Báo cáo tốt nghiệp phòng chống sốt xuất huyết dengue

36 6 0
  • Loading ...
1/36 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:58

BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE MỤC LỤC ĐẶT VẤN ĐỀ PHẦN 1: 1.TÌNH HÌNH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 1.1 Thế giới : 1.2 Khu vực: 1.3 Tại Việt Nam: 1.4 Tỉnh Quảng Nam: NỘI DUNG 2.1 ĐỊNH NGHĨA 2.2 TÁC NHÂN GÂY BỆNH 2.3 DỊCH TỄ HỌC 2.3.1 Quá trình truyền nhiễm 2.3.2 Đặc điểm dịch tễ học 11 2.4 DIỄN BIẾN LÂM SÀNG 12 2.4.1 Giai đoạn sốt 12 2.4.2 Giai đoạn nguy hiểm 12 2.4.3 Giai đoạn hồi phục 13 2.5 CHẨN ĐOÁN 14 2.5.1 Chuẩn đoán mức độ sốt xuất huyết Dengue 16 2.5.2 Chuẩn đoán nguyên virus Dengus 17 2.5.2.1 Xét nghiệm huyết 17 2.5.2.2 Xét nghiệm PCG, phân lập virus 17 2.6 CHẨN ĐOÁN PHÂN BIỆT 17 2.7 BIẾN CHỨNG 18 2.7.1 Biến chứng chính: 18 2.7.2 Biến chứng khác 18 2.8 ĐIỀU TRỊ 19 2.8.1 Điều trị Sốt xuất huyết Dengue 20 Trang Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 2.8.2 Điều trị Sốt xuất huyết Dengue có dấu hiệu cảnh báo 20 2.8.3 Điều trị Sốt xuất huyết Dengue nặng 21 2.8.4 Chăm sóc theo dõi ngƣời bệnh sốc 22 2.8.5 Tiêu chuẩn cho ngƣời bệnh xuất viện 22 2.9 BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 22 2.9.1 Khi chƣa có dịch 22 2.9.2 Phòng chống dịch 28 2.10 QUY TRÌNH XỬ LÝ Ổ DỊCH SXHD 29 2.10.1 Xác định ổ dịch SXHD 29 2.10.2 Quy mô x ổ dịch SXHD 29 2.10.3 Tổ chức thực có ổ dịch xảy 29 2.10.4 Thời gian thực 29 2.10.5 Phun hóa chất diệt muỗi 30 2.10.7 Báo cáo kết điều tra côn trùng 32 2.10.8 Tổ chức diệt bọ gậy/lăng quăng 32 2.10.9 Tuyên truyền, huy động cộng đồng 32 2.10.10 Kiểm tra, giám sát chế độ báo cáo 33 BÀI HỌC KINH NGHIỆM 33 TÓM TẮT 34 TÓM TẮT CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO 35 Trang BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE LỜI CẢM ƠN Trên thực tế khơng có thành cơng mà không gắn liền với hỗ trợ, giúp đỡ dù hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp ngƣời khác Trong suốt thời gian từ bắt đầu học tập trƣờng nay, em nhận đƣợc nhiều quan tâm, giúp đỡ q Thầy cơ, gia đình bạn bè Em xin trân trọng cảm ơn BGH Trƣờng Cao Đẳng Y tế Quảng Nam Em xin chân thành cảm ơn tất thầy cô khoa môn Y học cộng đồng nhà trƣờng nhƣ Bác, anh chị bên Trung tâm Y học dự phòng, Phòng chống sốt rét - bƣớu cổ, Chi cục VSATTP tận tâm hƣớng dẫn chúng em qua buổi học lớp nhƣ buổi trao đổi, thảo luận vấn đề ngành Nếu khơng có lời hƣớng dẫn thầy Bác, anh(chị) em nghĩ thu hoạch tốt nghiệp em khó hoàn thiện đƣợc Bƣớc đầu vào thực tế, kiến thức em hạn chế nhiều bỡ ngỡ Tuy có nhiều cố gắng, nhƣng chắn Bài thu hoạch em nhiều thiếu sót Rất mong nhận đƣợc góp ý thầy giáo Bác, anh chị để Thu hoạch tốt nghiệp em đƣợc tốt Em xin chân thành cảm ơn! Trang Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE ĐẶT VẤN ĐỀ Sốt xuất huyết Dengue (SXHD) bệnh truyền nhiễm cấp tính, gây dịch vi rút Dengue gây nên Dịch bệnh Sốt xuất huyết đại dịch nguy hiểm, đe dọa đến sức khỏe tính mạng hàng triệu ngƣời dân tồn Thế giới Vì thế, dịch Sốt xuất huyết trở thành mối quan ngại lớn sức khỏe cộng đồng trở thành lo thƣờng trực cho ngành y tế nƣớc mức độ nghiêm trọng lây lan diễn chóng mặt Theo thống kê Tổ chức y tế giới WHO, năm có khoảng 50 - 100 triệu ngƣời bị nhiễm sốt xuất huyết [1] Đây bệnh nhiệt đới lây lan nhanh giới Việc lan rộng dịch Sốt xuất huyết giới xảy nhiều nguyên nhân, nhƣng nguyên nhân việc thị hóa, dân cƣ đơng đúc Khi dân cƣ thành phố tăng lên bệnh từ từ lan nhiều nƣớc Con ngƣời mang virus, muỗi có nhiệm vụ chuyển virus từ ngƣời sang ngƣời khác Mặt khác, yếu tố tự nhiên nhƣ khí hậu, thời tiết nắng nóng, tƣợng Elnino, Elnina giới tác động đến gia tăng quần thể vector sốt xuất huyết Nguyên nhân nhiệt độ lƣợng mƣa gia tăng việc mùa mƣa đến sớm hơn, kéo dài làm muỗi sinh sản phát triển nhanh Tập quán trữ nƣớc dụng cụ chứa nƣớc sinh hoạt để đối phó với thời tiết khơ ngƣời dân yếu tố làm gia tăng quần thể muỗi truyền bệnh gia tăng nguy xảy dịch lớn Việc sử dụng hoá chất diệt trùng khơng kiểm sốt làm tăng tính kháng vector truyền bệnh Sự gia tăng hoạt động giao lƣu, buôn bán du lịch vùng miền nƣớc, ngồi nƣớc góp phần làm tăng nguy lan truyền SXHD cộng đồng Kết là, nửa dân số giới tiếp xúc gần với bệnh nguy hiểm này, chủ yếu nƣớc phát triển, có Việt Nam Bệnh sốt xuất huyết không ảnh hƣởng đến sức khỏe ngƣời mà ảnh hƣởng nghiêm trọng đến vấn đề kinh tế, xã hội nhƣ: gánh nặng kinh tế xã hội bệnh sốt xuất huyết bao gồm chi phí trực tiếp cho bệnh nhân nằm viện, thiệt hại kinh tế cho bệnh nhân ngƣời nhà phải nghỉ việc để chăm sóc ngƣời ốm, thiệt hại chi phí tốn diệt vector truyền bệnh vụ dịch, thiệt hại du lịch quốc gia Tuy nhiên, thời điểm này, chƣa có chủng ngừa loại thuốc cụ thể điều trị sốt xuất huyết Dengue đƣợc phê duyệt thức Loại vaccine mạnh đƣợc thử nghiệm hồi năm ngoái cho thấy 30% hiệu Dự báo sớm đến 2015, giới có đƣợc vaccine phòng sốt xuất huyết đƣợc cấp phép Đứng trƣớc tình hình trên, việc phòng chống dịch bệnh sốt xuất huyết phụ thuộc lớn vào tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết cộng đồng bệnh SXHD Trang BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE để họ có biện pháp phòng tránh tốt Ngồi ra, cần có quan tâm chăm sóc tận tình đội ngũ y tế Sốt xuất huyết trách nhiệm phủ hay riêng ngành y tế, mà đòi hỏi hợp tác cấp ngành y tế trách nhiệm toàn cộng đồng Đứng trƣớc thực tế đó, để tìm hiểu tình hình SXHD yếu tố liên quan vấn đề ln đƣợc quan tâm Vì em chọn chủ đề thu hoạch tốt nghiệpPhòng chống Sốt xuất huyết Dengue” nhằm tìm hiểu thơng tin kiến thức rõ hơn, sâu bệnh Sốt xuất huyết Từ biết đƣợc cách điều trị bệnh dự phòng nhƣ để phòng bệnh cho thân, gia đình xã hội Mục tiêu: 1.Trình bày đƣợc định nghĩa tác nhân gây bệnh Sốt xuất huyết đặc điểm dịch tể học bệnh 2.Nêu đƣợc triệu chứng lâm sàng, cận lâm sàng từ mơ tả đƣợc chẩn đoán theo mức độ khác Sốt xuất huyết Trình bày đƣợc cách phân nhóm điều trị Sốt xuất huyết theo mức độ 3.Nêu đƣợc cách xử trí, điều trị phòng bệnh Sốt xuất huyết Dengue Trang Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE PHẦN 1: 1.TÌNH HÌNH BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 1.1 Thế giới : Tỉ lệ mắc bệnh Sốt xuất huyết Dengue ( SXHD ) tăng đáng kể toàn Thế giới thập kỷ gần Hơn 2,5 tỉ ngƣời 40% dân số giới có nguy bị SXH, theo ƣớc tính WHO có 50-100 triệu ca SXH tồn Thế giới năm.[6] Trƣớc năm 1970, có quốc gia trải qua dịch bệnh SXH trầm trọng đến bệnh lƣu hành 100 quốc gia châu Phi, châu Mỹ, Đông Địa Trung Hải, Đông Nam Á Tây Thái Bình Dƣơng Châu Mỹ, Đơng Nam Á Tây Thái Bình Dƣơng khu vực bị ảnh hƣởng nghiêm trọng Trong năm 2013, Sốt xuất huyết tiếp tục ảnh hƣởng đến số nƣớc Nam Mỹ đặc biệt Honduras, Costa Rica Mexico Ở châu Á, Singapore báo cáo gia tăng sau biến số năm bùng phát đƣợc báo cáo Lào Trong năm 2014, xu hƣớng tăng số lƣợng trƣờng hợp quần đảo Cook, Malaysia, Fiji Vanuatu với sốt xuất huyết tuýp (DEN 3) ảnh hƣởng đến quốc đảo Thái Bình Dƣơng sau biến 10 năm Ƣớc tính có khoảng 500.000 ngƣời bị Sốt Xuất Huyết trầm trọng phải nhập viện năm, tỉ lệ lớn số trẻ em, khoảng 2,5 % ngƣời bị chết Tổ chức Y tế giới (WHO) dự báo, tình hình sốt xuất huyết khu vực Tây Thái Bình Dƣơng biến động thời gian tới, theo số liệu thống kê tháng năm 2014 số ca mắc Sốt xuất huyết Malaysia Singapore cao gấp hai lần so với kỳ năm 2013 [6] Trong Australia, Cambodia, Lao PDA, Philippines Việt Nam số ca mắc Sốt xuất huyết có xu hƣớng tiếp tục giảm Trong năm 2013, Lào có số ca mắc Sốt Xuất Huyết cao, đạt đỉnh điểm vào tháng năm 2013.Tuy nhiên, vào đầu năm 2014, số ca mắc sốt xuất huyết thấp thấp đáng kể so với kỳ năm 2013 Malaysia có số ca mắc xuất huyết gia tăng đáng kể, Singapore đƣợc trải qua gia tăng số ca mắc Sốt Xuất Huyết nên dự báo đầu năm 2014 số ca mắc Sốt xuất huyết cao gấp lần so với kỳ năm 2013 Bệnh Sốt Xuất Huyết Dengue loại Arbovirus khác tiếp tục tác động đáng kể đến nhiều đảo Thái Bình Dƣơng Trang BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Báo cáo số ca mắc Sốt xuất huyết Dengue tháng 01 năm 2014 so với kỳ năm 2013 1.2 Khu vực: Từ năm 1953 - 1964, SXHD đƣợc mô tả nƣớc vùng Đông Nam Á Tây Thái Bình Dƣơng nhƣ Ấn Độ, Philippin, Thái Lan, Việt Nam…xuất dƣới dạng lƣu hành thƣờng xuyên lại gây thành dịch Ở năm thập niên 80 SXHD lan tới Châu Phi.[1] Hiện Sốt xuất huyết Dengue xuất 100 quốc gia, đe dọa 2,5 tỷ ngƣời quốc gia vùng nhiệt đới bán nhiệt đới Trong thập niên 1950 trung bình năm có khoảng 908 ca SXHD đƣợc báo cáo cho tổ chức Y tế Thế giới Trong năm 1990-1998 số trung bình tăng lên 514.139 ca Chỉ năm 1998 có 1,2 triệu ca, có 3.442 ca tử vong.[1] 1.3 Tại Việt Nam: Sốt xuất huyết Dengue đƣợc xem vấn đề y tế quan trọng nƣớc gây thành dịch Bệnh lƣu hành rộng rãi vùng châu thổ sông Hồng, sông Cửu Long dọc theo ven bờ biển miền Trung Bệnh không xuất đô thị mà vùng nông thôn Ở vùng núi xa xôi, hẻo lánh nhƣ vùng núi, vùng cao ngun biên giới phía Bắc khơng thấy xuất bệnh kể năm có dịch bùng nổ lớn Dịch SXHD bùng nổ theo chu kỳ với khoảng cách trung bình từ - năm vụ dịch xảy năm 1998 có số mắc chết cao, nƣớc có 234.920 ca mắc chết 377 ca SXHD 10 bệnh truyền nhiễm gây dịch có tỷ lệ mắc tử vong cao Việt Nam giai đoạn 1996-2000, số mắc đứng thứ tử vong đứng thứ Hiện nay, Sốt xuất huyết Dengue bùng phát nhiều tỉnh phía Nam lan tỉnh miền Trung Bắc.[1] Trang Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Sự xuất Sốt xuất huyết Dengue Việt nam có tính mùa rõ rệt, số mắc bệnh nhiều từ tháng 7-10 đỉnh cao tháng 8, tháng có lƣợng mƣa nhiều Về tuổi mắc bệnh có khác biệt miền, độ tuổi Nhóm trẻ 50.000/mm3 2.9 BIỆN PHÁP PHÕNG CHỐNG BỆNH SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Đến bệnh sốt xuất huyết Dengue chƣa có thuốc điều trị đặc hiệu chƣa có vaccine phòng bệnh Biện pháp phòng chống sốt xuất huyết Dengue có hiệu làm giảm nguồn sinh sản, loại trừ bọ gậy (lăng quăng) muỗi với tham gia tích cực tƣng hộ gia đình cộng đồng trì đƣợc kết lâu dài vector truyền bệnh sốt xuất huyết dengue sinh sản phát triển dụng cụ chứa nƣớc ngƣời tạo ra, có sống gắn liền với hoạt động ngƣời 2.9.1 Khi chƣa có dịch *Giám sát dịch tễ học: Bao gồm giám sát vector (muỗi, bọ gậy) giám sát tính nhạy cảm vector với hóa chất diệt trùng, giám sát bệnh nhân, giám sát huyết virus Theo dõi diễn biến thời tiết, mơi trƣờng kết phòng chống chủ động a Giám sát bệnh nhân: theo dõi trường hợp sốt Theo dõi trƣờng hợp sốt nhằm phát sớm ngƣời mắc bệnh Các tuyến y tế sở phòng khám vùng có sốt xuất huyết Dengue lƣu hành phải báo cáo cho y tế cấp bệnh nhân sốt 38°C, trƣờng hợp nghi ngờ phải tiến hành làm xét nghiệm huyết học phân lập virus b Giám sát vector Chủ động theo dõi giám sát véc tơ nên đƣợc thực để xác định hiệu biện pháp can thiệp kiểm soát - Giám sát vector nhằm xác định nguồn sinh sản chủ yếu muỗi truyền bệnh, biến động theo mùa vector, tính nhạy cảm vector với hóa chất diệt trùng đánh giá hoạt động phòng chống vector cộng đồng Điểm giám sát vector đƣợc chọn xã điểm tỉnh (để làm đối chứng) Trang 22 BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE - Giám sát muỗi trƣởng thành: phƣơng pháp soi bắt muỗi đậu nghỉ nhà ống tuýp máy hút cầm tay Những số sử dụng để theo dõi muỗi Aedes aegupti, Aedes albopictus + Chỉ số mật độ ( CSMĐ ) muỗi số muỗi trung bình gia đình điều tra Số muỗi bắt đƣợc CSMĐ = ───────────── Số nhà điều tra + Chỉ số nhà có muỗi ( CSNCM ) tỉ lệ phần trăm nhà có muỗi trƣởng thành Số nhà có muỗi CSNCM (%) = ──────────── x 100 Số nhà điều tra - Giám sát bọ gậy * Có số đƣợc sử dụng để theo dõi bọ gậy muỗi Aedes aegypti Aedes albopictus: + Chỉ số nhà co bọ gậy (CSNBG) tỉ lệ phần trăm nhà có bọ gậy Aedes Số nhà có bọ gậy Aedes CSNBG (%) = ─────────────── x 100 Số nhà điều tra +Chỉ số dụng cụ chứa nƣớc có bọ gậy (CSDCBG) tỉ lệ phần trăm dụng cụ chứa nƣớc có bọ gậy Aedes Số DCCN có bọ gậy Aedes CSDCBG (%) = ───────────────── x 100 Số DCCN điều tra + Chỉ số Breteau (BI) số DCCN có bọ gậy Aedes 100 nhà điều tra Tối thiểu điều tra 30 nhà, (BI) đƣợc tinh nhƣ sau: Số DCCN có bọ gậy Aedes BI = ───────────────── x 100 Số nhà điều tra + Chỉ số mật độ bọ gậy (CSMĐBG) số lƣợng bọ gậy trung bình cho nhà điều tra Chỉ số CSMĐBG sử dụng điêu tra ổ bọ gậy nguồn Số bọ gậy Aedes thu đƣợc CSMĐBG (con /nhà) = ──────────────── Số nhà điều tra c Kiểm sốt phòng chống vector Hiện nay, phƣơng pháp để kiểm soát ngăn chặn lây truyền virus Dengue phòng chống muỗi Sốt xuất huyết lan truyền bệnh thông qua: - Giảm nguồn sinh sản vector: Trang 23 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Quản lý thay đổi môi trƣờng sống để ngăn ngừa muỗi sinh sản Bọ gậy Aedes phát triển tốt hai loại nƣớc nƣớc giàu chất hữu Vì quản lý dụng cụ chứa nƣớc để làm giảm nguồn sinh sản biện pháp tốt phòng chống Aedes aegypti Aedes albopictus + Ngăn ngừa muỗi đẻ trứng dụng cụ chứa nƣớc sinh hoạt cách đậy thật kín, thả cá, bề mặt nƣớc nhỏ thay nƣớc tuần lần, cọ rửa thành dụng cụ chứa nƣớc để loại bỏ trứng Aedes Sử dụng dầu muối ăn cho vào bẩy kiến [7] Thường xuyên kiểm tra dụng cụ chứa nước + Dụng cụ chứa nƣớc phế thải (lốp xe hỏng, vật dụng gia đình bỏ khơng…): thu dọn phế hủ Thu dọn lốp xe phế thải + Xử lý chất thải rắn cách loại bỏ môi trƣờng sống nhân tạo bao gồm hàng tuần tiến hành đổ làm thùng chứa nƣớc sinh hoạt + Loại bỏ ổ bọ gậy: khống chế vector cách triệt phá thƣờng xuyên nơi trú ngụ sinh sản chúng cách thu dọn rác (chai, lọ, vỏ đồ hộp ), lấp hốc nƣớc đọng, úp dụng cụ khơng sử dụng ngồi vƣờn Trang 24 BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Úp dụng cụ chứa nước không sử dụng + Áp dụng hóa chất diệt trùng thích hợp để bảo quản nƣớc dụng cụ chứa nƣớc nhà + Thả cá tác nhân sinh học khác -Xua, diệt muỗi: Bằng hƣơng muỗi, bình xịt muỗi, hun khói cách đốt vỏ cau, dừa treo mành tre, rèm tẩm hóa chất diệt muỗi cửa vào, vợt điện… Áp dụng hóa chất diệt côn trùng nhƣ phun không gian thời gian dịch bùng phát biện pháp kiểm soát véc tơ khẩn cấp Tận dụng tham gia cộng đồng huy động cộng động để kiểm soát véc tơ bền vững [4] d Tuyên truyền giáo dục cộng đồng phòng bệnh Hƣớng dẫn cộng đồng tuyến *Tuyến tỉnh, huyện: phối hợp với quan thông tin địa phƣơng bao gồm đài truyền hình, đài phát thanh, báo chí phƣơng tiện thông tin khác *Tuyến xã, phƣờng: tổ chức buổi phổ biến kiến thức phòng chống sốt xuất huyết trƣờng học ,các buổi họp dân, hiệu, tờ tranh, sách nhỏ, thăm hỏi cộng tác viên y tế, truyền buổi chiếu video…bằng thông tin đơn giản, dễ hiểu minh họa rõ ràng Tùy theo đối tƣợng nghe mà phổ biến thơng tin nhƣ: +Tình hình sốt xuất huyết nƣớc, tỉnh, huyện xã số mắc chết vài năm gần + Triệu chứng bệnh, cần thiết điều trị kịp thời để giảm tử vong + Nhận biết vòng đời, nơi sinh sản, trú đậu, hoạt động hút máu muỗi truyền bệnh + Những biện pháp cụ thể, đơn giản mà ngƣời dân tự áp dụng để loại bỏ ổ bọ gậy muỗi truyền bệnh + Định ngày thời gian thực chiến dịch làm môi trƣờng.[4] Trang 25 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE e Huy động cộng đồng - Huy động hƣớng dẫn cộng đồng tham gia diệt muỗi diệt bọ gậy biện pháp cụ thể, đơn giản nhƣ: + Diệt muỗi cách: Ngủ kể ban ngày Hình ảnh ngủ Dùng bình xịt muỗi phun, xịt khơng gian nhà đặc biệt nơi muỗi đậu nghỉ nhƣ nơi để quần áo, để màn, mền, chiếu, gối, chỗ tối nhà Áp dụng bảo vệ cá nhân hộ gia đình nhƣ khung lƣới cửa sổ, mặc quần áo dài tay, vật liệu xử lý với hóa chất diệt trùng cuộn dây bình xịt; Dùng bình xịt muỗi để xua đuổi muỗi Trang 26 BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE Sử dụng loại nhang xua muỗi Dùng hương xua muỗi Tẩm hóa chất Sắp xếp quần áo, đồ vật nhà gọn gàng, ngăn nắp + Loại trừ lăng quăng cách: Súc rửa, cọ thƣờng xuyên dụng cụ chứa nƣớc để loại bỏ trứng muỗi Đậy kín dụng cụ chứa nƣớc ngồi nhà, khơng sử dụng thƣờng xun nắp mủ cao su….Không cho muỗi vào đẻ trứng Thả cá màu, cá lia thia vào dụng cụ chứa nƣớc lớn mà không súc rửa đƣợc không đậy nắp đƣợc nhƣ hồ, ao lớn Thu gom lật úp đồ vật, phế thải xung quanh nhà vào chỗ nhƣ: vỏ gáo dừa, lốp xe hỏng…[7] Trang 27 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE f Phun hóa chất diệt muỗi chủ động năm Phun hóa chất diệt muỗi - Mục tiêu : Chủ động triển khai phun hóa chất kết hợp chiến dịch bọ gậy đầu mùa dịch - Chỉ định: + Nơi có nguy cao xảy dịch + Chỉ số mật độ muỗi cao ≥ con/nhà số bọ gậy Breteau (BI ≥ 50) - Thời gian triển khai: + đợt năm tùy thuộc vào tình hình dịch số mật độ muỗi vùng + Đợt vào quý II đợt vào cuối quý III đầu quý IV - Số lần phun 1-3 lần tùy thuộc hiệu diệt muỗi không 10 ngày cho lần phun - Chỉ định phun lần 2,3 vào số điều tra vector sau phun đợt từ 1-2 ngày (Mật độ muỗi > 0,2,BI ≥ 20).[4] 2.9.2 Phòng chống dịch a Đối với nguồn truyền nhiễm - Phát sớm ngƣời mắc bệnh: dựa vào biểu lâm sàng, xét nghiệm - Cách ly điều trị bệnh nhân kịp thời - Khai báo: sốt xuất huyết Dengue bệnh cần phải khai báo Cán y tế sở có nhiệm vụ thơng tin báo cáo số ngƣời mắc bệnh tuần cho quan y tế cấp b Đối với đường truyền nhiễm - Diệt đàn muỗi nhiễm virus ổ dịch cách triệt để hóa chất - Vận động nhân dân tham gia triệt phá nơi muỗi trú ngụ sinh sản, ổ bọ gậy muỗi Trang 28 BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE - Giám sát vector: sau phun hóa chất tuần, tiến hành điều tra lại số muỗi, bọ gậy để đánh giá hiệu phun diệt muỗi Việc định phun lần hai vào số điều tra muỗi, bọ gậy (chỉ số mật độ ≥0,5;chỉ số nhà có muỗi/bọ gậy ≥ 10%; số Breteau ≥ 20).Hai lần phun cách - 10 ngày.[4] c Đối với khối cảm thụ - Đẩy mạnh hoạt động thông tin, giáo dục nguy hiểm dịch bệnh phƣơng tiện thông tin đại chúng - Tuyên truyền giáo dục cho cộng đồng tránh muỗi đốt nhƣ ngủ phải nằm ban ngày, sử dụng hƣơng trừ muỗi, bình xịt muỗi biện pháp dân gian để diệt muỗi xung quanh nhà 2.10 QUY TRÌNH XỬ LÝ Ổ DỊCH SXHD 2.10.1 Xác định ổ dịch SXHD - Ổ dịch SXH: nơi (xóm, tổ dân phố, cụm dân cƣ tƣơng đƣơng) đƣợc xác định ổ dịch SXHD có ca bệnh lâm sàng xảy vòng ngày ca bệnh SXHD đƣợc chẩn đốn xác định phòng xét nghiệm, đồng thời phát có bọ gậy muỗi truyền nhiễm - Ổ dịch SXH đƣợc xác định chấm dứt ca bệnh vòng 14 ngày kể từ ngày khởi phát ca bệnh cuối 2.10.2 ổ dịch SXHD - Khi có 01 ổ dịch xử lý khu vực phạm vi bán kính 200 mét kể từ nhà bệnh nhân - Trƣờng hợp có từ ổ dịch SXHD trở lên thôn/ấp tƣơng đƣơng phạm vi 14 ngày: xử lý theo quy mơ thơn/ấp mở rộng dịch lan rộng.[ 2] 2.10.3 Tổ chức thực có ổ dịch xảy - Xử lý phạm vi bán kính 200 mét kể từ nhà bệnh nhân: Trung tâm y tế dự phòng tỉnh trực tiếp phối hợp với đơn vị tuyến huyện xử lý ổ dịch theo quy định - Quy mô Thôn (Ấp) - Xã (Phƣờng) - Quận (Huyện) + Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh/Thành Phố trực tiếp chống dịch Trung Tâm Y Tế Quận/Huyện để hỗ trợ chuyên môn, kỹ thuật triển khai biện pháp xử lý ổ dịch triệt để từ ca bệnh + Viện Vệ Sinh Dịch Tễ/ Pasteur trực tiếp chống dịch với Trung Tâm Y Tế Dự Phòng Tỉnh/Thành Phố khu vực phụ trách đồng thời hƣớng dẫn chuyên môn, kỹ thuật giám sát dịch SXH thƣờng xuyên theo quy định 2.10.4 Thời gian thực Các biện pháp xử lý ổ dịch phải đƣợc triển khai vòng 48 kể từ ổ dịch đƣợc xác định ca bệnh Trang 29 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE 2.10.5 Phun hóa chất diệt muỗi Bƣớc 1: Thành lập đội phun hoá chất - Căn vào mức độ quy mô xử lý ổ dịch địa phƣơng, thành lập đội phun hóa chất diệt muỗi: - Đội phun đeo vai: + 03 máy phun ULV đeo vai (trong có máy dự trữ) + Mỗi máy phun gồm ngƣời: ngƣời mang máy cán kỹ thuật pha hoá chất - Đội phun ULV cỡ lớn + 01 máy phun ULV cỡ lớn đặt xe ô tô + Mỗi máy phun gồm ngƣời: lái xe, điều khiển máy phun cán kỹ thuật pha hoá chất -Các thành phần khác: cán quyền, cán bơ tuyên truyền, ngƣơi dẫn đƣờng, cộng tác viên… - Cán kỹ thuật phải đƣợc tập huấn hƣớng dẫn kỹ thuật phun cách pha hóa chất Bƣớc 2: Lựa chọn hóa chất: Chỉ sử dụng hóa chất danh mục hóa chất Bộ Y tế định cho sử dụng năm chƣơng trình phòng , chông sốt xuất huyết Quốc gia Bƣớc 3: Liều lƣợng sử dụng Liều lƣợng sử dụng viện VSDT/Pasteur hƣớng dẫn theo kết thử kháng, thử sinh học khu vực - Khi liều lƣợng hóa chất tính theo % Cơng thức: X = (A/B) – Trong đó: X phần nƣớc (dầu) dùng để pha hóa chất A nồng độ hóa chất nguyên thủy B nồng độ hóa chất cần phun Bƣớc 4: Chuẩn bị thực địa - Cần có đồ khu vực phun, đƣờng để phun phải đƣợc nghiên cứu kỹ phân chia cho phù hợp với hƣớng gió khoảng cách đƣờng -Chính quyền đạo ban, ngành đoàn thể tham gia diệt bọ gậy(lăng quăng)tại hộ gia đình khu vực xử lý hóa chất -Thơng báo trƣớc cho dân cƣ khu vực phun thuốc biết ngày phun, phun để che đậy thức ăn, nƣớc uống di chuyển vật nuôi đến nơi an toàn, tắt lửa …trƣớc phun thuốc -Nhiệt độ khơng khí: phù hợp từ 18- 250C, hạn chế phun nhiệt độ >270C Giờ phun: tốt vào buổi sáng sớm (6-9 giờ) chiều tối (17-20 giờ) Trang 30 BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE -Tốc độ gió: phun tốc độ gió từ 3-13km/giờ(gió nhẹ),khơng phun trời mƣa gió lớn Bƣớc 5: Kỹ thuật phun * Kỹ thuật phun máy phun ULV cỡ lớn đặt xe ô tô -Máy phun: kiểm tra nhiên liệu kiểm tra đầu phun (sử dụng máy phun ULV với kích thƣớc hạt nhỏ 30µm).Chạy máy để thử liệu lƣợng phun -Cửa vào cửa sổ nhà khu cao tầng khu vực phai đƣợc mở -Xe chở máy phun chạy với vận tốc ổn định – km/giờ dọc theo phố Tắt máy phun hạ vòi phun xe ngừng chạy -Phun dọc theo phố thẳng góc với hƣớng gió Phun từ cuối gió di chuyên ngƣợc hƣớng gió -Những khu vực có phố song song nhƣ vng góc với hƣớng gió phun xe chạy đầu gió -Tại khu vực phố rộng ,nhà cửa nằm cách xa tục đƣờng, nên để đầu vòi phun chếch bên phải xe cho xe chạy sát lề đƣờng -Tại nơi có đƣờng hẹp, nhà cửa sát lề đƣờng , đầu phun nên chĩa thẳng phía sau xe -Đối với đƣờng cụt phun ngõ cụt Đầu phun chếch 450C so với mặt phẳng ngang để hóa chất phát tán tối đa *Kỹ thuật phun máy ULV đeo vai - Kỹ thuật phun may ULV đeo vai nhà: Phun theo nguyên tắt cuối chiều +Máy phun: Kiểm tra nhiên liệu, kiểm tra đầu phun (sử dụng máy phun có đầu vòi phun ULV với kích thƣớc hạt nhỏ 30µm) Chạy máy để thử liều lƣợng phun + Ngƣời mang may đứng cửa vào cửa sổ ,để chếch vòi phun 450c ,khơng kê sát vòi phun vào vách hay vật dụng nhà Mỗi phòng (nhà) có diện tích từ 20-30m2 thời gian phun khoảng 5-10 giây với mức phun mạnh + Đối với phòng lớn phun theo kiểu giật lùi, từ ngồi, phòng nhỏ, phòng đơn cần chĩa vòi phun qua cửa qua cửa sổ mà khơng cần vào phòng + Đối với nhà chung cƣ, nhà có nhiêu tầng, nhiều phòng cần phun tất phòng, góc, cầu thang sân thƣợng …với nguyên tắc phun từ tầng xuống tầng dƣới, từ cách giật lùi hết phòng qua phòng khác di chuyển từ phòng sang phòng giữ đầu vòi hƣớng lên để phần lai thuốc đƣợc phát tán khu vực khơng chĩa đầu vòi xuống đất +Không phun trực tiếp vào ngƣời động vật nuôi +Diện tích nhà, phòng cần đƣợc tính m2 sở tính lƣợng hóa chất cần để pha thành dung dịch Trang 31 Ket-noi.com Ket-noi.com kho kho tai tai lieu lieu mien mien phi phi BÀI THU HOẠCH TỐT NGHIỆP : PHÕNG CHỐNG SỐT XUẤT HUYẾT DENGUE -Kỹ thuật phun máy ULV đeo vai ngồi nhà: Ngƣời mang máy bọ bình thƣờng với tốc độ khoảng -5 km/giờ, ngƣợc hƣớng gió hƣớng đầu phun phía nhà cần phun Phun tốc độ tối đa, hƣớng vòi phun lên 45oc phun xung nhà Bƣớc 6: An toàn phun - Tất ngƣời nhà tạm thời sơ tán ngồi tránh tiếp xúc trực tiếp với luồng hóa chất - Chỉ đƣợc phun hóa chất lồng nuôi súc vật, gia cầm, cá cảnh, nuôi ong, nuôi tằm chim cảnh di chuyển hết khu vực an toàn - Sau phun song phải súc rửa bình đựng hóa chất, vòi phun vệ sinh máy nƣớc thƣờng - Không đƣợc đổ nƣớc rửa máy xuống nguồn nƣớc(ao, hồ, sơng ngòi, kênh rạch ) - Ngƣời phun xong phải vệ sinh cá nhân, loại trừ hóa chất bám dính quần áo, thể Bƣớc 7: Số lần phun - Phun lần cách 7-10 ngày - Tiếp tục phun lần nếu: + Tiếp tục có bệnh nhân SXHD vòng 14 ngày + Chỉ số điều tra muỗi, bọ gậy : số mật độ ≥ 0,2; số Breteau ≥20 - Điều tra trƣớc sau phun – ngày - Phạm vi giám sát 10 – 30 hộ xung quanh nhà bệnh nhân.[4] 2.10.6 Báo cáo kết phun hóa chất 2.10.7 Báo cáo kết điều tra côn trùng 2.10.8 Tổ chức diệt bọ gậy/lăng quăng Thời gian: Tiến hành vệ sinh mơi trƣờng ,diệt bọ gậy/lăng quăng hộ gia đình bán kính xử lý ổ dịch trƣớc phun hóa chất Mục đích: Làm giảm số BI
- Xem thêm -

Xem thêm: Báo cáo tốt nghiệp phòng chống sốt xuất huyết dengue , Báo cáo tốt nghiệp phòng chống sốt xuất huyết dengue

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay