Có thể xin cấp chứng minh nhân dân ở nước ngoài không

1 5 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 11:16

Có thể xin cấp chứng minh nhân dân ở nước ngoài không? Tôi đi học nước ngoài ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông nên chưa làm chứng minh nhân dân. Vậy bây giờ tôi có thể làm chứng minh thư tại đại sứ quán nước ta không? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Nghị định số 051999NĐCP của Chính phủ ngày 321999 thì chứng minh nhân dân là một loại giấy tờ tùy thân của công dân do cơ quan công an có thẩm quyền chứng nhận về những đặc điểm riêng và nội dung cơ bản của mỗi công dân trong độ tuổi do pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân trong đi lại và thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam. Đối tượng được cấp chứng minh nhân dân là công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, đang cư trú trên lãnh thổ Việt Nam. Những người này có nghĩa vụ đến cơ quan công an nơi đăng ký hộ khẩu thường trú làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân.Theo các quy định nói trên, chứng minh nhân dân không có giá trị sử dụng ở nước ngoài, và cơ quan ngoại giao của Việt Nam tại nước ngoài không có thẩm quyền cấp chứng minh nhân dân. thể xin cấp chứng minh nhân dân nước ngồi khơng? Tơi học nước ngồi sau tốt nghiệp phổ thông nên chưa làm chứng minh nhân dân Vậy tơi làm chứng minh thư đại sứ quán nước ta không? Trả lời tính chất tham khảo Theo Nghị định số 05/1999/NĐ-CP Chính phủ ngày 3/2/1999 chứng minh nhân dân loại "giấy tờ tùy thân công dân quan cơng an thẩm quyền chứng nhận đặc điểm riêng nội dung công dân độ tuổi pháp luật quy định, nhằm bảo đảm thuận tiện việc thực quyền, nghĩa vụ công dân lại thực giao dịch lãnh thổ Việt Nam" Đối tượng cấp chứng minh nhân dân "công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên, cư trú lãnh thổ Việt Nam" Những người nghĩa vụ đến quan cơng an nơi đăng ký hộ thường trú làm thủ tục cấp chứng minh nhân dân Theo quy định nói trên, chứng minh nhân dân khơng giá trị sử dụng nước ngoài, quan ngoại giao Việt Nam nước ngồi khơng thẩm quyền cấp chứng minh nhân dân
- Xem thêm -

Xem thêm: Có thể xin cấp chứng minh nhân dân ở nước ngoài không, Có thể xin cấp chứng minh nhân dân ở nước ngoài không

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay