trac nghiem benh ly full

185 58 0
  • Loading ...
1/185 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:59

Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí BỆNH I: TẮC RUỘT SƠ SINH Tắc ruột sơ sinh theo quy định tắc ruột xảy trong: A ngày đầu đời sống B ngày đầu đời sống C 10 ngày đầu đời sống D 15 ngày sau sinh đầu đời sống E Thời kỳ sơ sinh Trẻ sơ sinh xuất dấu hiệu chậm phân su không thấy phân su hậu môn trẻ sau sinh : A B 24 C 36 D 48 E 72 Trong loại tắc ruột sơ sinh sau đây, loại nguyên nhân nội : A Teo ruột B Tắc ruột dính C Tắc ruột dây chằng D Tắc ruột viêm phúc mạc bào thai E Tắc ruột nút nhầy phân su Trong loại tắc ruột sơ sinh sau đây, loại nguyên nhân ngoại lai : A Teo ruột B Tắc ruột dính C Tắc ruột phân su D Tắc ruột nút nhầy phân su E Tắc ruột bệnh Hirschsprung Trong loại tắc ruột sơ sinh sau loại nguyên nhân A Teo ruột B Tắc ruột dính C Tắc ruột phân su D Tắc ruột bệnh Hirschsprung E Tắc ruột viêm phúc mạc bào thai Teo ruột thường hay gặp đoạn : A Đầu hỗng tràng B Cuối hổng tràng C Đầu hồi tràng D Cuối hồi tràng E Đại tràng Teo ruột có triệu chứng giống với tắc ruột phân su, có khác dấu hiệu A Nơn dịch mật B Thăm trực tràng có kết thể nhầy trắng C X quang có mức nước điển hình D Bụng chướng E Tuần hồn bàng hệ Cơ chế bệnh sinh teo ruột giải thích do: A Di truyền B Nhiễm siêu vi trùng thời kỳ bào thai C Nhiễm độc tia xạ thời kỳ bào thai D Tai nạn mạch máu thời kỳ bào thai Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí E Nhiễm hố chất thời kỳ bào thai Chẩn đoán sớm tắc ruột sơ sinh dựa vào: A Xét nghiệm nhiễm sắc thể B Xét nghiệm tế bào học C Siêu âm bào thai D Xét nghiệm gen di truyền E Chụp X quang bào thai 10 Trong triệu chứng lâm sàng sau đây, triệu chứng báo động cho tắc ruột sơ sinh là: A Nôn B Bụng chướng C Chậm phân su sau 24 D Tràn dịch màng tinh hồn bên E Thăm trực tràng khơng có phân su 11 Nghiệm pháp tìm tế bào sừng lơng tơ phân su trẻ nghi ngờ tắc ruột sơ sinh có tên là: A Nghiệm pháp Farber B Nghiệm pháp Schwachman C Nghiệm pháp Soave D Nghiệm pháp Valsalva E Nghiệm pháp White 12 Hình ảnh X quang điển hình tắc tá tràng bẩm sinh: A Hình ảnh mức nước B Hình ảnh hai bóng C Hình ảnh dày tá tràng giãn trướng D Hình ảnh thuốc khơng xuống ruột non E Hình ảnh ứ đọng thuốc dày 13 Cơ chế gây tắc ruột viêm phúc mạc bào thai là: A Liệt ruột B Thiếu hạch phó giao cảm thành ruột C Do chèn ép từ bên D Do kết thể phân su E Do nguyên nhân thần kinh 14 Dây chằng LADD ngun nhân gây ra: A Tắc mơn vị B Tắc tá tràng C Tắc hỗng tràng D Tắc hồi tràng E Tắc đại tràng 15 Phương pháp khâu nối ruột tận bên có dẫn lưu đầu điều trị teo ruột tắc ruột phân su có tên là: A Phương pháp Bishop - Koop B Phương pháp Santulli C Phương pháp Mickulicz D Phương pháp Swenson E Phương pháp Hartmann 16 Trong triệu chứng sau đây, triệu chứng đặc thù cho bệnh Hirschsprung: A Chậm phân su B Bụng chướng, tuần hoàn bàng hệ C X qung đại tràng có hình phễu Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí D X quang bụng có hình "bọt xà phòng" hố chậu phải E X quang bụng có mức nước điển hình 17 Trong triệu chứng sau, triệu chứng đặc thù cho bệnh tắc ruột phân su : A Chậm phân su B Bụng chướng, tràn dịch màng tinh hoàn hai bên C X quang đại tràng có hình phễu D X quang bụng có hình "bọt xà phòng" hố chậu phải E X quang bụng có mức nước điển hình 18 Viêm phúc mạc bào thai có triệu chứng giống với tắc ruột dính bẩm sinh, ngoại trừ dấu hiệu : A Nôn mửa B Chậm phân su C Thăm trực tràng D X quang bụng E X quang đại tràng cản quang 19 Dấu hiệu "tháo cống" dấu hiệu đặc thù bệnh : A Teo ruột B Tắc ruột phân su C Tắc ruột dây chằng D Viêm phúc mạc bào thai E Bệnh Hirschsprung 20 Trong loại tắc ruột sơ sinh, bệnh sau xem biểu sớm bệnh Mucoviscidose : A Teo ruột B Tắc ruột phân su C Tắc ruột dây chằng D Tắc ruột dính E Hội chứng nút nhầy phân su 21 Trong loại tắc ruột sơ sinh, bệnh điều trị không cần phẫu thuật mà điều trị nội khoa đơn : A Tắc ruột dính B Tắc ruột Mégacolon C Tắc ruột nút nhầy phân su D Tắc ruột dây chằng E Tắc ruột teo ruột 22 Phương pháp thụt tháo thử đại tràng dung dịch gastrographine điều trị tắc ruột phân su có tên : A Phương pháp Swenson B Phương pháp Noblett C Phương pháp Duhamel D Phương pháp Denis Brawn E Phương pháp Bishop-koop 23 Phương pháp cắt nối ruột tận bên có dẫn lưu đầu điều trị teo ruột tắc ruột phân su có tên : A Phương pháp Mickulicz B Phương pháp Noblett C Phương pháp Bishop-koop D Phương pháp Rhoads Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí E Phương pháp Kieswetter 24 Trong điều trị triệt để bệnh Hirschsprung người ta thường áp dụng phẫu thuật : A Swenson B Bishop-koop C Noblett D Kiesewetter E Rhoads 25 Thiếu hạch phó giao cảm đám rối thần kinh Meissner Auerback trực tràng nguyên nhân gây nên bệnh : A Hirschsprung B Tắc ruột phân su C Hội chứng nút nhầy phân su D Viêm phúc mạc bào thai E Tắc ruột dính 26 Thiểu tụy tạm thời gây tình trạng táo bón ứ đọng phân su nguyên nhân gây nên bệnh : A Hirschsprung B Tắc ruột phân su C Hội chứng nút nhầy phân su D Viêm phúc mạc bào thai E Tắc ruột dính 27 Sinh thiết trực tràng qua đường hâu mơn cần thiết để chẩn đốn xác định : A Bệnh Hirschsprung B Bệnh tắc ruột phân su C Hội chứng nút nhầy phân su D Bệnh Mucoviscidose E Bệnh viêm phúc mạc bào thai 28 Hình ảnh X quang điển hình viêm phúc mạc bào thai : A Mức nước điển hình B Hình quai ruột giãn C Hình bụng mờ đều, ruột non co cụm lại D Hình bọt xà phòng hố chậu phải E Hình phễu đoạn sigma-trực tràng phim cản quang đại tràng 29 Hậu môn nhân tạo điều trị bệnh Hirschsprung theo phương pháp thường chọn làm vị trí: A Manh tràng B Đại tràng lên C Đại tràng ngang bên phải D Đại tràng ngang bên trái E Đại tràng sigma 30 Trong phẫu thuật điều trị triệt để bệnh Hirschsprung Phẫu thuật không chừa lại phần đoạn vô hạch: A Phẫu thuật Swenson B Phẫu thuật Duhamel C Phẫu thuật Soave D Phẫu thuật Rebein E Phẫu thuật Lynn 31 Thời gian gần đây, tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật tắc ruột sơ sinh giảm nhiều nhờ vào nào: Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí A Sự tiến lĩnh vực gây nhi B Sự tiến lĩnh vực hồi sức hậu phẫu nhi C Sự tiến phẫu thuật nhi D Sự tiến vấn đề chẩn đoán sớm E Tất 32 Trong chẩn đoán siêu âm bào thai, dấu hiệu gợi ý tắc ruột sơ sinh là: A Dãn quai ruột bào thai B Dãn nở khoang thai C Dãn nở cuống rốn thai nhi D Dãn nở hệ thống đường mật thai nhi E Dãn nở hệ thống tĩnh mạch thai 33 Dấu hiệu "bụng xẹp" đặc thù để chẩn đoán cho tắc ruột sơ sinh thuộc thể: A Tắc tá tràng B Tắc hỗng tràng C Tắc hồi tràng D Tắc đại tràng phải E Tắc đại tràng trái 34 Để chẩn đoán lâm sàng tắc ruột sơ sinh, thăm trực tràng khơng có phân su mà có kết thể nhầy trắng triệu chứng có giá trị để hướng tới: A Tắc ruột dính B Teo ruột C Tắc ruột bệnh Hirschsprung D Tắc ruột viêm phúc mạc bào thai E Tắc ruột hội chứng nút nhầy phân su 35 Bệnh cảnh tắc ruột sơ sinh kết hợp với tràn dịch tinh hoàn bên bé trai cho gợi ý chẩn đoán nguyên nhân: A Tắc ruột dính B Teo ruột C Tắc ruột bệnh Hirschsprung D Tắc ruột viêm phúc mạc bào thai E Tắc ruột phân su 36 Phương pháp cắt nối ruột bên bên có dẫn lưu hai đầu điều trị teo ruột bẩm sinh có tên là: A Phương pháp Bishop-koop B Phương pháp Santulli C Phương pháp Mickulicz D Phương pháp Hartmann E Phương pháp Noblett 37 Nghiệm pháp "mồ hôi" thử nồng độ NaCl mồ giúp chẩn đốn bệnh: A Teo ruột bẩm sinh B Mucoviscidose C Viêm phúc mạc bào thai D Hội chứng nút nhầy phân su E Tắc ruột dây chằng 38 Trong tắc ruột phân su, kết thể phân su tập trung chủ yếu phần ruột: A Hỗng tràng đoạn đầu B Hỗng tràng đoạn C Hồi tràng đoạn Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí D Hồi tràng đoạn cuối E Đại tràng lên 39 Trong điều trị tắc ruột sơ sinh, phương pháp mổ tạo hình ruột cách rạch dọc khâu ngang thường áp dụng trường hợp: A Tắc ruột dính B Tắc ruột teo gián đoạn C Tắc ruột màng ngăn niêm mạc D Tắc ruột teo có dây xơ E Tắc ruột dây chằng 40 Trong nguyên nhân gây tắc ruột sơ sinh, thể tắc ruột bệnh Hirschsprung chiếm tỷ lệ từ: A 30-40% B 50-60% C 70-80% D 81-90% E > 90% 41 Teo ruột xếp vào nhóm tắc ruột sơ sinh nguyên nhân ngoại lai: A Đúng B Sai 42 Tắc ruột sơ sinh nút nhầy phân su cần có định phẫu thuật sớm: A Đúng B Sai 43 Trong điều trị ngoại khoa thủng ruột bào thai, phẫu thuật viên thuờng chọn phương pháp dẫn lưu lỗ thủng đơn thuần: A Đúng B Sai 44 Phẫu thuật nối ruột bên-bên thường gây ứ đọng nên phẫu thuật viên nhi dùng điều trị tắc ruột sơ sinh: A Đúng B Sai 45 Phẫu thuật nối ruột tận-bên có dẫn lưu đầu dùng nhiều để điều trị tắc ruột phân su: A Đúng B Sai LỒNG RUỘT CẤP Ở TRẺ BÚ MẸ 46 Lồng ruột cấp tính thường xảy bé trai nhiều bé gái vì: A Bé trai thường quấy phá bé gái B Ruột bé trai kích thước lớn bé gái C Hạch mạc treo hồi tràng bé trai dễ bị viêm bé gái D Nhu động ruột bé trai mạnh bé gái E Áp lực bụng bé trai cao bé gái 47 Lồng ruột giun đũa lâm sàng thuộc loại: A Lồng hồi manh tràng B Lồng đại - đại tràng C Lồng ruột kiểu chiếu D Lồng ruột kiểu giật lùi E Lồng ruột kiểu thắt nghẹt 48 Để chẩn đoán sớm lồng ruột theo kinh điển người ta dựa vào phương trình chẩn đốn sau đây: A Phương trình Ombrédance Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí B Phương trình Fèvre C Phương trình Farber D Phương trình Soave E Phương trình Swenson 49 Để chẩn đốn lồng ruột đến muộn người ta dùng phương trình chẩn đốn sau đây: A Phương trình Ombrédance B Phương trình Fèvre C Phương trình Farber D Phương trình Soave E Phương trình Swenson 50 Biểu khách quan ghi nhận sau tháo lồng điều trị lồng ruột cấp là: A Bụng bệnh nhi tròn B Áp lực đồng hồ tháo trụt đột ngột C Xã bụng không xẹp D Sờ không búi lồng E Có hình tổ ong phim X quang ruột 51 Trong kiện sau đây, kiện sở yếu để định phẫu thuật tháo lồng: A Bệnh nhân đến muộn sau 24 B Bệnh nhân cầu máu nhiều C Siêu âm bụng búi lồng lớn nằm cao D X quang bụng có mức nước E Khám trực tràng có nhiều máu dính găng 52 Tỷ lệ lồng ruột tái phát sau điều trị gặp khoảng: A 2% B 5% C 7% D 10% E 12% 53 Đối với thể lồng ruột bán cấp thường có định mổ khơng tháo lồng thủ thuật vì: A Bệnh nhi thường đến bệnh viện muộn sau 48 B Tai biến gặp nhiều thủ thuật C Tỷ lệ tái phát gặp nhiều thủ thuật D Tỷ lệ thất bại gặp nhiều thủ thuật E Tất 54 Lồng ruột cấp thường xảy trẻ bụ bẩm, khoẻ mạnh trẻ suy dinh dưỡng vì: A Trẻ thường hay nhiễm siêu vi B Trẻ thường hay viêm hạch mạc treo C Trẻ có nhu động ruột mạnh D Trẻ thường quấy phá nhiều E Trẻ có kính ruột lớn 55 Trong phẫu thuật điều trị lồng ruột bán cấp, động tác quan trọng mà phẫu thuật viên cần làm: A Xác định vị trí búi lồng B Đánh giá thành phần tình trạng búi lồng C Tiến hành tháo búi lồng tay D Đánh giá thương tổn ruột sau tháo lồng E Kiểm tra xử nguyên nhân lồng ruột Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 56 Lồng ruột gây nên tắc ruột chế : A Bít lòng ruột B Thắt nghẹt C Liệt ruột D Bít thắt nghẹt E Liệt phù nề ruột 57 Lồng ruột cấp gặp cao độ tuổi : A 2-4 tháng B 4-8 tháng C 8-12 tháng D 12-24 tháng E 24-36 tháng 58 Các nguyên nhân sau đây, nguyên nhân gây nên lồng ruột nguyên phát : A Viêm hạch mạc treo hồi tràng B Polype ruột non C Túi thừa Meckel D U ruột non E Búi giun đũa 59 Trong lồng ruột cấp nguyên nhân gây lồng ruột thứ phát gặp khoảng : A 5% B 10% C 15% D 20% E 30% 60 Cơ chế thắt nghẹt ruột hoại tử ruột lồng ruột cấp ruột bị chèn ép bởi: A Lớp áo B Lớp áo C Lớp áo D Cổ lồng E Đầu lồng 61 Lồng ruột cấp thường xảy vùng hồi manh tràng : A Đây vùng giàu tổ chức bạch huyết B Đây ranh giới đoạn cố định di động C Chênh lệch kính hồi manh tràng D Van hồi manh tràng thường chỗ hẹp gây cản trở nhu động E Tất 62 Trường hợp ruột thừa nằm khối lồng thi : A Lồng hồi-manh tràng B Hồi-hồi-manh tràng C Hồi-đại tràng D Hồi-manh-đại-tràng E Hồi-manh-đại-đại tràng 63 Trong thể lồng ruột cấp sau thể có nguy gây hoại tử cao nhất: A Lồng hồi-manh tràng B Lồng hồi-manh-đại tràng C Lồng hồi-đại tràng D Lồng hồi-hồi-manh tràng E Lồng hồi-manh-đại-đại tràng Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 64 vào viện thường gặp bệnh lồng ruột cấp : A Đau bụng khóc thét B Nơn mửa C Bỏ bú D Bí trung đại tiện E Đi cầu máu 65 Hình ảnh X quang lồng ruột sau mổ trẻ : A Hình mức nước điển hình B Hình mờ cản quang khối lồng C Hình cản quang phim chụp cản quang đại tràng D Hình tổ ong ruột non E Hình vòng tròn đồng tâm 66 Chỉ định tháo lồng cần đắn đo cẩn thận trường hợp : A Lồng ruột cấp đến sớm trước 24 B Lồng ruột cấp sau 24 C Lồng ruột cấp tái phát lần thứ ba D Lồng ruột cấp có biến chứng E Lồng ruột bán cấp 67 Dấu hiệu gơi ý cho chẩn đốn lồng ruột cấp : A Khóc thét B Đi cầu máu C Nôn mửa dội D Bỏ bú E Sờ búi lồng 68 Các biến chứng sau đây, biến chứng xảy muộn sau điều trị tháo lồng : A Vỡ ruột B Trào ngược C Sót búi lồng D Tái phát E Sốt cao xanh tím 69 Các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu biểu muộn lồng ruột cấp : A Nôn mửa nhiều B Đi cầu máu nhiều C Bụng chướng nhiều D Quấy khóc nhiều E Sờ hố chậu phải rỗng 70 Các dấu hiệu sau đây, dấu hiệu phát giai đoạn sớm lồng ruột cấp : A Bụng chướng B Hố chậu phải rỗng C Sờ búi lồng D Đi cầu máu E Bóng trực tràng rỗng + có máu dính găng 71 Lồng ruột sau mổ thường xảy sau phẫu thuật vùng : A Cơ hoành B Ruột non C Đại tràng D Hồi-manh tràng E Hậu môn-trực tràng Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 72 Trong mổ, phẫu thuật viên thường đánh giá tình trạng nặng hoại tử ruột biến chứng muộn lồng ruột nhanh dựa vào : A Mùi thối ruột non B Màu đen hoại tử C Tình trạng mạch máu ni dưỡng muộn D Sự thay đổi màu sắc ủ ấm phong bế Novocaine vào gốc mạc treo E Tình trạng nhu động ruột thương tổn 73 Tai biến vỡ ruột cần xử nguy : A Viêm phúc mạc B Chèn ép hoành C Chảy máu D Chèn ép mạch máu lớn E Chống khơng hồi phục 74 Cơ chế gây cầu máu lồng ruột cấp : A Nứt thành ruột B Tổn thương mạch máu mạc treo C Tổn thương mao mạch niêm mạc D Rối loạn đông máu E Tổn thương phối hợp 75 Những loại lồng ruột sau đây, loại thường dễ thất bại tháo lồng : A Lồng hồi-manh tràng B Lồng hồi-manh-đại tràng C Lồng hồi-manh-đại-đại tràng D Lồng đại-đại tràng E Lồng hồi-hồi tràng 76 Trong loại lồng ruột sau đây, loại thường khó chẩn đốn lâm sàng: A Lồng ruột cấp tính B Lồng ruột bán cấp tính C Lồng ruột mãn tính D Lồng ruột sau mổ E Lồng ruột tái phát 77 Loại lồng ruột sau khơng có định tháo lồng hơi: A Lồng ruột bán cấp B Lồng ruột mãn C Lồng ruột khối u D Lồng ruột non E Tất 78 Trong điều trị lồng ruột cấp trẻ bú mẹ tỷ lệ tái phát sau tháo lồng là: A 2% B 9% C 15% D 18% E 25% 79 Loại virus sau có liên quan đến nguyên nhân lồng ruột nguyên phát: A Alfa virus B Bêta virus C Gamam virus D Rota virus 10 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E A B C D E Thường có hình phễu điển hình thể trẻ sơ sinh Thường có hình phễu điển hình thể trẻ lớn Hình ảnh rõ phim chụp thẳng A C B C 1407 Chẩn đốn bệnh Hirschsprung dựa vào: Lâm sàng X quang Lâm sàng giải phẫu bệnh Siêu âm nội soi tiêu hoá A B A C 1408 Yếu tố chắn để chẩn đoán bệnh Hirschsprung là: X quang đại tràng cản quang Sinh thiết trước mổ GPB sau mổ Nội soi tiêu hoá Tất sai 1409 Chẩn đoán phân biệt bệnh Hirschsprung với bệnh: Hội chứng nút nhầy phân su giai đoạn sơ sinh Tắc ruột phân su giai đoạn sơ sinh Táo bón có nguồn gốc nội khoa trẻ lớn A C Tất 1410 Nguyên tắc phẫu thuật bệnh Hirschsprung là: Cắt bỏ đoạn đại- trực tràng vô hạch Nối bắt cầu từ đoạn bình thường bên với ống hậu mơn Hạ bóng trực tràng A C Tất sai 1411.Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo có nghĩa là: Thì làm HMNT, hạ bóng trực tràng đóng HMNT Thì làm HMNT hạ bóng trực tràng, đóng HMNT làm lại miệng nối Thì phẫu thuật Pull-through, mở HMNT đóng HMNT A B sai Tất sai 1412 Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo có nghĩa là: Thì làm HMNT hạ bóng trực tràng, đóng HMNT Thì làm HMNT phẫu thuật Pull-through, đóng HMNT Thì làm HMNT, phẫu thuật Pull-through đóng HMNT A C B C 1413 Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo Swenson có nghĩa là: Cắt bỏ đoạn đại-trực tràng vô hạch nối đại tràng lành với trực tràng Cắt bỏ đoạn đại tràng vô hạch hạ đại tràng lành xuyên trực tràng nối với ống hậu môn Cắt bỏ đoạn đại-trực tràng vô hạch nối đại tràng lành với ống hậu môn A B Tất sai 1414 Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo có đặc điểm là: 171 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí A B C D E Làm HMNT, phẫu thuật Pull-through đóng HMNT lần Phẫu thuật Pull-through mở đóng HMNT lần Khơng cần làm HMNT mà hạ bóng trực tràng A B Tất sai 1415 Phẫu thuật bệnh Hirschsprung theo có đặc điểm là: A Không cần làm HMNT mà phẫu thuật Pull-through B Làm HMNT đóng HMNT phẫu thuật Pull-through lần C Phẫu thuật Pull-through qua đường nội soi ổ bụng đơn mà không làm HMNT D A B E A C 1416 Bệnh cảnh táo bón ỉa chảy kéơ dài truờng diển gặp trẻ Mégacolon: A Đúng B Sai 1417 Trong Mégacolon đoạn ruột teo nhỏ gọi đoạn bệnh hay đoạn vô hạch: A Đúng B Sai 1418 Trong bệnh Mégacolon, 90% đoạn vô hạch tập trung vùng đại tràng ngang: A Đúng B Sai 1419 Trong phẫu thuật để điều trị Mégacolon,thì cắt đoạn vơ hạch nối đại tràng lành với ống hậu môn: A Đúng B Sai 1420 Trong phương pháp mổ Swenson để điều trị bệnh Mégacolon, người ta bắt buộc phải chừa lại bóng trực tràng vô hạch: A Đúng B Sai DỊ TẬT BẸN- BÌU VÀ LỔ ĐÁI 1421 Về mặt phơi thai học, ống phúc tinh mạc có đặc điểm: A Liên quan đến di chuyển tinh hoàn thời kỳ phơi thai B Thường bít lại sau sinh, cho dù trẻ đẻ non tháng hay đủ tháng C Còn có tên gọi ống Nuck D A B E A C 1422 Về mặt phơi thai học, ống phúc tinh mạc có đặc điểm: A Còn gọi dây chằng Cloquet sau bị bít hồn tồn sau sinh B Thường thơng thương trẻ đẻ non tháng C Liên quan đến bệnh thoát vị bẹn hay xoắn tinh hoàn D A B E Tất 1423 Ðặc điểm lâm sàng bệnh ống phúc tinh mạc là: A Có đặc điểm chung liên quan đến đóng hay mở ống B Liên quan đến tuổi thai sinh C Liên quan đến mội bệnh thường gặp trẻ em xoắn tinh hoàn 172 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 1428 1429 1430 1431 D A B E Tất 1424 Tràn dịch màng tinh hồn bẩm sinh trẻ em có đặc điểm: A Rất thường gặp trẻ đẻ thiếu tháng B Có thể dạng thơng thương hay khơng thơng thương ống phúc tinh mạc C Có thể tự lành trưởng thành D A B E Tất 1425 Lâm sàng tràn dịch màng tinh hồn vị bẹn bé trai có đặc điểm: A Thường gặp bên phải B Có thể tự lành tuổi C Soi đến giúp phân biệt D A B E Tất 1426 Trên lâm sàng, phân biệt tràn dịch màng tinh hoàn thoát vị bẹn dựa vào: A Sờ tinh hồn hay khơng B Lỗ bẹn nơng rộng hay khơng C Soi đèn bìu cho thấu quang hay khơng D A C E Tất 1427 Lâm sàng vị bẹn bé gái có đặc điểm: A Rất gặp B Còn gọi vị ống Nuck C Còn gọi vị mơi lớn D A C E Tất Chẩn đoán phân biệt tràn dịch màng tinh hồn với vị bẹn bé trai dựa vào: A Khơng sờ tinh hồn bên có tràn dịch B Lỗ bẹn nông bên không rộng C Soi đèn bìu bên cho ánh sáng qua dề dàng D A C E Tất Chẩn đoán phân biệt thoát vị bẹn (T) bé trai với: A Tràn dịch màng tinh hồn B Hạch bẹn phì đại C Dãn tĩnh mạch thừng tinh D A B E Tất Ðiều trị tràn dịch màng tinh hoàn bẩm sinh bé trai là: A Theo dõi không phẫu thuật bé trai tuổi B Phẫu thuật có chẩn đốn C Mở cửa sổ màng tinh hoàn D A B E Tất Ðặc điểm điều trị thoát vị bẹn bé trai là: A Theo dõi không phẫu thuật bé trai tuổi B Thắt cao cổ túi vị 173 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí C Tái tạo thành bụng bắt buộc D A C E Tất 1432 Ðiều trị không phẫu thuật vị bẹn tràn dịch màng tinh hồn là: A Khi trẻ tuổi B Băng treo cao bìu bên bệnh C Cho trẻ mặt quần lót chật để nâng cao bìu D A B E Tất sai 1433 Ðặc điểm phẫu thuật bệnh tồn ống phúc tinh mạc trẻ em là: A Phẫu thuật trẻ tuổi B Quan trọng thắt cao ống phúc tinh mạc C Chỉ bóc nang thừng tinh trường hợp nang nước thừng tinh D A B E B C 1434 Nguyên tắc phẫu thuật thoát vị bẹn trẻ em là: A Phẫu thuật trẻ tuổi B Thắt cao cổ túi thoát vị quan trọng C Mổ bên bị bên bé gái D A B E Tất 1435 Nguyên tắc phẫu thuật tràn dịch màng tinh hoàn nang thừng tinh trẻ em là: A Chỉ phẫu thuật trẻ tuổi B Thắt cao ống phúc tinh mạc quan trọng C Bóc nang thừng tinh mở cửa sổ màng tinh hoàn bắt buộc D A B E Tất HOẠI THƯ SINH HƠI 1436 Hoại thư sinh nhiễm trùng ngoại khoa trầm trọng vi khuẩn kỵ khí clostridium gây hoại tử lan rộng mô tế bào sinh (hydro, nitrogen, metal) tiết độc tố gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân chẩn đoán điều trị sớm A Đúng B Sai 1437 Hoại thư sinh nhiễm trùng ngoại khoa trầm trọng vi khuẩn kỵ khí gây hoại tử lan rộng mô tế bào sinh (hydro, nitrogen, metal) tiết độc tố gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân chẩn đoán điều trị sớm 1438 Đây nhiễm trùng ngoại khoa trầm trọng vi khuẩn kỵ khí clostridium gây hoại tử lan rộng mô tế bào sinh tiết gây nguy hiểm đến tính mạng bệnh nhân chẩn đoán điều trị sớm 1439 Tác nhân gây bệnh hoại thư sinh thường gặp: A Clostridium Perfringens B Clostridium tetanus C Clostridium botulinum D Clostridium septicemie E Clostridium spontaneous 174 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 1440 Đường thâm nhập vi khuẩn gây hoại thư sinh sống chủ yếu đất phân xâm nhập chủ yếu qua vết thương da cơ: A Đúng B Sai 1441 Trong thời kỳ chiến tranh, hoại thư sinh thường xảy vết thương: A Đơn giản B Sắt gọn C Sâu nhiều ngóch ngách D Xun thủng E Rách sâu đến lớp cơ,ì có nhiều ngóc ngách dập nát nhiều 1442 Trong thời bình hoại thư sinh lại thường xảy sau: A Các chấn thương phẫu thuật B Tai nạn giao thông C Tai nạn sinh hoạt D Vết thương nơng, ngóch ngách E Khơng gặp thời bình 1443 Các vết thương dễ gây hoại thư sinh hơi: A Vết thương phải lớn B Vết thương nhỏ sâu có mơ hoại tử C Vết thương sâu, có mơ hoại tử, có nhiều hốc kín D Vết thương sâu đến lớp cơ, có mơ hoại tử, có nhiều hốc kín E Vết thương nhiễm bẩn 1444 Hoại thư sinh thường xảy bệnh nhân có địa: A Nghiện rượu, suy giảm miễn dịch B Nghiện rượu, đái đường, nghiện thuốc C Dị ứng D Sẹo lồi E Cường giao cảm 1445 Thời kỳ nhiểm bệnh tiềm ẩn bệnh hoại thư sinh thường: A Kéo dài tuần B Rất ngắn C Khoảng ngày D Dưới tuần E Không rõ 1446 Vi khuẩn chịu trách nhiệm cho 80 - 90% trường hợp hoại thư sinh : A C Novyi B C Septicum C C perfringen D C Histolyticum E C fallax 1447 Thời kỳ nhiểm bệnh tiềm ẩn bệnh hoại thư sinh thường: A Kéo dài tuần B Rất ngắn 24 C Ít tuần D Dưới tuần E Khơng rõ 175 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 1448 Để phát triển C perfringen cần: 6-7 axit amin 14 yếu tố phát triển Các axit amin cần thiết 14 axit amin 6-7 yếu tô úphát triển Các yếu tố đặc hiệu Các yếu tố phát triển đặc hiệu 1449 Mô hoại tử độc tố vi khuẩn giúp vi khuẩn phát triển tốt do: A Giải phóng chất chuyển hóa trung gian B Giải phóng axit amin yếu tố phát triển C Tạo môi trường axit D Tạo môi trường giàu thức ăn E Tạo nên yêu tố cần cho vi khuẩn trưởng thành 1450 Độc tố đóng vai trò tan huyết, tiêu huỷ tiểu cầu gây thương tổn mao mạch lan rộng hoaiû thư sinh là: A Alpha B Beta C Gamma D Epsilon E Omega 1451 Độc tố đóng vai trò quan trọng giai đoạn khởi đầu nhiểm trùng tạo điều kiện để hoại thư sinh phát triển là: A Beta B Gamma C Epsilon D Alpha E Omega 1452 Để chống lại độc tố alpha cần sử dụng trực tiếp: : A Huyết tổng hợp alpha B Vacxin phòng uốn ván C Huyết kháng độc tố alpha D Huyết chống hoại thư sinh E.Cả hai loại huyết vacxin 1453 Khi bị hoại tư sinh hơi, ngửi vết thương có mùi: A Aceton B Ether C Chuột chết D Kỵ khí E Trứng thối 1454 Dịch vết thương bị hoại thư sinh có đặc điểm: A Dịch màu caphê sữa B Dịch xuất tiết màu nâu sẫm, có mùi hơi, có bọt khí C Dịch xuất tiết, hôi D Dịch màu nâu sẫm sủi bọt E Dịch đà đen, hôi thối 1455 Chung quanh vết thương hoại thư sinh hơi: , trắng ngaNếu gãy Pouteau Colles hở độ I II theo phân độ Gustilo nên: A Da căng bóng phù nề có khí bên trong, màu xanh nhạt B Da nhăn nheo có khí bên trong, màu xanh nhạt A B C D E 176 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí C Da căng bóng phù nề , màu xanh nhạt D Da căng bóng, màu xanh nhạt, có dấu hiệu bong bóng bay E Da nhăn nheo sờ có dấu lép bép da 1456 Nếu hoại thư sinh không điều trị da có đặc điểm: A Dần dần có màu đồng thiết, xuất biện bọng nước chứa dịch màu đỏ sẩm mảng hoại tử ướt đỏ tươi B Dần dần có màu đồng thiết, xuất biện bọng nước chứa dịch màu hồng nhạt mảng hoại tử da sậm màu C Dần dần có màu trắng bệt, xuất biện bọng nước chứa dịch màu đỏ sẩm mảng hoại tử da sậm màu D Dần dần có màu đồng thiết, xuất biện bọng nước chứa dịch màu đỏ sẩm mảng hoại tử da sậm màu E Dần dần trở nên trắng xanh xuất mảng khí da 1457 Dấu lép bép da sờ vào vùng bị hoại thư sinh hơi: A Là dấu định B Ln tìm thấy bệnh khởi phát C Chỉ thấy giai đoạn đầu khởi phát D Khơng mang tính đặc hiệu gặp bệnh nhiễm trùng khác E Thường thấy giai đoạn muộn 1458 Triệu chứng toàn thân hoại thư sinh rầm rộ với: A Nhiệt độ tăng không cao, mạch nhanh sốc nhiễm độc B Nhiệt độ tăng cao, mạch nhanh, vẻ mặt hốc hác, khó thở C Nhiệt độ tăng cao, mạch chậm, sốc nhiễm độc D Nhiệt độ tăng không cao, mạch chậm, vẻ mặt hốc hác, sốc nhiễm độc E Nhiệt độ tăng không cao, mạch chậm, vẻ mặt hốc hác, khó thở sốc nhiễm độc 1459 Tiên lượng tử vong hoại thư sinh hơi: A 25% trường hợp hoại thư sinh sau chấn thương B 100% trường hợp hoại thư sinh sau chấn thương C Hiếm tử vong D Tử vong thường gặp bệnh nhân hoại thư sinh vết thương phần mềm E Thường đáp ứng điều trị tốt 1460 Thái độ trị liệu trước bệnh nhân hoại thư sinh là: A Can thiệp ngoại khoa cấp cứu B Điều trị kháng sinh mạnh C Huyết trị liệu chứng hoại thư sinh D Bất động vùng chi bị hoại thư E Tất 1461 Xử trí vết thương bệnh nhân hoại thư sinh hơi: A Mở rộng vết thương, cắt lọc , để hở vết thương B Mở rộng vết thương, cắt lọc , đóng kín vết mổ C Khơng nên mở q rộng vết thương, cắt lọc sạch, để hở vết thương D Mở rộng vết thương, để hở vết thương E Không nên can thiệp sớm vào vết thương 1462 Cắt lọc vết thương hoại tư sinh cần: A Lấy tổ chức sức sống, phá bỏ ngóc ngách B Lấy tổ chức sức sống, C Phá bỏ ngóc ngách D Súc rữa với dung dịch dakin 177 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí E Tất 1463 Nếu bệnh nhân bị hoại thư sinh đến muộn nhiễm độc nặng cần: A Cắt lọc B Cắt cụt C Cắt lọc tưới rữa liên tục D Theo dỏi sát tình trạng chi bị bệnh E Khơng điều trị 1464 Kháng sinh chọn lựa để điều trị hoại thư sinh hơi: A Tetramycine B Quinilone C Penicilline G D Erythromycine E Bactrim 1465 Liệu pháp oxy áp lực cao điều trị hoại thư sinh : A Giải pháp tốt B Không có hiệu C Có hiệu gây tranh cải D Chỉ áp dụng thực nghiệm E Đã bị loại bỏ từ lâu GÃY POUTEAU COLLE 1466 Gãy kiểu Pouteau-Colles: gồm trường hợp đường gãy nằm cách diện khớp xương quay khoảng 1,5 inch ( # cm) Cổ tay xương bàn bị di lệch phía sau nên nhìn gây nghi ngờ trật khớp cổ tay A Đúng B Sai 1467 Gãy P Colles thường xãy sau ngã chống xuống đất tư duỗi cổ tay khiến đầu xương quay bị ép mặt đất trọng lượng thể 1469 Đối với trẻ em, gãy Pouteau Colles thường xảy vị trí : A Sụn tiếp hợp B Sụn khớp C Mỏm trâm quay D Mỏm trâm trụ E Trên khớp 1cm 1470 Di lệch điển hình đầu gãy gãy Pouteau Colles: A Ra trước, vào B Ra sau, vào C Ra trước, D Ra sau, E Ra trước, lên 1471 Di lệch điển hình đầu gãy gãy Pouteau Colles: A Ra trước, vào trong, lên B Ra trước, ngoài, xuống C Ra sau, vào trong, lên D Ra sau, ngoài, xuống E Ra trước, lên trên, ngồi 1472 Nhìn nghiên cổ tay trường hợp gãy Pouteau Colles thấy biến dạng điển hình: A Kiểu gập góc mở sau B Kiểu sống dao 178 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 1473 C Kiểu lưởi kiếm D Kiểu mu thìa E Phù nề lớn Nhìn thẳng cổ tay trường hợp gãy Pouteau Colles thấy biến dạng điển hình: A Kiểu gập góc mở sau B Kiểu sống dao C Kiểu lưởi kiếm D Kiểu mu thìa E Kiểu lưởi lê 1474 Khám mốc giải phẫu cổ tay thấy: A Xương quay cao xương trụ B Mỏm trâm quay cao mỏm trâm trụ C Mỏm trâm trụ cao mỏm trâm quay D Mỏm trâm quay di lệch trước E Mỏm trâm trụ bị gãy 1475 Trên phim X quang cổ tay bệnh nhân gãy Pouteau Colles cho thấy: A Thường đường gãy ngang B Thường gãy chéo C Thường gãy tạp D Gãy kiểu cài E Gãy không di lệch 1476 Phân độ Frykman gãy Pouteau Colles gồm: A Độ I: Gãy ngoại khớp, kèm gãy mỏm trâm trụ B Độ II: gãy nội khớp kèm gãy mỏm trâm trụ C Độ III: gãy nội khớp khớp quay cổ tay kèm gãy đầu xương trụ D Độ IV: gãy nội khớp khớp quay cổ tay kèm gãy đầu xương trụ E Độ V: Gãy nội khớp quay trụ kèm gãy đầu xương trụ 1477 Gãy Pouteau Colles định điều trị bảo tồn trường hợp: A Gãy di lệch B Gãy không di lệch C Gãy không di lệch di lệch nhẹ D Gãy cài E Gãy lún 1478 Gãy Pouteau Colles ngoại khớp di lệch có định: A Phẫu thuật B Nắn bó bột C Bó bột D Kết hợp xương nẹp vít E Bất động nẹp bột đủ 1479 Gãy Pouteau Colles nội khớp phức tạp có định : A Bó bột B Mổ kết hợp xương bên C Mổ kết hợp bó bột D Mổ kết hợp xương bên E Nắn hở, kết hợp xương bên bên 1480 Nếu gãy Pouteau Colles kèm triệu chứng thương tổn thần kinh giữa, nên: A Nắn cấp cứu 179 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí B để giải phóng thần kinh C Nắn khơng cải thiện phải mổ giải phóng thần kinh D Bất động nẹp bột theo dỏi E Nắn tạm theo dỏi ngày 1481 Nếu gãy Pouteau Colles hở độ I II theo phân độ Gustilo nên: A Nắn bó bột B Kết hợp xương C Cắt lọc kết hợp xương với gãy khơng vững D Cắt lọc bó bột gãy phức tạp E Dùng khung cố định để cố định ổ gãy BỔ SUNG U ổ bụng 1482 Trong tình hình nước ta nay, u ổ bụng thường phát có …………….hoặc u có kích thước …………… 1483 Hiếm khi, u ổ bụng phát tình cờ qua ………………………… hay làm …………………bụng 1484 Các nguyên nhân phương diện tiêu hoá- gan mật khối gồ ổ bụng bao gồm: A Gan lớn B Lymphosarcome ruột C U sau phúc mạc D A B E A C 1485 Đau bụng bệnh nhân có khối u ổ bụng có đặc điểm là: A Đau nhiều nguyên nhân nhiều chế khác B Đau u chèn ép tạng lân cận C Đau tượng xuất huyết nội u D A C E Tất 1486 Khi khám khối u ổ bụng, cần mơ tả tính chất: A Bề mặt khối u B Mật độ khối u C Sự di động khối u D A B E Tất 1487 Triệu chứng toàn thân bệnh nhân bị u ổ bụng có đặc điểm: A Thường khơng đặc hiệu có tính chất gợi ý B Tuỳ thuộc vào chất u mà có tính chất khác C Thường nặng nề bệnh nhân đến viện thường muộn D A B E Tất 1488 Đối với bệnh nhân có khối u ổ bụng nghi ngờ ác tính, xét nghiệm quan trọng ………………… huyết 1489 Đối với bệnh nhân có khối u ổ bụng nghi ngờ ác tính, đo nồng độ chất đánh dấu ung thư huyết đóng vai trò quan trọng chẩn đốn tính chất ác tính chúng A Đúng B Sai BỔ SUNG: TRĨ VÀ DỊ HẬU MƠN 180 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 1490 Trĩ dò hậu mơn bệnh thường gặp nước ta thường gây nên biến chứng nguy hiểm, đe doạ tính mạng A Đúng B Sai 1491 Trĩ dò hậu môn bệnh ………… gặp nước ta …………… gây nên biến chứng nguy hiểm đe doạ tính mạng bệnh nhân 1492 Dò hậu mơn định nghĩa thông thương bất thường ……………… ống hậu môn …………………… da cạnh hậu mơn 1493 Dò hậu mơn định nghĩa ……………………… biểu mô trụ ống hậu môn biểu mô lát tầng da cạnh hậu môn 1494 Dò hậu mơn định nghĩa thơng thương bất thường biểu mô lát tầng ống hậu môn biểu mô trụ đơn da cạnh hậu mơn A Đúng B Sai 1495 Dò hậu mơn định nghĩa thông thương bất thường biểu mô trụ ống hậu môn biểu mô lát tầng da cạnh hậu môn A Đúng B Sai 1496 Triệu chứng bệnh dò hậu mơn chảy dịch bất thường tầng sinh môn, lúc triệu chứng bệnh trĩ ỉa máu A Đúng B Sai 1497 Triệu chứng bệnh dò hậu mơn ỉa máu, lúc triệu chứng bệnh trĩ táo bón hay rối loạn tiêu hoá A Đúng B Sai 1498 Định luật Goodsall áp dụng bệnh dò hậu mơn để gợi ý lâm sang vị trí lổ dò đường dò A Đúng B Sai 1499 Các phương pháp phẫu thuật bệnh dò hậu mơn bao gồm: ……………………………… (Kể tên phẫu thuật thường sử dụng) 1500 Các yếu tố thuận lợi cho hình thành bệnh trĩ là: A Phụ nữ có thai B Tăng áp lực ổ bụng trường diễn C Viêm dày- ruột cấp D A B E Tất 1501 Các yếu tố thuận lợi cho hình thành bệnh trĩ là: A Phụ nữ có thai B Tăng áp lực ổ bụng trường diễn hay người làm việc tư bụng đứng kéo dài C Bệnh đại tràng mạn tính D A B E Tất 1502 Ỉa máu bệnh trĩ có đặc điểm là: A Phân trộn lẫn với máu B Máu có màu đỏ hay màu đen C Đầu tiên chi có tính chất rời rạc ngắt quãng 181 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí D A B E A C BỔ SUNG: ĐAU BỤNG CẤP 1503 Đau bụng cấp định nghĩa đau bụng thời gian ……………………… tuần kể từ bắt đầu đau thăm khám 1504 Đau bụng cấp định nghĩa đau bụng thời gian không ………………… kể từ bắt đầu đau thăm khám 1505 Đau bụng cấp định nghĩa đau bụng thời gian không tuần kể từ bắt đầu đau điều trị thực thụ A Đúng B Sai 1506 Trong khám bệnh nhân đau bụng cấp, cần lưu ý đặc điểm: ……………………… (Kể tên đặc điểm cần lưu ý) 1507 Trong khám bệnh nhân đau bụng cấp, cần lưu ý đặc điểm khởi phát đau, yếu tố làm tăng hay làm dịu đau, liên quan đến sử dụng dược phẩm A Đúng B Sai 1508 Các yếu tố làm dịu đau bụng biểu dạng: A Tư giảm đau B Giảm đau tái lập lưu thơng tiêu hố C Giảm đau phẫu thuật D A B E Tất 1509 Sờ bụng đóng vai trò quan trọng phát bụng ngoại khoa A Đúng B Sai 1510 Khi khám bệnh nhân đau bụng cấp, thăm khám lâm sàng cần biết đề xuất ……………………… hiểu mục đích chúng 1511 Khi khai thác đặc điểm đau bụng cấp, cần ý: A Vị trí đau B Hướng lan C Nguồn gốc tạng hay thành bụng đơn đau D A B E Tất 1512 Khi khai thác đặc điểm đau bụng cấp, cần ý: A Hướng lan B Nguồn gốc tạng hay thành bụng đơn đau C Khởi phát đau D A B E A C 1513 Bụng ngoại khoa hiểu trường hợp có bệnh cần can thiệp ngoại khoa cấp cứu A Đúng B Sai 1514 Bụng ngoại khoa hiểu trường hợp bệnh nhân phẫu thuật bụng A Đúng B Sai 1515 Khi hỏi tiền sử bệnh nhân đau bụng cấp cần ý đặc điểm: A Tiền sử phẫu thuật bụng 182 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí B Tiền sử chẩn đoán điều trị bệnh nội khoa bụng C Tiền sử đau bụng D A B E Tất BỔ SUNG: HỘI CHỨNG CHẢY MÁU TRONG 1516 Hội chứng chảy máu định nghĩa tình trạng chảy máu ống tiêu hoá A Đúng B Sai 1517 Hội chứng chảy máu định nghĩa tình trạng có máu chảy khơng đơng ổ phúc mạc A Đúng B Sai 1518 Các nguyên nhân sản phụ khoa gây nên hội chứng chảy máu bao gồm …………… ………………………………………………………… (kể tên nguyên nhân) 1519 Triệu chứng lâm sàng hội chứng chảy máu bao gồm triệu chứng hội chứng ……………………… ……………………………………………… 1520 Triệu chứng lâm sàng hội chứng máu cấp hội chứng chảy máu bao gồm ……………………………………………………… (kể tên triệu chứng chính) 1521 Các nguyên nhân gây nên kết âm tính giả chọc dò ổ phúc mạc hội chứng chảy máu ……………………………………… (kể tên nguyên nhân chính) 1522 Các nguyên nhân gây nên kết âm tính giả chọc dò ổ phúc mạc hội chứng chảy máu là: A Chọc không vị trí B Chọc vào tạng C Máu chảy ổ phúc mạc 500ml D A B E A C 1523 Các nguyên nhân gây nên kết âm tính giả chọc dò ổ phúc mạc hội chứng chảy máu là: A Tắc kim B Chọc khơng vị trí C Máu chảy ổ phúc mạc 500ml D A B E A C 1524 Các nguyên nhân gây nên kết âm tính giả chọc dò ổ phúc mạc hội chứng chảy máu là: A Chọc vào tạng B Chọc khơng vị trí C Máu chảy ổ phúc mạc 200ml D A B E Tất 1525 Các nguyên nhân gây nên kết dương tính giả chọc dò ổ phúc mạc hội chứng chảy máu ……………………………………… (kể tên nguyên nhân chính) 1526 Các nguyên nhân gây nên kết dương tính giả chọc dò ổ phúc mạc hội chứng chảy máu là: A Chọc vào tạng B Chọc khơng vị trí có máu khơng đơng C Máu chảy ổ phúc mạc 200ml 183 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí D A B E Tất sai 1527 Chọc rữa ổ phúc mạc định trường hợp bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu lâm sàng cận lâm sàng không điển hình, huyết động rối loạn nặng nề A Đúng B Sai 1528 Chọc rữa ổ phúc mạc định trường hợp bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu lâm sàng cận lâm sàng khơng điển hình huyết động không rối loạn A Đúng B Sai 1529 Chọc rữa ổ phúc mạc định trường hợp sau hội chứng chảy máu trong: A Bệnh nhân có rối loạn huyết động nặng nề chấn thương bụng mà khơng rõ chẩn đốn B Bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu lâm sàng cận lâm sàng khơng điển hình, huyết động rối loạn nặng nề C Bệnh nhân chấn thương bụng nghi ngờ có chảy máu lâm sàng cận lâm sàng khơng điển hình huyết động không bị rối loạn D A B E Tất BỔ SUNG: DỊ TẬT BẸN TÌU - LỖ ĐÁI THẤP 1530 Dị tật lỗ đái thấp bệnh đặc trưng bởi: A Lỗ đái thay đổi vị trí B Dương vật cong vẹo làm lỗ đái lệch C Lỗ đái mở vị trí bụng dương vật D Dị dạng dương vật E Dị dạng dương vật lỗ đái 1531 Dị tật lỗ đái thấp bệnh lý: A Xảy lứa tuổi B Dị tật bẩm sinh C Mắc phải D Có thể mác phải bẩm sinh E Tất khơng xác 1532 Dị tật lỗ đái thấp chia dựa vào vị trí lỗ miệng sáo thành A thể B thể C thể D thể E Tất 1533 Một bất thường sau không liên quan đến dị tật lỗ đái thấp: A Cong vẹo dương vật B Chít hẹp bẩm sinh lỗ miệng sáo bình thường C Hẹp niệu đạo D Dương vật xoắn theo trục E Tinh hoàn lạc chỗ 1534 Để chẩn đoán dị tật lỗ đái thấp cần dựa vào: A Chụp X quang hệ tiết niệu không chuẩn bị B Chụp niệu đạo ngược dòng 184 Ket-noi.com kho tài liệu miễn phí 1535 1536 1537 1538 1539 1540 1541 1542 1543 C Chụp UIV D Khám lâm sàng E Kết hợp tất A, B, C, D Những xét nghiệm sau có giá trị chẩn đốn xác định dị tật lỗ đái thấp: A X quang hệ tiết niệu khơng chuẩn bị B Chụp niệu đạo ngược dòng C Chụp UIV D CT Scanner E Tất không Khi khám bênh nhân dị tật lỗ đái thấp cần xác đinh đặc điểm quan trọng A Xác định độ lớn dương vật B Vị trí lỗ niệu đạo C Độ lớn lỗ niệu đạo D Độ cong dương vật E Tất cấu Sau triệu chứng khám bệnh nhân dị tật lỗ đái thấp, ngoại trừ: A Dương vật cong vẹo B.Lỗ miệng sáo mở bụng dương vật C.Tia tiểu yếu D.Dòng nước tiểu bị đổi hướng E.Tinh hồn vị trí bình thường Những động tác sau khám bệnh nhân dị tật lỗ đái thấp cần làm, ngoại trừ: A Khám dương vật B Khám bìu C Tìm vị trí lỗ miệng sáo D Thơng tiểu thử E Khám tinh hồn bên Đây mục tiêu phẫu thuật điều trị dị tật lỗ đái thấp, ngoại trừ: A Dựng thẳng dương vật B Đặt lại vị trí lổ miệng sáo đầu dương vật C Làm cho việc tiểu trở lại bình thường D Tạo lên niệu đạo đầy đủ có kích thước đồng E Thay đổi kích thước dương vật Sau biến chứng phẫu thuật điều trị dị tật lỗ đái thấp, ngoại trừ: A Dò B Hẹp niệu đạo C Tiểu không tự chủ D Mọc lông niệu đạo E Nhiễm trùng đường niệu Những triệu chứng thực thể khám dị tật lỗ đái thấp gì? Khi khám dị tật lỗ đái thập, cần khám phận thăm khám dương vật? Việc điều trị dị tật lỗ đái thấp nhằm mục đích gì? 185 ... hạch: A Phẫu thuật Swenson B Phẫu thuật Duhamel C Phẫu thuật Soave D Phẫu thuật Rebein E Phẫu thuật Lynn 31 Thời gian gần đây, tỷ lệ tử vong sau phẫu thuật tắc ruột sơ sinh giảm nhiều nhờ vào lý nào:... nguyên nhân sau đây, nguyên nhân gây nên lồng ruột nguyên phát : A Viêm hạch mạc treo hồi tràng B Polype ruột non C Túi thừa Meckel D U ruột non E Búi giun đũa 59 Trong lồng ruột cấp nguyên nhân gây
- Xem thêm -

Xem thêm: trac nghiem benh ly full , trac nghiem benh ly full , Trong các loại lồng ruột sau đây, loại nào thường rất khó chẩn đoán trên lâm sàng:, Thái độ xử trí sỏi niệu quản biến chứng ứ nước độ III là :, E. Kiểu dưới xương đòn, Trong quá trình phẫu thuật, để đề phòng nguy cơ chèn ép khoang cần phải:, Trong các vị trí gãy thân xương đùi, vị trí nào có nguy cơ biến chứng mạch máu cao nhất:, C. Thương tổn hoàn toàn lớp nội mạc và lớp giữa, Vùng mu tay có gì khác với gan tay:, Vết thương khớp hay gặp:, . Triệu chứng lâm sàng của u xương sụn đơn độc:, Biểu hiện lâm sàng thông động tĩnh mạch có thể qua mấy giai đoạn:, Tạng thoát vị được gọi là nghẹt khi:

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay