XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THÔNG MINH CÓ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁM MÂY TRÊN MOBILE

186 10 0
  • Loading ...
1/186 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 13:30

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH SỞ DỮ LIỆU ĐÁM MÂY TRÊN MOBILE Ngành : Cơng Nghệ Thơng Tin Niên khố : 2009 - 2013 Lớp : DH09DT Sinh viên thực : Lê Cơng Ngà Nguyễn Ngọc Tân TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH SỞ DỮ LIỆU ĐÁM MÂY TRÊN MOBILE Giáo viên hƣớng dẫn: Ths Phạm Công Thiện Sinh viên thực hiện: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân TP.HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2013 CƠNG TRÌNH HỒN TẤT TẠITRƢỜNG ĐẠI HỌC NƠNG LÂM TP HCM Cán hƣớng dẫn: ThS Phạm Công Thiện Cán phản biện: ThS Lê Phi Hùng Luận văn cử nhân đƣợc bảo vệ HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN CỬ NHÂN TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM ngày….tháng….năm… CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Bộ Giáo Dục Đào Tạo Trƣờng ĐH NÔNG LÂM TpHCM Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc NHIỆM VỤ LUẬN VĂN CỬ NHÂN Họ tên sinh viên: LÊ CÔNG NGÀ Phái: Nam Ngày tháng năm sinh: 17/03/1991 Nơi sinh: Hải Dƣơng Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin Ngành: Công Nghệ Thông Tin Phái: Nam Nơi sinh: Đồng Tháp I TÊN ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG ỨNG Ngành: Công Nghệ Thông Tin Họ tên sinh viên: NGUYỄN NGỌC TÂN DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH SỞ DỮ Ngày tháng năm sinh: 20/09/1991 LIỆU ĐÁM MÂY TRÊN MOBILE Chuyên ngành: Công Nghệ Thông Tin II NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG - Tìm hiểu nắm vững kiến thức MobileProgramming, Cloud Computing, Web Service - Ứng dụng kiến thức tìm hiểu vào việc xây dựng ứng dụng cho phép tìm đƣờng thông minh III NGÀY GIAO NHIỆM VỤ: 20/01/2013 IV NGÀY HOÀN THÀNH NHIỆM VỤ: 09/08/2013 V HỌ VÀ TÊN CÁN BỘ HƢỚNG DẪN: ThS PHẠM CÔNG THIỆN Ngày…./…./… Ngày…./…./… Ngày…./…./… CÁN BỘ HƢỚNG DẪN CHỦ NHIỆM CHUYÊN NGÀNH KHOA CNTT LỜI CẢM ƠN Lời em muốn nói em xin chân thành cảm ơn hướng dẫn tận tình thầy Phạm Cơng Thiện, khoa Cơng Nghệ Thơng Tin trường ĐH Nông Lâm TP HCM Trong suốt thời gian thực luận văn, bận rộn công việcnhưng thầy giành nhiều thời gian tâm huyết việc hướng dẫn em Thầy cung cấp cho em nhiều hiểu biết vềmột lĩnh vực em bắt đầu bước vào thực luận văn Trong trình thực luận văn thầy ln định hướng, góp ý sửa chữa chỗ sai giúp em không bị lạc lối biển kiến thức mênh mông Cho đến hôm nay, luận văn tốt nghiệp em hồn thành, nhờ nhắc nhở, đôn đốc, giúp đỡ nhiệt tình thầy Em xin chân thành cảm ơn thầy khoa Công Nghệ Thông Tin, thầy trường giảng dạy, giúp đỡ chúng em năm học qua Chính thầy xây dựng cho chúng em kiến thức tảng kiến thức chuyên môn để em hồn thành luận văn cơng việc sau DANH MụC HÌNH Hình 2.1.1 Amazone AWS Hình 2.1.2 Các sản phẩm Amazone AWS Hình 2.1.3 HP Cloud Services Hình 2.1.4 Các sản phẩm HP Cloud Services Hình 2.1.5 Các sản phẩm HP Cloud Services Hình 2.1.6 Các sản phẩm HP Cloud Services Hình 2.1.7 Các sản phẩm HP Cloud Services Hình 2.1.8 Các sản phẩm HP Cloud Services 10 Hình 2.1.9 Windows Azure 10 Hình 2.1.10 Danh sách sản phẩm Windows Azure 11 Hình 2.1.11 Smart Cloud 12 Hình 2.1.12 Danh sách sản phẩm Smart Cloud 12 Hình 2.1.13 Digital Ocean 14 Hình 2.1.14 IBM SmartCloud – Select Image 16 Hình 2.1.15 IBM SmartCloud – Configuration Image 17 Hình 2.1.16 IBM SmartCloud – Verify Configuration 17 Hình 2.1.17 IBM SmartCloud – Terms 18 Hình 2.1.18 IBM SmartCloud – Cloud Server 18 Hình 2.1.19 Amazone AWS – Launch Instance 19 Hình 2.1.20 Amazone AWS – Classic Wizard 19 Hình 2.1.21 Amazone AWS – Choose An AMI 20 Hình 2.1.22 Amazone AWS – Instance Detail 20 Hình 2.1.23 Amazone AWS – Advanced Instance Configuration 21 Hình 2.1.24 Amazone AWS – Storage Configuration 21 Hình 2.1.25 Amazone AWS – Set Tag 22 Hình 2.1.26 Amazone AWS – create key pair 22 Hình 2.1.27 Amazone AWS – Security Group 23 ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 2.1.28 Amazone AWS – Review 23 Hình 2.1.29 Amazone AWS - Allocate New Address 24 Hình 2.1.30 Amazone AWS – Set EIP 24 Hình 2.1.31 Amazone AWS – Elastic IP 25 Hình 2.1.32 Amazone AWS - Associate Address 25 Hình 2.1.33 Amazone AWS - Associate Address To Server 25 Hình 2.1.34 Amazone AWS – Cloud Server 26 Hình 2.1.35 Digital Ocean – Create Droplet 26 Hình 2.1.36 Digital Ocean – Droplet Name 27 Hình 2.1.37 Digital Ocean – Droplet Size 27 Hình 2.1.38 Digital Ocean – Droplet Region 28 Hình 2.1.39 Digital Ocean – Droplet Image 28 Hình 2.1.40 Digital Ocean – Droplet Setting 29 Hình 2.1.41 PuttyGen – Conversions 29 Hình 2.1.42 PuttyGen – Save Private Key 30 Hình 2.1.43 Putty – Configuration 30 Hình 2.1.44 Putty – Private Key 31 Hình 2.1.45 Putty – Session 31 Hình 2.1.46 Putty – Connect To Server 32 Hình 2.2.1 Framework Dropwizard 33 Hình 2.2.2 Thƣ viện Metrics 36 Hình 4.3 Liquibase 41 Hình 2.2.4 Freemaker 42 Hình 2.2.5 Jersey 45 Hình 2.3.1 HTML Semantic 54 Hình 2.3.2 HTML Semantic 56 ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 2.3.3 HTML5 Geolocation 57 Hình 2.5.1 Demension jquery 74 Hình 2.6.1 Thành phần giao diện Jquery Mobile 82 Hình 6.1.1 Jquery mobile 84 Hình 2.8.1 bật google map api v3 service 94 Hình 2.8.2 Đăng ký google map api key 95 Hình 2.8.4 Tạo map 96 Hình 2.8.5 Map zoom lần lƣợt 0, 7, 18 Tokyo 98 Hình 2.8.6 Kiểu roadmap zoom 10 15 18 98 Hình 2.8.7 Kiểu SATELLITE zoom 10 15 18 99 Hình 2.8.7 Kiểu HYBRID zoom 10 15 18 99 Hình 2.8.7 Kiểu TERRAIN zoom 10 15 18 100 Hình 2.8.8 Tạo circles 101 Hình 2.8.9 Tạo polygon 103 Hình 2.8.9 Xóa Overlay 104 Hình 2.8.10 Event click chuột thêm marker 109 Hình 2.8.11 Direction service 111 Hình 2.10.2 Tạo ứng dụng Mobile HTML5 Framework 115 Hình 2.10.3 Lựa chọn Plan cho Here Maps API 115 Hình 2.10.4 App id App token cho Here Maps API 116 Hình 2.10.5 Giao diện Here Maps API 117 Hình 3.3.1 Đồ thị ý tƣởng 119 Hình 3.4.1 Từ đồng nghĩa 120 Hình 4.1.1 System Architech 122 Hình 4.2.1 Softwate Architech 123 Hình 4.3.1 Database Design 124 ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 4.3.2 Bảng cities 125 Hình 4.3.3 Bảng districts 126 Hình 4.3.4 Bảng locality 127 Hình 4.3.5 Bảng geofeatures 128 Hình 4.3.6 Bảng neighborhood 129 Hình 4.3.7 Bảng transits 130 Hình 4.3.8 Bảng points 131 Hình 4.3.9 Bảng synonyms 132 Hình 4.3.10 Bảng antonyms 132 Hình 4.3.11 Bảng synonyms_vocabulary 133 Hình 4.3.12 Bảng antonyms_vocabulary 133 Hình 4.3.13 Bảng nonsense 133 Hình 4.3.14 Bảng comparisons 134 Hình 4.3.15 bảng metrics 134 Hình 4.4.1 Lƣợc đồ lớp 135 Hình 4.5.1 Lƣợc đồ sequence chức tìm địa điểm 136 Hình 4.5.2 Lƣợc đồ sequence chức tìm kiếm database 137 Hình 4.6.1.1 Cấu hình iptables 138 Hình 4.6.1.2 Thơng tin iptables 138 Hình 4.6.2.1 Cài đặt HTTP Server apache2 139 Hình 4.6.2.2 HTTP Server Apache2 139 Hình 4.6.3.1 Cài đặt OpenJDK 140 Hình 4.6.4.1 Cài đặt Tomcat Server 141 Hình 4.6.4.2 Tomcat Server 141 Hình 4.6.5.1 Cài đặt MySQL Server 142 Hình 4.6.5.2 Cài đặt password cho MysQL Server 142 ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 4.6.5.3 Đăng nhập vào MySQL Server 143 Hình 4.6.6.1 Cài đặt upstart 143 Hình 4.6.6.2 Cấu hình WinSCP 144 Hình 4.6.6.3 Giao dien WinSCP 145 Hình 4.6.6.4 Upload file WinSCP 145 Hình 4.6.6.5 Triển khai database lên MySQL Server 147 Hình 4.6.6.6 Cập nhật cấu hình Tomcat Server 147 Hình 4.6.6.7 Giao diện Framework Mobile HTML5 148 Hình 5.2.1 Maps Semantics – giao diện 151 Hình 5.2.2 Maps Semantics – nhập truy vấn 153 Hình 5.2.3 Maps Semantics – kết trả 154 Hình 5.2.4 Maps Semantics – dẫn đƣờng 156 Hình 5.2.5 Maps Semantics – kết nhiều điểm 156 Hình 5.2.6 Maps Semantics – danh sách điểm 158 Hình 5.2.7 Maps Semantics - danh sách địa điểm qua 159 Hình 5.2.8 Maps Semantics – Google Maps API 160 Hình 5.2.9 Maps Semantics – dẫn đƣờng Google Maps API 160 Hình 5.2.10 Maps Semantics – địa điểm trả Google Maps API 161 Hình 5.2.11 Maps Semantics – danh sách trả Google Maps API 162 Hình 5.2.12 Maps Semantics – dẫn đƣờng Google Maps API 163 ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 5.2.1 Maps Semantics – giao diện GVHD: ThS Phạm Công Thiện 151 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE GVHD: ThS Phạm Công Thiện 152 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 5.2.2 Maps Semantics – nhập truy vấn GVHD: ThS Phạm Công Thiện 153 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 5.2.3 Maps Semantics – kết trả GVHD: ThS Phạm Công Thiện 154 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE GVHD: ThS Phạm Cơng Thiện 155 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 5.2.4 Maps Semantics – dẫn đƣờng Hình 5.2.5 Maps Semantics – kết nhiều điểm GVHD: ThS Phạm Công Thiện 156 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE GVHD: ThS Phạm Công Thiện 157 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 5.2.6 Maps Semantics – danh sách điểm GVHD: ThS Phạm Công Thiện 158 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 5.2.7 Maps Semantics - danh sách địa điểm qua Một số hình ảnh sản phẩm dựa Google Maps API GVHD: ThS Phạm Công Thiện 159 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 5.2.8 Maps Semantics – Google Maps API Hình 5.2.9 Maps Semantics – dẫn đƣờng Google Maps API GVHD: ThS Phạm Công Thiện 160 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 5.2.10 Maps Semantics – địa điểm trả Google Maps API GVHD: ThS Phạm Công Thiện 161 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 5.2.11 Maps Semantics – danh sách trả Google Maps API GVHD: ThS Phạm Công Thiện 162 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE Hình 5.2.12 Maps Semantics – dẫn đƣờng Google Maps API GVHD: ThS Phạm Công Thiện 163 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE 5.3 Hạn chế sản phẩm Một số hạn chế sản phẩm:  Hạn chế liệu đồ, liệu đƣợc xin từ google đƣợc biên tập vào năm 2010 nên thiếu nhiều chi tiết bị lỗi font số nên chƣa thực đầy đủ để phục vụ cho nhu cầu tìm kiếm ngƣời dùng Chúng dùng kỹ thuật update liệu file KML export từ Google Maps Tuy nhiên kỹ thuật đƣợc làm tay chƣa cho thấy đầy đủ quy trình để cải thiện hồn tồn tính cập nhật liệu đồ Nếu sản phẩm đƣợc đầu tƣ liệu đồ từ nguồn quy, hệ thống chúng tơi đƣợc hoàn thiện  Hạn chế sở liệu semantics chƣa sở mẫu semantics Việt Nam nên phải xây dựng từ đầu khiến cho việc liệu hẹp chƣa đáp ứng đƣợc hết kiểu truy vấn ngữ nghĩa ngƣời dùng  Hạn chế thuật toán đƣờng, chúng tơi chƣa xây dựng thuật tốn đƣờng riêng mà phải dùng API Google Maps Here Maps dẫn đến chƣa hỗ trợ ngƣời dùng khả dẫn đƣờng theo ý ngƣời dùng 5.4 Hƣớng phát triển Một số hƣớng phát triển mà tiếp tục để cải thiện sản phẩm là:  Phát triển thêm liệu nhằm đáp ứng tốt khả tìm kiếm cho ngƣời dùng cách trích xuất liệu từ Google Earth tìm kiếm nguồn liệu khác  Tiếp tục xây dựng sở liệu ngữ nghĩa cho tiếng Việt nhằm tối ƣu việc xử lý truy vấn ngôn ngữ tự nhiên từ phía ngƣời dùng cách thu thập thêm truy vấn ngữ nghĩa ngƣời dùng từ nhiều nguồn khác Ngoài xây dựng thêm engine tự động phân tích truy vấn ngƣời dùng chƣa sở liệu thông qua lựa chọn ngƣời dùngXây dựng thuật toán đƣờng riêng nhằm hỗ trợ ngƣời dùng chức dẫn đƣờng ngữ nghĩa cách phân tích liệu điểm trả Google Maps Here Maps  Tìm kiếm hội để đƣa giải pháp dùng vào công nghiệp nhƣ cơng cụ tìm đƣờng ngữ nghĩa mới, ĐH Nơng Lâm kết hợp với doanh nghiệp tạo GVHD: ThS Phạm Công Thiện 164 SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE TÀI LIệU THAM KHảO [1] Semantics: http://en.wikipedia.org/wiki/Semantics [2] Semantics Search: http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_search [3] T N Phan, T T Quan, T C Pham and N T Huynh, 2011 Semanticlite Retrieval on imprecise and incomplete Natural Queries using Conceptual Graphs In Proceedings of the 6th International Conference on Software and Data Technologies (ICSOFT), Spain [4] Cloud Computing: http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_computing [5] Alex, Rodriguez 2013 IBM Developworks:Căn Restful Web Service: http://www.ibm.com/developerworks/vn/library/ws-restful/ [6] Amazone AWS: http://aws.amazon.com/ [7] IBM SmartCloud: http://www.ibm.com/cloud-computing/us/en/ [8] HP Cloud Service: https://www.hpcloud.com/ [9] Windows Azure: http://www.windowsazure.com/en-us/ [10] Dropwizard: http://dropwizard.codahale.com/ [11] Here Maps API: http://developer.here.com/ [12] Google Maps API: https://developers.google.com/maps/ [13] Viettokenizer: http://mim.hus.vnu.edu.vn/phuonglh/home [14] Jquery http://jquerymobile.com/, http://www.learningjquery.com/ [15] HTML5 http://www.w3schools.com/html/html5_intro.asp [16] KML Wiki, (2013) Keyhole Markup Language, http://en.wikipedia.org/wiki/Keyhole_Markup_Language GVHD: ThS Phạm Công Thiện 165 from SVTH: Lê Công Ngà Nguyễn Ngọc Tân ... PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE TÓM TẮT LUẬN VĂN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH CĨ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁM MÂY TRÊN MOBILE Các vấn đề nghiên... TRƢỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP HCM KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH CĨ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁM MÂY TRÊN MOBILE Giáo viên hƣớng dẫn: Ths Phạm Công... TÌM ĐƢỜNG THƠNG MINH TRÊN MOBILE - Xây dựng chức lấy liệu JSON từ Restful Web Service AJAX  JQUERY - Tìm hiểu JQUERY - Ứng dụng JQUERY vào ứng dụng  JQUERY - Tìm hiểu JQUERY MOBILE - Ứng dụng
- Xem thêm -

Xem thêm: XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THÔNG MINH CÓ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁM MÂY TRÊN MOBILE , XÂY DỰNG ỨNG DỤNG CHO PHÉP TÌM ĐƢỜNG THÔNG MINH CÓ CƠ SỞ DỮ LIỆU ĐÁM MÂY TRÊN MOBILE

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay