đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT thái phiên hải phòng lần 1 có lời giải

13 16 0
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:23

SỞ GD & ĐT HẢI PHÒNG THPT THÁI PHIÊN ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 41: Chất sau thuộc loại đisaccarit? A Tinh bột B Xenlulozơ C Saccarozơ D Glucozơ Câu 42: Ở điều kiện thường, kim loại sau dẫn điện tốt nhất? A Ag B Cu C Au D Al Câu 43: Kim loại Cu không tan dung dịch sau đây? A dung dịch FeCl3 B dung dịch HNO3 lỗng, nóng C dung dịch HCl D dung dịch H2SO4 đặc, nguội Câu 44: Chất khí X tính chất sau: a) phản ứng với dung dịch Ca(OH)2 dư tạo kết tủa; b) gây hiệu ứng nhà kính làm biến đổi khí hậu; c) khơng phản ứng cháy; d) khơng làm màu nước brom Chất X A metan (CH4) B sunfurơ (SO2) C cacbon đioxit (CO2) D nước (H2O) Câu 45: Kết thí nghiệm dung dịch X, Y, Z, T với thuốc thử ghi bảng sau: Mẫu thử Thuốc thử Hiện tượng X Dung dịch AgNO3 NH3 Kết tủa kim loại Y Quỳ tím Chuyển màu xanh Z Cu(OH)2 Màu xanh lam đặc trưng T Nước brom Kết tủa trắng Các dung dịch X, Y, Z, T A Anilin, glucozơ, lysin, etyl fomat B Glucozơ, lysin, etyl fomat, anilin C Etyl fomat, anilin, glucozơ, lysin D Etyl fomat, lysin, glucozơ, anilin Câu 46: Trong sơ đồ thực nghiệm theo hình vẽ sau đây: Chọn phát biểu đúng: A Chất khí sau qua bơng tẩm NaOH đặc làm màu dung dịch brom KMnO4 B Vai trò bơng tẩm NaOH đặc hấp thụ lượng C2H5OH chưa phản ứng bị bay C Phản ứng chủ yếu thí nghiệm 2C2H5OH → (C2H5)2O + H2O D Vai trò H2SO4 đặc oxy hóa C2H5OH thành H2O CO2 Câu 47: Xenlulozơ trinitrat điều chế từ xenlulozơ axit nitric đặc xúc tác axit sunfuric đặc, nóng Để 297 kg xenlulozơ trinitrat, cần dùng dung dịch chứa m kg axit nitric (hiệu suất phản ứng đạt 90%) Giá trị m A 420 kg B 100 kg C 300 kg D 210 kg Câu 48: Butyl axetat este dùng làm dung môi pha sơn Công thức cấu tạo butyl axetat A CH3-COO-CH2-CH2-CH2-CH3 B CH3-CH2-CH2-CH2-COO-CH3 C CH3-COO-CH(CH3)-CH2-CH3 D CH3COO-CH2-CH2-CH3 Câu 49: Kim loại M nóng đỏ cháy mạnh khí clo tạo khói màu nâu Phản ứng hóa học xảy với kim loại M thí nghiệm A Fe + Cl2 → FeCl2 B Cu + Cl2 → CuCl2 C 2Al + 3Cl2 → 2AlCl3 D 2Fe + 3Cl2 → 2FeCl3 Câu 50: Cho 7,8 gam bột Zn vào 200 ml dung dịch AgNO3 1,0M Sau phản ứng hoàn toàn thu m gam hỗn hợp kim loại Giá trị m A 22,9 B 10,8 C 29,4 D 21,6 Câu 51: Trong ion sau đây, ion tính oxi hóa mạnh nhất? A Zn2+ B Ag+ C Cu2+ D Ca2+ Câu 52: Phản ứng sau phương trình ion thu gọn CO32- + 2H+ → CO2 + H2O A KHCO3 + CH3COOH → CH3COOK + CO2 + H2O B Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O C NaHCO3 + HCl → NaCl + CO2 + H2O D CaCO3 + 2HCl → CaCl2 + CO2 + H2O Câu 53: Dung dịch Gly-Ala không phản ứng với? A dung dịch NaOH B dung dịch HCl C dung dịch KOH D Cu(OH)2 Câu 54: Cho lượng hỗn hợp X gồm Ba Na vào 100 ml dung dịch Y gồm HCl 0,4M FeCl 0,3M Kết thúc phản ứng, thu 1,12 lít khí (ở đktc) m gam kết tủa Giá trị m A 2,675 B 1,070 C 3,210 D 2,140 Câu 55: Kim loại sau kim loại kiềm? A Fe B Ca C Al D K Câu 56: Dung dịch sau làm cho quỳ tím chuyển sang màu hồng? A dung dịch axit glutamic B dung dịch glyxin C dung dịch lysin D dung dịch đimetylamin Câu 57: Kim loại Mg điều chế phương pháp sau đây? A Cho MgO phản ứng với khí CO nhiệt độ cao B Điện phân nóng chảy MgCl2 C Cho dung dịch MgCl2 phản ứng với lượng dư Na D Điện phân dung dịch MgCl2 màng ngăn Câu 58: Chất X cơng thức phân tử C4H9O2N, cho biết: X + NaOH → Y + CH4O Y + HCl (dư) → Z + NaCl Công thức cấu tạo X Z A H2NCH2CH2COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH B CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH3Cl)COOH C CH3CH(NH2)COOCH3 CH3CH(NH2)COOH D H2NCH2COOC2H5 ClH3NCH2COOH Câu 59: Cho chất sau: etyl amin, glyxin, phenylamoni clorua, etyl axetat Số chất tác dụng với dung dịch NaOH điều kiện thích hợp A B C D Câu 60: Tiến hành thí nghiệm sau: (a) Nhúng Zn nguyên chất vào dung dịch HCl (b) Nhúng Cu nguyên chất vào dung dịch AgNO3 (c) Nhúng Fe nguyên chất vào dung dịch FeCl3 (d) Để miếng sắt tây (sắt tráng thiếc) khơng khí ẩm (e) Nhúng gang (hợp kim sắt cacbon) vào dung dịch NaCl Trong thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ăn mòn hóa học A B C D Câu 61: amin bậc ba đồng phân cấu tạo ứng với công thức phân tử C5H13N? A B C D Câu 62: Đốt cháy hoàn toàn amin đơn chức X thu 16,8 lít khí CO2; 2,8 lít khí N2 (đktc) 20,25 gam H2O Công thức phân tử X A C3H9N B C2H7N C C3H7N D C4H9N Câu 63: Tơ nitron dai, bền với nhiệt giữ nhiệt tốt, thường dùng để dệt vải may quần áo ấm bện thành sợi len đan áo rét Tơ nitron điều chế từ phản ứng trùng hợp chất sau đây? A CH2=CHCl B CH2=CHCN C H2N-[CH2]5-COOH D CH2=CH-CH=CH2 Câu 64: Trong sơ đồ phản ứng: Tinh bột → glucozơ → X + CO2 (1) X + O2 → Y + H2O (2) Các chất X, Y A ancol etylic, cacbon đioxit B ancol etylic, sobitol C ancol etylic, axit axetic D axit gluconic, axit axetic Câu 65: Dẫn từ từ đến dư khí CO2 vào dung dịch chứa đồng thời NaOH Ba(OH)2 Sự phụ thuộc khối lượng kết tủa vào thể tích khí CO2 đktc biểu diễn đồ thị sau: Giá trị m A 9,85 B 5,91 C 7,88 D 11,82 Câu 66: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp KHCO3 Na2CO3 vào nước dung dịch X Nhỏ chậm khuấy toàn dung dịch X vào 55ml dung dịch KHSO4 2M Sau kết thúc phản ứng thu 1,344 lít khí CO2 (ở đktc) dung dịch Y Thêm dung dịch Ba(OH)2 (dư) vào Y thu 49,27 gam kết tủa Giá trị m (biết phản ứng xảy hoàn toàn) A 19,18 B 25,20 C 18,18 D 18,90 Câu 67: Cho hỗn hợp X chứa 0,2 mol Y (C7H13O4N) 0,1 mol chất Z (C6H16O4N2, muối axit cacboxylic hai chức) tác dụng hoàn toàn với dung dịch NaOH, thu ancol đơn chức, hai amin no (kế tiếp dãy đồng đẳng) dung dịch T cạn T thu hỗn hợp G chứa ba muối khan số nguyên tử cacbon (trong hai muối hai axit cacboxylic muối amino axit thiên nhiên) Khối lượng muối phân tử khối nhỏ G A 14,8 gam B 18,8 gam C 19,2 gam D 22,2 gam Câu 68: Nung m gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe(NO3)2, Fe(NO3)3 FeCO3 bình kín (khơng khơng khí) Sau phản ứng xảy hoàn toàn, thu chất rắn Y phần khí Z tỉ khối so với H2 22,75 (giả sử khí NO2 sinh khơng tham gia phản ứng khác) Cho Y tan hoàn toàn dung dịch gồm 0,04 mol NaNO3 0,92 mol KHSO4 (loãng), thu dung dịch chứa 143,04 gam muối trung hòa kim loại hỗn hợp hai khí tỉ khối so với H2 6,6 (trong khí hóa nâu khơng khí) Giá trị m gần với giá trị sau ? A 37 B 38 C 39 D 40 Câu 69: Thực thí nghiệm sau: (a) Thổi khí CO2 vào dung dịch Ca(OH)2 dư (b) Nung nóng AgNO3 (c) Điện phân dung dịch CuSO4 (d) Cho mảnh đồng vào dung dịch chứa HCl NaNO3 (e) Cho sợi dây bạc vào dung dịch H2SO4 loãng (f) Cho mẩu nhỏ natri vào cốc nước Sau thời gian, số thí nghiệm sinh chất khí A B C D Câu 70: Hợp chất hữu E (chứa nguyên tố C, H, O tác dụng với Na) Cho 44,8 gam E tác dụng với dung dịch NaOH vừa đủ thu dung dịch F chứa hai chất hữu X, Y cạn F thu 39,2 gam chất X 26 gam chất Y Tiến hành hai thí nghiệm đốt cháy X, Y sau: - Thí nghiệm 1: Đốt cháy 39,2 gam X thu 13,44 lít CO2 đktc; 10,8 gam H2O 21,2 gam Na2CO3 - Thí nghiệm 2: Đốt cháy 26 gam Y thu 29,12 lít CO2 đktc; 12,6 gam H2O 10,6 gam Na2CO3 Biết E, X, Y cơng thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất, phản ứng xảy hồn tồn Số cơng thức cấu tạo E thỏa mãn tính chất A B C D Câu 71: Hỗn hợp X chứa Mg, Fe, Cu, FeO, Fe2O3, Fe3O4 CuO, oxi chiếm 3,5% khối lượng Đun nóng m gam X với 0,448 lít khí CO thời gian thu rắn Y hỗn hợp khí Z tỷ khối hiđro 16 Hòa tan hoàn toàn Y dung dịch chứa 1,3 mol HNO3 thu dung dịch T chứa 84,72 gam muối 2,688 lít hỗn hợp khí G chứa NO N2, G tỷ khối hiđro 89/6 Biết thể tích khí đo đktc Giá trị m A 16,0 B 19,2 C 32,0 D 12,8 Câu 72: Chia m gam hỗn hợp E gồm peptit mạch hở thành hai phần Đốt cháy hoàn toàn phần thu N2, CO2 31,5 gam H2O Thủy phân hoàn toàn phần hai, thu hỗn hợp X gồm glyxin, alanin, valin Cho X vào 300 ml dung dịch NaOH 2M, thu dung dung dịch Y chứa 65,1 gam chất tan Để tác dụng vừa đủ với Y cần dung dịch chứa 1,1 mol HCl Biết phản ứng hoàn toàn Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 85 B 86 C 87 D 88 Câu 73: Hòa tan hồn tồn m gam hỗn hợp X gồm Na, K, Na2O, Ba BaO (trong oxi chiếm 20% khối lượng) vào nước, thu 200 ml dung dịch Y 0,448 lít (ở đktc) khí H2 Trộn 200 ml dung dịch Y với 200 ml dung dịch gồm HCl 0,2M H2SO4 0,3M, thu 400 ml dung dịch pH = 13 Giá trị m (coi H2SO4 phân ly hoàn toàn) A 6,4 B 2,4 C 12,8 D 4,8 Câu 74: Cho phát biểu sau: (a) Một số este không độc, dùng làm chất tạo hương công nghiệp thực phẩm, mĩ phẩm etyl fomat, benzyl fomat, iso amyl axetat (b) Ở nhiệt độ thường tristearin chất lỏng triolein chất rắn chúng khơng tan nước (c) Glucozơ hầu hết phận lá, hoa, rễ chín, đặc biệt nhiều nho chín (d) Tinh bột tạo thành xanh nhờ q trình quang hợp (từ khí cacbonic, nước, ánh sáng mặt trời chất diệp lục) (e) Mùi cá, đặc biệt cá mè (chứa nhiều trimetylamin) giảm bớt ta dùng giấm ăn để rửa sau mổ cá (f) Polietilen, xenlulozơ, cao su tự nhiên, nilon-6; nilon-6,6 polime tổng hợp Số phát biểu A B C D Câu 75: Cho hai phản ứng sau: NaCl + H2O → X + Khí Y (anot) + Khí Z (catot) X + CO2 dư → T Chọn phát biểu đúng: A Dung dịch X tính tẩy màu, sát trùng, thường gọi nước Gia-ven B Chất T dùng làm thuốc giảm đau dày C Chất khí Y khơng màu, mùi, vị Y trì cháy, hơ hấp D Chất khí Z khử CaO thành Ca nhiệt độ cao Câu 76: Đốt cháy hoàn tồn m gam hiđrocacbon mạch hở X (là chất khí điều kiện thường), thu 6,72 lít khí CO2 (ở đktc) Mặt khác, m gam X làm màu hết tối đa 100 ml dung dịch brom nồng độ 1,5 M Giá trị nhỏ m A 4,05 B 4,20 C 3,90 D 3,75 Câu 77: Điện phân dung dịch X chứa đồng thời 0,04 mol HCl a mol NaCl (điện cực trơ, màng ngăn xốp, cường độ dòng điện khơng đổi, hiệu suất điện phân 100%) thời gian t giây thu 1,344 lít hỗn hợp hai khí điện cực Mặt khác, điện phân X thời gian 2t giây thu 1,12 lít (ở đktc) hỗn hợp khí anốt Giá trị a A 0,02 B 0,04 C 0,06 D 0,01 Câu 78: Tiến hành thí nghiệm xà phòng hóa tristearin theo bước sau: Bước 1: Cho vào bát sứ khoảng gam tristearin – 2,5 ml dung dịch NaOH nồng độ 40% Bước 2: Đun sôi nhẹ hỗn hợp khoảng 30 phút khuấy liên tục đũa thủy tinh, thêm vài giọt nước cất để giữ cho thể tích hỗn hợp khơng đổi Bước 3: Rót thêm vào hỗn hợp 4–5 ml dung dịch NaCl bão hòa nóng, khuấy nhẹ, để nguội đến nhiệt độ phòng Phát biểu sau sai ? A Sau bước 2, thu chất lỏng đồng B Sau bước 3, thấy lớp chất rắn màu trắng nhẹ lên C Mục đích việc thêm dung dịch NaCl làm tăng tốc độ cho phản ứng xà phòng hóa D Phần chất lỏng sau tách hết xà phòng hòa tan Cu(OH)2 thành dung dịch màu xanh lam Câu 79: Thủy phân hoàn toàn mol peptit mạch hở X thu mol Gly, mol Ala mol Val Mặt khác, thủy phân khơng hồn tồn X thu tripeptit Y Chọn phát biểu đúng: A Phân tử khối X 431 B Số liên kết peptit phân tử X C X phản ứng với Cu(OH)2 dung dịch NaOH thu dung dịch màu xanh lam D Trong Y ln mắt xích Gly Câu 80: Đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X chứa tripanmitin, triolein, axit stearic, axit panmitic (trong số mol chất béo nhau) Sau phản ứng thu 83,776 lít CO2 (đktc) 57,24 gam nước Mặt khác, đun nóng m gam X với dung dịch NaOH (dư) đến phản ứng hoàn tồn thu a gam glyxerol Giá trị a A 13,80 B 12,88 C 51,52 D 14,72 - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 41-C 42-A 43-C 44-C 45-D 46-A 47-D 48-A 49-D 50-A 51-B 52-B 53-D 54-D 55-D 56-A 57-B 58-B 59-C 60-D 61-C 62-A 63-B 64-C 65-D 66-D 67-B 68-B 69-C 70-A 71-A 72-B 73-A 74-C 75-B 76-A 77-B 78-C 79-D 80-D (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Q thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41: C + Bài học phân loại hợp chất gluxit: Saccarozo mantozo thuộc loại disaccarit Câu 42: A Kim loại Ag dẫn điện tốt Vì kim loại tính dẫn điện hàng đầu Ag> Cu>Au>Al>Fe Câu 43: C Câu 44: C Câu 45: D Câu 46: A Hình vẽ sơ đồ điều chế thử tính chất C2H4 A Đúng C2H4 + H2O + KMnO4  C2H4OH)2 + KOH + MnO2 B Sai Phản ứng sản phẩm phụ SO2, tạo H2SO4 bị khử Bơng tẩm NaOH tác dụng ngăn SO2 thoát sản phẩm chỉnh C2H4 C Sai, mức nhiệt độ 170°C phản ứng là: C2H5OH  C2H4 + H2O D Sai H2SO4 vai trò xúc tác cho phản ứng Câu 47: D nC6H7020NO2)3 = 0,1 kmol [C6H7O2(OH)3]n + 3nHNO3  [C6H7O2ONO2)3]n + 3nH2O  nHNO3 = 0,3 kmol  mHNO3 = 0,3.63/90% = 21 kg Câu 48: A Câu 49: D Câu 50: A nZn = 0,12 nAgNO3 = 0,2 Zn + 2AgNO3  Zn(NO3)2 + 2Ag 0,1 0,2 0,2 Kim loại sau phản ứng gồm Ag (0,2) Zn dư (0,02)  m = 22,9 Câu 51: B Câu 52: B A HCO3- + CH3COOH  CH3COO- + CO2 + H2O B CO32- + 2H+  CO2 + H2O C HCO3- + H+  CO2 + H2O D CaCO3 + 2H+  Ca2+ + CO2 + H2O Câu 53: D Câu 54: D nHCl = 0,04 nFeCl3 = 0,03 nH2 = 0,05  nOH- = 0,1 Dễ thấy nOH+ = nH+ + 3nFe3+ nên Fe3+ chưa kết tủa hết nOH- = nH+ + 3nFe(OH)3  nFe(OH)3 = 0,02  mFe(OH)3 = 2,14 Câu 55: D Kim loại kiềm kim loại nhóm IA (gồm Li, Na, K, Rb, Cs Fr) Câu 56: A Dung dịch axit glutamic làm cho quỳ tím chuyển sang màu hồng Câu 57: B Các kim loại mạnh (kiềm, kiềm thổ) điều chế cách điện phân nóng chảy hidroxit muối halogen tương ứng => Điện phân nóng chảy MgCl2 Câu 58: B X CH3CH (NH2) COOCH3 CH3CH (NH2) COOCH3 + NaOH  CH3CH (NH2) COONa + CH3OH CH3CH (NH2) COONa+ 2HCl  CH3CH (NH2) COOCH3 + NaCl Câu 59: C chất tác dụng với dung dịch NaOH: NH2-CH2-COOH + NaOH  NH2-CH2-COONa+ H2O C6H5NH3CI + NaOH  C6H5NH2 + NaCl + H2O CH3COOC2H5 + NaOH  CH3COONa+ C2H5OH Câu 60: D Các trường hợp ăn mòn hóa học: (a) Zn + HCI  ZnCl2 + H2 (c) Fe + FeCl3  FeCl2 Câu 61: C Amin bậc (8 cấu tạo): CH3-CH2-CH2-CH2-CH2-NH2 CH3-CH2-CH2-CH(NH2)-CH3 CH3-CH2-CH(NH2)-CH2-CH3 (CH3)2CH-CH2-CH2-NH2 (CH3)2CH-CH(NH2)-CH3 (CH3)2C(NH2)-CH2-CH2 CH2(NH2)CH(CH3)-CH2-CH2 (CH3)3C-CH2-NH2 Amin bậc (6 cấu tạo): CH3-NH-CH2-CH2-CH2-CH3 CH3-NH-CH2-CH(CH3)2 CH3-NH-C(CH3)3 CH3-NH-CH(CH3)-CH2-CH3 CH3-CH2-NH-CH2-CH2-CH3 CH3-CH2-NH-CH(CH3)2 Amin bậc (3 cấu tạo): (CH3)2N-CH2-CH2-CH3 (CH3)2N-CH(CH3)2 (CH3-CH2)2N-CH3 Câu 62: A X đơn chức nên nX = 2nN2 = 0,25 Số C = nCO2/nX = Ső H = 2nH2O/nX =  X C3H9N Câu 63: B Câu 64: C Câu 65: D Đặt x = a/22,4; y = b/22,4 z = m/197 Đoạn 1: CO2 + Ba(OH)2  BaCO3 + H2O x = 1,52 (1) x + y = 2z (2) Đoạn 2: CO2 + 2NaOH  Na2CO3 + H2O Na2CO3 + CO2 + H2O  2NaHCO3 Đoạn 3: CO2 + H2O + BaCO3  Ba(HCO3)2 nCO2 hòa tan BaCO3 = x + 0,24 - (x + 6y) = 0,24 - 6y  nBaCO3 lại = z = 2z - (0,24 - 6y) (3) (1)(2/3)  x = 0,09; y = 0,03; z = 0,06  m = 1972 = 11,82 Câu 66: D X chứa KHCO3 (X) Na2CO3 (y) nHCO3- phản ứng = kx nCO32- phản ứng = ky  nH+ = kx + 2ky = 0,11 nCO2 = kx + ky = 0,06  kx = 0,01 ky = 0,05  y = 5x (1) Kết tủa gồm BaCO3 (x + y - 0,06) BaSO4 (0,11)  197(x + y -0,06) + 233.0,11 = 49,27 (2) (1)(2)  x = 0,03 y = 0,15  m = 18,90 gam Câu 67: B Z muối axit đa chức amin nên cấu tạo: CH3NH3-OOC-CH2-COO-NH3C2H5 Sản phẩm tạo muối khan C nên X là: CH2 = CH-COONH3-CH(CH3)-COOCH3 Các muối gồm: CH2(COONa)2 (0,1), CH2 = CH-COONa (0,2) AlaNa (0,2) Muối nhỏ CH2=CH-COONa  m = 18,8 gam Câu 68: B M khí = 13,2  Khí gồm NO (0,04 mol Phát biểu B Câu 76: A X dạng CnH2n+2-2k n = nCO2/nX = 0,3/nX k = nBr2/nX = 0,15/nX  n = 2K X thể khí điều kiện thường nên n < k = 1, n =  X C2H4 (0,15 mol)  m = 4,2 k = 2, n =  X C4H6 (0,075 mol)  m = 4,05  m = 4,05 gam Câu 77: B Trong giây: nH2 = nCl2 = 0,03  ne = 2nH2 = 0,06 Trong giây, anot: nCl2 = 0,5a + 0,02 nO2 = 0,05 - nCl2 = 0,03-0,5a  ne = 2(0,5a +0,02) + 4(0,03-0,5a) = 0,06.2  a = 0,04 Câu 78: C A Đúng Nếu chất béo dư tan nước xà phòng vừa tạo nên chất sau phản ứng tan vào nhau, B Đúng, xà phòng khơng tan nước muối nên tách C Sai, mục đích thêm NaCl bão hòa để kết tinh xà phòng D Đúng, chất lỏng chứa C3H5 (OH)3 nên hòa tan Cu(OH)2 Câu 79: D X (Gly)3(Ala)(Val) A Sai, MX = 359 B Sai, X liên kết peptit C Sai, thu dung dịch màu tím D Đúng Câu 80: D Tripanmitin (k = 3) triolein (k = 6) số mol nên k trung | bình chất béo = 4,5 Các axit béo tự k = nên: n chất béo = (nH2O = nCO2)/(1 - 4,5) = 0,16  nC3H5(OH)3 = 0,16  mC3H5(OH)3 = 14,72 gam ... c nH+ = 1, 3 = 0 ,1. 4 +0,02 .12 +10 C + 2(b - 0,005) (2) Bảo toàn N  nNO3- = 1, 16  m muối = a + 62 (1, 16 - c) + 18 c = 84,72 (3) (1) (2/3)  a = 15 ,44; b = 0,035; C = 0,06  m= a + 16 b = 16 Câu 72:...  nH2O = 1, 5a + b + c = 1, 75 (1) | Phần 2: m chất tan = 57a + 14 b + 0,6.40 = 65 ,1 (2) nHCl = nN + nNaOH  1, 1 = a + 0,6 (3) (1) (2)(3)  a = 0,5; b = 0,9; c= 0 ,1  m/2 = 57a + 14 b + 18 0  m =... + ky = 0,06  kx = 0, 01 ky = 0,05  y = 5x (1) Kết tủa gồm BaCO3 (x + y - 0,06) BaSO4 (0 ,11 )  19 7(x + y -0,06) + 233.0 ,11 = 49,27 (2) (1) (2)  x = 0,03 y = 0 ,15  m = 18 ,90 gam Câu 67: B Z muối
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT thái phiên hải phòng lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT thái phiên hải phòng lần 1 có lời giải

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay