NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DỤNG CỤ TEST NHANH FURFURAL TRONG RƯỢU

51 1 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:04

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DỤNG CỤ TEST NHANH FURFURAL TRONG RƯỢU Họ tên sinh viên: ĐỖ XUÂN ĐỊNH Ngành: CƠNG NGHỆ HĨA HỌC Niên khóa: 2009 - 2013 Tp.HCM, tháng 08/2013 NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DỤNG CỤ TEST NHANH FURFURAL TRONG RƯỢU Tác giả ĐỖ XUÂN ĐỊNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Cơng Nghệ Hóa Học Giáo viên hướng dẫn: ThS NGUYỄN ANH TRINH Tháng 08 năm 2013 i LỜI CẢM ƠN Lời đầu tiên, xin gửi lời cảm ơn đến ba mẹ tôi, em gái người bạn tơi, người ln ln khích lệ, động viên ủng hộ vật chất lẫn tinh thần Tôi xin gửi lời cám ơn sâu sắc đến thầy Nguyễn Anh Trinh – Khoa Công Nghệ Thực Phẩm, tận tình hướng dẫn, giúp đỡ tơi nhiều suốt thời gian qua để tơi hồn thành tốt luận văn Tơi xin gửi lời cám ơn chân thành đến thầy cô trường Đại Học Nơng Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh, đặc biệt thầy Bộ mơn Cơng Nghệ hóa Học truyền đạt kiến thức kinh nghiệm quý báu cho chúng em suốt khoảng thời gian chúng em ngồi ghế giảng đường đại học Cuối cùng, xin dành lời cảm ơn đặc biệt cho bạn lớp DH09HH, xin cảm ơn bạn giúp đỡ nhiều, không thời gian làm luận văn mà khoảng thời gian học nhau, xin cảm ơn lời khuyên chân thành Chúc bạn vui vẻ, gặp nhiều may mắn thành công sống Sinh viên thực Đỗ Xuân Định ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu “Nghiên cứu sản xuất dụng cụ test nhanh furfural rượu” tiến hành phòng thí nghiệm I4 – Bộ mơn Cơng Nghệ Hóa Học, đại học Nơng Lâm thành phố Hồ Chí Minh, thời gian từ tháng 04/04/2013 đến 30/07/2013 Trong luận văn tiến hành nghiên cứu thông số cho lên kít dùng để kiểm tra có mặt furfural có rượu, cụ thể tối ưu hóa thơng số tối ưu hóa tỉ lệ aniline axit axetic nồng độ thể tích, tối ưu lượng thuốc thử (aniline axit axetic) thể tích thuốc thử cho kít đơn giản, rẻ, dễ sử dụng đồng thời kiểm tra nhanh có mặt furfural rượu Từ yêu cầu đặt cho nội dung đề tài gồm phần là:  Chế tạo kít thử nhanh dùng để phân tích furfural dựa có mặt aniline axit axetic kít thử  Ứng dụng kít thử để xác định có mặt furfural mẫu thực tế Luận văn hồn thành phần đề tài đặt với kết sau:  Đối với tỉ lệ aniline axit axetic nồng độ: Khảo sát với năm tỉ lệ khác aniline axit axetic Kết thu màu sắc tỉ lệ khác nhau, màu sắc kít thử tỉ lệ : cho màu hồng đậm nhất, dễ quan sát Do nên chọn tỉ lệ aniline axit axetic nồng độ tỉ lệ :  Đối với tỉ lệ aniline axit axetic thể tích: Khảo sát với năm tỉ lệ khác aniline axit axetic Kết thu màu sắc tỉ lệ khác nhau, màu sắc kít thử tỉ lệ : cho màu hồng đậm nhất, dễ quan sát Do nên chọn tỉ lệ aniline axit axetic thể tích tỉ lệ :  Đối với thể tích chấm thuốc thử lên kít: khảo sát nhiều thể tích khác 20, 30, 40, 50, 60 µl Kết thu diện tích loang kít giấy khác nhau, thể tích 40 µl diện tích không lớn, thời gian khô không dài (8 phút) Do nên chọn thể tích chấm 40 µl iii  Đối với nồng độ aniline axit axetic kít thử: Khảo sát nhiều nồng độ khác từ đến % Kết thu nồng độ khác nhận biết dung dịch furfural khác Ở nồng độ aniline axit axetic % khả nhận biết dung dịch furfural cao (ở ppm) Do nên chọn nồng độ aniline % nồng độ axit axetic %  Đối với thời gian màu: Khảo sát thời gian màu nhiều nồng độ furfural khác từ đến 100 ppm Kết thu thời gian màu nhanh, nằm khoảng đến phút  Đối với thời gian sử dụng kít: Khảo sát hai mơi trường khác mơi trường nhiệt độ phòng nhiệt độ tủ lạnh (0 – 100C) Kết thu môi trường tủ lạnh (0 – 100C) bảo quản tốt hơn, dung dịch nhận biết dung dịch furfural Do nên chọn nhiệt độ khoảng – 100C để bảo quản dung dịch thuốc thử (dung dịch aniline axit axetic)  Đối với ứng dụng kít thử với mẫu thực: Khảo sát nhiều mẫu rượu mua nhiều nơi khác Kết thu có mẫu có nghi ngờ nhiễm furfural iv ABSTRACT The study: "Research instrument rapid test production of furfural alcohol" was carried out at I4 laboratory – Chemical Engineering Department, Nong Lam University, Ho Chí Minh city from April the fourth to July the thirtieth, 2013 In this thesis studied the parameters for the kits used to test the presence of furfural in wine, namely the optimization of parameters such as optimized ratio of aniline and acetic acid concentration and the volume, optimal quality reagents (aniline and acetic acid) and the volume of reagent kits so simple, cheap, easy to use and fast at the same time be checked in the presence of furfural in alcohol From the above requirements were set for the subject matter is composed of parts:  Manufacturing Quick Test kits for furfural analysis based on the presence of aniline and acetic acid in the test kits  Application test kits for determining the presence of furfural in the actual sample Thesis completed two major components of the subject posed with the following results:  For the ratio of aniline and acetic acid concentration: survey with five different rates of aniline and acetic acid The result is the percentage of each color is different, the color on the test kits at the rate of 1: for pink darkest, most easily observed So choose the rate of aniline and acetic acid concentration is the ratio of 1:  For aniline and acetic acid ratio of volume: Survey with five different rates of aniline and acetic acid The result is the percentage of each color is different, the color on the test kits at the rate of 1: for pink darkest, most easily observed So choose the rate of aniline and acetic acid volume ratio is 1:  For the volume of reagent kits dots: surveys in many different volumes 20, 30, 40, 50, 60 µl The result is an area of spill kits on paper ranging in v volume of 40 µl, the area is not too big, not too long drying time (8 minutes) Should therefore be chosen in dot size is 40 µl  For aniline and acetic acid concentration in the test kits: Survey in several different concentrations from to % The results obtained in each of the different levels of awareness and different furfural solution At the concentration of aniline and acetic acid, respectively %, the ability to identify the highest furfural solution (at ppm) Therefore choose aniline concentration is % and acetic acid concentration is %  For the time color: Surveying the current time in various colors furfural concentrations varying from to 100 ppm The result is the color very fast time, is in the range to minutes  For the period of use of kits: Environmental Survey in two different environments at room temperature and refrigerator temperature (0 – 1000C) The results obtained in the refrigerator environment (0 – 1000C) is better preserved, the solution still recognize furfural solution So choose the temperature range of – 1000C to preserve reagent solution (solution of aniline and acetic acid)  For the application of the test kits with real samples: sample survey many buy alcohol in different places The result is only a sample suspected furfural vi MỤC LỤC Trang Trang tựa i Lời cảm ơn .ii Tóm tắt iii Abstract v Mục lục vii Danh sách hình ix Danh sách bảng xi CHƯƠNG – MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích đề tài 1.3 Nội dung nghiên cứu 1.4 Yêu cầu nghiên cứu CHƯƠNG – TỔNG QUAN 2.1 Giới thiệu furfural 2.2 Công thức cấu tạo tính chất lý – hóa furfural 2.2.1 Công thức cấu tạo 2.2.2 Tính chất lý – hóa furfural 2.3 Điều chế 2.4 Ứng dụng ảnh hưởng furfural 10 2.4.1 Những ứng dụng chủ yếu furfural 10 2.4.2 Những tác hại furfural 10 vii CHƯƠNG – NGUYÊN LIỆU VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 11 3.1 Nguyên liệu 11 3.1.1 Hóa chất 11 3.1.2 Dụng cụ 11 3.2 Phương pháp nghiên cứu 11 3.2.1 Khảo sát chọn tỉ lệ C6H5NH2 CH3COOH làm nồng độ thuốc thử 11 3.2.2 Khảo sát chọn tỉ lệ C6H5NH2 CH3COOH làm thể tích thuốc thử 12 3.2.3 Khảo sát chọn thể tích chấm thuốc thử phù hợp 13 3.2.4 Khảo sát chọn nồng độ thuốc thử cho lên kít 14 3.2.5 Khảo sát thời gian màu kít 15 3.2.6 Khảo sát thời gian sử dụng kít 15 3.2.7 Khảo sát khả phát kít mẫu thực tế 16 3.2.8 Các phương pháp xử lý số liệu 16 CHƯƠNG – KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 17 4.1 Khảo sát chọn tỉ lệ C6H5NH2 CH3COOH làm nồng độ thuốc thử 17 4.2 Khảo sát chọn tỉ lệ C6H5NH2 CH3COOH làm thể tích thuốc thử 22 4.3 Khảo sát thể tích chấm dung dịch thuốc thử lên kít 26 4.4 Khảo sát chọn nồng độ thuốc thử cho lên kít 26 4.5 Khảo sát thời gian màu kít 30 4.6 Khảo sát thời gian sử dụng kít 31 4.7 Khảo sát khả phát kít mẫu rượu thực tế 34 CHƯƠNG – KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 36 5.1 Kết luận 36 5.2 Kiến nghị 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO 38 viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1.Cấu trúc phân tử furfural [1] Hình 4.1: Vị trí tay cầm thuốc thử kít 17 Hình 4.2: Kít thử với tỉ lệ C6H5NH2 CH3COOH nồng độ khác trước nhúng dung dịch furfural 18 Hình 4.3: Sự thay đổi màu sắc kít thử sau nhúng dung dịch furfural 18 Hình 4.4: Khảo sát khả phát kít thử tỉ lệ : 1/3 dung dịch furfural nồng độ: – %, – 0,5 %, – 0,25 %, – 0,125 % 20 Hình 4.5: Khảo sát khả phát kít thử tỉ lệ : 1/2 dung dịch furfural nồng độ: – %, – 0,5 %, – 0,25 %, – 0,125 % 20 Hình 4.6: Khảo sát khả phát kít thử tỉ lệ : dung dịch furfural nồng độ: – %, – 0,5 %, – 0,25 %, – 0,125 % 21 Hình 4.7: Khảo sát khả phát kít giấy tỉ lệ : dung dịch furfural nồng độ: – %, – 0,5 %, – 0,25 %, – 0,125 % 21 Hình 4.8: Khảo sát khả phát kít thử tỉ lệ : dung dịch furfural nồng độ: – %, – 0,5 %, – 0,25 %, – 0,125 % 22 Hình 4.9: Khảo sát khả phát kít giấy tỉ lệ : 1/3 dung dịch furfural nồng độ: – %, – 0,5 %, – 0,25 %, – 0,125 % 23 Hình 4.10: Khảo sát khả phát kít giấy tỉ lệ : 1/2 dung dịch furfural nồng độ: – %, – 0,5 %, – 0,25 %, – 0,125 % 24 Hình 4.11: Khảo sát khả phát kít giấy tỉ lệ : dung dịch furfural nồng độ: – %, – 0,5 %, – 0,25 %, – 0,125 % 24 Hình 4.12: Khảo sát khả phát kít thử tỉ lệ : dung dịch furfural nồng độ: – %, – 0,5 %, – 0,25 %, – 0,125 % 25 Hình 4.13: Khảo sát khả phát kít giấy tỉ lệ : dung dịch furfural nồng độ: – %, – 0,5 %, – 0,25 %, – 0,125 % 25 ix − Trường hợp 4: Tỉ lệ C6H5NH2 CH3COOH 1:2 Màu hồng nhạt dần, màu giảm cách rõ rệt, khó quan sát nồng độ cuối Hình 4.12: Khảo sát khả phát kít thử tỉ lệ 1:2 dung dịch furfural nồng độ: – 1%, – 0,5%, – 0,25%, – 0,125% − Trường hợp 5: Tỉ lệ thể tích C6H5NH2 CH3COOH 1:3 Màu hồng nhạt dần, nhạt trường hợp 4, khó quan sát nhất, chí màu hai kít cuối chí khơng quan sát Hình 4.13: Khảo sát khả phát kít giấy tỉ lệ 1:3 dung dịch furfural nồng độ: – 1%, – 0,5%, – 0,25%, – 0,125% 25 Dựa vào kết khảo sát khả phát kít dung dich furfural tỉ lệ khác C6H5NH2 CH3COOH trên, chọn tỉ lệC6H5NH2 CH3COOH 1:1/2 làm thể tích thuốc thử tối ưu 4.3 Khảo sát thể tích chấm dung dịch thuốc thử lên kít Chấm thể tích dung dịch thuốc thử cho lên kít giấy kích thước 1cm x 5cm (diện tích 500mm2) Quan sát, đo diện tích vệt loang đo thời gian khơ dung dịch cho kết sau: Bảng 4.3: Khảo sát thể tích chấm thuốc thử phù hợp Thể tích thuốc thử (µl) 20 30 40 50 Hình dạng vệt loang Hình chữ nhật 22 mm x10mm Hình chữ nhật 29 mm x10mm Hình chữ nhật 34 mm x10mm Hình chữ nhật 50 mm x10mm Diện tích loang (mm2) Thời gian khô (phút) 220 290 340 500 11 Dựa vào bảng trên, chúng tơi chọn thể tích dung dịch thuốc thử cho lên kít 40µl diện tích loang khơng lớn, khoảng 2/3 kít thời gian khô không dài 4.4 Khảo sát chọn nồng độ thuốc thử cho lên kít Ở thí nghiệm chọn tỉ lệC6H5NH2 CH3COOH 1:1 làm nồng độ thuốc thử, tỉ lệC6H5NH2 CH3COOH 1:1/2 làm thể tích thuốc thử, thể tích chấm lên kít 40µl Yếu tố lại ảnh hưởng tới lượng thuốc thử có kít nồng độ dung dịch thuốc thử Khảo sát nồng độ khác dung dịch thuốc thử chấm lên kít nồng độ dung dịch furfural khác cho kết vể khả phát có mặt furfural Nồng độ thuốc thử khảo sát tăng dần từ 2% đến 8% Nồng độ thuốc thử khơng nên q cao thành phần thuốc thử có aniline amin có độc nồng độ cao Nồng độ dung dịch furfural khảo sát giảm dần từ 10ppm đến 1ppb Giới hạn khảo 26 sát 1ppb hàm lượng furfural cho phép dạng vết, nên ta chọn giới hạn khảo sát 1ppb Kết khảo sát khả phát kít cho bảng sau: Bảng 4.4: Khảo sát khả phát kít dung dịch furfural nồng độ khác Nồng độ furfural (ppm) Nồng độ aniline Và axit axetic (% : %) 10 1 (ppb) + + + - - - - + + + + + - - 4:4 + + - - - - - 2:2 + - - - - - - 8:8 6:6 +: có, -: khơng Kết khảo sát cho ta thấy, nồng độ thuốc thử 6% khả phát cao nhất, nên ta chọn nồng độ 6% để tiến hành thí nghiệm Hình 4.14: khảo sát khả phát kít chấm 40µl dung dịch thuốc thử 6% dung dịch furfural nồng độ : – 10ppm, – 5ppm, – 4ppm, – 3ppm, – 2ppm 27 Để làm tăng giới hạn phát nồng độ furfural kít thử, chúng tơi tăng số lần chấm dung dịch thuốc thử lên kít, chúng tơi tiến hành thí nghiệm Kết khảo sát khả phát kít sau tăng số lần chấm cho bảng sau: Bảng 4.5: khảo sát khả phát kít dung dịch furfural nồng độ khác tăng số lần chấm thuốc thử lên kít Nồng độ furfural (ppm) Số lần chấm dd thuốc thử 6% (lần) 10 1 (ppb) + + + + + - - + + + + + - - + + + + + - - +: có, -: khơng Sau tăng số lần chấm dung dịch thuốc thử lên kít khả phát kít giữ khơng đổi, ta kết luận số lần chấm dung dịch thuốc thử không ảnh hưởng tới khả phát kít Dựa vào kết thí nghiệm trên, chúng tơi chọn thể tích dung dịch thuốc thử cho lên kít 40µl nồng độ 6% có khả phát có mặt furfural nồng độ thấp (2ppm) Như vậy, kít thử furfural có thơng số cho bảng sau: 28 Bảng 4.6: Các thơng số chế tạo kít Thơng số kít Giá trị Chất liệu Giấy lọc WM Tỉ lệC6H5NH2 CH3COOH (v : v) 1:1/2 Nồng độ aniline axit axetic (% : %) 6:6 Lượng thuốc thử cho lên kít 40µl Như vậy, kít thử chế tạo cho ta giới phát kít 2ppm 29 4.5 Khảo sát thời gian màu kít Kít thử có kích thước 1cm x 5cm, không dài để rút ngắn thời gian màu, khơng q ngắn để dòng furfural chạy từ duới lên có đủ thời gian phản ứng với thuốc thử kít Tiến hành đo thời gian di chuyển dòng furfural kít, chúng tơi thu giá trị sau: Bảng 4.7: Khảo sát thời gian màu kít Nồng độ STT Tên mẫu Thời gian furfural Bắt đầu Kết thúc (ppm) màu (giây) Dung dịch furfural 100 13h09 13h09 Dung dịch furfural 80 13h22 13h22 Ở nồng độ dung dịch Dung dịch furfural 60 13h27 13h27 Dung dịch furfural 40 13h33 13h33 Dung dịch furfural 20 13h40 13h40 Dung dịch furfural 10 13h47 13h47 Dung dịch furfural 13h52 13h54 120 Dung dịch furfural 14h10 14h14 240 Dung dịch furfural 14h20 14h26 360 10 Dung dịch furfural 14h35 14h44 540 furfural cao kít giấy vừa cho vào màu liền Nhìn chung, dung dịch furfural: − nồng độ dung dịch furfural cao thời gian màu chưa đầy 60 giây − Thời gian dòng furfural hết kít là: 180 – 300 giây 30 − Thời gian màu: 60 – 540 giây Đối với dung dịch furfural có nồng độ cao, dòng furfural chưa hết kít làm đổi màu nên thời gian màu chưa đầy 60 giây (10ppm trở lên) Các dung dịch furfural lại có nồng độ giới hạn phát thời gian màu khoảng 120 – 540 giây 4.6 Khảo sát thời gian sử dụng kít Chúng tơi tiến hành tẩm dung dịch thuốc thử lên kít giấy thơng số chọn cho lên kít, để khơ hồn tồn khoảng 15 – 20 phút Sau đem thử dung dịch furfural có nồng độ khác (từ 5ppm – 2ppm) Kết khảo sát khả phát kít cho bảng sau: Bảng 4.8: Khảo sát khả phát kít thử sau để khơ 15 phút Nồng độ furfural (ppm) Nồng độ aniline axit axetic (% : %) 6:6 - - - - +: có, -: khơng Hình 4.15:Khảo sát khả phát kít thử sau để khô 15 phút nồng độ dung dịch furfural là: – 5ppm, – 4ppm, – 3ppm, – 2ppm 31 Từ kết chúng tơi thu trên, kít giấy khơng đổi màu Chúng định không tẩm trực tiếp dung dịch thuốc thử lên kít giấy, mà thay vào chúng tơi đem bảo quản dung dịch thuốc thử.Chúng đem khảo sát hai mẫu dung dịch thuốc thử hai môi trường khác nhau: − Mẫu thứ nhất, bảo quản nhiệt độ phòng − Mẫu thứ hai, chúng tơi đem bảo quản tủ lạnh khoảng – 10oC Sau tuần, xuống quan sát đem tẩm lên kít giấy, thử nồng độ furfural khác Kết thu là: Bảng 4.9: Khảo sát khả phát kít thử sau bảo quản Nồng độ furfural (ppm) Môi trường bảo quản Nhiệt độ phòng - - - - Trong tủ lạnh + + + + +: có, -: khơng Hình 4.16: khảo sát khả phát kít thử sau bảo quản tủ lạnh với dung dịch furfural: – 5ppm, – 4ppm, –3ppm, – 2ppm 32 a b Hình 4.17: Dung dịch thuốc thử sau bảo quản tuần a: Dung dịch bảo quản tủ lạnh ở0 – 10oC b: Dung dịch bảo quản nhiệt độ phòng để ngồi Dựa kết thí nghiệm bảo quản dung dịch thuốc thử, ta thấy bảo quản mơi trường nhiệt độ phòng để ngồi dung dịch bị oxy hóa bới ánh sáng, làm hoạt tính Ngược lại, bảo quản tủ lạnh nhiệt độ khoảng – 10oC dung dịch giữ nguyên màu ban đầu, hoạt tính chưa thay đổi Vì vậy, chúng tơi chọn cách bảo quản lạnh nhiệt độ khoảng – 10oC chai nhỏ giọt màu nâu Hình 4.18: Chai nhỏ giọt dùng để đựng dung dịch thuốc thử Sau đó, chúng tơi tiến hành thí nghiệm sau 10 ngày bảo quản lạnh kết thí nghiệm thu bảng sau: 33 Bảng 4.10: Khảo sát khả phát kít thử sau bảo quản lạnh 10 ngày Nồng độ furfural (ppm) Môi trường bảo quản Trong tủ lạnh + + + + +: có, -: khơng Từ kết thí nghiệm trên, chúng tơi giữ ngun thơng số cho lên kít không tẩm trực tiếp thuốc thử lên kít, thay vào bảo quản thuốc thử chai nhỏ giọt nhiệt độ khoảng – 10oC, cần sử dụng nhỏ giọt lên kít giấy, tiến hành thí nghiệm trình bày 4.7 Khảo sát khả phát kít mẫu rượu thực tế Chúng tiến hành khảo sát có mặt furfural 20 mẫu rượu trắng mua nơi khác Định Quán, Long Thành, Long an, Thủ Đức,… Đối với mẫu rượu mua về, ta lấy mẫu khoảng 10 – 20 ml rượu cho vào lọ đựng, sau dùng kít thử đặt vào chờ dòng chất lỏng chạy lên kít để quan sát đổi màu (nếu có) Hình 4.19: Cách sử dụng kít thử để phát furfural mẫu rượu Kết khảo sát có mặt furfural mẫu rượu trắng mua nơi khác cho bảng 3.10 Tổng kết kết sau thử: − Tổng số mẫu: 20 − Số mẫu không đạt: 34 Bảng 4.11: khảo sát khả phát furfural kít rượu trắng Màu sắc Màu sắc Khả phát thị kít trắng thị kít thử furfural RDQ Trắng Trắng - RDQ Trắng Trắng - RDQ Trắng Trắng - RDQ Trắng Trắng - RDQ Trắng Trắng - RLT Trắng Trắng - RLT Trắng Trắng - RLA Trắng Hồng + RLA Trắng Trắng - 10 RTD Trắng Trắng - 11 RTD Trắng Trắng - 12 RTD Trắng Trắng - 13 RTD Trắng Trắng - 14 RBD Trắng Trắng - 15 RBD Trắng Trắng - 16 RTP Trắng Trắng - 17 RTS Trắng Trắng - 18 RGC Trắng Trắng - 19 RHT Trắng Trắng - 20 RBD Trắng Trắng - STT Tên mẫu +: có, -: không 35 Chương KẾT LUẬN 5.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu, tạo kít thử nhanh rượu với đặc điểm sau: − Chất liệu: giấy lọc WM − Chai nhỏ giọt (50ml): chứa nồng độC6H5NH2 CH3COOH %và %, tỉ lệ thể tích C6H5NH2 CH3COOH 1:1/2 − Lượng thuốc thử cho lên kít: giọt dung dịch aniline axit axetic (6 % : 6%) − Nguyên tắc phát furfural: dựa vào thay đổi màu sắc kít từ màu trắng (khơng màu) sang màu hồng giới hạn phát 2ppm − Thời gian sử dụng kít: < 10 ngày Chúng tơi sử dụng kít tự tạo để khảo sát có mặt furfural mẫu rượu mua nhiều nơi khác nhau: − Tổng số mẫu: 20 − Kết quả: mẫu bị nhiễm 36 5.2 Kiến nghị Do hạn chế mặt thời gian nên phần nghiên cứu chưa khảo sát số vấn đề liên quan đến khả tăng màu cho thuốc thử, khả phát kít loại rượu khác, không rượu trắng mà loại rượu khác, chí rượu màu, có khả nhiễm furfural Từ đó, đưa số kiến nghị sau: Tìm chất có khả làm tăng màu sắc dung dịch thuốc thử, giới hạn phát 2ppm mà màu hồng khó quan sát Tiếp tục nghiên cứu phát nhanh furfural để tăng giới hạn phát Tiếp tục nghiên cứu tìm loại chất thị khác, nhằm nâng cao giới hạn phát kít Triển khai thử nghiệm việc sử dụng kit nhiều loại rượu khác rượu màu,… có khả nhiễmfurfural, số lượng mẫu lớn thống kê kết để chứng minh hiệu sử dụng kit nhưtình hình nhiễm furfural loại rượu 37 TÀI LIỆU THAM KHẢO TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT [1] Nguyễn Trọng Biểu, 2002 Thuốc thử hữu Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật, trang 224 [2] Nguyễn Đình Thưởng Nguyễn Thanh Hằng, 2000 Cơng nghệ sản xuất kiểm tra cồn etylic Nhà xuất Khoa học Kỹ thuật [3] Nguyễn Xuân Thị Diễm Trinh Xác định thành phần furfuralrượu máy UV Vis – 1800 Đại học Trà Vinh (ngày truy cập: 26/03/2013) http://vi.scribd.com/doc/86451471/bc-uv [4] Nguyễn Kim Tuyến Nghên cứu phương pháp quang phổ đo quang phân tích furfurol (ngày truy cập: 15/03/2013) http://luanvanfree.com/f/tai-lieu/12858-Nghien-cuu-phuong-phap-quang-pho-doquang-phan-tich-furfurol.html [5] Trần Tuấn Anh, 2007 Cải thiện chất lượng rượu vang mít Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành công nghệ thực phẩm Đai học Cần Thơ, thành phố Cần Thơ, Việt Nam [6] Trương Thế Kỷ ctv, 2006 Hợp chất hữu đơn chức đa chức, tập Nhà xuất Y Học, Hà Nội, trang 93 – 97 [7] Từ Văn Mặc Trần Thị Mai, 2000 Xác định furfurol phương pháp phổ đo quang Tạp chí phân tích Hóa lý sinh học, T – 5, số [8] Trình Thị Thanh Tâm, 2008 Nghiên cứu chế tạo kít thử nhanh phân tích urea Luận văn tốt nghiệp kỹ sư ngành công nghệ thực phẩm, Đại học Bách Khoa, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG NƯỚC NGOÀI [9] H.K Krivannec, 1974 Manufacture guide on furfural United nations Industrial deverlopment organization, p33 [10] M.R.F Asnworth, 1964 Titrimetric organic analysis NewYork-London-Sydney [11] Theodore E Friedemann, Patricia K keegan and Norman F Witt, 1963.Determination of Furan Aldehydes Reaction with Aniline in Acetic and Hydrochloric Acid solutions From the Department of chemistry, University of Colorado, Boulder, and the Department of Nutrition and Metabolism, Northuestern University Medical School, Chicago [12] Wolgang Gerhart, Ystephen Yamamoto, 1985 Ullmann, Furan and derivative, vol A12 Federal Rebublic of Germany, pp 119- 134 39 ... tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu sản xuất dụng cụ test nhanh furfural (furfurol) rượu Hy vọng tìm dụng cụ để kiểm tra nhanh furfural có rượu 1.2 Mục đích đề tài − Chế tạo kít thử nhanh dùng... mắn thành công sống Sinh viên thực Đỗ Xuân Định ii TÓM TẮT Đề tài nghiên cứu Nghiên cứu sản xuất dụng cụ test nhanh furfural rượu tiến hành phòng thí nghiệm I4 – Bộ mơn Cơng Nghệ Hóa Học, đại...NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DỤNG CỤ TEST NHANH FURFURAL TRONG RƯỢU Tác giả ĐỖ XUÂN ĐỊNH Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DỤNG CỤ TEST NHANH FURFURAL TRONG RƯỢU , NGHIÊN CỨU SẢN XUẤT DỤNG CỤ TEST NHANH FURFURAL TRONG RƯỢU

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay