Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025 (Luận án tiến sĩ)

210 9 0
  • Loading ...
1/210 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 08:36

Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHÁNH BÌNH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI, GIAI ĐOẠN DẾN NĂM 2025 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ NỘI - 2018 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN KHÁNH BÌNH VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI, GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 Ngành: Quản lý kinh tế Mã số: 34 04 10 LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN BÁ NGỌC TS NGHIÊM XUÂN ĐẠT NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan công trình nghiên cứu khoa học riêng tơi Các số liệu sử dụng phân tích luận án có nguồn gốc rõ ràng Các kết nghiên cứu luận án tơi tự tìm hiểu, nghiên cứu phân tích cách trung thực Tác giả Nguyễn Khánh Bình i MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN .9 1.1 TÀI LIỆU NƯỚC NGOÀI 1.1.1 Nghiên cứu lý thuyết việc làm 1.1.2 Nghiên cứu lao động, việc làm khu vực nông thôn 11 1.1.3 Nghiên cứu việc làm niên niên nông thôn .14 1.2 TÀI LIỆU TRONG NƯỚC 16 1.2.1 Nghiên cứu việc làm nói chung 17 1.2.2 Nghiên cứu việc làm lao động nông thôn .19 1.2.3 Nghiên cứu việc làm niên niên nông thôn .22 1.3 KHOẢNG TRỐNG NGHIÊN CỨU VỀ VIỆC LÀM THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 25 1.3.1 Những kết khẳng định mặt khoa học, thực tiễn 25 1.3.2 Khoảng trống số vấn đề luận án tập trung nghiên cứu .26 KẾT LUẬN CHƯƠNG 28 Chương CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN 29 2.1 CÁC KHÁI NIỆM 29 2.1.1 Việc làm thị trường lao động .29 2.1.2 Thanh niên nông thôn đặc điểm việc làm niên nông thôn .37 2.1.3 Ý nghĩa việc làm niên nông thôn .39 2.2 CÁC LÝ THUYẾT VIỆC LÀM VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN 41 2.2.1 Các lý thuyết việc làm 41 2.2.2 Nội hàm việc làm niên nông thôn 48 2.2.3 Xu hướng việc làm niên nông thôn bối cảnh hội nhập yêu cầu đặt khu vực thị hóa nhanh 50 2.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN 52 ii 2.3.1 Khung khổ pháp lý lực thực 52 2.3.2 Nhóm nhân tố thuộc cầu lao động .55 2.3.3 Nhóm nhân tố thuộc cung lao động 57 2.3.4 Nhóm nhân tố thuộc kết nối cung – cầu lao động .59 2.4 CÁC TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN .61 2.4.1 Các tiêu chí đánh giá quy mô cấu việc làm 61 2.4.2 Các tiêu chí đánh giá chất lượng việc làm niên 61 2.5 KINH NGHIỆM TẠO VIỆC LÀMVIỆC LÀM THANH NIÊN NÔNG THÔN, BÀI HỌC RÚT RA CHO NỘI 63 2.5.1 Kinh nghiệm số quốc gia giới 63 2.5.2 Kinh nghiệm Thành phố Hồ Chí Minh giải việc làm niên nông thôn gắn với xây dựng nông thôn 68 2.5.3 Bài học rút cho Nội .70 KẾT LUẬN CHƯƠNG 72 Chương THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 73 3.1 ĐẶC ĐIỂM TỰ NHIÊN, KINH TẾ- XÃ HỘI NỘI VÀ NHU CẦU VIỆC LÀM ĐỐI VỚI THANH NIÊN NÔNG THÔN .73 3.1.1 Đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội Nội 73 3.1.2 Đặc điểm niên nông thôn Nội nhu cầu việc làm họ 77 3.2 THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 79 3.2.1 Quy mô việc làm thất nghiệp niên nông thôn Nội 79 3.2.2 Cấu trúc việc làm niên nông thôn Nội 85 3.2.3 Chất lượng việc làm niên nông thôn Nội 89 3.3 CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 94 3.3.1 Khung khổ pháp lý lực thực 94 3.3.2 Nhu cầu lao động niên nông thôn 104 3.3.3 Cung lao động niên nông thôn Nội .109 3.3.4 Kết nối cung cầu lao động 115 iii 3.4 ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ VIỆC LÀM THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI .118 3.4.1 Kết đạt 118 3.4.2 Những hạn chế, yếu 118 3.4.3 Nguyên nhân hạn chế, yếu 119 KẾT LUẬN CHƯƠNG 123 Chương GIẢI PHÁP VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI, GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 125 4.1 BỐI CẢNH VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC VỀ VIỆC LÀM THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 125 4.1.1 Bối cảnh hội nhập phát triển kinh tế - xã hội Nội đến năm 2025 125 4.1.2 Nhu cầu việc làm niên nông thôn 126 4.1.3 Cơ hội, thách thức, điểm mạnh, điểm yếu việc làm tạo việc làm cho niên nông thôn Nội 130 4.2 QUAN ĐIỂM CỦA NCS VỀ VIỆC LÀM THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 132 4.3 GIẢI PHÁP VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN NỘI 136 4.3.1 Hoàn thiện khung khổ pháp lý, cải thiện PCI hướng đến khởi nghiệp, tạo nhiều việc làm nâng cao chất lượng việc làm 136 4.3.2 Phát triển cầu lao động, tạo việc làm tái cấu trúc việc làm .148 4.3.3 Nâng cao chất lượng cung lao động niên 155 4.3.4 Kết nối cung cầu lao động 161 KẾT LUẬN CHƯƠNG 164 KẾT LUẬN 165 DANH MỤC CƠNG TRÌNH CỦA TÁC GIẢ 167 TÀI LIỆU THAM KHẢO 168 iv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AEC Cộng đồng Kinh tế Asean BHTN Bảo hiểm thất nghiệp BHXH Bảo hiểm xã hội CNH - HĐH Cơng nghiệp hóa – Hiện đại hóa CMKT Chun mơn kỹ thuật CPTPP Hiệp định đối tác tiến tồn diện xun Thái Bình Dương CN Cơng nghiệp CNC Cơng nghệ cao CP Chính phủ DN Doanh nghiệp DV Dịch vụ DVVL Dịch vụ việc làm ĐH - CĐ Đại học – cao đẳng GQVL Giải việc làm HĐND Hội đồng nhân dân KCN Khu công nghiệp KCX Khu chế xuất KT – XH Kinh tế - xã hội LĐ Lao động LĐTB & XH Lao động thương binh xã hội LĐXK Lao động xuất LLLĐ Lực lượng lao động NCS Nghiên cứu sinh NĐ Nghị định NLĐ Người lao động v NTM Nông thôn PCI Chỉ số lực cạnh tranh cấp tỉnh PTNN Phát triển nông thôn QH Quốc hội QLLĐ Quản lý lao động QLNN Quản lý Nhà nước SXKD Sản xuất kinh doanh TCCN Trung cấp chuyên nghiệp TCTK Tổng cục thống kê THCS Trung học sở THCN Trung học chuyên nghiệp TN Thanh niên TNNT Thanh niên nông thôn TP Thành phố TV Thành viên TW Trung ương TTLĐ Thị trường lao động UBND Ủy ban nhân dân WTO Tổ chức Thương mại giới XHCN Xã hội chủ nghĩa XKLĐ Xuất lao động vi DANH MỤC BẢNG Bảng 3.1: Dân số Nội niên Nội, theo nhóm tuổi khu vực nông thôn- thành thị, giai đoạn 2012-2017 76 Bảng 3.2: Tỷ lệ thất nghiệp niên Nội năm 2012 2017, chia theo đô thị - nông thôn, nam - nữ theo nhóm tuổi .80 Bảng 3.3: Việc làm niên (tuổi 15 -29) nông thôn Nội, giai đoạn 2012-2017 .81 Bảng 3.4: Tỷ lệ việc làm niên (tuổi 15 -29) nông thôn Nội so với tổng việc làm nông thôn tổng việc làm niên HN, giai đoạn 2012-2017 .82 Bảng 3.5 Đánh giá mức độ tìm kiếm việc làm niên nơng thôn .82 Bảng 3.6 Các vấn đề mà niên nơng thơn quan tâm tìm kiếm việc làm 83 Bảng 3.7 Nhu cầu tuyển dụng đơn vị, doanh nghiệp 83 Bảng 3.8 Đánh giá mức độ khó khăn đơn vị, doanh nghiệp tuyển dụng lao động .84 Bảng 3.9 Các biện pháp chủ yếu để thu hút lao động đơn vị, doanh nghiệp .85 Bảng 3.10a : Cấu trúc việc làm theo giới độ tuổi niên nông thôn .86 Bảng 3.10b: Cấu trúc việc làm theo ngành nghề niên nông thôn 88 Bảng 3.10c: Cấu trúc việc làm theo vị niên nông thôn Nội 89 Bảng 3.11 Thu nhập niên nông thôn Nội làm công hưởng lương (2012 - 2017) 90 Bảng 3.12 Đánh giá mức độ hài lòng niên nơng thơn với mức thu nhập thực tế 91 Bảng 3.13 Một số tiêu chí đánh giá chất lượng việc làm niên nông thôn Nội, giai đoạn 2012-2017 91 Bảng 3.14 Hình thức hợp đồng lao động mà niên nơng thôn 92 ký tuyển dụng 92 Bảng 3.15 Nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng niên nông thôn sau tuyển dụng 93 vii Bảng 3.16 Đánh giá mức độ đào tạo, bồi dưỡng cho niên nông thôn sau tuyển dụng .93 Bảng 3.17 Kết cho niên vay vốn 101 Bảng 3.18: Tốc độ tăng trưởng đóng góp vào tăng trưởng ngành 105 Bảng 3.19: Dân số niên Nội dân số niên nơng thơn Nội theo nhóm tuổi giai đoạn 2012-2017 110 Bảng 3.20: Tỷ lệ tham gia lực lượng lao động niên Nội, niên nông thôn Nội chia theo giới tính, giai đoạn 2012-2017 111 Bảng 3.21: Cơ cấu niên Nội theo trình độ chun mơn kỹ thuật gia i đoạn 2012 - 2017 112 Bảng 3.22 Nhu cầu đào tạo nghề tỷ lệ học nghề niên nông thôn Nội so với nhu cầu 114 Bảng 3.23 Kết tư vấn, đào tạo nghề Trung tâm giới thiệu việc làm niên Nội thuộc Thành đoàn Nội 115 Bảng 3.24 Điểm yếu Trung tâm dịch vụ việc làm Nội 116 Bảng 3.25 Hiệu trung tâm giới thiệu việc làm địa bàn Nội 116 Bảng 3.26 Kênh thông tin việc làmniên nơng thơn sử dụng để tìm kiếm việc làm 117 Bảng 4.1 Tốc độ tăng trưởng dân số 127 Bảng 4.2 Dân số Thủ đô 128 Bảng 4.3 Cơ cấu việc làm 129 Bảng 4.4 Dân số tham gia hoạt động kinh tế chất lượng lao động nông thôn 129 Bảng 4.5 Mục tiêu dạy nghề cho lao động nông thôn Nội giai đoạn đến năm 2025 132 viii ... 2.1.2 Thanh niên nông thôn đặc điểm việc làm niên nông thôn .37 2.1.3 Ý nghĩa việc làm niên nông thôn .39 2.2 CÁC LÝ THUYẾT VIỆC LÀM VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN VỀ VIỆC LÀM CỦA THANH NIÊN NÔNG THÔN... THỰC TRẠNG VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HÀ NỘI 79 3.2.1 Quy mô việc làm thất nghiệp niên nông thôn Hà Nội 79 3.2.2 Cấu trúc việc làm niên nông thôn Hà Nội 85... Chương GIẢI PHÁP VIỆC LÀM VÀ TẠO VIỆC LÀM CHO THANH NIÊN NÔNG THÔN HÀ NỘI, GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2025 125 4.1 BỐI CẢNH VÀ CƠ HỘI, THÁCH THỨC VỀ VIỆC LÀM THANH NIÊN NÔNG THÔN HÀ NỘI 125
- Xem thêm -

Xem thêm: Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025 (Luận án tiến sĩ), Việc làm cho thanh niên nông thôn Hà Nội, giai đoạn đến 2025 (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay