TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA FOAM PU

66 7 0
  • Loading ...
1/66 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:04

ĐẠI HỌC NƠNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHOA KHOA HỌC BỘ MƠN CƠNG NGHỆ HĨA HỌC …………o0o………… LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC TỔNG HỢP KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA FOAM PU SVTH: HỒ TẤN ĐẠT MSSV: 09139030 GVHD: ThS Phạm Quỳnh Thái Sơn TP.HỒ CHÍ MINH, THÁNG NĂM 2013 i TỔNG HỢP KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA FOAM PU Tác giả HỒ TẤN ĐẠT Khóa luận đƣợc đệ trình để đáp ứng u cầu cấp kỹ sƣ ngành Cơng Nghệ Hóa Học Giáo viên hƣớng dẫn: Th.S Phạm Quỳnh Thái Sơn Tháng 08 năm 2013 ii LỜI CẢM ƠN Kính gửi đến thầy Bộ Mơn Cơng Nghệ Hóa Học, Trƣờng Đại học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh lời cảm ơn chân thành tận tình truyền đạt cho chúng tơi kiến thức q giá q trình học tập, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để thực đề tài cách tốt Tôi xin chân thành cảm ơnthầy Th.S Phạm Quỳnh Thái Sơn, giảng viên Bộ Mơn Cơng Nghệ Hóa Học, Trƣờng Đại học Nơng Lâm Tp.HCM tận tình hƣớng dẫn, giúp đỡ, động viên chúng tôi, tạo điều kiện tốt cho suốt trình thực đề tài Con xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến ba mẹ nuôi dạy khơn lớn để có đƣợc thành nhƣ ngày hôm Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến bạn lớp DH09HH giúp đỡ thời gian thực đề tài Kính chúc ngƣời sức khỏe thành cơng ! Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 8/2013 Sinh viên thực Hồ Tấn Đạt iii ABSTRACT By the guidance of MA Pham Quynh Thai Sơn, the project “synthesis and properties of polyurethanes survey ” was made by sutdent Ho Tan Dat form 03/2013 to 07/2013 in technical room I4 laboratory ( Department chemical Technology) of Nong Lam University in Ho Chi Minh City One of them, which is widely used in the polyurethane factories, is diisocyanates and polyol These compounds are widely used in surface coatings, polyurethane foams, adhesives, resins, elastomers, binders, and sealants Polyurethane polymers are formed by reacting an isocyanate with a polyol Both the isocyanates and polyols used to make polyurethanes contain on average two or more functional groups per molecule Polyurethanes are used which occurs widely in the manufacture of flexible, high-resilience foam seating; rigid foam insulation panels; microcellular foam seals and gaskets; carpet underlay; hard-plastic parts In this project, I surveyed the synthesized and properties of polyurethanes This process has been integrated components in different proportions, the survey identified thermal conductivity in shape, different volume and mechanical strength, such as hardness, strength, strain, elasticity, brittleness All of compounds will evaluate Biological activity assays iv MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN iii ABSTRACT iv MỤC LỤC v Danh sách chữ viết tắt: viii Danh sách hình ix Danh sách bảng xi Danh sách phụ lục xii Chƣơng 1: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề: 1.2 Mục đích đề tài: 1.3 Nội dung đề tài: 1.4 Yêu cầu: Chƣơng 2: TỔNG QUAN 2.1 Lịch sử hình thành: 2.2 Phân loại: 2.3 Thao tác đổ Foam PU: 2.4 Cở sở lý thuyết: 2.5 Thành phần: 2.5.1 Isocyanat: 2.5.2 Polyols: 2.5.3 Chuỗi mở rộng mối liên kết chéo 2.5.4 Chất xúc tác 11 2.6 Ứng dụng: 12 2.7 Công nghệ chế tạo: 14 v Chƣơng3: HÓA CHẤT PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 16 3.1 Hóa chất: 16 3.2 Dụng cụ thiết bị: 16 3.3 Quy trình tổng hợp khảo sát foam PU 17 3.3.1: Thí nghiệm 1: Tổng hợp foam PU 17 3.3 2: Thí nghiệm 2:.Khảo sát tính chất foam 18 3.4 Các thí nghiệm khảo sát tính chất foam: 19 3.4.1 Khảo sát tỷ trọng foam 19 3.4.1.1 Thí nghiệm đo tỷ trọng hình trụ theo tỉ lệ: 1:1và; 1:2 19 3.4.1.2 Thí nghiệm đo tỷ trọng hình lập phƣơng theo tỉ lệ: 1:1và; 1:2 19 3.4.2 Khảo sát hệ số hệ số dẫn nhiệt foam 20 3.4.2.1Trƣờng hợp 1: Khơng có sơn chống thấm 20 3.4.2.2 Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt hình trụ theo tỉ lệ: 1:1 và; 1:2 20 3.4.2.3Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt với hình hộp chữ nhật theo tỉ lệ: 1:1và; 1:2 20 3.4.3Trƣờng hợp 2: Có sơn chống thấm 20 3.4.3.1 Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt hình trụ theo tỉ lệ: 1:1và; 1:2 20 3.4.3.2 Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt hình lập phƣơng theo tỉ lệ: 1:1 và; 1:2 21 3.4.4 Thí nghiệm đo độ bền học: 21 3.4.4.1 Thí nghiệm đo độ nén theo tỉ lệ 1:1 21 3.4.4.2 Thí nghiệm đo độ đâm xuyên theo tỉ lệ 1:1 và; 1:2 22 3.4.4.3Thí nghiệm đo độ gãy vỡ1:1 22 Chƣơng 4: KẾT QUẢ THẢO LUẬN: 23 4.1 Kết quả: 23 4.2 Khảo sát tỷ trọng foam 25 vi 4.2.1 Thí nghiệm đo tỷ trọng hình trụ theo tỉ lệ: 1:1 và; 1:2 25 4.2.2 Thí nghiệm đo tỷ trọng hình lập phƣơng theo tỉ lệ: 1:1 và; 1:2 27 4.3 Khảo sát hệ số hệ số dẫn nhiệt foam 29 4.3.1 Trƣờng hợp 1: Không có sơn chống thấm 29 4.3.1.1 Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt hình trụ theo tỉ lệ: 1:1 và; 1:2 29 4.2.1.2 Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt với hình hộp chữ nhật theo tỉ lệ: 1:1và; 1:2 31 4.3.2Trƣờng hợp 2: Có sơn chống thấm 33 4.3.2.1 Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt hình trụ theo tỉ lệ: 1:1và; 1:2 33 4.3.2.2 Thí nghiệm đo hệ số dẫn nhiệt hình lập phƣơng theo tỉ lệ: 1:1 và; 1:2 35 4.4 Thí nghiệm đo độ bền học: 37 4.4.1 Thí nghiệm đo độ nén theo tỉ lệ 1:1 37 4.4.2 Thí nghiệm đo độ đâm xuyên theo tỉ lệ 1:1 và; 1:2 39 4.4.3 Thí nghiệm đo độ gãy vỡ theo tỉ lệ 1:1 42 Chƣơng 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ: 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC 47 vii Danh sách chữ viết tắt: DMCHA: Dimethylcyclohexylamine PU: Polyurethan BDO: 1,4-butanediol DABCO TEDA: 1,4-diazabicyclo octane HDI: Hexamethylene diisocyanate MDI: Methylene diphenyl diisocyanate PVC: Poly vinyl clorua IPDI: Isophorone diisocyanate TDI: Toluene diisocyanate R: Gốc hydrocacbon IPDI: Isophorone diisocyanate HQEE: bis ether hydroquinone (2-hydroxyetyl) PHD: Polyurea PVC: Polyvinyl chloride TA setting: Cài đặt cho hệ thống chế độ đo tùy chọn chạy chế độ có máy ANOVA: Analysis of variance HPLC: High performance liquid chromatography LSD: Least significant different kg: kilogram m: mét r: Bán kính k: Nhiệt độ k W: ốt viii Danh sách hình Hình 1: Phƣơng trình tổng hợp Polyurethan Hình 2: Phƣơng trình chế tách phản ứng PU amin thứ ba Hình 3: Phƣơng trình phản ứng tổng quát urethane Hình 4: Phƣơng trình phản ứng khí cacbonic hình thành việc phản ứng lại nƣớc isocyanate Hình 5: Cơng thức phân tử chung isocyanat Hình 6: Tên cơng thức phân tử Pure MDI‟s polymeric MDI‟s Hình 7: Sản phẩm nội thất 13 Hình 8: Sản phẩm xây dựng Hình 9: Sản phẩm ô tô thiết bị điện tử 14 Hình 10: Thiết bị đổ Foam PU 14 Hình 11: Công thức phân tử Toluen diisocyanate gồm hỗn hợp 16 Hình 12:Tƣờng phẳng 24 Hình 13: Mẫu đo tỷ trọng hình trụ theo tỉ lệ 1:1 25 Hình 14: Mẫu đo tỷ trọng hình trụ theo tỉ lệ 1:2 26 Hình 15: Đồ thị biểu diễn kết đo tỷ trọng 26 Hình 16: Mẫu đo tỷ trọng hình lập phƣơng theo tỉ lệ 1:1 27 Hình 17: Mẫu đo tỷ trọng hình lập phƣơng theo tỉ lệ 1:2 28 Hình 18: Đồ thị biểu diễn kết đo tỷ trọng theo tỉ lệ 28 Hình 19: Mẫu đo hệ số dẫn nhiệt hình trụ theo tỉ lệ 1:1 30 Hình 20: Mẫu đo hệ số dẫn nhiêt hình trụ theo tỉ lệ 1:2 30 Hình 21: Đồ thị biểu diễn kết hệ số dẫn nhiệt khơng có sơn chống thấm theo tỉ lệ 31 Hình 22: Mẫu đo hệ số dẫn nhiệt hình hộp chữ nhật theo tỉ lệ 1:1 32 Hình 23: Mẫu đo hệ số dẫn nhiệt hình hộp chữ nhật theo tỉ lệ 1:2 32 Hình 24: Đồ thị biểu diễn kết đo hệ số dẫn nhiệt hình hộp chữ nhật khơng có sơn chống thấm theo tỉ lệ 33 Hình 25: Mẫu đo hệ số dẫn nhiệt hình trụ theo tỉ lệ 1:1 34 Hình 26: Mẫu đo hệ số dẫn nhiệt hình trụ theo tỉ lệ 1:2 34 Hình 27:Đồ thị biểu diễn kết đo hệ số dẫn nhiệt hình trụ có sơn chống thấm theo tỉ lệ 35 ix Hình 28: Mẫu đo hệ số dẫn nhiệt hình lập phƣơng thí nghiệm theo tỉ lệ 1:1 và; 1:2 36 Hình 29: Đồ thị biểu diễn kết đo hệ số dẫn nhiệt hình trụ có sơn chống thấm theo tỉ lệ 36 Hình 30: Đồ thị biểu d iễn kết đo phép đo nén theo tỉ lệ 1:1 37 Hình 31: Đồ thị biểu diễn kết đo, tính tốn phép đo nén giữ thời gian 38 Hình 32: Đồ thị biểu diễn kết đo phép đo đâm xuyên theo tỉ lệ 1:1 39 Hình 33: Đồ thị biểu diễn kết đo, tính tốn phép đo đâm xuyên theo tỉ lệ 1:1 40 Hình 34: Đồ thị biểu diễn kết đo phép đo đâm xuyên theo tỉ lệ 1:2 41 Hình 35: Đồ thị biểu diễn kết đo phép đo gãy vỡ theo tỉ lệ 1:1 42 x Hình 33: Đồ thị biểu diễn kết đo, tính tốn phép đo đâm xuyên theo tỉ lệ 1:1 Bảng 9: Bảng kết đo phép đo đâm xuyên theo tỉ lệ 1:1 Diện tích 1:2 Diện tích 2:3 Độ phục hồi biến dạng 0,0956 4,081 0,392 Độ cứng (N) 2,391 0,0883 4,235 0,374 2,319 0,0898 5,048 0,453 2,456 0,0892 4,506 0,402 2,453 0,0831 4,487 0,373 2,332 0,0821 4,337 0,356 2,218 Mẫu Ở hình (33) bảng (9): Cho thấy kết đo đâm xuyên dùng lực lớn tăng lên theo thời gian 40 Độ cứng tƣơng đối lớn độ phục hồi biến dạng nhỏ Hình 34: Đồ thị biểu diễn kết đo phép đo đâm xuyên theo tỉ lệ 1:2 Bảng 10: Bảng kết đo phép đo đâm xuyên theo tỉ lệ 1:2 Diện tích 1:2 Diện tích 2:3 Độ cứng (N) Độ phục hồi biến dạng 0,0169 12,131 0,205 3,105 0,0178 11,263 0,200 2,883 0,0162 11,509 0,186 2,895 0,0164 12,267 0,201 3,115 0,0164 11,536 0,189 2,966 0,0164 12,174 0,200 3,176 0,0164 12,232 0,201 3,008 Mẫu 41 Ở hình (34) bảng (10): Cho thấy kết đo đâm xuyên dùng lực lớn 3,115 N thời gian 10 s Độ cứng tƣơng đối lớn độ phục hồi biến dạng nhỏ 4.4.3 Thí nghiệm đo độ gãy vỡ theo tỉ lệ 1:1 Hình 35: Đồ thị biểu diễn kết đo phép đo gãy vỡ theo tỉ lệ 1:1 Bảng 11: Bảng kết đo phép đo gãy vỡ theo tỉ lệ 1:1 Mẫu Độ giòn(N) 7,497 7,645 7,342 7,4241 7,462 7,778 Khoảng cách (mm) 21,375 20,066 19,286 21,335 20,195 21,715 Thời gian(s) 10,690 10,035 9,915 11 10,10 10,860 Ở hình (35) bảng (1): Cho thấy kết đo gãy vỡ dùng lực lớn 7,778 N thời gian 10,2 s 42 43 Chƣơng 5: KẾT LUẬN ĐỀ NGHỊ:  Kết luận: Qua q trình thí nghiệm rút số kết luận sau: Về thời gian đổ foam : Tỉ lệ 1:2 dài tỉ lệ 1:1 Thời gian tồn tại: Tỉ lệ 1:2 cứng, lâu biến dạng tỉ lệ 1:1 Tỷ trọng: Tỉ lệ 1:2 có tỷ trọng lớn tỉ lệ 1:1 Hệ số dẫn nhiệt: Tỉ lệ 1:1 có hệ số dẫn nhiệt tối ƣu Cách nhiệt tốt Ở mức khối lƣợng hệ số dẫn nhiệt không thay đổi nhiều Ở khối lƣợng tăng lên hệ số dẫn nhiệt hệ số dẫn nhiệt giảm xuống  Đề nghị: - Do thời gian thực thí nghiệm ngắn chúng tơi khơng thể khảo sát đƣợc hình dạng khác đƣợc Ví dụ :Hình cầu - Do điều kiện thời tiết không ổn định ảnh hƣởng đến kết tính tốn - Do hóa nhiều nơi bán khơng đƣợc tinh khiết nên gặp khó khăn việc lựa chọn - Thiếu khuôn đô nên không khảo sát đƣợc hình dạng khác 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO * Tài liệu tham khảo sách Otto Bayer "Das Di-Isocyanat-Polyadditionsverfahren (Polyurethane)" Angewandte Chemie, 1947, Volume 59, pages 257– 272 doi:10.1002/ange.19470590901 See also German Patent 728.981 (1937) I.G Farben b c Polyurethanes: A Class of Modern Versatile Materials Raymond B Seymour George B Kauffman J Chem Ed 69, 909 1992 Feske, Bert (October 2004) "The Use of Saytex RB-9130/9170 Low Viscosity Brominated Flame Retardant Polyols in HFC-245fa and High Water Formulations" Las Vegas, NV: Alliance for the Polyurethane Industry Technical Conference NST Center (2010) ”Mil Specs for High Durability Deck Coatings (Mil-prf32171) Durabak-M26” Niemeyer, Timothy; Patel, Munjal and Geiger, Eric (September, 2006) "A Further Examination of Soy-Based Polyols in Polyurethane Systems" Salt Lake City, UT: Alliance for the Polyurethane Industry Technical Conference "New Twist on Green: 2008 Ford Mustang Seats Will Be Soy-Based Foam" Edmunds inside line July 12, 2007 Archived from the original on 2008-05-31 Retrieved 2010-06-15 a b Gum, Wilson; Riese, Wolfram; Ulrich, Henri (1992) Reaction Polymers New York: Oxford University Press ISBN 0-19-520933-8 Harrington, Ron; Hock, Kathy (1991) Flexible Polyurethane Foams Midland: The Dow Chemical Company ab Oertel, Gunter (1985) Polyurethane Handbook New York: Macmillen Publishing Co., Inc ISBN 0-02-948920-2 10 Ulrich, Henri (1996) Chemistry and Technology of Isocyanates New York: John Wiley & Sons, Inc ISBN 0-471-96371-2 11 Woods, George (1990) The ICI Polyurethanes Book New York: John Wiley & Sons, Inc.ISBN 0-471-92658-2 12 Kaushiva, Byran D (August 15, 1999) Structure-Property Relationships of Flexible Polyurethane Foams PhD Thesis Virginia Polytechnic Institute 13 "Technical data sheet from Dow Chemical" Retrieved 2007-09-15 14 Randall, David; Lee, Steve (2002) The Polyurethanes Book New York: Wiley ISBN 0-470-85041-8 45 15 www.google.com/patents/about?id=EMcAAAAEBAJ&dq=6,503,156&ie=ISO-8859-1 16 Blackwell, J.; M.R Nagarajan and T.B Hoitink (1981) The Structure of the Hard Segments in MDI/diol/PTMA Polyurethane Elastomers Washington, D.C.: American Chemical Society.ISSN 0097-6156/81/0172-0179 17 Blackwell, John; Kenncorwin H Gardner (1979) Structure of the hard segments in polyurethane elastomers IPC Business Press ISSN 00323861/79/010013-05 18 Grillo, D.J.; Housel, T.L (1992) "Physical Properties of Polyurethanes from Polyesters and Other Polyols" Polyurethanes '92 Conference Proceedings New Orleans, LA: The Society of the Plastics Industry, Inc 19 Musselman, S.G.; Santosusso, T.M and Sperling, L.H (1998) "Structure Versus Performance Properties of Cast Elastomers" Polyurethanes '98 Conference Proceedings Dallas, TX: The Society of the Plastics Industry, Inc 20 "A Guide To Glycols" 117-00991-92HYC (The Dow Chemical Company) 1992 21 "Jeffcat Amine Catalysts for the Polyurethane Industry" (pdf) 2006 Archived from the original on 2007-11-29 Retrieved 2007-10-23 22 "Building quality with Air Products trimerisation catalysts" (pdf) 2003 Retrieved 2007-10-23 23 "FOMREZ Specialty Tin Catalysts for Polyurethane Applications" 120-07410 (Crompton Corporation) 2001-01 24 "FOMREZ Specialty Tin Catalysts for Polyurethane Applications (leaflet insert)" 120-075-10(Crompton Corporation) 2001-01 25 G Avar, Polyurethanes (PU), Kunststoffe international 10/2008, 123-127 26 Ceresana, Market Study: Polyurethanes and Isocyanates, July 2013 25 Phạm Văn Bôn Nguyễn Đình Thọ, Q trình thiết bị cơng nghệ hóa học _ thực phẩm, tập 5, NXB đại học quốc gia tp.HCM, 35-42 46 PHỤ LỤC Phụ lục 1: Bảng phân tích ANOVA, LSD ảnh hƣởng tỉ lệ lên tỷ trọng foam PU Phụ lục 1a: Bảng phân tích ANOVA ảnh hƣởng tỉ lệ lên tỷ trọng foam PU hình trụ Analysis of Variance for TYTRONG1.tytrong - Type III Sums of Squares Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level MAIN EFFECTS A:TYTRONG1.solan 1.77333 88667 1.198 4549 B:TYTRONG1.tile 712.86000 712.86000 963.324 0010 RESIDUAL 1.4800000 7400000 TOTAL (CORRECTED) 716.11333 missing values have been excluded Phụ lục 1b: Bảng so sánh nghiệm thức tỉ lên tỷ trọng foam PU hình trụ Multiple range analysis for TYTRONG1.tytrong by TYTRONG1.tile Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups 63.266667 X 0.5 85.066667 X contrast difference limits 0.5 - 21.8000 3.02208 * - 47 Phụ lục 2: Bảng phân tích ANOVA, LSD ảnh hƣởng tỉ lệ lên tỷ trọng foam PU Phụ lục 2a: Bảng phân tích ANOVA ảnh hƣởng tỉ lệ lên tỷ trọng foam PU hình lập phƣơng Analysis of Variance for TYTRONG2.tytrong - Type III Sums of Squares Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level MAIN EFFECTS A:TYTRONG2.solan 1.33000 66500 133.000 0075 B:TYTRONG2.tile 807.36000 807.36000 161472.000 0000 RESIDUAL 0100000 0050000 TOTAL (CORRECTED) 808.70000 missing values have been excluded All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 2b: Bảng so sánh nghiệm thức tỉ lên tỷ trọng foam PU lập phƣơng Multiple range analysis for TYTRONG2.tytrong by TYTRONG2.tile Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups 62.900000 X 0.5 86.100000 X contrast difference limits 0.5 - 23.2000 0.24841 * - 48 Phụ lục 3: Bảng phân tích ANOVA, LSD ảnh hƣởng tỉ lệ lên hệ số dẫn nhiệt Phụ lục 3a: Bảng phân tích ANOVA ảnh hƣởng tỉ lệ lên hệ số dẫn nhiệt hình trụ khơng có sơn chống thấm Analysis of Variance for DANNHIET.hesok - Type III Sums of Squares Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level MAIN EFFECTS A:DANNHIET.solan 3.08233E-005 1.54117E-005 25.196 0382 B:DANNHIET.tile 2.04167E-004 2.04167E-004 333.787 0030 RESIDUAL 1.22333E-006 6.11667E-007 TOTAL (CORRECTED) 2.36213E-004 missing values have been excluded Phụ lục 3b: Bảng so sánh nghiệm thức tỉ lệ lên hệ số dẫn nhiệt hình trụ khơng có sơn chống thấm Multiple range analysis for DANNHIET.hesok by DANNHIET.tile Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups 0.5 0477333 X 0594000 X contrast difference limits 0.5 - -0.01167 0.00275 * - 49 Phụ lục 4: Bảng phân tích ANOVA, LSD ảnh hƣởng tỉ lệ lên hệ số dẫn nhiệt Phụ lục 4a: Bảng phân tích ANOVA ảnh hƣởng tỉ lệ lên hệ số dẫn nhiệt hình lập phƣơng khơng có sơn chống thấm Analysis of Variance for DN2.Hesok - Type III Sums of Squares Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level MAIN EFFECTS A:DN2.Tile 2.53500E-006 2.53500E-006 751 4857 B:DN2.solan 5.45263E-004 2.72632E-004 80.780 0122 RESIDUAL 6.75000E-006 3.37500E-006 TOTAL (CORRECTED) 5.54548E-004 missing values have been excluded Phụ lục 4b: Bảng so sánh nghiệm thức tỉ lệ lên hệ số dẫn nhiệt hình lập phƣơng khơng có sơn chống thấm Multiple range analysis for DN2.Hesok by DN2.Tile Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups 0.5 0625333 X 0638333 X contrast difference limits 0.5 - -0.00130 0.00645 - 50 Phụ lục 5: Bảng phân tích ANOVA, LSD ảnh hƣởng tỉ lệ lên hệ số dẫn nhiệt Phụ lục 5a: Bảng phân tích ANOVA ảnh hƣởng tỉ lệ lên hệ số dẫn nhiệt hình trụ có sơn chống thấm Analysis of Variance for DN3.Hesok - Type III Sums of Squares Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level MAIN EFFECTS A:DN3.Solan 8.04333E-006 4.02167E-006 442 6935 B:DN3.Tile 2.24482E-004 2.24482E-004 24.664 0382 RESIDUAL 1.82033E-005 9.10167E-006 TOTAL (CORRECTED) 2.50728E-004 missing values have been excluded Phụ lục 5b: Bảng so sánh nghiệm thức tỉ lệ lên hệ số dẫn nhiệt hình trụ có sơn chống thấm Multiple range analysis for DN3.Hesok by DN3.Tile Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups 0.5 0478000 X 0600333 X contrast difference limits 0.5 - -0.01223 0.01060 * - 51 Phụ lục 6: Bảng phân tích ANOVA, LSD ảnh hƣởng tỉ lệ lên hệ số dẫn nhiệt Phụ lục 6a: Bảng phân tích ANOVA ảnh hƣởng tỉ lệ lên hệ số dẫn nhiệt hình lập phƣơng có sơn chống thấm Analysis of Variance for DN5.Hesok - Type III Sums of Squares Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level MAIN EFFECTS A:DN5.Solan 5.29083E-004 2.64542E-004 50.662 0194 B:DN5.Tile 4.81667E-007 4.81667E-007 092 7929 RESIDUAL 1.04433E-005 5.22167E-006 TOTAL (CORRECTED) 5.40008E-004 missing values have been excluded Phụ lục 6b: Bảng so sánh nghiệm thức tỉ lệ lên hệ số dẫn nhiệt hình lập phƣơng có sơn chống thấm Multiple range analysis for DN5.Hesok by DN5.Tile Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups 0.5 0615333 X 0621000 X contrast difference limits 0.5 - -0.00057 0.00803 - 52 Phụ lục 7: Bảng cài đặt thông số cho phép đo nén Điều kiện đo: TA settings Mode Option Pre - text speed Test speed Post - test speed Distance Trigger type Tare mode Data acquisition rate Measure force in compression Return to start mm/s mm/s 10 mm/s 10 mm Auto - 1g Auto 200 pps Phụ lục 8: Bảng cài đặt thông số cho phép đo đâm xuyên Điều kiện đo: TA settings Mode Option Pre - text speed Test speed Post - test speed Distance Trigger type Tare mode Data acquisition rate Measure force in compression Return to start mm/s mm/s 10 mm/s 10 mm Auto - 1g Auto 200 pps Phụ lục 9: Bảng cài đặt thông số cho phép đo gãy vỡ Điều kiện đo: TA settings Mode Option Pre - text speed Test speed Post - test speed Distance Trigger type Tare mode Data acquisition rate 53 Measure force in compression Return to start mm/s mm/s 10 mm/s 25 mm Auto - 1g Auto 200 pps 54 ... trình tổng hợp khảo sát foam PU 17 3.3.1: Thí nghiệm 1: Tổng hợp foam PU 17 3.3 2: Thí nghiệm 2: .Khảo sát tính chất foam 18 3.4 Các thí nghiệm khảo sát tính chất foam: ... sát nhiệt độ +Khảo sát tỷ trọng 18 +Khảo sát hình dạng -Khảo sát tính chất: +Độ bền học +Tính hệ số dẫn nhiệt 3.4 Các thí nghiệm khảo sát tính chất foam: 3.4.1 Khảo sát tỷ trọng foam 3.4.1.1 Thí... thuộc vào khn đúc +Đem thành phẩm xử lý, khảo sát 17 Isocyanat + Polyols Trộn Cho vào khuôn Lấy mẫu Thành phẩm 3.3 2: Thí nghiệm 2: .Khảo sát tính chất foam -Tổng hợp: +Khảo sát thành phần +Khảo sát
- Xem thêm -

Xem thêm: TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA FOAM PU , TỔNG HỢP VÀ KHẢO SÁT TÍNH CHẤT CỦA FOAM PU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay