NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA MƯỜI CHỦNG Agrobacterium rhizogenes

60 5 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:10

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA MƯỜI CHỦNG Agrobacterium rhizogenes Ngành học: CÔNG NGHỆ SINH HỌC Sinh viên thực hiện: NGÔ MINH NHÂM Niên khóa: 2010 – 2014 Tháng 1/2014 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA MƯỜI CHỦNG Agrobacterium rhizogenes Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực ThS NGUYỄN NHƯ NHỨT NGÔ MINH NHÂM Tháng 1/2014 LỜI CẢM ƠN Trong suốt thời gian thực khóa luận tốt nghiệp, em nhận giúp đỡ nhiệt tình gia đình, thầy bạn bè Đó động lực lớn giúp em hồn thành khóa luận tốt nghiệp Đầu tiên, em xin gửi lời cảm ơn đến Ban giám hiệu trường Đại học Nơng Lâm TP Hồ Chí Minh, ban chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ sinh học tất quý thầy ln tận tình truyền đạt kiến thức cho em suốt trình học trường Em xin gửi lời biết ơn sâu sắc đến ThS Nguyễn Như Nhứt Người tận tình hướng dẫn, góp ý khơng ngừng động viên em suốt q trình thực khóa luận Xin cảm ơn q Cơng ty TNHH Gia Tường tạo điều kiện tốt cho em thực khóa luận tốt nghiệp Em xin gửi lời cảm ơn đến anh chị làm việc Cơng ty TNHH Gia Tường chi nhánh Bình Dương nhiệt tình hướng dẫn giúp đỡ em suốt thời gian qua Con thành kính ghi ơn ba mẹ tận tuỵ chăm sóc, dạy bảo Gia đình thân u ln tin tưởng, khích lệ làm chỗ dựa vững lúc khó khăn để vững bước đường chọn Chân thành cảm ơn! Ngày 07 tháng 01 năm 2014 Ngô Minh Nhâm i TĨM TẮT Agrobacterium rhizogenes lồi vi khuẩn phổ biến đất vùng rễ cây, mang nhiều đặc tính sinh học quan trọng có tiềm ứng dụng cao nghiên cứu đời sống Chúng có khả tổng hợp curdlan, loại exopolysaccharide có nhiều ứng dụng y dược thực phẩm Trong nơng nghiệp, Agrobacterium rhizogenes ứng dụng kiểm soát nấm gây bệnh hại trồng Nội dung nghiên cứu gồm: xác định khả chịu kháng sinh (các loại kháng sinh: ampicillin, chloramphenicol, kanamycin, streptomycin), khả gây cảm ứng tạo rễ tơ đậu xanh đậu đen, khả đối kháng với nấm Rhizoctonia solani Fusarium oxysporum gây bệnh trồng, khả sinh tổng hợp polysaccharide ngoại bào xác định hàm lượng thành phần tế bào (protein, lipid) nhằm sàng lọc chủng vi khuẩn mang đặc tích hữu ích Kết nghiên cứu cho thấy, hàm lượng protein sinh khối mười chủng A rhizogenes cao, khoảng từ 40 – 80 % Hàm lượng lipid mười chủng khoảng 1,2 – 6,2 % Hàm lượng polysaccharide ngoại bào khoảng 1,4 – 9,9 (g/g) Hầu hết chủng thử nghiệm có khả gây cảm ứng tạo rễ tơ đậu đen đậu xanh, ngoại trừ chủng 90 121 Kết xác định khả chịu kháng sinh cho thấy chủng A rhizogenes có khả kháng kháng sinh khác với kháng sinh ampicillin, chloramphenicol, kanamycin streptomycin Tất chủng thử nghiệm có khả kiểm soát nấm bệnh Rhizoctonia solani Fusarium oxysporum ii SUMMARY Thesis “Study on characteristics of ten Agrobacterium rhizogenes strains” Agrobacterium rhizogenes is a popular bacteria in soil in association with root, it has many important biological characteristics and other high potential applications in research as well as in life They have the ability to synthesize curdlan, is a type of exopolysaccharide has many applications in medicine and food In agriculture, Agrobacterium rhizogenes also be applied in controlling fungal plant diseases The research content includes sections: identify antibiotic resistance (antibiotics: ampicillin, chloramphenicol, kanamycin, streptomycin), the ability hairy root formation on black beans and green beans, the ability of resistance fungal pathogen Rhizoctonia solani and Fusarium oxysporum, the ability of extracellular polysaccharide biosynthesis, to define components in cells (proteins, lipids) in order to screen strains have characteristics useful statistics The study results showed that, the protein content in the biomass of the ten strains of Agrobacterium rhizogenes high, about 40-80 % Lipid content in ten strains about 1.2 6.2 % Extracellular polysaccharide content about 1.4 – 9.9 (g/g) Most strains test were have the ability hairy root formation on black beans and green beans, except strains 90 and 121 The results of determination of antibiotic resistant strains showed Agrobacterium rhizogenes different antibiotic resistance All strains test were have the ability controlling fungal diseases Keywords: Agrobacterium rhizogenes, rhizogenes iii characteristics of Agrobacterium MỤC LỤC Trang LỜI CẢM ƠN i  TÓM TẮT ii  SUMMARY iii  MỤC LỤC iv  DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi  DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH .vii  DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH .vii  Chương MỞ ĐẦU 1  1.1 Đặt vấn đề 1  1.2 Yêu cầu đề tài 2  1.3 Nội dung thực 2  Chương TỔNG QUAN TÀI LIỆU 3  2.1 Giới thiệu chung Agrobacterium 3  2.2 Đại cương giống vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes 4  2.2.1 Đặc điểm hình thái 4  2.2.2 Phân loại 5  2.2.3 Đặc điểm sinh học A rhizogenes 5  2.2.3.1 Khả kháng kháng sinh A rhizogenes 6  2.2.3.2 Khả sinh tổng hợp Curdlan vi khuẩn A rhizogenes 8  2.2.3.3 Khả gây bệnh trồng chuyển gen vào tế bào thực vật 11  Chương VẬT LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13  3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 13  3.2 Vật liệu 13  3.3 Phương pháp 14  3.3.1 Phương pháp nuôi cấy, bảo quản Agrobacterium zhizogenes 14  3.3.2 Phương pháp xác định số lượng tế bào vi khuẩn 14  iv 3.3.4 Định lượng lipid phương pháp Soxhlet 16  3.3.5 Phương pháp tách chiết polysaccharide ngoại bào 17  3.3.6 Phương pháp xác định khả cảm ứng tạo rễ tơ A rhizogenes 18  3.3.7 Phương pháp xác định khả chịu kháng sinh A rhizogenes 18  3.3.8 Phương pháp xác định khả kiểm soát nấm gây bệnh cho trồng 19  3.3.8.1 Phương pháp cấy trung gian nấm bệnh 19  3.3.8.2 Cấy đối kháng với cấy A rhizogenes trước 19  3.3.9 Phương pháp nghiên cứu 20  3.3.10 Phương pháp xử lý số liệu 20  Chương KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 21  4.1 Hàm lượng protein sinh khối 21  4.2 Hàm lượng lipid sinh khối 22  4.3 Hàm lượng polysaccharide ngoại bào 22  4.4 Khả gây cảm ứng tạo rễ tơ vi khuẩn A rhizogenes đậu 24  4.5 Khả chịu kháng sinh vi khuẩn A rhizogenes 25  4.6 Khả kiểm soát nấm gây bệnh cho trồng A rhizogenes 27  Chương KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 31  5.1 Kết luận 31  5.2 Đề nghị 31  TÀI LIỆU THAM KHẢO 32  PHỤ LỤC 34  v DANH SÁCH CÁC CHỮ VIẾT TẮT Am: ampicillin Cl: chloramphenicol Chv: chromosomal virulence ĐC: đối chứng Kn: kanamycin PGA: potato glucose agar pRi: root – inducing plasmid Ri: root - inducing Sm: streptomycin T - DNA: tranferred deoxyribomucleic acid Ti: tumer - inducing Vir: Virulence YMB: yeast manitol broth vi DANH SÁCH CÁC BẢNG VÀ HÌNH Trang Bảng 4.1 Kết hàm lượng lipid sinh khối A rhizogenes 22  Bảng 4.2 Tần suất cảm ứng tạo rễ tơ đậu xanh đậu đen 24  Bảng 4.3 Kết khả chịu kháng sinh vi khuẩn A rhizogenes 26  Bảng 4.4 Kết đối kháng A rhizogenes với nấm bệnh 28  Bảng 4.5 Bảng tổng hợp kết thí nghiệm 30  Hình 2.1 Con đường sinh tổng hợp Curdlan 10  Hình 4.1 Hàm lượng protein sinh khối vi khuẩn A rhizogenes 21  Hình 4.2 Hàm lượng exopolysaccharide 10 chủng A rhizogenes 23  Hình 4.3 Chế phẩm polysaccharide thơ 24  Hình 4.4 Khả gây cảm ứng tạo rễ tơ chủng 38 25  Hình 4.5 Khả kháng kháng sinh chủng 37 90 27  Hình 4.6 Hình minh hoạ cho khả kiểm soát nấm bệnh A rhizogenes 29  vii Chương MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề Xung quanh chúng ta, sinh vật lớn mà nhìn thấy được, có vơ vàn vi sinh vật nhỏ bé Trong đó, vi khuẩn vi sinh vật có vai trò quan trọng việc chuyển hóa liên tục vật chất tự nhiên Với nhiều ứng dụng khác nhau, vi khuẩn có mặt hầu hết lĩnh vực đời sống Đặc biệt với sản xuất nơng nghiệp, vi sinh vật có vai trò lớn, tham gia vào việc phân giải hợp chất hữu cơ, chuyển hóa chất khống, cố định nitơ phân tử để làm giàu thêm dự trữ nitơ đất Trong q trình sống, vi sinh vật sản sinh nhiều chất có hoạt tính sinh học cao có nhiều ứng dụng rộng rãi đời sống Agrobacterium rhizogenes loài vi khuẩn phổ biến đất vùng rễ cây, nhà khoa học quan tâm nhiều chúng có khả chuyển gen cảm ứng tạo rễ tơ Việc nghiên cứu nuôi cấy rễ tơ sau chuyển gen vi khuẩn ứng dụng sản xuất hợp chất thứ cấp nhiều loài thực vật Gần đây, người ta phát A rhizogenes mang nhiều đặc tính sinh học quan trọng khác có tiềm ứng dụng cao nghiên cứu đời sống Chúng có khả tổng hợp curdlan, loại exopolysaccharide có nhiều ứng dụng y dược thực phẩm Lồi vi khuẩn có khả kéo dài tuổi thọ hoa cắt cành, tạo trồng có kiểu hình Trong nơng nghiệp, A rhizogenes ứng dụng kiểm soát nấm gây bệnh hại trồng Với nhiều đặc tính ứng dụng hữu ích trên, đề tài “Nghiên cứu đặc tính sinh học mười chủng Agrobacterium rhizogenes” tiến hành Bảng phụ lục 3.2 Kết hàm lượng lipid Chủng 32 36 37 38 39 47 90 91 121 131 Khối lượng mẫu khơ tuyệt đối (g) Khối lượng gói ngun liệu trước Soxhlet (g) Khối lượng gói nguyên liệu sau Soxhlet (g) % lipid Lần Lần Lần Lần2 Lần Lần Lần Lần 2,6351 3,0974 2,3485 3,3521 1,4288 2,9341 3,9547 2,2574 4,0634 0,7736 2,0722 2,4228 2,3810 2,4781 1,5111 3,7734 3,7839 2,2872 3,8931 1,1174 3,2688 3,9541 3,2130 3,3521 2,2755 3,5464 4,8113 3,1194 4,9243 1,6519 2,7134 3,2843 3,2386 3,3438 2,3609 4,2102 4,6590 3,1256 4,7558 1,9816 3,0998 3,8835 3,0766 3,2270 2,2129 3,4352 4,7629 3,0660 4,8376 1,6243 2,5924 3,2116 3,1057 3,2476 2,2979 4,0925 4,6096 3,0832 4,6761 1,9416 6,41 2,28 5,81 3,73 4,38 3,79 1,22 2,37 2,13 3,57 5,84 3,00 5,58 3,88 4,17 3,12 1,31 1,85 2,05 3,58 Bảng phụ lục 3.3 Kết hàm lượng polysaccharide ngoại bào Chủng 32 36 37 38 39 47 90 91 121 131 Thể tích canh trường (ml) Mật độ tế bào (CFU/ml) lần lần lần lần lần lần TB 2,32.108 2,53.108 2,41.108 2,68.108 5,08.108 3,48.108 6,33.108 2,12.108 1,18.109 2,32.108 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,7008 0,4843 0,2497 0,2323 0,9638 0,6428 1,9151 1,2231 1,4623 0,2106 0,5443 0,7481 0,2304 0,2337 0,8338 0,6609 0,9688 1,1878 1,3708 0,3059 1,0903 0,8829 0,2497 0,1955 0,8050 0,8765 1,2352 1,4027 1,3067 0,4662 1,1118 0,7051 0,2433 0,2205 0,8675 0,7267 1,3730 1,2712 1,3799 0,3276 Lượng polysaccharide (g) Bảng phụ lục 3.4 Kết tần suất tạo rễ tơ vi khuẩn A rhizogenes đậu xanh Chủng Số rễ Số sống % Cây rễ lần lần lần lần lần lần 32 31 32 95 94 32,63 34,04 36 83 95 83 97 100,00 97,94 37 76 85 82 93 92,68 91,40 38 93 83 97 96 95,88 86,46 39 53 87 59 96 89,83 90,63 47 20 22 86 91 23,26 24,18 90 0 95 95 0,00 0,00 91 62 67 95 98 65,26 68,37 121 0 90 97 0,00 0,00 131 67 76 79 92 84,81 82,61 Đối chứng 0 97 83 0,00 0,00 Bảng phụ lục 3.5 Kết tần suất tạo rễ tơ vi khuẩn A rhizogenes đậu đen Chủng 32 36 37 38 39 47 90 91 121 131 Đối chứng Số rễ lần lần 44 87 42 83 40 84 44 89 41 82 16 34 0 44 83 0 44 86 0 Số sống lần lần 47 94 46 96 47 96 50 97 47 97 47 94 49 90 48 96 34 94 48 93 47 95 % Cây rễ lần lần 93,62 92,55 91,30 86,46 85,11 87,50 88,00 91,75 87,23 84,54 34,04 36,17 0,00 0,00 91,67 86,46 0,00 0,00 91,67 92,47 0,00 0,00 Bảng phụ lục 3.6 Kết khả chịu kháng sinh ampicillin vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes Chủng 32 36 37 38 39 47 90 91 121 131 Đường kính vòng vơ khuẩn (mm) Lần Lần Lần TB 18 18 21 14 23 22 12 15 19 20 11 22 20 13 19 16 19 13 19 12 11 17 18 20 13 21 18 12 Bảng phụ lục 3.7 Kết khả chịu kháng sinh chloramphenicol vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes Chủng 32 36 37 38 39 47 90 91 121 131 Đường kính vòng vơ khuẩn (mm) Lần Lần Lần TB 15 12 13 11 10 25 15 16 13 13 14 13 28 19 11 15 16 10 10 10 11 25 16 15 15 10 12 12 11 26 17 10 15 Bảng phụ lục 3.8 Kết khả chịu kháng sinh kanamycin vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes Chủng Đường kính vòng vơ khuẩn (mm) Lần Lần Lần TB 32 22 21 25 23 36 23 18 25 22 37 25 27 26 26 38 23 18 18 20 39 19 18 18 18 47 23 21 20 21 90 12 12 10 11 91 18 21 20 20 121 14 15 13 14 131 14 12 12 13 Bảng phụ lục 3.9 Kết khả chịu kháng sinh streptomycin vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes Chủng 32 36 37 38 39 47 90 91 121 131 Đường kính vòng vơ khuẩn (mm) Lần Lần Lần TB 24 26 24 25 23 25 24 24 23 24 20 22 21 20 23 21 20 23 22 22 20 15 18 18 0 0 23 27 26 25 14 13 11 13 20 20 19 20 Bảng phụ lục 3.10 Kết đối kháng với nấm Rhizoctonia solani vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes Chủng 32 36 37 38 39 47 90 91 121 131 Đường kính đĩa đối chứng (cm) Đĩa Đĩa Đĩa 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Đường kính đĩa đối kháng (cm) Đĩa Đĩa Đĩa 6,3 6,6 6,3 6,5 6,5 4,5 4,8 8,3 7,8 8,5 8,7 7,8 7,5 5,9 6,4 6,6 4,4 4,6 4,3 6,7 7,2 6,6 8,3 8,1 Hiệu ức chế I (%) Đĩa 30,00 30,00 50,00 7,78 5,56 13,33 34,44 51,11 25,56 7,78 Đĩa 22,22 27,78 46,67 11,11 0,00 22,22 28,89 48,89 20,00 11,11 Đĩa 26,67 27,78 44,44 13,33 3,33 16,67 26,67 52,22 26,67 10,00 Bảng phụ lục 3.11 Kết đối kháng với nấm Fusarium oxysporum vi khuẩn Agrobacterium rhizogenes Chủng 32 36 37 38 39 47 90 91 121 131 Đường kính đĩa đối chứng (cm) Đĩa Đĩa Đĩa 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 Đường kính đĩa đối kháng (cm) Đĩa Đĩa Đĩa 3 3,3 2,9 1,7 1,5 1,4 1,7 1,6 1,5 4,3 4,5 4,7 5,2 4,9 6,2 5,8 5,5 5,4 5,7 6,4 6,2 6,1 2,6 2,3 2,4 3,1 2,8 3,2 Hiệu ức chế I (%) Đĩa 66,67 81,11 81,11 55,56 47,78 31,11 38,89 28,89 71,11 65,56 Đĩa 63,33 83,33 82,22 52,22 42,22 33,33 40,00 31,11 74,44 68,89 Đĩa 67,78 84,44 83,33 50,00 45,56 35,56 36,67 32,22 73,33 64,44 Phụ lục 4: XỬ LÝ THỐNG KÊ Bảng 4.1 Bảng ANOVA bảng 3.2 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 44.130 10 4.903 0.848 57.798 0.0000 0.085 Total 19 44.978 Bảng 4.2 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 3.2 Error Mean Square = 0.08500 Error Degrees of Freedom = 10 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.9240 s_ = 0.2062 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean 32 = 6.130 A Mean 1= 6.130 A Mean 36 = 2.640 Mean 3= 5.700 A Mean 37 = 5.700 A Mean 5= 4.280 B Mean 38 = 3.810 B Mean 4= 3.810 B Mean 39 = 4.280 B Mean 10 = 3.580 BC Mean 47 = 3.460 BC Mean 6= 3.460 Mean 90 = 1.270 E Mean 2= 2.640 Mean 91 = 2.110 DE Mean 8= 2.110 DE DE Mean 9= 2.090 DE Mean 7= 1.270 E CD Mean 121 = 2.090 Mean 131 = 3.580 BC BC CD Bảng 4.3 Bảng ANOVA bảng 3.3 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 5.600 0.622 20 1.349 0.067 9.223 0.0000 Total 29 6.949 Bảng 4.4 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 3.3 Error Mean Square = 0.06700 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 0.6013 s_ = 0.1494 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean 32 = 1.110 A Mean 9= 1.380 A Mean 36 = 0.7100 AB Mean = 1.370 A Mean 37 = 0.2400 B Mean = 1.270 A Mean 38 = 0.2200 B Mean = 1.110 A Mean 39 = 0.8700 AB Mean = 0.8700 AB Mean 47 = 0.7300 AB Mean = 0.7300 AB Mean 90 = Mean = 0.7100 AB Mean 1.370 A 91 = 1.270 A Mean 121 = 1.380 A Mean 131 = 0.3300 B Mean 10 = 0.3300 B Mean Mean = 0.2400 = 0.2200 B B Bảng 4.5 Bảng ANOVA bảng 3.4 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 11633.526 1661.932 56.302 236.143 0.0000 7.038 Total 15 11689.829 Bảng 4.6 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 3.4 Error Mean Square = 7.038 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 8.902 at alpha = 0.010 Original Order Mean 32 = 33.34 Mean 36 = Ranked Order Mean 2= 98.97 A 98.97 A Mean 3= 92.04 AB Mean 37 = 92.04 AB Mean 4= 91.17 AB Mean 38 = 91.17 AB Mean 5= 90.23 AB Mean 39 = 90.23 AB Mean 10 = 83.71 B Mean 8= 66.82 Mean 1= 33.34 Mean 6= 23.72 Mean 47 = 23.72 Mean 90 = 0.0000 Mean 91 = 66.82 Mean 121 = 0.0000 Mean 131 = D E F C F 83.71 B Mean ĐC = 0.0000 Mean Mean F = 0.0000 C D E F = 0.0000 F Mean 11 = 0.0000 F Bảng 4.7 Bảng ANOVA bảng 3.5 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 5228.069 746.867 41.951 142.426 0.0000 5.244 Total 15 5270.020 Bảng 4.7 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 3.5 Error Mean Square = 5.244 Error Degrees of Freedom = No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.274 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean 32 = 93.09 A Mean Mean 36 = 88.88 AB Mean 10 = 92.07 AB Mean 37 = 86.31 B Mean 4= 89.88 AB Mean 38 = 89.88 AB Mean 8= 89.07 AB Mean 39 = 85.89 Mean 2= 88.88 AB Mean 47 = 35.11 Mean 3= 86.31 B Mean 90 = 0.0000 Mean 5= 85.89 B Mean 91 = 89.07 AB Mean 6= 35.11 Mean 121 = 0.0000 Mean 131 = Mean ĐC = B C D D 92.07 AB 0.0000 D 1= 93.09 A C Mean = 0.0000 D Mean = 0.0000 D Mean 11 = 0.0000 D Bảng 4.7 Bảng ANOVA bảng 3.6 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 14 219.333 36.556 86.667 6.190 5.905 0.0030 Total 20 306.000 Bảng 4.7 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 3.6 Error Mean Square = 6.190 Error Degrees of Freedom = 14 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 6.047 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean 32 = 17.33 AB Mean = 21.33 A Mean 36 = 17.67 AB Mean = 20.00 A Mean 37 = 20.00 A Mean = 18.00 AB Mean 38 = 12.67 Mean = 17.67 AB Mean = 17.33 AB Mean = 12.67 Mean 10 = 12.00 B B Mean 39 = 0.0000 Mean 47 = 21.33 A Mean 90 = 0.0000 Mean 91 = C 18.00 AB Mean 121 = 0.0000 Mean 131 = C 12.00 Mean ĐC = 0.0000 C B C B Mean = 0.0000 C Mean = 0.0000 C Mean = 0.0000 C Mean 11 = 0.0000 C Bảng 4.8 Bảng ANOVA bảng 3.7 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 20 697.867 77.541 47.333 2.367 32.764 0.0000 Total 29 745.200 Bảng 4.9 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 3.7 Error Mean Square = 2.367 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.574 at alpha = 0.010 Original Order Mean 32 = Ranked Order 14.67 BCD Mean 36 = 10.33 Mean 37 = 12.00 Mean 38 = 11.67 Mean 39 = 11.33 Mean 47 = 26.00 A Mean 90 = 8.330 Mean 91 = 16.67 EF CDE Mean 6= 8= 26.00 A 16.67 B Mean 10 = 15.33 BC DEF Mean 1= 14.67 DEF Mean 3= 12.00 Mean 4= 11.67 DEF Mean 5= 11.33 DEF Mean 2= 10.33 EF Mean 9= 9.670 EF Mean 7= 8.330 F Mean 11 = 0.0000 G F B Mean 121 = 9.670 Mean 131 = 15.33 BC Mean ĐC = 0.0000 Mean EF G BCD CDE Bảng 4.10 Bảng ANOVA bảng 3.8 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 20 604.700 67.189 70.667 3.533 19.016 0.0000 Total 29 675.367 Bảng 4.11 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 3.8 Error Mean Square = 3.533 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 4.367 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean 32 = 22.67 AB Mean 3= 26.00 A Mean 36 = 22.00 AB Mean 1= 22.67 AB Mean 37 = 26.00 A Mean 2= 22.00 AB Mean 38 = 19.67 B Mean 6= 21.33 B Mean 39 = 18.33 BC Mean 4= 19.67 B Mean 47 = 21.33 B Mean 8= 19.67 B Mean 90 = 11.33 Mean 5= 18.33 BC Mean 91 = 19.67 Mean 9= 14.00 CD Mean 10 = 12.67 D D B Mean 121 = 14.00 CD Mean 131 = 12.67 D Mean ĐC = 0.0000 E Mean 7= 11.33 Mean 11 = 0.0000 D E Bảng 4.12 Bảng ANOVA bảng 3.9 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 18 377.630 47.204 49.333 2.741 17.223 0.0000 Total 26 426.963 Bảng 4.13 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 3.9 Error Mean Square = 2.741 Error Degrees of Freedom = 18 No of observations to calculate a mean = Least Significant Difference Test LSD value = 3.891 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean 32 = 24.67 AB Mean 8= 25.33 A Mean 36 = 24.00 AB Mean 1= 24.67 AB Mean 37 = 22.33 ABC Mean 2= 24.00 AB Mean 38 = 21.33 Mean 3= 22.33 ABC Mean 39 = 21.67 ABC Mean 5= 21.67 ABC Mean 47 = 17.67 Mean 4= 21.33 Mean 90 = 0.0000 Mean 91 = 25.33 A Mean 121 = BCD D F 12.67 Mean 131= 19.67 Mean ĐC = 0.0000 E CD Mean 10 = CD Mean 6= 17.67 Mean 9= 12.67 E = 0.0000 F Mean F 19.67 BCD Mean 11 = 0.0000 D F Bảng 4.14 Bảng ANOVA bảng 3.10 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 19 5890.768 654.530 176.920 9.312 70.292 0.0000 Total 28 6067.688 Bảng 4.15 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 3.10 Error Mean Square = 9.312 Error Degrees of Freedom = 19 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 7.128 s_ = 1.762 at alpha = 0.010 Original Order Ranked Order Mean 32 = 26.30 B Mean 8= 50.74 A Mean 36 = 28.52 B Mean 3= 47.04 A Mean 7= 47.04 A Mean 7= 30.00 B Mean 38 = 10.74 DE Mean 2= 28.52 B Mean 39 = 4.450 E Mean 1= 26.30 B Mean 47 = 17.41 Mean 9= 24.08 BC Mean 90 = 30.00 Mean 6= 17.41 Mean 91 = 50.74 A Mean 4= 10.74 Mean 121 = 24.08 Mean 131 = 9.630 CD B BC Mean 10 = E Mean 5= 9.630 4.450 CD DE E E Bảng 4.16 Bảng ANOVA bảng 3.11 ANALYSIS OF VARIANCE TABLE Degrees of Sum of Mean Freedom Squares Square F-value Prob Between Within 10442.801 20 1160.311 88.142 263.283 0.0000 4.407 Total 29 10530.942 Bảng 4.17 Bảng trắc nghiệm phân hạng bảng 3.11 Error Mean Square = 4.407 Error Degrees of Freedom = 20 No of observations to calculate a mean = Duncan's Multiple Range Test LSD value = 4.877 s_ = 1.212 at alpha = 0.010 Original Order Mean 32 = 65.93 Mean Ranked Order C Mean 2= 82.96 A 36 = 82.96 A Mean 3= 82.22 A Mean 37 = 82.22 A Mean 9= 72.96 Mean 38 = 52.59 Mean 10 = 66.30 Mean 39 = 45.19 Mean 47 = 33.33 Mean 90 = 38.52 Mean 91 = 30.74 Mean 121 = 72.96 Mean 131 = 66.30 D E B C Mean 1= 65.93 Mean 4= 52.59 F Mean 5= 45.19 G Mean 7= 38.52 B Mean 6= 33.33 G C Mean 8= 30.74 G G C D E F ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ SINH HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA MƯỜI CHỦNG Agrobacterium rhizogenes Hướng dẫn khoa học Sinh viên thực... sàng lọc chủng A rhizogenes mang một vài đặc tính sinh học có ích để phục vụ cho nghiên cứu ứng dụng sau 1.3 Nội dung thực Khảo sát số đặc điểm vi sinh - sinh hóa mười chủng Agrobacterium rhizogenes. .. Trong nơng nghiệp, A rhizogenes ứng dụng kiểm sốt nấm gây bệnh hại trồng Với nhiều đặc tính ứng dụng hữu ích trên, đề tài Nghiên cứu đặc tính sinh học mười chủng Agrobacterium rhizogenes tiến hành
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA MƯỜI CHỦNG Agrobacterium rhizogenes , NGHIÊN CỨU ĐẶC TÍNH SINH HỌC CỦA MƯỜI CHỦNG Agrobacterium rhizogenes

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay