Truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ)

165 22 0
  • Loading ...
1/165 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 08:39

Truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nayTruyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nay VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NỘI DUNG Lý lựa chọn đề tài THỊ QUỲNH LÊ TRẦN 1.1 Được coi thể loại “nhạy bén” văn học đại, thành tựu quy luật vận động truyện ngắn có ý nghĩa quan trọng việc nghiên cứu văn học dân tộc Ở nước ta, vă n học từ sau 1986 nói chung truyện ngắn nói riêng có vị vô quan TRUYỆN NGẮN NỮ VIỆT NAM ĐẾN NAY trọng văn chương Việt Bởi cột TỪ mốc 1986 đánh dấu đổi mới, phát triển toàn diện văn học nước nhà gành: Nam 1.2 Sau 1986, N văn học Văn Việt học NamViệt chứng kiến “sự phá ngoạn mục” bút nữ Từ Mãnhững số: 22 01tượng 21 đơn lẻ xuất chủ yếu thể loại thơ giai đoạn văn học trước 75, giai đoạn nữ văn sĩ chứng tỏ bút lực dồi khả bao quát tất thể loại văn xuôi, đặc biệt truyện ngắn Chính đồng hành làm nên phận ÁN TIẾN SĨ VĂN VIỆT NAM truyện ngắnLUẬN nữ, “điểm sáng”HỌC văn học đương đại 1.3 Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu truyện ngắn nữ chủ yếu dừng lại tác giả, tác phẩm cụ thể sâu vào phương DẪN HỌC: cứu truyện diện sáng tácNGƯỜI câyHƯỚNG bút nữ Vì vậy,KHOA việc nghiên 1.PGS.TS Lưu Khánh Thơđề ngắn nữ cách hệ thống, bao quát nhiều bình diện vấn Thị Bích Thu hướng giàu gợi mở Trên 2.P sở GS.TS tiếp thu Nguyễn thành tựu đạt việc nghiên cứu truyện ngắn nữ, chúng tơi muốn có nhìn hệ thống khái quát vận động thành tựu, đặc điểm truyện ngắn nữ từ sau 1986 đến Đề tài nghiên cứu góp phần việc phác thảo diện mạo truyện ngắn Việt Nam nói riêng văn học Việt Nam nói chung tiến trình vận động văn học dân tộc HÀ NỘI - 2019 HÀ NỘI ăm LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu riêng tơi Các kết nêu luận án trung thực chưa công bố cơng trình khác Tác giả luận án TRẦN THỊ QUỲNH LÊ MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Đóng góp khoa học luận án .4 Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn luận án .4 Cấu trúc luận án CHƯƠNG 1:TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nước 1.2 Tình hình nghiên cứu nước 34 1.3 Nhận xét tình hình nghiên cứu hướng nghiên cứu đề tài 37 Chương 2: TRUYỆN NGẮN NỮ VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN NAY TRONG BỔI CẢNH ĐỔI MỚI VÀ HỘI NHẬP .42 2.1.Những tác động “ngoại sinh” 42 2.2.Những vận động “nội tại” 55 2.3.Truyện ngắn nữ - “phần tinh túy làm nên lai diện mục” văn học Việt Nam đương đại .68 Chương 3: NHỮNG MƠ HÌNH GIAO TIẾP TRONG TRUYỆN NGẮN NỮ VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN NAY 74 3.1 Mơ hình giao tiếp với thiên nhiên 75 3.2 Mơ hình giao tiếp với sống người .87 3.3 Mơ hình giao tiếp với 98 Chương 4: NHỮNG DẠNG THÁI BIỂU HIỆN TRONG TRUYỆN NGẮN NỮ VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN NAY 108 4.1 Không gian thời gian nghệ thuật 108 4.2 Diễn ngôn mang đặc trưng giới truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến .126 KẾT LUẬN 148 DANH MỤC CÔNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ .151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài 1.1 Truyện ngắn thể loại có lịch sử lâu đời văn học giới nói chung Việt Nam nói riêng Được coi thể loại động, “nhạy bén” văn học đại, thành tựu quy luật vận động truyện ngắn có ý nghĩa quan trọng việc nghiên cứu văn học dân tộc Ở Việt Nam, với tiểu thuyết, truyện ngắn khẳng định vai trò vị thể loại tiên phong việc nắm bắt chuyển động sống thời tự làm 1.2 Năm 1986 xem dấu mốc quan trọng lịch sử văn học dân tộc Cơng đổi tồn diện đất nước thổi luồng gió vào đời sống văn học Việt, làm “bứt rễ” điều tưởng trở thành bất biến văn học cũ Chính khơng khí đó, xuất đơng đảo bút nữ trở thành “hiện tượng” văn chương đương đại Không phải đến giai đoạn này, nữ văn sĩ xuất văn đàn có lẽ chưa lực lượng nhà văn nữ lại đông đảo mạnh mẽ đến Sự góp mặt họ khơng ấn tượng số mà quan trọng bứt phá cá tính lĩnh nghệ thuật dường chưa khai phóng mức giai đoạn trước 1.3 Bằng nhập sôi tinh thần phản sâu sắc giá trị sống thân phận người, đặc biệt người đàn bà, bút nữ thực đem lại sắc diện mới, riêng tâm hồn người phụ nữ văn Dấu ấn tài họ thể nhiều thể loại đậm nét có lẽ truyện ngắn Đó dường lựa chọn mang tính tự giác đầy chủ ý nữ văn sĩ Vì thế, việc lý giải cho gắn kết duyên nợ nhằm “phát lộ” đặc trưng riêng người viết nữ việc chuyển tải thông điệp sống người trang văn, để làm nên người ta gọi “văn học mang gương mặt nữ” Những thành tựu truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến hệ từ tác động hoàn cảnh lịch sử, từ đặc trưng thể loại hay đặc trưng giới câu hỏi mở, đầy thú vị cho người nghiên cứu Vì lý trên, chúng tơi lựa chọn đề tài: Truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu luận án 2.1 Mục đích: Trên sở tìm hiểu nghiên cứu truyện ngắn số tác giả nữ tiêu biểu từ 1986 đến nay, luận án muốn nét đặc trưng làm nên sắc lối viết nữ Đồng thời, qua khẳng định vị trí tài bút nữ dòng chảy văn học Việt Nam đương đại Lựa chọn giai đoạn từ 1986 đến nay, luận án hướng đến việc khẳng định truyện ngắn nữ khơng phận mà phân tiêu biểu làm nên phong phú, đặc sắc văn học Việt Nam đương đại 2.2 Nhiệm vụ: Xuất phát từ nhận thức trên, để thực đề tài này, trước tiên hệ thống quan điểm hướng nghiên cứu văn xi nữ nói chung truyện ngắn nữ nói riêng để làm định hướng nghiên cứu đề tài Ở chương 2, đặt truyện ngắn nữ bối cảnh đổi hội nhập văn chương Việt Nam đương nhìn thấy hình thành phát triển mạnh mẽ truyện ngắn nữ không vận động tất yếu đời sống văn học mà q trình cộng hưởng từ nhiều yếu tố lịch sử, xã hội, văn hóa tưởng Sau đó, luận án tiếp tục làm sáng rõ đặc trưng truyện ngắn nữ thông qua khác biệt việc xây dựng mơ hình giao tiếp bút nữ chương cuối đến chương nghiên cứu số dạng thái biểu lối viết nữ để đem lại nhìn tương đối tồn diện truyện ngắn nữ Việt Nam đương đại Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Chúng xác định đối tượng nghiên cứu luận án truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến phương diện cụ thể mơ hình giao tiếp, không gian, thời gian nghệ thuật diễn ngôn mang đặc trưng giới nữ 3.2 Phạm vi nghiên cứu Luận án tập trung khảo sát tập truyện ngắn bút nữ tiêu biểu như: Lê Minh Khuê, Phạm Thị Hoài, Trần Thùy Mai, Dạ Ngân, Nguyễn Thị Thu Huệ, Phan Thị Vàng Anh, Y Ban, Nguyễn Ngọc Tư, Võ Thị Hảo, Võ Thị Xuân Hà, Đỗ Bích Thúy Bên cạnh đó, chúng tơi khảo sát truyện ngắn số bút hải ngoại tiêu biểu như: Nguyễn Thị Hoàng Bắc, Nhung Uyển, Trân Sa tuyển tập Khung trời bỏ lại (NXB Phụ Nữ - 1996) Ngoài ra, để làm phong phú tăng sức thuyết phục luận án chúng tơi khảo sát thêm số tập truyện ngắn nữ như: Những truyện ngắn nữ đặc sắc từ 1986 đến (NXB Phụ Nữ), Truyện ngắn nữ 2000 – 2006 (NXB Phụ nữ); Truyện ngắn nữ đầu kỷ 21 (NXB Văn học), Truyện ngắn nữ 2000 – 2009 (NXB Phụ nữ), Truyện ngắn bút nữ (NXB Văn học), Vũ điệu thân gầy, truyện ngắn 12 bút nữ (NXB Trẻ), Độc thoại tháp nhà nhờ (Tuyển tập truyện ngắn đại nhà văn nữ) (NXB Hội Nhà văn)… Do đối tượng nghiên cứu tiếp tục vận động phát triển nên giới hạn mốc thời gian sau cho tác phẩm phạm vi khảo sát luận án truyện ngắn xuất đến năm 2017 Phương pháp nghiên cứu Để thực đề tài này, sử dụng phương pháp nghiên cứu sau: - Phương pháp cấu trúc – kí hiệu học: nhằm nghiên cứu cấu trúc nội tác phẩm, từ giúp lý giải kí hiệu tác giả mã hóa q trình giao tiếp - Phương pháp loại hình: Nhằm bao quát đặc trưng thể loại truyện ngắn từ phương diện biểu cụ thể truyện ngắn nữ đương đại - Phương pháp so sánh: Góp phần làm bật đặc trưng lối viết nữ tương quan so sánh với truyện ngắn bút nam thời hay với truyện ngắn tác giả nữ trước năm 1986 - Tiếp cận theo hướng thi pháp học: để phân tích yếu tố “hình thức mang tính quan niệm” không gian – thời gian nghệ thuật truyện ngắn nữ đương đại Ngoài luận án, chúng tơi vận dụng hỗ trợ từ thao tác nghiên cứu văn học như: khảo sát văn bản, thống kê – phân loại, phân tích, tổng hợp, phê bình văn học… để khám phá đặc sắc truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến Đóng góp khoa học luận án Luận án cơng trình chun biệt nghiên cứu cách hệ thống phương diện làm nên đặc trưng lối viết nữ thành tựu đóng góp truyện ngắn nữ từ 1986 đến tiến trình vận động văn học Việt Nam văn học giới Trong đó, đặc biệt cách tiếp cận truyện ngắn nữ góc độ cấu trúc, kí hiệu học, xem sáng tác nhà văn nữ hình thức giao tiếp nữ văn sĩ với người, đời với mình, góp thêm hướng việc luận giải giá trị tượng văn học Ý nghĩa lý luận ý nghĩa thực tiễn luận án - Ý nghĩa lý luận: Luận án làm sáng rõ số vấn đề thuộc lý luận thể loại, đặc điểm khu biệt tính kí hiệu tác phẩm qua việc khảo sát truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến - Ý nghĩa thực tiễn: Luận án tài liệu tham khảo cho cán bộ, sinh viên ngành Ngữ văn trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông độc giả quan tâm, nghiên cứu truyện ngắn đương đại Việt Nam đặc biệt truyện ngắn bút nữ Cấu trúc luận án Ngoài phần Mở đầu, Kết luận, Tài liệu tham khảo, luận án gồm chương cụ thể sau: - Chương 1: Tổng quan tình hình nghiên cứu - Chương 2: Truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến bối cảnh đổi hội nhập - Chương 3: Những mô hình giao tiếp truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến - Chương 4: Những dạng thái biểu truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nước Từ năm 1986 đến nay, với phát triển nhiều thể loại, truyện ngắn “ghi danh” thể loại có bước tiến mạnh mẽ văn học thời kỳ đổi Nghiên cứu thể loại truyện ngắn thu hút quan tâm đông đảo giới nghiên cứu phê bình Nhiều cơng trình nghiên cứu chun sâu truyện ngắn từ hệ thống lý thuyết thể loại đến thực tiễn sáng tác, từ diện mạo chung đến tượng cụ thể xuất Tuy nhiên, cơng trình nghiên cứu trực tiếp truyện ngắn nữ hạn chế Phần lớn báo đăng tạp chí, website viết lồng ghép nghiên cứu văn xi nữ nói chung Một số tác giả nữ đề cập cơng trình nghiên cứu chun sâu thường dừng lại tác giả đơn lẻ hay nhóm tác giả theo hệ vấn đề định Vì thế, qua việc tổng hợp cơng trình viết văn xi nữ nói chung truyện ngắn nữ nói riêng, chúng tơi khái quát hướng nghiên cứu truyện ngắn nữ Việt Nam (có thể lồng ghép văn xi nữ) từ 1986 đến cụ thể sau: 1.1.1 Tổng kết, đánh giá thành tựu bút nữ Từ 1986 đến nay, truyện ngắn nữ phát triển 30 năm Đó chặng đường khơng dài so với lịch sử phát triển văn học dân tộc Thế nhưng, với khoảng thời gian đủ để nhà nghiên cứu nhìn lại vị trí, vai trò đóng góp bút nữ diễn trình văn học Việt Nam đương đại Bên cạnh niềm tin, kỳ vọng văn học “mang gương mặt nữ”, viết theo xu hướng soi rọi nhiều khía cạnh đặc trưng sáng tác người đàn bà viết văn Năm 1993, với nhiều viết truyện ngắn, nhà phê bình lý luận văn học Bùi Việt Thắng nhận thấy bứt phá “lực lượng “Ganepho” giàu nội lực” Trong viết Khi người ta trẻ (I) (Tản mạn truyện ngắn bút nữ trẻ), ông không khẳng định đóng góp bút nữ trẻ văn đàn “Truyện ngắn hôm khởi sắc nhờ đóng góp khơng nhỏ bút nữ trẻ Dung nhan thể loại nhỏ lấp lánh giọng điệu trẻ trung Nguyễn Thị Thu Huệ, Võ Thị Hảo, Nguyễn Thị Ấm, Y Ban, Nguyễn Minh Dậu Phan Thị Vàng Anh” [132, tr 189] mà lật mở đặc điểm nữ văn sĩ Theo ông, làm nên nét đặc trưng viết nữ trẻ “nhu cầu đến say mê tham dự, hòa nhập vào nỗi niềm đau khổ hy vọng người” [1 32,tr 190] Chính nữ tính bút nữ trẻ “phát lộ rõ liệt đấu tranh giành giữ tình yêu bình quyền tình cảm” [1 32, tr 191] Bên cạnh việc dụng công xây dựng nhân vật nữ, truyện ngắn bút nữ trẻ gây ấn tượng người đọc nhờ cách trình bày sống hình thức “ lạ hóa” đối tượng, phá cách tự do, khoáng đạt uyển chuyển linh hoạt Do đó, có chút lo lắng truyện ngắn bút nữ “vẫn thiếu thật cốt, thật dư ba” ơng khẳng định “chính họ không khác làm nên diện mạo văn học kỷ hai mốt…tôi tin vào hệ thứ năm tin vào tiền đồ văn học nước nhà tới thời kỳ phục hưng” [132, tr 196 - 197] Có thể thấy, viết nhỏ nhà nghiên cứu Bùi Việt Thắng có nhìn nhận xác đáng đặc điểm triển vọng sáng tác đội ngũ bút nữ trẻ lúc lực lượng sáng tác văn học nữ đương đại Năm 1995, viết mở đầu Những tác giả nữ văn xuôi cách mạng sách Truyện ngắn tác giả nữ (Tuyển chọn 1945 – 1995), nhà phê bình Hà Minh Đức có nhìn bao qt lực lượng sáng tác người viết nữ từ giai đoạn cách mạng đến sau năm 1975 Theo nhà nghiên cứu, ... thêm số tập truyện ngắn nữ như: Những truyện ngắn nữ đặc sắc từ 1986 đến (NXB Phụ Nữ) , Truyện ngắn nữ 2000 – 2006 (NXB Phụ nữ) ; Truyện ngắn nữ đầu kỷ 21 (NXB Văn học), Truyện ngắn nữ 2000 – 2009... tiếp truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến - Chương 4: Những dạng thái biểu truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 1.1 Tình hình nghiên cứu nước Từ năm 1986 đến. .. BIỂU HIỆN TRONG TRUYỆN NGẮN NỮ VIỆT NAM TỪ 1986 ĐẾN NAY 108 4.1 Không gian thời gian nghệ thuật 108 4.2 Diễn ngôn mang đặc trưng giới truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến
- Xem thêm -

Xem thêm: Truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ), Truyện ngắn nữ Việt Nam từ 1986 đến nay (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay