thiet lap tham so trong map

1 12 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:27

Phép chiếu hệ tọa độ đồ MapInfo: lưới chiếu đồ gắn liền với hình dạng kích thước cụ thể Trái đất, lưới chiếu thường sử dụng như: + UTM (Universal Transverse Mercator) thành lập dựa elipxoid Everest + GAUSS thành lập dựa elipxoid Krassovsky Các tham số để xác định lưới chiếu MapInfo thường xác định theo tham số sau: +Tên hệ tọa độ; +Tên lưới chiếu đồ; +Tên elipxoid; +Đơn vị tọa độ; +Kinh tuyến trung ương; vĩ tuyến gốc; +Hệ số tỷ lệ; khoảng cách dịch chuyển trục X (kinh tuyến); khoảng cách dịch chuyển trục Y (vĩ tuyến) - Quan hệ liệu đồ họa liệu thuộc tính MapInfo: hệ tọa độ thơng thường phần tử đồ họa tồn cách độc lập khơng có thơng tin thuộc tính kèm Trong hệ thống GIS tất phần tử đồ họa thiết kế để lưu trữ, cập nhật, tính tốn số thuộc tính phi đồ họa (Nguồn: Hướng dẫn sử dụng phần mềm MapInfo
- Xem thêm -

Xem thêm: thiet lap tham so trong map, thiet lap tham so trong map

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay