Người nước ngoài được giữ bao nhiêu cổ phần trong doanh nghiệp việt nam

1 2 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:35

Người nước ngoài được giữ bao nhiêu cổ phần trong doanh nghiệp Việt Nam? Tôi là người Việt Nam, sinh sống ở Hà Nội, có ý định thành lập công ty cổ phần cùng một số người bạn nước ngoài. Pháp luật cho phép người nước ngoài được giữ bao nhiêu phần trăm cổ phần? Trả lời có tính chất tham khảo Theo Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 362003QĐTTg ngày 1132003 của Thủ tướng Chính phủ) thì các nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp Việt Nam dưới các hình thức sau đây:1. Hình thức mua cổ phần: Mua cổ phần phát hành lần đầu (với các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa). Mua cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần, mua lại cổ phần của các cổ đông trong công ty cổ phần.2. Hình thức góp vốn: Mua lại phần vốn góp của các thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn; góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên mới của công ty trách nhiệm hữu hạn. Một số trường hợp góp vốn khác.Tuy nhiên, dù góp vốn hay mua cổ phần thì mức góp vốn, mua cổ phần của các nhà đầu tư nước ngoài ở doanh nghiệp Việt Nam... tối đa bằng 30% vốn điều lệ của doanh nghiệp Việt Nam. Người nước giữ cổ phần doanh nghiệp Việt Nam? Tôi người Việt Nam, sinh sống Hà Nội, ý định thành lập cơng ty cổ phần số người bạn nước Pháp luật cho phép người nước giữ phần trăm cổ phần? Trả lời tính chất tham khảo Theo Quy chế góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam (Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2003/QĐ-TTg ngày 11/3/2003 Thủ tướng Chính phủ) nhà đầu tư nước ngồi góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam hình thức sau đây: Hình thức mua cổ phần: - Mua cổ phần phát hành lần đầu (với doanh nghiệp nhà nước thực cổ phần hóa) - Mua cổ phần phát hành thêm công ty cổ phần, mua lại cổ phần cổ đông công ty cổ phần Hình thức góp vốn: - Mua lại phần vốn góp thành viên cơng ty trách nhiệm hữu hạn; góp vốn vào cơng ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn - Một số trường hợp góp vốn khác Tuy nhiên, dù góp vốn hay mua cổ phần "mức góp vốn, mua cổ phần nhà đầu tư nước doanh nghiệp Việt Nam tối đa 30% vốn điều lệ doanh nghiệp Việt Nam"
- Xem thêm -

Xem thêm: Người nước ngoài được giữ bao nhiêu cổ phần trong doanh nghiệp việt nam, Người nước ngoài được giữ bao nhiêu cổ phần trong doanh nghiệp việt nam

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay