HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

92 7 0
  • Loading ...
1/92 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:35

HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN HỒ SƠ MỜI THẦU Gói thầu: Hỗ trợ xây dựng tính tốn chi phí giảm nhẹ phát thải khí nhà kính (MACC) Kế hoạch hành động tăng trưởng xanh (KHHĐTTX),đào tạo cho thành phố Hà Nội (hoạt động 1.2.a.10) Dự án: Hỗ trợ tăng cường lực đổi thể chể thực tăng trưởng xanh phát triển bền vững Việt Nam Chủ đầu tư: Vụ Khoa học, Giáo dục, Tài nguyên Môi trường Bộ Kế hoạch Đầu tư Phát hành ngày: 02/04/2018 Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018 KT GIÁM ĐỐC BAN QLDA PHÓ GIÁM ĐỐC Nguyễn Tuấn Anh MỤC LỤC TỪ NGỮ VIẾT TẮT PHẦN THỨ NHẤT CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU CHƯƠNG I YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU .5 A TỔNG QUÁT B CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU C NỘP HỒ SƠ DỰ THẦU .5 D MỞ THẦU VÀ ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU E TRÚNG THẦU .5 CHƯƠNG II BẢNG DỮ LIỆU ĐẤU THẦU CHƯƠNG III TÍNH HỢP LỆ CỦA HỒ SƠ DỰ THẦU VÀ TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ HỒ SƠ DỰ THẦU PHẦN THỨ HAI MẪU ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT MẪU SỐ ĐƠN DỰ THẦU (HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ KỸ THUẬT) MẪU SỐ GIẤY ỦY QUYỀN MẪU SỐ THỎA THUẬN LIÊN DANH MẪU SỐ CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ KINH NGHIỆM CỦA NHÀ THẦU TƯ VẤN MẪU SỐ NHỮNG GÓP Ý (NẾU CĨ) ĐỂ HỒN THIỆN NỘI DUNG ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU .5 MẪU SỐ GIẢI PHÁP VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN TỔNG QUÁT DO NHÀ THẦU ĐỀ XUẤT ĐỂ THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN MẪU SỐ DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA THỰC HIỆN DỊCH VỤ TƯ VẤN .5 MẪU SỐ LÝ LỊCH CHUYÊN GIA TƯ VẤN MẪU SỐ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÔNG VIỆC .5 PHẦN THỨ BA MẪU ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH MẪU SỐ 10A ĐƠN DỰ THẦU (HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH) .5 MẪU SỐ 10B ĐƠN DỰ THẦU (HỒ SƠ ĐỀ XUẤT VỀ TÀI CHÍNH) ……………………….60 MẪU SỐ 11 TỔNG HỢP CHI PHÍ MẪU SỐ 12A THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA MẪU SỐ 12B BẢNG PHÂN TÍCH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA .5 MẪU SỐ 13 CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA PHẦN THỨ TƯ ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU PHẦN THỨ NĂM YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG CHƯƠNG IV ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG .5 CHƯƠNG V ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG CHƯƠNG VI MẪU HỢP ĐỒNG MẪU SỐ 14 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN (ÁP DỤNG ĐỐI VỚI LOẠI HỢP ĐỒNG TRỌN GÓI) TỪ NGỮ VIẾT TẮT BDL Bảng liệu đấu thầu DVTV Dịch vụ tư vấn HSMT Hồ sơ mời thầu HSDT Hồ sơ dự thầu HSĐXKT HSĐXTC Hồ sơ đề xuất kỹ thuật Hồ sơ đề xuất tài ĐKC Điều kiện chung hợp đồng ĐKCT Điều kiện cụ thể hợp đồng TCĐG Tiêu chuẩn đánh giá HSDT Luật đấu thầu Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 Nghị định 63/CP Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật đấu thầu lựa chọn nhà thầu VND Đồng Việt Nam USD Đồng la Mỹ MƠ TẢ TĨM TẮT Phần thứ CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU Chương I Yêu cầu thủ tục đấu thầu Chương cung cấp thông tin nhằm giúp nhà thầu chuẩn bị HSDT Thông tin bao gồm quy định việc chuẩn bị, nộp HSDT, mở thầu, đánh giá HSDT hoàn thiện, ký kết hợp đồng Chương II Bảng liệu đấu thầu Chương quy định cụ thể cho Chương I áp dụng gói thầu Chương III Tính hợp lệ HSDT tiêu chuẩn đánh giá HSDT Chương bao gồm tiêu chí để đánh giá tính hợp lệ HSDT; tiêu chuẩn đánh giá kỹ thuật tài hồ sơ dự thầu Phần thứ hai MẪU ĐỀ XUẤT KỸ THUẬT Phần gồm mẫu đề xuất kỹ thuật mà nhà thầu phải hoàn chỉnh để thành phần nội dung HSĐXKT Phần thứ ba MẪU ĐỀ XUẤT TÀI CHÍNH Phần gồm mẫu đề xuất tài mà nhà thầu phải hồn chỉnh để tạo thành nội dung hồ sơ đề xuất tài Phần thứ tư ĐIỀU KHOẢN THAM CHIẾU Điều khoản tham chiếu bao gồm việc giới thiệu gói thầu, phạm vi cơng việc, báo cáo, thời gian thực hiện, kinh nghiệm nhân nhà thầu, trách nhiệm bên mời thầu Phần thứ năm YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG Chương IV Điều kiện chung hợp đồng Chương gồm điều khoản chung áp dụng cho tất hợp đồng gói thầu khác Chương V Điều kiện cụ thể hợp đồng Chương bao gồm điều khoản cụ thể cho hợp đồng Nội dung Chủ đầu tư tự quy định sở tuân thủ Điều kiện chung hợp đồng điều kiện cụ thể yêu cầu việc thực gói thầu, dự án Chương VI Mẫu hợp đồng Chương gồm biểu mẫu mà sau hoàn chỉnh trở thành phận cấu thành hợp đồng Phần thứ CHỈ DẪN ĐỐI VỚI NHÀ THẦU Chương I YÊU CẦU VỀ THỦ TỤC ĐẤU THẦU A TỔNG QUÁT Mục Nội dung đấu thầu Bên mời thầu mời nhà thầu tham dự thầu gói thầu DVTV thuộc dự án dự toán mua sắm nêu BDL Tên gói thầu nội dung cơng việc chủ yếu mô tả BDL Thời gian thực hợp đồng quy định BDL Nguồn vốn để thực gói thầu quy định BDL Mục Tư cách hợp lệ nhà thầu Nhà thầu có tư cách hợp lệ đáp ứng đủ điều kiện sau đây: Có đăng ký thành lập, hoạt động quan có thẩm quyền nước mà nhà thầu hoạt động cấp; Hạch tốn tài độc lập; Khơng q trình giải thể; khơng bị kết luận lâm vào tình trạng phá sản nợ khơng có khả chi trả theo quy định pháp luật; Đã đăng ký hệ thống mạng đấu thầu quốc gia theo quy định BDL; Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu theo quy định Mục Chương này; Không thời gian bị cấm tham dự thầu; Mục Bảo đảm cạnh tranh đấu thầu Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập pháp lý độc lập tài với chủ đầu tư, bên mời thầu sau: a) Không thuộc quan tổ chức trực tiếp quản lý đơn vị nghiệp; b) Khơng có cổ phần vốn góp 30% Nhà thầu tham dự thầu phải độc lập pháp lý độc lập tài với nhà thầu khác nêu BDL sau: a) Không thuộc quan tổ chức trực tiếp quản lý đơn vị nghiệp; b) Khơng có cổ phần vốn góp nhau; khơng có cổ phần vốn góp 20% tổ chức, cá nhân khác với bên Mục Chi phí dự thầu Nhà thầu chịu chi phí liên quan đến q trình tham dự thầu, kể từ nhận HSMT từ bên mời thầu thông báo kết lựa chọn nhà thầu, riêng nhà thầu trúng thầu tính đến ký hợp đồng Trong trường hợp, bên mời thầu khơng chịu trách nhiệm chi phí liên quan đến việc tham dự thầu nhà thầu Nhà thầu, nhà thầu phụ (nếu có) chuyên gia nhà thầu có trách nhiệm thực nghĩa vụ thuế phát sinh từ việc thực gói thầu Mục HSMT làm rõ HSMT HSMT bao gồm nội dung liệt kê Mục lục HSMT Việc kiểm tra, nghiên cứu nội dung HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm nhà thầu Phương pháp đánh giá HSDT quy định BDL Trường hợp nhà thầu muốn làm rõ HSMT phải gửi văn đề nghị đến bên mời thầu theo địa thời gian quy định BDL để xem xét, xử lý (nhà thầu thơng báo trước cho bên mời thầu qua fax, e-mail…) Sau nhận văn yêu cầu làm rõ HSMT nhà thầu theo thời gian quy định, bên mời thầu có văn trả lời, có mơ tả nội dung yêu cầu làm rõ không nêu tên nhà thầu đề nghị làm rõ gửi cho tất nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu Trường hợp việc làm rõ dẫn đến phải sửa đổi HSMT bên mời thầu tiến hành sửa đổi HSMT theo quy định Mục Chương Trong trường hợp cần thiết, bên mời thầu tổ chức hội nghị tiền đấu thầu để trao đổi nội dung HSMT mà nhà thầu thấy chưa rõ Nội dung trao đổi bên mời thầu ghi lại thành biên lập thành văn làm rõ HSMT, gửi cho tất nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu Việc không tham gia hội nghị tiền đấu thầu lý để loại nhà thầu Mục Sửa đổi HSMT Việc sửa đổi HSMT thực trước thời điểm đóng thầu thơng qua việc phát hành văn sửa đổi HSMT Văn sửa đổi HSMT coi phần HSMT phải thông báo văn tới tất nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu Thời gian gửi văn sửa đổi HSMT đến nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu quy định BDL Nhằm giúp nhà thầu có đủ thời gian hợp lý để sửa đổi HSDT, bên mời thầu định gia hạn thời điểm đóng thầu theo quy định Mục 17 Chương Nhà thầu phải thông báo văn cho bên mời thầu nhận tài liệu sửa đổi HSMT theo cách sau: gửi trực tiếp, theo đường bưu điện, fax e-mail Mục Ưu đãi nhà thầu Nguyên tắc ưu đãi a) Trường hợp nhà thầu tham dự thầu thuộc đối tượng hưởng nhiều loại ưu đãi nêu Mục tính ưu đãi hưởng loại ưu đãi cao nhất; b) Trường hợp sau tính ưu đãi, HSDT xếp hạng ngang ưu tiên xếp hạng cao cho nhà thầu địa phương nơi triển khai gói thầu Đối tượng hưởng ưu đãi cách tính ưu đãi theo quy định BDL Trường hợp thuộc đối tượng ưu đãi nêu Khoản Mục nhà thầu phải kê khai HSĐXKT, kèm theo tài liệu chứng minh B CHUẨN BỊ HỒ SƠ DỰ THẦU Mục Ngôn ngữ sử dụng HSDT tất văn bản, tài liệu trao đổi bên mời thầu nhà thầu liên quan đến việc đấu thầu phải viết ngôn ngữ quy định BDL Mục Nội dung HSDT HSDT nhà thầu chuẩn bị phải bao gồm nội dung sau: HSĐXKT bao gồm: a) Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu theo quy định Mục 13 Chương này; b) Đề xuất kỹ thuật theo quy định Phần thứ hai; c) Các nội dung khác nêu BDL HSĐXTC theo quy định Phần thứ ba; Mục 10 Đơn dự thầu Đơn dự thầu, bao gồm đơn dự thầu thuộc HSĐXKT theo Mẫu số Phần thứ hai đơn dự thầu thuộc HSĐXTC theo Mẫu số 10A Mẫu số 10B Phần thứ ba, phải bảo đảm nội dung sau đây: Đơn dự thầu phải ký tên, đóng dấu (nếu có) đại diện hợp pháp nhà thầu (là người đại diện theo pháp luật nhà thầu người ủy quyền kèm theo giấy ủy quyền hợp lệ theo Mẫu số Phần thứ hai) Trường hợp ủy quyền, nhà thầu gửi kèm theo tài liệu, giấy tờ theo quy định BDL để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền Đối với nhà thầu liên danh, đơn dự thầu phải đại diện hợp pháp thành viên liên danh ký tên, đóng dấu (nếu có) thành viên đứng đầu liên danh thay mặt liên danh ký đơn dự thầu theo phân công trách nhiệm văn thỏa thuận liên danh Trường hợp thành viên liên danh có ủy quyền thành viên liên danh gửi kèm theo tài liệu, giấy tờ để chứng minh tư cách hợp lệ người ủy quyền nhà thầu độc lập Trong đơn dự thầu thuộc HSĐXKT, nhà thầu phải nêu rõ thời gian thực gói thầu phù hợp với đề xuất kỹ thuật Trong đơn dự thầu thuộc HSĐXTC, giá dự thầu phải ghi cụ thể, cố định số, chữ phải phù hợp, logic với tổng giá dự thầu ghi bảng tổng hợp chi phí, khơng đề xuất giá dự thầu khác có kèm theo điều kiện gây bất lợi cho chủ đầu tư, bên mời thầu Mục 11 Giá dự thầu giảm giá Giá dự thầu giá nhà thầu ghi đơn dự thầu thuộc HSĐXTC bao gồm tồn chi phí (chưa tính giảm giá) để thực gói thầu theo quy định BDL Trường hợp nhà thầu có đề xuất giảm giá phải đề xuất riêng thư giảm giá ghi trực tiếp vào đơn dự thầu theo Mẫu số 10B Phần thứ ba Trường hợp nhà thầu có thư giảm giá nộp với HSĐXTC nộp riêng song phải đảm bảo bên mời thầu nhận trước thời điểm đóng thầu Trường hợp thư giảm giá nộp với HSĐXTC nhà thầu phải thơng báo cho bên mời thầu trước thời điểm đóng thầu phải có bảng kê thành phần HSĐXTC có thư giảm giá Trường hợp nộp thư giảm giá không với HSĐXTC phải đựng thư giảm giá túi có niêm phong, ghi rõ “Thư giảm giá” với dòng chữ cảnh báo “Khơng mở thời điểm mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật” (cách niêm phong nhà thầu tự quy định) Trong thư giảm giá cần nêu rõ nội dung cách thức giảm giá vào hạng mục cụ thể nêu HSĐXTC Trường hợp khơng nêu rõ cách thức giảm giá hiểu giảm theo tỷ lệ cho tất hạng mục nêu HSĐXTC Nhà thầu phải đề xuất chi phí thực gói thầu theo Mẫu số 11, Mẫu số 12A Mẫu số 13 Phần thứ ba Việc phân tích chi phí thù lao cho chuyên gia thực theo quy định BDL Mục 12 Đồng tiền dự thầu Giá dự thầu chào đồng tiền theo quy định BDL Đối với chi phí nước liên quan đến việc thực gói thầu, nhà thầu chào thầu đồng Việt Nam Mục 13 Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ, lực kinh nghiệm nhà thầu Nhà thầu chuẩn bị tài liệu thuộc HSĐXKT sau đây: Tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ nhà thầu: a) Đối với nhà thầu độc lập, phải cung cấp tài liệu chứng minh tư cách hợp lệ quy định BDL b) Đối với nhà thầu liên danh, phải cung cấp tài liệu sau đây: - Các tài liệu nêu Điểm a Khoản thành viên liên danh; - Văn thỏa thuận liên danh thành viên theo Mẫu số Phần thứ hai Tài liệu chứng minh lực kinh nghiệm nhà thầu: a) Năng lực kinh nghiệm nhà thầu kê khai theo Mẫu số Mẫu số Phần thứ hai Năng lực kinh nghiệm nhà thầu liên danh tổng lực kinh nghiệm thành viên sở phạm vi cơng việc mà thành viên đảm nhận, thành viên phải chứng minh lực kinh nghiệm đáp ứng yêu cầu HSMT cho phần việc phân công thực liên danh b) Các tài liệu khác quy định BDL Mục 14 Thời gian có hiệu lực HSDT Thời gian có hiệu lực HSDT khơng ngắn thời gian quy định BDL tính kể từ ngày có thời điểm đóng thầu đến ngày cuối có hiệu lực quy định HSMT Từ thời điểm đóng thầu đến hết 24 10 Chuyên gia thống kê, xử lý liệu:  Chịu trách nhiệm liên hệ với quan liên quan địa phương để có liệu cần thiết phục vụ đánh giá phát thải KNK cấp địa phương, cụ thể hoạt động liên quan đến lượng phần sản xuất sử dụng, trình cơng nghiệp, phát thải khí nhà kính, phương pháp xác định ngành phát thải tiềm giảm nhẹ phát thải KNK;  Cùng với chuyên gia lượng thực đánh giá phát thải KNK cấp địa phương lựa chọn hành động để đưa vào KHHĐ Yêu cầu trình độ kinh nghiệm:  Trình độ đại học/sau đại học chuyên ngành thống kê, kế hoạch liên quan;  Có năm kinh nghiệm áp dụng mơ hình tính tốn thích hợp xử lý số liệu phục vụ uy hoạch, kế hoạch hành động cấp địa phương liên quan đến sử dụng lượng tiết kiệm hiệu quả, sản xuất hơn, phát triển bền vững;  Có năm kinh nghiệm công tác với quan tham gia lập kế hoạch phát triển cấp quốc gia địa phương;  Thông thạo tiếng Việt Anh giao tiếp, viết trao đổi, thảo luận Phụ lục: Nhiệm vụ quan liên quan Nhiệm vụ Vụ KHGDTN&MT - chủ dự án: - Cung cấp nguồn lực hỗ trợ nhóm tư vấn số hội thảo cho địa phương đế xây dựng nghiên cứu MACC; - Chủ trì trình làm việc với địa phương, bộ, ngành liên quan (nếu có) để thảo luận yêu cầu thể chế nghiên cứu MACC, xây dựng thực KHHĐ TTX, đề cương kế hoạch hành động, đánh giá trạng, xác định tiềm TTX, nhiệm vụ giải pháp, hoạt động giai đoạn, bố trí tổ chức thực hiện; - Phối hợp với chương trình, dự án khác để tối đa hóa kết hoạt động tai địa phương: đào tạo, tham quan, trao đổi kinh nghiệm Nhiệm vụ địa phương tiếp nhận hoạt động: - Cử quan đầu mối để đề xuất ban đạo tổ công tác tỉnh phối hợp với chuyên gia dự án triển khai hoạt động nêu TOR; - Giao nhiệm vụ cung cấp số liệu phục vụ đánh giá tăng trưởng xanh, phát thải KNK cho đơn vị liên quan; 78 - Đóng góp cho báo cáo đánh giá trạng, báo cáo nghiên cứu MACC dự thảo nhóm hành động tăng trưởng xanh Tp Hà Nội sau nhóm chuyên gia dự án xây dựng; - Chọn lựa nhóm cán tham gia khóa đào tạo để nhận chuyển giao kiến thức đánh giá phát thải MACC; - Tiếp nhận chủ trì hội thảo tham vấn đóng góp cho dự thảo MACC KHHĐ TTX Tp Hà Nội; - Cập nhật báo cáo q trình kết cơng tác nhóm chun gia, trình cấp có thẩm quyền xem xét phê duyệt dự thảo KHHĐ TTX Tp Hà Nội đạt yêu cầu Lưu ý: Danh mục số liệu cần tỉnh cung cấp nêu phần phụ lục 79 Phần thứ năm YÊU CẦU VỀ HỢP ĐỒNG Chương IV ĐIỀU KIỆN CHUNG CỦA HỢP ĐỒNG Điều Giải thích từ ngữ: Trong hợp đồng này, từ ngữ hiểu sau: “Hợp đồng” thỏa thuận chủ đầu tư nhà thầu, thể văn bản, hai bên ký kết, bao gồm phụ lục tài liệu kèm theo “Giá hợp đồng” tổng số tiền mà chủ đầu tư thỏa thuận với nhà thầu theo Hợp đồng “Chủ đầu tư” tổ chức nêu ĐKCT “Nhà thầu” tổ chức cung cấp DVTV cho chủ đầu tư theo quy định hợp đồng nêu ĐKCT “Nhà thầu phụ” nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu để thực phần công việc dự kiến HSDT “Ngày hợp đồng có hiệu lực” ngày quy định ĐKCT “Ngày” ngày dương lịch, tính liên tục, kể ngày lễ ngày nghỉ cuối tuần “Chi phí khác” tất chi phí ngồi lương tư vấn có liên quan đến DVTV Điều Luật áp dụng ngôn ngữ sử dụng Luật điều chỉnh hợp đồng luật Việt Nam 80 Ngôn ngữ hợp đồng tiếng Việt, trừ có quy định khác nêu ĐKCT Điều Sử dụng tài liệu thông tin liên quan đến hợp đồng Các tài liệu, thông tin sản phẩm nhà thầu khuôn khổ Hợp đồng thuộc quyền sở hữu chủ đầu tư, trừ có quy định khác ĐKCT Nhà thầu giữ lại tài liệu thông tin khơng sử dụng vào mục đích khác khơng chấp thuận văn chủ đầu tư Nếu khơng có đồng ý trước văn chủ đầu tư, nhà thầu không tiết lộ nội dung hợp đồng ký với chủ đầu tư cho người có liên quan đến việc thực hợp đồng Việc nhà thầu cung cấp thông tin cho người có liên quan đến việc thực hợp đồng thực theo chế độ bảo mật phạm vi cần thiết cho việc thực hợp đồng Điều Bản quyền Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật thiệt hại phát sinh việc khiếu nại bên thứ ba (nếu có) việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới dịch vụ tư vấn mà nhà thầu cung cấp cho chủ đầu tư Điều Loại hợp đồng Loại hợp đồng quy định ĐKCT Điều Thanh toán Chủ đầu tư toán cho nhà thầu theo nội dung quy định ĐKCT Trường hợp chủ đầu tư chậm toán cho nhà thầu theo quy định Khoản Điều phải trả lãi cho nhà thầu theo lãi suất Ngân hàng nhà nước Việt Nam quy định Thời gian tính kể từ ngày chậm toán ngày chủ đầu tư toán cho nhà thầu Điều Giá hợp đồng Giá hợp đồng nhà thầu chủ đầu tư thống thơng qua hồn thiện hợp đồng sở phù hợp với giá trúng thầu duyệt ghi cụ thể hợp đồng Điều Thời gian thực hợp đồng Thời gian thực hợp đồng quy định ĐKCT Điều Điều chỉnh hợp đồng Trong trình thực hợp đồng, cần phải điều chỉnh hợp đồng khoảng thời gian nêu ĐKCT kể từ nhận đề nghị điều chỉnh hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu, bên nhận đề nghị có trách nhiệm xem xét đưa yêu cầu cụ thể cho việc điều chỉnh làm sở 81 để hai bên thương thảo ký kết Phụ lục điều chỉnh hợp đồng Việc điều chỉnh giá hợp đồng phải phù hợp với loại hợp đồng điều kiện quy định Điều ĐKCT Việc điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng thực trường hợp sau đây: a) Bất khả kháng, không liên quan đến vi phạm sơ suất chủ đầu tư nhà thầu; b) Thay đổi phạm vi công việc yêu cầu khách quan làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hợp đồng Trong trình thực hợp đồng, trường hợp có thay đổi sách pháp luật nhà nước thuế ảnh hưởng tới giá hợp đồng, chủ đầu tư nhà thầu xem xét tăng, giảm giá hợp đồng cách tương ứng Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng mà không làm kéo dài tiến độ hồn thành dự án chủ đầu tư nhà thầu thỏa thuận, thống việc điều chỉnh Trường hợp điều chỉnh tiến độ thực hợp đồng làm kéo dài tiến độ hồn thành dự án chủ đầu tư nhà thầu thỏa thuận, thống việc điều chỉnh sau người có thẩm quyền cho phép Điều 10 Nhân Nhà thầu phải huy động tất chuyên gia để thực nội dung công việc đề xuất HSDT trừ trường hợp chủ đầu tư có thỏa thuận khác Trường hợp cần thiết phải thay đổi nhân theo quy định Mục 29 Chương I nhà thầu phải báo cáo chấp thuận chủ đầu tư Nhân thay phải có lực, kinh nghiệm tương đương tốt so với nhân đề xuất trước Trường hợp cá nhân chuyên gia tư vấn lực hành vi dân khơng hồn thành tốt cơng việc chủ đầu tư có văn yêu cầu thay chuyên gia Khi nhận văn yêu cầu thay nhân chủ đầu tư, thời gian quy định ĐKCT, nhà thầu phải thực thay chuyên gia có lực kinh nghiệm chủ đầu tư chấp nhận Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, chi phí phát sinh thay đổi nhân nhà thầu chịu Điều 11 Quyền nghĩa vụ nhà thầu Quyền nhà thầu: a) Yêu cầu chủ đầu tư cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến việc thực dịch vụ tư vấn; b) Từ chối thực cơng việc khơng hợp lý ngồi nội dung Hợp đồng; c) Được đảm bảo quyền tác giả theo quy định pháp luật (đối với 82 sản phẩm tư vấn có quyền tác giả); d) Được quyền yêu cầu chủ đầu tư toán hạn theo quy định Điều Chương Nghĩa vụ nhà thầu: a) Chịu trách nhiệm chất lượng sản phẩm tư vấn mình; b) Nộp cho chủ đầu tư báo cáo tài liệu với số lượng thời gian quy định Hợp đồng Nhà thầu thông báo đầy đủ kịp thời tất thông tin liên quan đến công việc tư vấn làm chậm trễ cản trở việc hồn thành cơng việc theo tiến độ đề xuất giải pháp thực hiện; c) Có trách nhiệm hoàn thành tiến độ giao nộp sản phẩm tư vấn theo quy định Hợp đồng Nhà thầu có trách nhiệm trình bày bảo vệ quan điểm nội dung công việc tư vấn buổi họp trình duyệt cấp có thẩm quyền chủ đầu tư tổ chức (nếu có); d) Phải cam kết có yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu nhà thầu phụ cử đại diện có đủ thẩm quyền, lực để giải cơng việc vướng mắc thời điểm theo yêu cầu chủ đầu tư (kể ngày nghỉ) ngày nghiệm thu sản phẩm tư vấn; đ) Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ, tài liệu phục vụ cho họp, báo cáo, thẩm định với số lượng theo yêu cầu chủ đầu tư; e) Thu thập thông tin cần thiết để phục vụ cho công việc tư vấn theo Hợp đồng Điều 12 Nhà thầu phụ Nhà thầu ký kết hợp đồng với nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ nêu ĐKCT để thực phần công việc nêu HSDT Việc sử dụng nhà thầu phụ không làm thay đổi nghĩa vụ nhà thầu Nhà thầu phải chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư khối lượng, chất lượng, tiến độ nghĩa vụ khác phần việc nhà thầu phụ thực Việc thay thế, bổ sung nhà thầu phụ danh sách nhà thầu phụ nêu ĐKCT thực chủ đầu tư chấp thuận Giá trị công việc mà nhà thầu phụ quy định Khoản Điều thực không vượt tỷ lệ phần trăm theo giá hợp đồng nêu ĐKCT Nhà thầu không sử dụng thầu phụ cho cơng việc khác ngồi công việc kê khai sử dụng nhà thầu phụ nêu HSDT Yêu cầu khác nhà thầu phụ quy định ĐKCT Điều 13 Bồi thường thiệt hại vi phạm hợp đồng Trừ trường hợp bất khả kháng theo quy định Điều 16 Chương này, nhà thầu khơng thực phần hay tồn nội dung công việc theo hợp 83 đồng thời hạn nêu hợp đồng chủ đầu tư khấu trừ vào giá hợp đồng khoản tiền bồi thường tương ứng với % giá trị công việc chậm thực quy định ĐKCT tính cho tuần chậm thực khoảng thời gian khác thỏa thuận nội dung cơng việc thực Chủ đầu tư khấu trừ đến % tối đa quy định ĐKCT Khi đạt đến mức tối đa, chủ đầu tư xem xét chấm dứt hợp đồng theo quy định Điều 14 Chương Đối với gói thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu cho gói thầu xây lắp áp dụng loại hợp đồng trọn gói, nhà thầu phải chịu trách nhiệm xác số lượng, khối lượng công việc xây lắp Trường hợp tính tốn sai số lượng, khối lượng cơng việc, nhà thầu chịu trách nhiệm đền bù theo quy định ĐKCT Điều 14 Chấm dứt hợp đồng sai phạm nhà thầu Chủ đầu tư chấm dứt việc thực phần toàn hợp đồng cách thông báo văn cho nhà thầu nhà thầu không thực nội dung công việc quy định ĐKCT Chủ đầu tư gửi thơng báo chấm dứt hợp đồng cho nhà thầu phát nhà thầu lâm vào tình trạng phá sản mà khơng phải chịu chi phí đền bù Việc chấm dứt hợp đồng không làm quyền lợi chủ đầu tư hưởng theo quy định hợp đồng pháp luật Trong trường hợp chủ đầu tư chấm dứt việc thực phần hay toàn hợp đồng theo Khoản Điều này, chủ đầu tư ký hợp đồng với nhà thầu khác để thực phần hợp đồng bị chấm dứt Nhà thầu chịu trách nhiệm bồi thường cho chủ đầu tư chi phí vượt trội cho việc thực phần hợp đồng bị chấm dứt Tuy nhiên, nhà thầu phải tiếp tục thực phần hợp đồng không bị chấm dứt Điều 15 Chấm dứt hợp đồng lỗi chủ đầu tư Nhà thầu chấm dứt việc thực phần toàn hợp đồng cách thông báo văn cho chủ đầu tư chủ đầu tư không thực nội dung công việc quy định ĐKCT Điều 16 Trường hợp bất khả kháng Trong hợp đồng này, bất khả kháng hiểu kiện nằm ngồi tầm kiểm sốt khả lường trước bên, chẳng hạn như: chiến tranh, bạo loạn, đình công, hoả hoạn, thiên tai, lũ lụt, dịch bệnh, cách ly kiểm dịch điều kiện thời tiết bất lợi Khi xảy trường hợp bất khả kháng, bên bị ảnh hưởng kiện bất khả kháng phải kịp thời thông báo văn cho bên kiện nguyên nhân gây kiện Đồng thời, chuyển cho bên giấy xác nhận kiện bất khả kháng cấp tổ chức có thẩm quyền nơi xảy 84 kiện bất khả kháng Trong khoảng thời gian thực dịch vụ điều kiện bất khả kháng, nhà thầu theo hướng dẫn chủ đầu tư phải tiếp tục thực nghĩa vụ hợp đồng theo hồn cảnh thực tế cho phép phải tìm biện pháp hợp lý để thực phần việc không bị ảnh hưởng trường hợp bất khả kháng Trong trường hợp này, chủ đầu tư phải xem xét để bồi hoàn cho nhà thầu khoản phụ phí cần thiết hợp lý mà họ phải gánh chịu Một bên khơng hồn thành nhiệm vụ trường hợp bất khả kháng bồi thường thiệt hại, bị phạt bị chấm dứt hợp đồng Trường hợp phát sinh tranh chấp bên kiện bất khả kháng xảy kéo dài tranh chấp giải theo quy định Điều 17 Chương Điều 17 Giải tranh chấp Nhà thầu chủ đầu tư có trách nhiệm giải tranh chấp phát sinh hai bên thông qua thương lượng, hồ giải Nếu tranh chấp khơng thể giải thương lượng, hoà giải thời gian quy định ĐKCT kể từ ngày phát sinh tranh chấp bên yêu cầu đưa việc tranh chấp giải theo chế xác định ĐKCT Điều 18 Thông báo Bất thông báo bên gửi cho bên liên quan đến hợp đồng phải thể văn bản, theo địa ghi ĐKCT Thông báo bên có hiệu lực kể từ ngày bên nhận theo ngày hiệu lực nêu thông báo, tuỳ theo ngày đến muộn 85 Chương V ĐIỀU KIỆN CỤ THỂ CỦA HỢP ĐỒNG Điều 10 12 13 Khoản Nội dung Chủ đầu tư: Vụ Khoa học Giáo dục Tài nguyên Môi trường – Bộ Kế hoạch Đầu tư Nhà thầu: _ [Ghi tên nhà thầu trúng thầu] Ngày hợp đồng có hiệu lực: Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày hai bên ký hợp đồng Ngôn ngữ hợp đồng: tiếng Việt Việc sử dụng tài liệu thông tin liên quan đến hợp đồng: [Ghi quy định khác (nếu có)] Loại hợp đồng: Trọn gói - Phương thức tốn: Chuyển khoản - Đồng tiền thời hạn toán Đồng tiền toán: _VNĐ Thời hạn toán:_theo quy định TOR _ Thời gian thực hợp đồng: [Ghi thời gian thực hợp đồng phù hợp với Khoản Mục BDL, HSDT kết hoàn thiện hợp đồng hai bên] Thời gian bên nhận yêu cầu trả lời yêu cầu điều chỉnh hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu: [Ghi cụ thể thời gian ngày kể từ ngày nhận yêu cầu điều chỉnh hợp đồng yêu cầu cụ thể nội dung điều chỉnh] Điều chỉnh hợp đồng: _ [Đối với hợp đồng trọn gói khơng thay đổi kết đầu giá hợp đồng Thời gian nhà thầu thực việc thay nhân sự: [Ghi cụ thể thời gian ngày kể từ ngày nhận yêu cầu thay nhân chủ đầu tư] Danh sách nhà thầu phụ: không áp dụng Tổng giá trị công việc mà nhà thầu phụ thực không vượt quá: không áp dụng Yêu cầu khác nhà thầu phụ : [Ghi yêu cầu khác nhà thầu phụ (nếu có)] Mức khấu trừ: _%/tuần (hoặc ngày, tháng ) [Ghi cụ thể quy định mức khấu trừ % nội dung cơng việc chậm thực tính chất yêu cầu 86 gói thầu] Mức khấu trừ tối đa: % [Ghi mức khấu trừ tối đa] 14 Mức đền bù: [Ghi mức đền bù] Chấm dứt hợp đồng sai phạm nhà thầu: [Ghi cụ thể nội dung mà nhà thầu vi phạm chủ đầu tư có quyền chấm dứt hợp đồng Ví du: nhà thầu khơng bố trí nhân chủ chốt nêu HSDT nhân thay khơng có trình độ kinh nghiệm lực tương đương] Chấm dứt hợp đồng lỗi chủ đầu tư: _ [Ghi cụ thể nội dung mà chủ đầu tư vi phạm nhà thầu có quyền u cầu chấm dứt hợp đồng] Giải tranh chấp: _ [Ghi cụ thể thời gian chế xử lý tranh chấp tuỳ theo tính chất u cầu gói thầu Trong cần nêu rõ thời gian gửi yêu cầu giải tranh chấp, quan xử lý tranh chấp, chi phí cho việc giải tranh chấp Khuyến khích đưa tranh chấp giải quan trọng tài] Địa để hai bên thông báo cho thông tin theo quy định: - Địa liên lạc chủ đầu tư: _ Điện thoại: Fax: E-mail: - Địa liên lạc nhà thầu: _ Điện thoại: Fax: E-mail: 15 17 18 87 Chương VI MẪU HỢP ĐỒNG Mẫu số 14 HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ TƯ VẤN (Áp dụng loại hợp đồng trọn gói) , ngày tháng năm Hợp đồng số: _ Gói thầu: _ [Ghi tên gói thầu] Thuộc dự án: _ [Ghi tên dự án] - Căn cứ1 _ [Bộ Luật dân số 33/2005/QH11 ngày 14/6/2005 Quốc hội]; - Căn cứ1 _ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 Quốc hội]; - Căn cứ1 _ [Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật Đấu thầu lựa chọn nhà thầu]; - Căn Quyết định số _ngày _tháng năm _ việc phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu gói thầu [Ghi tên gói thầu] thơng báo kết lựa chọn nhà thầu số ngày tháng _năm _của bên mời thầu; - Căn biên hoàn thiện hợp đồng chủ đầu tư nhà thầu trúng thầu ký ngày _tháng năm _; Chúng tôi, đại diện cho bên ký hợp đồng, gồm có: Chủ đầu tư Tên chủ đầu tư [Ghi tên chủ đầu tư] Đại diện ông/bà: Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: Tài khoản: Mã số thuế: Giấy ủy quyền số _ ngày tháng năm (trường hợp ủy quyền) Nhà thầu Tên nhà thầu [Ghi tên nhà thầu lựa chọn] Cập nhật văn quy phạm pháp luật theo quy định hành 88 Đại diện ông/bà: Chức vụ: Địa chỉ: Điện thoại: Fax: E-mail: Tài khoản: Mã số thuế: Giấy ủy quyền số _ ngày tháng năm (trường hợp ủy quyền) Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ tư vấn với nội dung sau : Điều Đối tượng hợp đồng Đối tượng hợp đồng dịch vụ nêu chi tiết Phụ lục A “Điều khoản tham chiếu” Điều Hồ sơ hợp đồng Hồ sơ hợp đồng bao gồm tài liệu sau đây: Văn hợp đồng; Phụ lục hợp đồng gồm điều khoản tham chiếu, nhân nhà thầu, trách nhiệm báo cáo nhà thầu; Biên hoàn thiện hợp đồng; Quyết định phê duyệt kết lựa chọn nhà thầu; Văn thỏa thuận bên điều kiện hợp đồng, bao gồm điều kiện chung, điều kiện cụ thể; Hồ sơ dự thầu tài liệu làm rõ hồ sơ dự thầu nhà thầu lựa chọn; Hồ sơ mời thầu tài liệu sửa đổi, bổ sung hồ sơ mời thầu; Các tài liệu có liên quan Điều Trách nhiệm nhà thầu Thực nghĩa vụ nêu Điều hợp đồng này; Đảm bảo huy động bố trí nhân liệt kê Phụ lục B “Nhân nhà thầu” để thực dịch vụ; Nộp báo cáo cho chủ đầu tư thời hạn theo hình thức nêu Phụ lục C “Trách nhiệm báo cáo nhà thầu”; Thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác nêu ĐKC ĐKCT hợp đồng Điều Trách nhiệm chủ đầu tư Chủ đầu tư cam kết toán cho nhà thầu theo giá hợp đồng phương thức nêu Điều hợp đồng thực đầy đủ nghĩa vụ trách nhiệm khác quy định ĐKC ĐKCT hợp đồng 89 Chủ đầu tư định ông/bà [Ghi rõ họ tên] cán phụ trách chủ đầu tư để điều phối hoạt động thuộc phạm vi hợp đồng Điều Giá hợp đồng, thời hạn phương thức toán Giá hợp đồng: _ [Ghi rõ giá trị số, chữ đồng tiền ký hợp đồng Trường hợp giá hợp đồng ký hai ba đồng tiền khác ghi rõ giá trị số chữ đồng tiền đó, ví dụ: triệu USD + 10 tỷ VND (năm triệu đôla Mỹ mười tỷ đồng Việt Nam)] Số tiền bao gồm tồn chi phí, lãi khoản thuế mà nhà thầu phải nộp Thời hạn toán: [Ghi giá trị/phần trăm đồng tiền] hợp đồng có hiệu lực (trường hợp có tạm ứng) [Ghi giá trị/phần trăm đồng tiền] chủ đầu tư nhận chấp thuận dự thảo báo cáo nhà thầu lập [Ghi giá trị/phần trăm đồng tiền] chủ đầu tư nhận chấp thuận báo cáo cuối Tổng số tiền toán [Ghi giá trị đồng tiền] [Thời hạn toán thay đổi để phù hợp với báo cáo đầu nêu chi tiết Phụ lục C] Phương thức toán: Phương thức toán nêu Điều ĐKCT Điều Loại hợp đồng Hợp đồng thực theo loại hợp đồng trọn gói Điều Thời gian thực hợp đồng [Nêu thời gian thực hợp đồng phù hợp với Khoản Mục BDL, HSDT kết hoàn thiện hợp đồng hai bên] Điều Hiệu lực hợp đồng Hợp đồng có hiệu lực kể từ _ [Ghi cụ thể ngày có hiệu lực hợp đồng phù hợp với quy định Khoản Điều ĐKCT] Hợp đồng hết hiệu lực sau hai bên tiến hành lý hợp đồng theo luật định Hợp đồng lập thành bộ, chủ đầu tư giữ bộ, nhà thầu giữ bộ, hợp đồng có giá trị pháp lý Đại diện hợp pháp nhà thầu [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] Đại diện hợp pháp chủ đầu tư [Ghi tên, chức danh, ký tên đóng dấu] 90 PHỤ LỤC Phụ lục A: Điều khoản tham chiếu Phụ lục B: Nhân nhà thầu Phụ lục C: Trách nhiệm báo cáo nhà thầu 91 92 ... Mục Sửa đổi HSMT Việc sửa đổi HSMT thực trước thời điểm đóng thầu thông qua việc phát hành văn sửa đổi HSMT Văn sửa đổi HSMT coi phần HSMT phải thông báo văn tới tất nhà thầu nhận HSMT từ bên... nghĩa vụ thuế phát sinh từ việc thực gói thầu Mục HSMT làm rõ HSMT HSMT bao gồm nội dung liệt kê Mục lục HSMT Việc kiểm tra, nghiên cứu nội dung HSMT để chuẩn bị HSDT thuộc trách nhiệm nhà thầu... đấu thầu để trao đổi nội dung HSMT mà nhà thầu thấy chưa rõ Nội dung trao đổi bên mời thầu ghi lại thành biên lập thành văn làm rõ HSMT, gửi cho tất nhà thầu nhận HSMT từ bên mời thầu Việc không
- Xem thêm -

Xem thêm: HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN, HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay