kinh nghiệm một số mô hình khuyến nông về phát triển nông nghiệp bền vững theo phương pháp có sự tham gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

16 1 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:48

SỔ TAY KHUYẾN NÔNG Giới thiệu kinh nghiệm số mơ hình khuyến nơng phát triển nơng nghiệp bền vững theo phương pháp có tham gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai Dự án Hợp tác kỹ thuật Nâng cao lực Phát triển Nông nghiệp Nông thôn có tham gia người dân để giảm nghèo khu vực Tây Nguyên Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản tài trợ Tháng năm 2013 Lời nói đầu Sự giao tiếp nơng dân cán địa phương vấn đề cần giải hoạt động mở rộng nông nghiệp, đặc biệt vùng dân tộc thiểu số Việt Nam Về nguyên tắc, hoạt động mở rộng cần thực dựa thỏa thuận hai bên thông qua thảo luận Tuy nhiên, việc tốn nhiều thời gian ngân sách Trong dự án này, vấn đề “làm để nâng cao tham gia người dân hoạt động mở rộng nông nghiệp mà cán địa phương cung cấp” trọng xem xét thông qua hoạt động mở rộng thực tế giới thiệu kỹ thuật khác nhằm hướng tới sản xuất bền vững vùng Phần giới thiệu bước xúc tác nâng cao tham gia người dân, đưa khuyến nghị cho kế hoạch thực Ảnh bìa: Ơng Plinh - “Nơng dân chủ chốt” trình diễn cách chế biến phân hữu Bokashi với hỗ trợ bà Dung - Xúc tác viên (Nhóm giúp việc dự án) Vùng thí điểm: Xã Lơ Pang Kon Thụp, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai, Việt Nam Mục lục Trang Nguyên tắc chung để cải thiện tham gia người dân Các học bước Giải pháp t ng hợp cho nông nghiệp bền vững áp d ng khu vực dự án C ang ang Chiến lược chuyển giao vào chu i sản xuất bền vững ước Những vấn đề ưu tiên nông dân ước Giới thiệu giải pháp kỹ thuật ước Phát nông dân chủ chốt tập huấn thành tiểu giáo viên ước Ph biến, chia s mơ hình nơng dân chủ chốt 11 Tờ rơi thông tin: i Cách chế biến phân Bokashi ii Cách bón phân Bokashi cho tiêu cà phê iii Cây họ đậu che phủ đất (Cây Lạc dại) NHÓM NGƯỜI PHỤ TRÁCH THỰC HIỆN Phòng Nơng nghiệp & PTNT huyện Mang Yang: Bà Phan Thị Dung, Ông Bùi Văn Kính, Ơng Nguyễn Văn Quyền Trạm Thú y huyện Mang Yang: Ông Phạm Tự Trạm Bảo vệ Thực vật huyện Mang Yang: Bà Cao Thị Cẩm Lệ Trạm Khuyến Nông huyện Mang Yang: Ơng Nguyễn Văn Cường Nhóm Nơng dân chủ chốt: Ông Puih (làng Chuk, xã Kon Thụp); Ông Plinh (làng Sơ Bir, xã Kon Thụp); Ông Hnâng (làng Hlim, xã Lơ Pang), Ơng Nơn (làng Đê Roh, xã Lơ Pang) Với kết hợp nhóm cán Văn phòng dự án JICA Mang Yang: Ơng Phan Ngọc Minh, Ông Trần Văn Kỳ, Ông Đào Phú Lợi, Ông Takeda Masayuki (tình nguyện viên Nhật Bản) Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp Ơng Tạ Hữu Nghĩa (Trưởng phòng Giảm nghèo, Cục Kinh tế Hợp tác & PTNT – Bộ Nơng nghiệp & PTNT), Ơng Văn Phú Bộ (Trưởng phòng Nơng nghiệp, Sở Nơng nghiệp & PTNT, tỉnh Gia Lai) Tài liệu chỉnh sửa Ông Hama Shugo (Chuyên gia JICA Nông nghiệp) Nguyên tắc Chung để cải thiện tham gia người dân Bước 1: Những vấn đề ưu tiên nông dân: Đề xuất người dân Những vấn đề ưu tiên mà người dân cần giải trước Chính sách tư vấn quyền Bước 2: Giới thiệu giải pháp kỹ thuật: se Giới thiệu giải pháp Giải pháp t ng hợp Tham quan mơ hình nơng dân tiêu biểu Thơng qua Lập mơ hình trình diễn Tờ rơi thơng tin hình ảnh trực quan Mở rộng tới xã khác Nhóm nơng dân bắt đầu áp d ng giải pháp giới thiệu Bước 3: Phát nông dân chủ chốt tập huấn thành tiểu giáo viên: Lựa chọn nông dân chủ chốt để tập huấn thành tiểu giáo viên Đào tạo kiến thức thêm cho người nông dân chủ chốt Cán địa phương Bước 4: Phổ biến, chia sẻ mô hình nơng dân chủ chốt: Mở rộng  Lập mơ hình  Tập huấn cho nơng dân chủ chốt nông dân chủ chốt H trợ, điều phối   Cán địa phương Các học bước Bước Những ấn đề ưu tiên nông dân  Bài học 1: Để người dân đưa ý kiến đề xuất trước, danh sách mong muốn  Bài học : Đánh giá đề uất cần phải đư c thực ới người dân  Bài học : hực hoạt đ ng dựa đề uất đ đư c đánh giá Bước iới thiệu giải pháp kỹ thuật  Bài học : Người nông dân chấp nhận h tr kỹ thuật, h tr vật liệu  Bài học : hình trình di n thực tế phiếu thông tin đ cung cấp cho tất người dân c h i học tập  Bài học : hông ch lý thuyết mà kỹ thuật thực tế c ng đư c giới thiệu cho người dân Bước Phát nông dân chủ chốt tập huấn thành tiểu giáo iên  Bài học 7: Nông dân chủ chốt phải c đầy đủ kỹ thuật sản uất tiên tiến điều kiện sản uất nông nghiệp tốt  Bài học 8: Nông dân chủ chốt đư c chọn phải người s n sàng gi p đ , chia sẻ kiến thức c ng kinh nghiệm cho nông dân khác không ch mà ùng dự án c yêu cầu Bước Phổ biến, chia sẻ mơ hình nơng dân chủ chốt  Bài học : Nông dân chủ chốt tham gia hoạt đ ng h i thảo m r ng mơ hình với tr hướng dẫn iên  Bài học : Người nơng dân chủ chốt tiếp tục chia sẻ kỹ thuật ới người nông dân khác thông ua thực hành kỹ thuật c ng ch m s c mơ hình trình di n Giải pháp tổng h p cho nông nghiệp bền vững áp dụng khu vực dự án JICA ang Yang Chi tiết xin vui lòng tham khảo phiếu thơng tin nơng nghiệp (đính kèm) Các hoạt đ ng liên uan dựa nhu cầu người dân Quản lý dịch hại Trồng cao su Trồng lúa nước Chiến lư c chuyển giao chu i sản xuất bền vững ước Những vấn đề ưu tiên nông dân Mục tiêu bước 1: Để người dân nói vấn đề họ, để họ tự thảo luận để tìm nhu cầu thực Nhằm khuyến khích tính chủ động người dân việc thực hoạt động để cải thiện sống họ Vấn đề mà người dân gặp phải Phương pháp giải vấn đề người dân Thảo luận Chính sách nhà nước tư vấn quyền Những vấn đề ưu tiên  Bài học : Để người dân đưa ý kiến đề xuất trước, danh sách mong muốn rường h p khơng thích h p: Người dân điền vào phiếu đề xuất mong muốn họ dựa khó khăn sống hàng ngày Kết dự án nhận phiếu yêu cầu gọi “danh sách mong muốn” rường h p thích h p: Người dân tham gia vào thảo luận để xác định vấn đề, lựa chọn vấn để cần ưu tiên giải trước, danh sách mong muốn  Bài học 2: Đánh giá đề xuất nên đư c thực với người dân rường h p khơng thích h p: Sau t ng hợp thông tin từ người dân, cán định vấn đề ưu tiên giải mà khơng có thảo luận với người dân rường h p thích h p: Phân tích vấn đề sử d ng phương pháp xúc tác, t chức họp làng để lắng nghe giải thích người dân khó khăn họ gặp phải Đồng thời cán tư vấn để người dân nhận vấn đề thực họ, phân tích tình hình khứ người dân tìm giải pháp  Bài học 3: Thực hoạt đ ng dựa đề xuất đ đư c đánh giá cần thông báo rõ ràng trước bắt đầu hoạt đ ng rường h p khơng thích h p: Sau đánh giá đề xuất, Ủy ban nhân dân Huyện thực hoạt động mà không công bố kế hoạch hành động tới người dân rường h p thích h p: Cán ph trách lập kế hoạch hành động dựa lịch thời v người dân thông báo cho họ ngân sách, vật liệu cần thiết đóng góp người dân cơng lao động, vật liệu nhằm nâng cao trách nhiệm tham gia họ hoạt động Các hoạt đ ng thực tế trình thực bước 1: Kế hoạch hành đ ng thôn m t hoạt đ ng quan trọng n m đầu dự án hoạch hành đ ng đưa ý kiến t m tắt người dân, ý kiến dự án Vấn đề Sau nhiều năm canh tác đất trở nên bạc màu Hoạt động/giải pháp thay Bỏ hoang đất vài năm Thuê máy cày xới đất Làm bờ xi măng chống xói mòn đất Áp d ng phân bón để cải thiện dinh dưỡng đất Số người hưởng lợi 100% Cơ quan liên quan Phòng nghiệp, khuyến huyện nơng Trạm nơng Nguồn lực Công lao động Đất Phân chuồng ế Kế hoạch thực Sử d ng phân bón để cải tạo đất (Tập huấn tháng Thực đánh giá năm) Kết quả: Dựa vào kế hoạch hành động, Dự án t chức số bu i tập huấn để giới thiệu phương pháp cải tạo đất cho nông dân - Trung tâm khuyến nông tỉnh Gia Lai t chức tập huấn để ph biến kỹ thuật ủ phân hữu sử d ng phân bón cho trồng cà phê, cao su, tiêu cho người dân xã Lơ Pang Kon Th p vào tháng năm 2010 - Cán huyện (thành viên nhóm giúp việc) t chức tập huấn phương pháp ủ phân hữu phương pháp bón phân lúa nước, hồ tiêu làng khác xã vùng dự án 2: Sử dụng phiếu đề xuất để người dân thảo luận tìm vấn đề ưu tiên Rất nhiều đề xuất đệ trình lên an quản lý dự án, số đề xuất phù hợp với m c tiêu dự án xem xét rường h p khơng thích h p: Tại làng Hlim có 16 hộ gia đình đề xuất họ muốn học kỹ thuật trồng giống lúa HT1 Sau thảo luận đánh giá đề xuất với trưởng thôn hộ đăng ký Trên thực tế Dự án phát họ muốn h trợ phân bón hóa học Đồng thời người dân làng Hlim biết rõ kỹ thuật trồng giống lúa HT1 (theo giải thích trưởng thơn) rường h p thích h p: Trong trường hợp khác, an quản lý dự án t chức tập huấn cho người dân dựa nhu cầu thực tế họ Hai hội thảo phương pháp ươm giống tiêu t chức xã vùng dự án Đã có nhiều người dân đến tham dự hội thảo để học hỏi kỹ thuật 3: Dự án thực hoạt đ ng không ch dựa đề xuất người dân mà c n giới thiệu giải pháp thay Khuyến nghị: Nhiều kỹ thuật mà người dân chưa biết áp d ng, người bên biết Do cần giới thiệu kỹ thuật tới người dân thông qua t chức chuyến thăm quan học tập, lập mơ hình trình diễn rường h p thích h p: Giải pháp thay đ đư c áp dụng c hiệu - Cây Lạc dại che phủ đất cán huyện (nhóm giúp việc) ph biến xã Lơ Pang Kon Th p Khi người dân biết lợi ích Lạc dại họ tự mua giống để trồng - Cây Keo dậu trồng làm tr sống cho hồ tiêu Loại dự án ph biến xã Sau dự án ph biến có nhiều hộ dân mua giống để trồng thay cho tr g tr bê tông với m c đích giảm chi phí đầu tư ban đầu ước Giới thiệu giải pháp kỹ thuật Mục tiêu bước 2: Người dân làng quan tâm đến kỹ thuật giới thiệu bắt đầu áp d ng thử nghiệm Tham quan mơ hình tiên tiến Giới thiệu kỹ thuật h i thảo Lập mơ hình trình di n cánh đồng Phiếu thông tin Bài học:  Bài học : Người nông dân chấp nhận h tr h tr nguyên liệu trước kỹ thuật trước Vấn đề: Giống Lạc dại cung cấp cho người dân họ không trồng họ nói tơi trồng Giải pháp: Sau tham quan mơ hình trồng Lạc dại để hiểu hiệu Lạc dại học kỹ thuật trồng Lạc dại Một số hộ nông dân tự trồng Lạc dại  Bài học : hình trình di n thực tế phiếu thông tin đ cung cấp cho tất người dân c h i học tập (Người dân chưa có thói quen đọc viết chuyển giao khoa học kỹ thuật cần minh họa hình ảnh, tờ rơi thực hành thực tế mơ hình trình diễn – lớp học đồng ruộng) Vấn đề: Ph nữ làng khơng có điều kiện tham gia t chức tập huấn hội thảo Giải pháp: Thông qua phiếu thơng tin, ph nữ biết phân bón okashi họ bắt đầu ủ phân với h trợ kỹ thuật từ dự án  Bài học : hông ch lý thuyết mà kỹ thuật thực tế c ng đư c giới thiệu cho người dân Vấn đề: Phương pháp tách hạt cà phê giới thiệu hội thảo sau tham gia hội thảo khơng có nơng dân tự thực Giải pháp: Sau vài hộ nông dân thử nghiệm tách vỏ cà phê máy tính tốn lợi ích số hộ khác bắt đầu áp d ng tách vỏ cà phê Những hoạt đ ng thực tế bước thứ “ Phân Bokashi” 1: Tham quan h mơ hình sản xuất giỏi Vườn Quốc gia Bạch , t nh Thừa hiên Huế Ngày: 24/11 đến 30/11/ 2011 Mục đích: Giới thiệu phương pháp ủ phân hữu thông qua nông dân tiên tiến Vườn Quốc gia Bạch ã cho nông dân hai xã vùng dự án Lý người nông dân ùng dự án bị lôi b i kỹ thuật ủ phân này:  Nông dân làng Khe Su, Vườn Quốc gia Bạch ã sử d ng nguyên liệu mà huyện ang ang có, phương pháp ủ phân hữu sử d ng phân hữu dễ hiểu dễ áp d ng  Hiệu phân bón okashi than trấu lúa giải thích nông dân tiên tiến vườn quốc gia Bạch ã  Kinh nghiệm người nông dân tiên tiến chìa khóa để người nơng dân khác chấp nhận học hỏi 2: Giới thiệu kỹ thuật thông ua h i thảo ùng dự án Mục đích: Trình diễn quy trình ủ phân hữu Bokashi Phư ng pháp: Hội thảo t chức vườn nông dân chủ chốt Người tham gia hội thảo trưởng thôn người tham quan Vườn Quốc gia Bạch ã Kết quả:  Sau hội thảo, số người tham gia yêu cầu dự án h trợ kỹ thuật thời gian đầu để họ áp d ng thử nghiệm  Dự án h trợ kỹ thuật ủ phân hữu Bokahi cho tất người tự chuẩn bị nguyên vật liệu Chìa kh a tiếp cận: Kinh nghiệm thực tế vườn nơng dân chủ chốt nâng cao động lực cho người dân làng tham gia 3: Lập mơ hình trình di n áp dụng phân b n Bokashi cho trồng Mục đích: Kiểm tra hiệu việc áp d ng phân okashi cho trồng Phư ng pháp: Người nông dân áp d ng phân bón okashi phương pháp tiêu, cà phê Thêm vào kỹ thuật tỉa cành cà phê ươm giống cà phê dự án giới thiệu cho nông dân Kết quả:  Những thành viên tham gia tập huấn học tồn quy trình bón phân thơng qua việc thực hành kỹ thuật nhận thấy hiệu phân bón okashi thơng qua việc quan sát phát triển mơ hình thực tế  Một số hộ nông dân bắt đầu áp d ng phân okashi vườn họ 4: Tờ thông tin Mục đích: Chia s thơng tin kỹ thuật cho người dân làng Nh m mục tiêu: Chia s cho người khơng có hội tham gia tập huấn, đặc biệt ph nữ Đồng thời tờ thơng tin nhắc lại kỹ thuật cho người tham gia tập huấn Mẫu tờ thông tin: Sử d ng hình ảnh để t ng hợp thơng tin kỹ thuật giới thiệu hội thảo Tờ thơng tin sử d ng hình ảnh thân quen với người dân, đồng thời ép plastic để bảo quản lâu Kết quả: Mặc dù tờ thông tin không giới thiệu chi tiết kỹ thuật tập huấn cung cấp hội học tập cho người khơng có hội tham gia tập huấn ước Phát nông dân chủ chốt tập huấn thành tiểu giáo iên Mục đích Bước 3: Nơng dân chủ chốt học kỹ thuật tham gia tập huấn, họ có khả mở rộng mơ hình giúp đỡ nông dân khác với cán địa phương Nơng dân mơ hình Tiêu chí phát Nơng dân ứng viên Tiêu chí kỹ thuật TOT Hộ nông dân chủ chốt  Bài học 7: Nông dân chủ chốt phải có đầy đủ kỹ thuật sản xuất tiên tiến điều kiện sản xuất nông nghiệp tốt rường h p khơng thích h p: Năm 2010, Ơng Phuk chọn làm mơ hình trồng cỏ VA06 ph c v chăn nuôi ông không tận d ng vườn cỏ trồng vị trí xa nhà, khó khăn cho việc thu hoạch rường h p thích h p: Năm 2013, Ơng Puih chọn làm hộ mơ hình thay cho ơng Phuk vì: Khu vực trồng cỏ gần nhà có đủ điều kiện nước tưới Vườn cỏ ông Phuk đư c đầu tư khơng hiệu ì a nhà, kh thu hoạch  Bài học 8: Nông dân chủ chốt chọn phải người sẵn sàng giúp đỡ chia s kiến thức kinh nghiệm cho hộ nông dân khác không mà ngồi vùng dự án có u cầu rường h p khơng thích h p: Anh Lit vốn thông minh nhanh nhạy chọn làm nông dân chủ chốt từ lúc đầu Là hộ mơ hình, h trợ chuyển giao nhiều kỹ thuật sản xuất nông nghiệp Tuy nhiên, anh lại từ chối trở thành nông dân chủ chốt với lý anh bận rộn nên khơng có thời gian làm hướng dẫn viên cho lớp tập huấn nhân rộng mơ hình xã vùng dự án (là hoạt động quan trọng dự án) rường h p thích h p: Cũng có điều kiện tương tự anh Lit, sẵn sàng làm hướng dẫn viên chuyển giao kỹ thuật nên anh Puih chọn nông dân chủ chốt Anh Puih hướng dẫn ủ phân hữu c i sinh Bokashi cho người dân on Chiêng, ùng dự án Những tiêu chuẩn uá trình thực bước : iêu chuẩn chọn h mơ hình  Nơng dân chủ chốt phải người thông thạo tiếng ahnar tiếng Kinh  Phải người cầu tiến, muốn học hỏi tiến khoa học kỹ thuật  Sau tập huấn, nông dân chủ chốt phải tự áp d ng kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp  Phải người động sẵn sàng chia kiến thức kinh nghiệm cho hộ nông dân Vườn m tiêu giống m t Nông dân chủ chốt thực sau anh đư c tập huấn phư ng pháp khác : iêu chuẩn kỹ thuật tập huấn đào tạo Nông dân chủ chốt Những Nông dân chủ chốt phải đạt tiêu chí sau tham gia đợt tập huấn Nông dân chủ chốt học cách chọn dây giống để ươm tiêu Ví dụ “ iêu chuẩn kỹ thuật m giống tiêu” đư c lập b i cán b huyện hông đạt tiêu chuẩn Kiểm tra uy trình kỹ thuật Nông dân chủ chốt phải biết cách chọn dây tiêu để làm giống Biết cách chuẩn bị đất ươm từ vật liệu cần thiết (đất, phân ón, thuốc bảo vệ thực vật, than trấu lúa …) Biết cách vào bầu đất Biết làm giàn che nắng rào xung quanh cho vườn ươm Biết cách đảo bầu, phân loại dây tiêu ươm tốt, xấu để có chế độ chăm sóc bón phân phù hợp 10 Đạt tiêu chuẩn Ý kiến ký tên cán b huyện ước 4: Phổ biến, chia sẻ mô hình nơng dân chủ chốt Mục tiêu bước 4: Cán địa phương kết hợp với nông dân chủ chốt để ph biến mơ hình Thơng qua nông dân chủ chốt khu vực khác phát Bước: 4-1: Giới thiệu mơ hình đến khu vực khác Bước 4-2: T chức hội thảo với nơng dân chủ chốt nơng dân mơ hình khu vực khác Khu vực mơ hình Nơng dân chủ chốt -Cán địa phương xếp khu vực tham quan -Tìm ứng viên nơng dân chủ chốt Hội thảo t chức nông dân chủ chốt nông dân chủ chốt Bài học 9: Nông dân chủ chốt cần tham gia vào hoạt động hội thảo mở rộng mơ hình với vai trò hướng dẫn viên Ngun nhân: Người nơng dân tin tưởng vào khả nông dân chủ chốt thông qua việc quan sát, thực hành kỹ thuật hiệu việc áp d ng kỹ thuật Đặc biệt tự chia s cộng đồng người đồng bào dân tộc thiểu số Bài học 10: Nông dân chủ chốt tiếp t c chia s kỹ thuật với người nông dân khác thông qua thực hành kỹ thuật chăm sóc mơ hình trình diễn Nguyên nhân: Nông dân chủ chốt tiếp t c thực hành kỹ thuật h trợ nông dân lân cận sống hàng ngày không hội thảo Bài học từ lớp học đồng ru ng (FFS) làng Chưp – L Pang FFS dự án: Lớp học đồng ruộng người nông dân nông dân chủ chốt lựa chọn [Bài học chủ yếu] Tất thành phần tham gia câu lạc FFS bao gồm ph nữ tr em hiểu dễ dàng giải thích nơng dân chủ chốt Câu lạc b FFS làng Chup c h i chia sẻ kỹ thuật người dân làng Lịch thời v lập Bu i học Nông dân chủ chốt câu lạc FFS thảo luận định cho nông dân khác Các thành viên thực ình hoạt đ ng thực tế bước tập 4-1,kỹ4-2 thành việc thành viên tự trình diễn kỹ thuật thuật 11 Bước 4-1: Giới thiệu nông dân chủ chốt cho người nơng dân khác Trong trường hợp giới thiệu mơ hình tới khu vực khác, cán địa phương t chức tham quan mơ hình nơng dân chủ chốt để chia s kỹ thuật lợi ích mơ hình cho nơng dân khu vực khác, đồng thời phát nông dân chủ chốt Hội thảo t chức tháng năm 2013 nhà ông Plinh, xã Kon Th p Mục đích: Nhằm chia s mơ hình cho nơng dân thành phần tham gia lần Họ thành viên lớp kỹ sống làng Chưp xã Lơ Pang Kết quả: - Thành phần tham gia hội thảo nhận hiệu kỹ thuật mà nông dân chủ chốt (Ông Plinh) thực vườn tiêu - Một số người hội thảo đề xuất họ muốn ông Plinh hướng dẫn số kỹ thuật quan trọng cho họ - Một số ứng viên ông Plinh cán địa phương lựa chọn thành nông dân chủ chốt Sau h i thảo ông Plinh (nông dân chủ chốt) đ chuyển giao kỹ thuật cho nông dân chủ chốt làng Chưp Bước 4-2: H i thảo khác ới h tr nông dân chủ chốt Sau tham quan mơ hình nơng dân chủ chốt, nơng dân xã khác bắt đầu xây dựng mơ hình làng h trợ nơng dân chủ chốt cán địa phương Ngày: 25 tháng năm 2013 làng Đăk Trok, xã Đăk Ya Người nơng dân chủ chốt mới: Ơng Khuch làng Đăk Trok, Đăk Ya Nơng dân chủ chốt: Ơng Plinh, làng Sơ ir, xã Kon Th p Cán b ph ng nơng nghiệp huyện: Dung Mục đích: Chuyển giao kỹ thuật ủ phân hữu kỹ thuật ươm tiêu Kết quả: - Người nơng dân chủ chốt (Ơng Plinh) chuyển giao kỹ thuật việc thực hành thực tế đồng ruộng với người dân làng tham gia - Ơng Plinh giải thích kỹ thuật ngơn ngữ Bahnar Ông Plinh hướng dẫn ủ phân cho người tham gia, bà Dung xúc tác ông Plinh người tham gia cần thiết Sau h i thảo người tham gia tập huấn đ bắt đầu tự áp dụng chế biến phân hữu c số tiền đầu tư họ 12 CƠ QUAN HỢP TÁC QUỐC TẾ NHẬT BẢN Dự án Hợp tác kỹ thuật Nâng cao lực Phát triển Nông nghiệp Nông thôn có tham gia người dân để giảm nghèo khu vực Tây Nguyên Mọi ý kiến thắc mắc xin vui lòng liên hệ: Ban quản lý dự án C ang ang * U ND huyện Mang Yang - tỉnh Gia Lai Tel/ Fax: (84-59) 3839458 * Email: jicavn.my.office@gmail.com Website: http://www.jica.go.jp/project/vietnam/0701971/index.html
- Xem thêm -

Xem thêm: kinh nghiệm một số mô hình khuyến nông về phát triển nông nghiệp bền vững theo phương pháp có sự tham gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, kinh nghiệm một số mô hình khuyến nông về phát triển nông nghiệp bền vững theo phương pháp có sự tham gia ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay