TỐ NẤM MỐC VÀO THỨC ĂN HEO GIAI ĐOẠN TỪ 90 ĐẾN 135 NGÀY TUỒI

59 6 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:39

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẤT HẤP PHỤ ĐỘC TỐ NẤM MỐC VÀO THỨC ĂN HEO GIAI ĐOẠN TỪ 90 ĐẾN 135 NGÀY TUỒI Sinh viên thực hiện: ĐẶNG PHƯỚC LỘC Lớp: DH08TY Ngành: Thú Y Niên khóa: 2008 – 2013 THÁNG 05/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HỒ CHÍ MINH KHOA CHĂN NI – THÚ Y ĐẶNG PHƯỚC LỘC HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẤT HẤP PHỤ ĐỘC TỐ NẤM MỐC VÀO THỨC ĂN HEO GIAI ĐOẠN TỪ 90 ĐẾN 135 NGÀY TUỒI Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Bác sỹ thú y Giáo viên hướng dẫn: TS NGUYỄN THỊ KIM LOAN THÁNG 05/2013 i XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Họ tên sinh viên thực tập: Đặng Phước Lộc Tên luận văn: “Hiệu việc bổ sung chất hấp phụ độc tố nấm mốc vào thức ăn heo giai đoạn từ 90 đến 135 ngày tuổi” Đã hoàn thành luận văn theo yêu cầu giáo viên hướng dẫn ý kiến nhận xét đóng góp Hội đồng chấm thi tốt nghiệp Khóa… ngày……tháng……năm… Giáo viên hướng dẫn TS Nguyễn Thị Kim Loan ii CẢM TẠ Con xin tỏ lòng thành kính biết ơn Ba Má, người sinh nuôi dưỡng nên người Xin chân thành cảm ơn: Cô Nguyễn Thị Kim Loan hướng dẫn tận tình để tơi hồn thành khóa luận Các Thầy, Cơ khoa Chăn Nuôi Thú Y, trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM tận tình dạy cho tơi suốt thời gian theo học giảng đường đại học Chú Vũ Bá Quang – chủ trại heo VBQ, anh chị em công nhân trại heo tạo điều kiện để hồn thành thời gian thực tập khóa luận Xin nhớ bạn bè thân thương lớp DH08TY gắn suốt quãng đời sinh viên, người bạn thân khác quan tâm, ủng hộ suốt thời gian thực tập ĐẶNG PHƯỚC LỘC iii TÓM TẮT Đề tài “Hiệu việc bổ sung chất hấp phụ độc tố nấm mốc vào thức ăn heo giai đoạn từ 90 đến 135 ngày tuổi” thực trại heo VBQ, ấp Vàm – xã Thiện Tân – huyện Vĩnh Cửu – tỉnh Đồng Nai Thời gian thực từ 30/05/2012 đến 30/08/2012 Thí nghiệm bố trí theo kiểu hồn tồn ngẫu nhiên yếu tố Thí nghiệm thực 84 heo giai đoạn 90 đến 135 ngày tuổi, chia làm lô, lô 42 lặp lại lần Trong đó, lơ đối chứng cho ăn thức ăn trại, lơ thí nghiệm cho ăn thức ăn trại có bổ sung thêm chất hấp phụ độc tố nấm mốc Toxfin® Dry với liều kg/tấn thức ăn Tính chung đợt khảo sát, kết thu sau: Trọng lượng bình qn lúc bắt đầu thí nghiệm lơ đối chứng 36,50 kg/con lơ thí nghiệm 36,38 kg/con Trọng lượng bình qn, tăng trọng tích lũy tăng trọng ngày lúc kết thúc thí nghiệm lô đối chứng (68,00 kg/con; 31,50 kg/con 700,00 g/con/ngày) thấp so với lơ thí nghiệm (69,79 kg/con; 33,40 kg/con 742,33 g/con/ngày) Lượng thức ăn tiêu thụ trung bình lơ đối chứng (1,74 kg/con/ngày) thấp so với lơ thí nghiệm (1,79 kg/con/ngày) Hệ số chuyển biến thức ăn lô đối chứng (2,48) cao so với lơ thí nghiệm (2,41) Tỉ lệ ngày tiêu chảy tỉ lệ ngày ho lô đối chứng (3,07 % 5,13 %) cao lơ thí nghiệm (2,28 % 4,29%) Chi phí cho kg tăng trọng lô đối chứng (23.285 đ/kg tăng trọng) cao so với lơ thí nghiệm (22.863 đ/kg tăng trọng) iv MỤC LỤC TRANG TỰA i  XÁC NHẬN CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN ii  CẢM TẠ iii  TÓM TẮT iv  MỤC LỤC v  DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT viii  DANH SÁCH CÁC BẢNG ix  DANH SÁCH CÁC HÌNH ix  Chương I MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề .1  1.2 Mục đích 2  1.3 Yêu cầu 2  Chương II TỔNG QUAN 3  2.1 Đặc điểm sinh lí heo giai đoạn từ 90 đến 135 ngày tuổi .3  2.1.1 Đặc điểm sinh trưởng phát triển 3  2.1.2 Nhu cầu dinh dưỡng 4  2.2 Nấm mốc .4  2.2.1 Khái niệm nấm mốc 4  2.2.2 Sinh sản phát triển 5  2.2.2.1 Sinh sản dinh dưỡng 5  2.2.2.2 Sinh sản vơ tính .5  2.2.2.3 Sinh sản hữu tính .5  2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến sinh sản phát triển nấm mốc 6  2.3 Độc tố nấm mốc 6  2.3.1 Định nghĩa 6  2.3.2 Một số loại độc tố nấm mốc thường gặp nguyên liệu thức ăn tác hại chúng 7  v 2.3.2.1 Aflatoxin 7  2.3.2.2 Nhóm trichothecene 9  2.3.2.3 Zearalenone 11  2.3.2.4 Ochratoxin .12  2.3.2.5 Nhóm fumonisin 13  2.3.2.6 Một số độc tố nấm mốc khác 14  2.3.3 Tỉ lệ nhiễm độc tố nấm mốc nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 15  2.3.4 Tác hại độc tố nấm mốc đến sức khỏe người vật nuôi 15  2.3.5 Các giai đoạn nguồn lây nhiễm độc tố nấm mốc 17  2.3.6 Ngăn ngừa kiểm soát độc tố nấm mốc 17  2.4 Giới thiệu chế phẩm hấp phụ độc tố nấm mốc dùng thí nghiệm 19  2.5 Sơ lược trại chăn nuôi heo VBQ 19  2.5.1 Vị trí địa lí 19  2.5.2 Mục tiêu trại .20  2.5.3 Cơ cấu đàn 20  2.5.4 Cơ cấu tổ chức nhân trại .20  2.5.5 Chuồng trại .20  2.5.5.1 Dãy chuồng A, B 21  2.5.5.2 Dãy chuồng heo cai sữa 22  2.5.5.3 Dãy chuồng heo thịt 22  Chương III NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23  3.1 Thời gian địa điểm 23  3.2 Đối tượng nghiên cứu 23  3.3 Nội dung nghiên cứu 23  3.4 Phương pháp nghiên cứu 23  3.4.1 Bố trí thí nghiệm 23  3.4.2 Thức ăn dùng thí nghiệm 24  3.4.3 Cách lấy số liệu 24  3.4.4 Điều kiện thí nghiệm 25  vi 3.4.4.1 Chuồng trại 25  3.4.4.2 Quy trình tiêm phòng 25  3.4.4.3 Chăm sóc ni dưỡng .26  3.4.4.4 Vệ sinh phòng bệnh .26  3.5 Các tiêu theo dõi 26  3.5.1 Khả tăng trọng 26  3.5.2 Lượng thức ăn tiêu thụ .26  3.5.3 Hệ số chuyển biến thức ăn .26  3.5.4 Tỉ lệ ngày ho tỉ lệ ngày tiêu chảy 26  3.5.5 Hiệu kinh tế .27  3.6 Phương pháp xử lí số liệu 27  Chương IV KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 28  4.1 Các tiêu tăng trọng 28  4.1.1 Trọng lượng bình qn lúc bắt đầu thí nghiệm 29  4.1.2 Trọng lượng bình quân lúc kết thúc thí nghiệm .29  4.1.3 Tăng trọng tích lũy 29  4.1.4 Tăng trọng ngày .30  4.2 Lượng thức ăn tiêu thụ hệ số chuyển biến thức ăn .30  4.2.1 Lượng thức ăn tiêu thụ .31  4.2.2 Hệ số chuyển biến thức ăn .31  4.3 Tỉ lệ ngày tiêu chảy tỉ lệ ngày ho 32  4.4 Hiệu kinh tế 33  Chương V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 34  5.1 Kết luận .34  5.2 Đề nghị 34  TÀI LIỆU THAM KHẢO 35  PHỤ LỤC 38  vii DANH SÁCH CÁC TỪ VIẾT TẮT APP Actinobacillus pleuropneumonie DAS Diacetoscirpenol DDGS Distillers Dried Grains with Solubles (bã rượu khô) DON Deoxynivalenone hay vomitoxin D×R×C Dài×Rộng×Cao D×R Dài×Rộng ĐC Đối chứng EURL European Union Reference Laboratory for Feed Additives (phòng thí nghiệm phụ gia thức ăn gia súc Châu Âu) FMD Foot and Mouth Disease (Bệnh lở mồm long móng) HSCBTĂ Hệ số chuyển biến thức ăn kgTT kg tăng trọng LD50 Lethal dose 50% (liều gây chết 50% động vật thí nghiệm) NCH Ngày ho NCTC Ngày tiêu chảy NRC National Research Council (Hội đồng Nghiên cứu Quốc gia – Mỹ) ppm part per milion (phần triệu) TĂTT Thức ăn tiêu thụ TLBQ Trọng lượng bình quân TLNCH Tỉ lệ ngày ho TLNCTC Tỉ lệ ngày tiêu chảy TN Thí nghiệm Tp.HCM Thành phố Hồ Chí Minh TTN Tăng trọng ngày TTTL Tăng trọng tích lũy UV Ultra Violet (tia cực tím) ZON Zearalenone viii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng 2.1 Nhu cầu dinh dưỡng heo đực thiến giai đoạn 30 - 70 kg 4  Bảng 2.2 Một số độc tố nấm mốc có mặt chúng ngũ cốc 7  Bảng 2.3 Tỉ lệ nhiễm loại độc tố nấm mốc số loại nguyên liệu thức ăn chăn nuôi 15  Bảng 2.4 Một số độc tố nấm mốc đích tác động chúng thể sống 16  Bảng 2.5 Thành phần hóa học Toxfin® Dry 19  Bảng 2.6 Cơ cấu đàn trại VBQ tính đến tháng 08/2012 .20  Bảng 3.1 Sơ đồ bố trí thí nghiệm 24  Bảng 3.2 Cơng thức thức ăn dùng thí nghiệm 24  Bảng 3.3 Quy trình tiêm phòng vaccin trại VBQ .25  Bảng 4.1 Các tiêu tăng trọng heo thí nghiệm 28  Bảng 4.2 Lượng thức ăn tiêu thụ hệ số chuyển biến thức ăn .31  Bảng 4.3 Tỉ lệ ngày tiêu chảy tỉ lệ ngày ho 32  Bảng 4.4 Chi phí cho kg tăng trọng 33  DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1 Cơng thức hóa học số aflatoxin 8  Hình 2.2 Cơng thức hóa học số độc tố thuộc nhóm trichothecene .10  Hình 2.3 Cơng thức hóa học zearalenone 12  Hình 2.4 Cơng thức hóa học số độc tố ochratoxin 13  Hình 2.5 Cơng thức hóa học số fumonisin 14  Hình 2.6 Sự phối hợp độc tính số loại độc tố nấm mốc 16  ix TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Đậu Ngọc Hào, Lê Thị Ngọc Điệp, 2003 Nấm mốc độc tố aflatoxin thức ăn chăn ni Nhà xuất Nơng Nghiệp Đặng Văn Hồn, 2012 Đánh giá hiệu việc bổ sung chế phẩm MIX-H6 phần heo thịt từ 90 ngày tuổi đến xuất chuồng Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ thú y, Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Tp Hồ chí Minh, Việt Nam Phan Thị Huy, 2012 So sánh hiệu việc bổ sung chế phẩm MIX-H7 với chế phẩm Tino – Mix 4002, 4003 phẩn heo thịt từ 80 ngày tuổi đến xuất chuồng Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ thú y, Đại học Nơng Lâm Tp.HCM, Tp Hồ chí Minh, Việt Nam Vũ Duy Khiêm, 2010 Khảo sát ảnh hưởng DDGS (Distiller Dried Grains with Solubles) phần heo thịt từ 70 đến 150 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Kĩ sư chăn nuôi, Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Dương Thanh Liêm, Bùi Huy Như Phúc Dương Duy Đồng, 2006 Thức ăn dinh dưỡng động vật Nhà xuất Nông nghiệp Tp.HCM Nguyễn Trí Nguyên, 2011 Hiệu hai kiểu chuồng nuôi đến tăng trưởng heo giai đoạn 75 đến 125 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Công nghệ sản xuất thức ăn chăn nuôi, Đại học Nông Lâm Tp.HCM, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam Võ Văn Ninh, 2007 Kĩ thuật chăn nuôi heo Nhà xuất Đà Nẵng Lê Thị Bích Thảo, 2012 Đánh giá hiệu bổ sung chế phẩm AA-Nutri TM Focus SW2 lên trăng trọng phòng ngừa tiêu chảy heo từ 91 - 182 ngày tuổi Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ thú y, Đại học Nông Lâm HCM, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Nguyễn Ngọc Tuân, Trần Thị Dân, 2000 Kĩ thuật chăn nuôi heo hướng nạc Nhà xuất Nông Nghiệp 10 Trần Thị Hồng Vân, 2012 Hiệu chế phẩm Biotic lên tăng trọng sức khỏe đàn heo từ 70 đến 130 ngày tuổi treo heo công ty cổ phần 35 chăn nuôi Phú Sơn Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ thú y, Đại học Nông Lâm HCM, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 11 Lê Thanh Việt, 2011 Ảnh hưởng kiểu chuồng kín chuồng hở đến suất heo thịt từ 130 ngày tuổi đến xuất chuồng Luận văn tốt nghiệp Bác sỹ thú y, Đại học Nông Lâm HCM, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam Tiếng nước ngồi 12 European Union Reference Laboratory for Feed Additives, 2011 EURL Evaluation Report on Toxfin® Dry European Union Reference Laboratory for Feed Additives, Geel, Belgium 13 M Hartl and H.-U Humpf, 2000 Toxicity assessment of fumonisins using the brine shrimp (Artemia salina) bioassay Food and Chemical Toxicology volume 38 – issue 12: 1097-1102 14 National Research Council, 2012 Nutrient Requiments of Swine 11th Revised Edition National Academy Press 15 G D Osweiler, 2006 Occurrence of Mycotoxins in Grain and Feeds, 915 - 929 In Barbara E.Straw, Jeffery J Zimmerman, Sylvie D’Allaire David J Taylor, Diseases of swine, vol 9, Blackwell, USA 16 Robert W.Wannemacher Stanley L.Wiener, 1997 Trichothecene mycotoxins, 655 - 676 In Frederick R.Sidell, Ernest T Takafuji David R Franz, Medical aspects of chemical and biological warfare, Washington DC, USA 17 Sofia C Duarte, Celeste M Lino Angelina Pena, 2011 Ochratoxin A in feed of food – producing animals: An undesirable mycotoxin with health and performance effects Veterinary Microbiology volume 154 – issue 1-2: 113 18 Wenche Langseth and Thomas Rundberget, 1998 Instrumental methods for determination of nonmacrocyclic trichothecenes in cereals, foodstuffs and cultures Journal of Chromatography A volume 815 – issue 1: 103-121 Web 19 Nguyễn Thanh Hải, 2011 “Độc tố nấm mốc: trạng rủi ro an tồn thức ăn chăn ni thực phẩm” 20/03/2013 http://www.ildex.com.vn/doc_viewer.aspx?fileName=/upload/document/ MycotoxinOccurrenceRiskldexkickoff2011VN.pdf 36 20 Heo Team, 2010 “Zearalenone – yếu tố quan trọng gây sụt giảm suất sinh sản heo” 15/02/2013 http://www.heo.com.vn/?x/=newsdetail&n= 3126&/c/=55&/g/=2&/5/4/2010/zearalenone-i-%E2%80%93-yeu-to-quantrong-gay-nen-su-sut-giam-kha-nang-sinh-san-cua-heo.html 21 D.L Proctor, 1994 “Grain storage techniques” http://www.fao.org/docrep/T1838E/T1838E00.htm 20/03/2013 22 Radka Borutova MVDr, 2011 “Synergistic effects between mycotoxins in pigs and poultry” 29/03/2013 http://www.biomin.net/vn/trung-tam-kienthuc/bai-bao/articles-details/article/synergistic-effects-betweenmycotoxins-in-pigs-and-poultry/ 23 R.L Semple, A.S Frio, P.A Hicks J.V Lozare, 1989 “Mycotoxin prevention and control in foodgrains” 20/03/2013 http://www.fao.org/docrep/x5036e/x5036e00.htm 37 PHỤ LỤC Phụ Lục 1: One-way ANOVA: Trọng Lượng Ban Đầu - Đợt1 versus Lô Source DF Lô SS MS F P 0.01 0.938 0.04 0.04 Error 26 151.21 5.82 Total 27 151.25 S = 2.412 R-Sq = 0.02% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev ĐC 14 35.286 2.555 TN 14 35.214 2.259 + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 34.30 35.00 35.70 36.40 Pooled StDev = 2.412 Phụ Lục 2: One-way ANOVA: Trọng Lượng Ban Đầu - Đợt2 versus Lô Source DF SS MS F P 0.04 0.04 0.00 0.951 Error 26 236.64 9.10 Total 27 236.68 Lô S = 3.017 R-Sq = 0.02% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -( * -) ĐC 14 37.571 2.980 TN 14 37.643 3.054 ( -* ) -+ -+ -+ -+ -36.0 37.0 38.0 Pooled StDev = 3.017 38 39.0 Phụ Lục 3: One-way ANOVA: Trọng Lượng Ban Đầu - Đợt3 versus Lô Source DF SS MS F P 0.9 0.9 0.09 0.768 Error 26 262.1 10.1 Total 27 263.0 Lô S = 3.175 R-Sq = 0.34% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev ĐC 14 36.643 3.079 TN 14 36.286 3.268 -+ -+ -+ -+ -( * -) ( -* ) -+ -+ -+ -+ -35.0 36.0 37.0 38.0 Pooled StDev = 3.175 Phụ Lục 4: One-way ANOVA: Trọng Lượng Ban Đầu - Đợt versus Lô Source Lô Error Total DF 82 83 S = 2.980 Level ĐC TN N 42 42 SS 0.30 728.40 728.70 MS 0.30 8.88 R-Sq = 0.04% Mean 36.500 36.381 StDev 2.965 2.996 F 0.03 P 0.855 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+ -35.50 36.00 36.50 37.00 Pooled StDev = 2.980 39 Phụ Lục 5: One-way ANOVA: Trọng Lượng Kết Thúc - Đợt versus Lô Source DF Lô SS MS F P 2.01 0.169 54.3 54.3 Error 26 704.4 27.1 Total 27 758.7 S = 5.205 R-Sq = 7.16% R-Sq(adj) = 3.59% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ -( -* ) ĐC 14 65.214 5.577 TN 14 68.000 4.804 ( * ) -+ -+ -+ -+ -62.5 65.0 67.5 70.0 Pooled StDev = 5.205 Phụ Lục 6: One-way ANOVA: Trọng Lượng Kết Thúc - Đợt versus Lô Source DF Lô SS MS F P 0.95 0.338 20.6 20.6 Error 26 560.3 21.5 Total 27 580.9 S = 4.642 R-Sq = 3.54% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - ĐC 14 68.571 4.484 ( * ) TN 14 70.286 4.795 ( -* ) + -+ -+ -+ 66.0 68.0 70.0 Pooled StDev = 4.642 40 72.0 Phụ Lục 7: One-way ANOVA: Trọng Lượng Kết Thúc - Đợt versus Lô Source DF Lô SS MS F P 0.36 0.555 5.1 5.1 Error 26 373.3 14.4 Total 27 378.4 S = 3.789 R-Sq = 1.36% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - ĐC 14 70.214 4.042 ( -* -) TN 14 71.071 3.518 ( -* -) + -+ -+ -+ 69.0 70.5 72.0 73.5 Pooled StDev = 3.789 Phụ Lục 8: One-way ANOVA: Trọng Lượng Kết Thúc - Đợt versus Lô Source Lô Error Total DF 82 83 S = 4.802 Level ĐC TN N 42 42 SS 67.0 1891.1 1958.0 MS 67.0 23.1 R-Sq = 3.42% Mean 68.000 69.786 StDev 5.085 4.502 F 2.90 P 0.092 R-Sq(adj) = 2.24% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * -) ( * -) + -+ -+ -+ 67.2 68.4 69.6 70.8 Pooled StDev = 4.802 41 Phụ Lục 9: One-way ANOVA: Tăng Trọng Tích Lũy - Đợt versus Lô Source DF Lô SS MS F P 3.28 0.082 57.1 57.1 Error 26 453.3 17.4 Total 27 510.4 S = 4.175 R-Sq = 11.20% R-Sq(adj) = 7.78% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - ĐC 14 29.929 4.428 ( -* ) TN 14 32.786 3.906 ( -* ) + -+ -+ -+ 28.0 30.0 32.0 34.0 Pooled StDev = 4.175 Phụ Lục 10: One-way ANOVA: Tăng Trọng Tích Lũy - Đợt versus Lơ Source DF SS MS F P 18.9 18.9 0.80 0.381 Error 26 617.2 23.7 Total 27 636.1 Lô S = 4.872 R-Sq = 2.97% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+( * ) ĐC 14 31.000 5.054 TN 14 32.643 4.684 ( * -) + -+ -+ -+30.0 32.0 Pooled StDev = 4.872 42 34.0 36.0 Phụ Lục 11: One-way ANOVA: Tăng Trọng Tích Lũy - Đợt versus Lơ Source DF SS MS F P 10.3 10.3 0.77 0.389 Error 26 349.8 13.5 Total 27 360.1 Lô S = 3.668 R-Sq = 2.87% R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev + -+ -+ -+ - ĐC 14 33.571 3.756 ( -* ) TN 14 34.786 3.577 ( -* ) + -+ -+ -+ 31.5 33.0 34.5 36.0 Pooled StDev = 3.668 Phụ Lục 12: One-way ANOVA: Tăng Trọng Tích Lũy- Đợt versus Lơ Source Lô Error Total DF 82 83 S = 4.360 Level ĐC TN N 42 42 SS 76.2 1558.6 1634.8 MS 76.2 19.0 R-Sq = 4.66% Mean 31.500 33.405 StDev 4.602 4.103 F 4.01 P 0.049 R-Sq(adj) = 3.50% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ ( -* ) ( * -) -+ -+ -+ -+ 31.2 32.4 33.6 34.8 Pooled StDev = 4.360 43 Phụ Lục 13: One-way ANOVA: Tăng Trọng Ngày - Đợt versus Lô Source DF Lô SS MS F P 3.28 0.082 28219 28219 Error 26 223845 8609 Total 27 252063 S = 92.79 R-Sq = 11.20% R-Sq(adj) = 7.78% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev Level N Mean StDev -+ -+ -+ -+ ĐC 14 665.08 98.41 ( -* -) TN 14 728.57 86.80 ( -* -) -+ -+ -+ -+-650 700 750 800 Pooled StDev = 92.79 Phụ Lục 14: One-way ANOVA: Tăng Trọng Ngày - Đợt versus Lô Source Lô Error Total DF 26 27 S = 108.3 Level ĐC TN N 14 14 SS 9330 304797 314127 MS 9330 11723 R-Sq = 2.97% Mean 688.9 725.4 StDev 112.3 104.1 F 0.80 P 0.381 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+ -( * ) ( * ) -+ -+ -+ -+ -640 680 720 760 Pooled StDev = 108.3 44 Phụ Lục 15: One-way ANOVA: Tăng Trọng Ngày - Đợt versus Lô Source Lô Error Total DF 26 27 SS 5097 172734 177831 S = 81.51 Level ĐC TN N 14 14 MS 5097 6644 R-Sq = 2.87% Mean 746.03 773.02 StDev 83.47 79.49 F 0.77 P 0.389 R-Sq(adj) = 0.00% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev + -+ -+ -+ ( * ) ( * ) + -+ -+ -+ 720 750 780 810 Pooled StDev = 81.51 Phụ Lục 16: One-way ANOVA: Tăng Trọng Ngày - Đợt versus Lô Source Lô Error Total DF 82 83 SS 37625 769688 807313 S = 96.88 Level ĐC TN N 42 42 MS 37625 9386 R-Sq = 4.66% Mean 700.00 742.33 StDev 102.28 91.17 F 4.01 P 0.049 R-Sq(adj) = 3.50% Individual 95% CIs For Mean Based on Pooled StDev -+ -+ -+ -+-( -* -) ( * -) -+ -+ -+ -+-690 720 750 780 Pooled StDev = 96.88 Phụ Lục 17: Chi-Square Test: TC 1, Không TC Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts TC 18 15.50 0.403 Không TC 612 614.50 0.010 Total 630 13 15.50 0.403 617 614.50 0.010 630 Total 31 1229 1260 Chi-Sq = 0.827, DF = 1, P-Value = 0.363 45 Phụ Lục 18: Chi-Square Test: TC 2, Không TC Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts TC 25 22.00 0.409 Không TC 605 608.00 0.015 Total 630 19 22.00 0.409 611 608.00 0.015 630 Total 44 1216 1260 Chi-Sq = 0.848, DF = 1, P-Value = 0.357 Phụ Lục 19: Chi-Square Test: TC 3, Không TC Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts TC 15 13.00 0.308 Không TC 615 617.00 0.006 Total 630 11 13.00 0.308 619 617.00 0.006 630 Total 26 1234 1260 Chi-Sq = 0.628, DF = 1, P-Value = 0.428 Phụ Lục 20: Chi-Square Test: TC, Không TC Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts TC 58 50.50 1.114 Không TC 1832 1839.50 0.031 Total 1890 43 50.50 1.114 1847 1839.50 0.031 1890 Total 101 3679 3780 Chi-Sq = 2.289, DF = 1, P-Value = 0.130 46 Phụ Lục 21: Chi-Square Test: HH 1, Không HH1 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts HH 37 33.50 0.366 Không HH1 593 596.50 0.021 Total 630 30 33.50 0.366 600 596.50 0.021 630 Total 67 1193 1260 Chi-Sq = 0.772, DF = 1, P-Value = 0.379 Phụ Lục 22: Chi-Square Test: HH 2, Không HH2 Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts HH 28 27.00 0.037 Không HH2 602 603.00 0.002 Total 630 26 27.00 0.037 604 603.00 0.002 630 Total 54 1206 1260 Chi-Sq = 0.077, DF = 1, P-Value = 0.781 Phụ Lục 23: Chi-Square Test: HH 3, Không HH Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts HH 32 28.50 0.430 Không HH 598 601.50 0.020 Total 630 25 28.50 0.430 605 601.50 0.020 630 Total 57 1203 1260 Chi-Sq = 0.900, DF = 1, P-Value = 0.343 47 Phụ Lục 24: Chi-Square Test: HH, Không HH Expected counts are printed below observed counts Chi-Square contributions are printed below expected counts HH 97 89.00 0.719 Không HH 1793 1801.00 0.036 Total 1890 81 89.00 0.719 1809 1801.00 0.036 1890 Total 178 3602 3780 Chi-Sq = 1.509, DF = 1, P-Value = 0.219 Phụ Lục 25: Giá loại nguyên liệu giá thức ăn dùng thí nghiệm Thực liệu Bắp DDGS Mì viên Mì lát Đậu nành Bột cá Dầu cọ Premix Toxfin ® Dry Tổng cộng Giá kg thức ăn Thức ăn ĐC (kg) 125 100 100 85 59 5 23 502 9.160 đồng Thức ăn TN (kg) 125 100 100 85 59 5 23 504 9.322 đồng Đơn giá (đồng) 7.100 8.500 6.200 5.800 15.200 17.000 29.000 27.000 50.000 Phụ Lục 26: Chi phí thuốc thú y điều trị cho ngày tiêu chảy ngày ho Bệnh Hô hấp Tiêu chảy Thuốc sử dụng Bio Genta-amox Dexaject Tia.K.C Liều dùng lọ ml ml Đơn giá 5.000 đồng/lọ 416 đồng/ml 450 đồng/ml 48 Tổng chi phí 5.832 đồng 1.800 đồng Phụ Lục 27: Cách tính chi tiết chi phí cho kg tăng trọng Lượng TĂTT (kg) Giá thức ăn (đ) Số NCTC (ngày) Chi phí thuốc thú y điều trị NCTC (đ) Số NCH (ngày) Chi phí thuốc thú yđiều trị NCH (đ) Tổng chi phí (đ) Tổng tăng trọng (kg) Chi phí cho kgTT (đ/kgTT) Đợt ĐC TN 1.060 1.112 9.160 9.322 18 13 1.800 1.800 37 30 5.832 5.832 9.957.784 10.564.424 419 459 23.766 23.016 Đợt ĐC TN 1.090 1.120 9.160 9.322 25 19 1.800 1.800 28 26 5.832 5.832 10.192.696 10.626.472 434 457 23.485 23.253 49 Đợt ĐC TN 1.140 1.150 9.160 9.322 15 11 1.800 1.800 32 25 5.832 5.832 10.656024 10.885.900 470 487 22.672 22.353 Tính chung đợt ĐC TN 3.290 3.382 9.160 9.322 58 43 1.800 1.800 97 81 5.832 5.832 30.806.504 32.076.796 1323 1403 23.285 22.863 ... tài Hiệu việc bổ sung chất hấp phụ độc tố nấm mốc vào thức ăn heo giai đoạn từ 90 đến 135 ngày tuổi” 1.2 Mục đích Đánh giá hiệu hấp phụ độc tố nấm mốc chất hấp phụ độc tố nấm mốc thức ăn heo giai. .. bỏ độc tố nấm mốc, bổ sung chất hấp phụ độc tố nấm mốc bổ sung kháng sinh vào thức ăn để ngăn ngừa phát triển nấm mốc Theo Dương Thanh Liêm ctv (2006), phương pháp bổ sung chất hấp phụ độc tố nấm. .. hấp phụ bề mặt để kết dính độc tố nấm mốc độc tố nấm mốc hấp phụ lên bề mặt chất hấp phụ Sau phức hợp chất hấp phụ độc tố - độc tố nấm mốc thải theo phân Theo Dương Thanh Liêm ctv (2006), chất
- Xem thêm -

Xem thêm: HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẤT HẤP PHỤ ĐỘC TỐ NẤM MỐC VÀO THỨC ĂN HEO GIAI ĐOẠN TỪ 90 ĐẾN 135 NGÀY TUỒI , HIỆU QUẢ CỦA VIỆC BỔ SUNG CHẤT HẤP PHỤ ĐỘC TỐ NẤM MỐC VÀO THỨC ĂN HEO GIAI ĐOẠN TỪ 90 ĐẾN 135 NGÀY TUỒI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay