Kiểm tra 15 Tích phân lớp 12

5 15 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 09:22

Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15Kiểm tra 15 TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG TỔ TOÁN KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 – 2019 Mơn: Tốn - Lớp 12 - Chương trình chuẩn Thời gian: 15 phút (Khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 421 Họ tên:………………………………….Lớp:…………… .…… ……… �1 Câu Biết S A � � �x  � dx  a  b.ln  x  C �  3x � x Giá trị S = a + b B S  C S Câu Hàm số nguyên hàm hàm số A C F  x  F  x  1 2x 2  1 2x  D f  x    2x S  B F  x   x  x2 D F  x   x  x  2017 x Câu Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường y  e , y  x  ln A S  e  ln B S   ln  e C S   ln D S   ln Câu Biết A f  x  dx  14 � f  x  dx  � B 10 �  f  x � � �dx � Giá trị C 22 là: D e x.ln x � Câu Giá trị tích phân là: 2 2e 1 e e2  A B C dx  a.cot   x    C � sin   x   Câu Biết Giá trị a a  A B a   C a   Câu Biết F(x) nguyên hàm hàm số F  x   cos x  F  x   cos x  A B  x  x  dx Câu Tìm � x3 2x x3 x  C  C A ln x B ln e2  D D a  � � F � � �2 � Tìm F(x) F  x   sin x  F  x   sin x  C D f  x   cos x 2x 2x  C ln C x3  x.ln  C D 2x  �x  dx  a  ln b 2 Câu Biết Giá trị S  a  b là: A S  10 B S  C S  20 D S  15 Câu 10 Tính thể tích V khối tròn xoay sinh cho hình phẳng giới hạn đường sau quay xung x   y  sin , y  0, x   , x  2 quanh trục hoành: Trang 1/5 - Mã đề 173     1  1 V 2 A B - HẾT V TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG TỔ TOÁN C V  2 D V     2 KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 Mơn: Tốn - Lớp 12 - Chương trình chuẩn Thời gian: 15 phút (Khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 421 Họ tên:………………………………….Lớp:…………… .…… ……… Câu Biết A 14 f  x  dx  14 � f  x  dx  � �  f  x  � � �dx � Giá trị là: C D 10 f  x  ex F    3 Câu Biết F(x) nguyên hàm hàm số Tìm F(ln5) A B C D Câu Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường y  ln x, y  x  e, x  A S   ln  1 B 17 B S   ln  1 C S  ln  D S  ln  � dx  a.ln x   C Giá trị a Câu Biết x  A a  B a  C a D f  x  x  x Câu Hàm số nguyên hàm hàm số 2 x x F  x    ln x F  x    ln x  2017 2 A B x2  ln x  2017 C � � 1 � dx � � x � � Câu Tìm x C x C x x A B F  x  D C a x C x3 F  x    ln x x C x D a dx  ln � x  2x b Câu Biết Giá trị S  a  b là: A S  18 B S  C S  10 D S  14 Câu Tính thể tích V khối tròn xoay sinh cho hình phẳng giới hạn đường sau quay xung quanh trục hoành: y  x  y  512 521 V V 15 15 A B  x � Câu Biết 31 S 15 A  C x dx  a x  b x  C 29 S 21 B V 511 15 D V 510 15 S 31 14 Giá trị S = a + b 29 S 10 C D Trang 2/5 - Mã đề 173  cos � x.dx Câu 10 Giá trị tích phân A 12 B 12 là: TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG TỔ TỐN ĐỀ CHÍNH THỨC C 12 D 12 KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 – 2019 Mơn: Tốn - Lớp 12 - Chương trình chuẩn Thời gian: 15 phút (Không kể thời gian phát đề) Mã đề thi 421 Họ tên:………………………………….Lớp:…………… .…… ……… x Câu Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường y  e , y  x  ln A S   ln B S  e  ln C S   ln D S   ln  e �1 � dx � 2� � Câu Tìm �x x � ln x   C x A ln x   C x B C ln x  C 3x3 ln x  D f  x    sin x Câu Hàm số nguyên hàm hàm số F  x   x  cosx  F  x   x  cosx A B F  x   x  cosx  F  x   x  cosx C D ln e dx  e � x a C x b Giá trị S  a  2b là: B S  C S  D S  2 ln x dx � x e Câu Giá trị tích phân là: 2 ln  ln  ln  ln  2 2 A B C D Câu Tính thể tích V khối tròn xoay sinh cho hình phẳng giới hạn đường sau quay xung quanh trục hoành: y  x  y  Câu Biết A S  A V 2 511 15 B �1 � � �x Câu Biết 21 S 10 A Câu Biết A 22 V 510 15 C V D V 521 15 S �  x� dx  a x  b.x x  C � Giá trị S = a + b f  x  dx  14 � B S 19 15 f  x  dx  � C S 19 D �  f  x � � �dx � Giá trị B 24 C 26  x 1  x 1 e dx  a.e C Câu Biết � Giá trị a 512 15 là: D 28 Trang 3/5 - Mã đề 173 A a   B a  Câu 10 Biết F(x) nguyên hàm hàm số F  x   x  x2  F  x   x  x2  A B - HẾT - C a   f  x    2x D a  F  1  Tìm F(x) F  x  x  x 1 F  x   x  x2  C D Trang 4/5 - Mã đề 173 TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG TỔ TỐN ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA THƯỜNG XUN NĂM HỌC 2018 – 2019 Mơn: Tốn - Lớp 12 - Chương trình chuẩn Thời gian: 15 phút (Khơng kể thời gian phát đề) Mã đề thi 421 Họ tên:………………………………….Lớp:…………… .…… ……… f  x   1981  14 x  x Câu Hàm số nguyên hàm hàm số F  x   1981x  x  x F  x   2017 x  1981x  x  x A B F  x   1981x  14 x  x F  x   2017  1981x  x  x C D dx  a.ln   x  C � Câu Biết   x Giá trị a a a  D a   1 Câu Tính diện tích S hình phẳng giới hạn đường y  ln x, y  1 x  e ; x  e 1 S  e S e S e S  e e e e e A B C D A B a  Câu Biết A 10 f  x  dx  � f  x  dx  � B 12 C �  f  x � � �dx � Giá trị C 15 là: D f  x    x F  0  Câu Biết F(x) nguyên hàm hàm số Tìm F(2) F    67 F    64 F    65 F    66 A B C D e3 x  e x  dx  a.e3 x  b.e  x  C  � Câu Biết Giá trị S  9a  b A S  B S  C S  D S   cos �  xdx  a  b Giá trị S  a  b là: 1 S S B C � � cos x  � dx � � sin x � Câu Tìm � A sin x  cot x  C B sin x  tan x  C C sin x  tan x  C Câu Biết S A D S D sin x  cot x  C 2 xe x dx � Câu Giá trị tích phân là: 2 2 A e  B e  e C e  e D e  Câu 10 Tính thể tích V khối tròn xoay sinh cho hình phẳng giới hạn đường sau quay xung quanh trục hoành: y  x  x y  23 23 V V A B - HẾT C V 33 D V 32 Trang 5/5 - Mã đề 173 ... 511 15 D V 510 15 S 31 14 Giá trị S = a + b 29 S 10 C D Trang 2/5 - Mã đề 173  cos � x.dx Câu 10 Giá trị tích phân A 12 B 12 là: TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG TỔ TỐN ĐỀ CHÍNH THỨC C 12 D 12 KIỂM TRA. .. 2 KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN - HỌC KỲ I NĂM HỌC 2017 – 2018 Môn: Tốn - Lớp 12 - Chương trình chuẩn Thời gian: 15 phút (Khơng kể thời gian phát đề) ĐỀ CHÍNH THỨC Mã đề thi 421 Họ tên:………………………………… .Lớp: ……………...   x  x2  C D Trang 4/5 - Mã đề 173 TRƯỜNG THPT CÂY DƯƠNG TỔ TỐN ĐỀ CHÍNH THỨC KIỂM TRA THƯỜNG XUYÊN NĂM HỌC 2018 – 2019 Môn: Tốn - Lớp 12 - Chương trình chuẩn Thời gian: 15 phút (Không kể
- Xem thêm -

Xem thêm: Kiểm tra 15 Tích phân lớp 12, Kiểm tra 15 Tích phân lớp 12

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay