Giáo án vật lý 12 bài 35-36 theo phương pháp mới

13 26 1
  • Loading ...
1/13 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:38

KẾ HOẠCH DẠY HỌC Tuần 27 ( từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019) Ngày soạn: 15/02/2019 Tiết 58-59 TÍNH CHẤT VÀ CẤU TẠO HẠT NHÂN (2 tiết) I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu cấu tạo hạt nhân - Nêu đặc trưng prơtơn nơtrơn - Giải thích kí hiệu hạt nhân - Định nghĩa khái niệm đồng vị Kĩ - Thu thập đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ nguồn khác để giải vấn đề học thơng qua q trình đọc sách giáo khoa, sách tham khảo, internet - Rèn luyện kĩ phân tích toán dựa vào kiện toán tượng vật lý để thành lập mối quan hệ đại lượng liên quan Thái độ - Tự tin đưa ý kiến cá nhân thực nhiệm vụ lớp, nhà - Chủ động trao đổi thảo luận với học sinh khác với giáo viên - Hợp tác chặt chẽ với bạn thực nhiệm vụ nghiên cứu thực nhà - Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức Xác định nội dung trọng tâm - Cấu tạo hạt nhân - Liên hệ khối lượng lượng hạt nhân Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Mô tả mức độ thực Năng lực thành phần chuyên đề K1: Trình bày kiến thức tượng, -Nắm cấu tạo hạt nhân, đăc đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, trưng prôtôn nơtron phép đo, số vật lí - Giải thích kí hiệu hạt nhân định nghĩa đồng vị K2: Trình bày mối quan hệ kiến - Viết hệ thức Anh-xtanh thức vật lí X3: lựa chọn, đánh giá nguồn thông tin -Sử dụng sách giáo khoa, báo, tạp chí, thơng tin khác internet để giải nhiệm vụ học tập -So sánh nhận xét từ kết nhóm với nhóm khác kết luận nêu SGK X5: Ghi lại kết từ hoạt động Học sinh tự ghi lại nội dung hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm học tập kiến thức cuả tìm tòi thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) nhóm hay nhóm bạn, hay kiến thức mà giáo viên cung cấp X6: Trình bày kết từ hoạt động học -Trình bày kết thu thập từ hoạt tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng động học tập cá nhân hay làm việc nhóm, nghe tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) cách phù giảng để khẳng định quan điểm cá nhân hay hợp nhóm X7: Thảo luận kết cơng việc -Tiến hành thảo luận nhóm để đưa tiếng vấn đề liên quan góc nhìn vật lí nói chung nhóm X8: tham gia hoạt động nhóm học tập vật -Tham gia tích cực vào tiến trình xây dựng kiến lí thức nhóm phản hồi tích cực ý kiến thân quan điểm nhóm bạn II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên Giáo án vật lý 12 – Trang - Bảng hệ thống tuần hồn hóa học - Các phiếu học tập (PHT): PHT 1, PHT 2, PHT 3, PHT 4, PHT Các tập kiểm tra đánh giá PHT 1: Cấu tạo hạt nhân, ký hiệu, đồng vị : 1.Nêu cấu tạo hạt nhân ? Hạt prôtôn hạt nơtron có khối lượng điện tích ? ký hiệu Z, A cho biết gì? Ký hiệu hạt nhân viết ? Lấy ví dụ ? Đồng vị ? Các hạt nhân nguyên tố đồng vị khác ? PHT 2: Đơn vị khối lượng hạt nhân, khối lượng lượng : Tại phải đưa đơn vị khối lượng hạt nhân ? Ký hiệu ? Giá trị u = ? ( Kg) Nêu quan hệ khối lượng lượng ? Hệ thức Anh-xtanh ? 1u = ? (MeV/c 2) Theo thuyết tương đối vật chuyển động khối lượng ? Nêu hệ thức khối lượng theo vận tốc ? Động vật tính theo lượng nghỉ ? Chuẩn bị học sinh - Trả lời PHT GV phát trước III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số - Chia nhóm xếp chổ ngồi Kiểm tra cũ Trình bày nội dung hai tiên đề Bo, viết cơng thức tính bán kính quỹ đạo mức lượng tương ứng Bài : Hoạt động 1: Cấu tạo hạt nhân Năng lực Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh hình thành * Chuyển giao nhiệm vụ: * Thực nhiệm vụ: Các nhóm hồn thành câu hỏi -Tiếp nhận nhiệm vụ học tập giáo K1, K3, P1, P5, PHT phút ? Nhóm 1-2 trả lời viên X1 câu - Thu thập thơng tin từ sgk, tài liệu Nhóm 3-4 trả lời câu 2,3 tham khảo tham khảo nhà kiến K1, P1, X6 thức học, thống ý kiến Tổ chức cho nhóm báo cáo nhóm thực nhiệm vụ giáo kết hoạt động nhóm viên Nhóm trả lời câu Nhóm cử hs đại diện trình bày, hs Nhóm trả lời câu nhóm bổ sung( có); thành Nhóm trả lời câu viên nhóm khác đặt câu hỏi ngược lại đặt câu hỏi vấn đề GV nhận xét, tổng quát hóa kiến chưa hiểu, nhận xét , đưa ý kiến thức trọng tâm mình; hs trình bày trả lời câu hỏi Cấu tạo hạt nhân : Là p n gọi nhón khác đặt phản biện lại ý chung nuclơn kiến nhóm bạn A Ký hiệu : Z X -HS lắng nghe tiếp thu lời nhận xét, 67 Ví dụ : 11 H ,12 C ,30 Zn … đánh giá GV Đồng vị : Các hạt nhân có Z - Đưa ý kiến thân vấn khác A số n khác đề chưa hiểu để đến thống kiến Ví dụ : Hi đrơ có đồng vị H ; H ; thức trọng tâm 1H Hoạt động 2: Khối lượng hạt nhân Năng lực Hoạt động giáo viên Hoạt động học sinh hình thành Chuyển giao nhiệm vụ : * Thực nhiệm vụ: K3,P3,X7, X8 Hoàn thành câu hỏi PHT2 - Nhận nhiệm vụ, làm việc nhóm trao đổi, đưa cách thực hiện, quan sát thí nghiệm rút kết luận, thống ý kiến chung, trả lời câu hỏi Giáo án vật lý 12 – Trang giáo viên giao IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao (Mức độ 1) (Mức độ 2) (Mức độ 3) (Mức độ 4) Tính chất Cấu Tính chất hạt Đồng vị nguyên Giải tập Giải tập tạo hạt nhân nhân tố nâng cao Câu hỏi tập củng cố Nhận biết Câu [K1, P1]: Trong câu sau, câu đúng, câu sai ? Kích thước hạt nhân tỉ lệ với số nuclơn A S Các hạt nhân đồng vị có số prơtơn S Các hạt nhân đồng vị có số nuclơn Đ Điện tích hạt nhân tỉ lệ với số prơtơn Đ Một hạt nhân có khối lượng 1u có lượng tương ứng 931,5MeV Đ Thông hiểu Câu [K1, P1, P3]: Chọn câu Tính chất hóa học ngun tử phụ thuộc: A Nguyên tử số; B Số khối; C Khối lượng nguyên tử; D Số đồng vị Câu 3[K2, P1, P3] : Chọn câu : Các đồng vị ngun tổ có : A.Số prơtơn B Số nơtron C Số nuclôn D Khối lượng nguyên tử Vận dụng thấp 27 Câu [K3, P3, P5] : Số nuclôn 13 Al ? A.13 B 14 C 27 D.40 27 Câu 5[K3, P3, P5] : Số nơtron 13 Al ? A.13 B 14 C 27 D.40 Vận dụng cao 16 Câu [K4, P3,P5, X1] Số prôtôn 15,9949 gam O bao nhiêu? A.4,82.1024 B 6,023.1023 C.96,34.1023 D.14,45.1024 Dặn dò 1.Các nuclơn liên kết với nhờ lực ? Bản chất lực hạt nhân ? Phạm vi tác dụng lực hạt nhân ? Độ hụt khối ? Năng lượng liên kết hạt nhân ? Năng lượng liên kết riêng tính , cho biết đặc trưng hạt nhân ? Hạt nhân bền vững nhất, ? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY oOo Giáo án vật lý 12 – Trang Tuần 27 ( từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019) Ngày soạn: 15/02/2019 Tiết 60-61-62 CHUYÊN ĐỀ: NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN (3 tiết) Tiết I MỤC TIÊU Kiến thức - Nêu lực hạt nhân đặc điểm lực hạt nhân - Nêu độ hụt khối lượng liên kết hạt nhân Kĩ - Phát biểu nêu ví dụ phản ứng hạt nhân Rèn cho HS kĩ vận dụng giải BT Thái độ - Tự tin đưa ý kiến cá nhân thực nhiệm vụ lớp, nhà - Chủ động trao đổi thảo luận với học sinh khác với giáo viên - Hợp tác chặt chẽ với bạn thực nhiệm vụ nghiên cứu thực nhà - Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức Xác định nội dung trọng tâm - Năng lượng liên kết lượng liên kết riêng Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: Mô tả mức độ thực Năng lực thành phần chuyên đề K1: Trình bày kiến thức tượng, - Nêu đặc tính lực hạt nhân đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, - Phát biểu định nghĩa lượng liên kết phép đo, số vật lí hạt nhân K2: Trình bày mối quan hệ kiến - Viết biểu thức lượng liên kết hạt thức vật lí nhân P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ tin từ nguồn khác để giải vấn đề nguồn khác (báo chí, internet, trang học tập vật lí web, kiến thức từ kinh nghiệm sống …) để tìm hiểu lượng phân hạch, nhiệt hạch đời sống kĩ thuật X3: lựa chọn, đánh giá nguồn thông tin -Sử dụng sách giáo khoa, báo, tạp chí, thơng tin khác internet để giải nhiệm vụ học tập -So sánh nhận xét từ kết nhóm với nhóm khác kết luận nêu SGK X5: Ghi lại kết từ hoạt động Học sinh tự ghi lại nội dung hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm học tập kiến thức cuả tìm tòi thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) nhóm hay nhóm bạn, hay kiến thức mà giáo viên cung cấp X8: tham gia hoạt động nhóm học tập vật -Tham gia tích cực vào tiến trình xây dựng kiến lí thức nhóm phản hồi tích cực ý kiến thân quan điểm nhóm bạn C3: Chỉ vai trò (cơ hội) hạn chế -Phản ứng nhiệt hạch sử dụng quân quan điểm vật lí đối trường hợp cụ sự, đời sống khoa học kỷ thuật thể mơn Vật lí ngồi mơn Vật lí II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên PHIẾU HỌC TẬP 1.Các nuclôn liên kết với nhờ lực ? Bản chất lực hạt nhân ? Phạm vi tác dụng lực hạt nhân ? Giáo án vật lý 12 – Trang Độ hụt khối ? Năng lượng liên kết hạt nhân ? Năng lượng liên kết riêng tính , cho biết đặc trưng hạt nhân ? Hạt nhân bền vững nhất, ? Chuẩn bị học sinh Ôn lại 35 III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Ổn định lớp : - Kiểm tra sĩ số - Chia nhóm xếp chổ ngồi Kiểm tra cũ Câu 1.Nêu cấu tạo hạt nhân ? Lấy ví dụ ? Đồng vị phóng xạ ? Lấy ví dụ ? Câu Đơn vị khối lượng hạt nhân tính ? Hạt p có khối lượng ? Hệ thức liên hệ khối lượng lượng ? Bài Hoạt động Giáo Năng lực Nội dung Hoạt động học sinh viên hình thành Lực hạt nhân – * Chuyển giao nhiệm * Thực nhiệm vụ: lượng liên kết hạt vụ: -Tiếp nhận nhiệm vụ học tập K1, K3, P1, nhân Các nhóm hồn thành giáo viên P5, X1 I Lực hạt nhân : lực câu hỏi PHT3 - Thu thập thông tin từ sgk, mạnh so lực phút ? tài liệu tham khảo tham K2, P1, X6 biết Tương tác Nhóm 1-2 trả lời câu khảo nhà kiến thức X5 phạm vi kích thước hạt Nhóm 3-4 trả lời câu học, thống ý kiến nhân cỡ 10-15m Tổ chức cho nhóm nhóm thực nhiệm vụ II Năng lượng liên kết báo cáo kết hoạt giáo viên hạt nhân động nhóm Nhóm cử hs đại diện trình Độ hụt khối : Nhóm trả lời câu bày, hs nhóm bổ Xét hạt nhân trước nhóm góp ý bổ sung sung( có); thành viên tạo thành có tổng khối Nhóm trả lời câu nhóm khác đặt câu lượng p n mo nhóm góp ý bổ sung hỏi ngược lại đặt câu tạo thành hạt nhân có hỏi vấn đề chưa hiểu, khối lượng m m < mo GV nhận xét, tổng quát nhận xét , đưa ý kiến Vậy độ hụt khối hạt hóa kiến thức trọng tâm mình; hs trình bày trả lời câu nhân hỏi nhón khác đặt m = Zmp + ( A- Z)mn – mx phản biện lại ý kiến Năng lượng liên nhóm bạn kết : -HS lắng nghe tiếp thu lời nhận xét, đánh giá GV Wlk = m.c - Đưa ý kiến thân Phát biểu : SGK vấn đề chưa hiểu để Năng lượng liên kết đến thống kiến thức riêng: trọng tâm Mức độ bền vững Lấy ví dụ cho tạo thành hạt nhân hạt nhân He phụ thuộc Khắc sâu kiến thức vào NL liên kết mà phụ lượng liên kết thuộc số nuclon Năng Phát biểu lời độ hụt lượng liên kết riêng Wlk/A khối lượng liên kết đặc trưng mức độ bền Năng lượng liên kết riêng vững hạt nhân Hạt tính cho nuclon đặc nhân bền vững ứng với trưng độ bền vững hạt nhân 50 mn B mn < mP < u C mn > mP > u D mn = mP > u 11 Câu Cho hạt nhân X Hãy tìm phát biểu sai A Hạt nhân có nơtrơn B Hạt nhân có 11 nuclơn C Điện tích hạt nhân 6e D Khối lượng hạt nhân xấp xỉ 11u Chuẩn bị học sinh - Xem lại nội dung lượng liên kết hạt nhân III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung (10 phút) Ổn định lớp Kiểm tra cũ Câu Trình bày khái niệm: Độ hụt khối, lượng liên kết lượng liên kết riêng Câu 2: So sánh tính bền vững hạt nhân Câu 3: Cho lượng liên kết số khối hạt nhân Yêu cầu HS so sánh Nội dung Nội dung Tìm hiểu định nghĩa đặc tính phản ứng hạt nhân Hoạt động Giáo viên Hoạt động học sinh + GV đề nghị cá nhân + Làm việc cá nhân HS tìm hiểu định + Thảo luận nhóm nghĩa phân loại + Một nhóm cử đại diện PƯHN báo cáo trước lớp + Đề nghị HS thảo luận + Các nhóm khác lắng nhóm đặc tính nghe, đưa ý kiến PƯHN Câu PHT4 thảo luận - GV hướng dẫn thảo - HS: + Ghi nhận kiến luận câu thức hỏi trước lớp GV, xác nhận ý kiến + Xem bảng phụ GV câu trả lời Giáo án vật lý 12 – Trang Năng lực hình thành Tự học Quan sát hình vẽ để nhận xét - GV thể chế hóa kiến Nội dung Tìm hiểu định luật bảo toàn phản ứng hạt nhân thức GV đề nghị HS thảo luận nhóm ĐLBT PƯHN Câu PHT4 - GV hướng dẫn thảo luận câu hỏi trước lớp GV, xác nhận ý kiến câu trả lời - GV thể chế hóa kiến thức Nội dung Tìm hiểu lượng PƯHN Thảo luận nhóm Thảo luận nhóm + Làm việc cá nhân + Thảo luận nhóm + Một nhóm cử đại diện báo cáo trước lớp + Các nhóm khác lắng nghe, đưa ý kiến thảo luận - HS: + Ghi nhận kiến thức + Xem bảng phụ GV Đề nghị HS thảo luận + Làm việc cá nhân nhóm Đề nghị HS thảo + Thảo luận nhóm luận nhóm giải thích + Một nhóm cử đại diện PƯHN tỏa báo cáo trước lớp thu NL, công thức + Các nhóm khác lắng tính lượng tỏa nghe, đưa ý kiến thu vào Câu thảo luận PHT4 - HS: - GV hướng dẫn thảo + Ghi nhận kiến thức luận câu + Xem bảng phụ GV hỏi trước lớp GV, xác nhận ý kiến câu trả lời Trình bày nội dung kiến thức GV thể chế hóa kiến thức IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Vận dụng cao (Mức độ 1) (Mức độ 2) (Mức độ 3) (Mức độ 4) Phản ứng hạt nhân Định nghĩa phản Các định luật bảo Tính lượng Tính lượng ứng tồn phản tỏa phản tỏa phản Phạm vi tác dụng ứng hạt nhân ứng hạt nhân ứng hạt nhân lực hạt nhân Câu hỏi tập củng cố Nhận biết Câu [K1, P1]: Phát biểu sau nói phản ứng hạt nhân? A Phản ứng hạt nhân va chạm hạt nhân B Phản ứng hạt nhân tác động từ bên vào hạt nhân làm hạt nhân bị vỡ C Phản ứng hạt nhân trình dẫn đến biến đổi chúng thành hạt nhân khác D A, B C Câu [K1, P1]: Phạm vi tác dụng lực hạt nhân -13 -10 cm C 10 cm D Vô hạn Thông hiểu Câu 3(K2,3,4,P3) Phát biểu sau sai nói phản ứng hạt nhân? A Phản ứng hạt nhân tất trình biến đổi hạt nhân B Phản ứng hạt nhân tự phát q trình tự phân rã hạt nhân khơng bền thành hạt nhân khác C Phản ứng hạt nhân kích thích q trình hạt nhân tương tác với tạo hạt nhân khác D Phản ứng hạt nhân có điểm giống phản ứng hóa học bảo tồn ngun tố bảo tồn khối lượng nghỉ A 10 cm -15 B 10 Giáo án vật lý 12 – Trang Câu (K1,2,3, P2) Kết sau sai nói nói định luật bảo tồn số khối định luật bảo tồn điện tích? A A1 + A2 = A3 + A4 C A1 + A2 + A3 + A4 = B Z1 + Z2 = Z3 + Z4 D A B C Vận dụng Thấp Câu (K2,4,X2) Cho khối lượng hạt prôton; nơtron hạt nhân đơteri D 1,0073u; 2 1,0087u 2,0136u Biết 1u = 931,5MeV/c Năng lượng liên kết riêng hạt nhân đơteri D A 3,06 MeV/nuclôn B 1,12 MeV/nuclôn D 4,48MeV/nuclôn C 2,24 MeV/nuclôn 37 37 Câu (K2,3) Cho phản ứng hạt nhân 17 Cl  X � 18 Ar+n hạt nhân X hạt nhân sau đây? A H B C 1T D D He Câu (K2,4,P5) Giả sử phản ứng hạt nhân, tổng khối lượng hạt trước phản ứng nhỏ tổng khối lượng hạt sau phản ứng 0,02u Phản ứng hạt nhân A thu lượng 18,63 MeV B thu lượng 1,863 MeV C tỏa lượng 1,863 MeV D tỏa lượng 18,63 MeV Vận dụng cấp cao 235 lượng liên kết riêng 7,6 MeV/nuclon Biết 1u = Câu (K2,4,X2,P1) Hạt nhân urani 92 U có 235 U 931,5MeV/c Độ hụt khối hạt nhân 92 A 1,754u B 1,917u C 0,751u D 1,942u Câu (K2,4,X2,P1) Cho phản ứng hạt nhân: hai hạt nhân X1 X2 tương tác với nhau, tạo thành hạt nhân Y proton Nếu lượng liên kết hạt nhân X 1, X2 Y 2MeV, 1,5MeV 4MeV lượng phản ứng tỏa A MeV B 2,5 MeV C MeV D 0,5 MeV Dặn dò Câu (K2,4,X2,P1) Biết khối lượng 9prôtôn; nơtron; hạt nhân 16 O 1,0073 u; 1,0087 u; 16 15,9904 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân O xấp xỉ A 14,25 MeV B 18,76 Me C 128,17 MeV D 190,81 MeV 40 Câu (K4,X2,P1) Cho khối lượng prôtôn; nơtron; 18 Ar ; Li là: 1,0073u; 1,0087u; 39,9525u; 6,0145 u 1u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân Li lượng liên kết 40 riêng hạt nhân 18 Ar A lớn lượng 5,20 MeV C nhỏ lượng 3,42 MeV B lớn lượng 3,42 MeV D nhỏ lượng 5,20 MeV V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY oOo Giáo án vật lý 12 – Trang 10 Tuần 27 ( từ ngày 25/02/2019 đến ngày 02/03/2019) Ngày soạn: 15/02/2019 Tiết 60-61-62 CHUYÊN ĐỀ: NĂNG LƯỢNG LIÊN KẾT CỦA HẠT NHÂN PHẢN ỨNG HẠT NHÂN (3 tiết) Tiết I MỤC TIÊU Kiến thức HS nắm công thức tính động lượng, biết vận dụng định luật bảo tồn động lượng vào giải thích tượng giải dạng tập có liên quan Kĩ Rèn cho HS kĩ vận dụng giải BT Thái độ - Tự tin đưa ý kiến cá nhân thực nhiệm vụ lớp, nhà - Chủ động trao đổi thảo luận với học sinh khác với giáo viên - Hợp tác chặt chẽ với bạn thực nhiệm vụ nghiên cứu thực nhà - Tích cực hợp tác, tự học để lĩnh hội kiến thức Xác định nội dung trọng tâm Bài tập tính động lượng Bài tập áp dụng định luật bảo tồn động lượng để tính vận tốc Định hướng phát triển lực - Năng lực chung: Năng lực tự học, lực giải vấn đề sáng tạo, lực hợp tác - Năng lực chuyên biệt: K1: Trình bày kiến thức tượng, đại lượng, định luật, nguyên lí vật lí bản, phép đo, số vật lí K2: Trình bày mối quan hệ kiến thức vật lí K3: Sử dụng kiến thức vật lí để thực nhiệm vụ học tập K4: Vận dụng (giải thích, dự đốn, tính tốn, đề giải pháp, đánh giá giải pháp …) kiến thức vật lí vào tình thực tiễn P3: Thu thập, đánh giá, lựa chọn xử lí thơng tin từ nguồn khác để giải vấn đề học tập vật lí P5: Lựa chọn sử dụng cơng cụ tốn học phù hợp học tập vật lí X1: trao đổi kiến thức ứng dụng vật lí ngơn ngữ vật lí cách diễn tả đặc thù vật lí X6: trình bày kết từ hoạt động học tập vật lí (nghe giảng, tìm kiếm thơng tin, thí nghiệm, làm việc nhóm…) cách phù hợp X8: tham gia hoạt động nhóm học tập vật lí C1: Xác định trình độ có kiến thức, kĩ , thái độ cá nhân học tập vật lí II CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH Chuẩn bị giáo viên Câu Tính lượng toả phản ứng hạt nhân 21 D + 21 D  23 He + n, biết lượng liên kết hạt nhân 21 D , 23 He tương ứng 2,18MeV 7,62MeV A 3,26MeV B 0,25MeV C 0,32MeV D 1,55MeV Câu 2: Khối lượng nguyên tử H, Al, nơtron 1,007825u ; 25,986982u ; 1,008665u ; 1u = 26 931,5MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân 13 Al A 211,8 MeV B 2005,5 MeV C 8,15 MeV/nuclon D 7,9 MeV/nuclon Câu 3: Tính lượng liên kết hạt nhân đơtêri D = H Biết khối lượng mD = 2,0136u , mp = 1,0073u mn = 1,0087u A 3,2 MeV B 1,8 MeV C 2,2 MeV D 4,1 MeV 27 30 Câu 4: Xét phản ứng hạt nhân xảy bắn phá nhôm hạt  : 13 Al   �15 P  n Biết khối lượng mAL = 26,974u , mp = 29,970u , m  = 4,0015u, mn = 1,0087u.Tính lượng tối thiểu hạt  để phản ứng xảy Bỏ qua động hạt sinh A MeV B MeV C MeV D MeV Câu Một nguyên tử U235 phân hạch toả 200 MeV Nếu 2g chất bị phân hạch lượng toả ra: A 8,2.1010J B 16,4.1010J C.9,6.1010J D 14,7.1010J Câu Xét phản ứng hạt nhân sau : D + T -> He + n Biết độ hụt khối tạo thành hạt nhân : D ; T ; He ΔmD = 0,0024u ; ΔmT = 0,0087u ; ΔmHe = 0,305u Năng lượng tỏa phản ứng : Giáo án vật lý 12 – Trang 11 A 18,1 MeV B 15,4 MeV C 12,7 MeV D 10,5 MeV Chuẩn bị học sinh Giải trước tập theo yêu cầu giáo viên III HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC Nội dung (10 phút) Ổn định lớp Kiểm tra cũ Độ hụt khối ? Cơng thức tính độ hụt khối ? Năng lượng liên kết ? Tính ? Phản ứng hạt nhân ? Nêu định luật bảo tồn ? Phản ứng hạt nhân toả thu lượng tính ? Nội dung Hoạt động Giáo Hoạt động học sinh Năng lực hình thành viên Nội dung (25 phút) Chuyển giao nhiệm vụ: Thực nhiệm vụ K1,K2,P1,P5 Luyện học sinh làm Hồn thành Làm việc nhóm đưa K3,K4,X5,X6, dạng tập tập PHT làm hợp lý Học sinh theo C2 lượng liên kết phản bảng phụ gv phân dõi bạn thực theo ứng hạt nhân công cho nhóm yêu cầu GV yêu cầu hs đại diện Các nhóm quan sát thảo nhóm lên trình bày luận đưa nhận xét bổ sung Gv nhận xét, hợp Ghi nhận kết thu thức hóa kiến thức IV BÀI TẬP KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC HỌC SINH Bảng ma trận kiểm tra mức độ nhận thức Nội dung Nhận biết Thông hiểu Vận dụng (Mức độ 1) (Mức độ 2) (Mức độ 3) Năng lượng liên Độ hụt khối hạt Năng lượng liên kết So sánh độ bền kết hạt nhân nhân hạt nhân vũng hạt nhân Vận dụng cao (Mức độ 4) So sánh lượng liên kết hạt nhân Câu hỏi tập củng cố Nhận biết 60 Câu [K1, P1]: Hạt nhân 27 Co có khối lượng 59,919u Biết khối lượng prôton 1,0073u khối 60 lượng nơtron 1,0087u Độ hụt khối hạt nhân 27 Co A 0,565u B 0,536u C 3,154uD 3,637u Câu [K1, P1]: Biết khối lượng hạt nhân U238 238,00028u, khối lượng prôtôn nơtron mP=1.007276U; mn = 1,008665u; 1u = 931 MeV/ c2 Năng lượng liên kết Urani 238 92 U bao nhiêu? A 1400,47 MeV B 1740,04 MeV C.1800,74 MeV D 1874 MeV Thông hiểu Câu 3(K2,P3) Hạt nhân hêli ( He) có lượng liên kết 28,4MeV; hạt nhân liti ( Li) có lượng liên kết 39,2MeV; hạt nhân đơtêri ( D) có lượng liên kết 2,24MeV Hãy theo thứ tự tăng dần tính bền vững chúng: A liti, hêli, đơtêri B đơtêri, hêli, liti C hêli, liti, đơtêri D đơtêri, liti, hêli 23 -1 Câu (K1, P2) Hạt  có khối lượng 4,0015u, biết số Avôgađrô N A = 6,02.10 mol , 1u = 931MeV/c2 Các nuclôn kết hợp với tạo thành hạt , lượng tỏa tạo thành 1mol khí Hêli A 2,7.1012J B 3,5 1012J C 2,7.1010J D 3,5 1010J Vận dụng Thấp Câu (K2,P4,X2) Cho: mC = 12,00000 u; mp = 1,00728 u; mn = 1,00867 u; 1u = 1,66058.10 -27 kg; 1eV = 1,6.10-19 J ; c = 3.108 m/s Năng lượng tối thiểu để tách hạt nhân C 126 thành nuclôn riêng biệt A 72,7 MeV B 89,4 MeV C 44,7 MeV D 8,94 MeV 10 Câu (K2,C1) Hạt nhân Be có khối lượng 10,0135u Khối lượng nơtrơn (nơtron) m n = 1,0087u, khối lượng prôtôn (prôton) mP = 1,0073u, 1u = 931 MeV/c2 Năng lượng liên kết riêng hạt nhân A 0,6321 MeV B 63,2152 MeV C 6,3215 MeV D 632,1531 MeV Vận dụng cấp cao Giáo án vật lý 12 – Trang 12 10 Be Câu (K2,4,X2,P1) Biết khối lượng prôtôn; nơtron; hạt nhân 16 O 1,0073 u; 1,0087 u; 16 15,9904 u 1u = 931,5 MeV/c2 Năng lượng liên kết hạt nhân O xấp xỉ A 14,25 MeV B 18,76 Me C 128,17 MeV D 190,81 MeV 40 Câu (K4,X2,P1) Cho khối lượng prôtôn; nơtron; 18 Ar ; Li là: 1,0073u; 1,0087u; 39,9525u; 6,0145 u 1u = 931,5 MeV/c2 So với lượng liên kết riêng hạt nhân Li lượng liên kết 40 riêng hạt nhân 18 Ar A lớn lượng 5,20 MeV B lớn lượng 3,42 MeV C nhỏ lượng 3,42 MeV D nhỏ lượng 5,20 MeV Dặn dò Định nghĩa tượng phóng xạ ? Nêu dạng phóng xạ ? Tia anpha có đặc điểm ? Viết phản ứng tổng quát ? Rút qui luật dịch chuyển hạt nhân so với hạt nhân mẹ bảng HTTH ? - Phóng xạ   phát hạt ? Viết dạng tổng quát phóng xạ ? - Phóng xạ   phát hạt ? Viết dạng tổng quát phóng xạ ? Tia bê ta có đặc điểm ? Hạt nơtrinơ xuất đâu có đặc điểm ? Lấy ví dụ cụ thể ? Phóng xạ gamma xuất nào, tia gamma có đặc điểm ? V RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY oOo -Ký duyệt Tổ Trưởng 25 / 02 / 2019 KÝ DUYỆT CỦA BGH 18 / 02 / 2019 Giáo án vật lý 12 – Trang 13 Nguyễn Ngọc Xuyến ... nuclôn D Khối lượng nguyên tử Vận dụng thấp 27 Câu [K3, P3, P5] : Số nuclôn 13 Al ? A.13 B 14 C 27 D.40 27 Câu 5[K3, P3, P5] : Số nơtron 13 Al ? A.13 B 14 C 27 D.40 Vận dụng cao 16 Câu [K4, P3,P5,... 143 notron kí hiệu nhân 327 235 92 143 A 92 U B 92 U C 235 U D 92 U Câu 6: Tìm phát biểu sai hạt nhân nguyên tử Al A Số prơtơn 13 B Hạt nhân Al có 13 nuclơn.C Số nuclôn 27 D Số nơtrôn 14 Câu 7:... củng cố Nhận biết 60 Câu [K1, P1]: Hạt nhân 27 Co có khối lượng 59,919u Biết khối lượng prôton 1,0073u khối 60 lượng nơtron 1,0087u Độ hụt khối hạt nhân 27 Co A 0,565u B 0,536u C 3,154uD 3,637u
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo án vật lý 12 bài 35-36 theo phương pháp mới, Giáo án vật lý 12 bài 35-36 theo phương pháp mới

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay