đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT sào nam quảng nam lần 1 có lời giải

11 7 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:23

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM THPT SÀO NAM ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2019 LẦN Bài thi: KHOA HỌC TỰ NHIÊN Mơn thi thành phần: HĨA HỌC Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề Câu 41: Để trung hòa 4,5 gam amin đơn chức X cần dùng vừa đủ 100 ml dung dịch HCl 1M Công thức phân tử X A C2H7N B C2H5N C CH5N D C3H9N Câu 42: Nhỏ dung dịch nước brôm vào dung dịch chất sau thu kết tủa màu trắng? A Glyxin B Alanin C Anilin D Benzen Câu 43: Chất sau đồng phân với glucozơ? A Tinh bột B Saccarozơ C Xenlulozơ D Fructozơ Câu 44: Đun nóng 20 gam dung dịch glucozơ với lượng AgNO3 /NH3 dư với hiệu suất 80%, thu 6,48 gam bạc Nồng độ phần trăm dung dịch glucozơ A 21,6% B 33,57% C 27% D 33,75% Câu 45: Kim loại dẫn điện tốt nhất? A Cu B Ag C Au D Al Câu 46: Để chứng minh tính chất lưỡng tính Glyxin, ta cho Glyxin tác dụng với A HCl, NaOH B HCl, CH3OH C HCl, NaCl D NaOH, NaCl Câu 47: Cho 200ml dung dịch KOH xM vào 100ml dung dịch AlCl3 2M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu 11,7 gam kết tủa Giá trị lớn x A 6,5 B 4,5 C 3,25 D 2,25 Câu 48: Cho sơ đồ phản ứng sau: Tinh bột → X → Y → CH3COOH Hai chất X, Y A glucozơ etanal B glucozơ etanol C fructozơ etanol D saccarozơ etanol Câu 49: Dãy sau chứa ion không tồn đồng thời dung dịch? A K+, Zn2+, Cl-, SO42- B Ba2+, Mg2+, NO3-, Cl- C NH4+, Na+, CO32-, Br- D Ag+, Al3+, PO43-, Cl- Câu 50: Cho hình vẽ mơ tả qúa trình xác định C H hợp chất hữu Hãy cho biết vai trò CuSO4 (khan) biến đổi thí nghiệm A Xác định C màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng B Xác định C màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh C Xác định H màu CuSO4 từ màu trắng sang màu xanh D Xác định H màu CuSO4 từ màu xanh sang màu trắng Câu 51: Kim loại Cu không tan dung dịch sau đây? A ZnCl2 B AgNO3 C HNO3 Câu 52: Tính chất hóa học chung kim loại A Tính bazơ B Tính oxi hóa C Tính khử D FeCl3 D Tính axit Câu 53: Chất E dùng làm dung môi pha chế dược phẩm, dùng thay xăng làm nhiên liệu cho động đốt Việt Nam tiến hành pha E vào xăng truyền thống với tỉ lệ 5% để xăng E5 Chất E A Etanol B Saccarozơ C Axetilen D Metan Câu 54: Kim loại sau điều chế phương pháp điện phân nóng chảy? A Zn B Fe C Ag D Na Câu 55: Cho dãy chất sau: H2NCH2COOH, C6H5NH3Cl, C2H5NH2, CH3COOC2H5 Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH A B C D Câu 56: Cho 6,4 gam Cu 5,6 gam Fe tác dụng với lượng dư dung dịch HCl Sau phản ứng xảy hồn tồn, thu V lít khí H2 (đktc) Giá trị V A 5,6 lít B 2,24 lít C 4,48 lit D 3,36 lít Câu 57: Chất sau hợp chất tạp chức? A C2H5OH B H2NCH2COOH C CH2(COOCH3)2 D CH3COOH Câu 58: Công thức etyl axetat A CH3COOCH3 B HCOOC2H5 C CH3COOC2H5 D C2H5COOCH3 Câu 59: Loại tơ sau điều chế phản ứng trùng hợp? A Tơ nilon-6,6 B Tơ nitron C Tơ nilon-7 D Tơ visco Câu 60: Thành phần thuốc nổ khơng khói xenlulozơ trinitrat Cơng thức Xenlulozơ trinitrat A [C6H7O2(NO2)3]n B [C6H7O3(ONO2)2]n C [C6H7O3(ONO2)3]n D [C6H7O2(ONO2)3]n Câu 61: Thủy phân hoàn toàn m gam hỗn hợp E gồm peptit X peptit Y dung dịch NaOH, thu 151,2 gam hỗn hợp muối natri Glyxin, Alanin Valin Mặt khác, để đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp X,Y cần 107,52 lít khí O2 (đktc), thu 64,8 gam H2O V lít CO2(đktc) Điều khẳng định sau đúng? A Giá trị m 102,4 B Số mol hỗn hợp E 1,4 C Giá trị V 56 D X Gly-Ala; Y Gly2-Val Câu 62: Hòa tan hết a gam Ba 200ml dung dịch Y gồm H2SO4 1M MgSO4 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thu dung dịch Z, m gam kết tủa 6,72 lit khí (đktc) Giá trị m A 99 B 81,5 C 104,8 D 75,7 Câu 63: Sục V lít khí CO2 (đktc) vào dung dịch chứa hỗn hợp Ba(OH)2 KOH, kết thí nghiệm biểu diễn đồ thị sau: Khi kết tủa đạt cực đại, V giá trị lớn A 5,152 B 5,376 C 4,48 D 6,72 Câu 64: Hòa tan hết 35,64 gam hỗn hợp X gồm FeCl2, Cu Fe(NO3)2 vào 400 ml dung dịch HCl 1,5M, sau phản ứng thu dung dịch Y khí NO (đktc) Cho từ từ dung dịch chứa AgNO 1M vào Y đến phản ứng xảy hoàn thấy dùng 870 ml, thu m gam kết tủa 0,672 lít khí NO (đktc) Biết NO sản phẩm khử N+5 trình Xác định giá trị m ? A 116,68 B 126,34 C 123,78 D 137,22 Câu 65: Cho cac phat bie u sau: (1) Các este đơn chức bị thủy phân môi trường kiềm tạo muối ancol (2) Fructozo phản ứng tráng bạc, chứng tỏ phân tử fructozo nhóm chức CHO (3) Trong peptit mạch hở tạo n gốc α-aminoaxit n-1 liên kết peptit (4) Các polime sử dụng làm tơ tổng hợp từ phản ứng trùng ngưng Số câu phát biểu A B C D Câu 66: Đốt cháy hoàn toàn a mol X trieste glixerol axit cacboxylic đơn chức, thu b mol CO2 c mol H2O, biết b - c = 4a Hiđro hóa m gam X cần 6,72 lít H2 (đktc) thu 36,9 gam Y Nếu đun nóng m gam X với dung dịch NaOH vừa đủ, phản ứng hoàn toàn thu gam muối khan? A 81 gam B 36,6 gam C 16,2 gam D 40,5 gam Câu 67: Cho 35,2 gam hỗn hợp X gồm phenyl fomat, propyl axetat, metyl benzoat, benzyl fomat, etyl phenyl oxalat tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, 0,4 mol NaOH tham gia phản ứng, thu dung dịch chứa m gam muối 10,4 gam hỗn hợp ancol Y Cho 10,4 gam Y tác dụng hết với Na, thu 2,24 lít H2 (đktc) Giá trị m A 37,2 B 40,8 C 41,0 D 39,0 Câu 68: Hỗn hợp X chứa Na2O, NH4Cl, NaHCO3 BaCl2 số mol chất Cho hỗn hợp X vào H2O (dư), đun nóng, dung dịch thu chứa A NaCl, NaOH B NaCl C NaCl, NaOH, BaCl2 D NaCl, NaHCO3, NH4Cl, BaCl2 Câu 69: Cho sơ đồ phản ứng theo tỉ lệ mol: (a) X + 2NaOH → X1 + 2X2 (đun nóng) (b) X1 + H2SO4 → X3 + Na2SO4 (c) nX3 + nX4 → Poli(etilen terephtalat) + 2nH2O (đun nóng, xúc tác) (d) X2 + CO → X5 (đun nóng, xúc tác) (e) X4 + 2X5 ↔ X6 + 2H2O (H2SO4 đặc, đun nóng) Cho biết X este cơng thức phân tử C10H10O4 X1, X2, X3, X4, X5, X6 hợp chất hữu khác Phân tử khối X6 A 146 B 104 C 118 D 132 Câu 70: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic hai chức, no, mạch hở; hai ancol no, đơn chức, mạch hở dãy đồng đẳng đieste tạo axit hai ancol Đốt cháy hồn toàn a gam X thu 7,26 gam CO2 2,7 gam H2O Mặt khác, đun nóng a gam X với 80ml dung dịch NaOH 1M, sau phản ứng xảy hoàn toàn thêm vừa đủ 10ml dung dịch HCl 1M để trung hòa lượng NaOH dư thu dung dịch Y cạn dung dịch Y thu m gam muối khan, đồng thời thu 896ml hỗn hợp ancol (đktc) tỉ khối so với H2 19,5 Giá trị m gần với giá trị sau đây? A 5,770 B 5,750 C 5,755 D 5,84 Câu 71: Chất hữu X mạch hở cơng thức phân tử C8H12O4 thỏa sơ đồ phản ứng sau (a) X + 2NaOH → Y + Z + T (b) X + H2 → E (c) E + 2NaOH → 2Y + T (d) Y + HCl → NaCl + F Khẳng định sau A Tổng số nguyên tử hidro phân tử T, F la 10 B Từ Z điều chế T theo sơ đồ : Z → hidrocacbon A → T C Đốt cháy số mol Y, Z, T thu số mol H2O D Đun nóng Y với vơi tơi – xút thu chất khí thành phần khí thiên nhiên Câu 72: Thủy phân este mạch hở X cơng thức phân tử C4H6O2, thu sản phẩm phản ứng tráng bạc Số công thức cấu tạo phù hợp với X A B C D Câu 73: Cho chất: saccarozơ, glucozơ, fructozơ, etyl fomat, axit fomic anđehit axetic Trong chất trên, số chất vừa khả tham gia phản ứng tráng bạc vừa khả phản ứng với Cu(OH)2 điều kiện thường A B C D Câu 74: Cho 13,44 lít (đktc) hỗn hợp X gồm C2H2 H2 qua bình đựng Ni (nung nóng), thu hỗn hợp Y (chỉ chứa ba hiđrocacbon) tỉ khối so với H2 14,4 Biết Y phản ứng tối đa với a mol Br2 dung dịch Giá trị a A 0,20 B 0,10 C 0,25 D 0,15 Câu 75: Dung dich X chứa KHCO3 Na2CO3 Dung dịch Y chứa HCl 0,5M H2SO4 1,5M Thực thí nghiệm sau: + Cho từ từ 100 ml dung dịch X vào 100 ml dung dịch Y thu 5,6 lít CO2 (đktc) + Cho từ từ 100 ml dung dịch Y vào 100 ml dung dịch X thu 3,36 lít CO2 (đktc) dung dịch Z Cho Ba(OH)2 dư vào dung dịch Z, kết thúc phản ứng thu m gam kết tủa Giá trị m A 68,95 B 103,9 C 133,45 D 74,35 Câu 76: Tiến hành điện phân (điện cực trơ, màng ngăn xốp) dung dịch chứa m gam hỗn hợp CuSO NaCl nước bắt đầu bị điện phân điện cực dừng lại, thu 1,12 lít khí (đktc) Dung dịch sau điện phân hồ tan tối đa 1,02 gam Al2O3, biết sau trình điện phân pH dung dịch tăng Giả sử thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể Giá trị m A 5,970 B 3,94 C 9,48 D 14,495 Câu 77: Cho phát biểu sau: (1) Hỗn hợp Fe3O4 + Cu (tỉ lệ mol 1:1) tan hết dung dịch HCl dư (2) Sục khí CO2 tới dư vào dung dịch nước vôi thu kết tủa (3) Cho kim loại Fe vào dung dịch CuCl2 xảy tượng ăn mòn hóa học (4) Hỗn hợp Ba Al (có tỉ lệ mol 1:2) tan hoàn toàn nước (5) Cho kim loại Mg dư vào dung dịch FeCl3 sau phản ứng thu dung dịch chứa muối tan (6) Cho khí H2 dư qua hỗn hợp bột Fe2O3 CuO nung nóng, thu Fe Cu Số phát biểu A B C D Câu 78: Cho Aminoaxit X (có nhóm NH2, nhóm COOH) chứa 15,73% N khối lượng X tạo octapeptit Y Y phân tử khối là: A 568 B 657 C 712 D 586 Câu 79: Thực thí nghiệm sau: (a) Nung NH4NO3 rắn (b) Cho Mg tác dụng với dung dịch HNO3 loãng, dư (c) Cho dung dịch Fe(NO3)2 vào dung dịch HCl loãng (d) Cho từ từ HCl vào dung dịch Na2CO3 (e) Cho urê vào dung dịch NaOH (f) Cho dung dịch KHSO4 vào dung dịch NaHCO3 Số thí nghiệm chắn sinh chất khí A B C D Câu 80: Tiến hành thí nghiệm với chất X, Y, Z, T Kết ghi bảng sau: X: Tác dụng với Cu(OH)2 môi trường kiềm → Tạo dung dịch màu xanh lam Y: Đun nóng với dung dịch NaOH (loãng, dư), để nguội Thêm tiếp vài giọt dung dịch CuSO4 →Tạo dung dịch màu xanh lam Z: Tác dụng với quỳ tím → Quỳ tím chuyển sang màu xanh T: Tác dụng với nước Brom → kết tủa trắng Các chất X, Y, Z, T A Saccarozơ, tristearin, etylamin, glyxin B Fructozơ, amilopectin, amoniac, alanin C Saccarozơ, triolein, lysin, anilin D Glucozơ, xenlulozơ, etylamin, anilin - HẾT -Thí sinh khơng sử dụng tài liệu Cán coi thi khơng giải thích thêm ĐÁP ÁN 41-A 42-C 43-D 44-D 45-B 46-A 47-C 48-B 49-D 50-C 51-A 52-C 53-A 54-D 55-A 56-B 57-B 58-C 59-B 60-D 61-A 62-D 63-A 64-C 65-C 66-D 67-D 68-B 69-A 70-A 71-B 72-D 73-C 74-D 75-A 76-D 77-D 78-D 79-A 80-C (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word lời giải chi tiết) Quý thầy liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41: A Câu 42: C Câu 43: D Bài học phân loại hợp chất gluxit =>đồng phân glucozơ Fructozơ Câu 44: D Gulozo => 2Ag => n glucozo phản ứng = nAg : =0,03 mol =>n glucozo dùng = 0,03 : 0,8=0,0375 mol => C% glucozo = 0,0375.180:20.100%=33,75% Câu 45: B Kim loại Ag dẫn điện tốt Vì kim loại tính dẫn điện hàng đầu Ag> Cu>Au>Al>Fe Câu 46: A Để chứng minh tính chất lưỡng tính Glyxin, ta cho Glyxin tác dụng với HCl, NaOH Ta cho X tác dụng với dung dịch HCl NaOH đại diện axit bazo Câu 47: C nAlCl3 = 0,2 nAl(OH)3 = 0,15 -> KOH max = 4nAl3+ - nAl(OH)3 = 0,65 -> x = 3,25 Câu 48: B Cho sơ đồ phản ứng sau: Tinh bột → X → Y → CH3COOH Hai chất X, Y glucozơ etanol Câu 49: D Câu 50: C CuSO4 khan màu trắng hấp thụ H2O chuyển thành màu xanh: CuSO4  5H2O  CuSO4 5H2O Sau đốt cháy, H hợp chất hữu chuyển thành H2O Vậy CuSO4 dùng để định tính H CuSO4 chuyển từ màu trắng thành màu xanh Câu 51: A Kim loại Cu không tan dung dịch ZnCl2 Câu 52: C Tính chất hóa học chung kim loại tính khử Trong phản ứng hóa học kim loại nhường e để thể tính khử Câu 53: A Chất E dùng làm dung môi pha chế dược phẩm, dùng thay xăng làm nhiên liệu cho động đốt Việt Nam tiến hành pha E vào xăng truyền thống với tỉ lệ 5% để xăng E5 Chất E Etanol Câu 54: D Câu 55: A Cho dãy chất sau: H2NCH2COOH, C6H5NH3Cl, C2H5NH2, CH3COOC2H5 Số chất dãy phản ứng với dung dịch NaOH Chỉ C2H5NH2 khơng thỏa mãn Câu 56: B Câu 57: B Câu 58: C Công thức etyl axetat CH3COOC2H5 Câu 59: B A Tơ nilon-6,6 điều chế từ phản ứng trùng ngưng axit adipic hexametylen diamin B Tơ nitron điều chế từ phản ứng trùng ngưng vinyl xianua: xt,t nCH2  CH  CN    CH2  CH  CN   n  C Tơ nilon-7 điều chế từ phản ứng manome D Tơ visco sản phẩm phản ứng xenlulozo với CS2 NaOH Câu 60: D Thành phần thuốc nổ khơng khói xenlulozơ trinitrat Cơng thức Xenlulozơ trinitrat [C6H7O2(ONO2)3]n Câu 61: A Quy đổi X, Y thành: C2H3ON:a CH2:b H2O:0 —> Thủy phân hỗn hợp cần nNaOH = a sinh nH2O = c Bảo toàn khối lượng: m muối = 57a + 14b + 180 + 40a – 180 = 151,2 (1) C2H3ON + 2,25O2 >2CO2 + 1,5H2O +0,5N2 CH2 + 1,5O2 —> CO2 + H2O > nO2 = 2,25a + 1,5b = 4,8 (2) nH2O = 1,5a + b + c= 3,6 (3) Giải hệ (1)(2)(3): a = 1,4 b = 1,1 c = 0,4 > m = 102,4 Câu 62: D nH2 = 0,3-> nBa2+ = 0,3 nOH- = 0,6 nH2SO4 = nMgSO4 = 0,2 —> nH+ = 0,4; nMg2= 0,2 nSO42- = 0,3 H+ + OH- -> H2O Mg2+ + 2OH- -> Mg(OH)2 -> Mg(OH)2 = 0,1 Ba2+ + SO42 > BaSO4 -> nBaSO4 = 0,3 -> ml = 75,7 Câu 63: A Đoạn 1: CO2 + Ba(OH)2 -> BaCO3 + H2O Đoạn 2: CO2 + 2NaOH -> Na2CO3 + H2O CO2 + H2O + Na2CO3 -> 2NaHCO3 Đoạn 3: CO2 + H2O + BaCO3 -> Ba(HCO3)2 -> 0,33 -2,3a = a -> a = 0,1 —> nCO2 max để kết tủa max = 2,3a = 0,23 -> V = 5,152 Câu 64: C Trong X, đặt a, b, c số mol FeCl2, Cu, Fe(NO3)2, Khi cho AgNO3 vào Y NO -> Trong Y H+ dự NO3- hết, nNO tổng = 2c + 0,03 = nH+/4 = 0,15 → c = 0,06 -> Phần Ag+ pư với Fe2+ = 0,87 - (2a + 0,6) Bảo toàn e: ne = a + 2b + c = 0,15.3+ 0,87 - (2a + 0,6) Khối lượng X = 127a + 64b + 180c = 35,64 a = 0,12 b = 0,15 ->AgCl = 2a + 0,6 = 0,84 nAg = 0,03 -> Kết tủa = 12378 Câu 65: C (1) Sai, ví dụ CH3COOCH=CH2 tạo muối CH3COONa anđehit CH3CHI (2) Sal, fructozơ tráng bạc bị chuyển hóa thành glucozơ OH (3) Đúng (4) Sai, ví dụ tơ olon tơ nhân tạo Câu 66: D nCO2 = nH2O = 4nX ->X k = ->X cộng 2H2 X + 2H2 >Y 0.15 0,3 0.15 Bảo toàn khối lượng -> mX = mY – mH2 = 36,3 nX = 0,15 > nNaOH = 0,45 nC3H5(OH)3 = 0,15 Bảo toàn khối lượng: mX + mNaOH = m muối + mC3H5(OH)3 > m muối = 40,5 Câu 67: D nH2 = 0,1 -> NOH(Y) = 0,2 —> nNaOH phản ứng với este phenol = 0,4 - 0,2 = 0,2 -> nH2O = 01 Bảo toàn khối lượng: mx + mNaOH = m muối + mY + mH2O —> m muối = 39 gam Câu 68: B Tự chọn số mol nNa2O = nNH4Cl = nNaHCO3 = nBaCl2 = 0,1 Na2O + H2O -> 2NaOH NaOH + NH4Cl -> NaCl + NH3 + H2O nNaOH lại = NaOH + NaHCO3 -> Na2CO3 + H2O .1 Na2CO3 + BaCl2 —> 2NaCl + BaCO3 1……… –> Dung dịch cuối chứa NaCl Câu 69: A (b), (c) =>X1 C6H4(COONa)2; X3 C6H4(COOH)2, X4 C2H4(OH)2 (a) -> X C6H4(COOCH3)2 X2 CH3OH (d) -> X5 CH3COOH (e) -> X6 (CH3COO)2C2H4 -> MX6 = 146 Câu 70: A nAncol = 0,04 M ancol = 39 -> Ancol gồm CH3OH (0,02) C2H5OH (0,02) nNaOH = nHCl + 2nAxit -> nAxit = 0,035 Quy đổi X thành: CH3OH: 0,04 mol (COOH)2: 0,035 mol CH2: a mol H2O: -b m mX = 32.0,04 + 90.0,035 + 14a - 18b = 4,84 nCO2 = 0,04 +0,035.2 + a = 0,165 >a= 0,055 b = 0,02 —> nCH2(axit) = a - nCH2(Ancol) = 0,035 -> Axit CH2(COOH)2 Muối gồm CH2(COONa)2 (0,035 mol) NaCl (0,01 mol) —> m muối = 5,765 Câu 71: B (a) (c) ->Sau cơng H2 Z chuyển thành Y, Z nối đơi C=C ->Y, Z C 3C (d) ->Y muối axit đơn chức X: CH2=CH-COO-CH2-CH2-OOC-CH2-CH3 Y: CH3-CH2-COON Z: CH2=CH-COONa E: CH3-CH2-COO-CH2-CH2-OOC-CH2-CH3 T: C2H4(OH)2 F : CH3-CH2-COOH Phát biểu B đúng: CH2=CH-COONa+ NaOH -> CH2=CH2 + Na2CO3 CH2=CH2 + H2O + KMnO4 > C2H4(OH)2 + KOH + MnO2 Câu 72: D 1.X công thức cấu tạo thỏa mãn: HCOO-CH=CH-CH3 -> HCOOH + CH3-CH2-CHO HCOO-CH2-CH=CH2 -> HCOOH + CH2=CH-CH2OH HCOO-C(CH3)=CH2 —> HCOOH + CH3-CO-CH3 CH3-COO-CH=CH2 —> CH3COOH + CH3CHO Sản phẩm in đậm chất tham gia tráng gương este thỏa mãn (gồm đồng phân cis - trang chất trên) Câu 73: C Chất vừa khả tham gia phản ứng tráng bạc vừa khả phản ứng với Cu  OH 2 điều kiện thường : glucozo,fructozo, axit fomic Câu 74: D Y chửa C2H2, C2H4 C2H6 -> Dạng chung C2Hy MY = 28,8 > y = 4,8 C2H2 + 1,4H2 —> C2H4,8 X 1,4x -> nX = x + 1,4x = 0,6 -> x=0,25 Bảo toàn liên kết Pi: 2x = 1,4x + nBr2 -> nBr2 = 0,15 Câu 75: A nHCl = 0,1 nH2SO4 = 0,15 –> nH+ = 0,4 Lượng CO2 khác nên axit khơng dư thí nghiệm TN1: nCO32- phản ứng = x nHCO3- phản ứng =y —> nH+ = 2x + y = 0,4 nCO2 = x + y = 0,25 ->x = 0,15 y = 0,1 TN2: nCO32- = 0,15k nHCO3- = 0,1k nH+ = nCO32- + nCO2 > 0,4 = 0,15k +0,15 -> k = 5/3 Bảo toàn C -> nBaCO3 = (0,15k + 0,1k) – nCO2 = 4/15 Bảo toàn S > nBaSO4 = 0,15 -> m  = 87,48 Câu 76: D Đặt a, b số mol CuSO4 NaCl TH1: Dung dịch X axit nAl2O3 = 0,04 -> nH+ = 0,24 -> nO2 = 0,06 n khí anot = nCl2 + nO2 = b/2 + 0,06 = 0,2 > b= 0,28 Bảo toàn electron: 2nCu = 2nCl2 + 4nO2 -> Cu = a = 0,26 -> m= 57,98 gam TH2: Dung dịch X OHnAl2O3 = 0,04 → nOH-= 0,08 —> nH2 = 0,04 n khí anot = nCl2 = b/2 = 0,2 ne = 2a +0,04.2 = 2b/2 —> a = 0,16 b = 0,4 -> m = 49 gam Câu 77: D (1) Đúng: Fe3O4 + Cu + 8HCl -> 3FeCl2 + CuCl2 + 4H2O (2) Sai: CO2 dư + Ca(OH)2 -> Ca(HCO3)2 (3) Đúng, cặp điện cực Fe-Cu (4) Đúng: Ba + 2Al + 4H2O -> Ba(AlO2)2 + 4H2 (5) Sai: Mg dư + FeCl3 -> MgCl2 + Fe (6) Đúng Câu 78: D MX = 14/15,73% = 89 ->X ala Y (Ala)8 —> MY = 89.8 – 18.7 = 586 Câu 79: A (a) Ln khí: NH4NO3-> N2O + H2O (b) Chưa chắc, tạo NH4+ (c) Ln khí Fe2+ + H+ + NO3 > Fe3+ + NO + H2O (d) Chưa khí: HCI + Na2CO3 -> NaHCO3 + NaCl (e) Ln khí: (NH2)2CO + 2NaOH -> NH3 + Na2CO3 (f) Ln khí: KHSO4 + NaHCO3 -> K2SO4 + Na2SO4 + CO2 + H2O Câu 80: C ... 2H2O (H2SO4 đặc, đun nóng) Cho biết X este có cơng thức phân tử C10H10O4 X1, X2, X3, X4, X5, X6 hợp chất hữu khác Phân tử khối X6 A 14 6 B 10 4 C 11 8 D 13 2 Câu 70: Hỗn hợp X gồm axit cacboxylic... (http://tailieugiangday.com – Website đề thi – chuyên đề file word có lời giải chi tiết) Quý thầy cô liên hệ đặt mua word: 03338.222.55 HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT Câu 41: A Câu 42: C Câu 43: D Bài học phân loại hợp... >2CO2 + 1, 5H2O +0,5N2 CH2 + 1, 5O2 —> CO2 + H2O > nO2 = 2,25a + 1, 5b = 4,8 (2) nH2O = 1, 5a + b + c= 3,6 (3) Giải hệ (1) (2)(3): a = 1, 4 b = 1, 1 c = 0,4 > m = 10 2,4 Câu 62: D nH2 = 0,3-> nBa2+
- Xem thêm -

Xem thêm: đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT sào nam quảng nam lần 1 có lời giải, đề thi thử THPTQG 2019 hóa học THPT sào nam quảng nam lần 1 có lời giải

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay