Ba tiêu chuẩn của hội thẩm tòa án nhân dân

1 11 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:28

Ba tiêu chuẩn của hội thẩm tòa án nhân dân Ba tiêu chuẩn của hội thẩm tòa án nhân dân Trả lời có tính chất tham khảo Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Thông tư liên tịch số 012004 hướng dẫn về việc chuẩn bị nhân sự và giới thiệu hội thẩm TAND.Theo đó, áp dụng Luật Tổ chức TAND thì Tòa án xét xử, về cơ cấu hội thẩm TAND cần chú ý lựa chọn những người thuộc các tổ chức xã hội, các đoàn thể ở địa phương như MTTQ Việt Nam, Công đoàn, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngành giáo dục, các nhà doanh nghiệp, kinh tế, tôn giáo...Đối với hội thẩm TAND cấp tỉnh, cứ hai thẩm phán TAND cấp tỉnh thì có ba hội thẩm TAND cấp tỉnh. Nhưng tổng số hội thẩm của một TAND cấp tỉnh không dưới 20 người và không nhiều hơn 100 người. Đối với hội thẩm TAND cấp huyện, cứ một thẩm phán TAND cấp huyện thì có hai hội thẩm TAND cấp huyện. Tổng số hội thẩm của một TAND cấp huyện không dưới 15 người và không nhiều hơn 50 người.Khi xem xét lựa chọn giới thiệu nhân sự để bầu hội thẩm TAND phải căn cứ vào tiêu chuẩn hội thẩm TAND và Pháp lệnh Thẩm phán và hội thẩm TAND, cụ thể:1. Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết và trung thực; chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp và pháp luật; có cuộc sống lành mạnh và tôn trọng các quy tắc sinh hoạt cộng đồng; tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến và chịu sự giám sát của nhân dân; kiên quyết đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí và mọi biểu hiện quan liêu, hách dịch cửa quyền; có tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, bảo vệ công lý; người đó chưa bao giờ bị kết án (kể cả trường hợp đã được xóa án tích)...2. Là người phải có trình độ hiểu biết pháp luật ở mức độ nhất định. Đối với những người hiện đang công tác tại các cơ quan Tòa án, Viện Kiểm sát, Điều tra, Thi hành án và những người đang làm việc tại các tổ chức luật sư, tư vấn pháp lý thì không giới thiệu để bầu làm hội thẩm TAND.3. Có sức khỏe hoàn thành nhiệm vụ được giao là người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, ngoài thể lực cần thiết, còn bao gồm yêu tố ngoại hình đó là không có dị tật, dị hình ảnh hưởng trực tiếp đến tư thế hoặc việc thực hiện nhiệm vụ của người hội thẩm TAND. Tuổi của hội thẩm TAND từ 70 tuổi trở xuống đối với nam và từ 65 tuổi trở xuống đối với nữ.Hồ sơ để bầu hội thẩm TANDHồ sơ nhân sự được giới thiệu để bầu hội thẩm TAND gồm: đơn ứng cử làm hội thẩm TAND; sơ yếu lý lịch (có dán ảnh); công văn giới thiệu của cơ quan, tổ chức của người được giới thiệu bầu làm hội thẩm TAND; trường hợp được giới thiệu lại thì người được giới thiệu bầu lại có báo cáo kết quả công tác xét xử trong nhiệm kỳ vừa qua; giấy chứng nhận sức khỏe của cơ quan y tế có thẩm quyền.Sau khi có kết quả bầu hội thẩm TAND, chánh án TAND cấp tỉnh báo cáo kết quả bầu hội thẩm TAND cấp tỉnh và hội thẩm TAND cấp huyện thuộc địa phương mình về TAND Tối cao để tổng hợp. Để đảm bảo việc tham gia xét xử được tốt, ngay sau khi có kết quả bầu hội thẩm TAND khóa mới, chánh án TAND cấp tỉnh có kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội thẩm TAND theo quy định của pháp luật. Ba tiêu chuẩn hội thẩm tòa án nhân dân Ba tiêu chuẩn hội thẩm tòa án nhân dân Trả lời có tính chất tham khảo Tòa án Nhân dân Tối cao, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam vừa ban hành Thông tư liên tịch số 01/2004 hướng dẫn việc chuẩn bị nhân giới thiệu hội thẩm TAND Theo đó, áp dụng Luật Tổ chức TAND Tòa án xét xử, cấu hội thẩm TAND cần ý lựa chọn người thuộc tổ chức xã hội, đoàn thể địa phương MTTQ Việt Nam, Cơng đồn, Hội Nơng dân, Hội Cựu chiến binh, Hội Phụ nữ, Đoàn niên Cộng sản Hồ Chí Minh, ngành giáo dục, nhà doanh nghiệp, kinh tế, tôn giáo Đối với hội thẩm TAND cấp tỉnh, hai thẩm phán TAND cấp tỉnh có ba hội thẩm TAND cấp tỉnh Nhưng tổng số hội thẩm TAND cấp tỉnh không 20 người không nhiều 100 người Đối với hội thẩm TAND cấp huyện, thẩm phán TAND cấp huyện có hai hội thẩm TAND cấp huyện Tổng số hội thẩm TAND cấp huyện không 15 người không nhiều 50 người Khi xem xét lựa chọn giới thiệu nhân để bầu hội thẩm TAND phải vào tiêu chuẩn hội thẩm TAND Pháp lệnh Thẩm phán hội thẩm TAND, cụ thể: Công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, có phẩm chất đạo đức tốt, liêm khiết trung thực; chấp hành nghiêm chỉnh Hiến pháp pháp luật; có sống lành mạnh tơn trọng quy tắc sinh hoạt cộng đồng; tôn trọng nhân dân, tận tụy phục vụ nhân dân, liên hệ chặt chẽ với nhân dân, lắng nghe ý kiến chịu giám sát nhân dân; kiên đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí biểu quan liêu, hách dịch cửa quyền; có tinh thần đấu tranh tự phê bình phê bình, bảo vệ cơng lý; người chưa bị kết án (kể trường hợp xóa án tích) Là người phải có trình độ hiểu biết pháp luật mức độ định Đối với người cơng tác quan Tòa án, Viện Kiểm sát, Điều tra, Thi hành án người làm việc tổ chức luật sư, tư vấn pháp lý khơng giới thiệu để bầu làm hội thẩm TAND "Có sức khỏe hồn thành nhiệm vụ giao" người có lực hành vi dân đầy đủ, ngồi thể lực cần thiết, bao gồm u tố ngoại hình khơng có dị tật, dị hình ảnh hưởng trực tiếp đến tư việc thực nhiệm vụ người hội thẩm TAND Tuổi hội thẩm TAND từ 70 tuổi trở xuống nam từ 65 tuổi trở xuống nữ Hồ sơ để bầu hội thẩm TAND Hồ sơ nhân giới thiệu để bầu hội thẩm TAND gồm: đơn ứng cử làm hội thẩm TAND; sơ yếu lý lịch (có dán ảnh); cơng văn giới thiệu quan, tổ chức người giới thiệu bầu làm hội thẩm TAND; trường hợp giới thiệu lại người giới thiệu bầu lại có báo cáo kết cơng tác xét xử nhiệm kỳ vừa qua; giấy chứng nhận sức khỏe quan y tế có thẩm quyền Sau có kết bầu hội thẩm TAND, chánh án TAND cấp tỉnh báo cáo kết bầu hội thẩm TAND cấp tỉnh hội thẩm TAND cấp huyện thuộc địa phương TAND Tối cao để tổng hợp Để đảm bảo việc tham gia xét xử tốt, sau có kết bầu hội thẩm TAND khóa mới, chánh án TAND cấp tỉnh có kế hoạch tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho hội thẩm TAND theo quy định pháp luật
- Xem thêm -

Xem thêm: Ba tiêu chuẩn của hội thẩm tòa án nhân dân, Ba tiêu chuẩn của hội thẩm tòa án nhân dân

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay