KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ MỔ QUA BIOGAS PHỦ NHỰA HDPE

80 1 0
  • Loading ...
1/80 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:11

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ NƯỚC THẢI MỔ QUA BIOGAS PHỦ NHỰA HDPE Ngành học : CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực : NGUYỄN THỊ LINH CHI Niên khóa : 2009 – 2013 Tháng 6/2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ NƯỚC THẢI MỔ QUA BIOGAS PHỦ NHỰA HDPE Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực PGS.TS DƯƠNG NGUYÊN KHANG NGUYỄN THỊ LINH CHI Tháng 6/2013 LỜI CẢM ƠN Gia đình nơi nuôi dậy khôn lớn, nơi che chở, đùm bọc suốt đời Bên cạnh đó, nhà trường nơi trang bị kiến thức làm hành trang cho bước vào đời Để có ngày hơm nay, cơng lao khơng kể hết gia đình nhà trường dành cho Lời đầu tiên, xin suốt đời ghi nhớ công ơn cha mẹ, người sinh thành, dưỡng dục để tơi có thành Xin gửi lời cảm ơn chân thành tới: PGS.TS Dương Nguyên Khang, người tận tình hướng dẫn, bảo cho suốt thời gian làm đề tài, Ban Giám hiệu trường đại học Nông Lâm Tp Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm khoa Cơng nghệ Sinh học, đặc biệt tồn thể q thầy truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho suốt thời gian học tập trường, toàn thể bạn sinh viên lớp DH09SH chia sẻ buồn vui Các anh, chị bạn sinh viên trung tâm nông lâm ngư súc nông lâm Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện giúp đỡ suốt q trình thực đề tài Cuối cùng, tơi xin gửi lời chúc sức khỏe, lời chúc may mắn thành cơng đến q thầy tồn thể người giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Sinh viên thực NGUYỄN THỊ LINH CHI i TÓM TẮT Hiện nay, với phát triển kinh tế, gia tăng dân số nhu cầu người ngày tăng mặt Bên cạnh đó, nhu cầu thực phẩm người tăng đáng kể dẫn đến việc giết mổ gia súc ngày tăng lên để đáp ứng cho sống người dân Điều làm ảnh hưởng lớn đến môi trường sức khỏe người Để giảm thiểu tác hại nước thải mổ ảnh hưởng người mơi trường cần có dự án thiết kế, xây dựng hệ thống xử rác thải đó, chúng tơi mong muốn nghiên cứu xử nước thải mổ biogas thử nghiệm nhằm giảm tác động gây ô nhiễm môi trường, bảo vệ sức khỏe người Quá trình nghiên cứu gồm nội dung chính: khảo sát tiêu COD, Nitơ tổng, Phốt tổng, NH4, pH, nhiệt độ, vật chất khô qua khả xử nước thải mổ biogas phủ nhựa HDPE Kết khảo sát khả xử nước thải mổ biogas phủ nhựa HDPE, nước thải đầu cho thấy nhiệt độ pH nước thải biogas phủ nhựa HDPE đạt tiêu chuẩn sử dụng cho sản xuất nông nghiệp nuôi cá COD giảm 95,4%, NH4 giảm 94,8%, Nitơ tổng giảm 93,9%, Phốt tổng giảm 76,4%, VCK giảm 90% Tóm lại, khả xử nước thải mổ biogas phủ nhựa HDPE mang tính bền vững xử mơi trường Theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia nước thải công nghiệp Việt Nam QCVN 40:2011/BTNMT nước thải đầu biogas phủ nhựa HDPE phù hợp cho mục đích dùng cho ao nuôi cá, dùng cho nông nghiệp, cống dẫn đến nhà máy xử nước thải tập trung ii SUMMARY Thesis: “The ability of slaughterhouse wastewater biogas outlines HPDE” In the recent years, the development of economic, larger population and bad living habits of people are increasing all the sides Besides, the demand of food increased significantly, so the slaughter of cattle has increased in response to human lives As the result,the environment and human health are affected greatly In order to minimize the bad externalities of waste on human and environment, it is necessary to build up a waste management system with a comprehensive project design For that reason, the study about disposing wastes and stools by biogas systems, was conclucted in order to reduce the polluted impact on environment, protect human health The process of the research includes so many parts : surveying the indicators of COD,total nitrogen,total phosphorus, NH4, pH,temperature,dry matter by the ability of slaughterhouse wastewater biogas outlines HPDE The survey results of the wastewater treatment capacity of the slaughterhouses biogas covered HDPE , the output COD decreased 95.4%,NH4 decreased 94.8% ,total nitrogen decreased 93.9% , total phosphorus decreased 76.4%, dry matter decreased 90%, wastewater showed temperature and pH of the wastewater biogas covered HDPE reached the standard of agricultural production and fish farming In summary, the ability to handle the slaughterhouse wastewater of biogas covered HDPE has the sustainability of environmental remediation According to the national technical regulations on industrial wastewater Vietnam NTR 40:2011 / BTNMT the output wastewater of biogas covered HDPE is suitable for the purpose for fish ponds,agriculture,drains of the wastewater treatment plant Key words: environment, water-treatment, pollute iii MỤC LỤC Trang Lời cảm ơn i Tóm tắt .ii Summary iii Mục lục iv Danh sách chữ viết tắt viii Danh sách bảng viiii Danh sách hình ix Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Yêu cầu 1.3 Nội dung thực Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Tài nguyên nước 2.2 Các nguồn gây ô nhiễm nước 2.2.1 Khái niệm ô nhiễm nước 2.2.2 Các nguồn gây ô nhiễm nước mặt 2.3 Thành phần chất thải mổ tác động đến mơi trường 2.3.1 Thành phần chất thải mổ 2.3.2 Tác động chất thải mổ đến mơi trường 2.4 Một số tiêu đánh giá chất lượng nước thải 10 2.4.1 Nhiệt độ 10 2.4.2 Tổng chất rắn 10 2.4.3 pH 10 2.4.4 Nhu cầu oxy hoá học (Chemical oxygen Demand: COD) 11 2.4.5 Nitơ phốt 11 2.5 Xử chất thải hệ thống yếm khí biogas 11 2.6 Một số yếu tố ảnh hưởng đến trình sinh khí sinh học 13 2.6.1 Điều kiện kỵ khí tuyệt đối 13 2.6.2 Nhiệt độ 13 iv 2.6.3 Ẩm độ 14 2.6.4 pH 14 2.6.5 Thời gian ủ 14 2.6.6 Hàm lượng chất rắn 14 2.6.7 Thành phần dinh dưỡng 15 2.7 Một số kết nghiên cứu xử nước thải hầm biogas 15 Chương NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP 17 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 17 3.2 Vật liệu 17 3.2.1 Cấu tạo hầm ủ biogas 17 3.2.2 Cấu tạo hồ sục khí 18 3.2.3 Cấu tạo hồ sục khí 19 3.2.4 Cấu tạo hồ lắng 20 3.2.5 Cấu tạo hồ lắng 21 3.2.6 Thiết bị dụng cụ 21 3.3 Phương pháp nghiên cứu 21 3.3.1 Phương pháp thu thập mẫu 21 3.3.2 Phương pháp phân tích mẫu 22 3.3.2.1 Xác định nhiệt độ 22 3.3.2.2 Xác định pH 22 3.3.3.3 Nhu cầu oxi hoá học (COD: Chemical Oxygen Demand) 22 3.3.3.4 Vật chất khô (VCK) 23 3.3.3.5 Nitơ tổng 23 3.3.3.6 Phốt tổng 24 3.3.3.7 Amoni 25 3.4 Phương pháp phân tích số liệu 25 Chương KẾT QUẢ THẢO LUẬN 36 4.1 Tình hình mổ qui trình vệ sinh mổ 36 4.1.1 Tình hình mổ 36 4.1.2 Quy trình nước thải mổ 36 4.2 Nhiệt độ nước thải đầu vào đầu 32 v 4.3 pH nước thải đầu vào đầu 33 4.4 VCK nước thải đầu vào đầu 35 4.5 Hàm lượng COD nước thải đầu vào đầu 37 4.6 Nitơ tổng 38 4.7 Phốt tổng 40 4.8 Amoni 41 Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 44 5.1 Kết luận 44 5.2 Đề nghị 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC vi DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT VCK : Vật chất khơ COD : Nhu cầu oxy hóa học BOD : Nhu cầu oxy sinh hóa SS : Chất rắn lửng DO : Hàm lượng oxy hòa tan nước vii DANH SÁCH CÁC BẢNG Trang Bảng 2.1 Thành phần nước thải giết mổ gia súc Bảng 2.2 Tải lượng chất bẩn nước thải mổ Dự án Bảng 2.3 Các chất ô nhiễm nước thải vệ sinh chuồng trại mổ Bảng 2.4 Nồng độ chất bẩn nước thải trại chăn ni heo bò Bảng 2.5 Hệ số ô nhiễm tải lượng ô nhiễm máy phát điện Bảng 2.7 Thay đổi tiêu sau qua hầm ủ sinh vật 15 Bảng 3.1 Kích thước hầm ủ lượng chất thải nạp vào hầm ngày 18 Bảng 3.2 Số liệu kích cỡ hầm lọc 19 Bảng 3.3 Số liệu kích cỡ hầm lọc 20 Bảng 3.4 Số liệu kích cỡ hầm lọc 20 Bảng 3.5 Số liệu kích cỡ hầm lọc 21 Bảng 4.1 Thuyết minh 27 Bảng 4.2 Nhiệt độ nước thải đầu vào đầu toàn hệ thống 32 Bảng 4.3 Trị số pH nước thải đầu vào đầu toàn hệ thống 33 Bảng 4.4 Một số kết khảo sát hệ thống biogas phủ nhựa HDPE 34 Bảng 4.5 Hàm lượng VCK nước thải đầu vào đầu toàn hệ thống 35 Bảng 4.6 Hàm lượng COD nước thải đầu vào đầu toàn hệ thống 37 Bảng 4.7 Hàm lượng Nitơ tổng nước thải đầu vào đầu toàn hệ thống 39 Bảng 4.8 Hàm lượng phốt tổng đầu vào đầu toàn hệ thống 40 Bảng 4.9 Hàm lượng amoni đầu vào đầu toàn hệ thống 42 viii T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 3.40 P-Value = 0.004 DF = 15 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, ho lang Two-sample T for dau vao vs ho lang N Mean StDev SE Mean dau vao 10 0.0970 0.0279 0.0088 ho lang 10 0.01400 0.00516 0.0016 Difference = mu (dau vao) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 0.08300 95% CI for difference: (0.06270, 0.10330) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 9.25 P-Value = 0.000 DF = Two-Sample T-Test and CI: biogas, ho lang Two-sample T for biogas vs ho lang N Mean StDev SE Mean biogas 10 0.0680 0.0148 0.0047 ho lang 10 0.01400 0.00516 0.0016 Difference = mu (biogas) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 0.05400 95% CI for difference: (0.04312, 0.06488) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 10.92 P-Value = 0.000 DF = 11 Two-Sample T-Test and CI: suc 1, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 0.0520 0.0123 0.0039 ho lang 10 0.01400 0.00516 0.0016 Difference = mu (suc 1) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 0.03800 95% CI for difference: (0.02881, 0.04719) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 9.01 P-Value = 0.000 DF = 12 Two-Sample T-Test and CI: suc 2, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 0.0380 0.0132 0.0042 ho lang 10 0.01400 0.00516 0.0016 Difference = mu (suc 2) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 0.02400 95% CI for difference: (0.01416, 0.03384) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 5.37 P-Value = 0.000 DF = 11 Two-Sample T-Test and CI: ho lang 1, ho lang Two-sample T for ho lang vs ho lang N Mean StDev SE Mean ho lang 10 0.02100 0.00876 0.0028 ho lang 10 0.01400 0.00516 0.0016 Difference = mu (ho lang 1) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 0.00700 95% CI for difference: (0.00011, 0.01389) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 2.18 P-Value = 0.047 DF = 14 COD Two-Sample T-Test and CI: dau vao, biogas Two-sample T for dau vao vs biogas N Mean StDev SE Mean dau vao 10 2963 389 123 biogas 10 317.5 93.2 29 Difference = mu (dau vao) - mu (biogas) Estimate for difference: 2645 95% CI for difference: (2364, 2927) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 20.92 P-Value = 0.000 DF = 10 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, suc Two-sample T for dau vao vs suc N Mean StDev SE Mean dau vao 10 2963 389 123 suc 10 263.6 85.0 27 Difference = mu (dau vao) - mu (suc 1) Estimate for difference: 2699 95% CI for difference: (2415, 2984) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 21.45 P-Value = 0.000 DF = Two-Sample T-Test and CI: biogas, suc Two-sample T for biogas vs suc N Mean StDev SE Mean biogas 10 317.5 93.2 29 suc 10 263.6 85.0 27 Difference = mu (biogas) - mu (suc 1) Estimate for difference: 53.9 95% CI for difference: (-30.3, 138.1) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 1.35 P-Value = 0.194 DF = 17 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, suc Two-sample T for dau vao vs suc N Mean StDev SE Mean dau vao 10 2963 389 123 suc 10 228.8 93.1 29 Difference = mu (dau vao) - mu (suc 2) Estimate for difference: 2734 95% CI for difference: (2452, 3016) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 21.62 P-Value = 0.000 DF = 10 Two-Sample T-Test and CI: biogas, suc Two-sample T for biogas vs suc N Mean StDev SE Mean biogas 10 317.5 93.2 29 suc 10 228.8 93.1 29 Difference = mu (biogas) - mu (suc 2) Estimate for difference: 88.7 95% CI for difference: (0.8, 176.6) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 2.13 P-Value = 0.048 DF = 17 Two-Sample T-Test and CI: suc 1, suc Two-sample T for suc vs suc N Mean StDev SE Mean suc 10 263.6 85.0 27 suc 10 228.8 93.1 29 Difference = mu (suc 1) - mu (suc 2) Estimate for difference: 34.8 95% CI for difference: (-49.3, 118.9) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 0.87 P-Value = 0.395 DF = 17 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, ho lang Two-sample T for dau vao vs ho lang N Mean StDev SE Mean dau vao 10 2963 389 123 ho lang 10 177.4 66.9 21 Difference = mu (dau vao) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 2786 95% CI for difference: (2503, 3068) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 22.33 P-Value = 0.000 DF = Two-Sample T-Test and CI: biogas, ho lang Two-sample T for biogas vs ho lang N Mean StDev SE Mean biogas 10 317.5 93.2 29 ho lang 10 177.4 66.9 21 Difference = mu (biogas) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 140.1 95% CI for difference: (63.2, 217.0) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 3.86 P-Value = 0.001 DF = 16 Two-Sample T-Test and CI: suc 1, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 263.6 85.0 27 ho lang 10 177.4 66.9 21 Difference = mu (suc 1) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 86.2 95% CI for difference: (14.0, 158.4) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 2.52 P-Value = 0.022 DF = 17 Two-Sample T-Test and CI: suc 2, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 228.8 93.1 29 ho lang 10 177.4 66.9 21 Difference = mu (suc 2) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 51.4 95% CI for difference: (-25.5, 128.3) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 1.42 P-Value = 0.175 DF = 16 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, ho lang Two-sample T for dau vao vs ho lang N Mean StDev SE Mean dau vao 10 2963 389 123 ho lang 10 130.9 28.5 9.0 Difference = mu (dau vao) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 2832 95% CI for difference: (2553, 3111) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 22.97 P-Value = 0.000 DF = Two-Sample T-Test and CI: biogas, ho lang Two-sample T for biogas vs ho lang N Mean StDev SE Mean biogas 10 317.5 93.2 29 ho lang 10 130.9 28.5 9.0 Difference = mu (biogas) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 186.6 95% CI for difference: (117.9, 255.3) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 6.05 P-Value = 0.000 DF = 10 Two-Sample T-Test and CI: suc 1, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 263.6 85.0 27 ho lang 10 130.9 28.5 9.0 Difference = mu (suc 1) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 132.7 95% CI for difference: (69.5, 195.9) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 4.68 P-Value = 0.001 DF = 10 Two-Sample T-Test and CI: suc 2, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 228.8 93.1 29 ho lang 10 130.9 28.5 9.0 Difference = mu (suc 2) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 97.9 95% CI for difference: (29.3, 166.5) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 3.18 P-Value = 0.010 DF = 10 Two-Sample T-Test and CI: ho lang 1, ho lang Two-sample T for ho lang vs ho lang N Mean StDev SE Mean ho lang 10 177.4 66.9 21 ho lang 10 130.9 28.5 9.0 Difference = mu (ho lang 1) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 46.5 95% CI for difference: (-3.6, 96.6) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 2.02 P-Value = 0.066 DF = 12 NH4 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, biogas Two-sample T for dau vao vs biogas N Mean StDev SE Mean dau vao 10 680.0 94.7 30 biogas 10 257.3 12.2 3.8 Difference = mu (dau vao) - mu (biogas) Estimate for difference: 422.7 95% CI for difference: (354.4, 491.0) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 13.99 P-Value = 0.000 DF = Two-Sample T-Test and CI: dau vao, suc Two-sample T for dau vao vs suc N Mean StDev SE Mean dau vao 10 680.0 94.7 30 suc 10 195.4 22.1 7.0 Difference = mu (dau vao) - mu (suc 1) Estimate for difference: 484.6 95% CI for difference: (415.0, 554.2) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 15.75 P-Value = 0.000 DF = Two-Sample T-Test and CI: biogas, suc Two-sample T for biogas vs suc N Mean StDev SE Mean biogas 10 257.3 12.2 3.8 suc 10 195.4 22.1 7.0 Difference = mu (biogas) - mu (suc 1) Estimate for difference: 61.89 95% CI for difference: (44.65, 79.13) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 7.76 P-Value = 0.000 DF = 13 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, suc Two-sample T for dau vao vs suc N Mean StDev SE Mean dau vao 10 680.0 94.7 30 suc 10 147.0 32.9 10 Difference = mu (dau vao) - mu (suc 2) Estimate for difference: 533.0 95% CI for difference: (463.2, 602.8) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 16.80 P-Value = 0.000 DF = 11 Two-Sample T-Test and CI: biogas, suc Two-sample T for biogas vs suc N Mean StDev SE Mean biogas 10 257.3 12.2 3.8 suc 10 147.0 32.9 10 Difference = mu (biogas) - mu (suc 2) Estimate for difference: 110.3 95% CI for difference: (85.8, 134.7) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 9.93 P-Value = 0.000 DF = 11 Two-Sample T-Test and CI: suc 1, suc Two-sample T for suc vs suc N Mean StDev SE Mean suc 10 195.4 22.1 7.0 suc 10 147.0 32.9 10 Difference = mu (suc 1) - mu (suc 2) Estimate for difference: 48.4 95% CI for difference: (21.7, 75.1) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 3.86 P-Value = 0.002 DF = 15 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, ho lang Two-sample T for dau vao vs ho lang N Mean StDev SE Mean dau vao 10 680.0 94.7 30 ho lang 10 76.8 10.1 3.2 Difference = mu (dau vao) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 603.2 95% CI for difference: (535.0, 671.3) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 20.02 P-Value = 0.000 DF = Two-Sample T-Test and CI: biogas, ho lang Two-sample T for biogas vs ho lang N Mean StDev SE Mean biogas 10 257.3 12.2 3.8 ho lang 10 76.8 10.1 3.2 Difference = mu (biogas) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 180.45 95% CI for difference: (169.92, 190.98) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 36.17 P-Value = 0.000 DF = 17 Two-Sample T-Test and CI: suc 1, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 195.4 22.1 7.0 ho lang 10 76.8 10.1 3.2 Difference = mu (suc 1) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 118.56 95% CI for difference: (101.83, 135.29) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 15.44 P-Value = 0.000 DF = 12 Two-Sample T-Test and CI: suc 2, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 147.0 32.9 10 ho lang 10 76.8 10.1 3.2 Difference = mu (suc 2) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 70.2 95% CI for difference: (45.9, 94.4) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 6.44 P-Value = 0.000 DF = 10 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, ho lang Two-sample T for dau vao vs ho lang N Mean StDev SE Mean dau vao 10 680.0 94.7 30 ho lang 10 39.85 9.80 3.1 Difference = mu (dau vao) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 640.1 95% CI for difference: (572.0, 708.3) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 21.25 P-Value = 0.000 DF = Two-Sample T-Test and CI: biogas, ho lang Two-sample T for biogas vs ho lang N Mean StDev SE Mean biogas 10 257.3 12.2 3.8 ho lang 10 39.85 9.80 3.1 Difference = mu (biogas) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 217.44 95% CI for difference: (207.02, 227.86) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 44.03 P-Value = 0.000 DF = 17 Two-Sample T-Test and CI: suc 1, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 195.4 22.1 7.0 ho lang 10 39.85 9.80 3.1 Difference = mu (suc 1) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 155.55 95% CI for difference: (138.89, 172.21) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 20.34 P-Value = 0.000 DF = 12 Two-Sample T-Test and CI: suc 2, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 147.0 32.9 10 ho lang 10 39.85 9.80 3.1 Difference = mu (suc 2) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 107.2 95% CI for difference: (82.9, 131.4) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 9.86 P-Value = 0.000 DF = 10 Two-Sample T-Test and CI: ho lang 1, ho lang Two-sample T for ho lang vs ho lang N Mean StDev SE Mean ho lang 10 76.8 10.1 3.2 ho lang 10 39.85 9.80 3.1 Difference = mu (ho lang 1) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 36.99 95% CI for difference: (27.62, 46.36) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 8.33 P-Value = 0.000 DF = 17 PHOT PHO TONG Two-Sample T-Test and CI: dau vao, biogas Two-sample T for dau vao vs biogas N Mean StDev SE Mean dau vao 10 29.09 2.04 0.64 biogas 10 18.290 0.808 0.26 Difference = mu (dau vao) - mu (biogas) Estimate for difference: 10.800 95% CI for difference: (9.274, 12.326) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 15.58 P-Value = 0.000 DF = 11 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, suc Two-sample T for dau vao vs suc N Mean StDev SE Mean dau vao 10 29.09 2.04 0.64 suc 10 16.37 1.45 0.46 Difference = mu (dau vao) - mu (suc 1) Estimate for difference: 12.720 95% CI for difference: (11.044, 14.396) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 16.09 P-Value = 0.000 DF = 16 Two-Sample T-Test and CI: biogas, suc Two-sample T for biogas vs suc N Mean StDev SE Mean biogas 10 18.290 0.808 0.26 suc 10 16.37 1.45 0.46 Difference = mu (biogas) - mu (suc 1) Estimate for difference: 1.920 95% CI for difference: (0.795, 3.045) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 3.66 P-Value = 0.003 DF = 14 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, suc Two-sample T for dau vao vs suc N Mean StDev SE Mean dau vao 10 29.09 2.04 0.64 suc 10 13.280 0.776 0.25 Difference = mu (dau vao) - mu (suc 2) Estimate for difference: 15.810 95% CI for difference: (14.292, 17.328) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 22.93 P-Value = 0.000 DF = 11 Two-Sample T-Test and CI: biogas, suc Two-sample T for biogas vs suc N Mean StDev SE Mean biogas 10 18.290 0.808 0.26 suc 10 13.280 0.776 0.25 Difference = mu (biogas) - mu (suc 2) Estimate for difference: 5.010 95% CI for difference: (4.263, 5.757) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 14.15 P-Value = 0.000 DF = 17 Two-Sample T-Test and CI: suc 1, suc Two-sample T for suc vs suc N Mean StDev SE Mean suc 10 16.37 1.45 0.46 suc 10 13.280 0.776 0.25 Difference = mu (suc 1) - mu (suc 2) Estimate for difference: 3.090 95% CI for difference: (1.967, 4.213) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 5.94 P-Value = 0.000 DF = 13 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, ho lang Two-sample T for dau vao vs ho lang N Mean StDev SE Mean dau vao 10 29.09 2.04 0.64 ho lang 10 9.280 0.466 0.15 Difference = mu (dau vao) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 19.810 95% CI for difference: (18.315, 21.305) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 29.97 P-Value = 0.000 DF = Two-Sample T-Test and CI: biogas, ho lang Two-sample T for biogas vs ho lang N Mean StDev SE Mean biogas 10 18.290 0.808 0.26 ho lang 10 9.280 0.466 0.15 Difference = mu (biogas) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 9.010 95% CI for difference: (8.378, 9.642) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 30.56 P-Value = 0.000 DF = 14 Two-Sample T-Test and CI: suc 1, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 16.37 1.45 0.46 ho lang 10 9.280 0.466 0.15 Difference = mu (suc 1) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 7.090 95% CI for difference: (6.017, 8.163) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 14.73 P-Value = 0.000 DF = 10 Two-Sample T-Test and CI: suc 2, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 13.280 0.776 0.25 ho lang 10 9.280 0.466 0.15 Difference = mu (suc 2) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 4.000 95% CI for difference: (3.386, 4.614) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 13.98 P-Value = 0.000 DF = 14 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, ho lang Two-sample T for dau vao vs ho lang N Mean StDev SE Mean dau vao 10 29.09 2.04 0.64 ho lang 10 6.320 0.557 0.18 Difference = mu (dau vao) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 22.770 95% CI for difference: (21.282, 24.258) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 34.08 P-Value = 0.000 DF = 10 Two-Sample T-Test and CI: biogas, ho lang Two-sample T for biogas vs ho lang N Mean StDev SE Mean biogas 10 18.290 0.808 0.26 ho lang 10 6.320 0.557 0.18 Difference = mu (biogas) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 11.970 95% CI for difference: (11.309, 12.631) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 38.58 P-Value = 0.000 DF = 15 Two-Sample T-Test and CI: suc 1, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 16.37 1.45 0.46 ho lang 10 6.320 0.557 0.18 Difference = mu (suc 1) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 10.050 95% CI for difference: (8.969, 11.131) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 20.47 P-Value = 0.000 DF = 11 Two-Sample T-Test and CI: suc 2, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 13.280 0.776 0.25 ho lang 10 6.320 0.557 0.18 Difference = mu (suc 2) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 6.960 95% CI for difference: (6.320, 7.600) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 23.04 P-Value = 0.000 DF = 16 Two-Sample T-Test and CI: ho lang 1, ho lang Two-sample T for ho lang vs ho lang N Mean StDev SE Mean ho lang 10 9.280 0.466 0.15 ho lang 10 6.320 0.557 0.18 Difference = mu (ho lang 1) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 2.960 95% CI for difference: (2.475, 3.445) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 12.88 P-Value = 0.000 DF = 17 NITO TONG Two-Sample T-Test and CI: dau vao, biogas Two-sample T for dau vao vs biogas N Mean StDev SE Mean dau vao 10 686.2 80.5 25 biogas 10 254.8 15.4 4.9 Difference = mu (dau vao) - mu (biogas) Estimate for difference: 431.4 95% CI for difference: (372.7, 490.0) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 16.65 P-Value = 0.000 DF = Two-Sample T-Test and CI: dau vao, suc Two-sample T for dau vao vs suc N Mean StDev SE Mean dau vao 10 686.2 80.5 25 suc 10 203.9 15.2 4.8 Difference = mu (dau vao) - mu (suc 1) Estimate for difference: 482.3 95% CI for difference: (423.7, 540.9) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 18.63 P-Value = 0.000 DF = Two-Sample T-Test and CI: biogas, suc Two-sample T for biogas vs suc N Mean StDev SE Mean biogas 10 254.8 15.4 4.9 suc 10 203.9 15.2 4.8 Difference = mu (biogas) - mu (suc 1) Estimate for difference: 50.93 95% CI for difference: (36.47, 65.39) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 7.43 P-Value = 0.000 DF = 17 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, suc Two-sample T for dau vao vs suc N Mean StDev SE Mean dau vao 10 686.2 80.5 25 suc 10 157.4 35.3 11 Difference = mu (dau vao) - mu (suc 2) Estimate for difference: 528.8 95% CI for difference: (468.3, 589.3) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 19.03 P-Value = 0.000 DF = 12 Two-Sample T-Test and CI: biogas, suc Two-sample T for biogas vs suc N Mean StDev SE Mean biogas 10 254.8 15.4 4.9 suc 10 157.4 35.3 11 Difference = mu (biogas) - mu (suc 2) Estimate for difference: 97.4 95% CI for difference: (70.9, 124.0) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 8.00 P-Value = 0.000 DF = 12 Two-Sample T-Test and CI: suc 1, suc Two-sample T for suc vs suc N Mean StDev SE Mean suc 10 203.9 15.2 4.8 suc 10 157.4 35.3 11 Difference = mu (suc 1) - mu (suc 2) Estimate for difference: 46.5 95% CI for difference: (20.0, 73.0) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 3.83 P-Value = 0.002 DF = 12 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, ho lang Two-sample T for dau vao vs ho lang N Mean StDev SE Mean dau vao 10 686.2 80.5 25 ho lang 10 83.20 9.85 3.1 Difference = mu (dau vao) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 603.0 95% CI for difference: (545.0, 661.0) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 23.53 P-Value = 0.000 DF = Two-Sample T-Test and CI: biogas, ho lang Two-sample T for biogas vs ho lang N Mean StDev SE Mean biogas 10 254.8 15.4 4.9 ho lang 10 83.20 9.85 3.1 Difference = mu (biogas) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 171.65 95% CI for difference: (159.31, 183.99) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 29.65 P-Value = 0.000 DF = 15 Two-Sample T-Test and CI: suc 1, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 203.9 15.2 4.8 ho lang 10 83.20 9.85 3.1 Difference = mu (suc 1) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 120.72 95% CI for difference: (108.50, 132.94) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 21.05 P-Value = 0.000 DF = 15 Two-Sample T-Test and CI: suc 2, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 157.4 35.3 11 ho lang 10 83.20 9.85 3.1 Difference = mu (suc 2) - mu (ho lang 1) Estimate for difference: 74.2 95% CI for difference: (48.4, 100.0) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 6.40 P-Value = 0.000 DF = 10 Two-Sample T-Test and CI: dau vao, ho lang Two-sample T for dau vao vs ho lang N Mean StDev SE Mean dau vao 10 686.2 80.5 25 ho lang 10 48.0 10.8 3.4 Difference = mu (dau vao) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 638.2 95% CI for difference: (580.1, 696.3) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 24.86 P-Value = 0.000 DF = Two-Sample T-Test and CI: biogas, ho lang Two-sample T for biogas vs ho lang N Mean StDev SE Mean biogas 10 254.8 15.4 4.9 ho lang 10 48.0 10.8 3.4 Difference = mu (biogas) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 206.83 95% CI for difference: (194.19, 219.47) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 34.68 P-Value = 0.000 DF = 16 Two-Sample T-Test and CI: suc 1, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 203.9 15.2 4.8 ho lang 10 48.0 10.8 3.4 Difference = mu (suc 1) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 155.90 95% CI for difference: (143.37, 168.43) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 26.37 P-Value = 0.000 DF = 16 Two-Sample T-Test and CI: suc 2, ho lang Two-sample T for suc vs ho lang N Mean StDev SE Mean suc 10 157.4 35.3 11 ho lang 10 48.0 10.8 3.4 Difference = mu (suc 2) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 109.4 95% CI for difference: (83.4, 135.4) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 9.37 P-Value = 0.000 DF = 10 Two-Sample T-Test and CI: ho lang 1, ho lang Two-sample T for ho lang vs ho lang N Mean StDev SE Mean ho lang 10 83.20 9.85 3.1 ho lang 10 48.0 10.8 3.4 Difference = mu (ho lang 1) - mu (ho lang 2) Estimate for difference: 35.18 95% CI for difference: (25.41, 44.95) T-Test of difference = (vs not =): T-Value = 7.59 P-Value = 0.000 DF = 17 ... khảo sát tiêu COD, Nitơ tổng, Phốt tổng, NH4, pH, nhiệt độ, vật chất khô qua khả xử lý nước thải lò mổ biogas phủ nhựa HDPE Kết khảo sát khả xử lý nước thải lò mổ biogas phủ nhựa HDPE, nước thải. .. pháp xử lý nguồn nước thải ô nhiễm Xuất phát từ nhu cầu trên, đề tài Khảo sát khả xử lý nước thải lò mổ qua biogas phủ nhựa DHPE” thực 1.2 Yêu cầu đề tài Khảo sát, đánh giá khả xử lý nước thải lò. .. thải lò mổ qua biogas phủ nhựa DHPE 1.3 Nội dung thực Thu nhận mẫu đầu vào, biogas, hồ sục khí 1, hồ sục khí 2, hồ lắng 1, hồ lắng Khảo sát khả xử lý nước thải lò mổ qua biogas phủ nhựa DHPE qua
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ MỔ QUA BIOGAS PHỦ NHỰA HDPE , KHẢO SÁT KHẢ NĂNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI LÒ MỔ QUA BIOGAS PHỦ NHỰA HDPE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay