NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI CỦA PHÔI HẠT BƠ (Persea americana) THÔNG QUA KỸ THUẬT NUÔI CẤY PHÔI VÀ LÁT MỎNG TẾ BÀO

58 1 0
  • Loading ...
1/58 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:32

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI CỦA PHƠI HẠT (Persea americana) THƠNG QUA KỸ THUẬT NUÔI CẤY PHÔI LÁT MỎNG TẾ BÀO Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực hiện: Trần Hương Nhiên Niên khóa: 2011-2013 Tháng 12/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI CỦA PHƠI HẠT (Persea americana) THƠNG QUA KỸ THUẬT NUÔI CẤY PHÔI LÁT MỎNG TẾ BÀO Giảng viên hướng dẫn: Sinh viên thực TS BÙI MINH TRÍ TRẦN HƯƠNG NHIÊN ThS TRẦN THỊ THU HÀ Tháng 12/2013 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực khóa luận tốt nghiệp, em đươc giúp đỡ, hướng dẫn, hỗ trợ động viên từ gia đình, từ quý Thầy Cô bạn Với biết ơn chân thành sâu sắc em xin gửi lời cảm ơn đến: Ban Giám Hiệu Trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, tập thể giáo viên Bộ môn Công nghệ Sinh học, quý Thầy Cô tạo điều kiện truyền đạt kiến thức cho em suốt trình học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến TS Bùi Minh Trí, Thầy người trực tiếp tận tình hướng dẫn em trình em thực đề tài giúp em tháo gỡ vướng mắc, khó khăn em gặp phải Em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ThS Trần Thị Thu Hà người giúp em kịp thời bổ sung kiến thức cần thiết cho đề tài người động viên em giữ vững tâm em gặp khó khăn Con xin cảm ơn Bố Mẹ sinh con, dạy dỗ nuôi khôn lớn, bên cạnh hỗ trợ ngày hôm nay, giúp chăm lo cho gia đình riêng để yên tâm học tập Cảm ơn Anh Con bên cạnh hỗ trợ, động viên, nguồn động lực cho em bước Xin cảm ơn tập thể lớp LT11SH anh chị em làm đề tài Phòng Cơng nghệ Sinh học Thực vật, giúp đỡ quan tâm bạn điều vô quý giá suốt thời gian học tập kỷ niệm mang theo hành trang sau Một lần em xin chân thành cảm ơn Chúc tất người sức khỏe thành cơng TP Hồ Chí Minh, tháng 12 năm 2013 Trần Hương Nhiên i TÓM TẮT Cây (Persea americana) loại ăn mang lại lợi ích kinh tế dinh dưỡng cao đưa vào sản xuất rộng rãi giới Việt Nam Nguồn giống để sản xuất quan trọng vấn đề đặt để có nguồn giống ổn định, phương pháp nhân giống phải phù hợp để đảm bảo suất phương pháp ni cấy mơ coi có nhiều triển vọng Từ việc tìm hiểu ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng lên phát sinh hình thái phơi hạt lát mỏng tế bào từ chồi in vitro thực nhằm mục đích định hướng cho phương pháp nhân giống in vitro Nội dung thực gồm ba thí nghiệm Các thí nghiệm bố trí hồn tồn ngẫu nhiên hai yếu tố với ba lần lặp lại Môi trường sử dụng mơi trường MS có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng tùy vào mục đích thí nghiệm Thí nghiệm tiến hành khử trùng mẫu phơi hạt nhằm tìm nồng độ Javel thời gian khử trùng thích hợp cho quy trình khử trùng mẫu Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng (BA NAA) nồng độ khác lên phát sinh hình thái phơi hạt Thí nghiệm đánh giá ảnh hưởng chất điều hòa sinh trưởng (BA NAA) lên phát sinh hình thái lát mỏng tế bào chồi nuôi cấy từ hạt Kết nghiên cứu cho thấy sử dụng Javel thương phẩm nồng độ 40% thời gian khử trùng 35 phút cho hiệu khử trùng cao lên đến 90% số mẫu sống sót Mơi trường MS bổ sung BA mg/l NAA mg/l đánh giá tốt đến phát sinh chồi phôi hạt với số chồi trung bình chồi chiều cao chồi trung bình 2,5 cm, thời gian 30 ngày Nồng độ BA thích hợp để mẫu cắt lát mỏng tế bào chồi cảm ứng mg/l, thời gian cảm ứng 23 ngày ii SUMMARY Research the morphological generation of embryos avocado (Persea americana) via embryo culture techniques and Thin Cell Layer culture This research is done to know how the effects of plant growth regulators on the morphology generation of avocado embryos, and sliced of avocado bud cells to orient the in vitro propagation avocado The research includes experiments performed Experiment conducted sterilized form of seed avocado embryonic in order to find out the concentration and duration appropriate for sample sterilization processes Experiment evaluated the effects of plant growth regulators (BA and NAA) at the different concentrations on the morphology arising of seeds avocado embryos Experiment evaluated the effects of growth regulators (BA and NAA) on the morphology arising of thin slices of avocado bud cells are cultured from seeds The study results show that when using Javel at concentrations of 40 % and 35 minute time for effective disinfection highest form up to 90 % of survival samples Effect of BA mg/l NAA and mg/l is considered the best to rise to the height shoots and buds of embryonic avocado seed BA concentration appropriate to the sample thinly sliced inducible cell is 1mg /l Therefore, tissue culture method has great potential propagated in vitro plants to produce the large of planting material avocado to serve production iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt .ii Summary iii Danh mục chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh mục hình ảnh ix CHƯƠNG I MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích, yêu cầu giới hạn đề tài CHƯƠNG II TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Giới thiệu (Persea americana) 2.1.1 Vị trí phân loại 2.1.2 Nguồn gốc lịch sử phát triển 2.1.3 Phân bố, phân loại giống 2.1.4 Đặc điểm thực vật học sinh lý học 2.1.4.1 Thân 2.1.4.2 Hoa 2.1.4.3 Quả 2.1.4.4 Hạt phôi 2.1.5 Điều kiện sinh thái trồng tự nhiên 2.2 Tổng quan nhân giống in vitro 2.2.1 Định nghĩa 2.2.2 Quy trình nhân giống in vitro 2.2.3 Các yếu tố ảnh hưởng đến trình nhân giống in vitro 10 2.2.3.1 Ảnh hưởng nhiệt độ 10 2.2.3.2 Ảnh hưởng ánh sáng 10 iv 2.2.3.3 Môi trường nuôi cấy 11 2.2.3.4 Vai trò chất kích thích điều hòa sinh trưởng nuôi cấy 11 2.3 Nuôi cấy lát mỏng tế bào Thin Cell Layer (TCL) 13 2.4 Các nghiên cứu liên quan đến nhân giống in vitro 14 2.4.1 Các nghiên cứu nhân giống in vitro giới 14 2.4.2 Nghiên cứu nhân giống in vitro Việt Nam 14 CHƯƠNG III VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Thời gian địa điểm thực đề tài 16 3.2 Vật liệu 16 3.2.1 Mẫu nuôi cấy 16 3.2.2 Môi trường nuôi cấy 16 3.2.3 Hóa chất 16 3.3 Thiết bị dụng cụ 16 3.3.1 Thiết bị 16 3.3.2 Dụng cụ 16 3.4 Phương pháp nghiên cứu 17 3.4.1 Thí nghiệm 1: Ảnh hưởng Javel nồng độ thời gian khác lên sống sót phơi hạt 17 3.4.2 Thí nghiệm 2: Ảnh hưởng NAA BA lên phát sinh hình thái phôi hạt 18 3.4.3 Thí nghiệm 3: Khảo sát ảnh hưởng BA NAA nồng độ khác lên phát sinh hình thái từ phương pháp ni cấy lát mỏng chồi in vitro 20 3.5 Phân tích số liệu 21 CHƯƠNG IV KẾT QUẢ THẢO LUẬN 22 4.1 Ảnh hưởng Javel nồng độ thời gian khử trùng khác lên sống sót mẫu cấy 22 4.2 Ảnh hưởng BA NAA lên phát sinh hình thái phơi hạt 26 v 4.3 Khảo sát cảm ứng tế bào lát mỏng cắt từ chồi nuôi cấy in vitro từ phôi 32 CHƯƠNG V KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Đề nghị 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC vi DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT 2,4 – D: 2,4 – dichloro phenoxy acetic acid BA: Benzyl adenin BAP: Benzyl amino purin cs: cộng EDTA: Ethylenediaminotetraacetic acid FAO: Food and Agriculture Organization GA3: Gibberellic acid IAA: β - indole acetic acid IPA: β - indole butyric acid MS: Murashige & Skoog 1962 NAA: α – napthil acetic acid NOA: Naphthoxyacetic acid NT: Nghiệm thức TB: Trung bình TCL: Thin Cell Layer lTCL: longitudinally Thin Cell Layer tTCL: transversally Thin Cell Layer vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 3.1 Các nghiệm thức thí nghiệm ảnh hưởng javel nồng độ thời gian khác lên sống sót mẫu cấy 17 Bảng 3.2 Các nghiệm thức thí nghiệm ảnh hưởng BA NAA nồng độ khác lên phát sinh hình thái phơi hạt 19 Bảng 3.3 Các nghiệm thức thí nghiệm ảnh hưởng BA NAA lên phát sinh hình thái chồi phương pháp nuôi cấy lát mỏng 21 Bảng 4.1 Ảnh hưởng Javel nồng độ thời gian khác lên sống sót phơi hạt 23 Bảng 4.2 Ảnh hưởng BA NAA nồng độ khác lên chiều cao chồi nuôi cấy từ phôi hạt 27 Bảng 4.3 Ảnh hưởng BA NAA nồng độ khác lên số chồi tạo từ phôi hạt 29 Bảng 4.4 Sự cảm ứng mô tế bào lát mỏng từ chồi invitro với mơi trường có bổ sung BA NAA nồng độ khác 33 viii dừng lại mức độ khảo sát cảm ứng tế bào lát mỏng chất điều hòa sinh trưởng BA NAA khác Bảng 4.4: Sự cảm ứng mô tế bào lát mỏng từ chồi invitro với mơi trường có bổ sung chất điều hòa sinh trưởng Nghiệm Màu sắc mơ Cảm ứng Tình trạng mẫu cấy thức sẹo chồi NTB1N0,5 Xanh Mô chưa cảm ứng NTB1N1 Xanh + Cảm ứng tạo chồi NTB1N1,5 Xanh + Cảm ứng tạo chồi NTB1N2 Xanh + Cảm ứng tạo chồi NTB2N0,5 Xanh + Cảm ứng tạo chồi NTB2N1 Trắng + Cảm ứng tạo mô sẹo NTB2N1,5 Trắng + Cảm ứng tạo mô sẹo NTB2N2 Trắng xanh + Cảm ứng tạo chồi NTB3N0,5 Nâu Mô bị hoại tử 10 NTB3N1 Nâu + Cảm ứng tạo chồi 11 NTB3N1,5 Trắng xanh + Cảm ứng tạochồi 12 NTB3N2 Nâu Mô bị hoại tử 13 NTB4N0,5 Nâu + Cảm ứng tạo chồi 14 NTB4N1 Xanh + Cảm ứng tạo chồi 15 NTB4N1,5 Nâu Mô bị hoại tử 16 NTB4N2 Trắng xanh + Cảm ứng tạo chồi B: BA, N: NAA; kí tự chữ số mang ý nghĩa nồng độ mg/l BA NAA; (-): khơng có cảm ứng, (+): có cảm ứng STT Qua bảng kết cho thấy hầu hết tất nghiệm thức cho kết cảm ứng tạo sẹo tạo chồi, có bốn nghiệm thức không cho kết cảm ứng Ở bốn nghiệm thức NTB1N1, NTB1N1,5, NTB1N2, NTB2N0,5 cho kết tạo chồi rõ rệt với chồi màu xanh thể rõ (Hình 4.5 a, b, c, d) Hai nghiệm thức cho kết tạo sẹo rõ NTB2N1 NTB2N1,5 với mơ sẹo màu trắng xốp (Hình 4.5 e, f) Nghiệm thức NTB1N0,5, NTB3N0,5, NTB3N2 NTB4N1,5 không cho kết cảm ứng, mẫu có tượng hóa nâu dần sau hoại tử chết (Hình 4.5 g, h, i) 33 a b c d e f h i g Hình 4.5: Sự cảm ứng lớp mỏng tế bào chồi sau 23 ngày nuôi cấy a, b, c, d) Cảm ứng tạo chồi; e, f) Cảm ứng tạo sẹo; g, h, i) Không cảm ứng với mơi trường Trong thí nghiệm nghiệm thức có lượng nhỏ nồng độ BA (1 mg/l) cho cảm ứng tạo chồi tốt Theo Bushra (2009) nồng độ BA phù hợp để tạo chồi thí nghiệm ơng mg/l Nguyễn Đình Sỹ (2007) nghiên cứu với lát mỏng tế bào từ đốt thân mầm điều cho kết tạo chồi với BA mg/l Từ cho lát mỏng hay mơ tế bào có kích thước nhỏ cần lượng nhỏ chất điều hòa sinh trưởng cảm ứng tốt trường hợp sử dụng mơ có kích thước lớn Tuy nhiên thời gian cảm ứng mẫu dài (> 20 ngày) nhận thấy cảm ứng rõ rệt mẫu tác động chất điều hoà sinh trưởng Lý chậm cảm ứng lồi thân gỗ, tính biệt hóa cao loại khác thời gian tiếp xúc phải lâu dài cảm ứng Huỳnh Hữu Đức cs (2007) nghiên cứu tương tự nuôi cấy tế bào lát mỏng thân gỗ điều cho kết sau 28 ngày ni cấy 34 Qua thí nghiệm thấy sử dụng kỹ thuật ni cấy lát mỏng tế bào cho kết cảm ứng mẫu với môi trường đa dạng Điều góp phần tích cực vào nghiên cứu sử dụng phương pháp tiến hành nhân giống Qua thí nghiệm thấy việc sử dụng chất điều hòa sinh trưởng BA NAA kết hợp với nhau, bên cạnh sử dụng loại mẫu khác (phôi lát mỏng tế bào) cho kết phản ứng phát sinh hình thái đa dạng Các phản ứng đa dạng hứa hẹn cho phép tái sinh hoàn chỉnh đường ni cấy mơ Tuy nhiên q trình cần thời gian kéo dài Hy vọng nghiên cứu khắc phục vấn đề tái sinh hoàn chỉnh 35 CHƯƠNG V KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 5.1 Kết luận Từ kết thu ta rút kết luận sau: - Nồng độ Javel thương phẩm thích hợp cho việc khử trùng mẫu hạt 40% với thời gian khử trùng 35 phút - Môi trường MS bổ sung BA mg/l NAA mg/l cho kết cao số môi trường nghiên cứu việc nhân chồi in vitro từ phôi - Lát mỏng tế bào chồi phát sinh hình thái đa dạng (vừa tạo chồi, vừa tạo mơ sẹo) ni cấy mơi trường MS có bổ sung BA NAA 5.2 Đề nghị - Thực kỹ thuật nuôi cấy lát mỏng tế bào loại mô khác lá, chồi nách, chồi đỉnh thân non - Nghiên cứu khắc phục rút ngắn thời gian cảm ứng mẫu môi trường giai đoạn phôi cấy từ – 20 ngày lát mỏng tế bào sau cấy 30 ngày nhằm giảm thời gian tạo giống in vitro 36 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu tham khảo tiếng Việt Trần Thị Dung 2009 Bài giảng nuôi cấytế bào thực vật Trường Đại học Nông Lâm Tp.HCM Huỳnh Hữu Đức, Nguyễn Đình Sỹ, Nguyễn Thị Quỳnh 2007 Sự phát sinh quan từ lát mỏng tế bào giống điều (Anacardium occidentale L.) cao sản BO1 nuôi cấy in vitro Hội nghị khoa học công nghệ 2007 Nguyễn Đức Minh Hùng, Bùi Đình Thạch 2007 Nhân giống lát Mexico (Cedrela mexicana) phục vụ trồng rừng Hội nghị khoa học công nghệ 2007 Dương Công Kiên 2002 Nuôi cấy mô thực vật Nhà xuất Đại học quốc gia Tp.HCM Hà Thị Loan, Bùi Thị Tường Thu, Trần Văn Minh 2007 Ứng dụng công nghệ tế bào thực vật phát triển nguyên liệu giống thông caribaea (Pinus caribaea) Hội nghị khoa học công nghệ 2007 Nguyễn Thị Luyện 2009 Phát triển hệ thống tái sinh đậu xanh (Vigna radiata (L.) Wilczek) phục vụ chọn dòng chuyển gen Luận văn Thạc sĩ, trường Đại học Thái Nguyên Nguyễn Đình Sỹ, Huỳnh Hữu Đức, Nguyễn Thị Quỳnh 2007 Nghiên cứu khử trùng, tạo chồi tạo rễ in vitro giống điều cao sản (Anacardium occidentale L.) Hội nghị khoa học công nghệ 2007 Bùi Trang Việt 2000 Sinh lý thực vật đại cương Nhà xuất Đại học quốc gia Tp.HCM Vũ Văn Vụ 1999 Sinh lý thực vật ứng dụng Nhà xuất giáo dục, Hà Nội – 14 Tài liệu tham khảo nước 10 Ahmad T., Rehman H U., C.M.S Ahmed and M.H Leghari 2003 Effect of culture media and growth regulators on micropropagation of peach rootstock GF 677 Pak J Bot 35(3): 331-338 37 11 Ahn IO, Bui VL, Gendy C and Tran Thanh Van K 1996 Direct embryogenesic through the thin cell layer culture systemin Panax ginseng Plant Cell Tiss Org Ult 45: 237 – 243 12 Bushra Zulifiqar, Nadeem Akhtar Abbasi, Fouqeer Ahmad and Ishfaq Ahmed Hafiz 2009 Effect of explant sources and differentconcentration of plant growth regulators on in vitro shoot proliferation and rooting of avocado (Persea americana Mill.) cv “Fuerte” Pak J Bot., 41(5): 2333-2346 13 Coffey MD 1987 Phytophthora root rot of avocado: an integrated approach to control in California Plant Dis 71:1046–1052 14 Cruz-Hernández A., Witjaksono, R E Litz, M Gomez Lim.1998 Agrobacterium tumefaciens – mediated transformation of embryogenic avocado cultures and regeneration of somatic embryos Plant Cell Reports 17: 497–503 15 Food and Agricultural Organization of the United Nations (1991) Production Year Book, Volume 43, Rome 16 Nhut, D.T., N.N Thi, B.L.T Khiet and V.Q Luan 2007 Peptone stimulates in vitro shoot and root proliferation of avocado (Persea americana Mill.) Scient Hort., 115: 124-128 17 Niedz, R.P and M.G Bausher 2002 Control of in vitro contamination of explants from green house and field grown trees In vitro Cell Dev Biol Plant, 38: 468-471 18 Paul R Desjardins 1958 Callus tissue growth on avocado stem segments cultured on artificial media California Avocado Society Yearbook 42: 99-101 19 Pliego-Alfaro F, Bergh BO 1992 Avocado In: Hammerschlag FA, Litz RE (eds) Biotechnology of perennial fruit crops CAB Int, Wallingford, Oxon, pp 323–334 20 Schroeder 1980 Apical and other response of tisues of avocado in aseptic culture California Avocado Society 1972-73 Yearbook 56: 138-141 21 Tran Thanh Van K 2003 Thin cell layer concept In: Duong Tan Nhut, Van Le Bui, Tran Thanh Van K, Thorpe T (eds.) Thin cell layer culture systerm: regeneration and transformation applications pp.1 -16 38 22 Tran Thanh Van, C Gendy 1996 Thin cell laer (TCL) method to progamme morphogenetic patterns Plant tissue culture manual H4 – 25 Tài liệu tham khảo internet 23 http://www.rauhoaquavietnam.vn/printversion.aspx?ContentID=1709 (22/1/2013) 24 http://www.smegtz.org.vn/Download/Component%20III/2.VIETNAMESE/1.Rese arch%20and%20report/VN_Report%20Avocado%20VCA_v2.pdf (23/1/2013) 25 http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/72/45/45/82830/De-nhat-bo-sap-trencao-nguyen-Di-Linh.aspx (27/1/2013) 26 http://wasi.org.vn (20/12/2013) 27 http://blog.growingwithscience.com/wp-content/uploads/2011/03/avocadoembryo-close.jpg (22/12/2013) 39 PHỤ LỤC Môi trường MS (Murashige & Skoog, 1962) mg/l Nhóm đa lượng gồm: Nhóm chất vi lượng: Vitamin: pH MgSO4.7H2O 370 NH4NO3 1650 KNO3 1900 CaCl2.2H2O 440 KH2PO4 170 MnSO4.4H2O 22,3 ZnSO4.7H2O 8,6 H3BO3 6,2 KI 0,83 Na2MoO4.2H2O 0,25 CuSO4.5H2O 0,025 CoCL2.6H2O 0,025 Na2.EDTA 37,25 FeSO4.7H2O 27,85 Myo-Inositol 100 Thiamin HCl (B1) 0,1 Niacin 0,5 Pyridoxine (B6) 0,5 Sucrose 30000 Glycine 5,8 (chỉnh NaOH 2N HCl 2%) Bảng 1: Số liệu thu từ kết khử trùng mẫu phôi hạt bơ: STT Nghiệm Nồng độ Javel Thời gian Số lượng mẫu sống thức (NT) thương phẩm (%) (phút) LLL1 LLL2 LLL3 NT1.1 NT1.2 30 30 20 25 0 0 0 NT1.3 30 30 0 NT1.4 NT1.5 30 40 35 1 1 NT1.6 NT1.7 40 40 25 2 1 10 11 NT1.8 NT1.9 NT1.10 NT1.11 40 50 50 50 35 20 2 3 1 12 13 14 15 NT1.12 NT1.13 NT1.14 NT1.15 50 60 60 60 35 20 30 1 1 1 0 1 16 NT1.16 60 35 20 30 25 30 25 Bảng 2: Số liệu biến đổi từ số liệu bảng dùng để thống kê cho thí nghiệm STT Nghiệm Nồng độ Javel Thời gian Số lượng mẫu sống thức (NT) thương phẩm (%) (phút) LLL1 LLL2 LLL3 NT1.1 30 20 16,74 16,74 16,74 NT1.2 30 16,74 16,74 16,74 NT1.3 30 25 30 35,45 16,74 16,74 NT1.4 NT1.5 30 40 35 35,45 35,45 35,45 35,45 16,74 35,45 NT1.6 NT1.7 40 40 25 35,45 55,08 55,08 55,08 35,45 35,45 10 11 NT1.8 NT1.9 NT1.10 NT1.11 40 50 50 50 35 90,00 35,45 55,08 55,08 90,00 55,08 90,00 35,45 90,00 35,45 35,45 35,45 12 NT1.12 50 35,45 35,45 16,74 13 14 15 NT1.13 NT1.14 NT1.15 60 60 60 35 20 25 30 35,45 35,45 35,45 35,45 35,45 16,74 16,74 35,45 35,45 16 NT1.16 60 35 16,74 35,45 16,74 20 30 20 25 30 Bảng 3: Bảng ANOVA thí nghiệm dựa số liệu bảng ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean F Value Source Freedom Squares Square Value Prob Factor A 8660.498 2886.833 22.0579** 0.0000 -7 Factor B AB Error Total 32 47 925.803 6384.925 4188.013 20159.239 Coefficient of Variation: 31.93% 308.601 709.436 130.875 2.3580 0.0901 5.4207** 0.0002 Bảng 4: Bảng trắc nghiệm phân hạng thí nghiệm dựa vào bảng Original Order Ranked Order Mean Mean = 16.74 = 16.74 D D Mean = 90.00 A Mean 10 = 60.18 B Mean = 22.98 CD Mean 7= 48.54 BC Mean = 29.21 CD Mean 9= 41.99 BCD Mean Mean = 35.45 BCD = 41.99 BCD Mean 11 = 41.99 BCD Mean = 41.99 BCD Mean = 48.54 BC Mean 5= 35.45 BCD Mean = 90.00 A Mean 4= 29.21 CD Mean = 41.99 BCD Mean 10 = 60.18 B Mean 13 = 29.21 CD Mean 12 = 29.21 CD Mean 11 = Mean 12 = 41.99 BCD 29.21 CD Mean 15 = 23.00 CD Mean 14 = 23.00 CD Mean Mean Mean Mean 29.21 23.00 23.00 23.00 Mean 16 = Mean = Mean = Mean = 13 = 14 = 15 = 16 = CD CD CD CD 23.00 CD 22.98 CD 16.74 D 16.74 D Bảng 5: Bảng số liệu dùng để xử lý thống kế thí nghiệm STT Nghiệm thức Nồng độ BA Nồng độ NAA (NT) mg/l mg/l LLL1 LLL2 LLL3 Chiều cao chồi (cm) NT2.1 0,5 0,167 0,200 0,300 NT2.2 0,5 0,400 0,567 0,500 NT2.3 0,5 0,433 0,633 0,633 NT2.4 NT2.5 0,5 1,233 1,233 1,533 1,233 1,467 1,533 NT2.6 NT2.7 1 1,333 2,267 1,433 2,167 1,367 2,267 10 11 NT2.8 NT2.9 NT2.10 1,5 1,5 1,5 3,367 1,267 3,100 2,067 3,167 1,433 3,200 2,033 3,567 1,233 3,233 2,300 12 13 14 15 NT2.12 NT2.15 1,5 2 3,533 1,400 2,300 2,533 3,300 1,367 2,400 2,533 3,567 1,367 2,400 2,333 16 NT2.16 4,767 4,433 4,467 NT2.11 NT2.13 NT2.14 Bảng 6: Bảng ANOVA dự số liệu chiều cao chồi từ bảng ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Value Source Sum of Mean F Squares Square Value Freedom Prob Factor A 47.086 15.695 492.2817** 0.0000 Factor B 4.955 1.652 51.8041** 0.0000 AB 15.623 1.736 54.4448** 0.0000 -7 Error 32 1.020 0.032 Total 47 68.684 Coefficient of Variation: 9.08% Bảng 7: Bảng trắc nghiệm phân hạng chiều cao chồi dự bảng Original Order Ranked Order Mean = 0.2200 E Mean 16 = 4.560 A Mean = 0.4300 E Mean 12 = 3.470 B Mean = 0.5700 D 8= 3.370 B Mean = 1.080 E Mean 10 = 3.180 B Mean = 1.330 D Mean 15 = 2.470 C Mean = 1.380 D Mean 14 = 2.370 C Mean = 2.230 C Mean = 2.230 C Mean = 3.370 B Mean 11 = 2.130 C Mean = 1.310 D Mean = 1.380 D Mean Mean 10 = 3.180 B Mean 13 = 1.380 D Mean 11 = 2.130 C Mean 5= 1.330 D Mean 12 = 3.470 B Mean 9= 1.310 D Mean 13 = 1.380 B Mean 4= 1.080 D Mean 14 = 2.370 Mean = 0.5700 Mean 15 = 2.470 C Mean 16 = 4.560 A C Mean = 0.4300 Mean = 0.2200 E E E Bảng 8: Bảng số liệu số lượng chồi thu thí nghiệm STT Nghiệm thức (NT) Nồng độ BA mg/l Nồng độ NAA mg/l Số chồi mẫu LLL1 LLL2 LLL3 NT2.1 0,5 1,000 1000 1.000 NT2.2 0,5 1,667 1,667 2,000 NT2.3 0,5 2,333 2,667 2,000 NT2.4 0,5 1,000 1,000 1,000 NT2.5 1 2,333 2,333 2,667 NT2.6 2,333 1,667 2,667 NT2.7 1,333 3,333 4,000 NT2.8 3,667 3,000 3,000 NT2.9 1,5 2,667 3,333 3,000 10 NT2.10 1,5 1,333 1,667 1,667 11 NT2.11 1,5 2,667 3,000 2,333 12 NT2.12 1,5 2,667 2,000 2,333 13 NT2.13 3,667 3,000 2,333 14 NT2.14 2 4,333 3,333 3,333 15 NT2.15 6,000 3,333 5,667 16 NT2.16 2,333 2,333 3,000 Bảng 9: Bảng ANOVA số lượng chồi dựa kết bảng ANALYSIS OF VARIANCE TABLE K Degrees of Sum of Mean Value Source Factor A Freedom Squares 24.429 Square Value Prob 8.143 32.2604** 0.0000 Factor B AB 12.173 11.800 4.058 1.311 -7 Error 32 8.077 0.252 Total 47 F 16.0760** 0.0000 5.1941** 0.0002 56.47 Coefficient of Variation: 19.61% Bảng 10: Bảng trắc nghiệm phân hạng dựa bảng Original Order Ranked Order Mean = 1.000 F Mean 15 = 5.000 A Mean = 1.780 DEF Mean = 3.670 B Mean Mean Mean Mean 3= 4= 5= 6= 1.000 F 2.333 CDE 2.440 BCDE 1.890 DEF Mean 14 = Mean = Mean = Mean 13 = 3.560 3.330 3.000 2.890 Mean = 3.670 B Mean 11 = 2.670 BCDE Mean Mean = 3.000 BCD = 3.330 BC Mean 16 = 2.560 BCDE Mean = 2.440 BCDE Mean Mean Mean Mean 10 = 11 = 12 = 13 = 1.560 EF 2.670 BCDE 2.330 CDE 2.890 BCD Mean 12 = Mean = Mean = Mean = Mean 14 = Mean 15 = Mean 16 = 3.560 BC 5.000 A 2.560 BCDE Mean 10 = 1.560 Mean = 1.000 Mean = 1.000 2.330 2.330 1.890 1.780 BC BC BCD BCD CDE CDE DEF DEF EF F F ... độ khác lên phát sinh hình thái từ phương pháp ni cấy lát mỏng chồi bơ in vitro Từ chồi bơ thu thông qua kỹ thuật nuôi cấy phôi, tiến hành phương pháp nuôi cấy lát mỏng, cắt lát mỏng dày – 1,5... cầu đề tài Tìm hiểu phản ứng tái sinh phát sinh hình thái mẫu ni cấy in vitro từ phôi hạt từ chồi bơ sử dụng kỹ thuật nuôi cấy phôi hạt nuôi cấy lát mỏng tế bào 1.3 Nội dung thực Xác định nồng... đồng mặt di truyền Để giải vấn đề đề tài Nghiên cứu phát sinh hình thái phơi hạt bơ (Persea americana) thông qua kỹ thuật nuôi cấy phôi lát mỏng tế bào thực nhằm định hướng cho công việc nhân
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI CỦA PHÔI HẠT BƠ (Persea americana) THÔNG QUA KỸ THUẬT NUÔI CẤY PHÔI VÀ LÁT MỎNG TẾ BÀO , NGHIÊN CỨU SỰ PHÁT SINH HÌNH THÁI CỦA PHÔI HẠT BƠ (Persea americana) THÔNG QUA KỸ THUẬT NUÔI CẤY PHÔI VÀ LÁT MỎNG TẾ BÀO

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay