XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG STEVIOSIDE TRONG CỎ NGỌT (Stevia Rebaudiana) VÀ THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CỎ NGỌT VÀO TRÀ BẠC HÀ

63 10 0
  • Loading ...
1/63 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:12

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG STEVIOSIDE TRONG CỎ NGỌT (Stevia Rebaudiana) THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CỎ NGỌT VÀO TRÀ BẠC Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ THANH TÂM Niên khóa : 2009 – 2013 Tháng 6/2013 BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG STEVIOSIDE TRONG CỎ NGỌT (Stevia Rebaudiana) THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CỎ NGỌT VÀO TRÀ BẠC Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực TS TRẦN THỊ LỆ MINH NGUYỄN THỊ THANH TÂM ThS PHÙNG VÕ CẨM HỒNG Tháng 6/2013 LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành tốt đề tài này, xin chân thành cảm ơn: Ban Giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, Ban chủ nhiệm môn Công nghệ Sinh học tất quý thầy tận tâm hướng dẫn cho tơi suốt q trình học tập rèn luyện trường TS Trần Thị lệ Minh ThS Phùng Võ Cẩm Hồng người theo sát dạy cho tơi suốt q trình thực đề tài Công ty Cổ phần Dược Phẩm 3/2 cung cấp Stevia GSG 95 Tô Thị Nhã Trầm thầy Bộ môn Công nghệ Sinh học hướng dẫn tạo điều kiện cho suốt trình nghiên cứu Chị Ngọc, anh Triết, anh Kiên, anh Sinh phòng sắc ký Viện Cơng nghệ Sinh học Môi trường giúp đỡ q trình thực thí nghiệm Tập thể lớp DH09SH nhiệt tình giúp đỡ tơi suốt thời gian học tập thực đề tài Đặc biệt, muốn gửi lời cám ơn tới ba mẹ - người nuôi dạy, giúp đỡ, động viên, chia sẻ khó khăn năm tháng tơi học tập trường Tháng 06 năm 2013 Nguyễn Thị Thanh Tâm i TÓM TẮT Bệnh tiểu đường bệnh nguy hiểm tính tồn cầu thói quen sử dụng đường người bữa ăn ngày Việc sử dụng đường phần ăn truyền thống văn hóa quốc gia, gắn liền với nhu cầu người, hộ gia đình Đứng trước lo lắng tác dụng ngược đường việc tìm loại chất thay đường hướng suy nghĩ nhà nghiên cứu Năm 1888, nhà thực vật học người Paraguay Moises Santiago Bertoni phát hiện, phân loại loại cỏ chứa chất vị gấp 300 lần đường mía Cỏ chứa chất Stevioside không bị lên men dày, không bị phân hủy đặc biệt không sinh lượng, vơ hại với thể nên dùng chế độ ăn kiêng Đề tài thực nhằm mục đích tìm hiểu sử dụng hiệu phận cỏ Đề tài thực với ba thí nghiệm Thứ nhất, xác định hàm lượng Diterpen glycoside lá, thân, bốn lần thu hoạch đầu tiên; Thứ hai, xây dựng quy trình chiết xuất để thu nhận hỗn hợp chứa chất Stevioside; Thứ ba, thử nghiệm bổ sung sản phẩm cỏ vào trà bạc Kết cho thấy sau đo OD nồng độ Diterpen glycoside thân cao tất lần cắt, hàm lượng đường lần cắt đầu thấp lần cắt sau (lần 0,394 mg/ml; lần 0,796 mg/ml; lần 0,722 mg/ml; lần 0,771mg/ml) Hỗn hợp chứa Stevioside sau chiết xuất màu vàng cam chiếm 3,374% so với khối lượng mẫu ban đầu Trà bạc bổ sung cỏ sau đánh giá cho điểm chất lượng đạt 17,5 điểm tương đương với loại ii SUMMARY The thesis: “Extract of Stevioside compounds in stevia (Stevia Rebaudiana) and additional testing stevia onpeppermint tea" is done at the Institute of Biotechnology and Environment, Nong Lam University, Ho Chi Minh City Diabetes is a serious disease worldwide caused by people’s habits of using sugar in our daily meals Using sugar in food is traditional culture of many countries, it pertains to the needs of each person, each household Faced with concerns about adverse effects of sugar, scientists tried to find possible alternative sweet substances In 1888, a Paraguayan botanist, Moises Santiago Bertoni, discovered a grass has 300 times the sweetness of cane sugar Stevia contains sweetener Stevioside not fermented in the stomach, can not be destroyed and not particularly produce energy, harmless to the body, can be used in the diet Study was done for the purpose of understanding and effective use of parts of Stevia Study was conducted with three experiments First, determining Diterpen glycoside content in leaves, stems and tops four times in the first harvest; Second, building extraction process to obtain a mixture containing sweetener Stevioside; Third, testing adding the sweetener of Stevia into the mint tea The results of the OD measurement showed that concentration of glycoside Diterpen was the highest in all cuts, sugar content in the first cut is lower than the cuts followed (the first time one was 0.394 mg / ml, the second times was 0.796 mg / ml, the third time was 0.722 mg / ml, the forth time was 0.771 mg / ml) Mixtures contain Stevioside after extract had orange color made 3.374% compared to the initial sample volume Mint tea adding sweetener of this grass after evaluation achieves score of quality 17.5 points - equivalent to fair degree Keywords: stevioside, diterpen glycoside, mint tea, stevia iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt ii Summary iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt vii Danh sách bảng viii Danh sách hình ix CHƯƠNG MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2.Yêu cầu đề tài 1.3 Nội dung thực CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tổng quan cỏ 2.1.1 Nguồn gốc phân bố cỏ 2.1.2 Đặc điểm thực vật học cỏ 2.1.3 Ý nghĩa kinh tế cỏ 2.1.4 Giá trị dược học cỏ 2.1.5 Thành phần chất cỏ 2.1.6 Độc tính cỏ 2.1.7 Những nghiên cứu nước giới cỏ 2.1.7.1 Nghiên cứu nước 2.1.7.2 Nghiên cứu giới 2.2 Tổng quan bạc 2.2.1 Nguồn gốcvà phân bố bạc 2.2.2 Ý nghĩa kinh tế bạc 2.2.3 Tác dụng dược lý bạc 10 2.3 Phương pháp chưng cất tinh dầu nước 10 2.4 Tổng quan trà 11 2.4.1 Giá trị trà 11 iv 2.4.2 Một số sản phẩm trà cỏ 12 2.4.3 Trà bạc cỏ 12 2.5 Than hoạt tính Celite 13 2.5.1 Than hoạt tính 13 2.5.2 Celite 13 CHƯƠNG VẬT LIỆU PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 14 3.1 Thời gian địa điểm 14 3.2 Vật liêu nghiên cứu 14 3.2.1 Đối tương nghiên cứu 14 3.2.2 Thiết bị dụng cụ 14 3.2.3 Hóa chất 14 3.3 Nội dung phương pháp nghiên cứu 14 3.3.1 So sánh hàm lượng Diterpen glycoside lá, thân, lần cắt 14 3.3.1.1 Xây dựng phương trình đường chuẩn chất chuẩn Stevia GSG 95 14 3.3.1.2 So sánh hàm lượng Diterpen glycoside lá, thân, lần cắt 15 3.3.2 Xây dựng quy trình chiết xuất hợp chất chứa Stevioside 15 3.3.2.1 Khảo sát ảnh hưởng thời gian đun đến hòa tan Stevioside 15 3.3.2.2 Khảo sát khả hấp thu than hoạt tính dịch chiết thơ 16 3.3.2.3 Khảo sát ảnh hưởng Celite đến dịch chiết thô 16 3.2.2.4 Quy trình chiết xuất hợp chất chứa Stevioside 16 3.3.3 Thử nghiệm bổ sung sản phẩm cỏ vào trà bạc 18 3.3.3.1.Kiểm tra nguyên liệu ban đầu 18 3.3.3.2 Thử nghiệm bổ sung sản phẩm cỏ vào trà bạc 18 3.3.3.3 Đánh giá cảm quan trà bạc 19 CHƯƠNG KẾT QUẢ THẢO LUẬN 21 4.1 So sánh hàm lượng Diterpen glycoside lá, thân, lần cắt 21 4.1.1 Phương trình đường chuẩn chất chuẩn Stevia GSG 95 21 4.1.2 Hàm lượng Diterpen glycoside lá, thân, qua lần cắt 22 4.1.3 Hàm lượng Diterpen glycoside bốn lần cắt 25 4.2 Xây dựng quy trình chiết xuất hợp chất chứa Stevioside 26 4.2.1 Ảnh hưởng thời gian đun đến hòa tan Stevioside 26 4.2.2 Khả hấp thu than hoạt tính dịch chiết thơ 27 v 4.2.3 Ảnh hưởng Celite dịch chiết thô 29 4.2.4 Kết chiết xuất hợp chất chứa Stevioside 30 4.3 Thử nghiệm bổ sung cỏ vào trà bạc 33 CHƯƠNG KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ 35 5.1 Kết luận 35 5.2 Đề nghị 35 TÀI LIỆU THAM KHẢO 36 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT BM.CNSH: Bộ môn Công nghệ Sinh học Dd: Dung dịch Cs: Cộng G: Gram Mg: Miligram Ml: Mililit OD: Optical density USD: United States dollar TB: Trung bình WHO: Tổ chức y tế giới vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Bảng Trang Bảng 3.1 Thí nghiệm bổ sung sản phẩm cỏ vào trà bạc 18 Bảng 3.2 Hệ số trọng lượng trà 19 Bảng 3.3 Mức chất lượng đánh giá trà 19 Bảng 4.1 Nồng độ Diterpen glycoside lá, thân, lần cắt 23 Bảng 4.2 Nồng độ Diterpen glycoside lá, thân, lần cắt 23 Bảng 4.3 Nồng độ Diterpen glycoside lá, thân, lần cắt 24 Bảng 4.4 Nồng độ Diterpen glycoside lá, thân, lần cắt 24 Bảng 4.5 Sự khác biệt hàm lượng Diterpen glycoside bốn lần cắt 25 Bảng 4.6 Ảnh hưởng thời gian đun đến hòa tan Stevioside 27 Bảng 4.7 Ảnh hưởng than hoạt tính đến dịch chiết thơ 28 Bảng 4.8 Ảnh hưởng Celite đến dịch chiết thô 30 Bảng 4.9 Kết chiết xuất lá, thân, lần cắt 32 Bảng 4.10 Kết chiết xuất lá, thân, lần cắt 32 Bảng 4.11 Kết chiết xuất lá, thân, lần cắt 32 Bảng 4.12 Kết chiết xuất lá, thân, lần cắt 32 Bảng 4.13 Thử nghiệm bổ sung cỏ vào trà bạc 33 Bảng 4.14 Kết đánh giá cảm quan trà 34 viii PHỤ LỤC PHỤ LỤC 1: KẾT QUẢ OD NỒNG ĐỘ CỦA CÁC BỘ PHẬN Ở CÁC LẦN CẮT KHÁC NHAU Bảng 1.1 Kết OD lần cắt Lần lặp lại Bộ phận Lá 0,87745 0,78110 0,77877 Thân 0,94248 0,91457 0,80115 Ngọn 0,79777 0,73656 0,81921 Bảng 1.2 Nồng độ Stevioside lá, thân, lần cắt Nồng độ TB Lần lặp lại Nghiệm thức (mg/ml) Thân 0,42414 0,40929 0,34893 0,394 Lá 0,38953 0,33826 0,33702 0,355 Ngọn 0,34714 0,31456 0,35854 0,340 Bảng 1.3 Kết OD lần cắt Lần lặp lại Bộ phận Lá 1,03260 1,00710 1,01160 Thân 1,56330 1,65340 1,61310 Ngọn 1,26500 1,19350 1,23860 Bảng 1.4 Nồng độ Stevioside lá, thân, lần cắt Nồng độ TB Lần lặp lại Nghiệm thức (mg/ml) Thân 0,77021 0,81921 0,79730 0,796a Lá 0,48165 0,46778 0,47023 0,473c Ngọn 0,60802 0,56914 0,59366 0,590b Bảng 1.5 Kết OD lần cắt Lần lặp lại Bộ phận Lá 1,04280 1,00770 1,03840 Thân 1,60970 1,51680 1,42120 Ngọn 1,13180 1,06270 1,04970 Bảng 1.6 Nồng độ Stevioside lá, thân, lần cắt Nồng độ TB Lần lặp lại Nghiệm thức (mg/ml) Thân 0,77082 0,72249 0,67275 0,722a Lá 0,47589 0,48624 0,47916 0,469b Ngọn 0,52219 0,48624 0,47916 0,496b Các ký tự theo sau số liệu trung bình cột giống khơng khác biệt mặt thống kê (P > 0,01) Bảng 1.7 Kết OD lần cắt Lần lặp lại Bộ phận Lá 1,09596 1,08903 1,09330 Thân 1,63070 1,55150 1,60870 Ngọn 1,17990 1,23000 1,15590 Bảng 1.8 Nồng độ Stevioside lá, thân, lần cắt Nồng độ TB Lần lặp lại Nghiệm thức (mg/ml) Thân 0,78893 0,74767 0,77747 0,771a Lá 0,51032 0,50671 0,50894 0,527b Ngọn 0,55406 0,58016 0,54155 0,559b Các ký tự theo sau số liệu trung bình cột giống khơng khác biệt mặt thống kê (P > 0,01) Bảng 1.9 Sự khác biệt nồng độ Stevioside bốn lần cắt Nghiệm thức Thân Lá Ngọn Vụ 0,394b 0,355 0,340 Vụ 0,796a 0,473 0,590 Vụ 0,722a 0,469 0,496 Vụ 0,771a 0,509 0,559 Các ký tự theo sau số liệu trung bình cột giống khơng khác biệt mặt thống kê (P > 0,01) PHỤ LỤC 2: KẾT QUẢ ĐO OD TRONG QUÁ TRÌNH CHIẾT XUẤT Bảng 2.1 Ảnh hưởng thời gian đun đến hòa tan Stevioside Thời gian đun Lần lặp lại Kết OD (h) TB 0,60932 0,59857 0,64248 0,617 0,73318 0,73210 0,73890 0,735 0,73167 0,75928 0,79297 0,761 0,80452 0,78000 0,78466 0,790 0,81873 0,79549 0,81728 0,811 0,86233 0,84356 0,82886 0,845 0,84782 0,81781 0,84403 0,837 Bảng 2.2 Ảnh hưởng than hoạt tính đến kết OD dịch chiết Khối lượng than hoạt tính Lần lặp lại Kết OD 2,41670 2,39870 2,26390 2,360a 0,2 1,62340 1,65130 1,62540 1,633b 0,4 1,33060 1,32560 1,30310 1,320c 0,6 1,32370 1,23090 1,19980 1,251cd 0,8 1,21520 1,24880 1,18730 1,217d 1,16850 1,18660 1,15810 1,171d (g) TB Bảng 2.3 Ảnh hưởng Celite đến dịch chiết thô Khối lượng Lần lặp lại Kết OD Celite (g) TB 1,69690 1,57670 1,55510 1,610 0,2 1,61360 1,52550 1,55370 1,564 0,4 1,55740 1,52300 1,51850 1,533 0,6 1,62710 1,54830 1,48260 1,553 0,8 1,68220 1,51980 1,52710 1,580 1,60920 1,51740 1,48900 1,542 PHỤ LỤC 3: CÁC CHẤT BỊ HẤP THU BỞI THAN HOẠT TÍNH Các chất bị hấp thu than hoạt tính Acetaldehyde Thuốc nhuộm Methyl Acetate Propionic Acid Acetic Các loại nhũ tương Methyl Alcohol Propionaldehyde Acid Acetone Ethyl Acetate Methyl Bromide Propyl Acetate Alcohols Ethyl Acrylate Methyl Chloride Propyl Alcohol Alkalinity Ethyl Alcohol MethylEthylKetone Propyl Chloride Amines Ethyl Amine Dầu mỏ Phóng xạ Amyl Acetate Ethyl Chloride Nitric Acid Cặn thơ Xà phòng Amyl Alcohol Ethyl Ether Nitrobenzene Sodium Antifreeze Formaldehyde Nitrotuluene Hypochlorite Xăng Xăng dầu Các loại mùi oil Sulphonated Oils Thuốc tẩy Glycols Dissolved Suspended Matter Butyl Alcohol Herbicides Dầu hòa tan Tannins Butyl Acetate Hydrogen Bromide Acid Hữu Nhựa đường Calcium Hydrogen Iodide Organic Esters Tartaric Hypochlorite Hydrogen Peroxide Muối hữu Acid Vị lạ Chloral Hydrogen Selenide Oxalic Acids THM's Chloramine Hydrogen Sulfide Oxygen Toluene Chloroform Hypochlorous Acid Oxone Toluidine Chlorine Insecticides PCB's Trichlorethylene Chlorobenzne Isopropyl Acetate Thuốc trừ sâu Turpentine Chlorophenol Isopropyl Alcohol Phenol Iodine Chlorophyll Bột giặt Chất thải xi mạ Citric Acid Mercaptans Potassium Cresol Phụ gia sản xuât Plastic Permanganate Defoliants Chất tẩy rửa Dầu Diesel Phèn sắt kết tủa Nước tiểu Vị lạ từ chất hữu Sulphur kết tủa Giấm ăn Các dung môi chứa sắt Ketones Xylene RubberHose Taste Lactic PHỤ LỤC 4: XỬ LÝ SỐ LIỆU TRÊN PHẦN MỀM MSTATC Bảng 4.1 Bảng ANOVA nồng độ Stecioside lá, thân, lần cắt Lần cắt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.001 1.55 0.3182 NT 0.00 0.002 2.76 0.1767 Error 0.00 0.001 Non-additivity 0.00 0.000 0.52 Residual 0.00 0.001 Total 0.01 Grand Mean= 0.363 Grand Sum= 3.267 Total Count= Coefficient of Variation= 8.02% Means for variable (KQND) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 0.387 0.354 0.348 Means for variable (KQND) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 0.355 0.394 0.340 Bảng 4.2 Bảng ANOVA trắc nghiệm phân hạngnồng độ Stevioside lá, thân, lần cắt Lần cắt2 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.000 0.00 0.9956 NT 0.16 0.080 153.40 0.0002 Error 0.00 0.001 Non-additivity 0.00 0.001 1.07 Residual 0.00 0.001 Total 0.16 Grand Mean= 0.620 Grand Sum= 5.577 Total Count= Coefficient of Variation= 3.68% Means for variable (KQND) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 0.620 0.619 0.620 Means for variable (KQND) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 0.473 0.796 0.590 Original Order Mean Mean Mean = = = 0.4700 0.8000 0.5900 Ranked Order C A B Mean Mean Mean = = = 0.8000 0.5900 0.4700 A B C Bảng 4.3 Bảng ANOVA trắc nghiệm phân hạng nồng độ Stevioside lá, thân, lần cắt Lần cắt3 A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.002 2.99 0.1606 NT 0.12 0.058 95.22 0.0004 Error 0.00 0.001 Non-additivity 0.00 0.002 7.02 Residual 0.00 0.000 Total 0.12 Grand Mean= 0.562 Grand Sum= 5.061 Total Count= Coefficient of Variation= 4.39% Means for variable (KQND) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 0.590 0.555 0.542 Means for variable (KQND) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 0.469 0.722 0.496 Original Order Mean Mean Mean = = = 0.4700 0.7200 0.5000 Ranked Order B A B Mean Mean Mean = = = 0.7200 0.5000 0.4700 A B B Bảng 4.4 Bảng ANOVA trắc nghiệm phân hạng nồng độ Stevioside lá, thân, lần cắt Lần cắt A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.000 0.44 0.6720 NT 0.11 0.053 75.65 0.0007 Error 0.00 0.001 Non-additivity 0.00 0.002 9.70 Residual 0.00 0.000 Total 0.11 Grand Mean= 0.619 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.570 Total Count= 4.28% Means for variable (KQND) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 0.618 0.630 0.609 Means for variable (KQND) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 0.527 0.771 0.559 Original Order Mean Mean Mean = = = 0.5300 0.7700 0.5600 Ranked Order B A B Mean Mean Mean = = = 0.7700 0.5600 0.5300 A B B Bảng 4.5 Bảng ANOVA nồng độ Stevioside bốn lần cắt Lá A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.001 2.93 0.1292 NT 0.04 0.013 75.19 0.0000 Error 0.00 0.000 Non-additivity 0.00 0.001 23.63 Residual 0.00 0.000 Total 11 0.04 Grand Mean= 0.451 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.418 2.95% Means for variable (La) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 0.464 0.443 0.447 Means for variable (La) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 0.355 0.473 0.469 0.509 Total Count= 12 Bảng 4.6 Bảng ANOVA trắc nghiệm phân hạng nồng độ Stevioside thân bốn lần cắt Than A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.002 1.39 0.3189 NT 0.31 0.105 91.22 0.0000 Error 0.01 0.001 Non-additivity 0.00 0.002 1.62 Residual 0.01 0.001 Total 11 0.32 Grand Mean= 0.671 Grand Sum= Coefficient of Variation= 8.049 Total Count= 5.05% Means for variable (Than) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 0.689 0.675 0.649 Means for variable (Than) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 0.394 0.796 0.722 0.771 Original Order Mean Mean Mean Mean = = = = 0.3900 0.8000 0.7200 0.7700 Ranked Order B A A A Mean Mean Mean Mean = = = = 0.8000 0.7700 0.7200 0.3900 A A A B 12 Bảng 4.7 Bảng ANOVA nồng độ Stevioside bốn lần cắt Ngon A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.000 0.95 0.4380 NT 0.11 0.037 80.21 0.0000 Error 0.00 0.000 Non-additivity 0.00 0.000 0.05 Residual 0.00 0.001 Total 11 0.12 Grand Mean= 0.496 Grand Sum= Coefficient of Variation= 5.954 4.34% Means for variable (Ngon) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 0.508 0.488 0.493 Means for variable (Ngon) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 0.340 0.590 0.496 0.559 Total Count= 12 Bảng 4.8 Bảng ANOVA thời gian đun ảnh hưởng đến kết đo OD THOIGIAN A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.00 0.001 1.83 0.2026 NT 0.11 0.018 60.95 0.0000 Error 12 0.00 0.000 Non-additivity 0.00 0.000 0.83 Residual 11 0.00 0.000 Total 20 0.12 -Grand Mean= 0.771 Grand Sum= 16.184 Total Count= 21 Coefficient of Variation= 2.26% Means for variable (KqOD) for each level of variable (LLL): Var Value Var Mean 0.773 0.761 0.778 Means for variable (KqOD) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 0.617 0.735 0.761 0.790 0.811 0.845 0.837 Bảng 4.9 Bảng ANOVA trắc ngiệm phân hạng than hoạt tính ảnh hưởng đến kết đo OD THANHOATTINH A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.01 0.006 4.22 0.0470 NT 3.12 0.623 450.95 0.0000 Error 10 0.01 0.001 Non-additivity 0.00 0.005 4.52 Residual 0.01 0.001 Total 17 3.14 Grand Mean= 1.492 Grand Sum= 26.858 Total Count= 18 Coefficient of Variation= Means for variable for each level Var Var Value Mean 1.513 1.507 1.456 Means for variable for each level Var Value 2.49% (Kqod) of variable (LLL): (Kqod) of variable (NT): Var Mean 2.360 1.633 1.320 1.251 1.217 1.171 Original Order Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 2.360 1.630 1.320 1.250 1.220 1.170 Ranked Order A B C CD D D Mean Mean Mean Mean Mean Mean = = = = = = 2.360 1.630 1.320 1.250 1.220 1.170 A B C CD D D Bảng 4.10 Bảng ANOVA Celite ảnh hưởng đến kết đo OD CELITE A N A L Y S I S O F V A R I A N C E T A B L E Degrees of Sum of Source Freedom Squares Mean Square F-value Prob LLL 0.04 0.021 23.51 0.0002 NT 0.01 0.002 2.64 0.0897 Error 10 0.01 0.001 Non-additivity 0.00 0.003 3.82 Residual 0.01 0.001 Total 17 0.06 Grand Mean= 1.564 Grand Sum= 28.143 Coefficient of Variation= 1.90% Means for variable (KQOD) for each level of variable (LLL): Var Var Value Mean 1.631 1.537 1.523 Means for variable (KQOD) for each level of variable (NT): Var Value Var Mean 1.610 1.564 1.533 1.553 1.580 1.542 Total Count= 18 ... vậy, việc thực đề tài: Xác định hàm lượng Stevioside cỏ (Stevia Rebaudiana) thử nghiệm bổ sung cỏ vào trà bạc hà biết hàm lượng Stevioside có cỏ nghiên cứu sản phẩm từ cỏ có giá trị người sử... chứa Stevioside 16 3.3.3 Thử nghiệm bổ sung sản phẩm cỏ vào trà bạc hà 18 3.3.3.1.Kiểm tra nguyên liệu ban đầu 18 3.3.3.2 Thử nghiệm bổ sung sản phẩm cỏ vào trà bạc hà ... VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG STEVIOSIDE TRONG CỎ NGỌT (Stevia Rebaudiana) VÀ THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CỎ
- Xem thêm -

Xem thêm: XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG STEVIOSIDE TRONG CỎ NGỌT (Stevia Rebaudiana) VÀ THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CỎ NGỌT VÀO TRÀ BẠC HÀ , XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG STEVIOSIDE TRONG CỎ NGỌT (Stevia Rebaudiana) VÀ THỬ NGHIỆM BỔ SUNG CỎ NGỌT VÀO TRÀ BẠC HÀ

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay