Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

164 9 0
  • Loading ...
1/164 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 08:30

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nayTư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ KHUYÊN t­ t­ëng hồ chí minh đạo đức công chức vận dụng tưởng xây dựng đạo đức công chøc ë viÖt nam hiÖn Chuyên ngành : Đạo đức học Mã số : 22 90 06 LUẬN ÁN TIẾN SĨ TRIẾT HỌC Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS NGUYỄN VĂN PHÚC HÀ NỘI - 2019 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, liệu luận án khai thác từ tài liệu có nguồn gốc rõ ràng; phát nêu luận án kết nghiên cứu tác giả luận án Tác giả luận án Nguyễn Thị Khuyên MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU Chương 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1.1 Những nghiên cứu liên quan đến tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức 1.2 Những nghiên cứu liên quan đến thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam 1.3 Những nghiên cứu liên quan đến giải pháp nâng cao hiệu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam 17 1.4 Đánh giá tình hình nghiên cứu vấn đề cần tiếp tục làm rõ luận án Chương 2: TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC 24 27 2.1 Khái niệm đạo đức, đạo đức công chức, đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh 2.2 Cơ sở hình thành tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức 27 41 2.3 Nội dung đạo đức công chức nguyên tắc xây dựng đạo đức cơng chức theo tưởng Hồ Chí Minh 52 2.4 Giá trị lý luận ý nghĩa thực tiễn tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức 65 Chương 3: VẬN DỤNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC VIỆT NAM HIỆN NAY- THỰC TRẠNG NGUYÊN NHÂN 70 3.1 Những nhân tố chủ yếu tác động đến việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức 70 3.2 Thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam 79 Chương 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ VẬN DỤNG TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CƠNG CHỨC TRONG XÂY DỰNG ĐẠO ĐỨC CÔNG CHỨC VIỆT NAM HIỆN NAY 118 4.1 Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức vị trí tầm quan trọng, nội dung giáo dục tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công chức cho đội ngũ công chức 118 4.2 Đẩy mạnh đấu tranh chống tham nhũng, cải cách, tinh giảm, làm máy công chức 128 4.3 Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức quyền nghĩa vụ công dân, tham gia quản lí xã hội nhân dân; tăng cường vai trò giám sát phản biện tổ chức xã hội nhân dân hoạt động máy hành cấp 134 4.4 Nâng cao tính tự giác học tập rèn luyện tu dưỡng đạo đức cách mạng cho đội ngũ công chức theo tưởng Hồ Chí Minh 142 KẾT LUẬN 149 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA TÁC GIẢ 151 TÀI LIỆU THAM KHẢO 152 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, vĩ đại Người bàn đạo đức vĩ đại Người thực hành đạo đức tưởng đạo đức gương sáng Người giá trị tinh thần vô giá hệ người Việt Nam học tập, noi theo Việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức để xây dựng đạo đức công chức nhiệm vụ quan trọng nghiệp trồng người Đảng Trong cán cơng chức vừa đối tượng vừa chủ thể q trình Đội ngũ cán cơng chức Việt Nam phận rường cột hệ thống trị, thế, đạo đức họ góp phần quan trọng, định khả vận hành máy nhà nước tạo dựng niềm tin nhân dân Đảng, Nhà nước Ngay từ năm 1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh ban hành Sắc lệnh 76/SL quy chế công chức, bước đầu xác định vấn đề đội ngũ, vị trí, vai trò, nhiệm vụ u cầu lực, phẩm chất đội ngũ cán công chức xã hội Từ đó, đội ngũ cán cơng chức phát huy vai trò tồn thể nhân dân đẩy mạnh cơng kháng chiến - kiến quốc, làm nên kỳ tích vẻ vang dân tộc Việt Nam nửa cuối kỷ XX Bước sang thời kỳ đổi mới, ngày nhận thức rõ tầm quan trọng đặc biệt đội ngũ cơng chức hành quốc gia, Nhà nước ban hành Pháp lệnh cán công chức Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua, Chủ tịch nước ký Lệnh công bố ngày tháng năm 1998, sửa đổi năm 2000, 2003 Luật Cán công chức Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ thông qua ngày 13 tháng 11 năm 2008 Sau 30 năm đổi xây dựng đội ngũ cán công chức vừa có đức, vừa có tài, động sáng tạo hoàn thành nhiệm vụ giao Tuy nhiên, trước thực tế nay, phận cán công chức không giữ vững đạo đức cách mạng, thiếu ý thức chấp hành pháp luật, thiếu ý thức tự giác học tập đạo đức, từ đến độc đốn, chun quyền, hách dịch lên mặt "quan cách mạng", tạo bè tạo cánh lợi dụng địa vị, chức quyền để mưu cầu lợi ích riêng Họ trở thành sâu mọt dân, việc xây dựng đạo đức cách mạng, đạo đức công chức cho đội ngũ theo tưởng Hồ Chí Minh để họ hồn thành tốt trách nhiệm trước nhân dân yêu cầu thiết Hơn nữa, việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đội ngũ khơng xuất phát từ suy thối đạo đức lối sống phận cán cơng chức mà định hướng phát triển lâu dài tương lai với tầm nhìn, hành động, chiến lược Sự nghiệp đổi đất nước vào chiều sâu, yêu cầu cải cách hành rộng u cầu đổi trị đòi phải có đội ngũ cơng chức phát triển tồn diện vừa "hồng" vừa "chuyên", nhân cách phong phú, đáp ứng yêu cầu nặng nề vẻ vang mà đất nước đặt lên vai họ đây, tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức sở giới quan, phương pháp luận, kim nam định hướng công tác xây dựng đạo đức công chức Việt Nam Chính vậy, việc nghiên cứu, vận dụng tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt tưởng đạo đức Người điều cần thiết, có giá trị đạo đức mà cán bộ, công chức nên biết tới, học tập vận dụng việc lựa chọn quan điểm sống phong cách sống Người cán cơng chức phải gương sáng đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh khái quát đạo đức chữ "cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vô tư" Mỗi cán nhận thức vị trí mình, giữ phẩm chất cách mạng chuẩn mực đạo đức làm cho máy tổ chức ln có sạch, đồn kết, vững mạnh, khơng có chỗ để quốc nạn quan liệu, tham nhũng, lãng phí tồn Với lý trên, việc nghiên cứu đạo đức cơng chức nói chung việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh việc xây dựng đạo đức cơng chức giai đoạn có ý nghĩa mặt lý luận thực tiễn Chính vậy, tác giả thực nghiên cứu đề tài "Tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức vận dụng tưởng xây dựng đạo đức công chức Việt Nam nay" làm đề tài luận án tiến sĩ Triết học 2 Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu 2.1 Mục đích Trên sở làm rõ tầm quan trọng thực trạng vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Việt Nam Luận án đưa số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam 2.2 Nhiệm vụ Để thực mục đích trên, luận án có nhiệm vụ: Thứ nhất, tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, luận án khái quát tình hình nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Thứ hai, làm rõ số nội dung xung quanh tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức Thứ ba, phân tích thực trạng việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam nguyên nhân thực trạng Thứ tư, đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức nước ta Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: đối tượng nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức vận dụng tưởng xây dựng đạo đức công chức Việt Nam - Phạm vi nghiên cứu: + Luận án nghiên cứu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam + Thời gian khảo sát tính từ năm 1986 đến Cơ sở lý luận phương pháp nghiên cứu luận án Cơ sở lý luận: Luận án dựa sở lý luận chủ nghĩa Mác - Lênin, tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm đường lối Đảng cộng sản Việt Nam đạo đức, công chức đạo đức công chức Đồng thời luận án có kế thừa số thành tựu cơng trình nghiên cứu nhà khoa học có liên quan đến luận án Phương pháp nghiên cứu: Luận án sử dụng phương pháp luận chung Chủ nghĩa vật biện chứng chủ nghĩa vật lịch sử, kết hợp nghiên cứu lý luận với tổng kết thực tiễn, phân tích tổng hợp, lịch sử logic, thống kê, đối chiếu, so sánh… ngồi luận án sử dụng kết nghiên cứu điều tra xã hội học cơng trình cơng bố liên quan đến đề tài Cái luận án - Luận án góp phần làm rõ sở hình thành, nội dung giá trị lý luận, ý nghĩa thực tiễn tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức - Luận án thực trạng xây dựng đạo đức công chức Việt Nam ánh sáng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Đề xuất số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức xây dựng đạo đức công chức Ý nghĩa lý luận thực tiễn luận án Luận án góp phần nâng cao việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh đạo đức cơng chức nước ta nhằm nâng cao hiệu hoạt động hành nhà nước Kết nghiên cứu luận án dùng làm tài liệu tham khảo phục vụ cho việc nghiên cứu giảng dạy vấn đề liên quan đến tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức, xây dựng đạo đức công chức theo tưởng Hồ Chí Minh Kết cấu luận án Ngoài phần mở đầu, kết luận danh mục tài liệu tham khảo, nội dung luận án gồm chương, 14 tiết Chương TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU CĨ LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI LUẬN ÁN Công chức lực lượng quan trọng định thành công công cải cách hành Nhà nước nghiệp cơng nghiệp hóa, đại hóa đất nước Đạo đức cơng chức ln vấn đề Đảng Nhà nước ta quan tâm hàng đầu nhằm đảm bảo hoàn thiện hành giải pháp hữu hiệu xây dựng thành công nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Những vấn đề nhà khoa học, nhà hoạt động thực tiễn nghiên cứu từ nhiều góc độ khác tùy theo mục đích đặt Có thể hệ thống hóa số cơng trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài luận án số vấn đề sau: 1.1 Những nghiên cứu liên quan đến tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức nước ta, thời gian vừa qua có nhiều cơng trình nghiên cứu nhà khoa học, nhà quản lý liên quan đến vấn đền Điển hình phải kể đến cơng trình nghiên cứu sau: Tác giả Đức Vượng: "Hồ Chí Minh với vấn đề đào tạo cán bộ" Nxb Chính trị quốc gia Hà Nội, 1995 [115] Tác giả trình bày quan điểm, tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh vấn đề cán bộ, vấn đề dùng người Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, vấn đề cán vấn đề có ý nghĩa định nghiệp cách mạng công tác xây dựng Đảng "cán gốc cơng việc" Vì vậy, phải trọng nhân tài, trọng cán bộ, trọng người có ích cho cơng việc chung Chủ tịch Hồ Chí Minh đòi hỏi cán phải thực trung thành với Tổ quốc nhân dân; kiên làm sách, nghị Đảng; cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng vơ tư, trung thực, khiêm tốn, giản dị, gương mẫu trước nhân dân, có mối quan hệ mật thiết với nhân dân, sâu sát thực tế, gần gũi nhân dân, tôn trọng phát huy quyền làm chủ nhân dân, đủ lực phụ trách, giải công việc giao phó; tích cực học tập, rèn luyện, khơng ngừng nâng cao trình độ lực cơng tác Vấn đề đạo đức công vụ thu hút quan tâm tác giả Trần Văn Phòng (2003), Tiêu chuẩn đạo đức người cán lãnh đạo trị nay, Tạp chí Lý luận trị, số [81] Tác giả cho tiêu chuẩn cán xác định tùy thuộc vào nhiệm vụ trị thời kì.Mỗi thời kỳ có tiêu chuẩn yêu cầu cụ thể Với nhiệm vụ trị Đảng ta nay, thời kỳ đẩy mạnh cơng nghiệp hóa, đại hóa, hội nhập quốc tế, lãnh đạo xây dựng phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa tiêu chuẩn chung cán là: Có lĩnh trị vững vàng Có đạo đức, lối sống lành mạnh, kiên đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí Có đổi mới, sáng tạo Dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm Nắm đường lối, sách Đảng Nhà nước Có kiến thức chun mơn, nghiệp vụ đáp ứng u cầu nhiệm vụ giao Có tinh thần đồn kết, hợp tác, có ý thức tổ chức kỷ luật Có phong cách làm việc khoa học, gắn bó với nhân dân Tác giả Thành Duy Lê Quý Đức (2007) "Học tập tưởng đạo đức Hồ Chí Minh - Xây dựng văn hóa nước ta nay", Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội [21] Các tác giả hệ thống tưởng đạo đức Hồ Chí Minh khẳng định: Đạo đức Hồ Chí Minh gương trọn đời phấn đấu hy sinh nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng người; đạo đức Hồ Chí Minh gương cần, kiệm, liêm, chính, chí cơng Tác giả Hồng Trung (2010) "Tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh qua phạm trù mà Người sử dụng", Nxb Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh [106], tác giả phạm trù đạo đứcHồ Chí Minh sử dụng, vận dụng phát triển tưởng đạo đức Hồ Chí Minh công đổi nước ta Từ đó, tác giả nhấn mạnh người Việt Nam cần phải tiếp tục tuyên truyền, giáo dục thực ngày sâu rộng phạm trù đạo đức mà Người sử dụng, thường xuyên đấu tranh chống lại biểu chủ nghĩa cá nhân ... trạng vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức Việt Nam Luận án đưa số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức xây dựng đạo đức công chức Việt Nam. .. chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh 52 2.4 Giá trị lý luận ý nghĩa thực tiễn tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức 65 Chương 3: VẬN DỤNG TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC CƠNG CHỨC TRONG XÂY DỰNG ĐẠO... đức, đạo đức công chức, đạo đức công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh 2.2 Cơ sở hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh đạo đức công chức 27 41 2.3 Nội dung đạo đức công chức nguyên tắc xây dựng đạo đức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ), Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức công chức và vận dụng tư tưởng đó trong xây dựng đạo đức công chức ở Việt Nam hiện nay (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay