NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ VỎ HẠT ĐIỀU

142 2 0
  • Loading ...
1/142 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ VỎ HẠT ĐIỀU Họ tên sinh viên: NGUYỄN QUỐC THẮNG NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG THANH TRÚC Ngành: CƠNG NGHỆ HĨA HỌC Niên khóa: 2009 - 2013 Tp HCM, 08/2013 NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ VỎ HẠT ĐIỀU Tác giả NGUYỄN QUỐC THẮNG NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG THANH TRÚC Khóa luận đệ trình để đáp ứng u cầu cấp Kỹ sư ngành Cơng Nghệ Hóa Học Giáo viên hướng dẫn PGS TS Trương Vĩnh Tháng 8, 2013 i Đại Học Nông Lâm Tp HCM CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ mơn cơng nghệ hóa học Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc -NHIỆM VỤ LUẬN ÁN TỐT NGHIỆP BỘ MƠN: CƠNG NGHỆ HĨA HỌC HỌ VÀ TÊN: NGUYỄN QUỐC THẮNG MSSV: 09139170 NGUYỄN BÌNH PHƯƠNG THANH TRÚC NGÀNH: CƠNG NGHỆ HÓA HỌC MSSV: 09139210 LỚP: DH09HH Đầu đề luận án: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ VỎ HẠT ĐIỀU Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu): Nghiên cứu trình thủy phân vỏ hạt điều Nghiên cứu trình lên men glucose lên men dịch thủy phân Ngày giao nhiệm vụ luận án: 03/2013 Ngày hoàn thành nhiệm vụ: 15/08/2013 Họ tên người hướng dẫn: Phần hướng dẫn PGS TS Trương Vĩnh Toàn Nội dung yêu cầu LATN thông qua Bộ môn Ngày … Tháng … Năm 2013 CHỦ NHIỆM BỘ MÔN NGƯỜI HƯỚNG DẪN (Ký ghi rõ họ tên) (Ký ghi rõ họ tên) PHẦN DÀNH CHO BỘ MÔN: Người duyệt (chấm sơ bộ): Đơn vị: Ngày bảo vệ: Điểm tổng kết: Nơi lưu trữ luận án: ii LỜI CẢM ƠN Luận  văn  là  tác  phẩm  của  một  sinh  viên  trước  khi  rời khỏi  trường đại  học.  Để  hoàn thành  luận  văn,  sinh  viên  cần  phải  áp  dụng  tất  cả  các  kiến  thức  và  hiểu biết mà mình đã tích luỹ được trong suốt những năm học ở trường. Chính  vì  vậy  những  kiến  thức  mà  em đã  tiếp  thu  được  trong  4  năm  học  tại  trường  Đại Học Nông Lâm là  nền  tảng  vững  chắc  giúp  em hoàn  thành  luận  văn  này.  Chúng  em  xin  chân  thành  cảm  ơn  các  thầy  cô  trong  môn CƠNG NGHỆ HĨA HỌC vì đã tận tình giảng dạy, giúp đỡ trong suốt những năm vừa qua Chúng em  xin  chân  thành  cảm  ơn  thầy  PGS TS Trương Vĩnh,  thầy  là  người  đã  giúp  chúng  em  đến  với hướng nghiên cứu này, đồng thời cũng là  người tận tình chỉ bảo, truyền đạt kiến thức, kinh nghiệm và tạo mọi điều kiện  thuận lợi để em có thể hồn thành tốt luận văn Cuối  cùng,  chúng  em  xin  cảm  ơn  bạn  bè  và  người  thân  trong  gia  đình,  những  người  ln  chỗ  dựa  vững  chắc  và  luôn  ủng  hộ  chúng em  trong  mọi  việc Sinh viên thực Nguyễn Quốc Thắng Nguyễn Bình Phương Thanh Trúc iii MỤC LỤC TRANG TỰA i  LỜI CẢM ƠN iii  MỤC LỤC iv  TÓM TẮT vii  ABSTRACT viii  DANH SÁCH CÁC HÌNH ix  DANH SÁCH BẢNG xi  DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT xii  CHƯƠNG MỞ ĐẦU 3  1.1  Đặt vấn đề 3  1.2  Mục đích đề tài 4  1.3  Nội dung 4  1.4  Yêu cầu 4  1.5  Phương pháp nghiên cứu 4  CHƯƠNG TỔNG QUAN 5  2.1  Tổng quan điều [10] 5  2.2.1  Tên gọi xuất xứ .5  2.2.2  Vai trò kinh tế Việt Nam 6  2.2.3  Tiềm triển vọng điều 7  2.2  Sơ lược nguyên liệu Lignocellulose, Biofuel, Ethanol nhiên liệu .11  2.2.1  Nguyên liệu lignocellulose .11  2.2.2  Biofuel [1] 21  2.2.3  Ethanol [15] 23  2.3  Quá trình sản xuất ethanol 27  2.3.1  Sơ đồ tổng quát 27  2.3.2  Thủy phân 28  iv 2.3.3  2.4  Lên men [6] 39  Phương pháp đo lường xác định số 53  2.4.1  Phương pháp chiết Soxhlet [7] .53  2.4.2  Phương pháp xác định hàm lượng đường 54  2.4.3  Xác định hàm lượng Ethanol sắc ký khí [18] 56  2.4.4  Phương pháp thống kê – xử lý số liệu [13] 60  CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP THÍ NGHIỆM 62  3.1  Đối tượng nghiên cứu 62  3.1.1  Thời gian địa điểm nghiên cứu 62  3.1.2  Đối tượng nghiên cứu 62  3.1.3  Chuẩn bị nguyên liệu 62  3.2  Thiết kế thí nghiệm 63  3.2.1  Quy trình thực 63  3.2.2  Sơ đồ bố trí thí nghiệm 64  3.3  Phương pháp phân tích 65  3.3.1  Phương pháp xác định hàm lượng đường – phương pháp Miller [9] 65  3.3.2  Phương pháp xác định hàm lượng Ethanol 67  3.4  Thí nghiệm 1: khảo sát yếu tố nguyên liệu 69  3.4.1  Thí nghiệm 1.1: độ ẩm nguyên liệu [5] 69  3.4.2  Thí nghiệm 1.2: hàm lượng CNSL [16] 71  3.4.3  Thí nghiệm 1.3: xác định hàm lượng chất trích ly [6] 74  3.4.4  Thí nghiệm 1.4: xác định hàm lượng cellulose [4] .75  3.4.5  Thí nghiệm 1.5: xác định hàm lượng lignin [7] 79  3.4.6  Thí nghiệm 1.6: xác định hàm lượng tro [7] 82  3.5  Thí nghiệm 2: xác định điều kiện tối ưu trình thủy phân 83  3.5.1.  Thí nghiệm 2.1: xây dựng đường chuẩn glucose 83  3.5.2.  Thí nghiệm 2.2: khảo sát trình thủy phân .84  3.6  Thí nghiệm 3: khảo sát q trình lên men 86  3.6.1  Thí nghiệm 3.1: so sánh hoạt tính lên men loại nấm men .86  3.6.2  Thí nghiệm 3.2: Khảo sát lên men 87  3.7  Thí nghiệm 4: lên men dịch thủy phân điều kiện tối ưu 89  v CHƯƠNG KẾT QỦA – THẢO LUẬN 91  4.1  Kết thí nghiệm 1: khảo sát yếu tố nguyên liệu .91  4.1.1  Thí nghiệm 1.1: độ ẩm nguyên liệu – TCVN 4048:2011 91  4.1.2  Thí nghiệm 1.2: phân tích thành phần vỏ hạt điều 91  4.1.3  Thí nghiệm 1.3: hàm lượng CNSL .93  4.2  Kết thí nghiệm 2: thí nghiệm thủy phân 94  4.2.1  Thí nghiệm 2.1: xây dựng đường chuẩn glucose 94  4.2.2  Thí nghiệm 2.2: khảo sát trình thủy phân .96  4.3  Kết thí nghiệm 3: khảo sát q trình lên men 106  4.3.1  Thí nghiệm 3.1: so sánh hoạt tính lên men loại nấm men 106  4.3.2  Thí nghiệm 3.2: khảo sát lên men 107  4.4  Kết thí nghiệm 4: lên men dịch thủy phân điều kiện tối ưu 111  CHƯƠNG KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ 113  TÀI LIỆU THAM KHẢO 116  PHỤ LỤC A .119  PHỤ LỤC B .121  PHỤ LỤC C .128  PHỤ LỤC D .129  vi TÓM TẮT Vỏ hạt điều chiếm tỷ lệ lớn phụ phẩm chế biến thực phẩm Việt Nam Với thành phần chứa 50% cellulose hemicellulose, vỏ hạt điều nguyên liệu thích hợp cho trình sản xuất ethanol sinh học Luận văn nghiên cứu trình sản xuất ethanol sinh học từ vỏ hạt điều chia làm hai phần Phần đầu nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố: nồng độ acid, thời gian thủy phân phần hai nghiên cứu trình lên men lên men dịch thủy phân Vỏ hạt điều nghiền nhỏ khơng qua tiền xử lý Sau tiến hành thủy phân acid sunfuric lên men nấm men Saccharomyces  cerevisiae Kết cho thấy, trình thủy phân diễn tốt điều kiện: nồng độ acid đạt 5%, thời gian phản ứng giờ, 100 oC, tương ứng nồng độ glucose đạt 17.6 mg/ml Từ thí nghiệm thủy phân ta xác định điều kiện tối ưu, áp dụng cho thí nghiệm lên men dịch thủy phân bước chuẩn bị mẫu, sau tiến hành lên men dịch thủy phân Q trình thu 17% ethanol theo thể tích vii ABSTRACT Cashew nut shell large proportion of the food processing by-products in Vietnam With components that contain more than 50% cellulose, cashew nut shell material is suitable for the production of ethanol This paper studies the production of fuel ethanol from cashew nut shell and is divided into two parts The first section studies the impact of factors: acid concentration, hydrolysis time and the second fermentation research base hydrolysis and fermentation Cashew nut shell is crushed and without pretreatment Then conducted sulfuric acid hydrolysis and fermentation by Saccharomyces cerevisiae Results showed that hydrolysis takes place in the best conditions: 5% acid concentration, reaction time h, 100 ° C, corresponding glucose concentrations obtained 17.6 mg / ml From hydrolysis experiments we determined the optimal conditions, then fermentation hydrolysis in such conditions This process gained 17% ethanol by volume viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Hình 2.1: Cấu trúc vỏ Biomass 11  Hình 2.2: Cấu trúc khơng gian thành thực vật .12  Hình 2.3: Cấu trúc cellulose 12  Hình 2.4: Mơ hình mơ tả cấu trúc cellulose 13  Hình 2.5: Cấu trúc hóa học hemicellulose 15  Hình 2.6: Cấu trúc galactoglucomanan .15  Hình 2.7: Cấu trúc arabinoxylan 16  Hình 2.8: Đơn vị cấu trúc lignin (từ trái sang: p-coumaryl alcohol, coniferyl alcohol, sinapyl alcohol) 16  Hình 2.9: Mạng cấu trúc lignin 17  Hình 2.10: Một số ví dụ chất trích ly (a) abietic acid; (b) cathechin; (c) palmitic acid 19  Hình 2.11: Cấu trúc thành phần tiêu biểu CNSL 20  Hình 2.12: Tình hình sản xuất ethanol nhiên liệu giới 25  Hình 2.13: Sơ đồ tổng quát trình sản xuất Ethanol nhiên liệu .27  Hình 2.14: Cơ chế trình thủy phân .29  Hình 2.15: Sơ đồ mơ tả giai đoạn trình thủy phân .33  Hình 2.16: Mơ hình thủy phân theo giả thiết Mok Antal 34  Hình 2.16: Sơ đồ động học trình thủy phân hemicellulose 37  Hình 2.17: Mơ hình động hoc theo Kobayashi Sakai 37  Hình 2.18: Nấm men kính hiển vi 45  Hình 2.19: Chu trình sinh hóa q trình lên men 48  Hình 2.20: Sơ đồ chuyển hóa pyruvate .48  Hình 2.21: Ảnh hưởng nhiệt độ đến sinh trưởng nấm men 49  Hình 2.22: Bộ chiết Soxhlet 53  Hình 2.23: Nguyên lý khúc xạ kế .54  Hình 2.24: Sơ đồ hệ thống sắc ký khí 57  Hình 3.1: Nguyên liệu đầu vào 62  Hình 3.2: Vỏ hạt điều sau nghiền qua rây 1mm 62  Hình 3.3: Quy trình sản xuất Ethanol nhiên liệu từ vỏ hạt điều 63  ix Khóa luận tốt nghiệp [11] GVHD: PGS TS Trương Vĩnh Nguyễn Văn Tặng, 'Tổng Quan Về Sản Xuất Ethanol Sinh Học Từ Rơm Rạ', (2012) [12] Hồ Sĩ Tráng, Cơ Sở Hoá Học Gỗ Và Cellulose,Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật Hà Nội, 2003), pp 30 - 81 [13] PGS TS Trương Vĩnh, Giáo Trình Thống Kê Ứng Dụng (Đại học Nông Lâm Tp HCM TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH [14] Helena Carmo, A Guide to Ph Measurement (Portugal: 3National Institute of Legal Medicine, 2007), p 52 [15] Charles E.Wyman, Handbook on Bioethanol: Product and UtilizationTaylor&Francis, 1996), p 285 [16] Tejas Gandhi, 'Studies on Effect of Various Solvents on Extraction of Cashew Nut Shell Liquid (Cnsl) and Isolation of Major Phenolic Constituents from Extracted Cnsl', (2012) [17] Belling Ham, Principles of Refractometry, 2001) [18] Carlo N Hamelinck, Handbook: Chromatographic (USA, 2003) [19] Rex Harril, Using a Refractometer to Test the Quality of Fruit & Vegetable (pineknoll, 1994), p 28 [20] Ilona Sárvári Horváth, 'Effect of Fufural on the Respiratory Metabolism of Saccharomyces Cerevisiae in Glucose-Limited Chemostats', (2004) [21] Lonnie O Ingram, 'Conversion of Cellulosic Materials to Ethanol', (1995) [22] Yan Lin, 'Ethanol Fermentation from Biomass Resources: Current State and Prospects' [23] M.Roehr, 'The Biotechnology of Ethanol Classical and Future Application', (2001) [24] Hetti Palonen, 'Role of Lignin in the Enzymatic Hydrolysis of Lignocellulose', (2004) 117 Khóa luận tốt nghiệp [25] GVHD: PGS TS Trương Vĩnh Helen pontes, 'Gc Determination of Acetone, Acetaldehyde, Ethanol, and Methanol in Biological Matrices and Cell Culture', 47 (2009) [26] Muhammad Ibrahim Rajoka, 'The Enzymatic Hydrolysis and Fermentation of Pretreated Wheat Straw and Bagasse to Ethanol', (2002) [27] Nikorn Sornporn, 'Extraction and Purification of Anacardic Acid from Cashew Nut Shell', (2007) [28] B Stackler, 'Quantitative Determination of Ethanol in Wine by Gas Chromatography', (1974) [29] Charles E Wyman, 'Hydrolysis of Cellulose and Hemicellulose', 43 (2007) 118 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trương Vĩnh PHỤ LỤC A BẢNG SỐ LIỆU THƠ Phụ lục A1: Bảng số liệu thí nghiệm thủy phân Ban đầu ND acid (%) Thời gian (h) 2 3 4 Sau trung hòa Lặp lại V Brix pH V NaOH Brix pH ABS 2 2 2 2 2 2 2 2 45 45.5 45 44 44 43 43 43 47 46 46 45 45 45 45 42 48 47 48 47.5 46 48 47 46 49.5 49 49 48 49 49 48 49 9 11 11.5 12 12.5 10 9.5 11.5 12 14 14 14.5 14.5 13.5 14.5 15.8 15 18 18.4 18 18.5 14.5 13.5 16 16.8 19 19.5 20 20 0.47 0.45 0.43 0.63 0.59 0.63 0.74 0.74 0.69 0.7 0.49 0.56 0.8 0.96 0.88 0.79 0.46 0.48 0.47 0.48 0.63 0.59 0.57 0.63 0.34 0.35 0.63 0.67 0.38 0.41 0.39 0.28 25.2 25.45 25.4 24.9 25 24.5 24.7 24.7 26.2 25.7 25.9 25.4 25.5 25.5 25.7 24.2 26.7 26.2 26.9 26.65 26 27 26.7 26.2 27.45 27.2 27.4 26.9 27.5 27.5 27.2 27.7 7 9.5 10 10.5 7.5 9.5 10 12 12 12.5 12.5 11.5 12.5 13.8 13 16 16.4 16 16.5 12.5 11.5 14 14.8 17 17.5 18 18 7.01 7.05 6.98 6.98 7.02 7.05 7.03 7.07 7.01 6.96 7.03 6.97 7.01 6.99 7.08 7.03 7.03 6.97 7.01 7.03 7.05 7.06 7.03 7.03 7.06 7.01 0.212 0.223 0.319 0.321 0.421 0.432 0.444 0.429 0.351 0.349 0.423 0.455 0.569 0.525 0.531 0.535 0.526 0.571 0.634 0.612 0.732 0.755 0.75 0.761 0.576 0.535 0.641 0.672 0.798 0.814 0.825 0.821 119 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trương Vĩnh Phụ lục A2: Bảng số liệu thí nghiệm mẫu đối chứng Thời Gian (h) V NaOH% Lặp lại pH V mẫu 3.97 49 0.2 0.028 3.96 49 0.2 0.025 3.85 49 0.3 0.047 3.8 48 0.3 0.041 3.81 48 0.35 0.061 3.81 48 0.35 0.06 3.61 46 0.6 0.071 3.64 45 0.6 0.067 ABS (ml) Phụ lục A3: Bảng số liệu thí nghiệm thể tích CO2 ND glucose 10 15 20 25 30 35 40 h(mm) 140 140 250 250 50 20 20 V CO2 (ml) 2.233 2.35053 3.99387 3.83827 0.84748 0.32732 0.31457 h (mm) 200 180 250 200 80 50 20 V CO2 (ml) 3.170045 3.009477 3.993872 3.086623 1.35167 LẦN 0.815698 0.314567 LẦN Phụ lục A4: Bảng số liệu thí nghiệm độ cồn ND glucose Độ cồn 10 15 20 16 14 25 11 11 30 4.5 120 35 40 lần lần Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trương Vĩnh PHỤ LỤC B SỐ LIỆU XỬ LÝ THỐNG KÊ Phụ lục B1: Bảng ANOVA thí nghiệm thủy phân Analysis of Variance for TNTP.GLU_TP - Type III Sums of Squares -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:TNTP.ND 307.05784 102.35261 773.212 0000 B:TNTP.TG 118.01089 39.33696 297.167 0000 INTERACTIONS AB 2.4123321 2680369 2.025 1046 RESIDUAL 2.1179730 16 1323733 -TOTAL (CORRECTED) 429.59903 31 -0 missing values have been excluded All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục B2: Bảng trung bình ảnh hưởng thời gian nồng độ acid đến lượng đường tạo thành Table of Least Squares Means for TNTP.GLU_TP -95% Confidence Level Count Average Stnd Error for mean -GRAND MEAN 32 11.573438 0643169 11.437058 11.709817 A:TNTP.ND 7.383500 1286338 7.110741 7.656259 9.853375 1286338 9.580616 10.126134 14.079000 1286338 13.806241 14.351759 14.977875 1286338 14.705116 15.250634 B:TNTP.TG 8.812250 1286338 8.539491 9.085009 10.747000 1286338 10.474241 11.019759 13.301375 1286338 13.028616 13.574134 13.433125 1286338 13.160366 13.705884 AB 2 4.587000 2572677 4.041482 5.132518 2 6.748000 2572677 6.202482 7.293518 8.994000 2572677 8.448482 9.539518 9.205000 2572677 8.659482 9.750518 7.381000 2572677 6.835482 7.926518 2 9.257500 2572677 8.711982 9.803018 3 11.535000 2572677 10.989482 12.080518 11.240000 2572677 10.694482 11.785518 11.566500 2572677 11.020982 12.112018 2 13.138000 2572677 12.592482 13.683518 15.679500 2572677 15.133982 16.225018 4 15.932000 2572677 15.386482 16.477518 11.714500 2572677 11.168982 12.260018 2 13.844500 2572677 13.298982 14.390018 16.997000 2572677 16.451482 17.542518 17.355500 2572677 16.809982 17.901018 121 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trương Vĩnh Phụ lục B3: Bảng LSD ảnh hưởng thời gian đến lượng đường tạo thành Multiple range analysis for TNTP.GLU_TP by TNTP.TG -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -1 8.812250 X 10.747000 X 13.301375 X 13.433125 X -contrast difference limits - -1.93475 0.38574 * - -4.48912 0.38574 * - -4.62087 0.38574 * - -2.55437 0.38574 * - -2.68612 0.38574 * - -0.13175 0.38574 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục B4: Bảng LSD ảnh hưởng nồng độ đến lượng đường tạo thành Multiple range analysis for TNTP.GLU_TP by TNTP.ND -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -2 7.383500 X 9.853375 X 14.079000 X 14.977875 X -contrast difference limits - -2.46988 0.38574 * - -6.69550 0.38574 * - -7.59437 0.38574 * - -4.22563 0.38574 * - -5.12450 0.38574 * - -0.89887 0.38574 * Phụ lục B5: Mơ hình hồi quy đơn biến nồng độ acid Regression Analysis - Linear model: Y = a+bX -Dependent variable: TNTP.GLU_TP Independent variable: TNTP.ND -Standard T Prob Parameter Estimate Error Value Level -Intercept 2.12038 1.24514 1.70293 09892 Slope 2.70087 0.338883 7.96993 00000 -Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Prob Level Model 291.78903 291.78903 63.5199 00000 Residual 137.81000 30 4.59367 -Total (Corr.) 429.59903 31 Correlation Coefficient = 0.824143 R-squared = 67.92 percent Stnd Error of Est = 2.14328 122 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trương Vĩnh Phụ lục B6: Xét tính khơng phù hợp mơ hình hồi quy đơn biến nồng độ Regression Analysis - Linear model: Y = a+bX -Dependent variable: TNTP.GLU_TP Independent variable: TNTP.ND -Standard T Prob Parameter Estimate Error Value Level -Intercept 2.12038 1.24514 1.70293 09892 Slope 2.70087 0.338883 7.96993 00000 -Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Prob Level Model 291.78903 291.78903 63.5199 00000 Residual 137.81000 30 4.59367 Lack-of-fit 15.268804 7.634402 1.74442 19321 Pure error 122.54119 28 4.37647 -Total (Corr.) 429.59903 31 Correlation Coefficient = 0.824143 R-squared = 67.92 percent Stnd Error of Est = 2.14328 Phụ lục B7: Mô hình hồi quy đơn biến thời gian Regression Analysis - Linear model: Y = a+bX -Dependent variable: TNTP.GLU_TP Independent variable: TNTP.TG -Standard T Prob Parameter Estimate Error Value Level -Intercept 7.46919 1.41817 5.26679 00001 Slope 1.6417 0.517842 3.17027 00350 -Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Prob Level Model 107.80716 107.80716 10.0506 00350 Residual 321.79187 30 10.72640 -Total (Corr.) 429.59903 31 Correlation Coefficient = 0.500947 R-squared = 25.09 percent Stnd Error of Est = 3.27512 Phụ lục B8: Xét tính khơng phù hợp mơ hình hồi quy đơn biến thời gian Regression Analysis - Linear model: Y = a+bX -Dependent variable: TNTP.GLU_TP Independent variable: TNTP.TG -Standard T Prob Parameter Estimate Error Value Level -Intercept 7.46919 1.41817 5.26679 00001 Slope 1.6417 0.517842 3.17027 00350 123 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trương Vĩnh Analysis of Variance -Source Sum of Squares Df Mean Square F-Ratio Prob Level Model 107.80716 107.80716 10.0506 00350 Residual 321.79187 30 10.72640 Lack-of-fit 10.203732 5.101866 45846 63692 Pure error 311.58814 28 11.12815 -Total (Corr.) 429.59903 31 Correlation Coefficient = 0.500947 R-squared = 25.09 percent Stnd Error of Est = 3.27512 Phụ lục B9: Mơ hình hồi quy biến nồng độ thời gian Model fitting results for: TNTP.GLU_TP -Independent variable coefficient std error t-value sig.level -CONSTANT -1.983875 0.71472 -2.7757 0.0095 TNTP.ND 2.700875 0.160824 16.7939 0.0000 TNTP.TG 1.6417 0.160824 10.2080 0.0000 -R-SQ (ADJ.) = 0.9253 SE= 1.017143 MAE= 0.807153 DurbWat= 0.800 Previously: 0.0000 0.000000 0.000000 0.000 32 observations fitted, forecast(s) computed for missing val of dep var Phụ lục B10: Phân tích phương sai mơ hình hồi quy biến nồng độ thời gian Analysis of Variance for the Full Regression -Source Sum of Squares DF Mean Square F-Ratio P-value -Model 399.596 199.798 193.120 0000 Error 30.0028 29 1.03458 -Total (Corr.) 429.599 31 R-squared = 0.930161 R-squared (Adj for d.f.) = 0.925344 Stnd error of est = 1.01714 Durbin-Watson statistic = 0.800276 Phụ lục B11: Bảng ANOVA ảnh hưởng nồng độ dịch lên men đến thể tích CO2 One-Way Analysis of Variance -Data: VCO2.VCO2 Level codes: VCO2.NDGLU Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level 124 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trương Vĩnh Between groups 25.327926 4.2213210 24.937 0002 Within groups 1.184979 1692827 -Total (corrected) 26.512905 13 missing value(s) have been excluded Phụ lục B12: Bảng trung bình ảnh hưởng nồng độ dịch đến thể tích CO2 Table of means for VCO2.VCO2 by DOCON.NDGLU -Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean -10 2.7015225 4685225 2909319 2.2149313 3.1881137 15 2.6800035 3294735 2909319 2.1934123 3.1665947 20 3.9938710 0000010 2909319 3.5072798 4.4804622 25 3.4624465 3758235 2909319 2.9758553 3.9490377 30 1.0995750 2520950 2909319 6129838 1.5861662 35 5715090 2441890 2909319 0849178 1.0581002 40 3145685 0000015 2909319 -.1720227 8011597 -Total 14 2.1176423 1099619 1099619 1.9337281 2.3015565 Phụ lục B13: Bảng LSD ảnh hưởng nồng độ dịch đến thể tích CO2 Multiple range analysis for VCO2.VCO2 by VCO2.NDGLU -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -40 3145685 X 35 5715090 X 30 1.0995750 X 15 2.6800035 X 10 2.7015225 X 25 3.4624465 XX 20 3.9938710 X -contrast difference limits 10 - 15 0.02152 0.97318 10 - 20 -1.29235 0.97318 * 10 - 25 -0.76092 0.97318 10 - 30 1.60195 0.97318 * 10 - 35 2.13001 0.97318 * 10 - 40 2.38695 0.97318 * * denotes a statistically significant difference 125 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trương Vĩnh Phụ lục B14: Bảng ANOVA ảnh hường nồng độ dịch lên men đến độ cồn One-Way Analysis of Variance -Data: DOCON.DOCON Level codes: DOCON.NDGLU Labels: Means plot: LSD Confidence level: 95 Range test: LSD Analysis of variance -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -Between groups 293.10714 48.851190 82.899 0000 Within groups 4.12500 589286 -Total (corrected) 297.23214 13 missing value(s) have been excluded Phụ lục B15: Bảng trung bình ảnh hưởng nồng độ dịch lên đến độ cồn Table of means for DOCON.DOCON by DOCON.NDGLU -Stnd Error Stnd Error 95 % LSD Level Count Average (internal) (pooled s) intervals for mean -10 5.500000 5000000 5428101 4.592136 6.407864 15 6.500000 5000000 5428101 5.592136 7.407864 20 15.000000 1.0000000 5428101 14.092136 15.907864 25 11.000000 0000000 5428101 10.092136 11.907864 30 4.750000 2500000 5428101 3.842136 5.657864 35 1.500000 5000000 5428101 592136 2.407864 40 1.500000 5000000 5428101 592136 2.407864 -Total 14 6.535714 2051630 2051630 6.192574 6.878855 Phụ lục B16: Bảng LSD ảnh hưởng nồng độ dich đến độ cồn Multiple range analysis for DOCON.DOCON by DOCON.NDGLU -Method: 95 Percent LSD Level Count Average Homogeneous Groups -35 1.500000 X 40 1.500000 X 30 4.750000 X 10 5.500000 X 15 6.500000 X 25 11.000000 X 20 15.000000 X -contrast difference limits 126 Khóa luận tốt nghiệp 10 10 10 10 10 10 - 15 20 25 30 35 40 GVHD: PGS TS Trương Vĩnh -1.00000 1.81573 -9.50000 1.81573 * -5.50000 1.81573 * 0.75000 1.81573 4.00000 1.81573 * 4.00000 1.81573 * * denotes a statistically significant difference 127 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trương Vĩnh PHỤ LỤC C ĐỒ THỊ Phụ lục C1: Sắc ký đồ chuẩn ethanol Phụ lục C2: Sắc ký đồ mẫu lên men dịch thủy phân điều kiện xử lý acid 5% thời gian xử lý 3h 128 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trương Vĩnh PHỤ LỤC D THIẾT BỊ - DỤNG CỤ THÍ NGHIỆM Phụ lục D1: Máy quay chân khơng Phụ lục D2: Tủ sấy Memmert Beschickung Loading 1000 – 800 129 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trương Vĩnh Phụ lục D3: Cân TE612 sartorious độ xác 0.01g Phụ lục D4: Cân TE214S độ xác 0.1mg Phụ lục D5: Máy nghiền 130 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trương Vĩnh Phụ lục D6: Máy quang phổ hấp thu phân tử UV – VIS Genesy 20 Phụ lục D7: Rây 1mm 131 ... tài: Nghiên cứu quy trình sản xuất ethanol sinh học từ vỏ hạt điều Khóa luận tốt nghiệp GVHD: PGS TS Trương Vĩnh 1.2 Mục đích đề tài  Nghiên cứu khả sản xuất ethanol sinh học từ vỏ hạt điều. .. độ dịch lên men;  Đưa quy trình cơng nghệ sản xuất ethanol sinh học từ vỏ hạt điều  Đánh giá tính khả thi sản xuất ethanol sinh học từ vỏ hạt điều 1.5 Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp xử... HĨA HỌC MSSV: 09139210 LỚP: DH09HH Đầu đề luận án: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ VỎ HẠT ĐIỀU Nhiệm vụ (yêu cầu nội dung số liệu ban đầu): Nghiên cứu trình thủy phân vỏ hạt điều
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ VỎ HẠT ĐIỀU , NGHIÊN CỨU QUY TRÌNH SẢN XUẤT ETHANOL SINH HỌC TỪ VỎ HẠT ĐIỀU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay