Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Phúc (Luận án tiến sĩ)

187 9 0
  • Loading ...
1/187 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 26/02/2019, 08:17

Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh PhúcTiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh PhúcTiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh PhúcTiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh PhúcTiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh PhúcTiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh PhúcTiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh PhúcTiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Phúc VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN HÙNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DIĐẾN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc) LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC HÀ NỘI – 2019 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN VĂN HÙNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DIĐẾN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc) N n : X ội học M s : 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN SĨ XÃ HỘI HỌC NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS ĐẶNG NGUYÊN ANH HÀ NỘI - 2019 LỜI CẢM ƠN Tôi xin cảm ơn Ban Giám đ c Học viện Khoa học xã hội, Khoa Xã hội học, Phòng Quản lý Đ o tạo đ ỗ trợ cho tơi q trình học tập, hồn thiện hồ sơ bảo vệ t eo đún c ươn trìn đ o tạo Tôi xin chân thành cảm ơn L n đạo Viện Chiến lược Chính sách Y tế Bộ Y tế, đơn vị quản lý công việc, đ iúp đỡ, tạo điều kiện, động viên vật chất, tinh thần su t trình học tập thực luận án Tôi xin chân thành cảm ơn t ầy iáo ướng dẫn khoa học GS.TS Đặng N uyên An , đ tận tìn ướng dẫn góp ý cho tơi thực đề tài, luận án nghiên cứu Làm việc với thầy, thầy bảo không học kiến thức khoa học, m có ội hiểu biết thêm đạo đức nghề nghiệp n ười làm nghiên cứu Sau cùn , n ưn đặc biệt quan trọng, tơi xin cảm ơn ia đìn v n ững n ười thân Sự động viên, khích lệ ủng hộ họ có ý n ni dưỡng niềm say mê tập trun ĩa lớn, giúp o n t n đề tài, luận án Nghiên cứu sinh LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận án cơng trình khoa học tơi thực Các s liệu nêu luận án trung thực, tiến hành thực cách nghiêm túc, kết nghiên cứu tác giả trước tiếp thu cách cẩn trọng, trung thực, có trích nguồn dẫn luận án S liệu luận án tác giả kế tự điều tra khảo sát, đó, thơng tin, s liệu kết nêu Luận án trung thực v c ưa cơng b cơng trình khoa học khác Nghiên cứu sinh MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chƣơng 1: TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU 17 1.1 Tìn ìn di Việt Nam .17 1.2 C ăm sóc sức khỏe sinh sản lao động nhập 18 1.3 Tiếp cận dịch vụ c ăm sóc sức khỏe sinh sản lao độn di khu công nghiệp 24 1.4 Các rào cản liên quan đến tiếp cận dịch vụ c ăm sóc sức khỏe sinh sản lao độn di 26 1.5 Khoảng tr ng nghiên cứu CSSKSS lao độn di 29 Chƣơng 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 32 2.1 Địn n ĩa v iải thích khái niệm làm việc .32 2.2 Các tiếp cận lý thuyết luận án 37 2.3 Câu hỏi nghiên cứu, giả thuyết nghiên cứu khung phân tích 42 2.4 Đặc điểm kinh tế - xã hội địa bàn khảo sát 44 2.5 Chính sách pháp luật liên quan di v CSSKSS c o n ười di Việt Nam 51 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DI CƢ 56 3.1 Thực trạng tiếp cận t ôn tin, tư vấn c ăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạc óa ia đìn lao động trẻ di .56 3.2 Thực trạng tiếp cận biện pháp tránh thai lao động trẻ di 78 3.3 Thực trạng tiếp cận dịch vụ phòng tránh bệnh lây truyền qua đường tình dục lao động trẻ di 95 Chƣơng 4: NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN VIỆC TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DI CƢ .115 4.1 Những yếu t ản ưởn đến tiếp cận t ơn tin, tư vấn c ăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạc óa ia đìn lao động trẻ di 115 4.2 Những yếu t ản ưởn đến tiếp cận biện pháp tránh thai lao động trẻ di 119 4.3 Những yếu t ản ưởn đến tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bệnh lây truyền qua đường tình dục .123 KẾT LUẬN KHUYẾN NGHỊ .129 DANH MỤC CÁC CƠNG TRÌNH CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ 133 TÀI LIỆU THAM KHẢO 134 DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT BMTK Biểu mẫu th ng kê BVĐK BPTT Bệnh viện Đa khoa Biện pháp tránh thai CĐ, ĐH Cao đẳn , đại học CI CNH, HĐH Khoảng tin cậy Cơng nghiệp hóa, đại hóa CSSKSS DS-KHHGĐ C ăm sóc sức khỏe sinh sản Dân s - kế hoạc óa ia đìn HIV/AIDS KCN KHHGĐ LMAT Hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải n ười Khu cơng nghiệp Kế hoạc óa ia đìn Làm mẹ an tồn LTQĐTD OR Lây truyền qua đường tình dục Tỷ s chênh PVS PTTT SKSS SKTD SKS/SKTD Phỏng vấn sâu P ươn tiện tránh thai Sức khỏe sinh sản Sức khỏe tình dục Sức khỏe sinh sản, sức khỏe tình dục THCS THPT TTYT TLN YTY TTXH VTN WHO Trung học sở Trung học phổ thơng Trung tâm Y tế Thảo luận nhóm Trạm Y tế Tiếp thị xã hội Vị thành niên Tổ chức y tế giới DANH MỤC BẢNG Bảng Mẫu khảo sát định tính địa bàn tỉnh Bắc Gian v Vĩn P úc Bảng Mẫu khảo sát địn lượng KCN thuộc địa bàn tỉnh 10 Bảng Đặc điểm nhân lao động trẻ di tron mẫu khảo sát định lượng .11 Bản Điều kiện s ng, làm việc lao động trẻ di tron mẫu khảo sát địn lượng 12 Bảng Địa điểm cung cấp t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ 56 Bảng Hiểu biết địa điểm cung cấp t ôn tin, tư vấn CSSKSS lao động trẻ di c ia t eo t ời gian s ng nơi đến (đơn vị %) 57 Bảng 3 Hiểu biết nơi cun cấp t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ n óm đ kết ơn v c ưa kết hôn (đơn vị %) 58 Bảng 3.4 Nhu cầu biết t êm t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ .59 Bảng Nhu cầu biết t êm t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo giới tính n ười trả lời (%) 61 Bảng Nhu cầu t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo n óm tuổi n ười trả lời (%) .62 Bảng 3.7 Nhu cầu t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo tìn trạng hôn nhân lao động trẻ di (đơn vị %) 63 Bảng Tỷ lệ t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ KCN có sách khơng có sách hỗ trợ (đơn vị %) 65 Bảng Tỷ lệ t ôn tin, tư vấn CSSSKSS/KHHGĐ tín t eo t n phần dân tộc (đơn vị %) 68 Bảng 10 Tỷ lệ thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo tìn trạn ơn n ân (đơn vị %) 69 Bảng 11 Tỷ lệ t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo t ời gian s ng nơi đến (đơn vị %) 71 Bảng 12 Tỷ lệ t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo mức độ tăn ca (đơn vị %) .72 Bảng 13 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo iới tín (đơn vị %) 74 Bảng 14 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo t nh phần dân tộc (đơn vị %) 75 Bảng 15 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo tìn trạn ơn n ân (đơn vị %) 75 Bảng 16 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ c ia t eo mức độ tăn ca (đơn vị %) 76 Bảng 17 Tỷ lệ lao động trẻ di KCN biết BPTT 79 Bảng 18 Tỷ lệ hiểu biết BPTT theo giới tính lao động trẻ di (%) .79 Bảng 19 Hiểu biết BPTT lao động trẻ di t eo ìn t ức đăn ký kết ôn (đơn vị %) 80 Bảng 20 Nguồn/kênh tiếp cận thông tin BPTT .81 Bảng 21 Nguồn/kênh tiếp cận thơng tin BPTT theo giới tính lao động trẻ di (đơn vị %) .82 Bảng 22 Tỷ lệ lao động trẻ di đan sử dụng BPTT .84 Bảng 23 Lựa chọn sở cung cấp BPTT lao động trẻ di 87 Bảng 24 Tỷ lệ sử dụng BPTT theo giới tính lao động trẻ di (ĐV %) 88 Bảng 25 Tỷ lệ sử dụng BPTT theo nhóm tuổi lao động trẻ di (ĐV %) 88 Bảng 26 Tỷ lệ sử dụng BPTT theo thời gian s ng nơi đến (%) 91 Bảng 27 Tỷ lệ sử dụng BPTT tính theo thu nhập hàng tháng lao động trẻ di (đơn vị %) 91 Bảng 28 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i sử dụng BPTT chia theo sách hỗ trợ từ KCN (đơn vị %) 92 Bảng 29 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i sử dụng BPTT chia theo nhóm tuổi (đơn vị %) .94 Bảng 30 Nguồn/kênh cung cấp thông tin bện LTQĐTD 97 Bảng 31 Hiểu biết bện LTQĐTD lao động trẻ di c ia t eo sách hỗ trợ KCN (đơn vị %) 98 Bảng 32 Hiểu biết bện LTQĐTD c ia t eo iới tính lao động trẻ di (đơn vị %) 98 Bảng 33 Hiểu biết bện LTQĐTD c ia t eo n óm tuổi lao động trẻ di (tỷ lệ %) .99 Bảng 34 Hiểu biết bệnh LTQĐTD lao động trẻ di c ia t eo tộc n ười (đơn vị %) 100 Bảng 35 Hiểu biết bện LTQĐTD c ia t eo tìn trạng hôn nhân lao động trẻ di (đơn vị %) .100 Bảng 36 Hiểu biết bện LTQĐTD c ia t eo t ời gian sinh s ng nơi đến lao động trẻ di (đơn vị %) 101 Bảng 37 Hiểu biết lao động trẻ di địa điểm tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD .102 Bảng 38 Hiểu biết địa điểm tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD c ia theo thành phần dân tộc lao động trẻ di (đơn vị %) 103 Bản 39 Địa điểm lao động trẻ di lựa chọn tiếp cận k i tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD 106 Bảng 40 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD c ia theo sách hỗ trợ KCN (đơn vị %) 106 Bảng 41 Tỷ lệ sử dụng dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD t eo mức độ hiểu biết địa điểm cung cấp (đơn vị %) 107 Bảng 42 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD t eo sác ỗ trợ từ KCN (đơn vị %) .110 Bảng 43 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD c ia t eo dân tộc (đơn vị %) 112 Bảng 44 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD c ia t eo tìn trạn ơn n ân (đơn vị %) 112 Bảng 45 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD c ia t eo trìn độ học vấn (đơn vị %) 113 Bảng 46 Mức độ hài lòng lao động trẻ di k i tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD c ia t eo thu nhập hàng tháng (đơn vị %) 113 Bảng Kết hồi quy logistic yếu t ản ưởn đến hiểu biết dịch vụ t ôn tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ lao động trẻ di .116 Bảng Kết hồi quy logistic yếu t ản ưởn đến tiếp cận thông tin, tư vấn CSSKSS/KHHGĐ lao động trẻ di 117 Bảng Kết hồi quy logistic yếu t ản ưởn đến hiểu biết BPTT lao động trẻ di 120 Bảng 4 Kết hồi quy logistic yếu t ản ưởn đến tiếp cận BPTT lao động trẻ di 122 Bảng Kết hồi quy logistic yếu t ản ưởn đến hiểu biết bện LTQĐTD lao động trẻ di 124 Bảng Kết hồi quy logistic yếu t ản ưởn đến tiếp cận dịch vụ tư vấn, xét nghiệm bện LTQĐTD lao động trẻ di 125 ... HÙNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DI CƢ ĐẾN CÁC KHU CÔNG NGHIỆP HIỆN NAY (Nghiên cứu trường hợp tỉnh Bắc Giang Vĩnh Phúc) N n : X ội học M s : 31 03 01 LUẬN ÁN TIẾN... ăm sóc sức khỏe sinh sản lao động nhập cư 18 1.3 Tiếp cận dịch vụ c ăm sóc sức khỏe sinh sản lao độn di cư khu công nghiệp 24 1.4 Các rào cản liên quan đến tiếp cận dịch vụ. .. quan di cư v CSSKSS c o n ười di cư Việt Nam 51 Chƣơng 3: THỰC TRẠNG TIẾP CẬN DỊCH VỤ CHĂM SÓC SỨC KHỎE SINH SẢN CỦA LAO ĐỘNG TRẺ DI CƢ 56 3.1 Thực trạng tiếp cận t ôn tin, tư vấn c ăm sóc sức
- Xem thêm -

Xem thêm: Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Phúc (Luận án tiến sĩ), Tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản của lao động trẻ di cư đến các khu công nghiệp hiện nay (Nghiên cứu trường hợp tại 2 tỉnh Bắc Giang và Vĩnh Phúc (Luận án tiến sĩ)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay