NGHIÊN CỨU DỰ BÁO HẠN MÙA CÁC ĐỢT XÂM NHẬP LẠNH ĐẾN VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH KHÍ HẬU KHU VỰC

69 1 0
  • Loading ...
1/69 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:29

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Văn Khương NGHIÊN CỨU DỰ BÁO HẠN MÙA CÁC ĐỢT XÂM NHẬP LẠNH ĐẾN VIỆT NAM BẰNG MƠ HÌNH KHÍ HẬU KHU VỰC LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC Hà Nội - 2017 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Vũ Văn Khương NGHIÊN CỨU DỰ BÁO HẠN MÙA CÁC ĐỢT XÂM NHẬP LẠNH ĐẾN VIỆT NAM BẰNG MƠ HÌNH KHÍ HẬU KHU VỰC Chun ngành: Khí tượng khí hậu học Mã số: 60440222 LUẬN VĂN THẠC SỸ KHOA HỌC NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS TS Phan Văn Tân Hà Nội - 2017 LỜI CẢM ƠN Luận văn hoàn thành hướng dẫn GS.TS Phan Văn Tân Tác giả xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới thầy Phan Văn Tân, người hướng dẫn, giúp đỡ nhiệt tình cung cấp kiến thức quý báu, lời khuyên chân thành niềm say mê nghiên cứu khoa học suốt trình học tập trường Tác giả xin gửi lời cảm ơn đến thày cô giảng viên Khoa Khí tượng Thủy văn Hải dương học, Phòng Sau Đại học (Trường Đại học Khoa học Tự nhiên), anh chị em phòng Dự báo hạn ngắn phòng Dự báo hạn vừa dài - Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cung cấp cho tác giả tài liệu lời khuyên bổ ích Đặc biệt, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến em Phạm Quang Nam Nguyễn Văn Nhâm, người giúp đỡ cách nhiệt tình vơ tư q trình giúp đỡ hướng dẫn chạy nghiệp vụ mơ hình RegCM WRF Tác giả Vũ Văn Khương Mục lục LỜI CẢM ƠN .1 Danh mục hình Danh mục bảng Danh mục ký hiệu chữ viết tắt Lời nói đầu Chương – Tổng quan 1.1 Khái niệm 1.1.1 Khái niệm định nghĩa gió mùa 1.1.2 Những nhân tố hình thành gió mùa 11 1.1.3 Khái niệm khơng khí lạnh 12 1.2 Tình hình nghiên cứu ngồi nước 14 1.3 Tình hình nghiên cứu nước 19 1.4 Nhận xét chung .22 Chương Số liệu phương pháp 24 2.1 Số liệu quan trắc đợt KKL Việt Nam 24 2.2 Số liệu tái phân tích ERA - Interim 24 2.3 Khu vực tính tốn số liệu 24 2.4 Số liệu dự báo từ mơ hình khu vực 25 2.4.1 Giới thiệu sơ chung hai mơ hình RegCM WRF 25 2.4.2 Mô tả cách thực chạy dự báo 26 2.4.3 Số liệu mơ hình sử dụng luận văn 28 2.5 Các tiêu xác định KKL xâm nhập 28 2.5.1 Chỉ tiêu .28 2.5.2 Chỉ tiêu .28 2.5.3 Chỉ tiêu .29 2.5.4 Chỉ tiêu 29 2.5.5 Chỉ tiêu 29 2.6 Phương pháp dự báo hạn mùa đợt xâm nhập lạnh đến Việt Nam mơ hình khí hậu khu vực 30 2.7 Phương pháp đánh giá .32 2.7.1 Sai số trung bình hay sai số hệ thống ME 32 2.7.2 Sai số trung bình tuyệt đối MAE 32 2.7.3 Hệ số tương quan .32 Chương Kết thảo luận 34 3.1 Thử nghiệm xác định đợt KKL theo tiêu thực nghiệm 34 3.1.1 Chỉ tiêu .34 3.1.2 Chỉ tiêu 35 3.1.3 Các tiêu khác 36 3.2 Thử nghiệm xây dựng tiêu xác định đợt KKL cho Việt Nam dựa số liệu tái phân tích ERA interim 36 3.2.1 Khí áp .36 3.2.2 Nhiệt độ 37 3.2.3 Gió 37 3.2.4 Chỉ tiêu xác định thời gian kết thúc đợt khơng khí lạnh 40 3.3 Thử nghiệm áp dụng tiêu để dự báo số đợt KKL cho Việt Nam dựa số liệu sản phẩm mơ hình khí hậu khu vực cho ba mùa đông (từ tháng năm 2012 đến hết tháng năm 2015) .45 3.3.1 Mơ hình RegCM .45 3.3.2 Mơ hình WRF 48 Nhận xét chương 50 Kết luận .53 TÀI LIỆU THAM KHẢO 54 Phụ lục .57 Danh mục hình Hình 1.1 Phân vùng gió mùa Trần Cơng Minh 10 Hình 2.1 Khu vực tính tốn số liệu luận văn 25 Hình 2.2 Sơ đồ cấu trúc phương pháp xây dựng luận văn 31 Hình 3.1 Kết số đợt KKL phát tiêu 33 Hình 3.2 Kết số đợt KKL phát tiêu 34 Hình 3.3 Biểu đồ tần suất xuất đợt KKL theo giá trị biến 35 thiên khí áp trung bình 24 (%) Hình 3.4 Đồ thị khảo sát yếu tố gió khu vực 38 Hình 3.5 Bộ tiêu xác định đợt KKL sở số liệu tái phân tích 43 ERA Interim 22 mùa đơng (từ tháng năm 1993 đến hết tháng năm 2015) Danh mục bảng Bảng 1.1 Một số tiêu xác định đợt KKL số nước 16 Bảng 1.2 Một số nhóm số xác định cường độ đợt KKL 17 Bảng 1.3 Tần suất KKL xâm nhập xuống miền Bắc Việt Nam 21 Bảng 3.1 Kết khảo sát ngưỡng tốc độ gió nhóm 38 Bảng 3.2 - Các ngưỡng tiêu với ngưỡng phân chia nhóm theo 39 giá trị biên thiên khí áp trung bình 24 Bảng 3.3 Kết khảo sát theo ngưỡng biến thiên khí áp 40 Bảng 3.4 Số đợt KKL phát tiêu CTK tháng 42 số liệu tái phân tích ERA interim 22 mùa đông (từ tháng năm 1993 đến hết tháng năm 2015) Bảng 3.5 Số đợt KKL khống phát tiêu CTK tháng 44 số liệu tái phân tích ERA interim 22 mùa đông (từ tháng năm 1993 đến hết tháng năm 2015) Bảng 3.6 Số đợt KKL tháng dự báo mơ hình RegCM cho 45 hạn 1-6 tháng Bảng 3.7 Bảng số liệu so sánh thực tế quan trắc với số đợt KKL 46 mơ hình RegCM dự báo mùa đông Bảng 3.8 Số đợt KKL tháng dự báo mơ hình WRF cho 47 hạn từ đến tháng Bảng 3.9 Bảng số liệu so sánh thực tế quan trắc với số đợt KKL mơ hình WRF dự báo mùa đơng 48 Danh mục ký hiệu chữ viết tắt RegCM – Mơ hình khí hậu khu vực (Regional Climate Model) WRF – Mơ hình nghiên cứu dự báo khí tượng (Weather Research and Forecasting) KKL – Khơng khí lạnh GMĐB – Gió mùa đơng bắc KKLTC – Khơng khí lạnh tăng cường CTK – Chỉ tiêu xác định khơng khí lạnh HSTQ – Hệ số tương quan ME – Sai số trung bình hệ thống MAE – Sai số trung bình tuyệt đối Lời nói đầu Hiện nay, tin dự báo hạn dài khơng khí lạnh Việt Nam dừng lại việc đưa cảnh báo khơng khí lạnh cách định tính với thời hạn dự báo tương đối ngắn Quân chủng Hải quân Quân chủng chiến đấu, quân chủng kỹ thuật đầu tư nhiều vũ khí trang bị kỹ thuật, tàu thuyền, máy bay đại… với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền vùng biển đảo Quân chủng đóng quân địa bàn rộng khu vực ven biển, hải đảo, nhà giàn… tàu thuyền thường xuyên hoạt động độc lập, xa bờ, dài ngày biển chịu ảnh hưởng lớn thời tiết đòi hỏi cơng tác dự báo khí tượng phải đưa tin xác, đầy đủ với thời hạn dự báo đủ dài để tàu thuyền lên kế hoạch phù hợp, đầy đủ Các tin dự báo thời tiết, khí hậu đưa thông tin dự báo khơng khí lạnh với thời hạn vừa (dưới 10 ngày) nên chưa đáp ứng yêu cầu đòi hỏi lực lượng tàu Hải quân hoạt động biển Chính vậy, việc chủ động đưa tin khí hậu hạn dài, đặc biệt thơng tin hoạt động gió mùa với thời hạn dài (từ đến tháng) cần thiết cho việc lên kế hoạch hoạt động lực lượng Hải quân Hiện nay, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương đài khí tượng khu vực sử dụng sản phẩm dự báo mơ hình số trị để tham khảo nhằm đưa tin dự báo, đặc biệt tin hạn vừa hạn dài Tuy nhiên, chưa tiêu xác định đợt khơng khí lạnh cho sản phẩm mơ hình khí hậu cách đầy đủ chi tiết Do đó, việc nghiên cứu đưa tiêu xác định đợt xâm nhập lạnh sở số liệu sản phẩm mơ hình khí hậu cần thiết cho cơng tác dự báo quan làm công tác dự báo khí tượng Ngồi ra, có cơng trình nghiên cứu việc sử dụng sản phẩm mơ hình dự báo số trị để đưa vào hoạt động nghiệp vụ dự báo Việt Nam gió mùa mùa hè cơng trình nghiên cứu gió mùa mùa đơng hạn chế số nước khu vực có nghiên cứu vấn đề Như vậy, việc ứng dụng sản phẩm mơ hình dự báo số trị vào hoạt động nghiệp vụ cần thiết có sở khoa học Trong luận văn này, tác giả bước đầu thử nghiệm xây dựng tiêu xác định đợt khơng khí lạnh sở số liệu tái phân tích bước đầu thử nghiệm áp dụng vào số liệu sản phẩm mơ hình số trị nhằm đưa nhận xét, đánh giá khả sử dụng sản phẩm mơ hình dự báo khí hậu vào nghiệp vụ Kết luận - Luận văn bước đầu thử nghiệm xây dựng tiêu xác định đợt KKL cho số liệu tái phân tích khu vực miền Bắc Việt Nam Bộ tiêu dễ sử dụng, với độ xác cao (94%, HSTQ: 0,89) Tuy nhiên cần thêm số liệu độc lập để đánh giá thêm độ xác tiêu Mặc dù vậy, bước đầu ta nhận thấy tiêu cho kết tốt bắt đợt KKL vào tháng đơng (tháng 11-12-1-2), đặc biệt đợt KKL có cường độ mạnh lại chưa xác cho tháng chuyển tiếp (tháng 9-10 tháng 5-6, số đợt khống lớn, chiếm 45% số lượng đợt khống 22 mùa đông nghiên cứu) Nguyên nhân đợt khơng khí lạnh tháng có cường độ yếu nên biến thiên yếu tố nhiệt độ, khí áp gió khơng rõ ràng Ngồi ra, số đợt khơng khí lạnh không ghi nhận thực tế lại thể số liệu tái phân tích rõ ràng - Luận văn bước đầu thử nghiệm dự báo số đợt khơng khí lạnh hạn mùa với số liệu sản phẩm hai mơ hình RegCM 4.2 WRF thời gian mùa đông (từ tháng năm 2012 đến hết tháng năm 2015), kết nhận cho thấy khả sử dụng sản phẩm mơ hình khí hậu vào dự báo khơng khí lạnh với quy mơ hạn mùa (tùy theo mơ hình mà tỷ lệ số đợt bắt từ 65 -85% số đợt, đặc biệt đợt có cường độ mạnh) Tuy nhiên, với nguồn số liệu dự báo ngắn nên tương lai cần có nghiên cứu bổ xung với nguồn số liệu đủ dài để phân tích, đánh giá đưa hiệu chỉnh nhằm nâng cao chất lượng dự báo - Mơ hình WRF cho kết dự báo số đợt khơng khí lạnh tốt so với mơ hình RegCM nghiên cứu luận văn Điều cho thấy mơ hình khác cần ngưỡng tiêu cho yếu tố khác việc lựa chọn mơ hình để dự báo quan trọng Ngồi ra, mở rộng tiêu CTK áp dụng cho mơ hình cho kết tốt Tuy nhiên với nguồn số liệu ngắn, có năm cho hai mơ hình nên khó để đánh giá, nhận xét đưa hiệu chỉnh vấn đề Do đó, vấn đề cần nghiên cứu kỹ lưỡng tương lai 53 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tiếng Việt Phạm Ngọc Tồn Phan Tất Đắc, 1978: Khí hậu Việt Nam, Nhà xuất Khoa học kỹ thuật, Tái năm 1993 Phạm Vũ Anh, 2002: Những đặc điểm chung phương pháp phân tích trường khí tượng miền vĩ độ thấp, Bài giảng sau đại học Đại học quốc gia Hà Nội Phạm Vũ Anh Nguyễn Viết Lành, 2009: Nghiên cứu ảnh hưởng khơng khí lạnh lục địa tới miền Bắc Việt Nam mùa thu chuỗi số liệu tái phân tích, Tạp chí Khí tượng thủy văn số 577 Trần Gia Khánh: Hướng dẫn ngiệp vụ dự báo thời tiết, Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, 2000 Nguyễn Viết Lành, 2011: Báo cáo kết đề tài nghiên cứu khoa học phát triển công nghệ “Nghiên cứu xác định hệ thống hình thời tiết Việt Nam phục vụ dự báo thời tiết, đặc biệt tượng thời tiết nguy hiểm Trần Cơng Minh, Giáo trình khí tượng synop, NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2004 Trần Công Minh: Báo cáo đề tài “Dấu hiệu Synop dùng dự báo hạn 2-3 ngày đợt xâm nhập lạnh vào Việt Nam”, Tạp chí khoa học – ĐHQGHN, KHTN &CN, Số 3PT., 2005 Trần Công Minh, Thử nghiệm cải tiến tiêu dự báo khơng khí lạnh tháng cuối mùa đơng phương pháp Synôp: Đề tài NCKH QT 00-28, ĐHQGHN, 2003 Trần Gia Khánh, Quy trình dự báo khơng khí lạnh, Trung tâm quốc gia dự báo khí tượng thủy văn, tài liệu lưu hành nội 10 Bùi Minh Tn, Nguyễn Minh Trường, Hồn lưu qui mơ lớn thời kỳ bùng nổ gió mùa mùa hè khu vực Nam Bộ năm 1998, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Khoa học Tự nhiên Công nghệ 26, Số 3S (2010) 11 Nguyễn Văn Viết, Đặc điểm khí hậu vùng biển Việt Nam, Nhà xuất Quân đội nhân dân, 2006 54 Tiếng Anh 12 C.P Chang and Jeng Ming Chen (1991) “A Statistical Study of Winter Monsoon Cold Surges over the South China Sea and the Large-Scale Equatorial Divergence” 13 P Wongsangming and R.H.B Excell (2011) “Criteria for Forecasting Cold Surges Associated with Strong High Pressure areas over Thailand during the winter monsoon” 14 Tinghai Ou, Deliang Chen, Jee-Hoon Jeong, Hans W Linderholm and Tianjun Zhou (2014) “Changes in Winter Cold Surges over Southeast China: 1961 to 2012” 15 C.P Chang, Zhuo Wang Harry Hendon (2006) “The Asian winter monsoon” 16 Yue Quing Li and Song Yang (2010) “A Dynamical Index for the East Asian Winter Monsoon” 17 Tae Won Park, Chang Hoi Ho, Jee Hoon Jeong, Jin Woo Heo and Yi Deng (2015) “A new dynamical index for classification of cold surge types over East Asia” 18 H Gao (2006) “A comparison of four East Asian winter monsoon” 19 Werner Alpers, Wai Kin Wong, Knut-Frode Dagestad and Pak Wai Chan (2012) “A northerly winter monsoon surge over the South China Sea studied by remote sensing and a numerical model” 20 Tsing Chang Chen, Ming Cheng Yen, Wan Ru Huang and W A Gallus Jr (2002) “An East Asian Cold Surge: Case Study” 21 Zhu Yanfeng (2008) “An Index of East Asian Winter Monsoon Applied to the Description of China's Mainland Winter Temperature Changes” 22 Lin Wang and Wen Chen (2013) “An Intensity Index for the East Asian Winter Monsoon” 23 Chongyin Li and Wen Zhou, (2000) “South China sea Meteorology” 24 Yueqing Li and Song Yang, (2010) “A Dynamical Index for the East Asian Winter Monsoon” 55 25 Dao-Yi Gong Shao-Wu Wang, Jin-Hong Zhu, (2001) “East Asian winter monsoon and Arctic Oscillation” 26 M Yamamoto, H Sai, M.-T Chen, and M Zhao (2013) “The East Asian winter monsoon variability in response to precession during the past 150 000 years” 27 Tsing Chang Chen, Wan Ru Hwang and William A Gallus Jr (2002) “An East Asian Cold surge: Case study” 28 C.P Chang (2011) “The Asian winter – Australia summer monsoon: A review of the East Asia winter monsoon” 29 D J Malone (1977) “HongKong Forecasters’ manual, Royal Observatory HongKong” 30 M C Wu and W H Leung, China (2008)” Effect of ENSO on Winter Monsoon Affecting Hong Kong” 31 Yi Zhang, Kenneth R Sperber and James S Boyle (1996) “Climatology of East Asian Winter Monsoon and Cold Surges: Results from the 1979-1995 NCEP/NCAR Reanalysis”, PCMDI Report No 38 32 Chang CP, Chen GTJ, Millard JE (1983) “Gravity Character of Cold Surges during Winter MONEX, Monthly Weather Review” 33 Peter J Webster, (2000) “Monsoons: a brief introduction”, J Meteor Soc Japan, p84 34 //http:www2.mmm.ucar.edu/wrf/users/ - Hướng dẫn sử dụng mơ hình WRF 35 Filippo Giorgi, Nellie Elguindi, Stefano Cozzini and Graziano Giuliani (2011) “Regional Climatic Model RegCM User’s Guide Version 4.2” 36 Li Quaoping, DING Yihui, Dong Wenjie and Yan Guanhua, (2006) “A Numerial Study on the Winter Monsoon and Cold surge over East Asia” 37 Quaoping Li, Song Yang, Tongwen Wu and Xiangwen Liu, (2017) “Subseasonal Dynamical Prediction of East Asian Cold surges” 56 Phụ lục Phụ lục Bảng số liệu đợt xâm nhập lạnh tháng theo tiêu từ tháng năm 1993 đến hết tháng năm 2015 Năm Tháng Tổng ME MAE HSTQ 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 CT CT2A CT2B CT2C CT2D XNLA XNLB XNLC XNLD Đ.Loan T Lan Q Trắc 402 -217 217 0.81 228 -440 440 0.65 339 -280 280 0.77 452 -167 167 0.88 535 -106 106 0.95 439 -180 180 0.86 527 -92 92 0.94 582 -37 37 0.98 585 -34 34 0.98 212 -407 407 0.56 249 -370 370 0.88 619 0 1 1 3 3 0 2 0 2 2 0 4 1 1 0 1 2 0 0 0 1 0 0 1 3 3 0 1 5 0 3 1 0 0 2 3 4 0 1 5 3 0 4 0 0 3 4 1 0 5 3 0 4 6 0 4 3 0 0 3 2 0 3 4 0 1 5 4 0 4 2 0 4 5 0 2 5 4 0 4 6 2 0 4 5 0 2 5 4 0 4 6 2 0 4 1 1 1 0 2 0 0 1 0 3 3 1 0 1 0 4 2 0 1 2 2 0 2 0 1 0 1 1 0 0 57 1997-1998 1998-1999 1999-2000 2000-2001 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 1 2 2 0 2 3 0 2 3 1 0 3 0 0 1 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 3 1 0 0 1 2 0 0 3 0 0 2 1 0 0 4 3 2 1 0 1 0 0 3 3 0 2 0 0 4 3 1 0 2 3 0 4 3 3 0 2 4 1 0 4 1 2 2 0 3 3 0 2 3 1 0 4 3 58 2 2 0 3 3 0 2 3 1 0 4 4 2 2 0 1 4 3 0 2 4 1 0 4 5 2 2 0 1 4 3 0 2 4 1 0 4 5 1 1 0 1 3 2 0 0 1 3 1 0 1 1 0 0 1 1 0 2 2 0 1 3 3 2 0 2 4 1 0 3 4 1 0 2 2 0 1 1 0 2 1 0 3 1 2001-2002 2002-2003 2003-2004 2004-2005 20052006 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 0 3 0 4 3 0 3 2 3 0 1 3 0 0 0 0 1 0 3 1 0 0 3 1 1 0 1 1 0 0 0 3 1 0 3 1 0 0 3 1 0 2 3 0 0 2 2 0 4 3 0 0 4 2 0 2 3 0 0 3 4 3 2 0 4 4 3 0 4 3 0 2 0 0 0 0 3 3 0 3 3 0 1 3 0 0 59 4 2 0 4 3 0 4 3 0 2 4 0 0 4 4 3 0 4 3 0 4 3 0 2 5 0 0 4 3 0 4 3 0 4 3 0 2 5 0 0 0 0 1 2 0 0 2 2 0 2 1 0 0 0 0 0 3 1 2 0 4 3 0 3 2 0 1 0 0 0 2 0 0 3 2 2 0 1 1 0 1 2 0 0 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 3 0 1 3 3 2 3 0 4 0 1 3 3 2 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0 2 2 2 1 0 2 0 0 2 1 0 0 0 0 4 2 2 0 1 4 1 0 3 2 0 0 4 0 0 1 4 1 3 1 0 0 5 0 5 2 4 0 1 3 3 2 3 0 4 4 0 1 3 60 0 1 4 3 2 3 2 0 5 0 1 0 1 4 3 3 3 0 5 0 1 5 5 0 1 4 3 3 0 5 0 1 5 2 2 0 0 2 0 0 1 1 0 0 2 0 0 0 3 0 1 3 1 3 1 0 0 4 0 1 2 1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 1 2 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 0 5 0 1 0 1 2 0 1 1 3 1 2 0 0 3 0 0 1 3 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 1 4 0 1 2 1 1 0 3 0 2 5 0 1 1 3 3 4 0 0 5 0 2 1 4 0 5 0 0 1 2 0 1 1 3 1 61 0 7 0 5 0 1 2 1 3 3 1 0 7 0 5 0 2 1 4 1 0 7 0 5 0 2 1 4 1 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 0 2 0 1 1 2 1 0 4 0 4 0 1 2 1 2 3 1 4 0 1 3 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 2014-2015 10 11 12 01 02 10 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 5 3 0 0 3 0 0 1 0 0 3 0 0 3 0 0 3 0 0 2 0 1 0 2 0 Ghi chú: 1, CT tiêu 1: - Biến áp trung bình 24 lớn 2,5 mb - Biến nhiệt trung bình 24 nhỏ -1,50C - Gió obs quan trắc liên tục có hướng gió lệch bắc (3350) 2, CT 2A tiêu 2: - Biến áp trung bình 24 lớn 1,0 mb - Gió obs quan trắc liên tục có hướng gió lệch bắc (3350) - Có obs quan trắc liên tục có tốc độ gió lớn 11 m/s 3, CT 2B tiêu 2: - Biến áp trung bình 24 lớn 1,0 mb - Gió obs quan trắc liên tục có hướng gió lệch bắc (3350) - Có obs quan trắc liên tục có tốc độ gió lớn 10 m/s 4, CT 2C tiêu 2: - Biến áp trung bình 24 lớn 1,0 mb - Gió obs quan trắc liên tục có hướng gió lệch bắc (3350) - Có obs quan trắc liên tục có tốc độ gió lớn m/s 5, CT 2D tiêu 2: - Biến áp trung bình 24 lớn 1,0 mb - Gió obs quan trắc liên tục có hướng gió lệch bắc (3350) - Có obs quan trắc liên tục có tốc độ gió lớn m/s 6, CT Đ Loan T Lan tương ứng tiêu Đài Loan Thái Lan 62 0 2 1 0 1 Phụ lục Bảng số liệu đợt xâm nhập lạnh khống tháng theo tiêu từ tháng năm 1993 đến hết tháng năm 2015 Năm Tháng Tổng 1993-1994 1994-1995 1995-1996 1996-1997 19971998 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 CT CT2A CT2B CT2C CT2D XNLA XNLB XNLC 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 59 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 68 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 63 XNLD Đ.Loan 89 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 T Lan 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1998-1999 1999-2000 2000-2001 2001-2002 0 2 0 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2003-2004 2004-2005 2005-2006 2006-2007 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 66 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012-2013 2013-2014 2014-2015 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 10 11 12 01 02 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 67 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
- Xem thêm -

Xem thêm: NGHIÊN CỨU DỰ BÁO HẠN MÙA CÁC ĐỢT XÂM NHẬP LẠNH ĐẾN VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH KHÍ HẬU KHU VỰC, NGHIÊN CỨU DỰ BÁO HẠN MÙA CÁC ĐỢT XÂM NHẬP LẠNH ĐẾN VIỆT NAM BẰNG MÔ HÌNH KHÍ HẬU KHU VỰC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay