Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

77 9 0
  • Loading ...
1/77 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:16

Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị MỤC LỤC I MỞ ĐẦU Tính cấp thiết phải lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất Căn pháp lý để lập Kế hoạch phòng ngừa II ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH II.1 TÓM TẮT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI Điều kiện tự nhiên Đặc điểm kinh tế - xã hội 11 II.2 TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH, TÌNH HÌNH SỰ CỐ HĨA CHẤT VÀ NĂNG LỰC ỨNG PHÓ CỦA ĐỊA PHƢƠNG 13 Đánh giá tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, vận chuyển sử dụng hóa chất nguy hiểm địa bàn tỉnh Quảng Trị 14 Đánh giá tình hình cố hóa chất địa bàn tỉnh thời gian qua 19 Xác định nguy gây cố hóa chất lớn 22 Đánh giá lực ngƣời, trang thiết bị phục vụ ứng phó cố hóa chất sở quan chức (mặt làm đƣợc mặt chƣa làm đƣợc khách quan, chủ quan) 25 III KẾ HOẠCH PHỊNG NGỪA SỰ CỐ HĨA CHẤT 31 Giải pháp quản lý 31 Giải pháp nâng cao lực ngƣời lao động, sở hóa chất hoạt động phòng ngừa cố hóa chất 40 Kế hoạch kiểm tra, giám sát nguồ n nguy xảy cố 41 Thực công tác kiểm tra, tra tuân thủ quy định an tồn hóa chất, kiểm tra tính sẵn sàng lực lƣợng để ứng phó cố hóa chất 43 IV KẾ HOẠCH ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ 44 Các kịch cố hóa chất lớn xảy (sự cố cháy nổ, rò rỉ, tràn đổ hóa chất, ) biện pháp phòng ngừa 45 Dự báo tình huống, diễn biến nguy xảy cố để lựa chọn phƣơng án ứng cứu tƣơng ứng phù hợp 49 Xây dựng kế hoạch ứng phó với kịch cố hóa chất lớn đƣợc 50 Các giải pháp kỹ thuật khắc phục cố hóa chất 58 Công tác đảm bảo lực 62 Công tác tổ chức, phối hợp 64 Kế hoạch diễn tập ứng phó cố hóa chất 69 V TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ 71 Tổ chức thực 71 Kiến nghị 76 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị CÁC TỪ VIẾT TẮT TT Giải nghĩa Từ viết tắt BCĐ Ban đạo BQL Ban quản lý CNCH Cứu nạn cứu hộ DNTN Doanh nghiệp tƣ nhân LPG Khí gas/khí dầu mỏ hóa lỏng MTV Một thành viên PCCC Phòng cháy chữa cháy PGĐ Phó giám đốc SCHC Sự cố hóa chất 10 TNHH Trách nhiệm hữu hạn 11 UBND Ủy ban nhân dân 12 ƢPSCHC Ứng phó cố hóa chất Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị I MỞ ĐẦU Tính cấp thiết phải lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất Với định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội theo hƣớng công nghiệp hóa, đại hóa, năm qua ngành cơng nghiệp tỉnh Quảng Trị thu đƣợc nhiều thành quả, giá trị sản xuất công nghiệp năm sau cao năm trƣớc dẫn đến nhu cầu tăng cao hóa chất, nhiên liệu phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh Hiện nay, chƣa kể cửa hàng kinh doanh xăng, dầu; sở kinh doanh gas nhỏ lẻ, phòng thí nghiệm trƣờng học, sở y tế địa bàn tỉnh Quảng Trị có 40 đơn vị có hoạt động liên quan đến sản xuất, kinh doanh sử dụng hóa chất cơng nghiệp với quy mơ lớn, bao gồm loại nhƣ axit sunfuric, formalin, axit axetic, bazơ NaOH, thuốc nổ loại tiềm ẩn nhiều nguy Quá trình sản xuất kinh doanh sử dụng hóa chất ln phát sinh chất thải dạng nƣớc thải, khí thải, chất thải rắn Đây nguồn thải chứa nhiều thành phần độc hại gây ảnh hƣởng trực tiếp đến sức khỏe ngƣời lao động Hóa chất có khả phát tán nhanh nên dễ xâm nhập vào thể ngƣời để lại hậu lâu dài sức khỏe ngƣời môi trƣờng khả tồn lƣu lâu dài khó phân hủy Với tính chất nguy hiểm hóa chất nhƣ nên hoạt động hóa chất ln liền với nguy xảy cố lớn, tác động phạm vi rộng đến sức khỏe ngƣời, tài sản vật chất môi trƣờng Để giảm thiểu tác động tiêu cực nói thực Luật Hóa chất nhằm hệ thống hóa hoạt động quản lý hóa chất, Chính phủ Bộ Cơng Thƣơng ban hành văn hƣớng dẫn nhƣ: Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Hóa chất Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 8/4/2011 Chính phủ sửa đổi số điều Nghị định số 108/2008/NĐ-CP; Thông tƣ số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 Bộ Công Thƣơng quy định cụ thể số điều Luật Hố chất Ngày 05/3/2013, Thủ tƣớng Chính phủ có Chỉ thị số 03/CT-TTg việc tăng cƣờng cơng tác phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất độc hại, yêu cầu UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng có trách nhiệm đạo quan chức địa bàn tỉnh xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố cấp tỉnh Để thực Chỉ thị Thủ tƣớng Chính phủ đảm bảo quan, đơn vị tỉnh chủ động việc phối hợp ứng phó cố hóa chất lớn có nguy xảy địa bàn việc xây dựng “Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị” cần thiết cấp bách nhằm đảm bảo an tồn cơng tác quản lý nhƣ hoạt động sản xuất kinh doanh có liên quan đến hóa chất theo quy định pháp luật Căn pháp lý để lập Kế hoạch - Luật Hóa chất ngày 21/11/2007; - Luật Bảo vệ mơi trƣờng ngày 23/6/2014; - Luật Phòng cháy chữa cháy số 27/2001/QH10 ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng cháy ngày 22/11/2013; - Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 Chính phủ quy định danh mục hàng hoá nguy hiểm việc vận tải hàng hoá nguy hiểm đƣờng thuỷ nội địa; - Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành Luật Hóa chất; - Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 Chính phủ vật liệu nổ công nghiệp; - Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 Chính phủ quy định danh mục hàng nguy hiểm vận chuyển hàng nguy hiểm phƣơng tiện giao thông giới đƣờng bộ; - Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 11/4/2011 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07/10/2008 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Hóa chất; - Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22/6/2012 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 Chính phủ vật liệu nổ công nghiệp; - Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hố chất, phân bón vật liệu nổ cơng nghiệp; - Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 Chính phủ quy định chi tiết thi hành số điều Luật phòng cháy chữa cháy Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Phòng cháy chữa cháy; - Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 Chính phủ kinh doanh xăng dầu; - Nghị định số 03/2015/NĐ-CP ngày 06/01/2015 Chính phủ quy định xác định thiệt hại môi trƣờng; - Nghị định số 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 Chính phủ kinh doanh khí; Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị - Nghị định số 115/2016/NĐ-CP ngày 08/7/2016 Chính phủ sửa đổi, bổ sung số điều Nghị định số 163/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành lĩnh vực hố chất, phân bón vật liệu nổ cơng nghiệp; - Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 09/10/2017 Chính phủ quy định chi tiết hƣớng dẫn thi hành số điều Luật Hóa chất; - Thơng tƣ số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 Bộ Công Thƣơng quy định chi tiết số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 Chính phủ vật liệu nổ cơng nghiệp; - Thông tƣ số 28/2010/TT-BCT ngày 28/6/2010 Bộ Công Thƣơng quy định cụ thể số điều Luật Hóa chất; - Thơng tƣ số 41/2011/TT-BCT ngày 16/12/2011 Bộ Cơng Thƣơng quy định quản lý an tồn lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng; - Thơng tƣ số 04/2012/TT-BCT ngày 13/02/2012 Bộ Công Thƣơng quy định Phân loại ghi nhãn hóa chất; - Thông tƣ số 26/2012/TT-BCT ngày 21/9/2012 Bộ Công Thƣơng sửa đổi, bổ sung số điều Thông tƣ số 23/2009/TT-BCT ngày 11/8/2009 Bộ Công Thƣơng quy định chi tiết số điều Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23/4/2009 Chính phủ vật liệu nổ cơng nghiệp; - Thông tƣ số 44/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 Bộ Công Thƣơng quy định Danh mục hàng công nghiệp nguy hiểm phải đóng gói q trình vận chuyển vận chuyển hàng công nghiệp nguy hiểm phƣơng tiện giao thông giới đƣờng bộ, đƣờng sắt đƣờng thủy nội địa; - Thông tƣ số 20/2013/TT-BCT ngày 05/8/2013 Bộ Công Thƣơng quy định Kế hoạch Biện pháp phòng ngừa ứng phó cố hóa chất lĩnh vực công nghiệp; - Thông tƣ số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 Bộ Tài nguyên Môi trƣờng quản lý chất thải nguy hại; - Thông tƣ số 03/2016/TT-BCT ngày 10/5/2016 Bộ Công Thƣơng quy định chi tiết số điều Nghị định 19/2016/NĐ-CP ngày 22/3/2016 Chính phủ kinh doanh khí; - Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05/3/2013 Thủ tƣớng Chính phủ việc tăng cƣờng cơng tác phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất độc hại; - Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02/3/2011 Thủ tƣớng Chính phủ việc phê duyệt Quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020; Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị - Quyết định số 02/2013/QĐ-TTg ngày 14/01/2013 Thủ tƣớng Chính phủ ban hành Quy chế ứng phó cố tràn dầu; - Quyết định số 51/2008/QĐ-BCT ngày 30/12/2008 Bộ Công Thƣơng ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn bảo quản, vận chuyển, sử dụng tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp; - Quyết định số 239/QĐ-UB ngày 04/9/2014 Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn phê duyệt kế hoạch ứng phó cố tràn dầu địa bàn tỉnh Quảng Trị; - Công văn số 10362/BCT-HC ngày 13/01/2013 Bộ Công Thƣơng hƣớng dẫn việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất cấp tỉnh; - Cơng văn số 9574/BCT-HC ngày 29/9/2014 Bộ Công Thƣơng việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất cấp tỉnh; - Văn số 264/UBND-NN ngày 25/01/2014 UBND tỉnh Quảng Trị việc Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh; - Công văn số 3809/UBND-NN ngày 24/10/2014 UBND tỉnh Quảng Trị việc xây dựng kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất; - Quyết định số 2753/QĐ-UBND ngày 14/12/2015 UBND tỉnh việc phê duyệt nhiệm vụ Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị; - TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Qui phạm an toàn sản xuất kinh doanh, sử dụng, bảo quản vận chuyển; - TCVN 3890:2009 Phƣơng tiện phòng cháy chữa cháy cho nhà cơng trình - trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dƣỡng; - TCVN 1364-79 Các chất độc hại Phân loại yêu cầu chung an toàn * Mục tiêu, phạm vi, nội dung thực - Mục tiêu: + Tổ chức thực Luật Hóa chất, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 05/3/2013 Thủ tƣớng Chính phủ việc tăng cƣờng cơng tác phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất độc hại địa bàn tỉnh Quảng Trị + Xác định đƣợc trạng tình hình hoạt động hóa chất địa bàn tỉnh để từ phân vùng khu vực xảy cố; xây dựng kế hoạch, phòng ngừa, ứng phó phù hợp Đảm bảo sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu có cố hóa chất xảy ra, giảm tới mức thấp thiệt hại môi truờng, sức khỏe tài sản cộng đồng Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị + Từng bƣớc xây dựng lực lƣợng nòng cốt nâng cao lực phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất xảy địa bàn tỉnh Quảng Trị (năng lực quản lý, đạo thực hiện, xây dựng lực lƣợng, đào tạo, trang bị vật chất thiết bị,…) - Phạm vi thực hiện: Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất thực địa bàn tỉnh Quảng Trị, cụ thể đơn vị, sở sản xuất, kinh doanh, vận chuyển, sử dụng hóa chất lĩnh vực cơng nghiệp xảy cố gây ảnh hƣởng lớn đến môi trƣờng - Nội dung thực hiện: + Điều tra thu thập thông tin phục vụ đánh giá tổng quan hoạt động hóa chất + Dự báo tình huống, diễn biến nguy xảy cố để lựa chọn phƣơng án ứng cứu tƣơng ứng phù hợp + Xây dựng kế hoạch phòng ngừa cố hóa chất + Xây dựng kế hoạch ứng phó cố hóa chất Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị II ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH II.1 TĨM TẮT ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI Điều kiện tự nhiên a Vị trí địa lý: Quảng Trị tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Tồn tỉnh có 10 đơn vị hành chính, bao gồm thành phố, thị xã huyện Toạ độ địa lý tỉnh từ 16018'30'' đến 17010' vĩ độ bắc 106030'51'' đến 107023'48'' kinh độ đơng Vị trí tỉnh nhƣ sau: - Phía bắc giáp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình; - Phía nam giáp huyện Phong Điền A Lƣới, tỉnh Thừa Thiên Huế; - Phía đơng giáp Biển Đơng; - Phía tây giáp tỉnh Savanakhet Salavan, nƣớc CHDCND Lào (với khoảng 206 km đƣờng biên giới) Nằm lãnh thổ tỉnh Quảng Trị có Quốc lộ 1A, đƣờng Hồ Chí Minh, đƣờng sắt Bắc - Nam, có Quốc lộ nối từ Cảng Cửa Việt qua Quốc lộ 1A đến cửa quốc tế Lao Bảo sang Lào có bờ biển dài 75 km với cảng Cửa Việt tạo cho Quảng Trị điều kiện thuận lợi việc mở rộng giao lƣu phát triển kinh tế, văn hóa khơng với tỉnh khác vùng mà giao lƣu kinh tế quốc tế, đặc biệt với nƣớc bạn Lào, vùng Đông bắc Thái Lan, Myanma b Đặc điểm địa hình: Do cấu tạo dãy Trƣờng Sơn, địa hình Quảng Trị thấp dần từ Tây sang Đông, Đông Nam chia thành dạng địa hình: vùng núi cao phân bố phía Tây từ đỉnh dãy Trƣờng Sơn đến miền đồi bát úp; vùng trung du đồng nhỏ hẹp chạy dọc tỉnh; vùng cát nội đồng ven biển Do địa hình phía Tây núi cao, chiều ngang nhỏ hẹp nên hệ thống sông suối ngắn dốc - Địa hình núi cao Phân bố phía Tây từ dãy Trƣờng Sơn đến miền đồi bát úp, chiếm diện tích lớn nhất, có độ cao từ 250-2000m, độ dốc 20-300 Địa hình phân cắt mạnh, độ dốc lớn, q trình xâm thực rửa trơi mạnh Các khối núi điển hình Động Voi Mẹp, Động Sa Mui, Động Châu, Động Vàng Địa hình vùng núi phát triển trồng rừng, trồng lâu năm chăn nuôi đại gia súc Tuy nhiên phần lớn địa hình bị chia cắt mạnh, sơng suối, đèo dốc nên lại khó khăn, làm hạn chế việc xây dựng sở hạ tầng nhƣ giao thông, mạng lƣới điện nhƣ tổ chức đời sống xã hội sản xuất Tuy nhiên có tiềm thủy điện nhỏ phong phú - Địa hình gò đồi, núi thấp Là phần chuyển tiếp từ địa hình núi cao đến địa hình đồng bằng, chạy dài dọc theo tỉnh Có độ cao từ 50-250m, vài nơi có độ cao 500m Địa hình gò đồi, núi thấp (vùng gò đồi trung du) tạo nên Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị dải thoải, lƣợn sóng, độ phân cắt từ sâu đến trung bình Khối bazan Gio Linh Cam Lộ có độ cao xấp xỉ 100 - 250m dạng bán bình ngun, lƣợn sóng thoải, vỏ phong hóa dày, khối bazan Vĩnh Linh nằm sát ven biển, có độ cao tuyệt đối từ 50-100m Địa hình gò đồi, núi thấp thích hợp cho trồng cơng nghiệp nhƣ cao su, hồ tiêu, ăn lâu năm - Địa hình đồng Là vùng đất đƣợc bồi đắp phù sa từ hệ thống sông, địa hình tƣơng đối phẳng, có độ cao tuyệt đối từ 25-30m Bao gồm đồng Triệu Phong đƣợc bồi tụ từ phù sa sông Thạch Hãn màu mỡ; đồng Hải Lăng, đồng sông Bến Hải tƣơng đối phì nhiêu Đây vùng trọng điểm sản xuất lƣơng thực, sản xuất lúa huyện Hải Lăng, Triệu Phong, Gio Linh, Vĩnh Linh - Địa hình ven biển Chủ yếu cồn cát, đụn cát phân bố dọc ven biển Địa hình tƣơng đối phẳng, thuận lợi cho việc phân bố dân cƣ Một số khu vực có địa hình phân hóa thành bồn trũng cục dễ bị ngập úng có mƣa lớn số khu vực cồn cát khô hạn, sản xuất chƣa thuận lợi, làm cho đời sống dân cƣ thiếu ổn định Nhìn chung với địa hình đa dạng, phân hố thành tiểu khu vực, nhiều vùng sinh thái khác tạo cho Quảng Trị phát triển tồn diện ngành kinh tế, đặc biệt tạo nên vùng tiểu khí hậu thuận lợi cho đa dạng hóa loại trồng vật ni sản xuất nơng, lâm, ngƣ nghiệp c Đặc điểm khí hậu: Quảng Trị nơi lãnh thổ nƣớc ta chịu ảnh hƣởng nặng nề tƣợng thời tiết đặc biệt mang tính chất thiên tai khí hậu nhƣ bão, mƣa lớn gây lũ lụt, gió khơ nóng gây hạn hán Khí hậu tỉnh Quảng Trị có tính biến động mạnh mẽ, thể rõ rệt chế độ nhiệt mùa đông chế độ mƣa bão mùa hè Dƣới số đặc trƣng khí hậu tỉnh Quảng Trị: - Nhiệt độ Nhiệt độ trung bình năm từ 240 - 250C vùng đồng bằng, 220 230C độ cao 500m Mùa lạnh có tháng (12 1, năm sau), nhiệt độ xuống thấp, tháng lạnh nhiệt độ xuống dƣới 220C đồng bằng, dƣới 200C độ cao 500 m Mùa nóng từ tháng đến tháng nhiệt độ cao trung bình 280C, tháng nóng từ tháng 6, 7, nhiệt độ tối cao lên tới 400 - 420C Biên độ nhiệt tháng năm chênh lệch 70 - 90C Chế độ nhiệt địa bàn tỉnh thuận lợi cho phát triển thâm canh tăng vụ sản xuất nơng nghiệp - Chế độ mưa Lƣợng mƣa trung bình hàng năm khoảng 2.200 - 2.500 mm; số ngày mƣa năm dao động từ 154 - 190 ngày Chế độ mƣa Quảng Trị Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị biến động mạnh theo mùa năm Trên 70% lƣợng mƣa tập trung vào tháng 9, 10, 11 - Độ ẩm Quảng Trị có độ ẩm tƣơng đối, trung bình năm khoảng 83 - 88% Giữa hai miền Đông Tây Trƣờng Sơn chế độ ẩm phân hóa theo thời gian Tháng có độ ẩm thấp tháng 4, độ ẩm thấp có xuống đến 22%; tháng mùa mƣa, độ ẩm tƣơng đối trung bình thƣờng 85%, có lên đến 88 - 90% - Nắng Quảng Trị có số nắng cao, trung bình 5-6 giờ/ ngày, có phân hóa theo thời gian khơng gian rõ rệt: miền Đơng có tổng số nắng lên tới 1.910 giờ, miền Tây đạt 1.840 Các tháng có số nắng cao thƣờng vào tháng 5, 6, 7, 8, đạt 200 - Gió Tỉnh Quảng Trị chịu ảnh hƣởng hai hƣớng gió gió mùa Tây Nam gió mùa Đơng Bắc Đặc biệt gió Tây Nam khơ nóng Quảng Trị tƣợng điển hình, đƣợc đánh giá dội nƣớc ta Trung bình năm có khoảng 45 ngày Trong đợt gió Tây Nam khơ nóng, nhiệt độ lên tới 400 - 420C Gió Tây Nam khơ nóng làm ảnh hƣởng khơng nhỏ tới hoạt động kinh tế - xã hội, đặc biệt sản xuất nông nghiệp - Bão áp thấp nhiệt đới Quảng Trị nằm khu vực chịu nhiều ảnh hƣởng bão Mùa bão thƣờng tập trung vào tháng 10 Bão có cƣờng suất gió mạnh kèm theo mƣa lớn tạo lũ quét ảnh hƣởng nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp đời sống dân cƣ d Hệ thống sơng ngòi: Quảng Trị có hệ thống sơng ngòi dày đặc, mật độ trung bình 0,8 - km/km2 Do đặc điểm địa hình bề ngang hẹp, có dãy Trƣờng Sơn núi cao phía Tây nên sơng Quảng Trị có đặc điểm chung ngắn dốc Tồn tỉnh có 12 sơng lớn nhỏ, tạo thành 03 hệ thống sơng sơng Bến Hải, sơng Thạch Hãn sơng Ơ Lâu (Mỹ Chánh) - Hệ thống sông Bến Hải: Bắt nguồn từ khu vực động Châu có độ cao 1.257m, có chiều dài65 km Lƣu lƣợng trung bình năm 43,4 m3/s Diện tích lƣu vực rộng khoảng 809km2 Sơng Bến Hải đổ biển Cửa Tùng - Hệ thống sông Thạch Hãn: Có chiều dài 155km, diện tích lƣu vực lớn 2.660km2 Nhánh sơng Thạch Hãn bắt nguồn từ dãy núi lớn Động Sa Mui, Động Voi Mẹp (nhánh Rào Quán) động Ba Lê, động Dang (nhánh Đakrông) Sông Thạch Hãn đổ biển Cửa Việt - Hệ thống sơng Ơ Lâu (sơng Mỹ Chánh): Đƣợc hợp lƣu hai nhánh sơng Ơ Lâu phía Nam sơng Mỹ Chánh phía Bắc Diện tích lƣu 10 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị trƣờng doanh nghiệp; Các văn pháp luật cố hóa chất, cháy nổ; Phƣơng án phòng ngừa ứng phó cố hóa chất sở - Nâng cao trang thiết bị, phƣơng tiện sử dụng ứng phó cố hóa chất: Tên thiết bị, số lƣợng, tình trạng thiết bị; Hệ thống bảo vệ, hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin, hệ thống dự phòng nhằm cứu hộ, ngăn chặn cố - Xây dựng hệ thống báo nguy hiểm, hệ thống thông tin nội thông báo bên trƣờng hợp cố khẩn cấp: Khi xảy cố nhân viên đánh kẻng báo động, sơ tán nhân sự, thông báo điện thoại trực tiếp cho giám đốc ngƣời chịu trách nhiệm biết tình hình Lực lƣợng xử lý cố tất cán công nhân viên làm việc công ty đƣợc huấn luyện nắm vững kỹ thuật xử lý cố tràn đổ, cháy nổ hóa chất đƣợc thơng báo tập trung trƣờng khu vực tràn đổ hóa chất để tiến hành xử lý - Kế hoạch phối hợp hành động lực lƣợng bên trong, phối hợp với lực lƣợng bên + Chủ doanh nghiệp tùy tình hình cố mà thơng báo cho quan chức địa phƣơng (chính quyền nơi đặt kho bảo quản, Phòng Cảnh sát PCCC CNCH, Ban quản lý Khu kinh tế, sở y tế,…) công ty, kho chứa bên cạnh,… để có biện pháp hỗ trợ (Nếu kho bảo quản hóa chất nằm khu dân cƣ phải báo động để sơ tán ngƣời dân sinh sống xung quanh kho nhằm bảo đảm an toàn cho ngƣời dân) + Sau xử lý cố, công ty phải xác định nguyên nhân gây cố, thực biện pháp khắc phục môi trƣờng sức khỏe cộng động Báo cáo văn tình hình xử lý khắc phục cố Sở Công Thƣơng - Kế hoạch sơ tán ngƣời, tài sản: Khi xảy cố hóa chất báo động sơ tán ngƣời khơng phận có mặt trƣờng tràn đổ khu vực có khả chịu tác động kế bên Sơ tán nguồn gây nguy hiểm tác nhân gây cố (nguồn lửa, nhiệt, máy cắt hàn, cắt cầu dao điện,…) Sau sơ tán ngƣời tài sản lập vùng nguy hiểm, cảnh báo cho ngƣời không phận không đƣợc tập trung khu vực cố - Kế hoạch huấn luyện diễn tập theo định kỳ: + Hàng năm, doanh nghiệp cử cán phụ trách an tồn mơi trƣờng - hóa chất ngƣời lao động trực tiếp làm việc với hóa chất tham gia khóa đào tạo an tồn mơi trƣờng hóa chất Sở Cơng Thƣơng tổ chức, khóa đào tạo cơng tác phòng cháy chữa cháy Phòng Cảnh sát PCCC CNCH Những nhân viên không trực tiếp làm việc với hóa chất đƣợc 63 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị công ty phổ biến biện pháp xử lý ứng phó với cố gặp phải tình bất ngờ + Định kỳ hàng tháng công ty tổ chức phổ biến, nhắc nhở cán cơng nhân viên biện pháp an tồn cần thực tiếp xúc với hóa chất, biện pháp sơ cấp cứu cần thiết xảy tai nạn với ngƣời lao động, biện pháp xử lý ứng phó có cố + Cơng ty/doanh nghiệp tổ chức diễn tập phòng ngừa ứng phó cố có yêu cầu đơn vị chức + Trong trình tham gia luyện tập phƣơng án, thƣờng xuyên xem xét để bổ sung sửa đổi phƣơng án cho phù hợp với điều kiện thực tế sở + Phƣơng án diễn tập đề phải sát với thực tế, đề tình để thống biện pháp tối ƣu khắc phục với thời gian nhanh nhất, hiệu cao + Qua diễn tập cần rút lực ngăn ngừa cố cháy nổ để đề xuất phƣơng án nhằm nâng cao lực ngăn ngừa ứng cứu cố hóa chất sở cách hiệu Công tác tổ chức, phối hợp a Sơ đồ tổ chức chung, trách nhiệm chế phối hợp * Sơ đồ tổ chức chung, trách nhiệm chế phối hợp: Sơ đồ tổ chức, phối hợp quan quản lý Nhà nƣớc địa bàn tỉnh việc ứng phó cố hóa chất đƣợc trình bày theo sơ đồ sau: UBND tỉnh Bộ đội biên phòng UBND huyện, TX, TP Cơng an tỉnh Sở NN & PTNT Sở Công Thƣơng Bộ huy quân tỉnh Ban Quản lý khu kinh tế Sở LĐ TB& XH 64 Sở Giao thông vận tải Sở Tài nguyên Môi trƣờng Sở Thông tin truyền thông Sở Y tế Sở Khoa học Công nghệ Lực lƣợng sở Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị * Trách nhiệm quan cơng tác ứng phó cố hóa chất: Các quan liên quan có trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ theo quy định chịu đạo, điều hành trực tiếp UBND tỉnh việc ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Khi xảy cố hóa chất vƣợt tầm kiểm sốt doanh nghiệp tiến hành cơng việc nhƣ sau: - Sở Công Thƣơng: + Thay mặt UBND tỉnh trực tiếp điều phối hoạt động chung trình triển khai thực trình ƢP SCHC + Xác định rõ tính chất vật lý, tính chất nguy hiểm, độc tính tính chất nguy hại khác hóa chất để cung cấp cho Phòng Cảnh sát PCCC CNCH + Kiểm tra, báo cáo UBND tỉnh phối hợp Sở, ban ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố quan, tổ chức có liên quan việc triển khai kế hoạch hành động ƢP SCHC + Trong thời gian xảy cố giai đoạn khắc phục hậu phải có biện pháp quản lý lƣu thơng hàng hóa, điều hòa thị trƣờng, đặc biệt lƣơng thực, nhu yếu phẩm, vật liệu xây dựng… Kiên xử lý hành vi đầu cơ, nâng giá, lũng đoạn thị trƣờng, gian lận thƣơng mại hành vi vi phạm pháp luật tổ chức, cá nhân kinh doanh địa bàn tỉnh khu vực xảy cố + Phối hợp Bộ Chỉ huy quân tỉnh, Sở Tài nguyên Môi trƣờng liên hệ với Bộ Cơng Thƣơng (Cục Hóa chất), Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn quan Bộ: Quốc phòng, Tài ngun Mơi trƣờng, Quân khu để tham vấn vấn đề tính chất nguy hại, giải pháp khắc phục cố trƣờng hợp cố hóa chất chƣa xác định rõ cần có hỗ trợ từ lực lƣợng Trung ƣơng + Tham mƣu cho UBND tỉnh ban hành chế, sách đảm bảo sở pháp lý để triển khai hoạt động ứng phó cố hóa chất - Cơng an tỉnh: + Tiếp nhận thông tin xảy cố (thơng qua Phòng Cảnh sát PCCC CNCH) Phối hợp với Sở Cơng Thƣơng quan có liên quan lên phƣơng án xử lý cụ thể trƣờng hợp + Tổ chức sơ tán toàn ngƣời dân vùng cách ly ban đầu Thành lập hàng rào, trạm gác, khơng cho ngƣời khơng có nhiệm vụ vào vùng cách ly Thông báo cho ngƣời dân khu vực chịu ảnh hƣởng cuối hƣớng gió để có 65 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị giải pháp an toàn sơ tán toàn cố đƣợc khắc phục hoàn toàn + Huy động lực lƣợng, phối hợp với lực lƣợng khác doanh nghiệp địa phƣơng tham gia ứng phó; sử dụng phƣơng tiện, trang thiết bị bảo vệ cá nhân tổ chức xử lý cố trƣờng + Trong trƣờng hợp cố khẩn cấp Quốc gia tình bất ngờ phối hợp lực lƣợng Cảnh sát PCCC&CNCH tỉnh lân cận báo cáo đề xuất Bộ Công an tăng cƣờng lực lƣợng hỗ trợ + Tổ chức thành lập đoàn khám nghiệm trƣờng, điều tra nguyên nhân cố, tổ chức bảo vệ trƣờng - Bộ Chỉ huy Quân tỉnh: + Nhiệm vụ huy động đạo lực lƣợng lƣợng vũ trang địa bàn tỉnh phối hợp với Công an tỉnh trực tiếp huy bảo vệ trƣờng, bảo vệ an ninh trật tự khu vực xảy cố + Kết hợp với đơn vị khác phân luồng giao thông, bảo vệ tài sản nhân dân khu vực; Sơ tán nhân dân đến vị trí đảm bảo an toàn + Phối hợp với ngành nắm bắt tình hình ngồi khu vực cố để có biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, thơng báo diễn biến tình hình tới phƣơng tiện thơng tin đại chúng để tổ chức cá nhân nắm đƣợc diễn biến + Chỉ đạo lực lƣợng quân xây dựng kế hoạch cụ thể công việc khắc phục cố hóa chất tình cụ thể + Lập đề án phƣơng tiện bảo hộ thiết bị ứng phó cố hóa chất cho cán tham gia khắc phục cố - Bộ đội Biên phòng tỉnh: + Huy động đạo lực lƣợng tham gia vào công tác ƢPSCHC + Tổ chức lực lƣợng tham gia công tác cứu hộ, cứu nạn + Lên đề án phƣơng tiện bảo hộ thiết bị phòng ngừa ứng phó cố hóa chất cho cán tham gia khắc phục cố - Sở Tài nguyên Môi trƣờng: + Phối hợp với Sở Công Thƣơng để cung cấp tính chất nguy hại hóa chất cho lực lƣợng trƣờng + Tham mƣu cho UBND tỉnh giải hậu cố hóa chất gây ảnh hƣởng đến môi trƣờng + Thực giám sát, kiểm tra môi trƣờng làm việc môi trƣờng xung quanh khu vực xảy cố trƣớc doanh nghiệp tiến hành tái hoạt động + Chủ trì, phối hợp với quan có liên quan đo đạc, phân tích số mơi trƣờng, cung cấp mã số chất thải nguy hại cho hóa chất liên quan 66 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị + Chủ trì xây dựng phƣơng án khắc phục ảnh hƣởng lâu dài cố sau ứng phó, kế hoạch quan trắc, giám sát mơi trƣờng + Phối hợp với quan tiến hành đánh giá thiệt hại, xử lý chất thải phát sinh, giám sát môi trƣờng sau cố thuộc địa bàn quản lý - Sở Y tế: Nhiệm vụ đạo quan y tế tỉnh hỗ trợ ƢPSCHC, đặc biệt công tác cấp cứu, điều trị nạn nhân bị ảnh hƣởng cố hóa chất; Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện trang thiết bị y tế đến trƣờng, sẵn sàng cứu chữa có thƣơng vong xảy Chỉ đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh, bệnh viện huyện, thị xã, thành phố bố trí xe cứu thƣơng thƣờng trực khu vực cố sẵn sàng tiếp nhận ngƣời bị nạn trình ứng phó cố Phối hợp với quyền địa phƣơng giám sát sức khỏe ngƣời có mặt vùng cách ly ban đầu sau cố đƣợc khắc phục để đảm bảo phát cứu chữa kịp thời tất nạn nhân - Sở Lao động Thƣơng binh Xã hội: Phối hợp quan có liên quan điều tra nguyên nhân tai nạn lao động, cố kỹ thuật gây an tồn, vệ sinh lao động có liên quan tới hóa chất xảy địa bàn tỉnh theo quy định Luật An toàn, vệ sinh lao động văn hƣớng dẫn có liên quan - Sở Nơng nghiệp Phát triển nông thôn: Nhiệm vụ tham mƣu UBND tỉnh hoạt động ứng phó cố hóa chất lĩnh vực nông nghiệp - Sở Khoa học Công nghệ: Nhiệm vụ phối hợp với đơn vị liên quan nắm bắt thông số dây chuyền cơng nghệ, máy móc thiết bị để báo cáo UBND tỉnh có định hƣớng xử lý cố Quản lý việc cấp Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm chất oxy hóa, hợp chất oxit hữu chất ăn mòn phƣơng tiện giao thơng đƣờng bộ; Trƣờng hợp xảy cố hóa chất phóng xạ chủ động tham mƣu khởi động Kế hoạch ứng phó cố hạt nhân địa bàn tỉnh - Sở Thông tin truyền thông: Trách nhiệm thực thông tin cho quan thông tin đại chúng ngƣời dân thông tin liên quan đến hoạt động ứng cứu để sở, ngƣời dân biết thơng tin trở lại hoạt động bình thƣờng mơi trƣờng làm việc bảo đảm an tồn - Sở Giao thông Vận tải: Phối hợp với Sở, ngành liên quan xem xét hệ thống giao thông khu vực toàn tỉnh; hƣớng dẫn xử lý công tác định hƣớng di dân cứu hộ 67 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị - Ban quản lý Khu kinh tế: + Nhiệm vụ huy động nguồn lực sẵn có Khu cơng nghiệp tham gia hoạt động ƢPSCHC phạm vi quản lý + Huy động trang thiết bị có tham gia ứng cứu dƣới huy Cảnh sát PCCC CNCH + Phối hợp với quan tiến hành đánh giá thiệt hại, xử lý chất thải phát sinh, giám sát môi trƣờng sau cố thuộc địa bàn quản lý - UBND huyện, thị xã, thành phố: Nhiệm vụ huy động nguồn lực địa phƣơng tham gia vào công tác ƢPSCHC - Các sở hoạt động hóa chất: + Khi xảy cố hóa chất doanh nghiệp phải thực đánh giá cố, nắm rõ tình hình thực biện pháp ngăn chặn lan rộng Phải báo cho ngƣời có trách nhiệm, ngƣời đứng đầu đơn vị để trực tiếp điều khiển biện pháp ứng phó + Huy động lực lƣợng, phƣơng tiện chỗ quan, tổ chức, sở trực tiếp quản lý để huy chữa cháy ban đầu, chƣa có lực lƣợng Cảnh sát PCCC CNCH đến ứng cứu + Cắt nguồn điện, nguồn đánh lửa, thực tốt chế độ thơng gió, tắt thiết bị máy vận hành, áp dụng biện pháp phòng ngừa, ứng phó (đã đƣợc quan chức thẩm định, phê duyệt) kế hoạch/biện pháp phòng ngừa ứng phó cố hóa chất đơn vị + Nếu cố lớn vƣợt khả kiểm soát sở phải báo cho quan chức có liên quan nhƣ: Ban đạo ƢPSCHC cấp tỉnh, Cảnh sát PCCC CNCH, Sở Công Thƣơng, Sở Y tế,… + Phối hợp với quan chức để tham gia bảo vệ trƣờng, điều tra, kết luận nguyên nhân vụ cháy, nổ * Các sở có khả gây cố hóa chất phải thành lập đội ƢPSCHC sở mình, đồng thời phải đầu tƣ trang thiết bị ứng cứu cố hóa chất (SCHC) mức độ tƣơng ứng với khả xảy cố sở gây ra, xây dựng phƣơng án ứng cứu chỗ sẵn sàng tham gia vào hoạt động chung ƢPSCHC theo điều động quan chức tỉnh Nhiệm vụ đội ƢPSCHC cấp sở: Trực sẵn sàng ứng cứu SCHC sở 68 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị b Quy trình thơng tin liên lạc Ngƣời phát cố Cảnh sát PCCC&CNCH Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, quân khu - Công an tỉnh - Sở Công Thƣơng - Ban đạo Bộ Công Thƣơng Ủy ban nhân dân tỉnh Các quan liên quan - Ngƣời phát cố báo cho Phòng Cảnh sát PCCC CNCH theo số điện thoại 114 Cung cấp thông tin về: + Vị trí xảy cố + Số lƣợng chủng loại hóa chất + Tình trạng tại: Rò rỉ, tràn đổ, cháy, + Số nạn nhân quan sát đƣợc - Phòng Cảnh sát PCCC CNCH báo cáo Lãnh đạo Công an tỉnh Sở Công thƣơng, đồng thời triển khai công tác ứng cứu - Sở Cơng Thƣơng có trách nhiệm thơng tin đầy đủ cho quan liên quan để triển khai kế hoạch ứng cứu đồng thời thông báo tham vấn ý kiến Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Bộ Công Thƣơng, Quân khu đề nghị hỗ trợ cần thiết, báo cáo UBND tỉnh để xem xét, đạo - Sau xử lý khắc phục cố, Sở Tài ngun Mơi trƣờng có trách nhiệm báo cáo cho UBND tỉnh trạng mơi trƣờng trở lại an tồn để xem xét kết thúc hoạt động ứng cứu Kế hoạch diễn tập ứng phó cố hóa chất Hàng năm, Ban đạo phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất cấp tỉnh tiến hành họp để thống việc tổ chức diễn tập ứng phó cố hóa chất với nội dung nhƣ sau: 69 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị - Tính cần thiết: Diễn tập riêng hay kết hợp diễn tập với cố khác; - Mức độ diễn tập: Kịch theo cấp sở, cấp tỉnh hay cần chi viện trung ƣơng (cấp quốc gia) loại hóa chất cần tổ chức diễn tập, địa điểm, thành phần tham gia - Kinh phí tổ chức diễn tập Sau thống nội dung trên, Trƣởng Ban đạo định tổ chức kế hoạch diễn tập, đồng thời phân công công tác tổ chức diễn tập Kết thúc diễn tập, Ban đạo họp tổng kết, rút kinh nghiệm để hạn chế sai sót có cố thực tế xảy báo cáo UBND tỉnh kết diễn tập 70 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị V TỔ CHỨC THỰC HIỆN VÀ KIẾN NGHỊ Tổ chức thực a Thành lập Ban Chỉ đạo * Thành lập Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất tỉnh Quảng Trị với cấu tổ chức sau: - Trƣởng ban: Phó Chủ tịch UBND tỉnh; - Thƣờng trực Ban Chỉ đạo: Phó Giám đốc Sở Cơng Thƣơng; - Các thành viên gồm Lãnh đạo đơn vị: Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Tài nguyên Môi trƣờng, Ban quản lý khu kinh tế tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân tỉnh, UBND cấp huyện nơi xảy cố Trƣởng Ban (Phó Chủ tịch UBND tỉnh) PGĐ Sở Cơng Thƣơng (Thƣờng trực BCĐ) PGĐ Công an tỉnh PGĐ Sở Y tế PGĐ Sở TN&MT Phó trƣởng BQL Khu kinh tế Bộ huy quân tỉnh UBND cấp huyện nơi xảy cố * Chức năng: Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất UBND tỉnh thành lập nhằm phối hợp lực lƣợng, đạo thống hoạt động phòng ngừa, sẵn sàng ứng phó cố hóa chất sở thực ứng phó, khắc phục có hiệu thời gian ngắn xảy tình tràn đổ, cháy nổ hóa chất (vƣợt khả ứng cứu doanh nghiệp) địa bàn tỉnh Quảng Trị 71 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị Ban Chỉ đạo phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất tỉnh hoạt động dƣới điều phối UBND tỉnh Chủ tịch Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn thực kế hoạch ứng phó cố cấp quốc gia Ngoài quyền huy động tổ chức tham gia ứng phó cố đƣợc quy định Kế hoạch này, Ban Chỉ đạo có quyền: - Huy động nguồn lực để cứu ngƣời, sơ tán nhân dân, cứu tài sản Nhà nƣớc, tổ chức nhân dân, ngăn chặn, khắc phục hậu cố - Tham mƣu Chủ tịch UBND tỉnh trƣng dụng phƣơng tiện, tài sản tổ chức, cá nhân phục vụ cơng tác ứng phó cố * Nhiệm vụ chính: - Thay mặt UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức thực kiểm tra, đôn đốc hoạt động phòng ngừa cố hóa chất sở - Chỉ đạo sở ban ngành liên quan kiểm tra, tra an tồn hóa chất sở có lƣu trữ, vận chuyển hóa chất - Tuyên truyền, nhắc nhở phối hợp với quan có thẩm quyền việc triển khai Kế hoạch phòng ngừa ứng phó cố hóa chất cấp tỉnh địa bàn tỉnh Quảng Trị - Chủ trì việc thống kê thiệt hại cố hóa chất địa bàn tỉnh báo cáo quan có thẩm quyền đƣa phƣơng án đền bù thiệt hại - Yêu cầu thành viên sở có hoạt động hóa chất lập đề án phƣơng tiện bảo hộ vật tƣ, trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất cho lực lƣợng tham gia khắc phục cố cứu nạn cứu hộ * Nguyên tắc hoạt động Ban Chỉ đạo: - Các Sở, ban, ngành liên quan chủ động lên phƣơng án thực nhiệm vụ nêu Kế hoạch; Luôn đảm bảo điều kiện trang thiết bị, nhân lực sẵn sàng ứng phó có cố xảy ra; Lập kế hoạch, dự tốn kinh phí huấn luyện nhân lực, bổ sung trang thiết bị, báo cáo Ban đạo bố trí kinh phí thực - Các đơn vị thành viên Ban đạo có trách nhiệm hàng năm cập nhật danh sách cán đƣợc đào tạo, huấn luyện ứng phó cố hóa chất, gửi Ban đạo; Chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho cán tham gia ứng phó cố hóa chất, báo cáo Trƣởng ban đạo không đảm bảo điều kiện an tồn trƣớc tham gia ứng phó cố 72 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị - Sở Cơng Thƣơng có trách nhiệm thƣờng xun cập nhật tính chất nguy hiểm, quy định tiêu chuẩn bảo quản, kinh doanh, sử dụng loại hóa chất có loại hóa chất xuất địa bàn, phạm vi tác động trƣờng hợp xảy cố cách ứng phó phù hợp - Định kỳ hàng năm, Sở Công Thƣơng lập báo cáo cố xảy năm, mức độ thiệt hại, kinh nghiệm rút cơng tác phòng ngừa ứng phó với cố, việc thực đƣợc đề xuất hoạt động năm báo cáo Ban đạo - Hàng năm, Ban đạo họp lần vào cuối năm để rà sốt tình hình an tồn hóa chất địa bàn, học rút từ cố hóa chất diễn địa bàn, thống kế hoạch hoạt động cho năm nâng cao lực ứng phó, đối tƣợng tập trung quản lý Tùy theo tình hình cụ thể, Trƣởng ban thành viên đề nghị họp bất thƣờng b Trách nhiệm cụ thể * Sở Công Thương: + Sau nhận đƣợc thơng tin báo cáo từ Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy, liên lạc với thành viên Ban đạo + Xác định rõ tính chất vật lý, tính chất nguy hiểm, độc tính tính chất nguy hại khác hóa chất để cung cấp cho lực lƣợng Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy + Xác định khu vực cần cách ly ban đầu, khu vực phát tán theo hƣớng gió cố để thông báo cho lực lƣợng trƣờng + Liên hệ với Bộ Công Thƣơng, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn để tham vấn vấn đề tính chất nguy hại, giải pháp khắc phục cố trƣờng hợp cố hóa chất chƣa xác định rõ cần có hỗ trợ từ lực lƣợng Trung ƣơng * Cơng an tỉnh: Huy động phòng chức tham gia ứng phó cố hóa chất, cụ thể nhƣ sau: - Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy: + Trực tiếp nhận thông tin, thông báo cho Ban Chỉ đạo, Thƣờng trực Ban Chỉ đạo 73 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị + Huy động lực lƣợng, sử dụng trang thiết bị bảo vệ cá nhân phù hợp trực tiếp tiến hành xử lý cố trƣờng + Trong trƣờng hợp cố cấp quốc gia tình bất ngờ huy động tất lực lƣợng ứng cứu địa bàn tỉnh, báo cáo Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn cứu hộ - Bộ Cơng an xin chi viện lực lƣợng, phƣơng tiện phòng cháy chữa cháy từ địa phƣơng lân cận + Xây dựng phƣơng án đầu tƣ trang thiết bị, vật tƣ, phƣơng tiện ứng phó cố cứu hộ, cứu nạn trình Bộ Cơng an Ủy ban nhân dân tỉnh (theo phân cấp) phê duyệt chủ trƣơng để phân Thƣờng xuyên kiểm tra có kế hoạch bảo dƣỡng, sửa chữa trang thiết bị, phƣơng tiện phục vụ cơng tác ứng phó cố tìm kiếm cứu nạn nhằm huy động sử dụng có hiệu q trình tham gia giải tình cố chi viện, hỗ trợ cho đơn vị, địa phƣơng khác có yêu cầu; + Tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức, tổ chức huấn luyện, tập dƣợt để phòng ngừa, ứng phó cố; + Thực nghiêm túc chế độ báo cáo Bộ Công an, Ủy ban nhân dân tỉnh Ban đạo ứng phó cố tình hình, kết ứng cứu cố khắc phục hậu - Phòng cảnh sát giao thơng: Đảm bảo an tồn giao thơng khu vực cố - Các phòng chun mơn nghiệp vụ liên quan khác phối hợp với Sở Cơng Thƣơng, Sở TN&MT, Sở Tài đơn vị khác việc đảm bảo an ninh trật tự, an toàn tài sản; điều tra, đánh giá cố; xác định thiệt hại; xử lý có dấu hiệu tội phạm; khắc phục cố * Sở Y tế: Huy động nhân lực, vật lực phục vụ cho việc cấp cứu ngƣời bị nạn theo phân công Ban đạo, cụ thể nhƣ sau: - Tổ chức trạm sơ cứu ban đầu khu vực cố phạm vi vùng cách ly ban đầu vùng chịu ảnh hƣởng cuối hƣớng gió - Tổ chức cấp cứu tất nạn nhân, kiểm tra sức khỏe cho ngƣời đƣợc sơ tán khỏi vùng cách ly ban đầu, tiếp tục theo dõi ngƣời có biểu nhiễm độc hóa chất chịu tác động khác đến sức khỏe cố hóa chất - Phân loại nạn nhân tổ chức vận chuyển bệnh nhân bệnh viện điều trị 74 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị - Phối hợp với quyền địa phƣơng giám sát sức khỏe ngƣời có mặt vùng cách ly ban đầu sau cố đƣợc khắc phục để đảm bảo phát cứu chữa kịp thời tất nạn nhân - Chỉ đạo bệnh viện, sở điều trị từ tuyến huyện, thị xã, thành phố trở lên tổ chức đội cấp cứu lƣu động với đầy đủ cán chuyên môn, thuốc, thiết bị y tế phƣơng tiện lại, tổ chức trực ban, sẵn sàng làm nhiệm vụ có cố hóa chất xảy ra; bố trí trạm cấp cứu bám sát khu vực tạm cƣ nơi nhân dân sơ tán, di dời với đầy đủ cán y tế, thuốc phƣơng tiện cấp cứu, triển khai kịp thời công tác xử lý vệ sinh môi trƣờng phòng, chống dịch bệnh; - Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trƣờng theo dõi đánh giá tác động cố đến sức khỏe cộng đồng, môi trƣờng đề xuất hƣớng giải * Sở Tài nguyên Môi trường: - Phối hợp với Sở Công Thƣơng để cung cấp tính chất nguy hại hóa chất cho lực lƣợng trƣờng - Theo dõi, kiểm tra, giám sát việc xử lý hóa chất tràn đổ - Chủ trì xây dựng phƣơng án khắc phục ảnh hƣởng lâu dài cố hóa chất sau ứng phó, kế hoạch quan trắc, giám sát môi trƣờng Thông báo cho Trƣởng ban sau môi trƣờng an toàn cho ngƣời dân * Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: - Trƣờng hợp cố hóa chất xảy Khu cơng nghiệp, tiến hành thông báo cho công ty lân cận để tiến hành sơ tán tham gia ứng cứu - Huy động trang thiết bị có tham gia ứng cứu dƣới huy Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy * Bộ Chỉ huy quân tỉnh: - Sẵn sàng lực lƣợng, phƣơng tiện tham gia ứng phó xử lý tình khẩn cấp, khắc phục hậu cố, đảm bảo quân đội lực lƣợng chủ lực công tác này; Chỉ đạo Ban huy quân cấp huyện, thị xã, thành phố, quan, đơn vị trực thuộc tổ chức huấn luyện cho lực lƣợng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn, ứng cứu cố theo kế hoạch huấn luyện hàng năm Tổ chức luyện tập, diễn tập theo phƣơng án xây dựng - Tham mƣu đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh định việc mua sắm phƣơng tiện, vật tƣ, trang thiết bị cần thiết phục vụ có hiệu cơng tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, thƣờng xuyên kiểm tra đơn vị công tác quản lý, 75 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị bảo trì, sử dụng phƣơng tiện, trang thiết bị đƣợc đầu tƣ Tổ chức huấn luyện cho lực lƣợng trực tiếp làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn sử dụng thành thạo loại phƣơng tiện, trang thiết bị đƣợc trang cấp * UBND cấp huyện nơi xảy cố: - Có kế hoạch huy động quan, đơn vị, lực lƣợng vũ trang địa bàn phối hợp với ngành, lực lƣợng tỉnh giải cố - Phát động nhân dân phƣờng, xã địa bàn bị ảnh hƣởng cố có ý thức phòng tránh tham gia giải hậu có yêu cầu * Chủ sở xảy cố hóa chất: Khi xảy cố, sở phải triển khai kế hoạch biện pháp phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt Trƣờng hợp vƣợt lực ứng phó cố sở, báo Cảnh sát Phòng cháy Chữa cháy để đƣợc hỗ trợ ứng phó Cơ sở có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thơng tin nguồn nguy (chủng loại, khối lƣợng, đặc tính nguyên nhân ban đầu gây cố) phải có trách nhiệm hỗ trợ cho Ban Chỉ đạo triển khai kế hoạch ứng phó kết thúc hồn tồn cơng tác ứng phó cố Chủ sở phải chịu trách nhiệm việc thu gom, xử lý hóa chất tràn đổ c Kinh phí hoạt động - Hàng năm, UBND tỉnh bố trí kinh phí tổ chức diễn tập phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn bố trí kinh phí để Ban đạo phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất hoạt động - UBND tỉnh bƣớc trang bị phƣơng tiện bảo hộ ứng phó cố cho đơn vị trực tiếp tham gia ứng cứu; đảm bảo kinh phí tập huấn, huấn luyện phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất - Sở Tài có trách nhiệm thẩm định kinh phí, cân đối ngân sách để triển khai thực nhiệm vụ Ban đạo Kiến nghị a Kiến nghị Bộ Công Thƣơng - Hỗ trợ Sở Công Thƣơng tổ chức khóa huấn luyện phổ biến quy định pháp luật an tồn hóa chất, hƣớng dẫn xây dựng Kế hoạch, Biện pháp phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất cho cán sở, ban ngành liên quan doanh nghiệp địa bàn tỉnh Quảng Trị 76 Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất địa bàn tỉnh Quảng Trị - Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực chủ chốt cơng tác đánh giá, ứng phó với cố hóa chất cho sở, ban ngành thành viên Ban đạo phòng ngừa, ứng phó cố hóa chất tỉnh - Có bảng hƣớng dẫn chi tiết thao tác xử lý cố, làm chuẩn mực cho hoạt động ứng cứu cố; Đồng thời cơng bố liệu hóa chất quốc gia với đặc tính hóa chất, giúp cho quan việc ứng phó với cố hóa chất - Rà sốt, hồn thiện các văn hành để quản lý chặt chẽ việc sản xuất, sử dụng, kinh doanh hóa chất đồng thời giảm thiểu thủ tục hành cho doanh nghiệp b Kiến nghị Cục Phòng cháy chữa cháy Cứu nạn cứu hộ - Bộ Cơng an - Tổ chức khóa huấn luyện chuyên sâu cho cán tham gia ứng cứu với cố hóa chất c Kiến nghị Bộ Y tế - Xây dựng tài liệu, sổ tay để hƣớng dẫn cho nhân viên y tế sở đội ứng cứu, y tế doanh nghiệp sơ cứu nạn nhân nhiễm độc hóa chất - Tổ chức khóa tập huấn chuyên sâu sơ cấp cứu, chữa trị nạn nhân nhiễm độc hóa chất cho cán y tế 77
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, Báo cáo Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay