THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

20 5 0
  • Loading ...
1/20 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:40

ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH - - tế H uế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ại h ọc K in h THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NI MITRACO LÊ THỊ LÂN Khóa học: 2010 - 2014 ĐẠI HỌC HUẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH - - tế H uế KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Đ ại h ọc K in h THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO Sinh viên thực Giáo viên hƣớng dẫn Lê Thị Lân Th.S Nguyễn Thị Thu Trang Lớp: K44 KTDN Niên khóa: 2010 – 2014 Huế, 05/2014 Lời Cảm Ơn Thực tập tốt nghiệp giai đoạn chuyển tiếp môi trường học tập môi trường xã hội thực tiễn Suốt thời gian thực tập tơi có nhiều hội cọ sát với thực tế, gắn kết lý thuyết học ghế giảng đường với môi trường thực tiễn bên Để hoàn thành đề tài này, xin trân trọng gửi lời cảm ơn đến ban giám hiệu Trường Đại Học Kinh Tế Huế, thầy khoa Kế tốn tài tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ trình học tập hồn thành khóa uế luận tế H Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Th.s Nguyễn Thị Thu Trang, cô người trực tiếp hướng dẫn, hết lòng giúp đỡ, tận tình bảo tơi suốt thời gian thực tập vừa qua K in h Tôi xin cảm ơn Ban lãnh đạo Công ty Cổ phần chăn nuôi Mitraco anh chị làm việc phòng kế tốn tận tình giúp đỡ, bảo tơi suốt q trình thực tập cơng ty ọc Sau tơi xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè động viên giúp ại h đỡ vật chất lẫn tinh thần thời gian thực khóa luận Do kiến thức thời gian nghiên cứu hạn chế nên khóa luận khơng Đ tránh khỏi sai sót Tơi mong nhận nhận xét, đánh giá, góp ý quý thầy tất quan tâm đến khóa luận Một lần xin cám ơn tất người giúp đỡ tơi q trình tơi thực khóa luận Sinh viên thực Lê Thị Lân Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang MỤC LỤC MỤC LỤC i DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .v DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ vi DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ vii DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU viii PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục tiêu đề tài uế 1.3 Đối tƣợng nghiên cứu tế H 1.4 Phạm vi nghiên cứu 1.5 Các phƣơng pháp nghiên cứu 1.6 Cấu trúc đề tài .3 h PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU K in CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT ọc 1.1 Một số vấn đề chung doanh thu xác định kết kinh doanh doanh ại h nghiệp sản xuất 1.1.1 Các khái niệm liên quan đến doanh thu Đ 1.1.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 1.1.1.2 Khái niệm khoản giảm trừ doanh thu 1.1.2 Các khái niệm liên quan đến xác định kết kinh doanh 1.1.3 Các phƣơng thức tiêu thụ sản phẩm 1.1.4 Các phƣơng thức toán .10 1.2 Nội dung công tác kế toán doanh thu doanh nghiệp sản xuất 10 1.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ .10 1.2.1.1 Chứng từ sử dụng 10 1.2.1.2 Sổ sách kế toán sử dụng 11 1.2.1.3 Tài khoản sử dụng 11 SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN i Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang 1.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 14 1.2.2.1 Chứng từ quy trình luân chuyển chứng từ 14 1.2.2.2 Sổ sách kế toán sử dụng 14 1.2.2.3 Tài khoản sử dụng 14 1.2.3 Phƣơng pháp hạch toán kế toán doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 16 1.3 Nội dung cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất 18 1.3.1 Kế toán giá vốn hàng bán 18 1.3.1.1 Chứng từ quy trình luân chuyển chứng từ 18 uế 1.3.1.2 Tài khoản sử dụng 18 tế H 1.3.1.3 Phƣơng pháp hạch toán 19 1.3.2 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 20 1.3.2.1 Chứng từ sử dụng 20 h 1.3.2.2 Sổ sách kế toán sử dụng 20 K in 1.3.2.3 Tài khoản sử dụng 21 1.3.2.4 Phƣơng pháp hạch toán .22 ọc 1.3.3 Kế tốn chi phí tài doanh thu tài 23 1.3.3.1 Kế tốn doanh thu tài 23 ại h 1.3.3.2 Kế tốn chi phí tài 25 1.3.4 Kế tốn chi phí khác thu nhập khác 27 Đ 1.3.4.1 Kế tốn chi phí khác 27 1.3.4.2 Thu nhập khác 28 1.3.5 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp .30 1.3.5.1 Chứng từ sử dụng 30 1.3.5.2 Sổ sách kế toán sử dụng 30 1.3.5.3 Tài khoản sử dụng 30 1.3.5.4 Phƣơng pháp hạch toán .31 1.3.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 32 1.3.6.1 Chứng từ sử dụng 32 1.3.6.2 Sổ sách kế toán sử dụng 32 SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN ii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang 1.3.6.3 Phƣơng pháp xác định kết kinh doanh .32 1.3.6.4 Tài khoản sử dụng 33 1.3.6.5 Phƣơng pháp hạch toán .34 1.4 Nhiệm vụ kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất .35 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG CƠNG TÁC KẾ TỐN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DAONH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO 36 2.1 Giới thiệu chung Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco .36 uế 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển công ty 36 tế H 2.1.1.1 Thông tin khái quát Công ty Cổ phần chăn nuôi MITRACO .36 2.1.1.2 Quá trình hình thành phát triển 36 2.1.2 Chức nhiệm vụ Công ty 38 h 2.1.2.1 Chức 38 K in 2.1.2.2 Nhiệm vụ 38 2.1.3 Tổ chức máy quản lý công ty 39 ọc 2.1.3.1 Sơ đồ tổ chức quản lý Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco 39 2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn phòng ban .39 ại h 2.1.4 Tổ chức cơng tác kế tốn Cơng ty 41 2.1.4.1 Bộ máy kế tốn Cơng ty .41 Đ 2.1.4.2 Chế độ kế tốn áp dụng Cơng ty 43 2.1.4.3 Chính sách kế tốn áp dụng Cơng ty 43 2.1.5 Tình hình nguồn lực Công ty qua năm 2011 – 2013 46 2.1.5.1 Tình hình lao động 46 2.1.5.2 Tình hình tài sản nguồn vốn 48 2.1.5.3 Tình hình kết hoạt động sản xuất kinhn doanh 51 2.2 Thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco 52 2.2.1 Đặc điểm công tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh Công ty 52 2.2.1.1 Đặc điểm sản phẩm tình hình tiêu thụ sản phẩm 52 SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN iii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang 2.2.1.2 Các phƣơng thức tiêu thụ sản phẩm Công ty .53 2.2.1.3 Các phƣơng thức toán .54 2.2.2 Thực trạng công tác kế tốn doanh thu Cơng ty 54 2.2.2.1 Kế toán doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ 54 2.2.2.2 Kế toán khoản giảm trừ doanh thu 58 2.2.3 Thực trạng cơng tác kế tốn xác định kết kinh doanh Cơng ty .62 2.2.3.1 Kế tốn giá vốn hàng bán 62 2.2.3.2 Kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doanh nghiệp 66 2.2.3.3 Kế tốn doanh thu tài chi phí tài 73 uế 2.2.3.4 Kế tốn chi phí khác thu nhập khác 79 2.2.3.5 Kế tốn chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp 82 tế H 2.2.3.6 Kế toán xác định kết kinh doanh 88 CHƢƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP GĨP PHẦN HỒN THIỆN CƠNG TÁC KẾ h TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY K in CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO 92 3.1 Nhận xét 92 ọc 3.1.1 Ƣu điểm 92 3.1.2 Nhƣợc điểm 93 ại h 3.2 Giải pháp 93 PHẦN III : KẾT LUẬN 95 Đ DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .96 PHỤ LỤC 97 SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN iv Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT - Xuất TTĐB - Tiêu thụ đặc biệt GTGT - Giá trị gia tăng TSCĐ - Tài sản cố định TK - Tài khoản BĐS - Bất động sản HTK - Hàng tồn kho KC - Kết chuyển TNDN - Thu nhập doanh nghiệp TT-BTC - Thông tƣ – Bộ tài QĐ-BTC - Quyết định – Bộ tài QH - Quốc hội QĐ-HĐQT - Quyết định – Hội đồng quản trị QĐ-UBND - Quyết định - Ủy ban nhân dân KQ - Kết KQKD - Kết kinh doanh KQ HĐKD - Kết hoạt động kinh doanh CP tế H h K in ọc - Lợi nhuận - Doanh thu ại h LN DT uế XK - Chi phí - Bảo hiểm xã hội SXKD - Sản xuất kinh doanh SP - Sản phẩm CT - Cơng ty KS & TM - Khống sản thƣơng mại TNHH - Trách nhiệm hữu hạn NH TMCP - Ngân hàng thƣơng mại cổ phần KTDL - Kiểm toán độc lập VND - Việt nam đồng Đ HBXH SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN v Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ: 1.1 - Sơ đồ quy trình hạch tốn kế tốn doanh thu khoản giảm trừ doanh thu 17 Sơ đồ:1.2 - Phƣơng pháp hạch toán số nghiệp vụ liên quan đến giá vốn .19 Sơ đồ: 1.3 – Quy trình hạch tốn kế tốn chi phí bán hàng chi phí quản lý doah nghiệp .22 Sơ đồ: 1.4 - Quy trình hạch tốn kế tốn doanh thu tài 24 Sơ đồ: 1.5 - Quy trình hạch tốn kế tốn chi phí tài 26 Sơ đồ:1.6 - Quy trình hạch tốn kế tốn chi phí khác 28 uế Sơ đồ: 1.7 – Quy trình hạch tốn kế toán thu nhập khác 29 tế H Sơ đồ: 1.8 - Quy trình hạch tốn kế tốn chi phí thuế .31 thu nhập doanh nghiệp 31 Sơ đồ: 1.9 - Quy trình hạch tốn kế tốn xác định kết kinh doanh 34 h Sơ đồ 2.1 - Sơ đồ tổ chức Công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco .39 K in Sơ đồ 2.2 – Sơ đồ tổ chức máy kế tốn Cơng ty 42 Sơ đồ: 2.3 – Hình thức kế toán nhật ký chung 44 ọc Sơ đồ 2.4-Sơ đồ quy trình xử lý số liệu phần mềm kế toán 44 ại h Sơ đồ: 2.5 - Quy trình luân chuyển chứng từ nghiệp vụ bán thành phẩm 54 Sơ đồ: 2.6 - Quy trình luân chuyển chứng từ liên quan đên nghiệp vụ chiết khấu Đ thƣơng mại 58 Sơ đồ: 2.7 – Quy trình luân chuyển chứng từ kế toán giá vốn hàng bán 63 Sơ đồ: 2.8 – Quy trình luân chuyển chứng từ kế tốn chi phí bán hàng quản lý doanh nghiệp .67 Sơ đồ: 2.9 – Quy trình ln chuyển chứng từ kế tốn CPBH QLDN 68 Sơ đồ: 2.10 – Quy trình ln chuyển chứng từ kế tốn chi phí tài trƣờng hợp chiết khấu tốn cho khách hàng 77 Sơ đồ : 2.11 – Trình tự kết chuyển chi phí doanh thu để xác định kết kinh doanh 89 SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN vi Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ Biểu số 1: Hóa đơn GTGT số 0000837 56 Biểu số 2: Sổ TK 511 57 Biểu số 03: Hóa đơn GTGT số 0000658 60 Biểu số 04: Sổ TK 521 61 Biểu số 05: Bảng tổng hợp chi phí tính giá thành quý IV năm 2013 .65 Biểu số 06: Sổ TK 632 66 Biểu số 07 : Phiếu chi số 795 70 Biểu số 08: Sổ TK 641 71 uế Biểu số 09 : Phiếu chi số 1071 .72 tế H Biểu số 10: Sổ TK 642 73 Biểu số: 11 : Giấy báo có ngân hàng số 222 75 Biểu số 12: Sổ TK 515 76 h Biểu số 13 : Phiếu kế toán số 187 78 K in Biểu số 14: Sổ TK 635 79 Biểu số 15 : Phiếu kế toán số 243 81 ọc Biểu số 16: Sổ TK 811 82 ại h Biểu số 17 : Phiếu kê toán số 250 84 Biểu số 18 : Phiếu kế toán số 262 86 Đ Biểu số 19 : Sổ TK 821 87 Biểu số 20 : Báo cáo kết sản xuất kinh doanh quý IV năm 2013 91 SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN vii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1 Bảng tỷ lệ vốn góp cơng ty CP chăn ni MITRACO .37 Bảng 2.2 Trình độ học vấn chun mơn độ tuổi lao động công ty 46 Bảng 2.3 Bảng tổng hợp tình hình tài sản nguồn vốn qua năm 2011 - 2013 .48 Đ ại h ọc K in h tế H uế Bảng 2.4 Bảng tình hình kết hoạt động sản xuất kinhn doanh qua năm 2011 – 2013 51 SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN viii Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang PHẦN I : ĐẶT VẤN ĐỀ 1.1 Lý chọn đề tài Nhƣ biết nƣớc ta nƣớc lên từ nông nghiệp chủ yếu, kinh tế phát triển chủ yếu dựa vào nông nghiệp Nông nghiệp tảng chủ đạo thúc đầy kinh tế khác phát triển Nông nghiệp cung cấp lƣơng thực, thực phẩm cho ngƣời Trong chăn nuôi hai nghành sản xuất chủ yếu nông nghiệp số hoạt động chăn nuôi, chăn nuôi lợn hoạt động chủ đạo, ngành cung cấp thịt chủ yếu cho tiêu dùng nƣớc Nghành chăn nuôi lợn Việt Nam chủ yếu dựa chăn ni quy mơ hộ gia đình Hiều đƣợc tầm quan trọng uế ngành chăn nuôi lợn với chuyển cấu kinh tế nƣớc ta tiến tế H đến công nghiệp hóa đại hóa, tái cấu nơng nghiệp nơng thơn số xí nghiệp kinh doanh sản xuất chăn nuôi lợn đời Chăn nuôi lợn hộ gia đình vùng nơng thơn ngành đóng vai trò quan trọng việc gia tăng thu nhập họ h Vậy với doanh nghiệp kinh doanh ngành chăn ni lợn liệu họ có đạt K in đƣợc hiệu kinh doanh nhƣ mong muốn Để biết đƣợc hoạt động doanh nghiệp chăn nuôi lợn làm ăn có lãi hay khơng phải nhờ đến kế tốn phân tích doanh thu ọc xác định kết kinh doanh Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế mà doanh nghiệp thu đƣợc từ kết hoạt động sản xuất kinh doanh góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu ại h Doanh thu cao thúc đẩy phát triển doanh nghiệp Doanh thu phải bù đắp chi phí có lãi để tiếp tục tái sản xuất mở rộng Vì thế, việc hạch toán doanh thu Đ xác định kết kinh doanh doanh nghiệp có vai trò quan trọng Với chức cung cấp thơng tin, kiểm tra hoạt động kinh tế doanh nghiệp, nên cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh ảnh hƣởng trực tiếp đến chất lƣợng hiệu việc quản lý doanh nghiệp Thấy đƣợc ý nghĩa tầm quan trọng kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh doanh nghiệp Việt Nam nói chung doanh nghiệp kinh doanh chăn ni lợn nói riêng nay, với kiến thức nhận đƣợc thời gian học tập trƣờng với thời gian thực tập công ty Cổ phần chăn nuôi MITRACO, định chọn đề tài “ Thực trạng công tác kế toán doanh thu xác định kết SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang kinh doanh công ty Cổ phần chăn nuôi MITRACO” để làm đề tài cho báo cáo thực tập tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu đề tài Đề tài nghiên cứu mục tiêu cụ thể: (1) Nêu lên vấn đề mang tính lý luận cơng tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất (2) Tìm hiểu thực trạng cơng tác tổ chức kế tốn doanh thu xác định kết sản xuất kinh doanh công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco (3) Đề xuất số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu uế xác định kết kinh doanh công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco 1.3 Đối tƣợng nghiên cứu tế H Đối tƣợng nghiên cứu: Công tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh công ty cổ phần chăn nuôi MITRACO h 1.4 Phạm vi nghiên cứu K in Phạm vi nghiên cứu đề tài bao gồm phạm vi không gian phạm vi thời gian đó: ọc Phạm vi khơng gian: Phòng kế tốn cơng ty Phạm vi thời gian: Số liệu lao động, tài sản, nguồn vốn kết kinh ại h doanh đƣợc khái quát giai đoạn 2011 – 2013; số liệu thực trạng cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh công ty sâu phân tích quý Đ IV năm 2013 1.5 Các phƣơng pháp nghiên cứu Để thực tốt đề tài tơi có sử dụng số phƣơng pháp nhƣ sau: Một là: Phƣơng pháp thu thập thông tin Đối với thông tin sử dụng đƣợc thu thập phƣơng pháp: (1) Thu thập số liệu kế tốn thống kê cơng ty nhằm phục vụ cho việc giới thiệu công ty phân tích khái qt tình hình tài cơng ty (2) Phỏng vấn ngƣời có liên quan, tìm hiểu chức nhiệm vụ nhân viên công ty SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang (3) Quan sát thực tế công ty nhằm tìm hiểu xem lý thuyết đƣợc thực hiên thơng qua thực hành nhƣ để phục vụ cho công việc đánh giá Hai là: Phƣơng pháp hạch tốn kế tốn (1) Phƣơng pháp chứng từ, thơng qua chứng từ kế tốn đƣợc sử dụng cơng ty tìm hiểu cách thức lập quy trình luân chuyển chứng từ cơng tác kế tốn doanh thu xác định kết kinh doanh công ty (2) Phƣơng pháp tài khoản: Thông qua phƣơng pháp để tìm hiểu phƣơng pháp hạch tốn nghiệp vụ kinh tế phát sinh công ty đối chiếu với lý thuyết Ba là: Phƣơng pháp phân tích uế Phƣơng pháp phân tích: Sử dụng phƣơng pháp so sánh để so sánh tiêu kỳ khác Chia nhỏ vấn đề làm đơn giản hóa vấn đề để nhận xét đánh giá 1.6 Cấu trúc đề tài tế H nhận tố ảnh hƣởng tới tiêu phân tích h Ngồi phần I, phần đặt vấn đề phần III, phần kết luận đề tài kết cấu gồm K in chƣơng: Chƣơng 1: Cơ sở lý luận doanh thu xác định kết kinh doanh ọc Chƣơng 2: Thực trạng công tác kế toán doanh thu xác định kết kinh doanh công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco ại h Chƣơng 3: Một số giải pháp góp phần hồn thiện cơng tác kế tốn doanh thu Đ xác định kết kinh doanh công ty cổ phần chăn nuôi Mitraco SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang PHẦN II : NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 1.1 Một số vấn đề chung doanh thu xác định kết kinh doanh doanh nghiệp sản xuất 1.1.1 Các khái niệm liên quan đến doanh thu 1.1.1.1 Khái niệm doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ uế Doanh thu tổng giá trị lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu đƣợc kỳ tế H phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng doanh nghiệp góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu Doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ toàn số tiền thu đƣợc thu K in h đƣợc từ giao dịch nghiệp vụ phát sinh doanh thu nhƣ: bán sản phẩm, hàng hoá, cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm khoản phụ thu phí thu thêm ngồi giá bán (nếu có) ọc Bán hàng: Bán sản phẩm doanh nghiệp sản xuất bán hàng hóa mua vào ại h Doanh thu bán hàng đƣợc ghi nhận thỏa mãn năm điều kiện sau : (1) Doanh nghiệp chuyển giao phần lớn rủi ro lợi ích gắn liền với quyền Đ sỡ hữu hàng hoá ngƣời mua (2) Doanh nghiệp khơng nắm giữ quyền quản lý hàng hoá nhƣ ngƣời sở hữu hàng hoá quyền kiểm soát hàng hoá (3) Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắn (4) Doanh nghiệp thu đƣợc thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng (5) Xác định đƣợc chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng Cung cấp dịch vụ: Thực công việc thỏa thuận theo hợp đồng kỳ, nhiều kỳ kế toán, nhƣ cung cấp dịch vụ vận tải, du lịch, cho thuê tài sản cố định theo phƣơng thức cho thuê hoạt động … Doanh thu cung cấp dịch vụ đƣợc ghi nhận thỏa mãn bốn điều kiện sau: SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang (1) Doanh thu đƣợc xác định tƣơng đối chắn; (2) Có khả thu đƣợc lợi ích kinh tế từ giao dịch cung cấp dịch vụ đó; (3) Xác định đƣợc phần cơng việc hoàn thành vào ngày lập Bảng cân đối kế tốn; (4) Xác định đƣợc chi phí phát sinh cho giao dịch chi phí để hồn thành giao dịch cung cấp dịch vụ 1.1.1.2 Khái niệm khoản giảm trừ doanh thu Nguyên nhân khiến cho doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ mà doanh nghiệp thực đƣợc kỳ kế tốn thấp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ ghi nhận ban đầu phát sinh khoản giảm trừ doanh thu nhƣ: uế (1) Chiết khấu thƣơng mại Chiết khấu thƣơng mại khoản tiền mà doanh nghiệp giảm trừ, tế H toán, cho ngƣời mua hàng việc ngƣời mua hàng mua hàng (sản phẩm, hàng hóa), dịch vụ với khối lƣợng lớn theo thỏa thuận chiết khấu thƣơng mại ghi K in (2) Giảm giá hàng bán h hợp đồng kinh tế mua bán cam kết mua, bán hàng Giảm giá hàng bán khoản giảm trừ đƣợc doanh nghiệp (bên bán) chấp thuận ọc cách đặc biệt giá thỏa thuận hóa đơn, lý hàng bán bị phẩm chất, không quy cách, không thời hạn ghi hợp đồng ại h (3) Hàng bán bị trả lại Hàng bán bị trả lại số sản phẩm, hàng hóa doanh nghiệp xác định tiêu thụ, Đ nhƣng bị khách hàng trả lại vi phạm điều kiện cam kết hợp đồng kinh tế nhƣ: hàng phẩm chất, sai quy cách, chủng loại: Số lƣợng hàng bị Doanh thu hàng bị trả lại = trả lại Đơn giá bán x ghi hóa đơn Hàng bán bị trả lại phải có văn đề nghị ngƣời mua ghi rõ lý trả lại hàng, số lƣợng hàng bị trả lại, giá trị hàng bị trả lại, đính kèm hóa đơn (nếu trả lại tồn bộ) bảng hóa đơn (nếu trả lại phần hàng) Và đính kèm theo chứng từ nhập lại kho doanh nghiệp số hàng nói SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang (4) Thuế XK, thuế TTĐB, thuế GTGT theo phƣơng pháp trực tiếp Là khoản đƣợc xác định trực tiếp doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ thực tế mà doanh nghiệp thực kỳ kế toán theo quy định hành luật thuế tùy thuộc theo mặt hàng khác 1.1.2 Các khái niệm liên quan đến xác định kết kinh doanh Kết kinh doanh: Là kết cuối hoạt động doanh nghiệp kỳ định, biểu tiền phần chênh lệch tổng doanh thu tổng chi phí hoạt động kinh tế đƣợc thực Kết hoạt động kinh doanh: Là số lãi (hay lỗ) từ hoạt động kinh doanh đƣợc uế tạo thành số lãi (hay lỗ) từ hoạt động sản xuất kinh doanh hoạt động đầu từ tài chính, đƣợc tính số chênh lệch doanh thu bán hàng hóa, cung cấp tế H dịch vụ, doanh thu bất động sản đầu tƣ với giá vốn hàng hóa, chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí kinh doanh bất động sản đầu tƣ Và kết đầu tƣ tài số lãi (hay lỗ) từ hoạt động đầu tƣ tài ngắn hạn dài hạn K in h mà DN tiến hành Để xác định đƣợc kết kinh doanh việc xác định doanh thu cần xác định đƣợc: Giá vốn hàng bán; Chí phí bán hàng; Chi phí quản lý ọc doanh nghiệp; Chi phí tài chính; Doanh thu tài chính; Chi phí khác; Thu nhập khác ại h Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (1) Giá vốn hàng bán Giá vốn hàng bán giá thực tế xuất kho số sản phẩm bán đƣợc (hoặc Đ gồm chi phí mua hàng phân bổ cho hàng hóa bán kỳ - doanh nghiệp thƣơng mại), giá thành thực tế lao vụ, dịch vụ hoàn thành, đƣợc xác định tiêu thụ khoản khác đƣợc tính vào giá vốn để xác định kết kinh doanh kỳ (2) Chi phí bán hàng Chi phí bán hàng chi phí phát sinh q trình tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ bao gồm: - Chi phí nhân viên bán hàng: gồm khoản tiền lƣơng phải trả cho nhân viên bán hàng, nhân viên đóng gói, bảo quản sản phẩm hàng hóa, vận chuyển hàng tiêu thụ khoản trích bảo hiểm xã hơi, bảo hiểm y tế kinh phí cơng đồn,… SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN Khóa luận tốt nghiệp - GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang Chi phí vật liệu bao bì phục vụ cho việc đóng gói sản phẩm, bảo quản sản phẩm, nhiên liệu để vận chuyển sản phẩm tiêu thụ; phụ tùng thay cho việc sửa chữa TSCĐ cho phận bán hàng,… - Chi phí dụng cụ, đồ dùng phục vụ cho hoạt động bán hàng nhƣ dụng cụ đo lƣờng, bàn ghế, máy tính cầm tay,… - Chi phí khấu hao TSCĐ phận bảo quản sản phẩm, hàng hóa, phận bán hàng nhƣ: khấu hao nhà kho, cửa hàng, phƣơng tiện vận chuyển,… - Chi phí dịch vụ mua phục vụ cho hoạt động bán hàng nhƣ: chi phí sửa chữa TSCĐ; tiền thuê kho bãi, tiền thuê bốc vác, vận chuyển hàng hóa tiêu thụ; hoa Chi phí khác tiền chi để phục vụ cho hoạt động bán hàng gồm: tế H - uế hồng phải trả cho đại lý đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu,… chi phí giới thiệu sản phẩm hàng hóa; chi phí chào hàng, quảng cáo, chi tiếp khách cho phận bán hàng; chi phí bảo hành sản phẩm,… Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp: Gồm tiền lƣơng khoản phụ K in - h (3) Chi phí quản lý doanh nghiệp cấp, ăn ca phải trả cho giám đốc, nhân viên phòng ban, khoản trích ọc kinh phí cơng đồn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, … Chi phí vật liệu phục vụ cho hoạt động quản lý doanh nghiệp - Chi phí đồ dùng văn phòng phục vụ cho cơng tác quản lý doanh nghiệp - Chi phí khấu hao TSCĐ phục vụ chung cho toàn doanh nghiệp: Nhà,văn ại h - Đ phòng làm việc doanh nghiệp, vật kiến trúc, phƣơng tiện vận tải, thiết bị truyền dẫn, thiết bị văn phòng, … - Thuế phí, lệ phí: Thuế mơn bài, thuế nhà đất khoản phí khác - Chi phí dự phòng: Dự phòng phải thu khó đòi - Chi phí dịch vụ mua ngồi phục vụ cho quản lý doanh nghiệp nhƣ: Tiền điện, nƣớc, điện thoại, fax, th nhà làm văn phòng, th ngồi sửa chữa TSCĐ phục vụ khối văn phòng doanh nghiệp, … - Chi phí khác tiền chi để phục vụ cho việc điều hành quản lý chung tồn doanh nghiệp: Chi phí tiếp khách, hội nghị, cơng tác phí, chi phí kiểm tốn,… (4) Doanh thu tài SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang Doanh thu hoạt động tài khoản doanh thu hoạt động tài mang lại nhƣ: Tiền lãi, tiền quyền, cổ tức, lợi nhuận đƣợc chia khoản doanh thu hoạt động tài khác doanh nghiệp (5) Chi phí tài Chi phí hoạt động tài bao gồm khoản chi phí khoản lỗ liên quan đến hoạt động đầu tƣ tài chính, chi phí cho vay vay vốn, chi phí góp vốn liên doanh, lỗ chuyển nhƣợng chứng khốn ngắn hạn, chi phí giao dịch bán chứng khốn, …; khoản lập hồn nhập dự phòng giảm giá đầu tƣ chứng khoán, đầu tƣ khác, khoản lỗ chênh lệch tỷ giá ngoại tệ, … uế (6) Thu nhập khác Thu nhập khác khoản thu mà doanh nghiệp khơng dự tính trƣớc đƣợc tế H có dự tính đến nhƣng có khả thực khoản thu khơng mang tính thƣờng xuyên h Thu nhập khác bao gồm: Thu nhập từ nhƣợng bán, lý TSCĐ - Thu tiền đƣợc phạt khách hàng vi phạm hợp đồng; - Thu tiền khoản nợ khó đòi xử lý xóa sổ; - Các khoản thuế đƣợc Ngân sách Nhà nƣớc hồn lại; - Thu khoản nợ phải trả khơng xác định đƣợc chủ; - Các khoản tiền thƣởng khách hàng liên quan tới tiêu thụ hàng hóa, sản ại h ọc K in - - Đ phẩm, dịch vụ khơng tính Doanh thu (nếu có); Thu nhập quà biếu, quà tặng tiền, vật tổ chức, cá nhân tặng cho doanh nghiệp (7) Chi phí khác Chi phí khác khoản lỗ kiện nghiệp vụ kinh tế riêng biệt với hoạt động sản xuất kinh doanh thông thƣờng gây ra, khoản chi phí bỏ sót năm trƣớc Chi phí khác bao gồm: - Chi phí lý, nhƣợng bán TSCĐ giá trị lại TSCĐ lý, nhƣợng bán TSCĐ (nếu có); SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN Khóa luận tốt nghiệp GVHD: Th.S Nguyễn Thị Thu Trang - Tiền phạt vi phạm hợp đồng kinh tế; - Bị phạt thuế, truy nộp thuế; - Các khoản chi phí kế tốn bị nhầm, bỏ sót ghi sổ kế tốn; - Các khoản chi phí khác lại (8) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm toàn số thuế thu nhập tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp, kể khoản thu nhập nhận đƣợc từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hố, dịch vụ nƣớc ngồi mà Việt Nam chƣa ký Hiệp định tránh đánh thuế hai lần Thuế thu nhập doanh nghiệp bao gồm loại uế thuế liên quan khác đƣợc khấu trừ nguồn tổ chức, cá nhân nƣớc hoạt động Việt Nam khơng có sở thƣờng trú Việt Nam đƣợc tốn tế H cơng ty liên doanh, liên kết hay cơng ty tính khoản phân phối cổ tức, lợi nhuận (nếu có); toán dịch vụ cung cấp cho đối tác cung cấp dịch vụ nƣớc K in – thuế thu nhập doanh nghiệp) h theo quy định Luật thuế thu nhập doanh nghiệp hành.(Theo VAS số 17 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tổng chi phí thuế thu nhập hành ọc chi phí thuế thu nhập hoãn lại (hoặc thu nhập thuế thu nhập hành thu nhập thuế thu nhập hoãn lại) xác định lợi nhuận lỗ kỳ ại h 1.1.3 Các phƣơng thức tiêu thụ sản phẩm Tiêu thụ giai đoạn cuối trình sản xuất kinh doanh Thơng Đ thƣờng doanh nghiệp sản xuất có phƣơng pháp tiêu thụ sản phẩm: Tiêu thụ trực tiếp tiêu thụ gián tiếp: (1) Phƣơng thức tiêu thụ trực tiếp: Là phƣơng thức tiêu thụ sản phẩm mà ngƣời mua nhận hàng xí nghiệp (tại quầy hàng, kho, phận sản xuất) toán tiền hàng chấp nhận toán Trong trƣờng hợp sản phẩm giao cho khách hàng đƣợc xác định tiêu thụ (2) Phƣơng thức tiêu thụ gián tiếp: Là phƣơng thức tiêu thụ sản phẩm mà nhà sản xuất không trực tiếp giao hàng cho ngƣời mua mà giao cho nhà phân phối, nhà phân phối có trách nhiệm bán hàng theo hợp đồng ký, kể trƣờng hợp gửi hàng cho đại lý bán Trong trƣờng hợp sản phẩm gởi bán chƣa đƣợc xác SVTH: Lê Thị Lân – K44 KTDN
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO, THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN DOANH THU VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI MITRACO

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay