Sách Binh thư yếu lược

580 31 0
  • Loading ...
1/580 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 08:20

Binh gia diệu lý yếu lược hay còn gọi là Binh thư yếu lược là một tác phẩm được cho là của Hưng Đạo vương Trần Quốc Tuấn, viết về nghệ thuật quân sự.Binh Thư Yếu Lược gồm có 4 quyển, với các chương như sau:– Quyển I gồm 9 chương: Thiên tượng, Kén mộ, Chọn tướng, Đạo làm tướng, Kén luyện, Quân lễ, Tuyển người làm việc dưới trướng, Đồ dùng của binh lính, Hiệu lệnh.– Quyển II gồm 10 chương: Hành quân, Hướng đạo, Đồn trú, Tuần canh, Quân tư, Hình thế, Phòng bị, Điểm về việc binh, Phép dùng gián điệp, Dùng cách lừa dối.– Quyển III gồm 7 chương: Liệu thế giặc, Quyết chiến, Đặt cờ, Dã chiến, Sơn chiến, Thủy chiến, Lâm chiến.– Quyển IV gồm 7 chương: Đánh thành, Giữ thành, Công thành, Xông vây – ứng cứu, Lui đánh, Thắng và đặt phục, Phép nhận hạng. 2 2 2 2 2 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012 127.0.0.1 downloaded 58065.pdf at Fri Aug 17 08:17:21 ICT 2012
- Xem thêm -

Xem thêm: Sách Binh thư yếu lược, Sách Binh thư yếu lược, QUYỂN I. THIÊN THƯỢNG (HÌNH TƯỢNG CỦA TRỜI), QUYỂN II. HÀNH QUÂN, QUYỂN III. LIỆU THẾ GIẶC, QUYỂN IV. ĐÁNH THÀNH, QUYỂN 1. TẬP THIÊN, QUYỂN 2. TẬP ĐỊA, QUYỂN 3. TẬP NHÂN

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay