BÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCH

3 21 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 09:24

BÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCHBÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCH BÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN y = sin xcos x; y = x = 0, x = π Câu 1:Diện tích hình phẳng giới hạn là: 1 15 10 A B C D y = x ; y = − x x = Câu 2: Diện tích hình phẳng giới hạn 3 5 + − + − ln ln ln ln A B C D y = ( x + 1)5 ; y = e x x = Câu 3: Diện tích hình phẳng giới hạn 23 69 +e − 2e + 3e −e 2 A B C D y = x + x, y = x = a( a > 0) Câu 4:Hình phẳng giới hạn đường có diện tích 1thì giá trị a là: 2 3 3 A B C D Câu 5:Thể tích vật tròn xoay quay hình phẳng (H) xác định đường y = x3 − x , y = 0, x = x = 3 quanh trục Ox là: 81π 71π 61π 51π 35 35 35 35 A B C D Câu 6: Thể tích vật tròn xoay quay hình phẳng (H) xác định đường π y = e x cos x, y = 0, x = x = π quanh trục Ox là: π π π 2π π (3e2π − eπ ) (3e2π + eπ ) (e − 3eπ ) (2e 2π − eπ ) 8 8 A B C D y = xe x , y = 0, x = Câu 7: Thể tích vật tròn xoay quay hình phẳng (H) xác định đường π e2 (e − 1)π 1 −1 (e − )π (e + )π 4 4 quanh trục Ox là:A B C D Câu 8: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số thẳng x = - 1, x = A 15 B 17 C D hình phẳng giới hạn hai đường thẳng A −2 B y = x3 Câu 9: Diện tích x = 0, x = π C trục hoành hai đường đồ thị hai hàm số D 2 Câu 10: Diện tích hình phẳng giới hạn hai đường cong y = x3 − x y = sinx, y= cos x y = x − x2 là: là: A B 81 12 C 13 D y = x +3 37 12 Câu 11: Diện tích hình phẳng giới hạn (P) A B C Câu 12:Hình phẳng giới hạn A B 8 y = x, y = x D π có diện tích là: C D B π2 C Câu 14: Cho hình phẳng (S) giới hạn Ox quanh trục Ox là: A π y = sinx , trục hoành hai đường thẳng quay quanh trục Ox là: A Câu 13: Thể tích khối tròn xoay giới hạn đường cong x = 0, x = π x = trục Oy là: B π C π2 D y = 1− x 2π Thể tích khối tròn xoay quay (S) π D π y = x + 1, y = 0, x = 0, x = Câu 15: Cho hình phẳng giới hạn đường Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng: π π quay quanh trục Ox 13π 23π 14 C A B D Câu 16: Thể tích khối tròn xoay sinh hình phẳng giới hạn đường y = co s x,y=0,x=0,x= π A π quay vòng quanh trục Ox bằng: π B C π2 Câu 17: Cho hình phẳng (H) giới hạn đường xoay sinh hình (H) quay quanh Ox bằng: π ∫ sin A π π ∫ sin xdx xdx B D π2 y = sinx,y=0,x=0,x=π ππ sin xdx ∫0 Thể tích vật thể tròn π π ∫ sin xdx C D ( C ) : y = ln x; d1 : y = 1; d : y = − x + Câu 18 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi: là: A e− B e− C Câu 19 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi: A e −1 Câu 20 Cho đường cong B ( C) : y = hình phẳng giới hạn bởi: A e +1 ( C ) ; d ; Ox B Gọi d D e+ ( C ) : y = e x ; d1 : y = e; d : y = ( − e ) x + C x e+ e+3 tiếp tuyến D ( C) điểm e M ( 4, ) là: C 16 D là: 22 Khi diện tích ... sinx,y=0,x=0,x=π ππ sin xdx ∫0 Thể tích vật thể tròn π π ∫ sin xdx C D ( C ) : y = ln x; d1 : y = 1; d : y = − x + Câu 18 Diện tích hình phẳng giới hạn bởi: là: A e− B e− C Câu 19 Diện tích hình phẳng giới... đường thẳng quay quanh trục Ox là: A Câu 13: Thể tích khối tròn xoay giới hạn đường cong x = 0, x = π x = trục Oy là: B π C π2 D y = 1− x 2π Thể tích khối tròn xoay quay (S) π D π y = x + 1,... x = 0, x = Câu 15: Cho hình phẳng giới hạn đường Thể tích khối tròn xoay tạo thành bằng: π π quay quanh trục Ox 13π 23π 14 C A B D Câu 16: Thể tích khối tròn xoay sinh hình phẳng giới hạn đường
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCH, BÀI TẬP ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH THỂ TÍCH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay