Quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

167 18 0
  • Loading ...
1/167 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 08:46

Quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt NamQuan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt NamQuan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt NamQuan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt NamQuan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt NamQuan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt NamQuan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt NamQuan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt NamQuan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt NamQuan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt NamQuan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt NamQuan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt Nam VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN XUÂN BÁCH QUAN HỆ KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VỚI CHÂU PHI KỂ TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM Ngành: Kinh tế quốc tế Mã số: 31 01 06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS Bùi Nhật Quang PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng Hà Nội, Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng tơi Các số liệu, kết trình bày luận án trung thực chưa cơng bố bất ký cơng trình khác Tôi xin cam đoan luận án tiến hành nghiên cứu cách nghiêm túc kết nghiên cứu nhà nghiên cứu trước tiếp thu cách chân thực, cẩn trọng, có trích nguồn dẫn cụ thể luận án Hà Nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án NGUYỄN XUÂN BÁCH ii LỜI CẢM ƠN Với tình cảm chân thành lòng biết ơn sâu sắc, xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới thày cô giáo, chuyên viên Khoa Quốc tế học, Phòng Quản lý đào tạo, Học viện Khoa học xã hội giảng dạy, truyền đạt kiến thức tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ trình học tập, nghiên cứu thực luận án tiến sỹ Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến PGS.TS Bùi Nhật Quang PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng, người thày hướng dẫn khoa học dẫn cho kiến thức chuyên sâu phương pháp luận thời gian nghiên cứu, thực luận án Xin chân thành cảm ơn đồng nghiệp, gia đình bạn bè động viên, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho q trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận án Hà nội, ngày tháng năm 2019 Tác giả luận án NGUYỄN XUÂN BÁCH iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN ii LỜI CẢM ƠN iii DANH MỤC CÁC BẢNG vi DANH MỤC CÁC HÌNH vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT viii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu luận văn 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn 4 Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu khung phân tích 5 Các đóng góp luận án Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận văn Cấu trúc luận án 10 Chương 11 TỔNG QUAN CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN LUẬN ÁN 11 1.1 Các nghiên cứu nước 11 1.2 Các nghiên cứu nước 13 1.3 Kết luận rút từ cơng trình liên quan đến đề tài luận án vấn đề tiếp tục nghiên cứu .19 Chương 22 CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA QUAN HỆ KINH TẾ .22 CỦA TRUNG QUỐC VỚI CHÂU PHI 22 2.1 Cơ sở lý luận cho việc đánh giá quan hệ kinh tế Trung Quốc với châu Phi .22 2.1.1 Một số luận điểm quan hệ kinh tế Trung Quốc với châu Phi .22 2.1.2 Các y ếu tố tác động, chế n ội dung đánh giá quan hệ kinh t ế củ a Trung Qu ố c vớ i châu Phi 32 2.1.2.1 Các y ếu tố tác độ ng 32 2.2 Cơ sở thực tiễn quan hệ kinh tế Trung Quốc với Châu Phi 38 2.2.1 Sự trỗi dậy kinh tế Trung Quốc tiềm Châu Phi 38 iv 2.2.2 Lịch sử quan hệ sách Trung Quốc Châu Phi 40 2.2.3 Mối quan tâm lợi ích Trung Quốc Châu Phi 52 Kết luận chương 58 Chương 59 THỰC TRẠNG QUAN HỆ KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VỚI CHÂU PHI TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY 59 3.1 Thực trạng quan hệ thương mại Trung Quốc với Châu Phi 59 3.2 Thực trạng quan hệ đầu Trung Quốc với Châu Phi 69 3.3 Thực trạng viện trợ Trung Quốc dành cho Châu Phi .86 3.4 Đánh giá thực trạng quan hệ kinh tế Trung Quốc với Châu Phi từ năm 2000 đến 96 3.4.1 Các kết đạt 96 3.4.2 Những vấn đề đặt nguyên nhân .106 Kết luận chương 115 Chương 117 TRIỂN VỌNG QUAN HỆ KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VỚI CHÂU PHI GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM 117 4.1 Triển vọng quan hệ kinh tế Trung Quốc với Châu Phi giai đoạn 117 4.2 Thực trạng quan hệ kinh tế Việt NamChâu Phi thời gian qua 129 4.2.1 Hoạt động thương mại – đầu Việt NamChâu Phi thời gian qua 129 4.2.2 Thành công, hạn chế quan hệ kinh tế Việt NamChâu Phi thời gian qua nguyên nhân 133 4.3 Bài học cho Việt Nam từ quan hệ kinh tế Trung Quốc - Châu Phi 138 4.4 Kiến nghị sách cho Việt Nam 144 Kết luận chương 147 KẾT LUẬN 149 TÀI LIỆU THAM KHẢO 151 v DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: FOCAC kết đạt giai đoạn 2000-2015 44 Bảng 3.1: Trao đổi thương mại Trung Quốc với đối tác châu Phi năm 2017 (USD) 61 Bảng 3.2: Các sản phẩm nhập Trung Quốc chủ yếu từ Châu Phi năm 2012 (triệu USD, tỷ lệ %) 63 Bảng 3.3: Cơ cấu xuất 10 hàng hóa chủ đạo Trung Quốc sang Châu Phi năm 2012 65 Bảng 3.4: FDI Trung Quốc phân theo điểm đến năm 2012 (trăm triệu USD tỷ lệ %) 73 Bảng 3.5: Tổng số doanh nghiệp Trung Quốc đầu Châu Phi năm 2012 phân theo nước tiếp nhận đầu 74 Bảng 3.6: Đặc điểm SEZs Trung Quốc số nước Châu Phi 80 Bảng 3.7: FDI Trung Quốc vào SEZs Châu Phi tính đến hết năm 2013 81 Bảng 3.8: Tỷ trọng lĩnh vực đầu nước Trung Quốc 84 Bảng 3.9: Đầu nước Trung Quốc lĩnh vực nông nghiệp Châu Phi 85 Bảng 3.10: Viện trợ Trung Quốc dành cho Châu Phi phân theo loại hình viện trợ, giai đoạn 2000-2011 (số dự án) 91 Bảng 3.11: 10 nước Châu Phi tiếp nhận viện trợ nước lớn Trung Quốc, Mỹ Ủy ban viện trợ phát triển (DAC) OECD, giai đoạn 2000-2011 93 vi DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 2.1: Con đường chủ nghĩa thực dân Trung Quốc châu Phi 31 Hình 3.1: Cán cân thương mại Trung QuốcChâu Phi 2002-2016 (tỷ USD) 60 Hình 3.2: Các đối tác thương mại chủ yếu Trung Quốc Châu Phi 66 Hình 3.3: FDI Trung Quốc Châu Phi giai đoạn 2004-2012 (tỷ USD) 71 Hình 3.4: Tỷ trọng FDI Trung Quốc dòng vốn FDI vào Châu Phi Nam Sahara giai đoạn 2001-2012 72 Hình 4.1 Chỉ số giá số hàng hóa Châu Phi nam Sahara 126 vii DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT AIIB AU CHDC CNPC ĐPT EU Euro FAO Ngân hàng đầu hạ tầng châu Á Asian Infrastructure Investment Bank African Union China National Petroleum Corporation European Union Food and Agriculture Organization FDI foreign direct investment FOCAC Forum of China-Africa Cooperation GDP gross domestic product IMF International Monetary Fund ILO International Labor Organization NDT OECD Organization for Economic Cooperation and Development OPEC Organization of the Petroleum Exporting Countries PT TNC Transnational Corporation UN United Nations UNCTAD The United Nations Conference on Trade and Development UNDP The United Nations Development Program USD VND WB World Bank WEF World Economic Forum WTO World Trade Organization viii Liên minh châu Phi Cộng hòa dân chủ Tập đồn dầu khí quốc gia Trung Quốc phát triển Liên minh châu Âu Đồng tiền chung châu Âu Tổ chức Nông Lương Liên hợp quốc đầu trực tiếp nước Diễn đàn hợp tác Trung Quốc-châu Phi tổng sản phẩm nước Quỹ Tiền tệ Quốc tế Tổ chức Lao động quốc tế Nhân dân tệ Tổ chức Hợp tác Phát triển kinh tế Tổ chức nước xuất dầu mỏ phát triển Tập đoàn đa quốc gia Liên hợp quốc Hội nghị Liên hợp quốc Thương mại Phát triển Chương trình Phát triển Liên hợp quốc đôla Mỹ Việt Nam đồng Ngân hàng Thế giới Diễn đàn kinh tế giới Tổ chức Thương mại Thế giới MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Kể từ sau Diễn đàn hợp tác Trung QuốcChâu Phi (FOCAC) tổ chức năm 2000 với việc triển khai chiến lược “Đi ngoài” Trung Quốc, quan hệ Trung QuốcChâu Phi bước sang giai đoạn phát triển mới, nhiều phương diện từ kinh tế trị, ngoại giao văn hóa–xã hội Với mục tiêu phục hưng kinh tế, thực nhanh Mục tiêu phát triển thiên niên kỷ (MDGs) Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) giai đoạn 2015-2030, nhiều nước Châu Phi coi Trung Quốc kinh tế nổi, có khả hợp tác tiến lợi ích phát triển chung Đối với Trung Quốc, Châu Phi nơi giàu có tài nguyên thiên nhiên, dung lượng thị trường lớn, có nhu cầu ổn định trị phát triển kinh tế Mở rộng quan hệ với nước Châu Phi nhiệm vụ đối ngoại chiến lược Trung Quốc nhằm phát triển trì ảnh hưởng châu lục đen giới Sách trắng Trung Quốc Châu Phi năm 2006 nhấn mạnh vấn đề hợp tác kinh tế, tập trung vào lĩnh vực quan trọng như: thương mại, đầu tư, nông nghiệp, viện trợ kinh tế v.v…Đến nay, Trung Quốc trở thành đối tác thương mại lớn Châu Phi, đồng thời nhà tài trợ lớn cho phát triển châu lục Điều kiện phát triển ý chí bên cho thấy, tiềm hợp tác kinh tế Trung Quốc với châu Phi lớn Trung Quốc đề xuất nhiều sáng kiến nhằm tạo môi trường quốc tế có lợi gia tăng ảnh hưởng tồn diện Châu Phi đóng vai trò quan trọng chiến lược phát triển Trung Quốc “vành đai, đường” với mục tiêu mở kỷ nguyên mà Trung Quốc trở thành cường quốc địa-chính trị địa-kinh tế hàng đầu giới Cũng Trung Quốc, Việt Namquan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống tốt đẹp với nhiều nước châu Phi , khởi nguồn từ chia sẻ cảm nhận chung công đấu tranh giành độc lập giải phóng dân tộc Kể từ năm 1955, Hội nghị Bandung Phong trào không liên kết, Việt Nam bắt đầu thiết lập mối quan hệ ngoại giao với nước châu Phi Kể từ thực công Đổi mới, đường lối đối ngoại Việt Nam nhấn mạnh tôn trọng độc lập, chủ quyền, không can thiệp vào cơng việc nội bộ, đấu tranh hòa bình phát triển, đồng thời đề cao vai trò nước nước Á -Phi nhiều nước châu Phi ủng hộ tán đồng Quan hệ trị-ngoại giao kinh tế Việt Nam với nước châu Phi chưa thực có chiều sâu, nội dung hợp tác chưa theo chiến lược dài hạn có hệ thống Quan hệ kinh tế Việt Nam với nước châu Phi chưa tương xứng với tiềm hai phía nhiều nguyên nhân khác Việt Nam không tận dụng tốt mối quan hệ truyền thống tốt đẹp để nâng quan hệ Việt Nam-châu Phi lên tầm cao Đây thị trường đầy tiềm năng, có sức mua lớn, có khả giúp Việt Nam hạn chế nguy “bão hồ” hàng hố thị trường truyền thống Mỹ, EU, Nhật Bản Khu vực châu Phi xác định hướng chiến lược, quan trọng lâu dài phủ doanh nghiệp Việt Nam Tuy nhiên, sau Đề án thúc đẩy quan hệ Việt NamChâu Phi, Trung Đông giai đoạn 2008 – 2015, Việt Nam dường chưa thực thành công Đề án nhiều trở ngại rào cản cần khắc phục đưa khu vực Châu Phi trở thành đối tác quan trọng lâu dài Đặc biệt, bối cảnh khu vực giới có nhiều biến động nửa cuối thập niên thứ kỷ XXI, nhân tố ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam khu vực châu Phi có nhiều thay đổi so với thời kỳ trước Điều cho thấy tầm quan trọng việc nhìn nhận lại tiềm năng, lợi thế, khó khăn, rào cản phương thức tiếp cận thị trường khu vực Châu Phi, để từ tìm giải pháp hữu hiệu nhằm thực hiệu Đề án “Phát triển quan hệ Việt Nam nước Trung Đông – Châu Phi giai đoạn 20162025” phủ Việc học tập kinh nghiệm Trung Quốc hợp tác kinh tế với nước châu Phi, từ rút kiến nghị sách cho Việt Nam nhiệm vụ quan trọng Trung Quốc thời gian qua tiến hành mạnh việc thúc đẩy quan hệ trị ngoại giao kinh tế với Châu Phi Trung Quốc nước có tầm ảnh hưởng quan trọng khu vực châu Phi, đặc biệt lĩnh vực thương mại, đầu tư, viện trợ, nhiều nước châu Phi hoan nghênh chào đón; nhiên, dự án kinh doanh, đầu viện trợ Trung Quốc ... QUAN HỆ KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VỚI CHÂU PHI TỪ NĂM 2000 ĐẾN NAY 59 3.1 Thực trạng quan hệ thương mại Trung Quốc với Châu Phi 59 3.2 Thực trạng quan hệ đầu tư Trung Quốc với Châu Phi. .. QUAN HỆ KINH TẾ CỦA TRUNG QUỐC VỚI CHÂU PHI VÀ GỢI Ý CHÍNH SÁCH CHO VIỆT NAM 117 4.1 Triển vọng quan hệ kinh tế Trung Quốc với Châu Phi giai đoạn 117 4.2 Thực trạng quan hệ. .. hạn chế quan hệ kinh tế Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay; nhận định dự báo xu hướng phát triển quan hệ kinh tế Trung Quốc với Châu Phi Thứ ba, rút học kinh nghiệm cho Việt Nam; đồng
- Xem thêm -

Xem thêm: Quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt Nam (Luận án tiến sĩ), Quan hệ kinh tế của Trung Quốc với châu Phi từ năm 2000 đến nay và gợi ý chính sách cho Việt Nam (Luận án tiến sĩ)

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay