THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THANH NIÊN LẬP NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

60 7 0
  • Loading ...
1/60 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:22

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI HỒ ANH TUẤN THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THANH NIÊN LẬP NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI Ngành: Chính sách công Mã số: 834 04 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ CHÍNH SÁCH CƠNG NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS HỒNG XN TRUNG Hà Nội, 2018 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Giải việc làm hỗ trợ lập nghiệp yêu cầu cấp thiết thiếu chiến lược phát triển kinh tế - xã hội quốc gia Tạo việc làm lập nghiệp cho người lao động gắn liền với ổn định kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, an sinh xã hội tạo đà cho phát triển kinh tế đất nước Quá trình phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, chủ động hội nhập kinh tế giới mở nhiều hội mới, song đặt nhiều thách thức vấn đề việc làm lập nghiệp cho người lao động nói chung niên nói riêng Việt Nam với 90 triệu dân, giải tốt vấn đề việc làm hỗ trợ lập nghiệp cho niên tiền đề quan trọng để sử dụng hiệu nguồn nhân lực, góp phần thúc đẩy nghiệp cơng nghiệp hóa - đại hóa đất nước niên nguồn lực mạnh mẽ thúc đẩy phát triển xã hội người chủ đất nước tương lai Trải qua ba mươi năm đổi mới, biến đổi tình hình nước quốc tế có tác động mạnh mẽ đến niên nước địa phương Thanh niên có thay đổi cấu xã hội, địa vị kinh tế, tư tưởng trị, tâm lý, lối sống thay đổi diễn mạnh mẽ, bên cạnh yếu tố tích cực hạn chế tiêu cực Do đó, vấn đề tạo việc làm hỗ trợ lập nghiệp, sử dụng hợp lý nguồn nhân lực vấn đề Đảng, Nhà nước địa phương đặc biệt quan tâm Đối với Quận Thanh Xuân hỗ trợ lập nghiệp, tạo việc làm, sử dụng có hiệu nguồn nhân lực mục tiêu quan trọng phát triển kinh tế - xã hội quận Thanh Xuân quận có vị trí địa lý thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội nhanh bền vững Trong năm qua quận Thanh Xuân đạt thành tựu đáng kể phát triển kinh tế - xã hội giải việc làm Hiện nay, niên nước, niên địa bàn quận Thanh Xuân phải đối mặt với sức ép to lớn việc làm, lập nghiệp cho Do đó, thất nghiệp thiếu việc làm niên vấn đề cần đặc biệt quan tâm Thất nghiệp niên không ảnh hưởng đến thu nhập, sức mua, gây chán nản, suy giảm lòng tin người khơng có việc làm , mà nguyên nhân làm phát sinh tệ nạn xã hội, gây hậu nghiêm trọng cho gia đình xã hội Tất vấn đề gây sức ép việc giải việc làm hỗ trợ lập nghiệp cho người lao động, đặc biệt niên địa bàn quận Thanh Xn Vì vậy, cần có quản lý Nhà nước cách hiệu thực sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên, tạo điều kiện cho hệ trẻ kế thừa phát huy truyền thống tốt đẹp dân tộc, thực thắng lợi nghiệp xây dựng xã hội chủ nghĩa đất nước ta Xuất phát từ vấn đề lý luận thực tiễn thực sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên yếu tố có tính định góp phần đưa giải pháp hữu hiệu nhằm đạt hiệu cao thực sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên Đồng thời phát huy tiềm nguồn lực lao động niên, tạo ổn định đời sống vật chất tinh thần niên, góp phần giữ vững ổn định an ninh, trật tự địa bàn quận Đây việc làm cần thiết, khách quan, xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đòi hỏi nước nói chung quận Thanh Xuân nói riêng Trên sở nhận định trên, học viên lựa chọn nội dung: “Thực sách hỗ trợ niên lập nghiệp địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội” làm đề tài luận văn cao học Chính sách cơng 2 Tình hình nghiên cứu đề tài Nghiên cứu đề tài “Thực sách hỗ trợ niên lập nghiệp địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội” cho thấy vấn đề cấp thiết, quan trọng giai đoạn phát triển đất nước ta Một số nhà khoa học quan tâm, nghiên cứu tiếp cận theo nhiều cách với cấp độ khác nhau: - “Thanh niên với việc làm phát triển tài năng”, Nxb Thanh niên, Hà Nội, 2008, tác giả Dương Tự Đam đề cập tới vai trò, trách nhiệm niên việc phát triển kinh tế đất nước - “Thị trường lao động định hướng nghề nghiệp cho niên”, Nxb Lao động xã hội, Hà Nội, 2005, tác giả Nguyễn Hữu Dũng khái quát thị trường lao động nước ta giai đoạn tới số nghề nghiệp cần tập trung nguồn lực đào tạo phục vụ đất nước - Tạp chí Nhà nước pháp luật, năm 2006, tác giả Nguyễn Hữu Chí đưa số góc nhìn vai trò Nhà nước lĩnh vực giải việc làm Ngồi có nhiều cơng trình nghiên cứu việc làm, niên như: tác giả Đặng Thị Phương Thảo với luận văn Thạc sỹ kinh tế: Việc làm cho niên trình cơng nghiệp hóa, đại hóa Việt Nam (2010); Bộ nội vụ (Chủ trì) Đề án xây dựng Bộ số đánh giá phát triển niên Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước (2005); tác giả Phạm Hồng Tung với báo cáo tổng hợp, đề tài khoa học cấp Nhà nước: “Thực trạng xu hướng biến đổi lối sống niên Việt Nam trình đổi hội nhập quốc tế” (2009) Các cơng trình nghiên cứu nói nghiên cứu sách niên, việc làm, nhiên chưa có tài liệu nghiên cứu thực sách hỗ trợ niên lập nghiệp địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội Do đó, học viên chọn đề tài “Thực sách hỗ trợ niên lập nghiệp địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội” nhằm nghiên cứu, phân tích, đánh giá đề xuất giải pháp phù hợp với tình hình thực tế chủ trương quận thời gian tới Mục đích nhiệm vụ luận văn Mục đích luận văn Mục đích luận văn đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện việc thực sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Xuân đáp ứng yêu cầu đòi hỏi thực tiễn địa phương giai đoạn Nhiệm vụ luận văn Để thực mục tiêu nêu trên, luận văn có nhiệm vụ cụ thể sau đây: - Hệ thống hóa sở lý luận thực sách hỗ trợ lập nghiệp cho niên; - Phân tích thực trạng thực sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Xuân, qua nêu vấn đề tồn cần khắc phục phân tích nguyên nhân hạn chế ảnh hưởng đến việc thực sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Xuân - Đề xuất giải pháp hồn thiện việc thực sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Xuân nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn: Luận văn nghiên cứu việc thực sách hỗ trợ lập nghiệp cho niên địa bàn quận Thanh Xuân Phạm vi nghiên cứu không gian: Luận văn giới hạn việc nghiên cứu sách quản lý nhà nước hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên, từ đó, tiến hành nghiên cứu việc thực sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Xuân gắn với phát triển kinh tế - xã hội địa phương Phạm vi nghiên cứu mặt thời gian: Các số liệu thu thập phân tích đối tượng nghiên cứu lấy giai đoạn 2010 – 2017 Phạm vi nghiên cứu mặt nội dung: Luận văn tập trung nghiên cứu việc thực sách hỗ trợ lập nghiệp cho niên địa bàn quận Thanh Xuân nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội địa phương đến năm 2020 Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu Luận văn vận dụng cách tiếp cận đa nghành, liên nghành khoa học xã hội phương pháp nghiên cứu sách cơng Đó cách tiếp cận quy phạm sách cơng chu trình sách từ hoạch định đến xây dựng, thực đánh giá sách cơng có tham gia chủ thể sách Luận văn sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu khoa học như: - Phương pháp nghiên cứu định tính: Thu thập, nghiên cứu, hệ thống hóa, khái quát hóa lý luận lao động, việc làm, công tác niên, hỗ trợ lập nghiệp, giải việc làm cho niên, quản lý nhà nước giải việc làm… thông qua giáo trình, giảng, đề án, văn luật - Phương pháp nghiên cứu định lượng: Trong nghiên cứu này, tác giả tiến hành thu thập phân tích số liệu thống kê thứ cấp thông qua báo cáo tư liệu hoạt động phòng ban, phận trực thuộc quận Thanh Xuân Từ sử dụng phương pháp thống kê, so sánh… để phân tích làm sáng tỏ vấn đề nghiên cứu Ý nghĩa lý luận thực tiễn Ý nghĩa lý luận - Đề tài có ý nghĩa mặt lý luận, học viên nghiên cứu vận dụng lý thuyết sách cơng - Kết nghiên cứu minh chứng cho cho lý thuyết liên quan đến sách cơng, từ hình thành đề xuất giải pháp sách nhằm nâng cao chất lượng, hiệu sách ban hành Ý nghĩa thực tiễn - Luận văn đánh giá việc thực sách hỗ trợ đào tạo nghề, việc làm hỗ trợ vay vốn cho niên lập nghiệp địa bàn quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội - Góp phần cung cấp thêm sở khoa học cho quan, phòng, ban quận thành phố trình hoạch định thực thi sách hỗ trợ niên cách hiệu Kết cấu luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo phụ lục, luận văn chia làm chương Chương 1: Cơ sở lý luận thực thi sách hỗ trợ niên lập nghiệp cho niên Chương 2: Thực trạng thực sách hỗ trợ niên lập nghiệp giải việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Xuân Chương 3: Đề xuất giải pháp hoàn thiện thực sách hỗ trợ niên lập nghiệp giải việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Xuân Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HỖ TRỢ THANH NIÊN LẬP NGHIỆP CHO THANH NIÊN 1.1 Quan niệm niên hỗ trợ lập nghiệp cho niên 1.1.1 Quan niệm niên vai trò niên xây dựng, bảo vệ phát triển kinh tế - xã hội đất nước 1.1.1.1 Quan niệm niên Theo Điều Luật Thanh niên năm 2005 quy định: “Thanh niên công dân Việt Nam từ đủ mười sáu đến ba mươi tuổi” Như vậy, độ tuổi tiêu chí để xác định cá nhân coi niên Tùy thuộc vào trình độ phát triển kinh tế, trị, xã hội, đặc điểm truyền thống, tuổi thọ bình qn v.v mà quốc gia có quy định độ tuổi niên khác Nhưng hầu giới thống tuổi niên 15 16 Còn niên kết thúc tuổi có khác biệt Ở Việt Nam, Điều lệ Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí xác định phù hợp với Luật Thanh niên, quy định cụ thể “Thanh niên Việt Nam tuổi từ 16 đến 30” Để nhìn nhận đánh giá niên cách tương đối tồn diện, bao hàm nội dung giải việc làm cho niên, phạm vi đề tài niên hiểu nhóm xã hội có độ tuổi từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi, có mặt lĩnh vực hoạt động đời sống xã hội Từ sở trên, quan niệm niên Việt Nam sau: Thanh niên Việt Nam người từ đủ 16 tuổi đến 30 tuổi Thanh niên bao gồm người có sức khỏe thể chất đạt đến đỉnh cao, có lực lao động Thanh niên lực lượng quan trọng xã hội tương lai Khái niệm niên có đặc điểm sau: Thứ nhất, phạm vi tuổi niên rộng (từ 16 đến 30) Vì vậy, xét từ góc độ nghề nghiệp họ, niên có nhiều nhóm nhỏ khác Nhóm trẻ tuổi chuẩn bị kết thúc năm học phổ thông, mối quan tâm lớn họ lựa chọn nghề, chọn trường để tiếp tục học cao hơn, bước vào nghề; phận khác ngồi ghế trường cao đẳng, đại học, tiếp thu kiến thức kỹ chun mơn trình độ cao để trở thành nguồn nhân lực chất lượng cao đất nước, phận khác bước vào hoạt động nghề nghiệp, ứng phó với khó khăn, thử thách ban đầu hoạt động này; bên cạnh đó, phận niên khẳng định vị trí nghề nghiệp mình, có cống hiến định cho xã hội Thứ hai, Thanh niên có đặc điểm tâm lý, sinh lý, có tâm tư nguyện vọng; có nhu cầu hoài bão, khát vọng theo lứa tuổi giới Ngày nay, nhờ phát triển nhanh cơng nghệ - lĩnh vực có nhiều đặc điểm phù hợp với tâm lý niên, niên ưa thích tích cực vận dụng vào chuyên mơn, khơng niên sớm đạt thành tựu lớn, nhanh chóng khẳng định thân Với nhanh nhạy, nhiệt huyết tính trẻ, dám nghĩ, dám làm sức khỏe tốt, niên xem lực lượng lao động chủ chốt xã hội Thứ ba, Thanh niên lực lượng giữ vai trò trọng yếu tất lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh đất nước 1.1.1.2 Vai trò niên xây dựng, bảo vệ phát triển kinh tế - xã hội đất nước Bác Hồ cho rằng, niên động lực chủ yếu hoạt động cách mạng, người chủ tương lai đất nước Hơn nửa kỷ hoạt động, Bác quan tâm đến lớp trẻ dân tộc, đánh giá cao tiềm to lớn, vai trò, vị trí trọng yếu niên nghiệp cách mạng Vì vậy, Người dành nhiều thời gian, dồn tâm lực để gieo mầm cách mạng vào lớp người trẻ tuổi Việt Nam, không ngừng đào tạo bồi dưỡng hết hệ niên đến hệ niên khác Việc thành lập tổ chức “Hội Việt Nam niên cách mạng” (với hạt nhân cộng sản đoàn) để chuẩn bị cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam việc sáng lập tờ báo cách mạng mang tên “Thanh niên” chứng tỏ Hồ Chủ Tịch có tầm nhìn chiến lược, Người biết có niên “nắm vai trò người châm ngòi lửa cho cách mạng nước ta” Trong tồn tiến trình cách mạng Việt Nam, Hồ Chủ Tịch coi niên động lực chủ yếu cách mạng “thanh niên người tiếp sức cách mạng cho hệ niên già, đồng thời người phụ trách dìu dắt hệ niên tương lai”, “thanh niên người xung phong cơng phát triển kinh tế, văn hóa”, “thanh niên lực lượng đội, công an dân quân tự vệ” công việc, niên thi đua thực hiệu: “Đâu cần niên có, việc khó có niên” Gắn niên với vận mệnh dân tộc, Hồ Chủ Tịch, nhiều nói viết luận giải cách giản dị, thuyết phục rằng: “Thanh niên người chủ tương lai nước nhà” “Nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh, phần lớn niên Thanh niên muốn làm chủ tương lai cho xứng đáng phải rèn luyện tinh thần lực lượng mình, phải làm việc chuẩn bị cho tương lai đó” (Hồ Chí Minh, 1980) Tư tưởng bao trùm Bác niên lời dăn Người Đảng, với dân trước lúc xa: “Bồi dưỡng hệ cách mạng cho đời sau việc làm quan trọng cần thiết” Hiện công đổi đất nước bước vào thời kỳ cơng nghiệp hóa, đại hóa, người nguồn lực chủ yếu định cho nghiệp cách mạng thành công Nghị Hội nghị lần thứ Bảy Ban Chấp hành Trung ương khoá X tăng cường lãnh đạo Đảng công tác niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, đại hoá khẳng định: Thanh niên rường cột nước nhà, chủ nhân tương lai đất nước, Chương ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THANH NIÊN LẬP NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN 3.1 Bối cảnh phát triển kinh tế xã hội Hà Nội thời gian tới Theo định phê duyệt chiến lược phát triển kinh tế - xã hội thành phố Hà Nội đến năm 2030 tầm nhìn 2050 Thủ tướng phủ thì, đến năm 2030, Hà nội phái đạt mức độ tăng trưởng GDP bình quân từ 9,5 – 10%, GDP đầu người đạt 7.100 – 7.500 USD năm 2020 16.000 – 17.000 USD năm 2030 tính theo giá thực tế Cơ cấu lao động tới năm 2030 đạt 59 – 60% lao động làm ngành dịch vụ; 30 – 34% lao động làm công nghiệp xây dựng; khoảng có – 6% lao động làm lĩnh vực nông nghiệp Quy mô dân số Hà Nội đến năm 2030 đạt khoảng 9,2 triệu người, có cấu dân số hợp lý, có chất lượng cao có số phát triển người (HDI) đạt từ 0,86 – 0,9; đó, tỉ lệ thật nghiệp thị kiểm sốt mức 4% Từ bối cảnh đặt áp lực lớn thành phố Hà Nội nói chung quận Thanh Xn nói riêng việc thực sách hỗ trợ lập nghiệp cho người lao động nói chung cho niên nói riêng, đặc biệt kiếm sốt tỉ lệ thất nghiệp mức 4% Bởi thời gian tới, thị trường lao động tự ASEAN mở cửa, dẫn đến cạnh tranh lớn lao động việc làm, lao động yếu ngoại ngữ trình độ chun mơn Bên cạnh đó, tư lao động của chịu ảnh hưởng lớn văn hóa lúa nước, chưa thực quý trọng thời gian, làm việc khơng có kế hoạch…, cản trở khơng nhỏ tới việc thực thi sách 45 hỗ trợ việc làm cho lao động nói chung niên nói riêng Những đòi hỏi thực tế này, đặt cho Thanh Xuân phải có định hướng giải pháp kịp thời nhằm giải tốt vấn đề việc làm lao động, đặc biệt hỗ trợ cho niên lập nghiệp để tự tạo việc làm cho tạo việc làm cho người khác Định hướng hỗ trợ niên lập nghiệp địa bàn quận Thanh Xuân Để thực có hiệu việc thực sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên, thời gian tới, quận Thanh Xuân tập trung đẩy mạnh cơng tác tun truyền sách lao động, việc làm, thông tin thị trường lao động để định hướng chuyển dịch cấu lao động, trọng việc làm, xuất lao động, lồng ghép với chương trình dự án kinh tế xã hội gắn với giải việc làm cho niên, trọng hoạt động đào tạo nghề, thực có hiệu nguồn vốn vay có sách khuyến khích đầu tư doanh nghiệp Đồng thời mở rộng mơ hình liên kết doanh nghiệp quận với Tổ chức Đoàn niên phòng Lao động thương binh xã hội để hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên 3.2 Quan điểm Đảng, Nhà nước quyền quận Thanh Xuân thực thi sách hỗ trợ niên lập nghiệp 3.2.1 Quan điểm Đảng, Nhà nước Quan điểm Đảng Nhà nước quản lý nhà nước lĩnh vực hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên thể rõ Nghị Đại hội Đảng khóa chiến lược phát triển đất nước như: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 – 2020, Chiến lược phát triển niên Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; Chiến lược phát triển Dạy nghề thời kỳ 2011 – 2021; Chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011 – 2020; Chiến lược việc làm 2011 – 2020 46 Có thể khái quát lại số nội dung sau: Thứ nhất: Bảo đảm lãnh đạo Đảng, Nhà nước, kết hợp phát huy đầy đủ vai trò cá nhân, tổ chức xã hội việc quản lí nhà nước hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên Thứ hai: Thực đổi bản, mạnh mẽ quản lý nhà nước hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm theo hướng chuẩn hóa, đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa hội nhập quốc tế Thứ ba: Huy động nguồn lực hợp pháp để bảo đảm thực có hiệu hoạt động quản lí nhà nước hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên Thứ tư: Giải việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống cho niên ưu tiên hàng đầu Đảng Nhà nước Khuyến khích niên hăng say lập nghiệp, tự tạo việc làm giúp tạo việc làm Nhà nước tổ chức huy động niên tham gia xây dựng cơng trình, lĩnh vực, vùng kinh tế quan trọng; đầu tư ngân sách thích đáng cho chương trình giải việc làm Mở rộng việc cho gia đình vay vốn để sản xuất kinh doanh Sửa đổi, bổ sung quy định quản lý lao động cư trú để niên dễ dàng tìm việc làm Đẩy mạnh xuất lao động Mở rộng mạng lưới dạy nghề giới thiệu việc làm cho niên 3.2.2 Quan điểm quyền quận Thanh Xuân Căn vào quan điểm đường lối Đảng Nhà nước, quận Thanh Xuân đặt mục tiêu cụ thể quản lý nhà nước hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm tập trung theo 04 hướng chính: Một là, nâng cao chất lượng lao động: nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 70% vào năm 2020, lao động qua đào tạo nghề đạt 55% Hai là, tăng số lượng việc làm, phấn đấu tỷ lệ tăng trưởng việc làm khoảng 2%/năm Ba là, cải thiện chất lượng việc làm như: tốc độ tăng suất lao động 47 bình quân 4%/năm giai đoạn 2018 – 2020, tăng tỷ lệ lao động làm công ăn lương lên 65% vào năm 2020 Bốn là, ưu tiên triển khai phát triển mạnh thương mại dịch vụ, phát triển kinh tế hộ gia đình để tạo thêm cơng ăn, việc làm cho niên Quận Thanh Xuân tâm tạo việc làm cho niên giai đoạn 2018 - 2020 tăng 1,67 lần so với giai đoạn 2012 - 2017, phấn đấu giải việc làm ổn định cho niên đạt 80%, từ đến 2020 phấn đấu đạt 1.500 niên có việc làm năm Và đến 2020, năm có 2.000 việc làm cho niên 3.3 Một số giải pháp nâng cao hiệu quản lý nhà nước hỗ trợ niên lập nghiệp địa bàn quận Thanh Xn 3.3.1 Hồn thiện sách, pháp luật hỗ trợ niên lập nghiệp Một là, hồn thiện sách pháp luật việc làm theo hướng bao phủ điều chỉnh vấn đề liên quan đến việc làm, thị trường lao động; cải cách thể chế thị trường lao động theo hướng an ninh linh hoạt Hai là, điều chỉnh chế, sách nghề nghiệp việc làm cho niên, thực sát với thực tiễn đơn vị địa phương Đồng thời cần xác định vai trò Chính phủ chủ yếu tạo khung pháp luật; tổ chức, kiểm tra thực hiện, giám sát người tổ chức, tạo điều kiện cho niên tự tạo việc làm tham gia thị trường lao động Nhà nước không bao cấp, đầu tư Nhà nước vào lĩnh vực dạy nghề, việc làm, giao dịch lao động quan trọng, coi đầu tư cho phát triển Đồng thời, mở rộng tham gia hệ thống trị, đối tác xã hội nhằm tăng thêm nguồn lực Nhà nước giải vấn đề xã hội xúc giải việc làm cho niên Ba là, Bộ Lao động - Thương binh Xã hội: Tiếp tục quan tâm, tăng cường kinh phí từ Dự án Đổi phát triển dạy nghề cho 48 trường có nghề trọng điểm tỉnh, thành phố, quận, huyện Bốn là, phía địa phương, Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân ban, ngành có liên quan có chế cụ thể việc đạo trách nhiệm phối hợp ban, ngành với tổ chức trị - xã hội quận việc hỗ trợ học nghề giải việc làm cho niên Đầu tư sở vật chất, kỹ thuật đại đồng cho công tác dạy nghề theo hướng lựa chọn nghề dạy phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quận hợp với nhu cầu người học nghề Bên cạnh cần mở rộng sở dạy nghề có tiềm phát triển, đạt chuẩn theo qui định, quan tâm bổ sung biên chế giáo viên cho sở dạy nghề cơng lập quận Có sách ưu đãi việc tuyển dụng cán quản lý, giáo viên dạy nghề, sách khuyến khích xã hội hố dạy nghề nhằm thu hút nhân lực, đầu tư xã hội vào sở dạy nghề, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề thời gian tới 3.3.2 Nâng cao hiệu tổ chức máy quản lý nhà nước hỗ trợ niên lập nghiệp địa bàn quận Thanh Xuân Uỷ ban nhân dân quận Thanh Xuân cần kiện toàn mặt tổ chức Ban đạo liên ngành liên quan đến vấn đề lao động, việc làm niên; quy định rõ trách nhiệm quan chủ trì, quan phối hợp lĩnh vực công việc cụ thể; chế độ họp định kỳ, chế độ báo cáo, công tác sơ kết, công tác tổng kết rút kinh nghiệm đạo điều hành Đồng thời hoàn thiện chế quản lý nhà nước lao động, việc làm theo hướng phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, gắn với trách nhiệm tăng cường công tác tra, kiểm tra; đảm bảo giám sát quan nhà nước tổ chức trị xã hội nhân dân Nâng cao lực quản lý quan quản lý nhà nước lao động việc làm Về phía đầu mối quản lý trung ương, nhiều năm nay, bất cập quản lý giáo dục nghề nghiệp, mà khối trung cấp chuyên nghiệp Bộ 49 Giáo dục đào tạo quản lý, Bộ Lao động – Thương bình xã hội quản lý khối dạy nghề, làm cho giáo dục nghề nghiệp bị chia cắt, phân tán công tác quản lý nhà nước, đạo, điều hành chung đầu tư, phân bổ nguồn lực Việc sáp nhập, quy mối để địa phương tập trung phân bổ ngân sách, đạo chuyên môn thuộc ngành chức Cần sát nhập đơn vị có chức năng, nhiệm vụ, cách tạo thống công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp 3.3.3 Nhóm giải pháp hồn thiện thực thi sách hỗ trợ niên lập nghiệp địa bàn quận Thanh Xuân Hiệu việc thực thi sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên trước hết thể thông qua hiệu hoạt động hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên Chính đòi hỏi phải tìm giải pháp để tạo nhiều hội việc làm cho người lao động địa phương, nâng cao hiệu sử dụng nguồn nhân lực 3.3.3.1 Nhóm giải pháp trực tiếp tạo việc làm Một là, phát triển kinh tế, tạo việc làm cho niên Đây giải pháp định nhằm giải phóng triệt để tiềm sức lao động xã hội cho phát triển kinh tế, vừa phát huy nội lực để xây dựng kinh tế địa phương, vừa tạo nhiều việc làm cho lao động Bởi vì, tạo việc làm bất ḱì quốc gia phải gắn liền với tăng trưởng kinh tế Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nói chung quận Thanh Xuân nói riêng nay, kinh tế kém hiệu quả, sức cạnh tranh kinh tế chưa cao, sản phẩm khó tiêu thụ; tích luỹ nội kinh tế sức mua thấp; cấu đầu tư nhiều bất hợp lý; cấu kinh tế chuyển dịch chậm; sản xuất công nghiệp mang nặng tính chất sản xuất nhỏ, manh mún, tỷ trọng hàng hoá chưa cao Để thực giải pháp cần tập trung phát triển kinh tế theo hướng: Huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện 50 khung pháp lý, giải vướng mắc chế, sách, dỡ bỏ rào cản thủ tục hành để huy động tối đa nguồn lực xã hội cho phát triển sản xuất, kinh doanh tạo nhiều việc làm Tiến hành tái cấu trúc lại doanh nghiệp, phát triển doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, đẩy mạnh chuyển dịch cấu kinh tế theo hướng thương mại, dịch vụ Trong giai đoạn kinh tế đà phục hồi nay, quận Thanh Xuân cần khuyến khích doanh nghiệp phát triển theo chiều sâu chủ yếu dựa vào khoa học cơng nghệ, lao động có chất lượng cao Tập trung tháo dỡ khó khăn cho doanh nghiệp để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh trì tạo thêm việc làm cho niên Cũng cần xây dựng sách kinh tế – xã hội vĩ mô, yếu tố quan trọng có tính chất định để ổn định, hỗ trợ lập nghiệp tạo nhiều việc làm cho niên, đặc biệt cho số lao động Đó hệ thống sách bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mơ để trì tăng trưởng kinh tế cao diện rộng, nâng cao chất lượng tăng trưởng; đảm bảo quy mô điều chỉnh cấu đầu tư toàn xã hội GDP; giảm thiểu tác động tiêu cực rủi ro cải cách thể chế, khủng hoảng kinh tế, lạm phát thiên tai; bảo vệ môi trường; nâng cao lực quản lý vĩ mô Nhà nước… Hai là, Đẩy mạnh hoạt động xuất lao động Trong thực tiễn, giải việc làm theo hướng xuất lao động nhiều nước giới áp dụng thành công Thực tốt cơng tác khơng góp phần giải lao động thất nghiệp mà hướng đào tạo nghề có hiệu quả, đồng thời góp phần tạo nguồn ngoại tệ cho phát triển kinh tế đất nước Trong tình hình mới, quận Thanh Xuân cần tập trung đào tạo hướng niên tham gia xuất lao động sang thị trường khó tính Nhật Bản, Hà Quốc…, nơi vừa có thu nhập cao lại có điều kiện để nâng cao trình độ tạo tảng lập nghiệp nước 51 3.3.3.2 Nhóm giải pháp xúc tiến tạo việc làm Một là, thực tốt chương trình, mục tiêu hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên; đó, có chương trình niên tình nguyện tham gia xây dựng cơng trình trọng điểm quốc gia dự án lớn Nhà nước, chương trình niên lập thân, lập nghiệp, chương trình niên tham gia xố đói giảm nghèo, niên tham gia xuất lao động Hai là, phát triển, nâng cao chất lượng nguồn lao động niên Lao động quận Thanh Xuân chưa qua đào tạo nhiều, phận lao động qua đào tạo sử dụng không ngành nghề phải đào tạo lại làm việc doanh nghiệp, thiếu nghiêm trọng lao động kỹ thuật trình độ cao, lao động quản lý; ý thức kỷ luật, tác phong cơng nghiệp kém; khó đáp ứng cường độ làm việc cơng nghiệp Trên thực tế tình trạng thất nghiệp cao chủ yếu rơi vào đối tượng lao động phổ thơng lao động khơng có chun mơn kỹ thuật Do đó, việc phát triển nguồn nhân lực nâng cao chất lượng lao động, từ đảm bảo cho người lao động có việc làm bền vững trước đòi hỏi cao thị trường Trong thời kỳ tới, cần tập trung cho công tác giáo dục đào tạo nhằm huy động tiềm cho việc nâng cao trình độ dân trí học vấn, đặc biệt chuyển đổi cấu đào tạo nghề, từ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Ba là, tăng cường thông tin thị trường lao động Chính quyền quận cần hỗ trợ kết nối cung - cầu lao động thông qua việc nâng cao lực hệ thống Trung tâm giới thiệu việc làm công, thành lập hệ thống Trung tâm dịch vụ việc làm công thống từ Trung ương tới địa phương, đồng thời tiếp tục hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động Xây dựng mạng lưới thông tin thị trường lao động cách rộng rãi nhằm tuyên truyền phổ biến sâu rộng chủ trương, sách 52 Nhà nước vấn đề lao động giải việc làm; đẩy mạnh công tác nghiên cứu thị trường xây dựng hệ thống thông tin thị trường lao động Lên kế hoạch tuyển dụng đào tạo lao động nước đưa lên hệ thống truyền thông Chủ động làm việc với doanh nghiệp từ đầu năm nhu cầu tuyển dụng lao động doanh nghiệp để đáp ứng nhu cầu tìm việc nhóm đối tượng niên Đảm bảo thông tin chiều tổ chức Đoàn – Hội ngành nhu cầu việc làm niên yêu cầu tuyển dụng doanh nghiệp Chủ động xây dựng mơ hội chợ việc làm, Tuần lễ việc làm Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm giới thiệu việc làm tổ chức định kỳ hoạt động “Ngày hội việc làm niên” để tăng cường công tác tuyên truyền, tạo điều kiện cho niên có nhiều hội tiếp cận đa dạng nhóm ngành nghề để lựa chọn công việc phù hợp với nhu cầu, lực thân Hỗ trợ đảm bảo tham gia tất nhóm đối tượng vào thị trường lao động theo hướng tăng cường hiệu mở rộng phạm vi bao phủ hệ thống bảo trợ xã hội, sách thị trường lao động Bốn là, nâng cao vai trò quyền địa phương tổ chức trị - xã hội vấn đề hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên Việc thực xã hội hoá thực hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên không chủ trương mà giải pháp quan trọng để huy động nguồn lực xã hội Đây vấn đề vừa bản, lâu dài vừa cấp thiết nước ta, đặc biệt niên Xã hội hoá hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên trình mở rộng tham gia chủ thể, đối tác xã hội với hình thức, phương thức đa dạng, linh hoạt nhằm huy động tối đa nguồn lực cộng 53 đồng, xã hội Nhà nước tạo nhiều việc làm cho lao động xã hội, cho niên Đặc biệt phát huy vai trò xung kích tổ chức Đoàn Thanh niên hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên Phát huy vai trò tổ chức Đồn – Hội việc tìm kiếm dự án, đề án hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên Đoàn Thanh niên cần phải tạo điều kiện chủ động tham gia với Nhà nước hồn thiện sách, thực hoạt động định hướng nghề nghiệp cho niên; đẩy mạnh phong trào thi đua “Tình nguyện xây dựng bảo vệ Tổ quốc”; trực tiếp quản lý triển khai chương trình, dự án cụ thể dạy nghề, tạo việc làm, dịch vụ việc làm cho niên…, theo hướng dẫn Nhà nước Phối hợp với Hội doanh nhân trẻ quận tổ chức chương trình tư vấn khởi doanh nghiệp, với mong muốn, niên có lực lập doanh nghiệp điều kiện hội để họ thu hút niên tham gia có thu nhập Năm là, Tăng cường cơng tác tun truyền nhằm làm thay đổi nhận thức niên việc làm, nghề nghiệp thu nhập, mục đích, ý nghĩa việc học nghề, học nghề để có hội tìm kiếm việc làm, có thu nhập ổn định Xóa bỏ suy nghĩ phận không nhỏ lao động niên không cần có nghề kiếm việc làm Sáu là, tăng cường hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho lao động niên Hiện quận Thanh Xuân thành lập nhiều trung tâm dịch vụ giới thiệu việc làm nhằm thực chức tư vấn, giới thiệu, cung ứng việc làm cho người lao động người sử dụng lao động Cần củng cố để kiện toàn để nâng cao chất lượng trung tâm cách tăng cường trang bị sở vật chất cho trung tâm, phát triển mạng lưới trung tâm - Đối với công tác tư vấn hướng nghiệp cho niên khối trường học: Tăng cường cơng tác phối hợp với Phòng Giáo dục Đào tạo quận nhà trường THPT; nắm bắt nhu cầu tuyển sinh Đại học - Cao 54 đẳng để triển khai hiệu hoạt động “Tư vấn mùa thi”, hoạt động “Đào tạo khởi doanh nghiệp lập nghiệp”, hoạt động giới thiệu việc làm cho sinh viên em quận theo học trường Đại học, Cao đẳng sau tốt nghiệp - Đối với công tác tư vấn, giới thiệu việc làm cho niên khối phường: Cần tổ chức hội chợ việc làm, ngày hội việc làm niên…, nhằm tạo thêm hội tìm kiếm việc làm cho đồn viên niên Tăng cường cơng tác đạo nâng cao hiệu hoạt động trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm địa bàn quận (thành lập website giới thiệu việc làm niên, tư vấn việc làm qua điện thoại, hòm thư điện tử, mạng xã hội…) Tăng cường hoạt động phối hợp trung tâm tư vấn việc làm quận với trung tâm tư vấn giới thiệu việc làm quận, huyện lân cận nhằm mở rộng hội tìm kiếm, giới thiệu việc làm cho niên Bảy là, nâng cao chất lượng công tác dạy nghề hiệu hoạt động quản lý nhà nước dạy nghề cho niên Trong hoạt động quản lý nhà nước giải việc làm cho niên, lĩnh vực dạy nghề chiếm vị trí quan trọng Bởi sở để tạo tảng nâng cao chất lượng đội ngũ lao động quận Để nâng cao chất lượng công tác dạy nghề hiệu hoạt động quản lý nhà nước dạy nghề cho niên cần tiến hành tập trung, đồng giải pháp sau: - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cấp, ngành toàn xã hội công tác đào tạo nghề Phát triển dạy nghề phải coi trách nhiệm chung xã hội Đồng thời, thấy rõ vai trò dạy nghề việc hình thành đội ngũ nhân lực có trình độ - Cần phát triển mạng lưới đào tạo nghề theo định hướng tăng cường quản lý Nhà nước lĩnh vực đào tạo nghề, tạo môi trường thuận lợi 55 để phát triển đào tạo nghề Triển khai xây dựng chế, sách thuộc thẩm quyền quận để khuyến khích, hỗ trợ phát triển dạy nghề theo hướng đẩy mạnh xã hội hóa; hình thành phát triển quỹ hỗ trợ dạy nghề sở đóng góp doanh nghiệp nguồn lực khác - Tăng cường đầu tư xây dựng sở vật chất, đổi chương trình giáo trình phương pháp giảng dạy Việc đổi chương trình, giáo trình theo hướng giảng tích cực, phát huy lực cá nhân, tăng cường tính chủ động người học nghề, gắn với thực tế sản xuất phù hợp với phát triển khoa học công nghệ Nâng cao chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường lao động Kết hợp đào tạo kỹ thuật tŕnh lao động thực tế - Phát triển đội ngũ giáo viên cán quản lý dạy nghề Củng cố phát triển khoa sư phạm dạy nghề trường cao đẳng dạy nghề để đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm dạy nghề nâng cao kỹ cho giáo viên dạy nghề Chuẩn hóa đội ngũ cán quản lý dạy nghề Xây dựng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán quản lý dạy nghề, hình thành đội ngũ cán quản lý dạy nghề chuyên nghiệp - Đẩy mạnh xã hội hóa tăng cường hợp tác quốc tế dạy nghề Cần đẩy mạnh xã hội hóa hoạt động dạy nghề, khuyến khích thành phần kinh tế tham gia; ưu tiên đầy tư sở dạy nghề chất lượng cao Chủ động mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế lĩnh vực đào tạo nghề cho người lao động Khuyến khích sở dạy nghề đẩy mạnh hợp tác quốc tế với tổ chức quốc tế, sở đào tạo nghề nước phát triển để trao đổi chương trình đào tạo, giáo viên, chuyên gia, chuyển giao công nghệ phương pháp giảng dạy, liên doanh, liên kết đào tạo ngành nghề đạt tiêu chuẩn quốc tế Các chuyên gia cho rằng, xây dựng phát triển hệ thống trường dạy nghề theo nhu cầu kinh tế việc mở rộng phát triển trường dạy nghề tư thục, thu hút nguồn vốn nước ngoài… 56 hướng cần thiết Thực tế cho thấy, nhiều trường dạy nghề theo hình thức biết đón bắt nhu cầu thị trường lao động để đào tạo cung ứng cho xã hội nguồn nhân lực có tay nghề, có kỹ Ngồi ra, cần trọng tới mơ hình liên kết đào tạo học trường dạy nghề doanh nghiệp vừa đạt hiệu cao, vừa tốn kém 3.3.4 Các giải pháp khác Một là, đẩy mạnh công tác tra, kiểm tra, giám sát việc thực sách pháp luật cá nhân, tổ chức việc thực sách, pháp luật quản lý nhà nước lĩnh vực hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên địa bàn quận Để đảm bảo hiệu quản lý nhà nước việc thực sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên, bên cạnh việc áp dụng biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu công tác quản lý nhà nước việc tăng cường hoạt động tra, kiểm tra, giám sát xử lý nghiêm minh hành vi vi phạm pháp luật cần thiết Hoạt động tra, kiểm tra tiến hành định kỳ kết hợp với tra đột xuất để nâng cao hiệu phòng, chống, xử lý vi phạm Đồng thời lĩnh vực quản lý rộng cần có phối hợp với ban, ngành có liên quan Hai là, Tăng cường hoạt động hỗ trợ tài cho người lao động t́ìm việc làm khoản vay sách Nhà nước Hiện nay, nhu cầu sử dụng vốn vay giải việc làm địa bàn quận lớn Tuy nhiên, nguồn vốn vay chưa đáp ứng đủ nhu cầu Chính thế, quyền quận cần có kế hoạch tăng cường nguồn vốn vay từ ngân sách địa phương, thu hút nguồn vốn hỗ trợ từ tổ chức phủ phi phủ, tạo chủ động việc thực sách TIỂU KẾT CHƯƠNG 57 Trên sở quan điểm chung Đảng Nhà nước cơng tác niên sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên, quận Thanh Xuân xây dựng mục tiêu cụ thể quản lý nhà nước giải việc làm cho niên Trên sở đó, luận văn trình bày hệ thống nhóm giải pháp để nâng cao hiệu quản lý nhà nước việc thực sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên địa bàn quận Thanh Xuân Trong hệ thống giải pháp đó, có giải pháp chung bắt nguồn từ sách, pháp luật chung nước; có giải pháp riêng áp dụng với thực tiễn địa phương 58 KẾT LUẬN Dù chế độ xã hội nguồn nhân lực yếu tố quan trọng định sức mạnh quốc gia Cho nên, xây dựng đội ngũ lao động mạnh số lượng chất lượng nhiệm vụ trọng tâm để phát triển đất nước nói chung quận Thanh Xuân nói riêng Trong năm vừa qua, q trình đổi kinh tế quận Thanh Xuân tạo nhiều hội việc làm cho người lao động, nâng cao hiệu qủa sử dụng nguồn nhân lực Tuy nhiên, vấn đề cộm tình trạng thất nghiệp thiếu việc làm chiếm tỷ lệ lớn, thu nhập đại phận dân cư mức thấp đặc biệt với nhóm lao động niên Vì vậy, vấn đề đặt phải giải tốt nhu cầu việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động nói chung niên nói riêng Điều đòi hỏi phải nắm rõ thực trạng, xu hướng phát triển cách thức quản lý nhà nước thực sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên giai đoạn đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế Vì thế, hồn thiện thực sách hỗ trợ lập nghiệp giải việc làm cho niên yêu cầu tất yếu phát triển kinh tế - xã hội địa phương 59
- Xem thêm -

Xem thêm: THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THANH NIÊN LẬP NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI, THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ THANH NIÊN LẬP NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN THANH XUÂN, THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay