NGHIÊN CỨU NUÔI TẢO NƢỚC THẢI NHÀ MÁY ETHANOL VÀ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CỦ MÌ

112 16 0
  • Loading ...
1/112 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 14:04

BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH BỘ MƠN CƠNG NGHỆ HĨA HỌC KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU NI TẢO NƢỚC THẢI NHÀ MÁY ETHANOL NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CỦ Họ tên sinh viên: BẠCH THỊ KIM NGUYỄN ĐÌNH TRÍ Ngành: CƠNG NGHỆ HĨA HỌC Niên khóa: 2009 – 2013 Tháng 08/2013 NGHIÊN CỨU NUÔI TẢO NƢỚC THẢI NHÀ MÁY ETHANOL NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CỦ Tác giả BẠCH THỊ KIM NGUYỄN ĐÌNH TRÍ Khóa luận đệ trình để đáp ứng yêu cầu cấp Kỹ sư ngành Cơng Nghệ Hóa Học Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Trương Vĩnh Tháng i LỜI CẢM TẠ Chúng kinh ghi ơn ông bà, cha mẹ sinh thành chúng nguồn động viên, khích lệ cho chúng suốt q trình học tập suốt thời gian thực hiên khóa luận tốt nghiệp Chúng tơi xin chân thành cảm ơn thầy PGS.TS Trương Vĩnh – người thầy kính yêu tận tình hướng dẫn chúng tơi Trong suốt q trình thực hiện, thầy ln nhắc nhở, sửa chữa sai sót khơng ngừng động viên tạo điều kiện cho chúng tơi hồn thành tốt khóa luận tốt nghiệp Chúng chân thành cảm ơn thầy cô giáo Bộ mơn Cơng Nghệ Hóa Học trường Đại học Nông Lâm, bạn lớp DH 9HH nhiệt tình giúp đỡ chúng tơi suốt thời gian năm học tập trường Trong trình thí nghiệm phòng thí nghiệm I4, chúng tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi quý thầy cô Bộ mơn Cơng Nghệ Hóa Học trường Đại học Nơng Lâm bạn lớp DH 9HH Nhờ hồn thành khóa luận cách tốt đẹp Mặc dù có nhiều cố gắng hạn chế kỹ thuật, kinh nghiệm, thời gian,…khóa luận chúng tơi chắn khơng tránh khỏi thiếu sót Chúng tơi mong nhận góp ý từ thầy bạn để luận văn hoàn thiện Tp Hồ Chí Minh, Tháng năm Sinh viên Bạch Thị Kim– Nguyễn Đình Trí ii MỤC LỤC Trang LỜI CẢM TẠ ii MỤC LỤC iii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT viii DANH SÁCH CÁC HÌNH ix TÓM TẮT xiii ABSTRACT xiv CHƢƠNG I: MỞ ĐẦU 1.1 Đặt vấn đề 1.2 Mục đích 1.3 Nội dung 1.4 Yêu cầu .2 CHƢƠNG II: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 2.1 Lịch sử tảo Chlorella sp .3 2.1.1 Phân loại 2.1.2 Hình thái đặc điểm sinh học ngành tảo lục 2.1.3 Các hình thức sinh sản tảo lục .4 2.1.4 Thành phần hóa học 2.2 Sự tăng trƣởng tảo 2.2.1 Các pha tăng trƣởng tảo 2.2.2 Một số kết tăng trƣởng tảo đƣợc tiến hành Bộ mơn Cơng Nghệ Hóa Học, Trƣờng Đại Học Nông Lâm TP HCM .8 2.3 Các yếu tố ảnh hƣởng đến sinh trƣởng phát triển tảo 10 iii 2.3.1 Yếu tố hóa học .10 2.3.2 Các yếu tố vật lí 11 2.3.3 Các yếu tố sinh học 12 2.3.4 Các phƣơng pháp nuôi tảo 13 2.4 Định lƣợng sinh khối tảo .17 2.5 Tách sinh khối tảo 18 2.5.1 Phƣơng pháp ly tâm .18 2.5.2 Phƣơng pháp lọc .18 2.5.3 Phƣơng pháp tạo 19 2.6 Sấy sinh khối tảo 19 2.7 Một số phƣơng pháp chiết tách chất béo 21 2.7.1 Phƣơng pháp ngấm kiệt 21 2.7.2 Phƣơng pháp chiết ngâm dầm 21 2.7.3 Phƣơng pháp chiết máy chiết Soxhlet 22 2.8 Tổng quan nƣớc thải 23 2.8.1 Nƣớc thải phân loại nƣớc thải : .23 2.8.2 Đặc trƣng chủ yếu nƣớc thải 25 2.9 Tổng quan nƣớc thải nhà máy sản xuất tinh bột 28 2.9.1 Nguồn phát sinh đặc trƣng nƣớc thải sản xuất tinh bột .28 2.9.2 Hiện trạng xử lý nƣớc thải sản xuất tinh bột sắn 30 2.10 Tổng quan trích ly 30 2.10.1 Các phƣơng pháp trích ly: 30 2.10.2 Qui trình trích ly dầu từ tảo: .31 CHƢƠNG III: NỘI DUNG PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 32 3.1 Thời gian địa điểm nghiên cứu 32 iv 3.1.1 Thời gian 32 3.1.2 Địa điểm 32 3.2 Vật liệu nghiên cứu 32 3.2.1 Thiết bị .32 3.2.2 Dụng cụ 32 3.2.3 Hóa chất thí nghiệm .32 3.3 Nội dung phƣơng pháp nghiên cứu 34 3.3.1 Quy trình sản xuất chung 35 3.3.2 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ni tảo môi trƣờng nƣớc thải nhà máy cồn Xuân Lộc 35 3.3.3 Thí nghiệm 2: ni tảo nồng độ khác môi trƣờng nƣớc thải nhà máy cồn Đồng xanh 37 3.3.4 Thí nghiệm 3: Nghiên cứu nuôi tảo môi trƣờng giả thải nhà máy cồn Đồng Xanh 37 3.3.5 Thí nghiệm 4: Thí nghiệm ni tảo mơi trƣờng nƣớc thải ni hệ thống đèn LED .38 3.3.6 Thí nghiệm 5: Thí nghiệm nuôi hai giai đoạn nồng độ nƣớc thải khác .39 3.3.7 Thí nghiệm 6:Nghiên cứu ni tảo môi trƣờng nƣớc thải sau hầm biogas nhà máy sản xuất tinh bột .39 3.4 Xác định tiêu 40 3.4.1 Mật độ tảo .40 3.4.2 Khối lƣợng sinh khối tảo khô 42 3.4.3 Hàm lƣợng lipid có tảo 42 3.4.4 Xác định số hấp thu OD tảo .42 3.4.5 Xác định số COD, BOD nƣớc thải 43 v 3.4.6 Xử lý số liệu .43 CHƢƠNG IV: KẾT QUẢ THẢO LUẬN 44 4.1 Thí nghiệm 1: Nghiên cứu ni tảo môi trƣờng nƣớc thải nhà máy cồn Xuân Lộc 44 4.1.1 Phân tích số liệu 44 4.1.2 Kết trung bình 47 4.2 Thí nghiệm 2: Khảo sát ni tảo nồng độ khác nhà máy cồn Đồng xanh 48 4.2.1 Phân tích mật độ tảo: .48 4.2.2 Phân tích sinh khối 49 4.2.3 Phân tích hàm lƣợng dầu: .49 4.2.4 Tổng kết số liệu trung ình .50 4.3 Thí nghiệm 3: Nghiên cứu nuôi tảo môi trƣờng giả thải nhà máy cồn Đồng Xanh 51 4.3.1 Phân tích mật độ: 51 4.3.2 Phân tích sinh khối .51 4.3.3 Phân tích hàm lƣợng dầu: .52 4.3.4 Tổng kết số trung ình: 52 4.4 So sánh khác biệt nuôi môi trƣờng nƣớc thải môi trƣờng giả thải nhà máy cồn Đồng Xanh 52 4.5 Thí nghiệm 4: Ni tảo mơi trƣờng nƣớc thải nuôi hệ thống đèn LED 53 4.5.1 Phân tích mật độ .53 4.5.2 Phân tích sinh khối 54 4.5.3 Phân tích hàm lƣợng dầu 54 4.5.1 Tổng kết số liệu thô 54 vi 4.6 So sánh khác biệt nuôi tảo đèn LED đèn Huỳnh Quang .55 4.7 Thí nghiệm 5: Thí nghiệm nuôi hai giai đoạn nồng độ nƣớc thải khác 55 4.7.1 Phân tích mật độ 55 4.7.2 Phân tích sinh khối 59 4.7.3 Phân tích hàm lƣợng dầu .61 4.7.4 Tổng kết số liệu thô 65 4.8 Thí nghiệm 6: nuôi tảo môi trƣờng nƣớc thải nhà máy củ trƣớc sau xử lí Biogas nhà máy Tân Hiệp .66 4.8.1 Kết phân tích nƣớc thải sau iogas trƣớc biogas 66 4.8.2 Phân tích mật độ tảo ni mơi trƣờng nƣớc thải sau biogas 67 4.8.3 Phân tích sinh khối tảo ni mơi trƣờng nƣớc thải sau biogas 67 4.8.4 Tổng kết số liệu thô: .68 CHƢƠNG V: KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ 70 5.1 Kết luận 70 5.2 Đề nghị 70 TÀI LIỆU THAM KHẢO 72 PHỤ LỤC 75 vii DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT OD : Optical density (Mật độ quang) trtb/ml : Triệu tế bào/ml K : Khối lượng tảo khơ (mg/l) P : Tỉ lệ trích ly dầu thô (%) M : Hàm lượng dầu thô (mg/l) v/v : Thể tích/thể tích v/p : Vòng/phút BOD : Biochemical oxygen demand (Nhu cầu oxy sinh hóa) COD : Chemical oxygen demand (Nhu cầu oxy hóa học) VCNSH : Viện công nghệ sinh học MĐTB : Mật độ tế bào MĐBĐBT : Mật độ ban đầu bố trí HLDTB : Hàm lượng dầu trung bình Waste : Nước thải thật Model : Mơ hình giả thải viii DANH SÁCH CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Một vài hình ảnh Chlorella sp Hình 2.2: Các pha tăng trƣởng ni vi tảo Hình 2.3: Đồ thị khối lƣợng (KL) chất khô tảo (g/l) mật độ tế bào (trtb/ml) Chl/Hannay Hình 2.4: Đồ thị khối lƣợng (KL) chất khô tảo (g/l) mật độ tế bào (trtb/ml) Chl/HHNL1 10 Hình 2.5: Thiết bị nuôi sản xuất sinh khối tảo ống xoắn Úc (a) thiết bị nuôi ống BM Cơng Nghệ Hóa Học (b) 14 Hình 2.6: Sơ đồ sản xuất dùng cho nuôi tảo theo mẻ 15 Hình 2.7: Kỹ thuật chiết ngấm kiệt 21 Hình 2.8: Chiết thiết bị Soxhlet 22 Hình 2.9: Quy trình trích ly dầu tảo 31 Hình 3.1: Sơ đồ quy trình ƣớc thí nghiệm 35 Hình 3.2: Kích thƣớc ô buồng đếm 41 Hình 4.1: Biểu đồ mật độ tảo ngày nuôi nƣớc thải sau lắng bùn 44 Hình 4.2: Biểu đồ mật độ tảo theo ngày nuôi nƣớc thải cuối c ng (trtb/ml) 45 Hình 4.3: Biểu đồ thể tốc độ phát triển mật độ tảo bình theo 11 ngày 48 Hình 4.4: Biểu đồ trung bình sinh khối nồng độ (g/l) 49 Hình 4.5: Biểu đồ mật độ tảo nuôi môi trƣờng giả thải nhà máy Cồn Đồng Xanh 51 ix Phụ lục 6.7: Bảng ANOVA ảnh hưởng nồng độ lên sinh khối tảo nuôi nước thải đèn huỳnh quang Analysis of Variance for NONGDO.sinhkhoi - Type III Sums of Squares -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:NONGDO.nongdo 8713370 4356685 787 5313 RESIDUAL 1.6617927 5539309 -TOTAL (CORRECTED) 2.5331297 -0 missing values have been excluded All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 6.8: Bảng ANOVA ảnh hưởng nồng độ đến hàm lượng dầu nuôi nước thải hệ thống đèn huỳnh quang Analysis of Variance for NUOCTHAI.hamluong - Type III Sums of Squares -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:NUOCTHAI.nongdo RESIDUAL 36436.886 18218.443 138077.12 396 46025.706 -TOTAL (CORRECTED) 174514.00 -0 missing values have been excluded All F-ratios are based on the residual mean square error 82 7038 Phụ lục 6.9: Bảng so sánh hàm lượng dầu tảo nồng độ nước thải Đồng Xanh đèn Huỳnh Quang Multiple range analysis for NUOCTHAI.hamluong by NUOCTHAI.nongdo -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -30 208.93650 X 25 293.36550 X 20 399.41250 X -contrast difference limits 20 - 25 106.047 682.750 20 - 30 190.476 682.750 25 - 30 84.4290 682.750 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 6.10: Bảng LSD mật độ tảo nước thải Đồng Xanh Multiple range analysis for DONGXANH.MATDO1 by DONGXANH.NONGDO -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -30 100.11000 X 25 126.51000 X 20 137.51000 X -contrast difference limits 20 - 25 11.0000 0.00000 * 20 - 30 37.4000 0.00000 * 25 - 30 26.4000 0.00000 * -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 6.11: Bảng phân tích ANOVA ảnh hưởng nồng độ đến sinh khối tảo nuôi môi trường giả thải Đồng Xanh Analysis of Variance for MODEL.sinhkhoi - Type III Sums of Squares -83 Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:MODEL.nongdo 2750793 RESIDUAL 6054835 1375396 2018278 681 5702 -TOTAL (CORRECTED) 8805628 -0 missing values have been excluded All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ Lục 6.12: Bảng so sánh nồng độ nước thải nuôi môi trường giả thải Đồng Xanh Multiple range analysis for MODEL.sinhkhoi by MODEL.nongdo -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -20 2.1201000 X 25 2.2623000 X 30 2.6284000 X -contrast difference limits 20 - 25 -0.14220 1.42972 20 - 30 -0.50830 1.42972 25 - 30 -0.36610 1.42972 -* denotes a statistically significant difference 84 Phụ lục 6.13: Bảng ANOVA ảnh hưởng nồng độ đến hàm lượng dầu nuôi môi trường giả thải Đồng Xanh Analysis of Variance for MODEL.hamluong - Type III Sums of Squares -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:MODEL.nongdo 57600.263 28800.132 1.039 4542 RESIDUAL 83189.035 27729.678 -TOTAL (CORRECTED) 140789.30 -0 missing values have been excluded All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 6.14: Bảng so sánh nồng độ hàm lượng dầu tảo môi trường giả thải Đồng Xanh Multiple range analysis for MODEL.hamluong by MODEL.nongdo -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -20 396.56135 X 30 436.00140 X 25 621.30225 X -contrast difference limits 20 - 25 -224.741 529.949 20 - 30 -39.4401 529.949 25 - 30 185.301 529.949 -* denotes a statistically significant difference 85 Phụ lục 6.15: LSD mật độ tảo giả thải Đồng Xanh nồng độ Multiple range analysis for DONGXANH.Giả thải by DONGXANH.NONGDO -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -20 120.44000 X 25 128.02000 X 30 132.28000 X -contrast difference limits 20 - 25 -7.58000 0.00000 * 20 - 30 -11.8400 0.00000 * 25 - 30 -4.26000 0.00000 * -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 6.16: Phân tích khác biệt sinh khối ni nước thải giả thải Đồng Xanh Two-Sample Analysis Results -SS.waste SS.model Pooled Sample Statistics: Number of Obs 6 12 Average 2.01723 2.33693 2.17708 Variance 0.506626 0.176111 0.341368 Std Deviation 0.711777 0.419655 0.584267 Median 2.3981 2.16385 2.2708 Difference between Means = -0.3197 Conf Interval For Diff in Means: 95 Percent (Equal Vars.) Sample - Sample -1.07151 0.432112 (Unequal Vars.) Sample - Sample -1.0961 0.456702 Ratio of Variances = 2.87675 Conf Interval for Ratio of Variances: Sample ö Sample 10 D.F 8.1 D.F Percent Hypothesis Test for H0: Diff = Computed t statistic = -0.947745 vs Alt: NE Sig Level = 0.365599 at Alpha = 0.05 so not reject H0 86 Phụ lục 6.17: So sánh khác biệt hàm lượng dầu nuôi môi trường nước thải thật giả thải nhà máy cồn Đồng Xanh Two-Sample Analysis Results -waste model Pooled Sample Statistics: Number of Obs 6 12 Average 300.572 542.153 421.362 Variance 34902.8 17472.7 26187.8 Std Deviation 186.823 132.184 161.826 Median 218.514 561.302 396.562 Difference between Means = -241.582 Conf Interval For Diff in Means: 95 Percent (Equal Vars.) Sample - Sample -449.813 -33.3501 (Unequal Vars.) Sample - Sample -452.983 -30.1802 Ratio of Variances = 1.99756 Conf Interval for Ratio of Variances: Sample ö Sample 10 D.F 9.0 D.F Percent Hypothesis Test for H0: Diff = Computed t statistic = -2.58568 vs Alt: NE Sig Level = 0.0271503 at Alpha = 0.05 so reject H0 Phụ lục 6.18: Bảng phân tích ANOVA ảnh hưởng nồng độ đên sinh khối thí nghiệm Analysis of Variance for LED.sinhkhoi - Type III Sums of Squares -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:LED.nongdo RESIDUAL 1291863 0645931 0759889 0253296 2.550 2254 -TOTAL (CORRECTED 2051752 -0 missing values have been excluded 87 All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 6.19: Bảng so sánh nồng độ Multiple range analysis for LED.sinhkhoi by LED.nongdo -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -20 1.2620000 X 25 1.3335000 X 30 1.6028000 X -contrast difference limits 20 - 25 -0.07150 0.50650 20 - 30 -0.34080 0.50650 25 - 30 -0.26930 0.50650 -* denotes a statistically significant difference 88 Phụ lục 6.20: Bảng ANOVA phân tích ảnh hưởng nồng độ đến hàm lượng dầu thí nghiệm Analysis of Variance for LED.hamluong - Type III Sums of Squares -Source of variation Sum of Squares d.f Mean square F-ratio Sig level -MAIN EFFECTS A:LED.nongdo RESIDUAL 259819.21 129909.60 56296.376 18765.459 6.923 0752 -TOTAL (CORRECTED) 316115.58 -0 missing values have been excluded All F-ratios are based on the residual mean square error Phụ lục 6.21: Bảng so sánh hàm lượng dầu tảo đèn led nồng độ thí nghiệm Multiple range analysis for LED hamluong by LED.nongdo -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -20 207.97355 X 25 356.52750 XX 30 704.52200 X -contrast difference limits 89 20 - 25 -148.554 435.954 20 - 30 -496.548 435.954 * 25 - 30 -347.994 435.954 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 6.22: LSD mât độ tảo nước thải đèn LED Multiple range analysis for DONGXANH.MATDO3 by DONGXANH.NONGDO -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -30 50.880000 X 20 52.940000 X 25 70.270000 X -contrast difference limits 20 - 25 -17.3300 0.00000 * 20 - 30 2.06000 0.00000 * 25 - 30 19.3900 0.00000 * -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 6.23: Bảng so sánh khác biệt sinh khối đèn LED đen Huỳnh Quang Two-Sample Analysis Results -SS.skhq SS.skled Pooled Sample Statistics: Number of Obs 6 12 Average 2.01723 1.39943 1.70833 Variance 0.506626 0.041035 0.27383 Std Deviation 0.711777 0.202571 0.523288 Median 2.3981 1.3964 1.4504 Difference between Means = 0.6178 Conf Interval For Diff in Means: 95 Percent (Equal Vars.) Sample - Sample -0.0555461 1.29115 (Unequal Vars.) Sample - Sample -0.127762 1.36336 90 10 D.F 5.8 D.F Ratio of Variances = 12.3462 Conf Interval for Ratio of Variances: Sample ö Sample Percent Hypothesis Test for H0: Diff = Computed t statistic = 2.04488 vs Alt: NE Sig Level = 0.0680893 at Alpha = 0.05 so not reject H0 Phụ lục 6.24: Bảng so sánh khác biệt hàm lượng dầu đèn Huỳnh Quang đèn LED Two-Sample Analysis Results -SS.hlhq SS.hlled Pooled Sample Statistics: Number of Obs 6 12 Average 300.572 423.008 361.79 Variance 34902.8 63223.1 49063 Std Deviation 186.823 251.442 221.502 Median 218.514 400.874 282.263 Difference between Means = -122.436 Conf Interval For Diff in Means: 95 Percent (Equal Vars.) Sample - Sample -407.456 162.583 (Unequal Vars.) Sample - Sample -410.708 165.835 Ratio of Variances = 0.552058 Conf Interval for Ratio of Variances: Sample ö Sample 10 D.F 9.2 D.F Percent Hypothesis Test for H0: Diff = Computed t statistic = -0.9574 vs Alt: NE Sig Level = 0.360939 at Alpha = 0.05 so not reject H0 91 Phụ lục 6.25: Bảng so sánh khác biệt sinh khối xử lí khơng xử lí mơi trường nước thải Đồng Xanh Multiple range analysis for phantichsinhkhoi.waste by phantichsinhkhoi.xl -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -xl 1.5830667 X k 2.4514000 X -contrast difference limits xl - k -0.86833 1.80982 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 6.26: Bảng so sánh khác biệt sinh khối xử lí khơng xử lí mơi trường ni giả thải Đồng Xanh Multiple range analysis for PTSK.model by PTSK.xl -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -k 2.2299667 X xl 2.4439000 X -contrast difference limits 92 xl - k 0.21393 1.82008 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 6.27: Bảng so sánh sinh khối xử lí khơng xử lí ni đèn LED Multiple range analysis for PTSK.led by PTSK.xl -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -xl 1.3527667 X k 1.4461000 X -contrast difference xl - k -0.09333 limits 0.62313 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 6.28: Bảng so sánh khác biệt xử lí khơng xử lí nước thải Đồng Xanh nuôi đèn Huỳnh Quang Multiple range analysis for HAMLUONG.waste by HAMLUONG.xuli -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -xl 238.26000 X k 362.88667 X -contrast xl - k difference -124.627 limits 440.924 93 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 6.29: Bảng so sánh hàm lượng dầu xử lí khơng xử lí mơ hình giả thải Multiple range analysis for HAMLUONG.model by HAMLUONG.xuli -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -k 468.57000 X xl 500.68000 X -contrast difference limits xl - k 32.1100 423.111 -* denotes a statistically significant difference Phụ lục 6.30: Bảng so sánh hàm lượng dầu xử lí khơng xử lí tảo nước thải ni đèn LED Multiple range analysis for HAMLUONG.led by HAMLUONG.xuli -Method: 95 Percent LSD Level Count LS Mean Homogeneous Groups -k 344.68333 X xl 501.33667 X -contrast difference limits xl - k 156.653 599.249 -* denotes a statistically significant difference 94 Phụ lục 6.31: Bảng số liệu thơ thí nghiệm nước thải nhà máy Xuân Lộc Nồng độ dinh dưỡng STT 10 11 12 20% 20% 25% 25% 30% 30% 50% 50% 75% 75% 100% 100% Mật độ đầu (trtb/ml) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 Mật độ thu hoạch (trtb/ml) 26.4 35.4 36.75 23.25 40.56 39.7 23.18 26.16 23.25 22.65 22.5 24.46 Khối lượng tảo khô thu hoạch (g/l) Hàm lượng dầu thô (mg/l) 0.99 1.14 1.18 0.69 1.06 0.97 Phụ lục 6.32: Bảng số liệu thơ thí nghiệm nuôi tảo nồng độ STT Nồng độ Mật độ đầu dinh dưỡng (trtb/ml) 20% 20% 25% 25% 30% 30% 11 11 11 11 11 11 Mật độ thu Khối lượng Hàm lượng hoạch tảo khô thu dầu thô (trtb/ml) hoạch (g/l) (mg/l) 127.33 1.89 399.41 147.68 123.48 2.54 293.37 129.53 89.93 1.74 208.94 110.28 95 Phụ lục 6.33: Bảng số liệu thơ thí nghiệm ni tảo nước thải nhà máy cồn Đồng Xanh STT Nồng độ Mật độ đầu dinh dưỡng (trtb/ml) 20% 20% 25% 25% 30% 30% 11 11 11 11 11 11 Mật độ thu Khối lượng Hàm lượng hoạch tảo khô thu dầu thô (trtb/ml) hoạch (g/l) (mg/l) 113.3 2.0435 0.38 127.58 2.1967 0.41 126.5 2.1310 0.51 129.53 2.3936 0.73 130.63 3.1572 0.61 133.93 2.0996 0.26 Phụ lục 6.34: Bảng số liệu thơ thí nghiệm ni tảo hệ thống đèn LED STT Nồng độ Mật độ đầu dinh dưỡng (trtb/ml) 20% 20% 25% 25% 30% 30% 11 11 11 11 11 11 Mật độ thu Khối lượng Hàm lượng hoạch tảo khô thu dầu thô (trtb/ml) hoạch (g/l) (mg/l) 42.9 0.33 24.04 62.98 0.09 7.67 84.15 0.48 38.54 56.38 0.24 16.59 50.05 0.70 47.88 51.7 0.71 40.65 96 ...NGHIÊN CỨU NUÔI TẢO NƢỚC THẢI NHÀ MÁY ETHANOL VÀ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CỦ MÌ Tác giả BẠCH THỊ KIM NGUYỄN ĐÌNH TRÍ Khóa luận đệ trình để... dẫn PGS.Ts Trương Vĩnh, thực đề tài: Nghiên cứu nuôi tảo nƣớc thải nhà máy ethanol nƣớc thải nhà máy củ mì 1.2 Mục đích Đánh giá khả sử dụng dinh dưỡng nước thải làm nguyên liệu sinh học Tìm biện... ni tảo mơi trƣờng nƣớc thải nhà máy củ mì trƣớc sau xử lí Biogas nhà máy mì Tân Hiệp .66 4.8.1 Kết phân tích nƣớc thải sau iogas trƣớc biogas 66 4.8.2 Phân tích mật độ tảo nuôi môi trƣờng nƣớc
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU NUÔI TẢO NƢỚC THẢI NHÀ MÁY ETHANOL VÀ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CỦ MÌ , NGHIÊN CỨU NUÔI TẢO NƢỚC THẢI NHÀ MÁY ETHANOL VÀ NƢỚC THẢI NHÀ MÁY CỦ MÌ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay