PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION TẬP 2

27 5 0
  • Loading ...
1/27 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 12:13

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI PHÒNG HAIPHONG UNIVERSITY TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ HUE COLLEGE OF ECONOMICS TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI THUONGMAI UNIVERSITY NANHUA UNIVERSITY, TAIWAN KOREA TRADE RESEARCH ASSOCIATION HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ INTERNATIONAL CONFERENCE PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION TẬP NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI - 2017 MỨC ĐỘ THAM GIA XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NƠNG THƠN MỚI Ở XÃ PHONG AN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THE PARTICIPATION LEVEL IN INFRASTRUCTURE BUILDING OF PEOPLE IN THE PROGRAM OF NEW RURAL AREA IN PHONG AN COMMUNE, PHONG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE ThS Mai Chiếm Tuyến Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế Tóm tắt Mức độ tham gia người dân có ý nghĩa quan trọng thành cơng chương trình Nơng thơn Kết nghiên cứu cho thấy xã Phong An huy động lượng lớn vốn đầu tư để xây dựng Nông thơn giai đoạn 2013 - 2015, chủ yếu cho sở hạ tầng với tỷ trọng chiếm đến 98,76% Mặc dù vốn đầu tư huy động từ nhiều nguồn khác phần lớn ngân sách nhà nước với tỷ lệ lên tới 89,98%, đóng góp người dân hạn chế Kết điều tra phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo tỷ lệ (với 96 hộ) người dân sẵn sàng tự nguyện đóng góp (78,13%) nhiều hình thức cho loại hình sở hạ tầng khác địa bàn nhiên lợi ích nhận ít, tham gia người dân không trọng giai đoạn sau trình xây dựng sở hạ tầng nơng thơn Chính cần thực đồng số giải pháp (i) tăng cường tham gia người dân tất giai đoạn trình xây dựng sở hạ tầng nói riêng nơng thơn nói chung; (ii) đẩy mạnh cơng tác tun truyền lợi ích cơng trình sở hạ tầng triển khai thực hiện; (iii) làm tốt công tác kiểm kê thông tin quy mô mức độ đóng góp người dân Từ khóa: Cơ sở hạ tầng, Nông thôn mới, xã Phong An, người dân, tham gia Abstract The participation level of people plays important role for the success of the New rural area program Research results shown that Phong An commne had mobilized large amounts of investment capital to build new rural area in the period 2013 - 2015, of which mainly for infrastructure, with the proportion was up to 98.76% Although investment capital mobilized from various sources, the majority was still state budget at the rate of 89.98%, the people’s contribution was very low The survey by proportional random sampling method (with 96 households) indicated that although people were willing and voluntary to contribute (78.13%) under different forms for different infrastructure types they received small benefit, the attendance of people was not be focused on the later stages in the process of building infrastructure as well as new rural area Thus, there is need to implement some measures such as (i) enhancing the people participation on all stages of the building process of infrastructure in particular and new rural area in general; (ii) promoting the dissemination of the benefits of implemented infrastructure projects; and 761 (iii) doing well the inventory and information on the size and extent of the people’s contribution Keywords: Infrastructure, New rural area, Phong An commune, people, participation Đặt vấn đề Là hai chương trình mục tiêu quốc gia triển khai giai đoạn 2016 - 2020 (Thủ tướng Chính phủ, 2016), xây dựng nông thôn (NTM) tạo thay đổi lớn cho mặt nông thôn Việt Nam Tính đến ngày 15/9/2016, nước có 2.045 xã (23%) công nhận đạt chuẩn NTM, dự kiến đến hết năm 2016 có khoảng 25% số xã đạt chuẩn (Bùi Thủy, 2016) Trong tham gia người dân ln đóng vai trò then chốt tất nội dung 19 tiêu chí, nhiên nhiều địa phương chưa phát huy vai trò chủ thể người dân (Phạm Tất Thắng, 2015) Nằm tuyến đường quốc lộ 1A lại quan tâm sát cấp quyền từ huyện Phong Điền tỉnh Thừa Thiên Huế, xã Phong An sớm trở thành xã NTM từ năm 2015 Xã triển khai đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng - kinh tế - văn hóa xã hội với tổng kinh phí 147 tỷ đồng, 31 km tuyến đường liên thơn, liên xã bê tông kiên cố, 80% tuyến đường giao thông nơng thơn có điện chiếu sáng, nhà xây dựng chỉnh trang, đẹp (Trần Minh, 2015); nhiên nguồn vốn chủ yếu ngân sách nhà nước (UBND xã Phong An, 2015), mức độ tham gia đóng góp xây dựng cở hạ tầng (CSHT) người dân hạn chế Nghiên cứu thực nhằm ba mục tiêu: - Đánh giá tình hình huy động vốn đầu tư (VĐT) xây dựng CSHT chương trình NTM xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế; - Phân tích mức độ tham gia xây đựng CSHT người dân CSHT chương trình NTM xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế - Đề xuất số giải pháp nhằm đẩy mạnh tham gia xây dựng CSHT người dân chương trình NTM địa bàn nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu - Phương pháp thu thập số liệu: số liệu thứ cấp thu thập thơng qua báo cáo phòng Tài - Kế hoạch huyện Phong Điền, báo cáo Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện Phong Điền; báo cáo toán vốn đầu tư XDCB nguồn ngân sách nhà nước xã Phong An, báo cáo kết thực NTM xã Phong An giai đoạn 2011 - 2015, báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội xã Phong An; báo cáo chuyên đề, nghiên cứu báo tạp chí, tài liệu internet… Số liệu sơ cấp thực thông qua điều tra hộ phương pháp chọn mẫu ngẫu nhiên theo tỷ lệ (Trần Tiến Khai, 2012) với quy mô mẫu xác định theo công thức Yamane (Lê Huy Bá, 2006): n = N/(1 + N*e2) Trong n cỡ mẫu điều tra; N số lượng tổng thể (trong trường hợp tổng số hộ dân xã Phong An); e mức sai số chọn mẫu (chọn 10%) 762 Bảng cho thấy số lượng (SL) mẫu điều tra 96 hộ, xác định tương ứng cấu (CC) hộ dân thôn Bên cạnh đó, qua q trình xem xét tình hình triển khai xây dựng CSHT chương trình NTM, tình hình phát triển KT-XH địa bàn xã đảm bảo điều kiện thống kê để thực kiểm định, đến phân chia địa bàn thành nhóm, gồm: Bồ Điền, Đơng Lâm, Phò Ninh, Thượng An khác (gồm thôn Đông An, Phường Hóp Vĩnh Hương) Bảng 1: Quy mơ mẫu điều tra xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Số hộ năm 2016 (N) SL CC (Hộ) (%) 425 16,69 351 13,79 711 27,93 757 29,73 121 4,75 65 2,55 116 4,56 2.546 100,00 Địa bàn Thơn Bồ Điền Thơn Đơng Lâm Thơn Phò Ninh Thôn Thượng An Thôn Đông An Khác Thơn Phường Hóp Thơn Vĩnh Hương Tổng số Số mẫu điều tra (n) SL (Hộ) 16 13 27 29 96 (Nguồn: UBND xã PhongAn, 2016 xử lý tác giả) - Phương pháp tổng hợp xử lý số liệu: số liệu thứ cấp tổng hợp xử lý MS Excel 2007, số liệu sơ cấp tổng hợp xử lý IBM SPSS 22 - Phương pháp phân tích số liệu: số liệu phân tích phương pháp thống kê mơ tả, phương pháp so sánh, phương pháp phân tích ANOVA (Hoàng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc, 2014) Kết nghiên cứu thảo luận 3.1 Tổng quan nghiên cứu mức độ tham gia xây dựng CSHT người dân chương trình NTM Theo Trần Việt Dũng (2016), hệ thống trị nước ta (từ cấp ủy cấp đến tổ chức sở đảng; từ Mặt trận Tổ quốc đến tổ chức trị - xã hội Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân ) tập trung đẩy mạnh cơng tác tun truyền để đưa chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM đến với người dân, để người dân thực chủ thể chương trình, vai trò nơng dân Nghiên cứu huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Đỗ Thị Hồng Nhung (2014) cho người dân tham gia hầu hết nội dung xây dựng NTM như: thông tin, tuyên truyền; thảo luận chiến lược, lập kế hoạch quy hoạch phát triển NTM; mơ hình sản xuất, tập huấn khoa học - kỹ thuật; huy động nguồn lực xây dựng NTM; giám sát; quản lý sử dụng tài sản hình thành q trình xây dựng mơ hình NTM Tuy nhiên đa số người dân chưa mặn mà với số nội dung, phận không nhỏ người dân 763 tham gia cách hình thức, chiếu lệ, điều ảnh hưởng lớn đến kết hiệu thực chươn trình xây dựng NTM địa bàn huyện Nguyễn Hoài Nam (2012), Nguyễn Thị Tú Quyên (2012) Trương Xuân Quý (2014) vai trò quan trọng người dân xây dựng NTM, người dân tham gia với nhiều hình thức cấp độ khác như: khơng có tham gia, tham gia thụ động, tham gia thông qua việc cung cấp thông tin, tham gia nghĩa vụ hay bị bắt buộc, tham gia định hướng từ bên ngoài, tham gia tự nguyện Kết nghiên cứu Nguyễn Tài Phúc công (2016) huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, cho mức độ tham gia xây dựng NTM nói chung CSHT nói riêng người dân chưa trọng, giai đoạn quan trọng q trình có tham gia nhân dân 3.2 Quy mô tỷ trọng VĐT xây dựng CSHT phân theo nguồn vốn chương trình NTM xã Phong An Số liệu bảng cho thấy VĐT xây dựng CSHT huy động từ nhiều nguồn khác chủ yếu nguồn từ nhà nước với tổng tỷ trọng chiếm đến 89,98%, cao nguồn đầu tư từ ngân sách huyện với 38,17%, ngân sách tỉnh 17,71%, vay tín dụng lên đến 21,52% Trong đó, nguồn vốn đóng góp từ DN đạt 1.394,77 triệu đồng, chiếm 0,96% tổng vốn xây dựng CSHT Nhân dân có nhiều đóng góp việc xây dựng cơng trình CSHT chỉ đạt 8.784,33 triệu đồng, chiếm 6,04% Đây kết đáng ghi nhận công tác xây dựng NTM địa bàn xã Phong An, huyện Phong Điền, nhiên chưa huy động tốt nguồn lực nhà nước cho chương trình Bảng 2: Quy mơ cấu VĐT xây dựng CSHT phân theo nguồn vốn chương trình NTM xã Phong An giai đoạn 2011 - 2015 Nguồn vốn Ngân sách trung ương Ngân sách tỉnh Ngân sách huyện Ngân sách xã Vốn vay tín dụng Doanh nghiệp Nhân dân đóng góp Nguồn vố hỗ trợ khác Tổng số Xây dựng CSHT Khác Tổng VĐT XD NTM SL CC TT SL SL CC (Tr.đ) (%) (%) (Tr.đ) (Tr.đ) (%) 3.533,80 2,43 100,00 0,00 3.533,80 2,40 25.766,11 17,71 100,00 0,00 25.766,11 17,49 55.543,82 38,17 99,27 409,25 55.953,07 37,98 14.768,39 10,15 99,66 50,00 14.818,39 10,06 31.318,86 21,52 100,00 0,00 31.318,86 21,26 1.394,77 0,96 100,00 0,00 1.394,77 0,95 8.784,33 6,04 86,50 1.370,69 10.155,02 6,89 4.400,00 3,02 100,00 0,00 4.400,00 2,99 145.510,09 100,00 98,76 1.829,94 147.340,03 100,00 (Nguồn: UBND xã Phong An, 2015) Cũng giống nhiều địa phương khác, VĐT chương trình NTM xã Phong An chủ yếu dành cho xây dựng CSHT (với tiêu chí), tỷ lệ lên đến 98,76%, 1,24% lại cho nội dung khác Điều hoàn toàn lý giải quyền nhân dân xã Phong An ln xác định vai trò tiên phong CSHT trình phát 764 triển KT-XH địa bàn Việc phát triển CSHT tiền đề quan trọng vững để tiến đến thực tốt tiêu chí quản lý phát triển kinh tế (như thu nhập, việc làm, hình thức tổ chức sản xuất, tỷ lệ hộ nghèo) tiêu chí khác (như mơi trường ) 3.3 Mức độ tham gia xây dựng CSHT người dân chương trình NTM xã Phong An, huyện Phong Điền 3.3.1 Tình hình đối tượng điều tra Bảng cho thấy phần lớn đại diện hộ tham gia vấn nam, tỷ lệ đạt 65,63% Tuổi bình quân người điều tra 46,11 tuổi, với trình độ văn hóa khoảng lớp 10 Như vậy, người tham gia vấn có đủ trình độ tuổi tác để nắm bắt thông tin tuyên truyền xây dựng NTM đóng góp xây dựng CSHT địa phương Xét theo nghề nghiệp, thấy đối tượng tham gia vấn có nghề nghiệp đa dạng, chiếm tỷ trọng cao nông nghiệp với tỷ lệ đạt 30,21%, tiếp đến buôn bán dịch vụ làm công, công nhân với tỷ lệ 27,08% 23,96% Sự đa dạng ngành nghề đối tượng tham gia vấn góp phần đưa ý kiến đa chiều trình đánh giá mức độ tham gia xây dựng CSHT chương trình NTM người dân xã Phong An, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Bảng 3: Thông tin chung đối tượng điều tra xã Phong An, huyện Phong Điền Bồ Điền Chỉ tiêu ĐVT SL Giới tính CC (%) Đơng Lâm SL Phò Ninh CC SL (%) CC (%) Thượng An SL CC (%) Khác SL CC (%) Tổng số/ BQC SL CC (%) Người Nam 12 75,00 69,23 17 62,96 17 58,62 72,73 63 65,63 Nữ 25,00 30,77 10 37,04 12 41,38 27,27 33 34,38 Tổng số 16 100,00 13 100,00 27 100,00 29 100,00 11 100,00 96 100,00 Tuổi Tuổi 47,06 41,08 46,07 49,03 43,09 46,11 Trình độ VH Lớp 11,23 9,89 9,17 10,36 9,95 Nghề nghiệp Người Nông nghiệp 10,13 25,00 23,08 25,93 11 37,93 36,36 29 30,21 31,25 30,77 7,41 11 37,93 9,09 23 23,96 18,75 38,46 11,11 3,45 9,09 13 13,54 18,75 7,69 14 51,85 10,34 45,45 26 27,08 Nội trợ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Già/ Nghỉ hưu 6,25 0,00 3,70 10,34 0,00 5,21 Khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tổng số 16 100,00 13 100,00 27 100,00 29 100,00 11 100,00 96 100,00 Làm công, công nhân Cán bộ, công chức Buôn bán, dịch vụ (Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) 765 3.3.2 Quy mô giá trị đóng góp xây dựng CSHT hộ điều tra xã Phong An Kết bảng cho thấy người dân xã Phong An góp vốn xây dựng CSHT nhiều dạng khác nhau, từ tiền mặt, đất đai ngày công lao động Trong số lần đóng góp tiền mặt thơn Phò Ninh cao với 2,11 lần, tương ứng 201,85 nghìn đồng, thấp thơn Bồ Điền với 1,50 lần, giá trị đạt 167,86 nghìn đồng Trong khơng có thơn đóng góp tài sản ngày cơng lao động lại tất thôn tham gia đóng góp, cao địa bàn khác với 6,91 cơng, tương đương 1.331,82 nghìn đồng, thấp thơn Phò Ninh với 3,67 cơng tương ứng 851,35 nghìn đồng Việc hộ đóng góp đất đai thơn xem xét nhiên có hai địa bàn nhận đóng góp từ nhân dân Bồ Điền khác Bảng 4: Quy mô giá trị đóng góp xây dựng CSHT hộ điều tra xã Phong An (Tình BQ/Hộ/Năm) Bồ Điền Chỉ tiêu Tiền mặt Lao động ĐVT Lần Ngày công Tài sản Cái Đất đai M Khác SL 1,50 6,25 Đơng Lâm GT (1000đ) SL 167,86 1,92 Phò Ninh GT SL (1000đ) GT (1000đ) 220,83 2,11 1.057,50 5,92 1.190,77 3,67 0,00 Thượng An SL 201,85 1,83 GT (1000đ) Khác SL GT (1000đ) BQC GT SL (1000đ) 183,93 1,64 180,00 1,84 191,21 851,36 6,45 1.285,52 6,91 1.331,82 5,61 1.132,53 0,00 0,00 0,00 0,00 6,19 14.666,67 0,00 0,00 0,00 4,55 20.000,00 1,55 16.000,00 0,00 0,00 0,00 1.000đ 0,00 0,00 0,00 0,00 (Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) Để xem xét khác biệt mức độ đóng góp hộ điều tra xã Phong An, sử dụng phân tích ANOVA với kết bảng Số liệu bảng cho thấy đa số quy mơ giá trị đóng góp dạng mà nhân dân đóng góp có phương sai khơng đồng nhất, khơng thể thực kiểm định ANOVA, ngoại trừ giá trị ngày công lao động (với sig 0,059, lớn 0,05) Bảng 5: Kiếm định đồng phương sai biến phân tích mức độ đóng góp hộ điều tra xã Phong An, huyện Phong Điền Tiền mặt Ngày công lao động Đất đai Levene Statistic df1 df2 Sig SL 2,752 91 0,033 GT 5,711 86 0,000 SL 2,597 91 0,041 GT 2,366 86 0,059 SL 13,920 91 0,000 a GT (a Không tính cho giá trị đất đai có nhóm tính phương sai) (Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra, 2016) 766 Bảng 6: Phân tích ANOVA khác biệt giá trị ngày cơng lao động đóng góp xây dựng CSHT hộ điều tra thôn xã Phong An, huyện Phong Điền Between Groups Within Groups Total Sum of Squares 2.988.986,405 16.303.932,276 19.292.918,681 df 86 90 Mean Square 747.246,601 189.580,608 F 3,942 Sig 0,006 (Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra, 2016) Kết bảng cho thấy khác biệt giá trị đóng góp ngày công lao động địa bàn xã Phong An có ý nghĩa thống kê, với sig 0,006 (nhỏ 0,05) Tuy nhiên khác biệt xảy so sánh thơn Phò Ninh, Thượng An khác với (bảng 7) Sự khác biệt mức độ cảm nhận/lượng hóa giá trị ngày cơng lao động người dân địa bàn điều kiện phân bố địa điểm khác Bảng 7: So sánh cặp khác biệt giá trị ngày công lao động đóng góp xây dựng CSHT hộ điều tra thôn xã Phong An, huyện Phong Điền Mean (I) Thôn (J) Thôn Difference Std Error (I-J) Bồ Điền Đơng Lâm -133,26923 162,57894 Phò Ninh 206,13636 143,05974 Thượng An -228,01724 135,59517 Khác -274,31818 170,53853 Đông Lâm Bồ Điền 133,26923 162,57894 Phò Ninh 339,40559 152,31685 Thượng An -94,74801 145,32855 Khác -141,04895 178,37523 Phò Ninh Bồ Điền -206,13636 143,05974 Đơng Lâm -339,40559 152,31685 Thượng An -434,15361* 123,10387 Khác -480,45455* 160,78526 Thượng An Bồ Điền 228,01724 135,59517 Đông Lâm 94,74801 145,32855 * Phò Ninh 434,15361 123,10387 Khác -46,30094 154,18127 Khác Bồ Điền 274,31818 170,53853 Đơng Lâm 141,04895 178,37523 * Phò Ninh 480,45455 160,78526 Thượng An 46,30094 154,18127 (* Khác biệt có ý nghĩa thống kê mức 5%) 95% Confidence Interval Sig 0,924 0,603 0,451 0,496 0,924 0,179 0,966 0,933 0,603 0,179 0,006 0,029 0,451 0,966 0,006 0,998 0,496 0,933 0,029 0,998 Lower Bound Upper Bound -586,2952 -192,4994 -605,8530 -749,5235 -319,7567 -85,0251 -499,7058 -638,0913 -604,7721 -763,8363 -777,1824 -928,4824 -149,8185 -310,2098 91,1249 -475,9268 -200,8872 -355,9934 32,4267 -383,3249 319,7567 604,7721 149,8185 200,8872 586,2952 763,8363 310,2098 355,9934 192,4994 85,0251 -91,1249 -32,4267 605,8530 499,7058 777,1824 383,3249 749,5235 638,0913 928,4824 475,9268 (Nguồn: Xử lý từ số liệu điều tra, 2016) 767 3.3.3 Các giai đoạn tham gia người dân xây dựng NTM nói chung CSHT nói riêng xã Phong An Kết điều tra bảng cho thấy đa số người dân tham gia giai đoạn trình xây dựng NTM nói chung CSHT nói riêng, bình quân có đến 52,20% tham gia hộ giai đoạn đánh giá thực trạng nông nghiệp, nông thôn; 46,70% tham giam gia xây dựng quy hoạch xây dựng NTM Trong giai đoạn sau lựa chọn nội dung, cơng trình, hạng mục ưu tiên, thực nội dung, cơng trình, hạng mục lựa chọn, giám sát trình thực nội dung, cơng trình, hạng mục lựa chọn hay nghiệm thu, đánh giá chất lượng nội dung, công trình, hạng mục lựa chọn người dân tham gia giai đoạn mang tính định đến lợi ích, cơng dụng mang lại hiệu cơng trình xây dựng Bảng 8: Các giai đoạn tham gia người dân xây dựng NTM nói chung CSHT nói riêng xã Phong An Bồ Điền Chỉ tiêu SL (Lượt hộ) CC (%) Đơng Lâm Phò Ninh Thượng An SL SL SL (Lượt hộ) CC (%) (Lượt hộ) CC (%) (Lượt hộ) CC (%) Khác SL (Lượt hộ) CC (%) Tổng số SL (Lượt hộ) CC (%) Đánh giá thực 15 60,00 13 50,00 27 50,00 29 51,79 11 52,38 95 52,20 36,00 13 50,00 26 48,15 27 48,21 10 47,62 85 46,70 4,00 0,00 1,85 0,00 0,00 1,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Khác 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tổng số 25 100,00 26 100,00 54 100,00 56 100,00 21 100,00 182 100,00 trạng nông nghiệp, nông thôn Xây dựng quy hoạch xây dựng NTM Lựa chọn nội dung, cơng trình, hạng mục ưu tiên Thực nội dung, cơng trình, hạng mục lựa chọn Giám sát trình thực nội dung, cơng trình, hạng mục lựa chọn Nghiệm thu, đánh giá chất lượng nội dung, công trình, hạng mục lựa chọn (Nguồn: Số liệu điều tra, 2016) 768 Do cần triển khai thực đồng số giải pháp sau: - Tăng cường tham gia người dân tất giai đoạn q trình xây dựng CSHT nói riêng NTM nói chung để từ phát huy vai trò người dân; - Đẩy mạnh cơng tác tun truyền lợi ích cơng trình CSHT triển khai thực đề từ gắn với tinh thần tham gia đóng góp trách nhiệm quản lý; - Làm tốt công tác kiểm kê thông tin quy mơ mức độ đóng góp người dân để tạo minh bạch huy động xây dựng CSHT nông thôn TÀI LIỆU THAM KHẢO Lê Huy Bá (2006), Phương pháp nghiên cứu khoa học, Nhà xuất Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Trần Việt Dũng (2016), Công tác tuyên truyền xây dựng nông thôn mới, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/PrintStory.aspx?distribution=38680&print=true Trần Tiến Khai (2012), Phương pháp nghiên cứu kinh tế - Kiến thức bản, Nxb Lao động - Xã hội Trần Minh (2015), Lễ công bố xã Phong An đạt chuẩn nông thôn mới, https://phongdien.thuathienhue.gov.vn/?gd=44&cn=281&tc=1715 Nguyễn Hoài Nam (2012), Nghiên cứu tham gia người dân xây dựng nông thôn địa bàn huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Đỗ Thị Hồng Nhung (2014), Nghiên cứu tham gia người dân xây dựng nông thôn số xã thuộc huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, Luận văn Thạc sỹ Phát triển Nông thôn, Trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên Nguyễn Tài Phúc, Phạm Đình Văn, Nguyễn Ngọc Châu, Mai Chiếm Tuyến (2016), Đánh giá công tác thực chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nơng thơn Thừa Thiên Huế, Tạp chí Khoa học Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Đại học Huế, ISSN: 2354 - 1350, Số Trương Xuân Quý (2014), Vai trò người dân xây dựng Nông thôn huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Luận văn Thạc sỹ Quản lý Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế Quản trị Kinh doanh - Đại học Thái Nguyên Nguyễn Thị Tú Quyên (2012), Nghiên cứu tham gia người dân xây dựng nông thôn địa bàn huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội, Luận văn Thạc sỹ Kinh tế Nông nghiệp, Trường Đại học Nông nghiệp Hà Nội Phạm Tất Thắng (2015), Xây dựng nông thôn mới: số vấn đề đặt ra, Tạp chí Cộng sản, http://www.tapchicongsan.org.vn/Home/Viet-nam-tren-duong-doimoi/2015/35998/Xay-dung-nong-thon-moi-mot-so-van-de-dat-ra.aspx Thủ tướng Chính phủ (2016), Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16 tháng năm 2016 việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2016 2020 771 Bùi Thủy (2016), Cả nước chung sức xây dựng Nông thôn với tinh thần thi đua mới, http://dangcongsan.vn/thoi-su/ca-nuoc-chung-suc-xay-dung-nong-thon-moi-voi-tinhthan-thi-dua-moi-409936.html Hồng Trọng, Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2014), Phân tích liệu nghiên cứu với SPSS, Nxb Hồng Đức, Tp HCM UBND xã Phong An (2015), Báo cáo sơ kết năm thực Chương trình MTQG xây dựng nơng thơn kế hoạch năm 2016 - 2020 UBND xã Phong An (2016), Tình hình thực kế hoạch phát triển Kinh tế xã hội năm 2016 phương hướng nhiệm vụ năm 2017 772 MỤC LỤC Trang CHỦ ĐỀ: GIẢI PHÁP VÀ MƠ HÌNH KINH DOANH PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG, TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP TOPIC SOLUTIONS AND MODELS FOR SUSTAINABLE BUSINESS DEVELOPMENT, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITIES 21 34 48 57 72 AN EMPIRICAL STUDY OF SUBSIDIARY STRATEGIES USING STRUCTURECONDUCT-OUTCOME FRAMEWORK NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ CHIẾN LƯỢC CÔNG TY CON SỬ DỤNG MÔ HÌNH S-C-O (CƠ CẤU-THỰC THI-KẾT QUẢ) Wann-Yih Wu, Ph.D - Nanhua University, Taiwan Liang-Kuei Chang - National Cheng Kung University, Taiwan NĂNG LỰC KINH DOANH CỦA NỮ DOANH NHÂN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ ENTREPRENEURIAL COMPETENCIES OF FEMALE ENTREPRENEURS IN THUA THIEN HUE PROVINCE IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION ThS Hoàng La Phương Hiền, TS Trương Tấn Quân Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế FINTECH AS A KEY SUCCESS FACTOR OF CROSS-BORDERE-COMMERCE (CBEC) FINTECH – NHÂN TỐ THÚC ĐẨY THÀNH CÔNG CỦA THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ XUYÊN BIÊN GIỚI (CBEC) Sang-Ryul Shim - Kwangwoon University STRATEGIC PERFORMANCE MEASUREMENT IN EVN’S POWER COMPANIES: BENCHMARKING APPROACH PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG HIỆU SUẤT CHIẾN LƯỢC TRONG CÁC CÔNG TY ĐIỆN LỰC CỦA EVN: PHƯƠNG PHÁP TIẾP CẬN ĐIỂM CHUẨN Do Thi Binh, Thuongmai University Nguyen Thi Nguyen Hong, Thuongmai University INTERNET BANKING ADOPTION IN VIETNAM: THE CONSUMERS’ PERSPECTIVE SỬ DỤNG INTERNET BANKING Ở VIỆT NAM NHÌN TỪ GĨC ĐỘ NGƯỜI TIÊU DÙNG Chiachi Tsan and Nguyen Thi Huyen Ngan Lunghwa University of Science and Technology, Taiwan NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆC ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG THEO TIÊU CHUẨN ISO 14001 TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM STUDYING THE FACTORS IMPROVING THE APPLICATION OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM ACCORDING TO ISO 14001 STANDARD AT THE ENTERPRISES VIETNAM ThS.Nguyễn Thị Khánh Quỳnh Trường Đại học Thương mại 1029 82 THE EFFECTS OF CONSUMERS ETHNOCENTRISM AND COUNTRY OF ORIGIN ON ATTITUDES TOWARDS ELECTRONIC PRODUCTS: AN EMPIRICAL COMPARISONS OF TAIWANESE AND CAMBODIAN CONSUMERS ẢNH HƯỞNG CỦA TÍNH VỊ CHỦNG TRONG HÀNH VI TIÊU DUNG VÀ QUỐC GIA XUẤT XỨ TỚI THÁI ĐỘ ĐỐI VỚI SẢN PHẨM ĐIỆN TỬ: SO SÁNH THỰC NGHIỆM GIỮA NGƯỜI TIÊU DUNG ĐÀI LOAN VÀ CAMPUCHIA 105 Ying-Kai Liao, Ph D - Nanhua University, Taiwan Nguyen Ha Giang - Tunghai University, Taiwan AoBory - National Chengkung University, Taiwan NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KẾT QUẢ XUẤT KHẨU CỦA CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA KHU VỰC NAM TRUNG BỘ A STUDY ON FACTORS AFFECTING THE EXPORT PERFORMANCE OF SMALL AND MEDIUM SIZED ENTERPRISES IN SOUTH CENTRAL COAST REGIONS NCS Hồ Xuân Hướng -Trường Đại học Quy Nhơn PGS TS Nguyễn Thị Kim Anh - Trường Đại học Nha Trang 121 ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC YẾU TỐ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN NGÀNH CƠ KHÍ Ở ĐÀ NẴNG TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ INFLUENCES OF THE CULTURAL FACTORS OF ENTERPRISES ON THE WORKING MOTIVATION OF MECHANICAL WORKERS IN DANANG CITY IN THE INTERNATIONAL INTERGRATION PERIOD NCS Bùi Thị Minh Thu - Đại học Nội Vụ Hà Nội – Cơ sở Miền Trung PGS TS Lê Nguyễn Đoan Khôi - Trường Đại học Cần Thơ 135 HOW MUCH EFFORT SHOULD A TRAVEL AGENT MAKE TO REDUCE TRAVELING DISPUTES? ĐẠI LÝ DU LỊCH CẦN LÀM GÌ ĐỂ GIẢM THIỂU SỰ KHƠNG HÀI LÒNG CỦA KHÁCH HÀNG? Chien-wei Wu - National Chi Nan University Chih-chi Ni - Lunghwa University of Science and Technology Yih-ming Lin - National Chiayi University 148 HOME & AWAY ? THE RELATIONSHIP BETWEEN OUTWARD INVESTMENT AND PERFORMANCE FOR TAIWANESE COMPANIES ĐẦU TƯ Ở NƯỚC NHÀ HAY ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI? QUAN HỆ GIỮA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP RA NƯỚC NGỒI VÀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC CƠNG TY ĐÀI LOAN Pan, Weihwa Yang, Cheng-Hung; National Yunlin University of Science and Technology 168 ANALYSIS OF CURRENT ECONOMIC AND TRADE RELATIONS BETWEEN CHINA AND VIETNAM PHÂN TÍCH MỐI QUAN HỆ KINH TẾ VÀ THƯƠNG MẠI GIỮA VIỆT NAM VÀ TRUNG QUỐC Chen Bingxian - Chen Yingxue - Guangxi University for Nationalities 1030 177 189 201 223 246 262 275 288 GIÁ TRỊ CẢM NHẬN CỦA DU KHÁCH NỘI ĐỊA ĐỐI VỚI DỊCH VỤ DU LỊCH TÂM LINH: Nghiên cứu kinh nghiệm Công ty TNHH MTV Lữ hành Hương Giang DOMESTIC VISITOR’S PERCEIVED VALUE OF SPIRITUAL TOURISM SERVICE: An empirical study in Huong Giang Travel Limited Company TS Hồ Thị Hương Lan, ThS Hoàng Thị Hoài Thương Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế NGHIÊN CỨU ĐỊNH TÍNH VỀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN TRIỂN KHAI THÀNH CÔNG HỆ THỐNG ERP TẠI CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM FACTORS INFLUENCING THE SUCCESSFUL IMPLEMENTATION OF ERP SYSTEMS IN VIETNAM ENTERPRISES – A QUALITATIVE STUDY NCS Dương Thị Hải Phương Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế AN EMPIRICAL STUDY OF TOP MANAGEMENT CHARACTERISTICS AND ENTREPRENEURSHIP ON FIRMS COMPETENCE AND PERFORMANCE NGHIÊN CỨU THỰC NGHIỆM VỀ ĐẶC ĐIỂM CỦA QUẢN TRỊ CẤP CAO VÀ TINH THẦN DOANH NHÂN ĐỐI VỚI NĂNG LỰC VÀ HIỆU QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP Hsin-Kuang Chi, Ph.D - Nanhua University, Taiwan Yan-Ting Lai - Nanhua University, Taiwan Ching-Feng Chang - National Chengkung University, Taiwan AN INTEGRATIVE APPROACH TO INVESTIGATE ANTECEDENTS, MODERATORS AND CONSEQUENCES OF BRAND EQUITY TIẾP CẬN TÍCH HỢP NHẰM TÌM HIỂU CÁC NHÂN TỐ ĐIỀU TIẾT VÀ KẾT QUẢ CỦA GIÁ TRỊ THƯƠNG HIỆU Ying-Kai Liao, Ph D - Nanhua University, Taiwan Vu Minh Quan - Nanhua University, Taiwan Alfiyatul Qomariyah - Chinese Culture University, Taiwan DOANH NGHIỆP GIA ĐÌNH – NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ FAMILY BUSINESS – SOME ISSUES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTERGRATION ThS.Cao Thị Vân Anh Trường Đại học Hải Phòng KHỞI NGHIỆP TRONG BỐI CẢNH CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP STARTING UP IN THE CONTEXT OF COMPETITION AND INTEGRATION TS Nguyễn Kiều Trang Trường Đại học Thương mại HOẠT ĐỘNG TUYỂN DỤNG CỦA DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TRONG BỐI CẢNH CẠNH TRANH VÀ HỘI NHẬP: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP EMPLOYMENT ACTIVITIES OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN THE CONTEXT OF COMPETITION AND INTEGRATION: PATTERNS AND SOLUTIONS TS Nguyễn Thanh Hải Trường Đại học Thương mại PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP BỀN VỮNG THÔNG QUA MƠ HÌNH SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH THỰC PHẨM HỮU CƠ PGS Ở VIỆT NAM 1031 304 322 339 357 374 389 DEVELOPMENT OF SUSTAINABLE AGRICULTURE THROUGH THE MODEL OF MANUFACTURING AND TRADING ORGANIC FOOD IN VIETNAM ThS Đặng Thu Hương Trường Đại học Thương mại NGHIÊN CỨU BÁO CÁO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG RESEARCH REPORT ON SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISES IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT NCS.ThS Nguyễn Hồng Nga Trường Đại học Thương mại ÁP DỤNG CHUẨN MỰC BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀO VIỆT NAM TRONG XU THẾ HỘI NHẬP KẾ TOÁN QUỐC TẾ: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC APPLICATION OF INTERNATIONAL STANDARD FINANCIAL REPORTS TO VIETNAM IN THE INTERNATIONAL TRADING OF INTERNATIONAL ACCOUNTING: OPPORTUNITIES AND CHALLENGES TS Hà Thị Thúy Vân Trường Đại học thương mại THỰC HIỆN TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP THEO HƯỚNG DẪN CỦA ASEAN - NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP MAY VIỆT NAM IMPLEMENTING SOCIAL RESPONSIBILITY FOR EMPLOYEES ENTERPRISES UNDER THE GUIDELINES OF ASEAN - RESEARCH VIETNAMESE GARMENT ENTERPRISES ThS Đinh Thị Hương Trường Đại học Thương mại NHỮNG HÌNH THỨC CHI TRẢ CHO NHÀ QUẢN LÝ CỦA CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN: KINH NGHIỆM QUỐC TẾ VÀ THỰC TIỄN TẠI VIỆT NAM THE FORM OF PAYERS FOR THE MANAGERS OF THE COMPANIES SHARE: INTERNATIONAL EXPERIENCES AND PRACTICES IN VIETNAM ThS Vũ Xuân Thủy Trường Đại học Thương mại TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA DOANH NGHIỆP VỚI ĐỐI TÁC TRONG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ (NGHIÊN CỨU TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN, XUẤT KHẨU THỦY SẢN VIỆT NAM) CORPORATIONS’ SOCIAL RESPONSIBILITIES TO PARTNERS IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION (RESEARCH IN SEAFOOD PROCESSING AND EXPORTING ENTERPRISES) PGS.TS Nguyễn Thị Minh Nhàn Trường Đại học Thương mại NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THỰC PHẨM VIỆT NAM – CHÌA KHĨA PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG ENHANCING SOCIAL RESPONSIBILITY OF ENTERPRISES VIETNAM FOOD DEFINES SUSTAINABLE DEVELOPMENT ThS Nguyễn Thị Mỹ Nguyệt ThS Phùng Mạnh Hùng Trường Đại học Thương mại 1032 397 408 427 441 454 473 483 496 CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY IMPLEMENTATION IN VIETNAM: AN EMPHASIS ON THE RELATIONSHIP WITH NATIONAL CULTURE TRIỂN VỌNG TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAM: SỰ THAM GIA VỀ MỐI QUAN HỆ VỚI VĂN HOÁ QUỐC GIA MSc Truong Quang Minh Thuongmai University TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DOANH NGHIỆP – KHUNG LÝ THUYẾT NGHIÊN CỨU TẠI VIỆT NAM CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY AND FINANCIAL PERFORMANCE – THEORETICAL FRAMEWORK FOR VIETNAM NCS Lê Đoàn Minh Đức, ThS Huỳnh Thị Xuân Thùy, ThS Nguyễn Thị Hoàng Yến Trường Đại học Thủ Dầu Một COASTAL ECONOMICS IN VIETNAM TOWARDS SUSTAINABLE DEVELOPMENT AND VIETNAM-EUROPEAN FREE TRADE AGREEMENT KINH TẾ VÙNG NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM ĐẾN PHÁT TRIỂN BỀN VMENTNG VÀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI MIỀN NAM VIỆT NAM ThS Nguyễn Nguyệt Nga – Trường Đại học Thương mại TS Trần Thị Minh Hằng – Trường Đại học Tài Nguyên Môi trường NHỮNG TRỞ NGẠI THỰC HIỆN QUẢN TRỊ THEO MƠ HÌNH CHẤT LƯỢNG TOÀN DIỆN – NGHIÊN CỨU ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI ĐÀ NẴNG BARRIERS TO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (SMEs) IN DANANG FOR THE IMPLEMENTATION OF MANAGEMENT WITH TOTAL QUALITY MODEL TS Nguyễn Thị Bích Thủy, CN Lê Thị Thủy Tiên Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng THE EFFECTS OF STANDARDISATION AND DIFFERENTIATION ON SERVICE QUALITY, PERCEIVED VALUE AND CUSTOMERS LOYATY ẢNH HƯỞNG CỦA TIÊU CHUẨN HOÁ VÀ KHÁC BIỆT HOÁ TỚI CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ, GIÁ TRỊ CẢM NHẬN VÀ SỰ TRUNG THÀNH CỦA KHÁCH HÀNG Cheng-Po Lai, Ph.D - Nanhua University, Taiwan Yu-Min Chen - Nanhua University, Taiwan Chi-Wen Shih - National Cheng Kung University, Taiwan VAI TRÒ CỦA DOANH NGHIỆP TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG TẠI HẢI PHÒNG ROLE OF BUSINESS TOURISM SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN HAI PHONG Th.S, NCS Nguyễn Thúy An, Th.S, NCS Nguyễn Thị Tâm Trường Đại học Hải Phòng BƯỚC ĐẦU NHẬN DIỆN ĐẶC TRƯNG CƠ BẢN CỦA TINH THẦN KINH DOANH INITIALLY IDENTIFYING THE BASIC CHARACTERISTICS OF ENTREPRENEURSHIP Th.S Phạm Hương Giang Trường Đại học Hải Phòng XÂY DỰNG HỆ THỐNG KIỂM SỐT NỘI BỘ TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC SET UP THE INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE STATE CORPORATE Th.S Nguyễn Thị Thúy Hà Trường Đại học Hải Phòng 1033 507 ẢNH HƯỞNG CỦA TÀI SẢN THƯƠNG HIỆU ĐẾN SỰ HÀI LÒNG VÀ LÒNG TRUNG THÀNH THƯƠNG HIỆU CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TẠI THÀNH PHỐ HẢI PHỊNG: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH ĐỐI VỚI NHÓM NGÀNH HÀNG THỰC PHẨM BÁN LẺ THE IMPACT FROM BRAND ASSETS TO CONSUMERS GLADDENING AND CONSUMERS LOYALTY IN HAI PHONG CITY: TYPICAL RESEARCH TO GROUP OF RETAIL FOOD BRANCH TS Đỗ Minh Thụy Trường Đại học Hải Phòng 517 ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HÓA DOANH NGHIỆP ĐẾN ĐỘNG LỰC LAO ĐỘNG CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP FDI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG THE IMPACT FROM CORPORATE CULTURE TO LABOR MOTIVATION OF WORKERS IN FDI ENTERPRISE AT HAI PHONG CITY ThS Phạm Thị Thu Hòa Trường Đại học Hải Phòng 528 KIỂM ĐỊNH MỐI QUAN HỆ GIỮA MÔI TRƯỜNG TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI VÀ TRẢI NGHIỆM MUA SẮM MANG TÍNH GIẢI TRÍ CỦA KHÁCH HÀNG TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI: NGHIÊN CỨU ĐIỂN HÌNH KHU VỰC NỘI THÀNH HÀ NỘI VERIFICATION OF RELATIONSHIP BETWEEN TRADE CENTER ENVIRONMENT AND ENTERTAINING SHOPPING EXPERIENCE OF CUSTOMERS AT TRADE CENTER: TYPICAL RESEARCH IN INNER HANOI AREA ThS Nguyễn Thị Hạnh Trường Đại học Hải Phòng 542 ĐỊNH HƯỚNG KHỞI NGHIỆP DOANH NGHIỆP XÃ HỘI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG SOCIAL ENTERPRISE STARTUP ORIENTATIONS IN HAI PHONG CITY TS Nguyễn Thị Mỵ ThS Đồng Thị Thu Huyền Trường Đại học Hải Phòng 557 CÁC NHÂN TỐ NỘI TẠI ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA CÁC DOANH NGHIỆP KIỂM TOÁN VỪA VÀ NHỎ Ở VIỆT NAM TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ INTERNAL FACTORS AFFECTING COMPETITIVENESS OF VIETNAMESE SMALL AND MEDIUM-SIZED AUDIT FIRMS IN INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION TS Đào Minh Hằng Trường Đại học Hải Phòng 574 CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH LỜI CỦA CÁC CƠNG TY CHỨNG KHỐN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ FACTORS AFFECTING PROFITABILITY OF VIETNAM SECURITIES COMPANIES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION ThS Lê Thị Bích Vân Trường Đại học Hải Phòng 1034 587 CHỦ ĐỀ: - PHÁT TRIỂN KINH TẾ BỀN VỮNG TRƯỚC THÁCH THỨC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU VÀ BẢO VỆ MƠI TRƯỜNG - CÁC VẤN ĐỀ KHÁC TOPIC - SUSTAINABLE ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF CLIMATE CHANGE AND ENVIRONMENTAL PROTECTION - OTHER PROBLEMS 589 603 615 630 639 653 SUCCESS CRITERIA OF RURAL INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT PROJECTS IN VIETNAM TIÊU CHUẨN THÀNH CÔNG CỦA CÁC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NÔNG THÔN Ở VIỆT NAM Dr Pham Xuan Hung, Assoc Prof., Dr Tran Van Hoa, Dr Truong Tan Quan, MA Phan Thi Kim Tuyen College of Economics – Hue University KOREA’S MANUFACTURINGINNOVATION 3.0 INITIATIVE AND IMPLICATIONS ON VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT SÁNG KIẾN ĐỔI MỚI SẢN XUẤT 3.0 VÀ CÁC HÀM Ý CHO PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM Chungnam National University Hee-Cheon MOON* Chungnam National University Jae-Eun CHUNG** Cheju Halla University Seok-Beom CHOI*** PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG CỦA PHÁT TRIỂN NGÀNH CƠNG NGHIỆP HỖ TRỢ ĐẾN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP: TIẾP CẬN THEO PHƯƠNG PHÁP BẢNG CÂN ĐỐI LIÊN NGÀNH ANALYSIS OF SUPPORTING INDUSTRIAL DEVELOPMENT’S IMPACTS ON VIETNAM’S ECONOMICGROWTH IN THE CONTEXT OF INTEGRATION: APPROACH BY INTERSECTORAL BALANCE SHEET METHOD ThS Vũ Thị Thanh Huyền Trường Đại học Thương mại HOW TO ATTRACT TALENTED VIETNAMESE STUDENTS IN KOREA INTO KOREAN FIRMS IN VIETNAM AS A EMPLOYEE ? LÀM SAO ĐỂ THU HÚT DU HỌC SINH VIỆT NAM TÀI NĂNG TẠI HÀN QUỐC VÀO LÀM VIỆC CHO CÁC CÔNG TY HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM? Hyun-ChaePark - Chonnam National University ASSESSMENT OF THE QUALITY OF AGRICULTURE ECONOMIC GROWTH IN VIETNAM ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ NÔNG NGHIỆP Ở VIỆT NAM MSc Luu Tien Dung, MBA Doan Viet Anh and MSc Nguyen Thi Kim Hiep Lac Hong University URBAN EXPANSION AND ITS IMPACTS ON LIVELIHOOD DIVERSIFICATION AND FOOD SECURITY IN A HUE’S PERI – URBAN VILLAGE, VIETNAM ĐƠ THỊ HĨA VÀ SỰ ẢNH HƯỞNG TỚI CHẤT LƯỢNG ĐỜI SỐNG, AN TOÀN THỰC PHẨM Ở KHU VỰC VEN ĐÔ THÀNH PHỐ HUẾ Dr Nguyen Quang Phuc College of Economics, Hue University, Vietnam MA Laila Bouallouch Utrecht University, the Netherlands 1035 669 684 693 702 713 728 740 749 VỊ THẾ CỦA NGÀNH CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN GỖ QUẢNG TRỊ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP THE POSITION OF WOOD PROCESSING INDUSTRY IN QUANG TRI PROVINCE IN THE CONTEXT OF INTEGRATION TS Lê Nữ Minh Phương & ThS Trần Đoàn Thanh Thanh Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN QUYẾT ĐỊNH CHỌN NGÀNH HỆ THỐNG THÔNG TIN QUẢN LÝ CỦA SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ FACTORS AFFECTING STUDENTS’ CHOICE OF MAJOR IN MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS AT COLLEGE OF ECONOMICS, HUE UNIVERSITY ThS Mai Thu Giang Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế AN SINH XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ CỦA VIỆT NAM VIETNAM’S SOCIAL WELFARE IN THE PERIOD OF INTERNATIONAL INTEGRATION ThS Nguyễn Hữu Lợi Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế NÂNG CAO VAI TRỊ CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH BỀN VỮNG Ở TỈNH QUẢNG BÌNH IMPROVE LOCAL AUTHORITIES ROLE IN DEVELOPING SUSTAINABLE TOURISM IN QUANG BINH PROVINCE TS Nguyễn Lê Hiệp Trường Đại học Kinh tế Huế TS Trần Tự Lực, ThS Lê Khắc Hồi Thanh Trường Đại học Quảng Bình CHẤT LƯỢNG LAO ĐỘNG DU LỊCH THỪA THIÊN HUẾ TRONG QUÁ TRÌNH HỘI NHẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN THE QUALITY OF THUA THIEN HUE TOURISM LABOR FORCE IN THE CONTEXT OF ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) INTEGRATION NCS Nguyễn Thị Lệ Hương, PGS.TS Nguyễn Tài Phúc Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế XÂY DỰNG MƠ HÌNH QUAN HỆ GIỮA CƠ QUAN THUẾ VỚI ĐẠI LÝ THUẾ THE CONSTRUCTION OF THE RELATIONSHIP MODEL BETWEEN TAX AUTHORITIES AND TAX AGENTS ThS Âu Thị Nguyệt Liên Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế TS Hồ Thị Thúy Nga Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế LIÊN KẾT TRONG SẢN XUẤT VÀ TIÊU THỤ NÔNG SẢN: TRƯỜNG HỢP HỒ TIÊU TỈNH QUẢNG TRỊ LINKAGE OF PRODUCTION AND CONSUMPTION OF AGRICULTURAL COMMODITIES: CASE STUDY OF PEPPER IN QUANG TRI PROVINCE TS Phạm Thị Thanh Xuân Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế VIỆC LÀM VÀ THU NHẬP CỦA LAO ĐỘNG NÔNG THÔN ĐÃ QUA ĐÀO TẠO NGHỀ Ở THỊ XÃ HƯƠNG THỦY, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 1036 761 773 787 798 817 827 839 EMPLOYMENT AND INCOME OF RURAL LABOR TRAINED IN HUONG THUY TOWN, THUA THIEN HUE PROVINCE PGS.TS Phùng Thị Hồng Hà , CN Phạm Thị Trang Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế MỨC ĐỘ THAM GIA XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG CỦA NGƯỜI DÂN TRONG CHƯƠNG TRÌNH NƠNG THƠN MỚI Ở XÃ PHONG AN, HUYỆN PHONG ĐIỀN, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ THE PARTICIPATION LEVEL IN INFRASTRUCTURE BUILDING OF PEOPLE IN THE PROGRAM OF NEW RURAL AREA IN PHONG AN COMMUNE, PHONG DIEN DISTRICT, THUA THIEN HUE PROVINCE ThS Mai Chiếm Tuyến Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế TRUY XUẤT NGUỒN GỐC THỰC PHẨM VÀ NÔNG SẢN VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP TRACEABILITY TO FOOD AND AGRI-FOOD OF VIETNAM IN THE CONTEXT OF INTEGRATION ThS Nguyễn Thị Thúy Đạt - Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH ĐA TIÊU CHÍ ĐỂ PHÂN TÍCH MƠI TRƯỜNG ĐẦU TƯ VIỆT NAM ANALYSIS OF VIETNAM INVESTMENT CLIMATE USING THE MULTI-CRITERIA APPROACH TS Lê Nữ Minh Phương Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế THỰC TRẠNG NĂNG LỰC SẢN XUẤT VÀ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NGHỀ TRUYỀN THỐNG, LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG CHẾ BIẾN NƯỚC MẮM Ở HÀ TĨNH AN INVESTIGATION ON PRODUCTION CAPABILITIES AND SOLUTIONS FOR DEVELOPMENT OF TRADITIONAL ARTISANAL FISH SAUCE MAKING VILLAGES IN HA TINH PROVINCE PGS TS Nguyễn Khắc Hoàn, ThS Phan Thị Thanh Thủy, ThS Trần Hà Uyên Thi, ThS Trần Đức Trí Trường Đại học Kinh tế, Đại học Huế THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ĐẤT NÔNG NGHIỆP Ở TỈNH NGHỆ AN CURRENT STATE AND SOLUTIONS TO IMPROVE THE EFFICIENCY OF USING FARMLAND IN NGHE AN PROVINCE TS Hoàng Phan Hải Yến Trường Đại học Vinh COASTAL RESOURCE CO-MANAGEMENT FOR SUSTAINABLE LIVELIHOOD OF SMALL FISHERIES: THE CASE OF PHUOC HAI TOWN, BA RIA VUNG TAU PROVINCE ĐỒNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VEN BIỂN ĐỂ NGƯ DÂN CÓ SINH KẾ BỀN VỮNG TẠI THỊ TRẤN PHƯỚC HẢI, TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU PhD Tran Thi Ut - Hoa Sen University Msc Huynh Thanh - Thu Dau Mot University TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGỒI VỚI NGÀNH CƠNG NGHIỆP THÁI NGUN 1037 855 867 879 893 904 914 923 IMPACT OF FOREIGN DIRECT INVESTMENT INDUSTRY WITH THAI NGUYEN ThS.NCS Nguyễn Thị Hằng - TS Nguyễn Văn Huân Trường đại học Công nghệ Thông tin & Truyền thông – Đại học Thái Nguyên ẢNH HƯỞNG CỦA PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP-DỊCH VỤ LÊN LỢI NHUẬN CỦA NGÀNH NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ IMPACTS OF INDUSTRIAL AND SERVICE DEVELOPMENT ON THE PROFIT OF VIETNAM’S AGRICULTURAL SECTOR IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION ThS NCS Phùng Minh Đức Trường Đại học Kinh tế Quốc dân TÁC ĐỘNG CỦA HỘI NHẬP KINH TẾ ĐỐI VỚI NỀN KINH TẾ TỈNH HỊA BÌNH IMPACTS OF ECONOMIC INTEGRATION ON HOA BINH PROVINCE’S ECONOMY NCS.Bùi Thị Nguyệt Quỳnh Trường Đại học Tây Bắc DOANH NGHIỆP NƠNG NGHIỆP VÀ VAI TRỊ ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM AGRICULTURAL ENTERPRISES AND THE ROLE FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF VIETNAM AGRICULTURE PGS, TS Phương Kỳ Sơn Trường Đại học Thương mại TÁC ĐỘNG TẠO LẬP VÀ CHUYỂN HƯỚNG CỦA THƯƠNG MẠI VIỆT NAM SAU 10 NĂM GIA NHẬP WTO TRADE CREATION AND DIVERSION OF VIETNAM AFTER 10 YEARS JOINING WTO ThS Ngô Hải Thanh Trường Đại học Thương mại INVESTMENT IN DEVELOPING ROAD TRAFFIC INFRASTRUCTURE IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ Ở VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ Cu Thanh Thuy Ha Noi Architectural University (HAU) LABOR PRODUCTIVITY OF VIETNAM IN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY: SITUATION AND IMPLEMENTATION POLICY NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG CỦA VIỆT NAM TRONG CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN: TÌNH HÌNH VÀ CHÍNH SÁCH THỰC HIỆN Dr Chu Thi Thuy - M.A Nguyen Dac Thanh Thuongmai University PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG TRƯỚC THÁCH THỨC GIẢM THIỂU Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG Ở VIỆT NAM HIỆN NAY SUSTAINABLE DEVELOPMENT UNDER CHALLENGES OF REDUCING ENVIRONMENTAL POLLUTION IN VIETNAM TODAY ThS Nguyễn Thị Thanh Tâm Trường Đại học Thương Mại 1038 938 950 962 975 986 998 1011 1021 NÂNG CAO TÍNH BỀN VỮNG CỦA NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC VIỆT NAM ENHANCING SUSTAINABILITY OF VIETNAM STATE’S BUDGET ThS Trần Kim Anh Trường Đại học Thương mại DETERMINANTS OF TECHNICAL EFFICIENCY OF RICE FARMS IN KIEN GIANG PROVINCE, VIETNAM CÁC YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH HIỆU QUẢ KỸ THUẬT CỦA CÁC NÔNG TRẠI TRỒNG LÚA Ở KIÊN GIANG, VIỆT NAM TS Nguyễn Hữu Đặng Trường Đại học Cần Thơ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI DỊCH VỤ THANH TỐN KHƠNG DÙNG TIỀN MẶT TẠI VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ STATE MANAGEMENT OF NON-CASH PAYMENT SERVICE IN VIETNAM IN THE ITERNATIONAL ECONOMIC INTEGRATION PROCESS ThS Nguyễn Thị Ngọc Diễm Trường Cao đẳng Thương mại ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU NGUỒN LỰC CHO CHUYỂN ĐỔI MƠ HÌNH TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VIỆT NAM ADJUSTING THE STRUCTURE OF RESOUURCES FOR TRANSFORMING VIETNAM ECONOMIC GROWTH MODEL TS Nguyễn Bình Đức Trường Đại học Kinh tế quốc dân TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ BỀN VỮNG Ở VIỆT NAM THỜI KỲ HỘI NHẬP QUỐC TẾ SUSTAINABLE ECONOMIC GROWTH IN INTERNATIONAL INTEGRATION PERIOD IN VIETNAM TS Phạm Thị Huyền Trường Đại học Hải Phòng PHÁT TRIỂN KINH TẾ GẮN VỚI PHÁT TRIỂN VĂN HÓA, XÃ HỘI VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAY Ở VIỆT NAM ECONOMIC DEVELOPMENT ASSOCIATED WITH SOCIAL, CULTURAL DEVELOPMENT AND ENVIRONMENTAL PROTECTION IN THE CURRENT PERIOD IN VIETNAM TS Trần Quốc Tuấn Trường Đại học Hải Phòng PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH KHOÁNG SẢN SUSTAINABLE DEVELOPMENT ACTIVITIES MINERAL BUSINESS ThS Nguyễn Thị Thu Thủy Trường Đại học Hải Phòng ThS Phương Hữu Từng Trường Đại học Nội Vụ GIẢ THUYẾT VỀ MỐI LIÊN QUAN GIỮA THỦY TRIỀU VÀ KHỦNG HOẢNG CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN HYPOTHESIS CONNECTION BETWEEN MOON TIDE AND CRISIS OF STOCK EXCHANGE MARKET GVC.ThS Nguyễn Thị Thu Nguyệt Trường Đại học Hải Phòng 1039 NHÀ XUẤT BẢN HÀ NỘI Số 4, Tống Duy Tân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Điện thoại: (04)38252916 Fax: (04)39289143 HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ INTERNATIONAL CONFERENCE PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION TẬP Chịu trách nhiệm xuất bản: Tổng Giám đốc LÊ TIẾN DŨNG Chịu trách nhiệm nội dung: TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI Ban biên soạn: GS,TS ĐINH VĂN SƠN PGS,TS PHẠM VĂN CƯƠNG, PGS,TS TRẦN VĂN HỊA, PGS,TS ĐỖ MINH THÀNH PGS,TS NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN, PGS,TS NGUYỄN HOÀNG LONG, PGS,TS BÙI XUÂN NHÀN, PGS,TS NGUYỄN HOÀNG VIỆT, TS LÊ TIẾN ĐẠT, THS NGUYỄN MINH TRANG, VŨ THỊ MAI THANH, THS ĐINH THỊ VIỆT HÀ TS NGUYỄN THỊ THANH NHÀN, TS PHẠM XUÂN HÙNG Biên tập: Trình bày: Bìa: Sửa in: LÊ ĐẠI BIỂU DUY NỘI PHẠM DUY VIỆT HÀ _ In 110 cuốn, khổ 20,5x29,5 cm, Chi nhánh Nhà xuất Hà Nội - Xí nghiệp in DVTM Địa chỉ: Số 178 Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội Số xác nhận đăng ký xuất bản: 1046-2017/CXBIPH/02-56/HN Quyết định xuất số: 166/QĐ-HN ngày 17/4/2017 ISBN: 978-604-55-2338-4 In xong nộp lưu chiểu năm 2017 1040
- Xem thêm -

Xem thêm: PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION TẬP 2, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM TRONG TIẾN TRÌNH HỘI NHẬP QUỐC TẾ VIETNAM’S ECONOMIC DEVELOPMENT IN THE PROCESS OF INTERNATIONAL INTEGRATION TẬP 2

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay