BÀI VIẾT TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

4 20 1
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 10:23

Trong tác phẩm Đường cách mệnh (1927), Hồ Chí Minh viết: “Cách mệnh trước hết phải có gì? Trước hết phải có đảng cách mệnh, để vận động tổ chức dân chúng, ngồi liên lạc với dân tộc bị áp vô sản giai cấp nơi Đảng có vững cách mệnh thành cơng, người cầm lái có vững thuyền chạy”(1) Quan điểm quán hệ thống tư tưởng Người Đảng Cộng sản cầm quyền Đảng Cộng sản Việt Nam giữ vai trò “người cầm lái” thuyền cách mạng Chỉ người cầm lái có đủ tâm, đức, tài thuyền cập bến thành công “Chủ nghĩa Mác- Lênin kết hợp với phong trào công nhân phong trào yêu nước dẫntới việc thành lập Đảng Cộng Sản Đông Dương ( Đảng Cộng Sản Việt Nam) vào đầu năm 1930” Đảng Cộng Sản Việt Nam đời kết đấu tranh giai cấp đấu tranh dân tộc, sản phẩm chủ nghĩa Mác - Lênin với phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam, kết trình sàng lọc, lựa chọn nghiêm khắc lịch sử, kết trình chuẩn bị đầy đủ trị, tư tưởng tổ chức đội tiên phong giai cấp công nhân lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc - Hồ Chí Minh đứng đầu Ngay từ đời với lời kêu gọi toàn dân theo Đảng làm cách mạng dân ta gọi Đảng Đảng ta - cách xưng hô vừa gần gũi, thân thiết, vừa đặc sắc có đảng giới có Những thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử cách mạng Việt Nam 80 năm qua bắt nguồn từ nhiều nhân tố, nhân tố hàng đầu mang tính định lãnh đạo sáng suốt Đảng Cộng Sản Việt Nam - Đảng hết lòng nước dân, diễn văn nôi tiếng Người: “ Đảng ta vĩ đại ngồi lợi ích giai cấp, nhân dân, dân tộc, Đảng ta khơng có lợi ích khác ” Đầu kỷ XX, tình hình biến động, đặc biệt sau Thế chiến thứ 1, Pháp quốc gia thắng trận kinh tế gần bị sụp đổ để khôi phục kinh tế Pháp sức tăng bóc lột quốc gia thuộc địa để làm giàu cho quốc.Các phong trào cứu quốc nước chuyển từ giai cấp phong kiến sang giai cấp tư sản, hàng loạt tổ chức trị bí mật đời Nhiều tờ báo có chủ trương cứu quốc thành lập khắp nước Trên giới, sau cách mạng tháng Mười Nga việc thành lập Liên bang Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Xơ viết hướng cho nhân dân quốc gia bị áp nước thuộc địa đường đấu tranh giải phóng dân tộc.Quốc tế Cộng sản thành lập với nhiệm vụ giải phóng dân tộc quốc gia bị áp bóc lột tồn giới với giai cấp vơ sản nòng cốt.Ngày 27/10/1929 Quốc tế Cộng sản gửi cho người Cộng sản Đông Dương việc thành lập Đảng Cộng sản Đông Dương:"Việc thiếu Đảng Cộng sản lúc phong trào công nhân nông dân ngày phát triển, trở thành điều nguy hiểm vô cho tương lai trước mắt cách mạng Đông Dương" Quốc tế Cộng sản nhấn mạnh:"Nhiệm vụ quan trọng tất người Cộng sản Đơng Dương thành lập Đảng cách mạng có tính chất giai cấp giai cấp vơ sản, nghĩa Đảng Cộng sản có tính chất quần chúng Đơng Dương Đảng phải có tổ chức cộng sản Đông Dương" Ở nước, tổ chức Đảng đời: - Trước năm 1929 tổ chức Cộng sản Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập Trung Quốc, tuyên truyền quảng bá đường đấu tranh nước đồng thời truyền bá chủ nghĩa Mác-Lê Nhưng tới đầu năm 1929 đảng viên Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên phân rã cách sâu sắc đường lối trị - Ngày 1/5/1929, Đại hội toàn quốc Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên họp Hương Cảng, đoàn đại biểu Bắc Kỳ đại biểu Ngô Gia Tự đề nghị giải tán Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên, thành lập Đơng Dương Cộng sản Đảng Đề nghị khơng Đại hội chấp nhận nên đoàn đại biểu Bắc Kỳ bỏ hội nghị Đến ngày 17/6/1929 Đông Dương Cộng sản Đảng thành lập - Tháng 10/1929, Kỳ Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Nam Kỳ họp Đại hội tuyên bố giải tán Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập An Nam Cộng sản Đảng.Sau thành lập đảng phê phán chia rẽ - Tháng 9/1929, phận đảng viên tiên tiến Đảng Tân Việt thành lập Đông Dương Cộng sản Đảng Liên Đoàn hoạt động chủ yếu Trung kỳ - Đầu năm 1930 khởi nghĩa Yên Bái thất bại dẫn tới sụp đổ Việt Nam Quốc Dân Đảng Đồng thời đánh dấu thất bại hoàn toàn phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản Việt Nam Nhận thấy tình hình nước đồng thời nhận tài liệu Quốc tế Cộng sản, Nguyễn Ái Quốc ủy viên phương Đông, phụ trách Cục phương Nam với tư cách phái viên Quốc tế Cộng sản bí mật từ Thái Lan Trung Quốc (tháng 11/1929) để tổ chức hội nghị Hội nghị tổ chức từ ngày 6/1/1930 bí mật diễn Cửu Long, Hương Cảng, Trung Quốc Tại Hội nghị Nguyễn Ái Quốc phê phán tổ chức Cộng sản chia rẽ thiếu tinh thần đoàn kết, rõ sai lầm hệ Hội nghị thống thành lập Đảng chung hợp An Nam Cộng sản Đảng Đông Dương Cộng sản Đảng lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị thống thơng qua Cương lĩnh trị gồm Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương trình tóm tắt,điều lệ vắn tắt Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Ái Quốc soạn thảo Hội nghị thành lập Ban chấp hành Trung ương Đảng lâm thời, Đoàn Thanh niên Cộng sản, Hội Tương tế, Hội Phản đế, thông qua Lời kêu gọi Nguyễn Ái Quốc Hội nghị thức bầu Trịnh Đình Cửu làm Phụ trách Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam Sau hội nghị Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đề nghị xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 24/2/1930 Ban Chấp hành Trung ương lâm thời nhóm họp thức chấp thuận đề nghị Hội nghị thống chung tổ chức Cộng sản thành đảng thống dẫn dắt đường lối cách mạng tới đường giải phóng dân tộc Với kiện lịch sử trọng đại này, Đảng Cộng sản Việt Nam thức thành lập Từ cách mạng nước ta có đường lối đắn Đảng Cộng sản Việt Nam thực trở thành người lãnh đạo tổ chức thắng lợi cách mạng nước ta Đây phát triển tất yếu lịch sử, kết phát triển phong trào công nhân phong trào yêu nước Việt Nam kết hợp với chủ nghĩa Mác Lênin truyền bá vào Việt Nam 89 năm qua, nhân dân ta lãnh đạo Đảng, lập nên kỳ tích to lớn Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược kéo dài năm kết thúc chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động địa cầu” Thực dân Pháp rút, đế quốc Mỹ thay chân thực dân Pháp trực tiếp xâm lược nước ta Đảng ta lãnh đạo đất nước thực hai chiến lược cách mạng: xây dựng chủ nghĩa xã hội, bảo vệ vững hậu phương lớn miền Bắc đấu tranh giải phóng miền Nam mà đỉnh cao Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử mùa Xuân 1975, kết thúc 30 năm chiến tranh giải phóng, thu giang sơn mối Cơng đổi Ðảng ta khởi xướng lãnh đạo từ Ðại hội VI đến công trình sáng tạo lớn Trải qua 30 năm phấn đấu bền bỉ, phải vượt qua khó khăn thử thách, công đổi giành thắng lợi to lớn có ý nghĩa lịch sử Bộ mặt đất nước có thay đổi toàn diện Nếu giai đoạn đầu đổi (1986-1990) mức tăng trưởng GDP bình quân hàng năm đạt 4,4% giai đoạn 1991 - 1995, GDP bình qn tăng gấp đơi, đạt 8,2%/năm; giai đoạn 1996 - 2000, chịu tác động khủng hoảng tài khu vực (1997 - 1999), GDP trì bình quân tăng 7,6%/ năm; giai đoạn 2001 - 2005, GDP tăng bình quân 7,34%; giai đoạn 2006 - 2010, GDP đạt 7%/năm Trong năm tiếp theo, chịu tác động từ khủng hoảng tài tồn cầu 2008 khủng hoảng nợ cơng 2010, tốc độ tăng trưởng GDP giai đoạn 2011 - 2015 Việt Nam chậm lại đạt 5,9%/năm, mức cao khu vực giới Năm 2016, GDP tăng 6,21% Hơn 30 năm qua, lãnh đạo Đảng, nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đẩy mạnh Ðời sống nhân dân cải thiện rõ rệt Hệ thống trị khối đại đoàn kết toàn dân tộc củng cố tăng cường Chính trị - xã hội ổn định Quốc phòng an ninh giữ vững Vị nước ta trường quốc tế không ngừng nâng cao Sức mạnh tổng hợp quốc gia tăng lên nhiều, tạo lực để đất nước tiếp tục lên với triển vọng tốt đẹp Thực tiễn phong phú cách mạng Việt Nam suốt 89 năm qua chứng minh rằng, lãnh đạo đắn sáng suốt Đảng nhân tố hàng đầu định thắng lợi cách mạng nước ta Ở Việt Nam khơng có lực lượng trị khác, ngồi Đảng Cộng sản Việt Nam, có đủ lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, uy tín khả lãnh đạo đất nước vượt qua khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc đến bến bờ vinh quang Và q trình đó, Đảng ta tích luỹ đúc rút nhiều học quý báu, hun đúc nên truyền thống vẻ vang mà hôm có trách nhiệm phải sức giữ gìn phát huy Đó truyền thống trung thành vơ hạn với lợi ích dân tộc giai cấp, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội sở chủ nghĩa Mác - Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh Đó truyền thống giữ vững độc lập, tự chủ đường lối; nắm vững, vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác-Lênin, tham khảo kinh nghiệm quốc tế để đề đường lối tổ chức thực có hiệu nhiệm vụ cách mạng Đó truyền thống gắn bó máu thịt Đảng nhân dân, luôn lấy việc phục vụ nhân dân làm lẽ sống mục tiêu phấn đấu Là truyền thống đồn kết thống nhất, có tổ chức kỷ luật chặt chẽ sở nguyên tắc tập trung dân chủ, tự phê bình, phê bình tình thương u đồng chí Là truyền thống đồn kết quốc tế thuỷ chung, sáng dựa nguyên tắc mục tiêu cao Đây sở vững để Đảng ta hình thành thực thành công đường lối đối ngoại đắn qua thời kỳ, phát huy đến đỉnh cao kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại, đưa cách mạng Việt Nam liên tục phát triển Nhìn lại chặng đường đấu tranh oanh liệt Đảng ta 89 năm qua, trân trọng khứ, nâng niu giữ gìn thành cách mạng, thấm thía biết ơn vơ hạn cơng lao trời biển Chủ tịch Hồ Chí Minh mn vàn kính yêu; thấu hiểu, tin yêu tự hào thêm dân tộc ta dân tộc anh hùng, thông minh sáng tạo; tự hào Đảng ta - Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh lòng chiến đấu, hy sinh độc lập tự Tổ quốc, hạnh phúc nhân dân Suốt chiều dài lịch sử 89 năm qua, Đảng đưa thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua nhiều khó khăn, thử thách Trong thời kỳ mới, thời kỳ hội nhập mạnh mẽ, nhân dân tin tưởng, Đảng tiếp tục vững vàng lãnh đạo đất nước thực thành công nghiệp đổi hội nhập quốc tế ... phán tổ chức Cộng sản chia rẽ thiếu tinh thần đoàn kết, rõ sai lầm hệ Hội nghị thống thành lập Đảng chung hợp An Nam Cộng sản Đảng Đông Dương Cộng sản Đảng lấy tên Đảng Cộng sản Việt Nam Hội nghị... Phụ trách Ban Chấp hành Trung ương Lâm thời Đảng Cộng sản Việt Nam Sau hội nghị Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đề nghị xin gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 24/2/1930 Ban Chấp hành Trung ương... Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên Nam Kỳ họp Đại hội tuyên bố giải tán Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên thành lập An Nam Cộng sản Đảng. Sau thành lập đảng phê phán chia rẽ - Tháng 9/1929, phận đảng
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI VIẾT TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, BÀI VIẾT TÌM HIỂU LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay