Trường hợp không được quyền lập và quản lý doanh nghiệp

1 10 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:40

Trường hợp không được quyền lập và quản lý doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp Việt Nam có cho phép một cá nhân cùng một lúc góp vốn đầu tư hoặc làm chủ nhiều công ty không. Nếu có thì phải tuân theo những điều kiện gì? Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định tại Điều 9 Luật Doanh nghiệp, cá nhân có quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp, trừ những trường hợp sau đây:1. Cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức;2. Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc công an nhân dân;3. Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong các doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện để quản lý phần vốn góp của nhà nước tại doanh nghiệp khác;4. Người chưa thành niên; người thành niên bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;5. Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng và các tội khác theo quy định của pháp luật;6. Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh của công ty hợp danh, giám đốc (tổng giám đốc), chủ tịch và các thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên của doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản không được quyền thành lập doanh nghiệp, không được làm người quản lý doanh nghiệp trong thời hạn từ một đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, trừ các trường hợp quy định tại Luật phá sản doanh nghiệp;7. Tổ chức nước ngoài, người nước ngoài không thường trú tại Việt Nam.Cũng theo Điều 10 Luật Doanh nghiệp, cá nhân được quyền góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh. Trừ trường hợp là các đối tượng không được quyền góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức.Pháp luật hiện nay chưa có quy định nào về việc hạn chế một người góp vốn vào nhiều doanh nghiệp hoặc thành lập, quản lý nhiều doanh nghiệp (trừ những trường hợp đặc biệt vừa nêu trên). Vì vậy, nếu không thuộc những trường hợp bị Luật Doanh nghiệp cấm, bạn có quyền góp vốn vào nhiều doanh nghiệp hoặc thành lập, quản lý nhiều doanh nghiệp. Trường hợp không quyền lập quản doanh nghiệp Luật Doanh nghiệp Việt Nam có cho phép cá nhân lúc góp vốn đầu tư làm chủ nhiều cơng ty khơng Nếu có phải tn theo điều kiện gì? Trả lời có tính chất tham khảo Theo quy định Điều Luật Doanh nghiệp, cá nhân có quyền thành lập quản doanh nghiệp, trừ trường hợp sau đây: Cán bộ, công chức theo quy định pháp luật cán bộ, công chức; Sĩ quan, hạ sĩ quan, qn nhân chun nghiệp, cơng nhân quốc phòng quan, đơn vị thuộc quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp quan, đơn vị thuộc công an nhân dân; Cán lãnh đạo, quản nghiệp vụ doanh nghiệp nhà nước, trừ người cử làm đại diện để quản phần vốn góp nhà nước doanh nghiệp khác; Người chưa thành niên; người thành niên bị hạn chế bị lực hành vi dân sự; Người bị truy cứu trách nhiệm hình phải chấp hành hình phạt tù bị tòa án tước quyền hành nghề phạm tội bn lậu, làm hàng giả, bn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng tội khác theo quy định pháp luật; Chủ doanh nghiệp tư nhân, thành viên hợp danh công ty hợp danh, giám đốc (tổng giám đốc), chủ tịch thành viên hội đồng quản trị, hội đồng thành viên doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản không quyền thành lập doanh nghiệp, không làm người quản doanh nghiệp thời hạn từ đến ba năm, kể từ ngày doanh nghiệp bị tuyên bố phá sản, trừ trường hợp quy định Luật phá sản doanh nghiệp; Tổ chức nước ngồi, người nước ngồi khơng thường trú Việt Nam Cũng theo Điều 10 Luật Doanh nghiệp, cá nhân quyền góp vốn vào cơng ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh Trừ trường hợp đối tượng không quyền góp vốn vào doanh nghiệp theo quy định pháp luật cán bộ, công chức Pháp luật chưa có quy định việc hạn chế người góp vốn vào nhiều doanh nghiệp thành lập, quản nhiều doanh nghiệp (trừ trường hợp đặc biệt vừa nêu trên) Vì vậy, khơng thuộc trường hợp bị Luật Doanh nghiệp cấm, bạn có quyền góp vốn vào nhiều doanh nghiệp thành lập, quản nhiều doanh nghiệp
- Xem thêm -

Xem thêm: Trường hợp không được quyền lập và quản lý doanh nghiệp, Trường hợp không được quyền lập và quản lý doanh nghiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay