Cố ý không nộp thuế đất sẽ bị thu hồi đất

1 7 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:24

Cố ý không nộp thuế đất sẽ bị thu hồi đất Cố ý không nộp thuế đất sẽ bị thu hồi đất Trả lời có tính chất tham khảo Trong một số trường hợp, nhà nước có quyền thu hồi toàn bộ hoặc một phần đất đã giao cho dân để quản lý, bảo đảm sử dụng đúng mục đích. Chẳng hạn như việc người dân cố ý không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế đất theo quy định.Đất đai thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước thống nhất quản lý. Để thực hiện tốt chức năng này, bảo đảm đất đai được sử dụng đúng mục đích, phù hợp với quy hoạch và nghĩa vụ của người sử dụng đất, trong các trường hợp sau Nhà nước có quyền thu hồi toàn bộ hoặc một phần đất đã giao sử dụng:1. Tổ chức sử dụng đất bị giải thể, phá sản, chuyển đi nơi khác, giảm nhu cầu sử dụng đất; cá nhân sử dụng đất đã chết mà không có người được quyền tiếp tục sử dụng đất đó.2. Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất được giao.3. Đất không được sử dụng trong thời hạn 12 tháng liền mà không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền giao đất đó cho phép.4. Người sử dụng đất cố ý không thực hiện nghĩa vụ đối với Nhà nước như không thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp luật.5. Đất sử dụng không đúng mục đích được giao như đất được giao để sử dụng vào việc trồng cây hằng năm mà người nhận quyền sử dụng đất lại làm nhà ở.6. Đất được giao không đúng thẩm quyền.Ngoài ra, trong trường hợp thật cần thiết Nhà nước có quyền thu hồi đất đang sử dụng của người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và người bị thu hồi đất được đền bù thiệt hại về đất, nhà ở các công trình gắn liền với đất theo quy định của Nghị định số 221998NĐCP ngày 2441998 của Chính phủ.Trong trường hợp có nhu cầu khẩn cấp của chiến tranh, chống thiên tai hoặc trong tình trạng khẩn cấp Nhà nước có quyền trưng dụng đất. Hết thời hạn trưng dụng, người sử dụng đất được trả lại đất và đền bù thiệt hại do việc sử dụng đất gây ra. Cố ý không nộp thuế đất bị thu hồi đất Cố ý không nộp thuế đất bị thu hồi đất Trả lời tính chất tham khảo Trong số trường hợp, nhà nước quyền thu hồi toàn phần đất giao cho dân để quản lý, bảo đảm sử dụng mục đích Chẳng hạn việc người dân cố ý không thực nghĩa vụ nộp thuế đất theo quy định Đất đai thuộc sở hữu toàn dân Nhà nước thống quản lý Để thực tốt chức này, bảo đảm đất đai sử dụng mục đích, phù hợp với quy hoạch nghĩa vụ người sử dụng đất, trường hợp sau Nhà nước quyền thu hồi tồn phần đất giao sử dụng: Tổ chức sử dụng đất bị giải thể, phá sản, chuyển nơi khác, giảm nhu cầu sử dụng đất; cá nhân sử dụng đất chết mà khơng người quyền tiếp tục sử dụng đất Người sử dụng đất tự nguyện trả lại đất giao Đất không sử dụng thời hạn 12 tháng liền mà không quan Nhà nước thẩm quyền giao đất cho phép Người sử dụng đất cố ý không thực nghĩa vụ Nhà nước không thực nghĩa vụ nộp thuế theo quy định pháp luật Đất sử dụng không mục đích giao đất giao để sử dụng vào việc trồng năm mà người nhận quyền sử dụng đất lại làm nhà Đất giao khơng thẩm quyền Ngồi ra, trường hợp thật cần thiết Nhà nước quyền thu hồi đất sử dụng người sử dụng đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích cơng cộng người bị thu hồi đất đền bù thiệt hại đất, nhà cơng trình gắn liền với đất theo quy định Nghị định số 22/1998/NĐ-CP ngày 24/4/1998 Chính phủ Trong trường hợp nhu cầu khẩn cấp chiến tranh, chống thiên tai tình trạng khẩn cấp Nhà nước quyền trưng dụng đất Hết thời hạn trưng dụng, người sử dụng đất trả lại đất đền bù thiệt hại việc sử dụng đất gây
- Xem thêm -

Xem thêm: Cố ý không nộp thuế đất sẽ bị thu hồi đất, Cố ý không nộp thuế đất sẽ bị thu hồi đất

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay