Library Development for Vietnam [Tiến Trình Phát Triển Thư Viện Việt Nam]

59 1 0
  • Loading ...
1/59 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:42

Library Development for Vietnam [Tiến Trình Phát Triển Thư Viện Việt Nam] „ Presented by: „ „ Vinh-The Lam „ „ Univ of Illinois, at Urbana-Champaign „ „ 21 September 2006 „ Trình bày: Lâm Vĩnh-Thế Đai Học Illinois, Urbana-Champaign Ngày 21-9-2006 Syracuse University, N.Y., ca 1972 [Đ.H Syracuse, New York, khoảng 1972] Prof Pauline A Cochrane and her students [G.S Pauline A Cochrane sinh viên bà] Syracuse University, ca 1972 [ĐH Syracuse, New York, khoảng 1972] Prof Pauline A Cochrane and her students [G.S Pauline A Cochrane sinh viên bà] Pre-1975 Developments [Phát triển Thư Viện trước năm 1975] „ US-Educated Librarians „ „ Vietnamese Library Association (VLA), 1956-1975 „ „ VLA’s Programs Funded by Asia Foundation „ „ First University-Level Library Science Department in Vietnam (at Van Hanh University) http://www.aihuuvanhanh.net/indexk.htm „ Các Quản thủ thư viện chuyên nghiệp VN huấn luyện Đại Học Mỹ Hội Thư Viện Việt Nam (HTVVN), 1956-1975 Chương trình phát triển ngành Thư Viện Hội Thư Viện Việt Nam Cơ Quan Văn Hoá Á Châu tài trợ Chương trình Thư Viện Học bậc đại học thành lập VN (tại Đ.H Vạn Hạnh) http://www.aihuuvanhanh.net/indexk.htm Friends of VLA [Hội viên HTV V.N Thân Hữu] Sa Cuu Nguyen, Dr Tuan Anh Tran, Oanh Ngoc Le, Mrs Oanh Ngoc Le, Le-Huong Pham, Mrs Tuan Anh Tran, Su Tran, Vinh-The Lam (Pres.) Saigon 1974 VLA Members’ Reunion 1990 [Hội viên Hội Thư Viện VN tái ngộ, 1990] Dieu Van Tong, Nga Thi Nguyen, Dr Quynh-Hoa Nguyen*, Mrs Nguyen Duc Nguyen, Dr Nguyen Duc Nguyen, Cuong Hung Nguyen*, Vinh-The Lam (Pres.), Le-Huong Pham McLean, Virginia 1990 (*Deceased) VLA Members’ Reunion 1990 [Hội viên Hội Thư Viện VN tái ngộ, 1990] Le-Huong Pham, Dr Quynh-Hoa Nguyen, Cut Thi Nguyen (Pres.), Nga Thi Nguyen, Ai Thi Nguyen, Vinh-The Lam (Pres.), Dieu Van Tong McLean, Virginia, 1990 Six Desperate Years [Sáu năm tuyệt vọng] „ „ „ 1975-1981 „ Head Librarian, HCMC Teachers College „ Loss of Contact with Syracuse U Library School „ 1975-1981 Thư viện trưởng, Đại Học Sư Phạm TP HCM Mất liên lạc với Trường Thư Viện, Đại Học Syracuse „ Loss of Life Purpose „ Mất mục tiêu „ Loss of Mother „ Mất mẹ Rebuilding Career in Canada [Tái dựng nghiệp Canada] „ „ „ „ „ „ Di dân sang Canada, 9-1981 Re-start from Scratch, at 40 „ Tái dựng đời tuổi 40 Help from Prof Pauline A Cochrane Lands First Job „ Emigrating to Canada, Sept 1981 Canadian Citizenship 1985 „ Re-establish Contacts with former VLA’s Colleagues „ Công việc nhận nhờ giúp đỡ GS Pauline A Cochrane Vào quốc tịch Canada, 1985 Tái liên lạc với đồng nghiệp Hội Thư Viện VN The Vietnam Library Education Project (VLEP) [Dự Án Thư Viện & Giáo Dục Việt Nam] „ VLEP Director: Dr Quynh Hoa Nguyen „ VLEP under sponsorship of Catholic Univ of America’s SLIS „ „ „ VLEP’s only Project: Translation of ALA Glossary of Library and Information Science Translators: Le-Huong Pham, Nga Thi Nguyen and Vinh-The Lam Distribution of Translation of ALA Glossary of Library and Information Science in Vietnam „ „ „ „ „ Dự Án Thư Viện & Giáo Dục VN (VLEP) : Giám đốc: TS Nguyễn Quỳnh Hoa VLEP ĐH Thiên Chúa Giáo HK Trường TTTV bảo trợ Chương trình VLEP: Dịch ALA Glossary of Library and Information Science Dịch giả: Phạm Lệ-Hương, Nguyễn Thị Nga, Lâm Vĩnh-Thế Phân phối Tự Điển ALA Giải Nghĩa Thư Viện Học Tin Học Anh-Việt, ấn tiếng Việt VN Seminar in HCMC Photo [Hội Thảo năm 2005 TPHCM-Ảnh] Seminar in HCMC Photos [Hội Thảo năm 2005 TPHCM-Ảnh] Seminar in HCMC-Photos [Hội Thảo năm 2005 TPHCM-Ảnh] Impacts and Encouraging Developments [Những Tác Động & Phát Triển Đáng Khích Lệ] „ „ „ „ AACR2: Translation & Training : Now In Use for Whole Country MARC 21: Translation Being Carried Out „ „ Dewey Decimal Classification: Translation of 14th Abridged Ed Done; First Vietnamese DDC Published „ VLA: Permission Granted by Govt.; First Convention Will be Held Oct 2006 „ AACR2: Biên dịch & Huấn luyện: Hiện áp dụng nước Biên dịch MARC 21 tiến hành Khung Phân Loại Thập Phân Dewey: Bản dịch tiếng Việt ấn rút gọn thứ 14 xuất Hội Thư Viện VN phép thành lập; Đại hội lần thứ nhóm họp vào tháng 10-2006 Vietnamese DDC [Khung PL Thập Phân Dewey tiếng Việt] „ „ The Dewey Decimal Classification debuts in Vietnamese DUBLIN, Ohio, USA, 22 August 2006—OCLC Online Computer Library Center announces the publication of the Vietnamese translation of the Dewey Decimal Classification and Relative Index, Abridged Edition 14, by the National Library of Vietnam The new edition was officially launched at a seminar in Hanoi on August 16, at which Assistant Editor Julianne Beall represented the Dewey team This is the first complete translation of an edition of the Dewey Decimal Classification (DDC) into Vietnamese „ „ Khung Phân Loại Thập Phân Dewey tiếng Việt mắt Dublin, Ohnio, USA, ngày 22-82006 – Công ty Dịch Vụ Thư Viện Tại Tuyến OCLC công bố ấn tiếng Việt Khung Phân Loại Thập Phân Dewey Bảng Chỉ Mục Liên Hệ Thư Viện Quốc Gia Việt Nam xuất Ấn thức cơng bố Hội Thảo Hà Nội ngày 16-82006, với tham dự bà Juliane Beall, Phó Tổng Biên Tập, đại diện Tập đoàn Dewey Đây dịch đầy đủ tiếng Việt Khung DDC New Generation of US-Educated Librarians [Một Thế Hệ Quản Thủ Thư Viện Mới Được Huấn Luyện Tại Mỹ] „ „ „ Program Funded By HarvardYenching Training Provided By Simmons College Graduates: „ Hiep Minh Nguyen, President, Federation of Southern Academic Libraries (FESAL), Director, Natural Sciences Library, National University of HCMC „ Chuong Huy Nguyen, President, Federation of Northern Academic Libraries, Director, Library and Information Center, National University of Hanoi „ „ „ Chương trình HarvardYenching tài trợ Đ.H Simmons phụ trách huấn luyện Các sinh viên tốt nghiệp: „ Nguyễn Minh Hiệp, Chủ tịch Liên Hiệp Thư Viện Đại Học Phía Nam, Giám Đốc TV Đại Học Khoa Học Tự Nhiên, TPHCM „ Nguyễn Huy Chương, Chủ tịch Liên Hiệp Thư Viện Đại Học Phía Bắc, Giám Đốc Trung Tâm Thư Viện & Thông Tin, Đại Học Quốc Gia, Hà Nội New Generation of US-Educated Librarians [Một Thế Hệ Quản Thủ Thư Viện Mới Được Huấn Luyện Tại Mỹ] „ „ „ „ Chi Kim Diep, Director, Learning Resource Center, Can Tho University Hot Van Kieu, Deputy Director, National Library of Vietnam, Hanoi Bac Thi Nguyen, Director, General Sciences Library of HCMC Binh Mai Quan, Director, Information Resource Center, US Embassy, Hanoi „ Diệp Kim Chi, Giám Đốc Trung Tâm Học Liệu, Đại Học Cần Thơ „ Kiều Văn Hốt, Phó Giám Đốc, Thư Viện Quốc Gia VN „ Nguyễn Thị Bắc, Giám Đốc, Thư Viện Khoa Học Tổng Hợp, TPHCM „ Quản Mai Bình, Giám Đốc Trung Tâm Tài Ngun Thơng Tin, Tồ Đại Sứ Mỹ VN New Generation of US-Educated Librarians (Cont’d) [Một Thế Hệ Quản Thủ Thư Viện Mới Được Huấn Luyện Tại Mỹ (tiếp theo)] „ „ „ Lan Tuyet Chu, Director, Institute of Sino-Nom Studies, Hanoi Trang Thi Huynh, DeputyDirector, Learning Resource Center, Can Tho University Mai Thi Dang, Head, Computer Division, National Library of Vietnam, Hanoi „ Chu Tuyết Lan, Giám Đốc Thư Viện, Viện Hán Nôm, Hà Nội „ „ Huỳnh Thị Trang, Phó Giám Đốc, Trung Tâm Học Liệu ĐH Cần Thơ Đặng Thị Mai, Trưởng Phân Bộ Điện Toán, Thư Viện Quốc Gia Việt Nam, Hà Nội New Generation of US-Educated Librarians (Cont’d) [Một Thế Hệ Quản Thủ Thư Viện Mới Được Huấn Luyện Tại Mỹ (tiếp theo)] „ „ Thuc Thi Hoang, Director, Central Library, National University of HCMC Duc Tien Nguyen, Chief of Division of Management of Science and Technology Information Affairs, National Center for Scientific and Technological Information, Hanoi „ „ Hoàng Thị Thục, Giám đốc TV Trung Tâm, ĐH Quốc Gia TPHCM Nguyễn Đức Tiến, Trưởng Phân Bộ Khoa Học Quản Trị Công Nghệ Thông Tin, Trung Tâm Khoa Học Công Nghệ Thông Tin, Hà Nội New Generation of US-Educated Librarians (Cont’d) [Một Thế Hệ Quản Thủ Thư Viện Mới Được Huấn Luyện Tại Mỹ (tiếp theo)] „ „ Phuong Thi Tran, Head, Acquisitions & Exchange Dept., Library and Information Center, National University of Hanoi Lan Thu Tran, Chief of International Cooperation Division, National Center for Scientific and Technological Information „ „ Trần Thị Phương, Trưởng Phân Bộ Thủ Đắc & Trao Đổi, Trung Tâm Thư Viện & Thông Tin, ĐH QG Hà Nội Trần Thu Lan, Trưởng Phân Bộ Hợp Tác Quốc Tế, Trung Tâm Khoa Học Công Nghệ Thông Tin Quốc Gia New Generation of US-Educated Librarians (Cont’d) [Một Thế Hệ Quản Thủ Thư Viện Mới Được Huấn Luyện Tại Mỹ (tiếp theo)] „ „ „ Hang Thu Thi Nguyen, Hanoi Campus Librarian, RMIT International University Vietnam Truc Thanh Tan Nguyen, Librarian, Information and Documents Dept., General Sciences Library of HCMC Thuy Thanh Thi Thai, Deputy Director, Library Dept., Da Lat University „ „ „ Nguyễn Thị Thu Hằng, Quản Thủ Thư Viện, Đại Học Quốc Tế RMIT VN, sở Hà Nội Nguyễn Tấn Thanh Trúc, Quản Thủ Thư Viện, Phân Bộ Thông Tin Tư Liệu, Thư viện Khoa Học Tổng Hợp, TPHCM Thái Thị Thanh Thủy, Phó GĐ, Thư Viện Đại Học Đà Lạt New Generation of US-Educated Librarians (Cont’d) [Một Thế Hệ Quản Thủ Thư Viện Mới Được Huấn Luyện Tại Mỹ (tiếp theo)] „ „ „ Chau Bich Thi Nguyen, Librarian, An Giang University, Long Xuyen City Ha Hai Nguyen, Librarian, Hanoi School of Public Health Hue Thi Pham, Head of Library & Information Dept., Institute for Family and Gender Studies, Vietnamese Academy of Social Sciences „ „ „ Nguyễn Thị Bích Châu, Quản Thủ Thư Viện, Đại Học An Giang, Long Xuyên Nguyễn Hải Hà, Quản Thủ Thư Viện, Trường Y Tế Công Cộng Hà Nội Phạm Thị Huệ, Trưởng Phân Bộ Thư Viện & Thơng Tin, Học Viện Gia Đình Giới Tính, Viện Khoa Học Xã Hội New Generation of US-Educated Librarians (Cont’d) [Một Thế Hệ Quản Thủ Thư Viện Mới Được Huấn Luyện Tại Mỹ (tiếp theo)] „ „ Sinh Hong Nguyen, Faculty Member, Dept of Library and Information Science, College of Social Sciences and Humanities, National University of HCMC Can Thi Huynh, Manager, Information Resources Dept., Learning Resource Center, Hue University „ „ Nguyễn Hồng Sinh, Giáo sư, Phân Khoa Thư Viện & Thông Tin, Đại Học Khoa Học Xã Hội Nhân Văn, Đại Học Quốc Gia, TPHCM Huỳnh Thị Cần, Trưởng Phân Bộ Dịch Vụ Thông Tin, Trung Tâm Học Liệu Đại Học Huế New Generation of US-Educated Librarians (Cont’d) [Một Thế Hệ Quản Thủ Thư Viện Mới Được Huấn Luyện Tại Mỹ (tiếp theo)] „ „ „ Thang Trong Dinh, Center on Information and Documentation, Central Institute for Economic Management Huong Thu Thi Nguyen, Hanoi Public Library Anh Tuyet Hoang, University Librarian, RMIT International University Vietnam, HCMC „ „ „ Đinh Trọng Thăng, Trung Tâm Thông Tin Tư Liệu, Học Viện Quản Lý Kinh Tế Trung Ương Nguyễn Thị Thu Hương, Thư Viện Cơng Cộng Hà Nội Hồng Tuyết Anh, Quản Thủ Thư Viện, Đại Học Quốc Tế RMIT Việt Nam, sở,TP HCM Closing Remarks [Kết Luận] „ „ „ The Torch Has Been Passed to A New Generation of USEducated Librarians Library Development for Vietnam Continues In The Right Direction New VLA Will Set Course For New Developments „ „ „ Bó đuốc trao truyền cho hệ quản thủ thư viện mới, vừa huấn luyện ĐH Mỹ Sự phát triển Thư viện Việt Nam tiếp tục hướng Hội Thư Viện Việt Nam hoạch định phát triển
- Xem thêm -

Xem thêm: Library Development for Vietnam [Tiến Trình Phát Triển Thư Viện Việt Nam], Library Development for Vietnam [Tiến Trình Phát Triển Thư Viện Việt Nam]

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay