BÀI GIẢNG Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

32 0 0
  • Loading ...
1/32 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:34

TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH BÀI GIẢNG Học phần: Đƣờng lối quốc phòng an ninh Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 6: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng – an ninh Đối tƣợng: Sinh viên đại học, cao đẳng Năm học: 2017 – 2018 Cử nhân Vũ Đình Sơn LÂM ĐỒNG, THÁNG 01 NĂM 2018 TRƢỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT KHOA GIÁO DỤC QUỐC PHÒNG – AN NINH PHÊ DUYỆT PHÊ DUYỆT Ngày tháng 2016 Ngày tháng năm năm 2018 TRƢỞNG KHOA TRƢỞNG KHOA TS Võ Sỹ Lợi BÀI GIẢNG Học phần: Đƣờng lối quốc phòng an ninh Đảng Cộng sản Việt Nam Bài 6: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng – an ninh Đối tƣợng: Sinh viên đại học, cao đẳng Năm học: 2017 – 2018 Ngày tháng năm 2016 TRƢỞNG BỘ MÔN LÂM ĐỒNG, THÁNG 01 NĂM 2018 KẾ HOẠCH GIẢNG BÀI PHÊ DUYỆT Ngày tháng năm 2018 TRƢỞNG KHOA Học phần: Đƣờng lối quân Đảng Cộng Sản Việt Nam Bài: Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cƣờng củng cố QP – AN Đối tƣợng: Sinh viên đại học, cao đẳng Năm học: 2017 - 2018 Ts Võ Sỹ Lợi Phần I Ý ĐỊNH GIẢNG BÀI I MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU A MỤC ĐÍCH Giới thiệu để sinh viên nắm vững tính tất yếu khách quan, nội dung giải pháp việc kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng – an ninh nƣớc ta B YÊU CẦU Vận dụng vào thực tiễn học tập, cơng tác, tích cực góp phần vào tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa II NỘI DUNG, TRỌNG TÂM A NỘI DUNG I Cơ sở lý luận thực tiễn việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh Việt Nam II Nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh đối ngoại nƣớc ta III Một số giải pháp chủ yếu thực kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cƣờng củng cố quốc phòng – an ninh Việt Nam B TRỌNG TÂM: Nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh đối ngoại nƣớc ta III THỜI GIAN Tổng số lên lớp: 04 tiết IV TỔ CHỨC, PHƢƠNG PHÁP A TỔ CHỨC Lấy đội hình đại đội để lên lớp, đội hình tiểu đội để thuyết trình, thảo luận B PHƢƠNG PHÁP Giảng viên: Thuyết trình, giảng giải nêu vấn đề, hƣớng dẫn nghiên cứu kết hợp số phƣơng pháp dạy học tích cực Sinh viên: Lắng nghe, quan sát, tổng hợp ghi chép theo ý hiểu V ĐỊA ĐIỂM Trƣờng Đại học Đà Lạt VI VẬT CHẤT BẢO ĐẢM A GIẢNG VIÊN: Giảng đƣờng, giáo trình, giảng, tài liệu tham khảo, máy tính, máy chiếu B SINH VIÊN: Giáo trình, ghi chép, tài liệu tham khảo, giấy bút để thảo luận, làm việc nhóm Phần II THỰC HÀNH GIẢNG BÀI I THỦ TỤC GIẢNG BÀI Nhận lớp, chấn chỉnh đội hình báo cáo cấp (nếu có); Quy định kỷ luật học tập; Kiểm tra, hệ thống lại cũ; Phổ biến mục đích, yêu cầu, dàn ý nội dung, tài liệu, phƣơng pháp đặt vấn đề cần giải mới… II TRÌNH TỰ GIẢNG BÀI Thứ tự, nội dung I Cơ sở lý luận thực tiễn việc kết hợp phát triển kinh tế với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh Việt Nam Thời gian 60 phút Phƣơng pháp Giảng viên Sinh viên Thuyết trình, Nghe, quan giảng giải nêu sát, tổng hợp vấn đề, hƣớng ghi chép theo dẫn nghiên ý hiểu cứu kết hợp số phƣơng pháp dạy học tích cực Vật chất Máy chiếu, giảng điện tử Thứ tự, nội dung Thời gian II Nội dung kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh đối ngoại nƣớc ta 60 phút III Một số giải pháp chủ yếu thực kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cƣờng củng cố quốc phòng – an ninh Việt Nam 60 phút Phƣơng pháp Giảng viên Sinh viên Vật chất Thuyết trình, Nghe, quan giảng giải nêu sát, tổng hợp vấn đề, hƣớng ghi chép theo dẫn nghiên ý hiểu cứu kết hợp số phƣơng pháp dạy học tích cực Máy chiếu, giảng điện tử Thuyết trình, Nghe, quan giảng giải nêu sát, tổng hợp vấn đề, hƣớng ghi chép theo dẫn nghiên ý hiểu cứu kết hợp số phƣơng pháp dạy học tích cực Máy chiếu, giảng điện tử III KẾT THÚC GIẢNG BÀI Kết luận, hệ thống, tóm tắt nội dung giảng, giải đáp thắc mắc; giới thiệu tài liệu tham khảo; hƣớng dẫn nghiên cứu; kiểm tra vũ khí trang bị, vật chất (nếu có); nhận xét buổi học, nhắc nhở sinh viên chuẩn bị nội dung học Ngày tháng năm 2018 NGƢỜI THÔNG QUA Ngày tháng năm 2018 NGƢỜI BIÊN SOẠN GIẢNG VIÊN Cử nhân Vũ Đình Sơn MỞ ĐẦU Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng an ninh, quan điểm chủ trƣơng quán Đảng Nhà nƣớc ta Trên thực tế kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng an ninh tất yếu khách quan, qui luật lịch sử đƣợc vận dụng tất quốc gia dân tộc có độc lập chủ quyền Ở Việt Nam, việc phát triển kinh tế - xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an ninh địa bàn nƣớc nói chung địa phƣơng nói riêng, suốt thời gian qua với nhiều hình thức, biện pháp phong phú sinh động mang lại kết khả quan góp phần ổn định kinh tế - xã hội, củng cố đƣợc quốc phòng - an ninh, giữ vững độc lập chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm cho thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lƣợc xây dựng bảo vệ Tổ quốc giai đoạn cách mạng I CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ VỚI TĂNG CƢỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH Ở VIỆT NAM A MỘT SỐ KHÁI NIỆM Kết hợp kinh tế với củng cố quốc phòng an ninh thể thống nhằm bổ sung tạo điều kiện thúc đẩy lẫn nhau phát triển nhịp nhàng với hiệu kinh tế xã hội cao, kinh tế phát triển quốc phòng an ninh vững mạnh góp phần quan trọng tạo nên sức mạnh nƣớc Bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, đẩy lùi nguy chiến tranh có chiến tranh xảy kiên đánh thắng * Hoạt động kinh tế: hoạt động bản, thƣờng xuyên, gắn liền với tồn xã hội lồi ngƣời Đó tồn q trình hoạt động sản xuất tái sản xuất cải vật chất cho xã hội, phục vụ cho nhu cầu đời sống ngƣời * Quốc phòng: công việc giữ nƣớc quốc gia, bao gồm tổng thể hoạt động đối nội đối ngoại tất lĩnh vực: kinh tế, trị, qn sự, văn hố, xã hội nhằm mục đích bảo vệ vững độc lập, chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, tạo môi trƣờng thuận lợi để xây dựng đất nƣớc * An ninh: trạng thái ổn định an tồn, khơng có dấu hiệu nguy hiểm để đe doạ tồn phát triển bình thƣờng cá nhân, tổ chức, toàn xã hội Bảo vệ an ninh nhiệm vụ trọng yếu, thƣờng xuyên tồn dân hệ thống trị lực lƣợng an ninh làm nòng cốt; bảo vệ an ninh kết hợp chặt chẽ với củng cố quốc phòng * Kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng - an ninh nước ta là: hoạt động tích cực, chủ động Nhà nước nhân dân việc gắn kết chặt chẽ hoạt động kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh chỉnh thể thống phạm vi nước địa phương, thúc đẩy phát triển, góp phần tăng cường sức mạnh tổng hợp quốc gia, thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa - Chủ thể kết hợp: + Tầm vĩ mơ: Đó quan điểm đƣờng lối, chủ trƣơng sách Đảng, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội kết hợp với tăng cƣờng củng cố quốc phòng – an ninh nhà nƣớc Quan điểm: Phát triển nhanh, bền vững tăng trƣởng kinh tế đôi với thực tiến bộ, công xã hội bảo vệ môi trƣờng Xây dựng tảng cho nƣớc công nghiệp Đẩy mạnh công đổi mới, tạo động lực phát huy cao độ nguồn lực Xây dựng kinh tế độc lập, tự chủ, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh Chủ trƣơng: Phát triển kinh tế biển… Ví dụ: Chủ trƣơng Đảng làm đƣờng Hồ Chí Minh: có tổng chiều dài 3.167 km, điểm đầu từ PácPó (Cao Bằng) điểm cuối Đất Mũi (Cà Mau ) qua 30 tỉnh, thành phố + Tầm vi mô: Là địa phƣơng, cấp, ngành phải nắm vững quan điểm, kế hoạch phủ để thực địa phƣơng Vận dụng linh hoạt sáng tạo địa phƣơng, cấp, ngành để đạt hiệu kinh tế cao, quốc phòng - an ninh đƣợc củng cố - Phƣơng thức kết hợp: Là gắn kết chặt chẽ, tích cực, chủ động tự giác hoạt động kinh tế với hoạt động quốc phòng – an ninh thành thể thống địa phƣơng phạm vi nƣớc Dƣới lãnh đạo Đảng quản lí điều hành Nhà nƣớc - Mục đích kết hợp: Là bảo đảm cho kinh tế quốc phòng mạnh lên cách cân đối, hài hồ, góp phần tạo nên sức mạnh tổng hợp cho quốc gia, thực mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, xã hội công dân chủ văn minh” nhƣ thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lƣợc xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa tình Trong giai đoạn nay, Đảng ta xác định, để thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lƣợc cách mạng Việt Nam, phải kết hợp phát triển kinh tế – xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an ninh chỉnh thể thống Quan điểm hoàn toàn đắn, sáng tạo, có sở lí luận thực tiễn B CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA SỰ KẾT HỢP Kinh tế, quốc phòng, an ninh mặt hoạt động quốc gia, dân tộc độc lập có chủ quyền Mỗi lĩnh vực có mục đích, cách thức hoạt động riêng chịu chi phối hệ thống quy luật riêng, song chúng lại có mối quan hệ, tác động qua lại lẫn Trong mối quan hệ này, kinh tế yếu tố suy định đến quốc phòng - an ninh; ngƣợc lại, quốc phòng - an ninh có tác động tích cực trở lại với kinh tế, bảo vệ tạo điều kiện thúc đẩy kinh tế phát triển - Kinh tế định đến nguồn gốc đời, sức mạnh quốc phòng, an ninh Lợi ích kinh tế, suy đến nguyên nhân làm nảy sinh mâu thuẫn xung đột xã hội Để giải mâu thuẫn đó, phải có hoạt động quốc phòng, an ninh Bản chất chế độ kinh tế - xã hội định đến chất quốc phòng - an ninh Xây dựng sức mạnh quốc phòng, an ninh mục đích bảo vệ đem lại lợi ích cho thành viên xã hội chất chế độ xã hội xã hội chủ nghĩa quy định Ví dụ: Cuộc chiến tranh giữ nƣớc vĩ đại Liên xô (1941-1945) chống xâm lƣợc phát xít Đức chiến tranh giới lần thứ II chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xa hội chủ nghĩa Còn tăng cƣờng sức mạnh quốc phòng, an ninh mục đích bảo vệ lợi ích cho giai cấp tƣ sản cầm quyền, thực chiến tranh xâm lƣợc chất chế độ kinh tế - xã hội tƣ chủ nghĩa định Ví dụ: Cuộc chiến tranh thực dân Pháp (1945-1954), đế quốc Mỹ Việt Nam (1954-1975) chiến tranh xâm lƣợc, cƣớp nƣớc Lịch sử nhân loại diễn trình phát triển hình thái kinh tế xã hội Khi kinh tế phát triển làm nhiều cải vật chất phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt ngƣời tích lũy cho xã hội Sự xuất tồn chế độ chiếm hữu tƣ nhân tƣ liệu sản xuất nguồn gốc sâu xa (nguồn gốc kinh tế), suy cho dẫn đến xuất hiện, tồn chiến tranh Sự phát triển xã hội lồi ngƣời, hình thành tộc, lạc, giai cấp nảy sinh mâu thuẫn kinh tế, giai cấp Giải mâu thuẫn chiến tranh để tranh giành đất đai, tài nguyên, cải vật chất Ví dụ: Cuộc chiến tranh chống quân xâm lƣợc nhà Tống VN (10751077): Từ kỉ XI nhà Tống (Trung Quốc) gặp phải khó khăn chồng chất Trong nƣớc ngân khố cạn kiệt, tài nguy ngập, nội mâu thuẫn, nhân dân bị đói khổ nhiều nơi dậy đấu tranh Vùng biên cƣơng phía bắc nhà Tống thƣờng xuyên bị hai nƣớc Liêu - Hạ quấy nhiễu Nhà Tống muốn dùng chiến tranh để giải khủng hoảng kể trên, nên tiến hành xâm lƣợc Đại Việt Tống Thần Tơng nói rằng: “sau Đại Việt thua lập thành Quận (Huyện) mà cai trị bổ sung cải” thắng Đại Việt Tống tăng lên nƣớc Liêu- Hạ phải kiêng nể Chính kinh tế (là nguồn gốc sâu xa); giai cấp đối kháng giai cấp nguồn gốc trực tiếp (là nguồn gốc xã hội) định đến đời quốc phòng – an ninh - Kinh tế định đến việc cung cấp sở vật chất kĩ thuật, nhân lực cho hoạt động quốc phòng - an ninh Ph.Ăngghen khẳng định: “Khơng có phụ thuộc vào kinh tế tiên quân đội hạm đội”; “Thắng lợi hay thất bại chiến tranh phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, ” Vì vậy, để xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh phải xây dựng, phát triển kinh tế Kinh tế định đến việc cung cấp số lƣợng, chất lƣợng, nguồn nhân lực cho quốc phòng, an ninh, qua định đến tổ chức biên chế lực lƣợng vũ trang Sức mạnh quốc phòng – an ninh quân đội sức mạnh tổng hợp, kết hợp biện chứng yếu tố: ngƣời, vũ khí trang bị trị, trị quân sự, tƣ tƣởng tổ chức, kỹ thuật chiến thuật, số lƣợng chất lƣợng… yếu tố ngƣời, với trình độ tinh thần chiến đấu cao, làm chủ vũ khí trang bị ln đóng vai trò định đến sức mạnh chiến đấu lực lƣợng vũ trang Cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa xảy tƣơng lai, phải đối phó với kẻ thù có tiềm lực kinh tế, tiềm lực khoa học công nghệ, quân hùng mạnh đƣợc trang bị vũ khí đại Đây đọ sức trình độ trí tuệ cao Từ đòi hỏi chất lƣợng cao nguồn nhân lực quân đội Mỗi cán chiến sĩ tinh thần cách mạng, lĩnh trị vững vàng, ý chí kiên cƣờng lòng dủng cảm, thể lực dẻo dai khỏe mạnh, tâm lí bền vững mà phải giàu trí tuệ - Quyết định đến đƣờng lối chiến lƣợc quốc phòng - an ninh Để xây dựng chiến lƣợc quốc phòng, an ninh quốc gia nƣớc, phải vào nhiều yếu tố, tổ chức biên chế lực lƣợng vũ trang trang bị vũ khí kĩ thuật có đặc biệt quan trọng Những yếu tố phụ thuộc vào kinh tế - Quốc phòng - an ninh không phụ thuộc vào kinh tế mà tác động trở lại với kinh tế – xã hội góc độ tích cực tiêu cực + Mặt tích cực: Quốc phòng - an ninh vững mạnh tạo mơi trƣờng hồ bình, ổn định lâu dài, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội Việt Nam đƣợc giới cơng nhận quốc gia có trị ổn định vào loại bậc giới Chính giai đoạn nhà đầu tƣ vào Việt Nam ngày nhiều (năm 2004 nƣớc đầu tƣ vào Việt Nam 4,2 tỷ USD, năm 2005 6,2 tỷ USD, năm 2006 10,2 tỷ USD, đặc biệt năm 2007 22 tỷ USD Trong chiến tranh gần Mỹ NATO nƣớc nhƣ IRẮC (1991); Apganitstan; Nam Tƣ có nhiều vũ khí cơng nghệ cao đƣợc Ví dụ: Liên Xơ trƣớc có khoảng 35.000 hầm trú ẩn chứa đƣợc 60 triệu dân có 75 sở huy ngầm Thụy Điển có khả đƣa khoảng 85% dân số xuống lòng đất xảy chiến tranh Những cơng trình mang tính lƣỡng dụng nhƣ thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội có dự án xây dựng đƣờng xe điện ngầm Công viên Lê văn Tám xây dựng bãi để xe ngầm tầng chi phí 1.300 tỉ VND, gồm tầng khu thƣơng mại, tầng bãi đậu xe, chứa 3.300 xe loại Năm là, kết hợp xây dựng sở, kinh tế vững mạnh toàn diện, rộng khắp với xây dựng chiến đấu, hậu cần, kĩ thuật hậu phƣơng vững cho vùng địa phƣơng để sẵn sàng đối phó có chiến tranh xâm lƣợc Đối với vùng kinh tế trọng điểm, vung biển đảo biên giới Trên sở kết hợp quan điểm tồn cục nói trên, xuất phát từ phân tích đặc điểm tiềm phát triển kinh tế nhƣ vị trí địa trị, qn sự, quốc phòng, an ninh vùng lãnh thổ nƣớc, Đảng ta xác định phải trọng nhiều cho vùng kinh tế trọng điểm, vùng biển đảo vùng biên giới a) Đối với vùng kinh tế trọng điểm Hiện nay, nƣớc ta xác định vùng kinh tế trọng điểm: phía Bắc (Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh); phía Nam (Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu); miền Trung (Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Dung Quất  Quảng Ngãi) Các vùng kinh tế trọng điểm nói nòng cốt cho phát triển kinh tế miền cho nƣớc (theo tính tốn đến năm 2010, GDP vùng kinh tế trọng điểm chiếm khoảng 60% tổng thu nhập quốc dân nƣớc) Về kinh tế, vùng kinh tế trọng điểm nơi có mật độ dân cƣ tính chất thị hố cao, gắn liền với khu cơng nghiệp lớn, đặc khu kinh tế, liên doanh có vốn đầu tƣ nƣớc Đây nơi tập trung đầu mối giao thông quan trọng, sân bay, bến cảng, kho tàng, dịch vụ Về quốc phòng - an ninh, vùng kinh tế trọng điểm thƣờng nằm khu vực phòng thủ phòng thủ then chốt đất nƣớc, nơi có nhiều đối tƣợng, mục tiêu quan trọng phải bảo vệ; đồng thời nơi nằm hƣớng có khả hƣớng tiến công chiến lƣợc chủ yếu chiến tranh xâm lƣợc địch; địa bàn trọng điểm để địch thực chiến lƣợc “Diễn biến hồ bình”, bạo loạn lật đổ với nƣớc ta Vì vậy, phải thực thật tốt phát triển kinh tế gắn với củng cố, tăng cƣờng quốc phòng, an ninh vùng Nội dung kết hợp cần tập trung vào vấn đề sau: - Trong quy hoạch, kế hoạch xây dựng thành phố, khu công nghiệp cần lựa chọn quy mơ trung bình, bố trí phân tán, trải diện rộng, không nên xây dựng tập trung thành siêu đô thị lớn, để thuận lợi cho quản lí, giữ gìn an ninh trị thời bình hạn chế hậu tiến cơng hoả lực địch có chiến tranh - Phải kết hợp chặt chẽ xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với kết cấu hạ tầng quốc phòng tồn dân Gắn xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế với xây dựng cơng trình phòng thủ, thiết bị chiến trƣờng, cơng trình phòng thủ dân Về lâu dài, thành phố, đô thị, khu kinh tế tập trung, cần có quy hoạch bƣớc xây dựng hệ thống “cơng trình ngầm lƣỡng dụng” Phải bảo vệ, bảo tồn địa hình, địa vật, khu vực có giá trị phòng thủ, bố trí sở sản xuất, cơng trình kinh tế, phê duyệt dự án đầu tƣ nƣớc ngồi Khắc phục tình trạng ý quan tâm đến lợi thế, hiệu kinh tế trƣớc mắt mà quên nhiệm vụ quốc phòng - an ninh ngƣợc lại bố trí khu vực phòng thủ, cơng trình quốc phòng, ý đến yếu tố bảo đảm quốc phòng, an ninh mà khơng tính đến đến lợi ích kinh tế - Trong q trình xây dựng khu cơng nghiệp tập trung, đặc khu kinh tế phải có gắn kết với quy hoạch xây dựng lực lƣợng quốc phòng - an ninh, tổ chức trị, đồn thể tổ chức kinh tế Lựa chọn đối tác đầu tƣ, bố trí xen kẽ, tạo đan cài lợi ích nhà đầu tƣ nƣớc ngồi khu cơng nghiệp, đặc khu kinh tế, khu chế xuất - Việc xây dựng, phát triển kinh tế vùng kinh tế trọng điểm phải nhằm đáp ứng phục vụ nhu cầu dân sinh thời bình cho việc chuẩn bị đáp ứng nhu cầu chi viện cho chiến trƣờng chiến tranh xảy Kết hợp phát triển kinh tế chỗ với xây dựng hậu phƣơng vùng kinh tế trọng điểm để sẵn sàng chủ động di dời, sơ tán đến nơi an tồn có tình chiến tranh xâm lƣợc b) Đối với vùng núi biên giới Vùng núi biên giới nƣớc ta có chiều dài tiếp giáp với Trung Quốc, Lào, Campuchia Đây địa bàn sinh sống chủ yếu đồng bào dân tộc ngƣời, mật độ dân số thấp (trung bình khoảng 20 - 40 ngƣời/1km2), kinh tế chƣa phát triển, trình độ dân trí thấp, đời sống dân cƣ nhiều khó khăn Vùng núi biên giới có tầm quan trọng đặc biệt chiến lƣợc phòng thủ bảo vệ Tổ quốc Trƣớc vùng địa kháng chiến, hậu phƣơng chiến lƣợc nƣớc Ngày nay, chiến lƣợc bảo vệ Tổ quốc, vùng núi biên giới vùng chiến lƣợc trọng yếu Trong đó, nhiều khó khăn, yếu kinh tế, văn hố, xã hội, quốc phòng, an ninh dễ bị kẻ thù lợi dụng để lơi kéo, kích động đồng bào, thực âm mƣu chiến lƣợc “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ, nhiều nơi tình hình phức tạp Vì vậy, trƣớc mắt nhƣ lâu dài, việc kết hợp phát triển kinh tế với quốc phòng, an ninh vùng núi biên giới quan trọng Việc kết hợp cần tập trung vào nội dung sau: - Phải quan tâm đầu tƣ phát triển kinh tế, củng cố quốc phòng, an ninh vùng cửa khẩu, vùng giáp biên giới với nƣớc - Phải tổ chức tốt việc định canh, định cƣ chỗ có sách phù hợp để động viên, điều chỉnh dân số từ nơi khác đến vùng núi biên giới - Tập trung xây dựng xã trọng điểm kinh tế quốc phòng, an ninh Trƣớc hết, cần tập trung xây dựng phát triển hệ thống hạ tầng sở, mở nâng cấp tuyến đƣờng dọc, ngang, tuyến đƣờng vành đai kinh tế - Thực tốt chƣơng trình xố đói, giảm nghèo, chƣơng trình 135 phát triển kinh tế - xã hội xã nghèo - Đối với nơi có địa quan trọng, vùng sâu, vùng xa nhiều khó khăn, cần kết hợp nguồn lực, lực lƣợng Trung ƣơng địa phƣơng để giải - Đặc biệt với địa bàn chiến lƣợc trọng yếu dọc sát biên giới, cần có sách động viên sử dụng lực lƣợng vũ trang, lực lƣợng quân đội làm nòng cốt xây dựng khu kinh tế quốc phòng khu quốc phòng - kinh tế, nhằm tạo lực cho phát triển kinh tế, xã hội tăng cƣờng sức mạnh quốc phòng, an ninh Ví dụ: Các khu kinh tế quốc phòng Bộ Quốc phòng nhƣ Vị Xuyên- Hà Giang; Bảo Lâm- Cao Bằng; Mẫu Sơn - Lạng Sơn; Mƣờng Tè- Lai Châu; Mƣờng Chà- Điện Biên; Sông Mã - Sơn La; Móng Cái- Quảng Ninh; Kỳ Sơn Nghệ An; Khe Sanh- Quảng Trị; Mƣờng Lát - Thanh Hóa; A sầu – Thừa Thiên Huế; Binh đoàn 15, 16 Tây Nguyên; Quảng Sơn- Đắc Lắc; Bắc Lâm Đồng - Bù Gia Phúc, Bù Gia Mập, Bình Phƣớc, Đồng Tháp… c) Đối với vùng biển đảo Nƣớc ta có vùng biển vừa dài vừa rộng, với diện tích triệu km2 (gấp lần diện tích đất liền) Vùng biển đảo nƣớc ta có nhiều tiềm hải sản khống sản, cửa ngõ thơng thƣơng giao lƣu quốc tế, thu hút đầu tƣ nƣớc ngồi, có khả phát triển số ngành mũi nhọn đất nƣớc tƣơng lai Tuy nhiên, việc khai thác lợi ta nhiều hạn chế, đặc biệt vùng biển đảo ta có nhiều tranh chấp phức tạp, chứa đựng nguy đe doạ chủ quyền quốc gia, lợi ích dân tộc dễ bùng nổ xung đột Trong đó, lại chƣa có chiến lƣợc tổng thể hồn chỉnh phát triển kinh tế biển bảo vệ biển, đảo Lực lƣợng sức mạnh tổng hợp biển q mỏng Vì vậy, việc quan tâm thực kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng quốc phòng, an ninh vùng biển, đảo đòi hỏi bách quan trọng trƣớc mắt nhƣ lâu dài, nhằm nhanh chóng tạo lực đủ sức bảo vệ, làm chủ tồn diện vùng biển, đảo, góp phần thúc đẩy ngành kinh tế biển phát triển nhanh làm giàu cho Tổ quốc Nội dung kết hợp cần tập trung vào vấn đề sau: - Tập trung trƣớc hết vào xây dựng, hoàn thiện chiến lƣợc phát triển kinh tế xây dựng trận quốc phòng, an ninh bảo vệ biển, đảo tình hình mới, làm sở cho việc thực kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh cách bản, toàn diện, lâu dài - Xây dựng quy hoạch, kế hoạch bƣớc đƣa dân vùng ven biển tuyến đảo gần trƣớc để có lực lƣợng xây dựng hậu phƣơng, bám trụ phát triển kinh tế bảo vệ biển, đảo cách vững chắc, lâu dài Ví dụ: Nhà nƣớc đầu tƣ 2.500 tỷ VND cho xây dựng lƣới điện huyện đảo nhƣ Cô Tô (Quảng Ninh); Bạch Long Vĩ ( Hải Phòng); Cồn Cỏ (Quảng Trị); Lý Sơn (Quảng Ngãi); Phú Q (Bình Thuận); Cơn Đảo (Bà rịa- Vũng Tàu); Phú Quốc Kiên Hải (Kiên Giang) - Nhà nƣớc phải có chế sách thoả đáng động viên, khích lệ dân đảo bám trụ làm ăn lâu dài Ví dụ: Chính sách đƣa dân đảo nhƣ đảo Cồn Cỏ, Bạch Long Vĩ, Côn Đảo để có lực lƣợng xây dựng hậu phƣơng, trụ bám phát triển bảo vệ vùng biển, đảo ta cách vững lâu dài Có sách mở rộng liên doanh, liên kết với đối tác bên ngồi khai thác dầu khí (Nga, Mỹ) đẩy nhanh phát triển kinh tế, tạo đan xen lợi ích, đối trọng chống lại xâm lấn nƣớc lớn - Phát triển loại hình dịch vụ biển, đảo, tạo điều kiện cho dân bám trụ, sinh sống, làm ăn Ví dụ: Bà Rịa - Vũng Tàu tỉnh có tiềm năng, lợi phát triển ngành dịch vụ tốt vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Năm 2007 tổng doanh thu thƣơng mại dịch vụ đạt 40.000 tỉ đồng tăng 24,77% (2006) riêng doanh thu du lịch tăng 20,35%; dịch vụ dầu khí doanh thu khoảng 4.980 tỉ đồng tăng 18,29% (năm 2006) Vì ngành dịch vụ ngày thu hút nhiều lực lƣợng lao động địa bàn tỉnh Số lao động làm việc khu vực dịch vụ chiếm 22,38% tổng số lao động làm việc ngành kinh tế - Xây dựng chế, sách tạo điều kiện mở rộng liên kết làm ăn kinh tế vùng biển, đảo thuộc chủ quyền nƣớc ta với nƣớc phát triển Thơng qua đó, vừa thể chủ quyền nƣớc ta, vừa hạn chế âm mƣu bành trƣớng lấn chiếm biển đảo lực thù địch, tạo lực để giải hồ bình tranh chấp biển, đảo - Chú trọng đầu tƣ phát triển chƣơng trình đánh bắt xa bờ, thơng qua xây dựng lực lƣợng dân quân biển, hải đoàn tự vệ ngành Hàng hải, Cảnh sát biển, kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn kịp thời hoạt động vi phạm chủ quyền biển, đảo nƣớc ta, Xây dựng số đơn vị kinh tế - quốc phòng mạnh biển, đảo để làm nòng cốt cho phát triển kinh tế biển tạo bảo vệ biển, đảo vững Ví dụ: thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) có gần 50 km chiều dài bờ biển, 1.000 đảo, gần 10.000 bãi triều, 15.000 eo vịnh, có cửa biển Lạch Miếu Lạch Ang, cảng quân hàng chục cảng nội địa Đây tiềm phát triển kinh tế biển yêu cầu cao quốc phòng - an ninh biển, đảo Chính thành phố trọng xây dựng lực lƣợng dân quân tự vệ biển có gần 4.000 ngƣời (1,8% dân số); tổ chức thành 106 đơn vị (10 đại đội, 92 trung đội, tiểu đội độc lập) - Xây dựng phƣơng án đối phó với tình xảy vùng biển, đảo nƣớc ta Mạnh dạn đầu tƣ xây dựng lực lƣợng nòng cốt trận phòng thủ biển, đảo, trƣớc hết phát triển đại hoá lực lƣợng Hải Quân nhân dân Việt Nam để đủ sức mạnh canh giữ, bảo vệ vùng biển, đảo C KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VỚI TĂNG CƢỜNG, CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG, AN NINH TRONG CÁC NGÀNH, CÁC LĨNH VỰC KINH TẾ CHỦ YẾU Kết hợp công nghiệp Công nghiệp ngành kinh tế quan trọng quốc gia, cung cấp máy móc, nguyên nhiên liệu cho ngành kinh tế khác cho nhƣ cho cơng nghiệp quốc phòng; sản xuất sản phẩm tiêu dùng cho xã hội, phục vụ xuất ; sản xuất vũ khí, trang thiết bị quân đáp ứng nhu cầu hoạt động quốc phòng, an ninh Nội dung kết hợp kinh tế xã hội với quốc phòng, an ninh đối ngoại phát triển công nghiệp là: - Kết hợp từ khâu quy hoạch bố trí đơn vị kinh tế ngành cơng nghiệp Bố trí cách hợp lí vùng lãnh thổ, quan tâm đến vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế phát triển, thực cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn - Tập trung đầu tƣ phát triển số ngành công nghiệp liên quan đến quốc phòng nhƣ khí chế tạo, điện tử, cơng nghiệp, điện tử kĩ thuật cao, luyện kim, hố chất, đóng tàu để vừa đáp ứng nhu cầu trang bị giới cho kinh tế, vừa sản xuất số sản phẩm kĩ thuật công nghệ cao phục vụ quốc phòng, an ninh Ví dụ: Năm 2009 tập đồn cơng nghệ tàu thủy Việt Nam (Vinashin) cho hạ thủy kho chứa xuất dầu biển FSO-5 thực chất tàu boong đơn không tự hành, chiều dài 230m, rộng50m, cao 24m, trọng tải 150.000 tấn, trị giá 170 triệu USD, kho chứa dầu lớn Việt Nam FSO-5 tàu chở đƣợc 6.900 ô tơ, cơng trình khổng lồ đại giới - Phát triển công nghiệp quốc gia theo hƣớng nhà máy, xí nghiệp vừa sản xuất hàng dân dụng, vừa sản xuất hàng quân Kết hợp đầu tƣ nghiên cứu, sáng chế, chế tạo, sản xuất mặt hàng có tính lƣỡng dụng cao nhà máy số sở công nghiệp nặng - Các nhà máy cơng nghiệp quốc phòng thời bình, việc sản xuất hàng quân phải tham gia sản xuất hàng dân chất lƣợng cao, phục vụ tiêu dùng nƣớc xuất Theo hƣớng trên, từ đến năm 2020, Nhà nƣớc cần tập trung xây dựng số nhà máy mũi nhọn, tham gia nghiên cứu, sáng chế sản xuất số mặt hàng quân đáp ứng trang bị cho lực lƣợng vũ trang, tập trung vào số ngành nhƣ khí luyện kim, khí chế tạo, điện tử, tin học, hoá dầu - Mở rộng liên doanh, liên kết ngành công nghiệp nƣớc ta (bao gồm cơng nghiệp quốc phòng) với cơng nghiệp nƣớc tiên tiến giới; ƣu tiên ngành, lĩnh vực có tính lƣỡng dụng cao - Thực chuyển giao công nghệ hai chiều, từ cơng nghiệp quốc phòng vào cơng nghiệp dân dụng ngƣợc lại - Phát triển hệ thống phòng khơng cơng nghiệp phát triển lực lƣợng tự vệ để bảo vệ nhà máy, xí nghiệp thời bình thời chiến - Xây dựng kế hoạch động viên công nghiệp quốc gia phục vụ thời chiến ; thực dự trữ chiến lƣợc nguyên, nhiên, vật liệu quý cho sản xuất quân Kết hợp nông, lâm, ngƣ nghiệp Hiện nƣớc ta 70% dân số nơng thơn làm nghề nông, lâm, ngƣ nghiệp Phần lớn lực lƣợng, cải huy động cho xây dựng bảo vệ Tổ quốc từ khu vực Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh lĩnh vực cần tập trung ý vấn đề sau : - Kết hợp phải nhằm khai thác có hiệu tiềm đất, rừng, biển, đảo lực lƣợng lao động để phát triển đa dạng ngành nông, lâm, ngƣ nghiệp theo hƣớng cơng nghiệp hố, đại hố nơng nghiệp, nơng thơn, làm nhiều sản phẩm hàng hố có giá trị cao phục vụ tiêu dùng nƣớc, xuất có lƣợng dự trữ dồi mặt cho quốc phòng, an ninh - Kết hợp nơng, lâm, ngƣ nghiệp phải gắn với việc giải tốt vấn đề xã hội nhƣ xố đói, giảm nghèo, nâng cao dân trí, chăm sóc sức khoẻ, đền ơn đáp nghĩa, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, xây dựng nông thôn văn minh đại Bảo đảm an ninh lƣơng thực an ninh nơng thơn, góp phần tạo trận phòng thủ, “thế trận lòng dân” vững - Phải kết hợp gắn việc động viên đƣa dân lập nghiệp đảo để xây dựng làng, xã, huyện đảo vững mạnh với trọng đầu tƣ xây dựng phát triển hợp tác xã, đội tàu thuyền đánh cá xa bờ, xây dựng lực lƣợng tự vệ, lực lƣợng dân quân biển, đảo ; phối hợp chặt chẽ với lực lƣợng Hải quân Cảnh sát biển để bảo vệ biển, đảo - Phải đẩy mạnh phát triển trồng rừng gắn với công tác định canh định cƣ, xây dựng sở trị vững vùng rừng núi biên giới nƣớc ta, đặc biệt Tây Bắc, Tây Nguyên Tây Nam Bộ Kết hợp giao thông vận tải, bƣu điện, y tế, khoa học - công nghệ, giáo dục xây dựng a) Trong giao thông vận tải - Phát triển hệ thống giao thông vận tải đồng đƣờng bộ, đƣờng sắt, đƣờng không, đƣờng thuỷ, đáp ứng nhu cầu lại, vận chuyển hàng hoá nƣớc mở rộng giao lƣu với bên ngồi Đƣờng khơng: năm 2009 đƣa vào khai thác sử dụng sân bay quốc tế Cần Thơ, diện tích 305 ha, tổng số vốn đầu tƣ 5.000 tỷ VND Đƣờng sắt: dự án đƣờng sắt cao tốc Bắc Nam, nằm chiến lƣợc phát triển giao thông vận tải đƣờng sắt Việt Nam từ năm 2020 đến năm 2050, đƣợc thủ tƣớng phủ phê duyệt Tổng kinh phí cho dự án khoảng 33 tỉ USD, tổng chiều dài 1630km Có 10 ga đƣợc xây dựng khai thác song song với tuyến đƣờng cũ Dự kiến năm 2020 chạy tuyến Hà Nội - Vinh 24 phút; Sài Gòn - Nha Trang: 30 phút; Hà Nội - Đà Nẵng: (2030) Tuyến Hà Nội – Sài Gòn tàu nhanh: 05 30 phút; tàu chậm: 06 30 phút, nhƣ trung bình 06 để dọc Việt Nam - Trong xây dựng mạng đƣờng bộ, cần trọng mở rộng, nâng cấp tuyến trục đƣờng Bắc - Nam với tuyến đƣờng trục dọc Trƣờng Sơn, đƣờng Hồ Chí Minh Từ tuyến đƣờng phải phát triển tuyến đƣờng ngang, nối liền tuyến trục dọc với phát triển đến huyện, xã nƣớc, đến xã vùng cao, vùng sâu, miền núi biên giới, xây dựng tuyến đƣờng vành đai biên giới - Trong thiết kế, thi cơng cơng trình giao thơng vận tải, đặc biệt tuyến vận tải chiến lƣợc, phải tính đến nhu cầu hoạt động thời bình thời chiến, cho phƣơng tiện động lực lƣợng vũ trang có trọng tải lƣu lƣợng vận chuyển lớn, liên tục Ở đầu nút giao thông, nơi dự kiến địch đánh phá chiến tranh, phải có kế hoạch làm nhiều đƣờng vòng tránh Bên cạnh cầu lớn qua sông, phải làm sẵn bến phà, bến vƣợt ngầm Ở đoạn đƣờng có địa hình cho phép làm đƣờng hầm xuyên núi, cải tạo hang động sẵn có dọc hai bên đƣờng làm kho trạm, nơi trú quân cần thiết - Phải thiết kế, xây dựng lại hệ thống đƣờng ống dẫn dầu Bắc - Nam, chôn sâu bí mật, có đƣờng vòng tránh cung đoạn, bảo đảm hoạt động an tồn thời bình thời chiến - Ở vùng đồng ven biển, đôi với phát triển hệ thống đƣờng bộ, cần trọng cải tạo, phát triển đƣờng sông, đƣờng biển, xây dựng cảng sông, cảng biển, bảo đảm lại, bốc dỡ thuận tiện - Việc mở rộng nâng cấp sân bay phải ý sân bay tuyến sau, sâu nội địa, sân bay dã chiến có kế hoạch sử dụng đƣờng cao tốc làm đƣờng băng cho máy bay cần thiết chiến tranh - Trong số tuyến đƣờng xuyên Á, sau đƣợc xây dựng qua Việt Nam, nơi cửa khẩu, nơi tiếp giáp nƣớc bạn phải có kế hoạch xây dựng khu vực phòng thủ kiên cố, vững chắc, đề phòng khả địch sử dụng tuyến đƣờng tiến công xâm lƣợc nƣớc ta với quy mô lớn - Xây dựng kế hoạch động viên giao thông vận tải cho thời chiến b) Trong bƣu viễn thơng - Phải kết hợp chặt chẽ ngành bƣu điện quốc gia với ngành thông tin quân đội, công an để phát triển hệ thống thông tin quốc gia đại, đảm bảo nhanh chóng, xác, an tồn thơng tin liên lạc phục vụ lãnh đạo huy, điều hành đất nƣớc tình huống, thời bình thời chiến Ví dụ: Viettel Xây dựng tuyến trục đƣờng cáp quang Bắc- Nam với tổng chiều dài khoảng gần 30.000km khắp 63 tỉnh (thành phố) Đầu tƣ xây dựng 7.500 trạm phát sóng điện thoại di động, lắp đặt 2.000 mạng điện thoại cố định, 2.000 mạng ADSL, 6.000 mạng truyền dẫn quang Đến Viettel doanh nghiệp viễn thơng có mạng lƣới cáp quang dài nhất, dung lƣợng lớn nhất, số trạm nhiều nhất, vùng phủ sóng sâu rộng nhất, số lƣợng thuê bao điện thoại lớn Việt Nam Ngồi đầu tƣ nƣớc nhƣ Lào, Campuchia Tạo bền vững kinh doanh thực phát triển kinh tế - xã hội với cố quốc phòng – an ninh Doanh thu năm 2005 đạt 3.270 tỉ đồng, năm 2006 đạt 7.510 tỉ đồng, năm 2007 đạt 16.300 tỉ đồng, tỉ suất lợi nhuận năm 2007 đạt 3.912 tỉ đồng, tăng 2,7 lần so với năm 2006 Năm 2007 nộp ngân sách nhà nƣớc 2.118 tỉ đồng đóng góp cho ngân sách quốc phòng hàng chục tỉ đồng - Có phƣơng án thiết kế xây dựng bảo vệ hệ thống thông tin liên lạc cách vững tình - Các phƣơng tiện thơng tin liên lạc điện tử cần phải đƣợc bảo đảm bí mật có khả chống nhiễu cao, phòng chống chiến tranh thơng tin điện tử địch - Khi hợp tác với nƣớc xây dựng, mua sắm thiết bị thông tin điện tử phải cảnh giác cao, lựa chọn đối tác, có phƣơng án chống âm mƣu phá hoại địch - Xây dựng kế hoạch động viên thông tin liên lạc cho thời chiến c) Trong xây dựng Đây lĩnh vực có nhiều phát triển quy mơ trình độ q trình cơng nghiệp hố, đại hố đất nƣớc Những cơng trình khơng dễ phá làm lại, việc thực kết hợp ngành xây dựng phải đƣợc tiến hành từ đầu, từ khảo sát điều tra, thiết kế, quy hoạch dự án đầu tƣ đến thi công xây dựng - Khi xây dựng cơng trình nào, đâu, quy mơ phải tính đến yếu tố tự bảo vệ chuyển hố phục vụ đƣợc cho quốc phòng, an ninh, cho phòng thủ tác chiến phòng thủ dân - Khi xây dựng thành phố đô thị, phải gắn với khu vực phòng thủ địa phƣơng, phải xây dựng cơng trình ngầm (nhà cao tầng có tầng ngầm, giao thơng có đƣờng giao thơng ngầm) - Khi xây dựng khu công nghiệp tập trung, nhà máy, xí nghiệp lớn, quan trọng phải tính đến khả bảo vệ di dời cần thiết Nếu điều kiện cho phép, phải biết tận dụng địa hình, địa vật sẵn có để tăng tính bảo vệ cho cơng trình Hạn chế xâm phạm địa hình có giá trị phòng thủ qn sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc - Đối với xí nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng, cần kết hợp nghiên cứu sáng chế, chế tạo vật liệu siêu bền, có khả chống xuyên, chống mặn, chống xạ, dễ vận chuyển phục vụ xây dựng cơng trình phòng thủ, cơng trận địa lực lƣợng vũ trang khu vực phòng thủ tỉnh, thành phố - Khi cấp phép đầu tƣ xây dựng cho đối tác nƣớc ngồi, phải có tham gia ý kiến quan quân có thẩm quyền d) Trong khoa học công nghệ, giáo dục Đây lĩnh vực đóng vai trò tảng, động lực, quốc sách hàng đầu phát triển quốc gia Vì vậy, kết hợp tất yếu, không vấn đề lâu dài mà vấn đề cấp bách - Phải phối hợp chặt chẽ toàn diện hoạt động ngành khoa học công nghệ then chốt nƣớc với ngành khoa học quốc phòng, an ninh việc hoạch định chiến lƣợc nghiên cứu phát triển quản lí sử dụng phục vụ cho xây dựng bảo vệ Tổ quốc - Nghiên cứu ban hành sách khuyến khích tổ chức, cá nhân có đề tài khoa học, dự án công nghệ sản xuất sản phẩm có ý nghĩa vừa phục vụ cho nhu cầu cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nƣớc, vừa phục vụ nhu cầu quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc Đồng thời, có sách đầu tƣ thoả đáng cho lĩnh vực nghiên cứu khoa học quân sự, khoa học xã hội nhân văn quân sự, khoa học kĩ thuật quân - Coi trọng giáo dục bồi dƣỡng nhân lực, đào tạo nhân tài đất nƣớc, đáp ứng nghiệp xây dựng phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng - an ninh Thực có hiệu cơng tác giáo dục quốc phòng – an ninh cho đối tƣợng, đặc biệt nhà trƣờng thuộc hệ thống giáo dục quốc dân e) Trong lĩnh vực y tế - Phối hợp, kết hợp chặt chẽ ngành y tế dân với y tế quân nghiên cứu, ứng dụng, đào tạo nguồn nhân lực, khám chữa bệnh cho nhân dân, đội cho ngƣời nƣớc - Xây dựng mơ hình qn dân y kết hợp địa bàn, đặc biệt miền núi, biên giới, hải đảo - Xây dựng kế hoạch động viên y tế dân cho quân có chiến tranh xảy - Phát huy vai trò y tế quân phòng chống, khám chữa bệnh cho nhân dân thời bình thời chiến D KẾT HỢP TRONG THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHIẾN LƢỢC BẢO VỆ TỔ QUỐC Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh bảo vệ Tổ quốc xuất phát từ mục tiêu, lực lƣợng phƣơng thức bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh quốc gia tình hình Nội dung kết hợp cần ý: - Tổ chức biên chế bố trí lực lƣợng vũ trang phải phù hợp với điều kiện kinh tế nhu cầu phòng thủ đất nƣớc - Sử dụng tiết kiệm, hiệu nhân lực, tài chính, sở vật chất kĩ thuật huấn luyện, chiến đấu sẵn sàng chiến đấu lực lƣợng vũ trang - Khai thác có hiệu tiềm năng, mạnh quân đội, công an cho phát triển kinh tế xã hội Xây dựng, phát triển khu kinh tế quốc phòng, khu kinh tế quốc phòng địa bàn miền núi biên giới, giúp đỡ nhân dân địa phƣơng ổn định sản xuất, đời sống, phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh địa bàn Tận dụng khả cơng nghiệp quốc phòng thời bình để sản xuất hàng hoá dân phục vụ dân sinh xuất Thành lập tổ, đội công tác lĩnh vực đƣa giúp đỡ xã vùng sâu, vùng xa, vùng cách mạng cũ phát triển kinh tế, quốc phòng, an ninh - Phát huy tốt vai trò tham mƣu quan quân sự, công an cấp việc thẩm định, đánh giá dự án đầu tƣ, dự án đầu tƣ có vốn nƣớc ngồi E KẾT HỢP TRONG HOẠT DỘNG DỐI NGOẠI Từ chỗ bị bao vây cấm vận, đến Vietj Nam có quan hệ ngoại giao với 169 nƣớc Đặc biệt lần lịch sử, nƣớc ta có mối quan hệ với tất nƣớc trung tâm trị, kinh tế lớn giới Mục tiêu chung Giữ vững mơi trường hồ bình, tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng bảo vệ Tổ quốc; tận dụng ngoại lực, phát huy tối đa nội lực, nâng cao hiệu hợp tác kinh tế quốc tế, bảo đảm giữ vững độc lập, tự chủ định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích dân tộc an ninh quốc gia, giữ gìn sắc văn hố dân tộc, bảo vệ mơi trường Sự phối hợp hoạt động đối ngoại với kinh tế, quốc phòng, an ninh nội dung chủ trƣơng đối ngoại thời kì Đó cụ thể hố quan điểm kết hợp phát triển kinh tế xã hội giữ vững an ninh quốc gia xu toàn cầu hoá, phát triển cách mạng khoa học công nghệ đại Việc mở rộng quan hệ đối ngoại, hợp tác quốc tế kinh tế, trị, văn hố, khoa học, quốc phòng, qn nƣớc ta với nƣớc vùng lãnh thổ, trung tâm trị kinh tế quốc tế lớn, tổ chức quốc tế khu vực phải hƣớng vào việc phục vụ cho phát triển kinh tế nƣớc ; đồng thời phải giữ vững nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền, tồn vẹn lãnh thổ, khơng can thiệp vào công việc nội nhau, không dùng vũ lực đe dọa dùng vũ lực mở rộng quan hệ đối ngoại Nội dung Kết hợp phát triển kinh tế với tăng cường quốc phòng, an ninh lĩnh vực đối ngoại cần tập trung vào lĩnh vực sau : - Mở rộng hoạt động đối ngoại phải quán triệt thực tốt nguyên tắc bình đẳng, có lợi, tơn trọng độc lập, chủ quyền không can thiệp vào công việc nội nhau; giữ gìn sắc văn hố dân tộc; giải tranh chấp thƣơng lƣợng hồ bình - Trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại, phải kết hợp từ khâu lựa chọn đối tác Phải lựa chọn đƣợc đối tác có ƣu chế ngự cạnh tranh với lực mạnh bên ngoài, làm hạn chế chống phá lực thù địch - Kết hợp việc phân bổ đầu tƣ vào ngành nào, địa bàn có lợi cho phát triển kinh tế, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia Khắc phục tình trạng thấy lợi ích kinh tế trƣớc mắt mà khơng tính đến lợi ích lâu dài nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc - Kết hợp xây dựng quản lí khu chế xuất, đặc khu kinh tế liên doanh, liên kết đầu tƣ với nƣớc ngoài, bảo vệ chủ quyền an ninh đất nƣớc, trọng xây dựng đoàn hội, lực lƣợng tự vệ sở Nhà nƣớc có luật pháp quy định rõ ràng Đồng thời phải trọng bồi dƣỡng ý thức tự tôn dân tộc, tinh thần cảnh giác đấu tranh bảo vệ độc lập chủ quyền, an ninh quốc gia cho cán bộ, nhân viên ngƣời Việt Nam làm việc sở đối ngoại kinh tế đối ngoại - Phát huy vai trò cán bộ, nhân viên đại sứ quán, lãnh quán nƣớc ta nƣớc việc quảng bá sản phẩm hàng hoá, truyền thống Việt Nam; đồng thời nắm vững đƣờng lối đối ngoại, đƣờng lối qn nƣớc ngồi cung cấp tình hình giúp Đảng, Nhà nƣớc hoạch định sách đối ngoại đắn III MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾT HỢP PHÁT TRIỂN KINH TẾ  XÃ HỘI GẮN VỚI TĂNG CƢỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHÒNG - AN NINH Ở VIỆT NAM HIỆN NAY A TANG CƢỜNG SỰ LÃNH DẠO CỦA ĐẢNG VA HIỆU LỰC QUẢN LI NHA NƢỚC CỦA CHINH QUYỀN CAC CẤP TRONG THỰC HIỆN KẾT HỢP PHAT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VỚI TANG CƢỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHONG, AN NINH Vai trò lãnh đạo cấp uỷ đảng việc kết hợp đƣợc thể chỗ : - Thƣờng xuyên nắm vững chủ trƣơng đƣờng lối Đảng, kịp thời đề định lãnh đạo ngành, địa phƣơng mình, thực kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an ninh cách đắn - Gắn chủ trƣơng lãnh đạo với tăng cƣờng kiểm tra việc thực quyền, đoàn thể, tổ chức kinh tế thực chủ trƣơng đƣờng lối kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an ninh - Tổ chức tốt việc sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm kịp thời để bổ sung chủ trƣơng đạo thực tiễn thực kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an ninh ngành, địa phƣơng thuộc phạm vi lãnh đạo cấp uỷ đảng Để nâng cao hiệu lực quản lí nhà nƣớc quyền cấp kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng, củng cố quốc phòng - an ninh phải : - Từng cấp phải làm chức năng, nhiệm vụ theo quy định pháp luật Nghị định 119/2004/NĐ - CP Chính phủ ban hành ngày 11/5/2004 - Xây dựng đạo thực quy hoạch, kế hoạch kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an ninh ngành, bộ, địa phƣơng sở dài hạn hàng năm - Đổi nâng cao quy trình, phƣơng pháp quản lí, điều hành quyền cấp từ khâu lập quy hoạch, kế hoạch, nắm tình hình, thu thập xử lí thơng tin, định hƣớng hoạt động, tổ chức hƣớng dẫn đạo cấp dƣới kiểm tra khâu, bƣớc trình thực hiện, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an ninh ngành, địa phƣơng B BỒI DƢỠNG NANG CAO KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM KẾT HỢP PHAT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VỚI TANG CƢỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHONG - AN NINH CHO CAC DỐI TƢỢNG Đây giải pháp quan trọng hàng đầu đòi hỏi cấp thiết cán nhân dân nƣớc ta - Đối tượng bồi dưỡng: Phải phổ cập kiến thức quốc phòng – an ninh cho tồn dân nhƣng trƣớc hết phải tập trung vào đội ngũ cán chủ trì cấp, bộ, ngành, đồn thể từ Trung ƣơng đến địa phƣơng, sở - Nội dung bồi dưỡng: Phải vào đối tƣợng, yêu cầu nhiệm vụ đặt để chọn lựa nội dung, chƣơng trình bồi dƣỡng cho phù hợp thiết thực nhằm nâng cao kiến thức, kinh nghiệm lực thực tiễn sát với cƣơng vị đảm nhiệm với loại đối tƣợng quần chúng nhân dân - Hình thức bồi dưỡng: Phải kết hợp bồi dƣỡng trƣờng với chức, kết hợp lí thuyết với thực hành Thơng qua sinh hoạt trị, qua diễn tập thực nghiệm, thực tế bộ, ngành, địa phƣơng sở để nâng cao hoàn thiện hiểu biết lực tổ chức thực đội ngũ cán toàn dân, toàn quân kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an ninh tình hình C XAY DỰNG CHIẾN LƢỢC TỔNG THỂ KẾT HỢP PHAT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VỚI TANG CƢỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHONG, AN NINH TRONG THỜI KI MỚI Hiện nay, nƣớc ta xây dựng chiến lƣợc phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an ninh đến năm 2020 Thực tiễn cho thấy, vận dụng tính quy luật kinh tế, quốc phòng, an ninh quán triệt quan điểm kết hợp Đảng đề nhiều mâu thuẫn bất cập thiếu định hƣớng chiến lƣợc tầm vĩ mơ vi mơ Vì vậy, muốn kết hợp từ đầu suốt q trình đẩy mạnh cơng nghiệp hoá, đại hoá đất nƣớc cách thống phạm vi nƣớc địa phƣơng, phải tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh quy hoạch kế hoạch chiến lƣợc tổng thể quốc gia kết hợp phát triển kinh tế với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh Coi mặt khâu quan trọng hàng đầu để đạo, quản lí nhà nƣớc, kết hợp phát triển kinh tế với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh cách có hiệu lực, hiệu Trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch chiến lƣợc tổng thể kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh đối ngoại thời kì mới, phải có phối hợp đồng bộ, ngành, địa phƣơng từ khâu khảo sát, đánh giá nguồn lực (cả bên bên ngồi) Trên sở xác định mục tiêu, phƣơng hƣớng phát triển đề sách đắn, nhƣ: sách khai thác nguồn lực; sách đầu tƣ phân bổ đầu tƣ ; sách điều động nhân lực, bố trí dân cƣ ; sách ƣu đãi khoa học công nghệ D HOAN CHỈNH HỆ THỐNG PHAP LUẬT, CƠ CHẾ CHINH SACH CO LIEN QUAN DẾN THỰC HIỆN KẾT HỢP PHAT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI VỚI TANG CƢỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHONG - AN NINH TRONG TINH HINH MỚI Mọi chủ trƣơng đƣờng lối sách Đảng Nhà nƣớc có liên quan đến kết hợp xây dựng đất nƣớc bảo vệ Tổ quốc, kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh phải đƣợc thể chế hoá thành luật pháp, pháp lệnh, nghị định,… cách đồng bộ, thống để quản lí tổ chức thực nghiêm túc có hiệu lực hiệu nƣớc Đảng Nhà nƣớc phải có sách khai thác nguồn lực vốn đầu tƣ nƣớc để thực kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh ; cơng trình trọng điểm, địa bàn chiến lƣợc trọng yếu nhƣ miền núi biên giới hải đảo Việc xác lập chế sách, bảo đảm ngân sách cho kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh cần đƣợc xây dựng theo quan điểm quốc phòng tồn dân, an ninh nhân dân Các ngành, cấp, sở sản xuất kinh doanh thuộc thành phần kinh tế, đoàn thể xã hội phải có nghĩa vụ chăm lo cho nghiệp xây dựng đất nƣớc nhƣ nghiệp bảo vệ Tổ quốc Việc phân bổ ngân sách đầu tƣ cho kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh phải theo hƣớng tập trung cho mục tiêu chủ yếu, cơng trình có tính lƣỡng dụng cao đáp ứng cho phát triển kinh tế xã hội củng cố quốc phòng – an ninh trƣớc mắt nhƣ lâu dài Phải có sách khuyến khích lợi ích vật chất tinh thần tổ chức, cá nhân, nhà đầu tƣ (cả nƣớc) có đề tài khoa học, dự án cơng nghệ sản xuất, xây dựng có hiệu cao phục vụ nghiệp xây dựng bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa thời kì E CỦNG CỐ KIỆN TOAN VA PHAT HUY VAI TRO THAM MƢU CỦA CƠ QUAN CHUYEN TRACH QUỐC PHONG, AN NINH CAC CẤP Căn vào Nghị định 119/2004/NĐ - CP ngày 11/5/2004 Chính phủ Cơng tác quốc phòng bộ, quan ngang bộ, quan trực thuộc phủ địa phƣơng, cần nghiên cứu bổ sung mở rộng thêm chức năng, nhiệm vụ quan chuyên trách quản lí nhà nƣớc quốc phòng, an ninh nói chung kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cƣờng, củng cố quốc phòng, an ninh nói riêng thời kì KẾT LUẬN Kết hợp chặt chẽ chấn chỉnh, kiện toàn tổ chức với chăm lo bồi dƣỡng nâng cao lực trách nhiệm quan cán chuyên trách làm tham mƣu cho Đảng, Nhà nƣớc thực kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh ngang tầm với nhiệm vụ thời kì Kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng, an ninh tất yếu khách quan, nội dung quan trọng đƣờng lối phát triển đất nƣớc Đảng ta, nhằm thực thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lƣợc : xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ vững Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa Việc kết hợp đƣợc thực tất lĩnh vực đời sống kinh tế có phối hợp ngành, cấp, dƣới lãnh đạo Đảng, quản lí Nhà nƣớc, tạo nên sức mạnh tổng hợp cho việc phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh Để thực tốt việc kết hợp, cần quán triệt thực đồng giải pháp, phải quán triệt sâu sắc hai nhiệm vụ chiến lƣợc cách mạng Việt Nam cho toàn dân, cho sinh viên - ngƣời định tƣơng lai đất nƣớc Quá trình kết hợp phải đƣợc triển khai có kế hoạch, có chế sách cụ thể, chặt chẽ, đồng HƢỚNG DẪN NGHIÊN CỨU Phân tích tính tất yếu phải kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an ninh nƣớc ta Nội dung, phƣơng thức kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an ninh nƣớc ta ? Phân tích giải pháp chủ yếu thực kết hợp phát triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an ninh Việt Nam ? Ngày … tháng … năm 2018 NGƢỜI BIÊN SOẠN GIẢNG VIÊN Cử nhân Vũ Đình Sơn ... vùng kinh tế trọng điểm nói nòng cốt cho phát triển kinh tế miền cho nƣớc (theo tính tốn đến năm 2010, GDP vùng kinh tế trọng điểm chiếm khoảng 60% tổng thu nhập quốc dân nƣớc) Về kinh tế, vùng kinh. .. triển kinh tế xã hội với tăng cƣờng củng cố quốc phòng - an ninh ngành, địa phƣơng B BỒI DƢỠNG NANG CAO KIẾN THỨC, KINH NGHIỆM KẾT HỢP PHAT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI VỚI TANG CƢỜNG CỦNG CỐ QUỐC PHONG. .. vào kinh tế tiên quân đội hạm đội”; “Thắng lợi hay thất bại chiến tranh phụ thuộc vào điều kiện kinh tế, ” Vì vậy, để xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh phải xây dựng, phát triển kinh tế Kinh
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI GIẢNG Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam, BÀI GIẢNG Học phần: Đƣờng lối quốc phòng và an ninh của Đảng Cộng sản Việt Nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay